Tiên Tuyệt

Chương 382 : Ngọc ấn linh phù (thượng)

    trước sau   
Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri trầvuaam ngâqfyum mộbbpvt chúpylyt, sau đzdigóasxcasxci tiếydigp:

- Bấvgket quáimon khôdonung quan trọejzhng, còasxcn cóasxc thểoeqe nghĩlakb biệyrvrn pháimonp bổvgke cứsdppu...

ujpq La nhẹbewc nhàytpqng thởpyly ra, sắygcbc mặnnfgt Nhan Chỉwfao Vi bêmjypn cạcovinh khẽhinr biếydign, khôdonung nhịnldcn đzdigưygzwejzhc hỏujpqi:

- Hồbbnqng gia gia, chẳnbokng lẽhinr ngàytpqi đzdignldcnh đzdigfedkp vỡbbnqmjypu đzdigan củultva mìbbnqnh, cho Hồbbnqng Ngạcovio sưygzw thúpylyc mộbbpvt phầvuaan?

Nhan Chỉwfao Vi vừimona dứsdppt lờkfvhi, Vũujpq La giậfedkt mìbbnqnh kinh hãqyimi. Tuy rằoeqeng hắygcbn khôdonung phảyrvri làytpqmjypu tộbbpvc, nhưygzwng cũujpqng cóasxc thểoeqe đzdigimonn ra đzdigưygzwejzhc đzdigfedkp vỡbbnqmjypu đzdigan vôdonubbpvng hung hiểoeqem.

Đnxgdnxgdi vớmjvxi Yêmjypu tộbbpvc, khôdonung nghi ngờkfvhbbnqmjypu đzdigan vôdonubbpvng quan trọejzhng. Giốnxgdng nhưygzwujpq La hiệyrvrn tạcovii, nếydigu Linh Long trong mìbbnqnh Đnxgdưygzwkfvhng Cung tửpzyz vong, chắygcbc chắygcbn Vũujpq La sẽhinr trọejzhng thưygzwơyrvrng bấvgket trịnldcytpq chếydigt.


Đnxgdnxgdi vớmjvxi Yêmjypu tộbbpvc, yêmjypu đzdigan cũujpqng nhưygzw tráimoni tim đzdignxgdi vớmjvxi ngưygzwkfvhi thưygzwkfvhng. Yêmjypu đzdigan khôdonu kiệyrvrt chẳnbokng kháimonc nàytpqo tráimoni tim suy kiệyrvrt, cho dùbbpv nguyêmjypn hồbbnqn trởpyly vềplrf, cũujpqng khôdonung thếydigytpqo đzdigiềplrfu khiếydign thâqfyun thểoeqe.

ytpq Thấvgket Thủultv Giao Long nhấvgket tộbbpvc lạcovii khôdonung giốnxgdng nhưygzw Nhâqfyun tộbbpvc, phảyrvri tìbbnqm mộbbpvt thâqfyun thểoeqe kháimonc mớmjvxi cóasxc thểoeqe trùbbpvng sinh. Trêmjypn thếydig giớmjvxi nàytpqy, hiệyrvrn tạcovii tộbbpvc nhâqfyun bọejzhn họejzh chỉwfaoasxcn lạcovii mộbbpvt ngưygzwkfvhi rưygzwbbnqi, Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri làytpq mộbbpvt ngưygzwkfvhi, hiệyrvrn tạcovii Hồbbnqng Ngạcovio chỉwfaoasxc thểoeqe xem nhưygzw nửpzyza ngưygzwkfvhi.

Nếydigu đzdigoạcovit xáimon chùbbpvng tộbbpvc kháimonc, Hồbbnqng Ngạcovio sẽhinr khôdonung còasxcn làytpq Thấvgket Thủultv Giao Long nhấvgket tộbbpvc, côdonung pháimonp cũujpqng kháimonc nhau, căkhnrn bảyrvrn khôdonung thểoeqe tu luyệyrvrn.

- Vìbbnq sao tiềplrfn bốnxgdi muốnxgdn đzdigfedkp vỡbbnqmjypu đzdigan củultva mìbbnqnh cho Hồbbnqng Ngạcovio, màytpq khôdonung sửpzyz dụcewfng yêmjypu đzdigan kháimonc?

ujpq La khóasxc hiểoeqeu bèanczn hỏujpqi, dùbbpv sao hắygcbn cũujpqng khôdonung phảyrvri xuấvgket thâqfyun Yêmjypu tộbbpvc.

Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri im lặnnfgng khôdonung nóasxci, Nhan Chỉwfao Vi giảyrvri thíkpcpch:

- Nếydigu thầvuaan lựpxnnc ngưygzwng kếydigt trong yêmjypu đzdigan cóasxc thuộbbpvc tíkpcpnh kháimonc, cho dùbbpv đzdigưygzwa vàytpqo cũujpqng khóasxcasxcng dung hợejzhp.

ujpq La háimon hốnxgdc mồbbnqm, rốnxgdt cụcewfc thởpyly ra mộbbpvt hơyrvri thậfedkt dàytpqi nặnnfgng nềplrf.

Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri bấvgket đzdigygcbc dĩlakbasxci:

- Nếydigu vàytpqo thờkfvhi thưygzwejzhng cổvgke, ta còasxcn cóasxcimonch, nhưygzwng hiệyrvrn tạcovii... Chỉwfaoasxcn cáimonch duy nhấvgket làytpq ta tựpxnn đzdigfedkp vỡbbnqmjypu đzdigan, chia cho y mộbbpvt phầvuaan.

ygzwkfvhng nhưygzwqyimo tựpxnn an ủultvi mìbbnqnh:

- Bảyrvrn tọejzha tung hoàytpqnh thiêmjypn hạcovi mấvgkey vạcovin năkhnrm, hung hiểoeqem gìbbnqytpq chưygzwa từimonng trảyrvri qua? Bảyrvrn tọejzha cóasxc bảyrvry thàytpqnh nắygcbm chắygcbc đzdigfedkp vỡbbnqmjypu đzdigan thàytpqnh côdonung.

ujpq La thuậfedkn miệyrvrng hỏujpqi mộbbpvt câqfyuu:


- Vàytpqo thờkfvhi thưygzwejzhng cổvgkeasxcn cóasxc biệyrvrn pháimonp gìbbnq vậfedky?

Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri cũujpqng khôdonung đzdigoeqe ýjrvi, lúpylyc nàytpqy lòasxcng lãqyimo đzdigang rốnxgdi nhưygzwyrvr, buộbbpvt miệyrvrng trảyrvr lờkfvhi:

- Nhữmszxng nhâqfyun vậfedkt thờkfvhi thưygzwejzhng cổvgke, cóasxc ngưygzwkfvhi tu luyệyrvrn yêmjypu đzdigan khôdonung thuộbbpvc tíkpcpnh, chỉwfao ngưygzwng kếydigt thầvuaan lựpxnnc tinh thuầvuaan, đzdigếydign lúpylyc pháimont đzdigbbpvng cóasxc thểoeqe triệyrvru tậfedkp tấvgket cảyrvr lựpxnnc lưygzwejzhng trong thiêmjypn đzdignldca sửpzyz dụcewfng. Bấvgket quáimon sau nàytpqy pháimonp môdonun ấvgkey đzdigãqyim thấvgket truyềplrfn, khôdonung còasxcn ai tu luyệyrvrn.

- Nếydigu vàytpqo thờkfvhi thưygzwejzhng cổvgke, bảyrvrn tọejzha tìbbnqm mộbbpvt ngưygzwkfvhi nhưygzw vậfedky, giếydigt chếydigt y đzdigi đzdigoạcovit lấvgkey yêmjypu đzdigan làytpq đzdigưygzwejzhc.

ujpq La im lặnnfgng gậfedkt đzdigvuaau, đzdigâqfyuy quảyrvr thậfedkt làytpq mộbbpvt biệyrvrn pháimonp, đzdigáimonng tiếydigc hiệyrvrn tạcovii khôdonung thểoeqe sửpzyz dụcewfng.

Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri cấvgket tiếydigng thởpylyytpqi:

- Xem ra lầvuaan nàytpqy cáimonc tiểoeqeu tửpzyz ngưygzwơyrvri phảyrvri thậfedkt sựpxnn hộbbpv pháimonp cho ta...

Nhan Chỉwfao Vi cùbbpvng Vũujpq La trầvuaam ngâqfyum, Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri chợejzht giơyrvr tay khẽhinr vẫcoviy, mộbbpvt vậfedkt pháimon khôdonung bay tớmjvxi, chíkpcpnh làytpq chiếydigc chéfedkn đzdigpxnnng yêmjypu đzdigan vàytpq tinh huyếydigt củultva Long Quy. Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri cằoeqem lấvgkey đzdigưygzwa cho Nhan Chỉwfao Vi:

- Cầvuaam đzdigi, ta cùbbpvng gia gia ngưygzwơyrvri đzdigãqyim tranh đzdigvgkeu bao nhiêmjypu năkhnrm qua... Hy vọejzhng ýjrviygzwkfvhng củultva lãqyimo thậfedkt sựpxnnasxc thểoeqeytpqm thay đzdigvgkei thếydig giớmjvxi nàytpqy.

Nhan Chỉwfao Vi biếydigt rõqfyu Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri đzdigang dặnnfgn dòasxc hậfedku sựpxnn, mắygcbt đzdigujpq hoe:

- Hồbbnqng gia gia, khôdonung phảyrvri ngưygzwkfvhi nóasxci cóasxc bảyrvry thàytpqnh nắygcbm chắygcbc sao?

Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri khoáimont tay ngăkhnrn lạcovii:

- Đnxgdoeqe phòasxcng ngừimona vạcovin nhấvgket màytpq thôdonui. Nếydigu thậfedkt sựpxnn ta đzdigâqfyuy bấvgket hạcovinh, cáimonc ngưygzwơyrvri hãqyimy phong ấvgken Nộbbpv Long đzdigyrvro giúpylyp ta.


qyimo dặnnfgn dòasxc xong xuôdonui chợejzht cưygzwkfvhi, khoáimont khoáimont tay:

- Tấvgket cảyrvr ra ngoàytpqi hếydigt đzdigi, bảyrvrn tọejzha muốnxgdn bắygcbt đzdigvuaau.

Nhan Chỉwfao Vi tay cầvuaam Cửpzyzu Long bôdonui, trong lòasxcng buồbbnqn bãqyim. Vũujpq La thởpylyytpqi mộbbpvt tiếydigng, biếydigt khôdonung tiệyrvrn khuyêmjypn can gìbbnq nữmszxa. Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri mặnnfgt lạcovinh lòasxcng nóasxcng, đzdigãqyim quyếydigt đzdignldcnh nhưygzw vậfedky ắygcbt sẽhinr khôdonung sửpzyza đzdigvgkei, quyếydigt vìbbnq truyềplrfn nhâqfyun màytpq mạcovio hiểoeqem thâqfyun mìbbnqnh. Vũujpq La hếydigt sứsdppc khâqfyum phụcewfc trong lòasxcng, hai tay ôdonum quyềplrfn, cung kíkpcpnh cúpylyi đzdigvuaau, sau đzdigóasxcfedko hai nàytpqng đzdigi ra ngoàytpqi.

Đnxgdi tớmjvxi gầvuaan cửpzyza đzdigbbpvng, Vũujpq La đzdigbbpvt nhiêmjypn thoáimonng đzdigbbpvng trong lòasxcng, xoay ngưygzwkfvhi lạcovii lấvgkey ra trong mìbbnqnh mộbbpvt vậfedkt, ôdonum hy vọejzhng mỏujpqng manh:

- Tiềplrfn bốnxgdi, ngàytpqi xem thửpzyz viêmjypn yêmjypu đzdigan nàytpqy cóasxc thuộbbpvc tíkpcpnh gìbbnq?

Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri cóasxc vẻkhnr cảyrvrm đzdigbbpvng:

- Ýoeqe tốnxgdt xin tâqfyum lãqyimnh, bảyrvrn tọejzha... xem thửpzyz.

qyimo giơyrvr tay đzdigóasxcn lấvgkey, Nhan Chỉwfao Vi hơyrvri kinh ngạcovic:

- Vũujpq La, vìbbnq sao ngưygzwơyrvri cóasxc đzdigưygzwejzhc yêmjypu đzdigan, chẳnbokng lẽhinr thậfedkt sựpxnnytpqmjypu đzdigan thờkfvhi thưygzwejzhng cổvgke?

Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri biếydigt Vũujpq La cóasxcasxcng tốnxgdt, khôdonung tiệyrvrn đzdigyrvrkpcpch hắygcbn. Trêmjypn thựpxnnc tếydigqyimo cũujpqng khôdonung cảyrvrm thấvgkey Vũujpq La cóasxc thểoeqeasxc đzdigưygzwejzhc mộbbpvt viêmjypn thưygzwejzhng cổvgkemjypu đzdigan. Bao nhiêmjypu năkhnrm qua, Đnxgdôdonung Thổvgkeasxc bao nhiêmjypu yêmjypu đzdigan đzdigplrfu đzdigãqyim bịnldc pháimont hiệyrvrn, còasxcn giữmszx lạcovii cho tớmjvxi bâqfyuy giờkfvh toàytpqn làytpqmjypu đzdigan giốnxgdng nhưygzw Long Quy màytpq Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri giữmszx lạcovii.

mjypu đzdigan Long Quy khôdonung phảyrvri làytpq khôdonung thuộbbpvc tíkpcpnh, đzdigưygzwơyrvrng nhiêmjypn khôdonung thểoeqe sửpzyz dụcewfng, Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri mớmjvxi cho Nhan Chỉwfao Vi.

Thứsdppytpq Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri nhậfedkn lấvgkey làytpq mộbbpvt cáimoni bìbbnqnh đzdigvgket khôdonung lớmjvxn lắygcbm, lãqyimo cầvuaam lấvgkey bìbbnqnh đzdigvgket, khôdonung cảyrvrm thấvgkey cóasxc dao đzdigbbpvng năkhnrng lưygzwejzhng gìbbnq, càytpqng cảyrvrm thấvgkey khôdonung cóasxc hy vọejzhng. Nhưygzwng lãqyimo vẫcovin cảyrvrm tạcoviujpq La, dùbbpv sao chíkpcpnh làytpqqyimo bứsdppc Vũujpq La đzdigi tìbbnqm Hoàytpqn Hồbbnqn Thảyrvro. Hiệyrvrn tạcovii Vũujpq La mộbbpvt lòasxcng mộbbpvt dạcovi lo lắygcbng cho mìbbnqnh, tuy rằoeqeng khôdonung giúpylyp đzdigưygzwejzhc, nhưygzwng Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri vẫcovin ghi nhớmjvx châqfyun tĩlakbnh nàytpqy. Lãqyimo cảyrvrm thấvgkey buồbbnqn bãqyim, đzdigáimonng tiếydigc khôdonung biếydigt mìbbnqnh cóasxc thểoeqeygzwejzht qua cửpzyza ảyrvri nàytpqy khôdonung, nếydigu nhưygzwasxc thểoeqe, nhấvgket đzdignldcnh phảyrvri giúpylyp đzdigbbnq thiếydigu niêmjypn nàytpqy mộbbpvt phen.

Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri mởpylybbnqnh ra, mộbbpvt cỗzsrmytpqo quang nhưygzw ngưygzwng tụcewf thàytpqnh thựpxnnc chấvgket từimon trong bìbbnqnh pháimont táimonn ra, tấvgket cảyrvr mọejzhi ngưygzwkfvhi ởpyly đzdigâqfyuy đzdigplrfu biếydign sắygcbc.


bbpv sao Nhan Chỉwfao Vi cũujpqng làytpq Cửpzyzu Vĩlakb Bạcovich Hồbbnq nhấvgket tộbbpvc, vừimona nhậfedkn ra đzdigãqyim giậfedkt mìbbnqnh kinh hãqyimi. Chỉwfao bằoeqeng vàytpqo khíkpcp tứsdppc cổvgkeygzwa nàytpqy, đzdigãqyimasxc thểoeqe kếydigt luậfedkn quảyrvr thậfedkt làytpq thưygzwejzhng cổvgkemjypu đzdigan.

- Khôdonung ngờkfvh... khôdonung ngờkfvh thậfedkt sựpxnnytpq thưygzwejzhng cổvgkemjypu đzdigan! Vũujpq La, vìbbnq sao ngưygzwơyrvri cóasxc đzdigưygzwejzhc mộbbpvt viêmjypn thưygzwejzhng cổvgkemjypu đzdigan? Ngưygzwơyrvri hãqyimy thàytpqnh thậfedkt khai báimono, ngưygzwơyrvri còasxcn cóasxc bảyrvro bốnxgdi gìbbnq nữmszxa? Chẳnbokng nhữmszxng ngưygzwơyrvri cóasxc Thiêmjypn Mệyrvrnh Thầvuaan Phùbbpv thiêmjypn hạcovi đzdigyrvr nhấvgket, còasxcn cóasxc thưygzwejzhng cốnxgdmjypu đzdigan... ngưygzwơyrvri quảyrvr thậfedkt làytpq mộbbpvt bảyrvro khốnxgd di đzdigbbpvng...

ujpq La cưygzwkfvhi khổvgke, cũujpqng khôdonung giảyrvri thíkpcpch vớmjvxi Nhan Chỉwfao Vi. Thậfedkt ra thứsdppytpqy làytpq do gia gia nàytpqng pháimont hiệyrvrn trưygzwmjvxc tiêmjypn, viêmjypn yêmjypu đzdigan nàytpqy làytpqujpq La pháimont hiệyrvrn ởpylyimonch Hoa sơyrvrn, sau đzdigóasxc cấvgket đzdigi mãqyimi tớmjvxi bâqfyuy giờkfvh.

pylyc ấvgkey Nhan lãqyimo lựpxnna chọejzhn đzdignldca đzdigiểoeqem thiếydigt lậfedkp truyềplrfn tốnxgdng trậfedkn, pháimont hiệyrvrn ra mấvgkey nơyrvri cóasxcmjypu đzdigan Yêmjypu Vưygzwơyrvrng năkhnrm xưygzwa đzdigoeqe lạcovii, Báimonch Hoa sơyrvrn cũujpqng cóasxc mộbbpvt viêmjypn.

ujpq La cóasxc thểoeqe lấvgkey ra mộbbpvt viêmjypn thưygzwejzhng cổvgkemjypu đzdigan, đzdigãqyim ra ngoàytpqi dựpxnn liệyrvru củultva Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri, trong lòasxcng lãqyimo cảyrvrm đzdigbbpvng vôdonubbpvng. Đnxgdâqfyuy chíkpcpnh làytpq thưygzwejzhng cổvgkemjypu đzdigan, cóasxc thểoeqe so vớmjvxi thiêmjypn đzdignldca thầvuaan vậfedkt đzdigwfaonh cấvgkep, khôdonung phảyrvri ai cũujpqng dáimonm tặnnfgng cho ngưygzwkfvhi kháimonc.

Bấvgket quáimon Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri cũujpqng khôdonung hy vọejzhng gìbbnq nhiềplrfu. Vàytpqo thờkfvhi thưygzwejzhng cổvgke, trong trăkhnrm têmjypn Yêmjypu tộbbpvc, cóasxc thểoeqeasxc đzdigưygzwejzhc mộbbpvt ngưygzwkfvhi tu luyệyrvrn yêmjypu đzdigan khôdonung thuộbbpvc tíkpcpnh đzdigãqyimytpq rấvgket kháimon. Tồbbnqn tạcovii cho tớmjvxi bâqfyuy giờkfvh, xáimonc suấvgket còasxcn nhỏujpqyrvrn rấvgket nhiềplrfu.

qyimo lấvgkey viêmjypn yêmjypu đzdigan nàytpqy ra khỏujpqi bìbbnqnh, Nhan Chỉwfao Vi nhấvgket thờkfvhi thấvgket vọejzhng:

- Nhỏujpq vậfedky sao, chỉwfao sợejzhbbpvytpqmjypu đzdigan khôdonung thuộbbpvc tíkpcpnh, cũujpqng khôdonung thểoeqebbpvng đzdigưygzwejzhc...

Quảyrvr thậfedkt viêmjypn yêmjypu đzdigan nàytpqy quáimon nhỏujpq, chỉwfao bằoeqeng hạcovit gạcovio.

ujpq La cũujpqng cóasxc chúpylyt ngưygzwejzhng ngùbbpvng:

- Ta ngẫcoviu nhiêmjypn lấvgkey đzdigưygzwejzhc, cóasxc lẽhinrytpqbbnq thờkfvhi gian quáimonqfyuu, năkhnrng lưygzwejzhng hao mòasxcn chỉwfaoasxcn lạcovii nhưygzw vậfedky...

Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri ngơyrvr ngáimonc nhìbbnqn viêmjypn yêmjypu đzdigan nhỏujpqfedk trong lòasxcng bàytpqn tay mìbbnqnh, mộbbpvt lúpylyc lâqfyuu sau mớmjvxi lẩrpitm bẩrpitm:

- Khôdonung ngờkfvh quảyrvr thậfedkt làytpqmjypu đzdigan khôdonung thuộbbpvc tíkpcpnh...

Nhan Chỉwfao Vi cảyrvrm thấvgkey bấvgket đzdigygcbc dĩlakb, đzdigúpylyng làytpq mộbbpvt viêmjypn yêmjypu đzdigan khôdonung thuộbbpvc tíkpcpnh, nhưygzwng cũujpqng khôdonung thểoeqe sửpzyz dụcewfng, Hồbbnqng gia gia vừimona hy vọejzhng lạcovii thấvgket vọejzhng, thậfedkt sựpxnnytpq đzdigyrvrkpcpch khôdonung nhẹbewc.

ujpq La nghe vậfedky sửpzyzng sốnxgdt, rấvgket nhanh cũujpqng đzdigãqyim hiểoeqeu ra, vôdonubbpvng hốnxgdi hậfedkn, xoa tay ấvgkep úpylyng:

- Tiềplrfn bốnxgdi, vãqyimn bốnxgdi... thậfedkt xin lỗzsrmi...

Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri nhắygcbm hai mắygcbt lạcovii, mộbbpvt lúpylyc lâqfyuu sau mớmjvxi trấvgken tĩlakbnh tinh thầvuaan, cho viêmjypn yêmjypu đzdigan vàytpqo bìbbnqnh trởpyly lạcovii, đzdignnfgt bìbbnqnh trưygzwmjvxc mặnnfgt. Sau đzdigóasxc chợejzht lãqyimo trịnldcnh trọejzhng sụcewfp lạcoviy trưygzwmjvxc mặnnfgt Vũujpq La.

ujpq La luốnxgdng cuốnxgdng tay châqfyun:

- Tiềplrfn bốnxgdi, ngàytpqi làytpqm gìbbnq vậfedky...

Tuy rằoeqeng hắygcbn làytpq Nam Hoang đzdigoeqe Quâqfyun cao quýjrvi, nhưygzwng Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri làytpq siêmjypu cấvgkep lãqyimo nhâqfyun đzdigãqyim từimonng trảyrvri qua thờkfvhi Hồbbnqng Hoang, hắygcbn khôdonung dáimonm nhậfedkn đzdigcovii lễgqvs nhưygzw vậfedky.

Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri đzdigsdppng dậfedky nóasxci:

- Vũujpq La, Hồbbnqng Pháimon Hảyrvri ta khôdonung dốnxgdi gạcovit ngưygzwơyrvri, viêmjypn yêmjypu đzdigan nàytpqy khôdonung phảyrvri làytpq vậfedkt tầvuaam thưygzwkfvhng. Nếydigu nóasxc chỉwfaoytpq bảyrvro bốnxgdi thôdonung thưygzwkfvhng, ta sẽhinr nhậfedkn lấvgkey, nhưygzwng giáimon trịnldc củultva nóasxc khôdonung thua gìbbnq mộbbpvt đzdigcovio Thiêmjypn Mệyrvrnh Thầvuaan Phùbbpv!

Nhan Chỉwfao Vi giậfedkt mìbbnqnh kinh hãqyimi:

- Trâqfyun quýjrvi tớmjvxi mứsdppc nàytpqy sao?

- Khôdonung sai, sởpylylakbasxc nhỏujpq nhưygzw vậfedky, khôdonung phảyrvri làytpqbbnq thờkfvhi gian qụcewfáimonqfyuu hao mòasxcn năkhnrng lưygzwejzhng, màytpqbbnq chủultv nhâqfyun củultva viêmjypn yêmjypu đzdigan nàytpqy chỉwfao mớmjvxi trảyrvri qua Tam Chuyếydign yêmjypu đzdigan.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.