Tiên Tuyệt

Chương 380 : Bán yêu quỷ thuật (hạ)

    trước sau   
Hồmovjng Pháotvf Hảanroi nuôpeqqi đgtxwáotvfm cựzrpl thúoask bảanroo vệsprn đgtxwanroo nàvcdyy khôpeqqng dễafii, trưwdbfdwvxc mắqsolt chúoaskng đgtxwãbown đgtxwếlzvbn cựzrplc hạafjgn, nếlzvbu còdlmkn tiếlzvbp tụnbsec chéfaicm giếlzvbt, ắqsolt sẽvpkovpyt hao tổsjktn. Hồmovjng Pháotvf Hảanroi cũkdoong cảanrom thấrplyy đgtxwau lòdlmkng, cho nêcnuwn lệsprnnh cho chúoaskng xuốanrong biếlzvbn nghỉlwzb ngoi.

Nữwior nhâiccvn Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec làvcdy mộuoeet trong nhữwiorng ngưwdbftduxi thừdwvxa kếlzvbwdbfơpiuang vịijmt, Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec ởwglm biểiooen sâiccvu khôpeqqng tháotvfi bìjgujnh gìjguj, hoàvcdyn cảanronh còdlmkn khốanroc liệsprnt hơpiuan cảanro Đqsolôpeqqng Thổsjkt. Chuyệsprnn nàvcdyy cũkdoong làvcdy nguyêcnuwn nhâiccvn Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec mưwdbfu cầzrplu tiếlzvbn vàvcdyo Đqsolôpeqqng Thốanro. Nữwior nhâiccvn Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec trưwdbftduxng thàvcdynh trong hoàvcdyn cảanronh nhưwdbf vậijyoy, từdwvxng thấrplyy qua khôpeqqng íqmbqt chiếlzvbn trậijyon chéfaicm giếlzvbt đgtxwmfziotvfc quy môpeqq, nhưwdbfng chưwdbfa từdwvxng thấrplyy qua cụnbsec diệsprnn nhưwdbfpeqqm nay.

Thủmfzi đgtxwoạafjgn táotvfc chiếlzvbn củmfzia Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec vẫnnbzn làvcdy nhưwdbf vậijyoy, trưwdbfdwvxc hếlzvbt dùeaanng Ngựzrpl Thúoaskotvft Thầzrpln Cổsjkt xua mộuoeet đgtxwáotvfm hảanroi thúoask đgtxwi trưwdbfdwvxc làvcdym chốanrot thíqmbq, sau đgtxwóvpyt chiếlzvbn sĩmvmu tinh nhuệsprn củmfzia Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec mớdwvxi xuấrplyt hiệsprnn.

Nhưwdbfng vừdwvxa rồmovji, mấrplyy vạafjgn hảanroi thúoask khôpeqqng thểiooewdbfanrot qua phòdlmkng tuyếlzvbn thứmovj nhấrplyt củmfzia Nộuoee Long đgtxwanroo, nữwior nhâiccvn Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec chưwdbfa từdwvxng nghe qua tìjgujnh huốanrong nhưwdbf vậijyoy. Nàvcdyng mơpiua hồmovj cảanrom thấrplyy, kếlzvb hoạafjgch mấrplyy nămeyam trờtduxi củmfzia Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec, cho rằwpkyng chắqsolc thắqsolng trậijyon chiếlzvbn nàvcdyy, e rằwpkyng cũkdoong khôpeqqng dễafiivcdyng nhưwdbf trong tưwdbftduxng tưwdbfanrong.

Trêcnuwn mặymqet biểiooen, Ngựzrpl Thúoaskotvft Thầzrpln Cổsjkt đgtxwãbown ngừdwvxng đgtxwáotvfnh, vàvcdyi hảanroi thúoask khổsjktng lồmovj nhậijyon đgtxwưwdbfanroc mệsprnnh lệsprnnh, chậijyom rãbowni chìjgujm xuốanrong biểiooen. Mặymqet biểiooen trởwglmcnuwn yêcnuwn tĩmvmunh, chỉlwzbdlmkn lạafjgi mộuoeet diệsprnn tíqmbqch màvcdyu đgtxwyvcl rấrplyt lớdwvxn chóvpyti mắqsolt vôpeqqeaanng.

Mặymqet biểiooen trưwdbfdwvxc mặymqet bọxdcen Vũkdoo La thìjgujnh lìjgujnh xuấrplyt hiệsprnn mộuoeet xoáotvfy nưwdbfdwvxc, đgtxwưwdbftduxng kíqmbqnh ban đgtxwzrplu làvcdy mộuoeet trưwdbfanrong, sau đgtxwóvpyt nhanh chóvpytng tămeyang lêcnuwn ba mưwdbfơpiuai trưwdbfanrong, húoaskt tấrplyt cảanro thi thểiooe hảanroi thúoask xung quanh xuốanrong.


Mộuoeet tiếlzvbng nưwdbfdwvxc ràvcdyo thậijyot lớdwvxn vang lêcnuwn, mộuoeet cáotvfi miệsprnng khổsjktng lồmovj từdwvxwdbfdwvxi biểiooen vưwdbfơpiuan lêcnuwn, nuốanrot chửcrjnng tấrplyt cảanro thi thểiooe hảanroi thúoask.

Miệsprnng nàvcdyy to đgtxwếlzvbn mứmovjc đgtxwáotvfng sợanro, mởwglm ra cóvpyt đgtxwếlzvbn ba mưwdbfơpiuai trưwdbfanrong, tham lam nuốanrot chửcrjnng tấrplyt cảanro thi thểiooe hảanroi thúoaskvcdyo. Trêcnuwn cáotvfi miệsprnng khổsjktng lồmovjvcdyy làvcdyotvfi đgtxwzrplu sặymqec sỡevvi đgtxwmfzivcdyu, đgtxwôpeqqi mắqsolt lóvpyte ra lụnbsec quang u áotvfm, nhìjgujn chằwpkym chằwpkym bọxdcen Vũkdoo La.

otvfi đgtxwzrplu nàvcdyy cóvpyt đgtxwưwdbftduxng kíqmbqnh cũkdoong gầzrpln mưwdbftduxi trưwdbfanrong, làvcdy mộuoeet cáotvfi đgtxwzrplu rắqsoln. Cũkdoong chỉlwzbvpyt loạafjgi cựzrpl thúoaskvcdyy mớdwvxi cóvpyt thểiooeotvf miệsprnng ra to nhưwdbf vậijyoy.

Sau mộuoeet lúoaskc, đgtxwzrplu rắqsoln khổsjktng lồmovjvcdyy chậijyom rãbowni chìjgujm xuốanrong biểiooen. Thâiccvn con rắqsoln nàvcdyy nhỏyvclpiuan đgtxwzrplu nóvpyt nhiềtwfsu, chỉlwzb chừdwvxng ba trưwdbfanrong, dùeaanvcdy nhưwdbf vậijyoy, cũkdoong làvcdy mộuoeet cựzrpl thúoask khốanrong lồmovjpeqqeaanng đgtxwáotvfng

Đqsolzrplu rắqsoln lạafjgi vưwdbfơpiuan ra khỏyvcli mặymqet biểiooen hai mưwdbfơpiuai trưwdbfanrong, đgtxwmovjng im bấrplyt đgtxwuoeeng.

Nữwior nhâiccvn Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec hơpiuai sửcrjnng sốanrot, sau đgtxwóvpyt mừdwvxng nhưwdbf đgtxwcnuwn dạafjgi:

- Đqsolafjgi ca tớdwvxi rồmovji!

vcdyng hung hămeyang trừdwvxng mắqsolt nhìjgujn Vũkdoo La:

- Dâiccvm tặymqec kia, ngưwdbfơpiuai hãbowny chờtdux đgtxwóvpyt. Đqsolafjgi ca hiểiooeu rõdlmk ta nhấrplyt, ngưwdbfơpiuai dáotvfm chiếlzvbm tiệsprnn nghi ta, chờtduxotvft nữwiora côpeqqng pháotvf Nộuoee Long đgtxwanroo, Đqsolafjgi ca ta nhấrplyt đgtxwijmtnh sẽvpko lộuoeet da rúoaskt gâiccvn ngưwdbfơpiuai.

Nhan Chỉlwzb Vi cưwdbftduxi cưwdbftduxi, đgtxwi tớdwvxi bêcnuwn cạafjgnh nữwior nhâiccvn Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec, giơpiua tay ra nhẹvcdy nhàvcdyng vuốanrot ve làvcdyn da mịijmtn màvcdyng củmfzia nàvcdyng:

- Nàvcdyy, tiểiooeu muộuoeei muộuoeei, ngưwdbfơpiuai uy hiếlzvbp hắqsoln nhưwdbf vậijyoy quảanro thậijyot khôpeqqng sáotvfng suốanrot chúoaskt nàvcdyo. Hiệsprnn tạafjgi ngưwdbfơpiuai vẫnnbzn còdlmkn trong tay hắqsoln, chưwdbfa biếlzvbt cáotvfc ngưwdbfơpiuai cóvpyt thểiooepeqqng pháotvf Nộuoee Long đgtxwanroo đgtxwưwdbfanroc khôpeqqng, cho dùeaanvcdy đgtxwưwdbfanroc, trưwdbfdwvxc khi Đqsolafjgi ca ngưwdbfơpiuai tớdwvxi đgtxwâiccvy, hắqsoln cũkdoong cóvpyt thừdwvxa thờtduxi gian tiềtwfsn dâiccvm hậijyou sáotvft, vừdwvxa gian vừdwvxa sáotvft ngưwdbfơpiuai đgtxwóvpyt...

Nữwior nhâiccvn Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec nghe vậijyoy sợanrobowni tớdwvxi nỗtduxi sắqsolc mặymqet trắqsolng bệsprnch. Vũkdoo La quay lưwdbfng vềtwfs phíqmbqa hai nàvcdyng, lộuoee vẻtmeppeqqeaanng đgtxwau khổsjkt, cảanrom thấrplyy mìjgujnh làvcdy kẻtmeppeqq tộuoeei nhấrplyt trong thiêcnuwn đgtxwijmta nàvcdyy.

Nhan Chỉlwzb Vi nhìjgujn bóvpytng dáotvfng bìjgujnh tĩmvmunh củmfzia Vũkdoo La, trong bụnbseng cưwdbftduxi thầzrplm.


Nữwior nhâiccvn Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec bịijmtvcdyng hùeaan dọxdcea nhưwdbf vậijyoy, quảanro nhiêcnuwn trởwglmcnuwn ngoan ngoãbownn hơpiuan nhiềtwfsu, vừdwvxa tứmovjc tốanroi vừdwvxa khiếlzvbp sợanro lấrplym léfaict nhìjgujn Vũkdoo La, khôpeqqng dáotvfm nhiềtwfsu lờtduxi nữwiora.

Trêcnuwn mặymqet biểiooen, cáotvfi lưwdbfng đgtxwzrply vẩxxvty củmfzia xàvcdy quáotvfi kia nổsjkti lêcnuwn, trôpeqqng giốanrong nhưwdbf bậijyoc thang. Mộuoeet têcnuwn đgtxwafjgi háotvfn Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec từdwvxwdbfdwvxi biếlzvbn bưwdbfdwvxc lêcnuwn nhữwiorng chiếlzvbc vảanroy rắqsoln, lêcnuwn tớdwvxi trêcnuwn đgtxwzrplu rắqsoln hìjgujnh tam giáotvfc, đgtxwmovjng đgtxwóvpyt nhìjgujn vềtwfs phíqmbqa mọxdcei ngưwdbftduxi.

wdbftduxng nhưwdbfvcdy quáotvfi nọxdceiccvm ýwpkywdbfơpiuang thôpeqqng cùeaanng đgtxwafjgi háotvfn kia, khôpeqqng đgtxwanroi mệsprnnh lệsprnnh đgtxwãbown chạafjgy thậijyot nhanh tớdwvxi Nộuoee Long đgtxwanroo, khôpeqqng thèqmbqm đgtxwiooe ýwpky tớdwvxi đgtxwáotvfm cựzrpl thúoask bảanroo vệsprn đgtxwanroo.

Nhữwiorng cựzrpl thúoaskvcdyy đgtxwãbown nhậijyon đgtxwưwdbfanroc lệsprnnh củmfzia Hồmovjng Pháotvf Hảanroi trưwdbfdwvxc đgtxwóvpyt, nấrplyp sâiccvu dưwdbfdwvxi biểiooen khôpeqqng xuấrplyt hiệsprnn. Xàvcdy quáotvfi chởwglmcnuwn đgtxwafjgi háotvfn Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec chạafjgy tớdwvxi còdlmkn cáotvfch Nộuoee Long đgtxwanroo chừdwvxng ba dặymqem, lúoaskc nàvcdyy mớdwvxi dừdwvxng lạafjgi.

cnuwn đgtxwafjgi háotvfn kia chắqsolp hai tay sau lưwdbfng, ngạafjgo nghễafiivpyti:

- Thảanro A Âotvfm ra, ta bảanroo đgtxwanrom cáotvfc ngưwdbfơpiuai cóvpyt thểiooe trởwglm lạafjgi Đqsolôpeqqng Thổsjkt an toàvcdyn.

Hồmovjng Pháotvf Hảanroi lạafjgnh lùeaanng khôpeqqng nóvpyti, nếlzvbu lãbowno đgtxwàvcdym pháotvfn cùeaanng đgtxwáotvfm vãbownn bốanroi Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec, chíqmbqnh làvcdy tựzrpl hạafjg thấrplyp thâiccvn phậijyon củmfzia mìjgujnh.

Nhan Chỉlwzb Vi nhìjgujn thấrplyy áotvfnh mắqsolt toáotvft ra vẻtmepwdbfng phấrplyn củmfzia nữwior nhâiccvn Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec, trong lòdlmkng cảanrom thấrplyy khôpeqqng vui:

- A Âotvfm làvcdycnuwn ngưwdbfơpiuai sao? Y gọxdcei ngưwdbfơpiuai thâiccvn thiếlzvbt nhưwdbf vậijyoy, ngưwdbfơpiuai nhìjgujn thấrplyy y lạafjgi tỏyvcl ra vui mừdwvxng nhưwdbf vậijyoy, phảanroi chămeyang huynh muộuoeei cáotvfc ngưwdbfơpiuai luyếlzvbn áotvfi nhau?

Nữwior nhâiccvn Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec vôpeqqeaanng xấrplyu hổsjkt:

- Ngưwdbfơpiuai nóvpyti bậijyoy bạafjgjguj đgtxwóvpyt!

Bảanron chấrplyt Nhan Chỉlwzb Vi lộuoee ra, cưwdbftduxi chẳyynpng kháotvfc hồmovj ly:

- Ủafjga, A Âotvfm nổsjkti giậijyon rồmovji, chắqsolc chắqsoln làvcdy ta đgtxwãbownvpyti đgtxwúoaskng. Đqsoldwvxng nghĩmvmu rằwpkyng ta khôpeqqng biếlzvbt, Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec cáotvfc ngưwdbfơpiuai huynh muộuoeei thôpeqqng hôpeqqn...


Nữwior nhâiccvn Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec A Âotvfm xấrplyu hổsjkt khôpeqqng thôpeqqi, nghiếlzvbn rămeyang nghiếlzvbn lợanroi nhìjgujn Nhan Chỉlwzb Vi:

- Ngưwdbfơpiuai trămeyam ngàvcdyn lầzrpln đgtxwdwvxng đgtxwiooepiuai vàvcdyo tay ta.

Sau đgtxwóvpyt quay đgtxwzrplu đgtxwi chỗtdux kháotvfc, khôpeqqng đgtxwiooe ýwpky tớdwvxi Nhan Chỉlwzb Vi khiêcnuwu khíqmbqch nữwiora.

kdoo La sờtdux tráotvfn mìjgujnh, thầzrplm nghĩmvmuoaskc vừdwvxa gặymqep mặymqet, mìjgujnh thậijyot sựzrpl khôpeqqng nhìjgujn ra Nhan Chỉlwzb Vi sốanrong nguộuoeei khôpeqqng kịijmt nhưwdbf vậijyoy...

Hồmovjng Pháotvf Hảanroi khôpeqqng thèqmbqm đgtxwiooe ýwpky tớdwvxi đgtxwafjgi háotvfn Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec trêcnuwn đgtxwzrplu xàvcdy quáotvfi, Vũkdoo La cũkdoong khôpeqqng nóvpyti gìjguj. Đqsolafjgi háotvfn nọxdce đgtxwanroi trong chốanroc láotvft khôpeqqng thấrplyy cóvpyt ngưwdbftduxi trảanro lờtduxi, hừdwvx lạafjgnh mộuoeet tiếlzvbng, giơpiua tay lêcnuwn chỉlwzb vềtwfs phíqmbqa ngọxdcen sơpiuan phong, lạafjgnh lùeaanng nóvpyti:

- Tựzrpl chịijmtu diệsprnt vong!

Vừdwvxa dứmovjt lờtduxi, mặymqet biểiooen xung quanh Nộuoee Long đgtxwanroo vang lêcnuwn vàvcdyi tiếlzvbng sấrplym. Táotvfm cộuoeet nưwdbfdwvxc bắqsoln lêcnuwn cao, bêcnuwn trong cộuoeet nưwdbfdwvxc đgtxwưwdbftduxng kíqmbqnh mưwdbftduxi trưwdbfanrong, táotvfm têcnuwn chiếlzvbn sĩmvmuotvfn Yêcnuwu tộuoeec chậijyom rãbowni dâiccvng lêcnuwn.

Đqsolafjgi háotvfn kia đgtxwiểiooem nhẹvcdycnuwn đgtxwzrplu quáotvfi xàvcdy, toàvcdyn thâiccvn chậijyom rãbowni bay lêcnuwn vôpeqqeaanng quỷmcva dịijmt, khôpeqqng hềtwfswdbfanron lựzrplc.

Đqsolếlzvbn đgtxwuoee cao ngàvcdyn trưwdbfanrong, y tiệsprnn tay chộuoeep xuốanrong dưwdbfdwvxi mộuoeet trảanroo, xàvcdy quáotvfi sặymqec sỡevvi kia bay lêcnuwn ràvcdyo mộuoeet cáotvfi, chấrplyn đgtxwuoeeng bọxdcet nưwdbfdwvxc tung tóvpyte. Đqsolếlzvbn giữwiora khôpeqqng trung, thầzrpln quang chợanrot lóvpyte, chỉlwzb thấrplyy xàvcdy quáotvfi hóvpyta thàvcdynh mộuoeet thanh trưwdbftduxng thưwdbfơpiuang thâiccvn khắqsolc hoa vămeyan dàvcdyi bằwpkyng ngưwdbftduxi lớdwvxn, bay vàvcdyo tay đgtxwafjgi háotvfn.

Đqsolafjgi háotvfn vung trưwdbftduxng thưwdbfơpiuang chỉlwzb Nộuoee Long đgtxwanroo, cao giọxdceng quáotvft to:

- Làvcdy ai đgtxwanro bạafjgi xáotvf muộuoeei, cóvpytotvfm ra đgtxwâiccvy đgtxwáotvfnh cùeaanng ta mộuoeet trậijyon hay khôpeqqng? Ngưwdbfơpiuai yêcnuwn tâiccvm, ngưwdbfơpiuai thua ta sẽvpko khôpeqqng giếlzvbt ngưwdbfơpiuai, chỉlwzb cầzrpln thảanrootvf muộuoeei ra làvcdy đgtxwưwdbfanroc!

kdoo La khôpeqqng nhịijmtn đgtxwưwdbfanroc lắqsolc lắqsolc đgtxwzrplu, xoay ngưwdbftduxi liếlzvbc nhìjgujn A Âotvfm mộuoeet cáotvfi:

- Cáotvfc ngưwdbfơpiuai quảanro thậijyot làvcdy thâiccvn huynh muộuoeei, ngay cảanroqmbqnh tĩmvmunh thốanroi tha cũkdoong giốanrong nhau.


Nữwior nhâiccvn Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec A Âotvfm nhấrplyt thờtduxi khôpeqqng phụnbsec:

- Nếlzvbu khôpeqqng phảanroi ngưwdbfơpiuai cóvpyt đgtxwưwdbfanroc mộuoeet đgtxwafjgo Thiêcnuwn Mệsprnnh Thầzrpln Phùeaan, ngưwdbfơpiuai chưwdbfa chắqsolc đgtxwãbownvcdy đgtxwanroi thủmfzi củmfzia ta. Đqsolafjgi ca ta Nam Vinh Hùeaanng làvcdy ngưwdbftduxi thừdwvxa kếlzvbwdbfơpiuang vịijmt, tiếlzvbng nóvpyti rấrplyt cóvpyt trọxdceng lưwdbfanrong, thựzrplc lựzrplc mạafjgnh hơpiuan ta nhiềtwfsu lắqsolm, tỏyvcl ra tựzrpl tin nhưwdbf vậijyoy làvcdy chuyệsprnn bìjgujnh thưwdbftduxng. Khôpeqqng tựzrpl tin còdlmkn làvcdy cao thủmfzi sao?

kdoo La nởwglm mộuoeet nụnbsewdbftduxi:

- Hay lắqsolm, xem ra Đqsolafjgi ca nàvcdyng còdlmkn cóvpyt trọxdceng lưwdbfanrong hơpiuan nàvcdyng. Nếlzvbu bắqsolt đgtxwưwdbfanroc y, Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec néfaicm chuộuoeet sợanro vỡevvi đgtxwmovj, nhấrplyt đgtxwijmtnh khôpeqqng dáotvfm làvcdym càvcdyn quáotvf mứmovjc...

Nam Vinh Hùeaanng chỉlwzb thấrplyy trưwdbfdwvxc mắqsolt hoa lêcnuwn, mộuoeet ngưwdbftduxi đgtxwãbown xuấrplyt hiệsprnn trưwdbfdwvxc mặymqet y, mặymqet tưwdbfơpiuai cưwdbftduxi, đgtxwáotvfnh giáotvf y mộuoeet lưwdbfanrot từdwvx trêcnuwn xuốanrong dưwdbfdwvxi, khôpeqqng ngừdwvxng gậijyot gậijyot đgtxwzrplu:

- Hay lắqsolm, hay lắqsolm, khôpeqqng tệsprn, khôpeqqng tệsprn!

Nam Vinh Hùeaanng cau màvcdyy, y chíqmbqnh làvcdy mộuoeet trong nhữwiorng ngưwdbftduxi thừdwvxa kếlzvbwdbfơpiuang vịijmt củmfzia Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec, từdwvx nhỏyvcl đgtxwãbown nhắqsolm vàvcdyo ngôpeqqi vưwdbfơpiuang Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec màvcdy phấrplyn đgtxwrplyu, thàvcdynh thụnbsec ổsjktn trọxdceng, khíqmbq thếlzvbpeqq song, vừdwvxa thấrplyy dáotvfng vẻtmep củmfzia Vũkdoo La nhưwdbf vậijyoy lậijyop tứmovjc tỏyvcl ra khôpeqqng vui:

- Cáotvfi gìjgujvcdy hay, cáotvfi gìjgujvcdy khôpeqqng tệsprn?

kdoo La tỏyvcl ra nghiêcnuwm nghịijmtvpyti:

- Làvcdym con tin rấrplyt hay, bắqsolt ngưwdbfơpiuai làvcdym con tin chắqsolc chắqsoln khôpeqqng tệsprn.

kdoo La cưwdbftduxi to mộuoeet tiếlzvbng, pháotvft đgtxwuoeeng Bíqmbqch Ngọxdcec Đqsolwpkyng, bóvpytng dâiccvy leo xanh biếlzvbc rợanrop trờtduxi nhưwdbf ngọxdcec bíqmbqch. Nam Vinh Hùeaanng Quáotvft lêcnuwn mộuoeet tiếlzvbng lớdwvxn, trưwdbftduxng thưwdbfơpiuang chỉlwzb ra, mũkdooi thưwdbfơpiuang phun ra mộuoeet cỗtdux đgtxwuoeec hỏyvcla màvcdyu tíqmbqm. Đqsoláotvfng tiếlzvbc đgtxwuoeec hỏyvcla nàvcdyy khôpeqqng cóvpytotvfc dụnbseng gìjguj vớdwvxi Bíqmbqch Ngọxdcec Đqsolwpkyng, đgtxwuoeec tốanro củmfzia Bíqmbqch Ngọxdcec Đqsolwpkyng hùeaanng mạafjgnh hơpiuan thanh quáotvfi thưwdbfơpiuang nàvcdyy nhiềtwfsu lắqsolm, đgtxwâiccvy cũkdoong làvcdy nguyêcnuwn nhâiccvn vìjguj sao Vũkdoo La vừdwvxa mớdwvxi xôpeqqng trậijyon thưwdbftduxng hay sửcrjn dụnbseng Bíqmbqch Ngọxdcec Đqsolwpkyng.

vpytng dâiccvy leo xanh biếlzvbc chậijyop chùeaanng, giốanrong nhưwdbfpeqq sốanrobownng xàvcdy quấrplyn lấrplyy nhau, múoaska may xung quanh Nam Vinh Hùeaanng mộuoeet trậijyon.

Quảanro nhiêcnuwn thựzrplc lựzrplc Nam Vinh Hùeaanng còdlmkn cao hơpiuan cảanro Nam Vinh Âotvfm, mộuoeet thanh trưwdbftduxng thưwdbfơpiuang tung bay cao thấrplyp, đgtxwxxvty lui từdwvxng gốanroc Bíqmbqch Ngọxdcec Đqsolwpkyng trởwglm vềtwfs.


- Giếlzvbt!

Đqsoluoeet nhiêcnuwn Nam Vinh Hùeaanng gầzrplm lêcnuwn giậijyon dữwior, mũkdooi thưwdbfơpiuang run lêcnuwn, ảanroo hóvpyta ra bảanroy đgtxwafjgo thưwdbfơpiuang ảanronh, trêcnuwn đgtxwóvpyt phun ra đgtxwuoeec hỏyvcla màvcdyu tíqmbqm, hóvpyta thàvcdynh bảanroy chiếlzvbc đgtxwzrplu rắqsoln dữwior tợanron, giảanroo hoạafjgt xảanroo quyệsprnt, tấrplyn côpeqqng vềtwfs nhữwiorng phưwdbfơpiuang hưwdbfdwvxng kháotvfc nhau.

oaskc nàvcdyy trong tay Nam Vinh Hùeaanng cầzrplm mộuoeet chiếlzvbc đgtxwpeqqi rắqsoln thậijyot lớdwvxn, chóvpytt đgtxwpeqqi dung nhậijyop vàvcdyo trong cơpiua thểiooe y.

kdoo La hếlzvbt sứmovjc bấrplyt ngờtdux, Bíqmbqch Ngọxdcec Đqsolwpkyng bạafjgo pháotvft, đgtxwan xen vàvcdyo nhau thàvcdynh mộuoeet tấrplym bìjgujnh phong, cảanron bảanroy chiếlzvbc đgtxwzrplu rắqsoln lạafjgi, lúoaskc nàvcdyy mớdwvxi nhìjgujn rõdlmk. Thìjguj ra trêcnuwn cáotvfnh tay Nam Vinh Hùeaanng cóvpyt mộuoeet hìjgujnh xămeyam đgtxwuoeec xàvcdy giốanrong nhưwdbf chủmfziy thủmfzi, đgtxwpeqqi rắqsoln còdlmkn trêcnuwn cáotvfnh tay.

Nam Vinh Hùeaanng chợanrot xéfaicotvft trưwdbftduxng bàvcdyo trêcnuwn ngưwdbftduxi, lúoaskc nàvcdyy mớdwvxi nhìjgujn thấrplyy thâiccvn thểiooe y đgtxwzrply hìjgujnh xămeyam cáotvfc loạafjgi quáotvfi xàvcdy đgtxwuoeec mãbownng. Hìjgujnh xămeyam đgtxwuoeec xàvcdy giốanrong nhưwdbf chủmfziy thủmfzi trêcnuwn tay phảanroi y đgtxwãbown bay ra, trong tay tráotvfi vẫnnbzn còdlmkn mộuoeet hìjgujnh xămeyam mãbownng xàvcdy tráotvfng kiệsprnn, đgtxwzrplu cóvpyt ba mắqsolt.

Nam Vinh Hùeaanng giơpiua tay tráotvfi lêcnuwn, mộuoeet cỗtduxmeyang lưwdbfanrong quỷmcva dịijmt pháotvft táotvfn ra, khiếlzvbn cho Vũkdoo La cảanrom thấrplyy khôpeqqng thoảanroi máotvfi. Cáotvfnh tay tráotvfi Nam Vinh Hùeaanng đgtxwuoeet nhiêcnuwn bùeaanng lêcnuwn mộuoeet đgtxwafjgo hàvcdyo quang bảanroy sắqsolc, mộuoeet con đgtxwuoeec mãbownng ba mắqsolt to chừdwvxng nămeyam trưwdbfanrong chạafjgy ra, chiềtwfsu dàvcdyi tớdwvxi hai trămeyam trưwdbfanrong. Đqsoluoeec mãbownng ba mắqsolt quấrplyn xung quanh Vũkdoo La mộuoeet vòdlmkng, trong ba mắqsolt nóvpyt toáotvft ra lam quang xanh biếlzvbc, nhìjgujn Vũkdoo La chằwpkym chằwpkym.

Nhan Chỉlwzb Vi ởwglm xa nhìjgujn lạafjgi cũkdoong vôpeqqeaanng kinh hãbowni. Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec xuấrplyt thâiccvn biểiooen sâiccvu, đgtxwanroi vớdwvxi Yêcnuwu tộuoeec cũkdoong giốanrong nhưwdbfeaanng Man Hoang, cóvpyt rấrplyt nhiềtwfsu thủmfzi đgtxwoạafjgn quỷmcva dịijmt khôpeqqng giốanrong ngưwdbftduxi, hìjgujnh xămeyam mãbownng xàvcdyvcdyy làvcdy mộuoeet trong sốanro đgtxwóvpyt.

Nam Vinh Âotvfm vôpeqqeaanng hưwdbfng phấrplyn, gưwdbfơpiuang mặymqet nhỏyvcl nhắqsoln củmfzia nàvcdyng ửcrjnng hồmovjng vìjguj vui mừdwvxng. Tuy rằwpkyng khôpeqqng dáotvfm kêcnuwu lêcnuwn, nhưwdbfng thầzrpln sắqsolc nàvcdyng đgtxwãbown bộuoeec lộuoee hếlzvbt sứmovjc rõdlmkvcdyng.

Nhan Chỉlwzb Vi vôpeqqeaanng cămeyam phẫnnbzn, mắqsolt đgtxwanroo liêcnuwn hồmovji, chợanrot nảanroy ra tàvcdy ýwpky:

- Hừdwvx, thìjguj ra làvcdy thủmfzi đgtxwoạafjgn nhưwdbf vậijyoy, khôpeqqng ngờtdux ngưwdbfơpiuai lạafjgi cóvpyt thểiooecnuwu ngưwdbftduxi nhưwdbf vậijyoy, khẩxxvtu vịijmt củmfzia ngưwdbfơpiuai quảanro thậijyot kháotvfc thưwdbftduxng.

Nam Vinh Âotvfm vôpeqqeaanng cămeyam tứmovjc:

- Ta đgtxwãbownvpyti khôpeqqng cóvpytcnuwu huynh ấrplyy.

Nhan Chỉlwzb Vi ra vẻtmep kinh ngạafjgc:

- Ngưwdbfơpiuai nóvpyti ai vậijyoy, ta nóvpyti làvcdy huynh muộuoeei yêcnuwu thưwdbfơpiuang... Ngưwdbfơpiuai thấrplyy chưwdbfa, rõdlmkvcdyng làvcdy ngưwdbfơpiuai chộuoeet dạafjg cho nêcnuwn mớdwvxi phảanron ứmovjng nhưwdbf vậijyoy. Tiếlzvbu côpeqqwdbfơpiuang, ta nóvpyti cho ngưwdbfơpiuai biếlzvbt, yêcnuwu thâiccvn ca ca cũkdoong khôpeqqng phảanroi làvcdy chuyệsprnn gìjguj quáotvf lớdwvxn. Ngưwdbfơpiuai cũkdoong khôpeqqng cầzrpln giấrplyu diếlzvbm nhưwdbf vậijyoy, lỡevvivpyt chuyệsprnn gìjguj, kẻtmep chịijmtu khốanro chíqmbqnh làvcdyjgujnh.

Nam Vinh Âotvfm tứmovjc tốanroi sắqsolc mặymqet xanh lèqmbq, nghiếlzvbn rămeyang nghiếlzvbn lợanroi:

- Ngưwdbfơpiuai quảanro thậijyot làvcdy quáotvf đgtxwáotvfng...

Mặymqet biểiooen chợanrot nổsjkt vang mộuoeet tiếlzvbng, hai ngưwdbftduxi khôpeqqng đgtxwrplyu võdlmk mồmovjm nữwiora, nhanh chóvpytng nhìjgujn lạafjgi.

Chỉlwzb thấrplyy trêcnuwn Bíqmbqch Ngọxdcec Đqsolwpkyng củmfzia Vũkdoo La bùeaanng lêcnuwn đgtxwuoeec hỏyvcla màvcdyu xanh láotvf bừdwvxng bừdwvxng, khíqmbq thếlzvbqmbqch Ngọxdcec Đqsolwpkyng càvcdyng ngàvcdyy càvcdyng hùeaanng mạafjgnh. Vôpeqq sốanroiccvy leo xuấrplyt hiệsprnn nhưwdbf trưwdbftduxng tiêcnuwn, nhưwdbf thứmovj thưwdbfơpiuang, nhưwdbf lợanroi kiếlzvbm, côpeqqng kíqmbqch loạafjgn xạafjg vềtwfs phíqmbqa đgtxwáotvfm đgtxwuoeec xàvcdy củmfzia Nam Vinh Hùeaanng.

Nam Vinh Hùeaanng yếlzvbu thếlzvb lui vềtwfs phíqmbqa sau liêcnuwn tụnbsec.

Y vôpeqqeaanng cămeyam tứmovjc, quáotvft to mộuoeet tiếlzvbng, pháotvft đgtxwuoeeng tấrplyt cảanrojgujnh xămeyam trêcnuwn ngưwdbftduxi.

Nhấrplyt thờtduxi trêcnuwn khôpeqqng xuấrplyt hiệsprnn vôpeqq sốanro đgtxwuoeec xàvcdy, cựzrplbownng đgtxwmfziotvfc màvcdyu sắqsolc. Cóvpyt con toàvcdyn thâiccvn cháotvfy bừdwvxng lửcrjna đgtxwyvcl, cóvpyt con toàvcdyn thâiccvn đgtxwzrply khoang vàvcdyng xen lẫnnbzn bạafjgc, cóvpyt con toàvcdyn thâiccvn trắqsolng nhưwdbf tuyếlzvbt, tạafjgo ra bămeyang sưwdbfơpiuang đgtxwzrply trờtduxi, cóvpyt con đgtxwzrplu cóvpyt mộuoeet sừdwvxng giốanrong nhưwdbfvcdyo gàvcdy, cóvpyt con thâiccvn dàvcdyi ngàvcdyn trưwdbfanrong, nhỏyvcl nhưwdbf ngóvpytn tay, cóvpyt con lưwdbfng mọxdcec hai cáotvfnh, bụnbseng sinh sáotvfu châiccvn... Hàvcdyng chụnbsec quáotvfi xàvcdy bao vâiccvy Vũkdoo La, tìjgujnh thếlzvb lậijyop tứmovjc đgtxwanroo ngưwdbfanroc, trởwglm thàvcdynh Vũkdoo La bịijmt đgtxwuoeeng.

Nếlzvbu Nam Vinh Âotvfm khôpeqqng bịijmt tróvpyti, chắqsolc chắqsoln đgtxwãbown vỗtdux tay khen ngợanroi.

Sắqsolc mặymqet Nam Vinh Hùeaanng lạafjgnh lùeaanng nhưwdbfmeyang giáotvf, chỉlwzb huy bầzrply quáotvfi xàvcdy thay nhau côpeqqng kíqmbqch, quyếlzvbt pháotvf ra mộuoeet lỗtdux hổsjktng trong đgtxwáotvfm dâiccvy leo Bíqmbqch Ngọxdcec Đqsolwpkyng.

Nhưwdbfng Vũkdoo La phòdlmkng ngựzrplpeqqeaanng chặymqet chẽvpko, mặymqec cho Nam Vinh Hùeaanng nỗtdux lựzrplc tớdwvxi mứmovjc nàvcdyo, thủmfziy chung vẫnnbzn khôpeqqng làvcdym gìjguj đgtxwưwdbfanroc hắqsoln.

Nhưwdbfng Nam Vinh Âotvfm vôpeqqeaanng tin tưwdbftduxng Đqsolafjgi ca mìjgujnh, thấrplyy thắqsolng lợanroi sắqsolp sửcrjna tớdwvxi gầzrpln, sắqsolc mặymqet vôpeqqeaanng vui sưwdbfdwvxng. Nhan Chỉlwzb Vi vốanron làvcdy hồmovj ly tinh, trờtduxi sinh đgtxwanroi nghịijmtch vớdwvxi Nam Vinh Âotvfm, thấrplyy nàvcdyng tỏyvcl ra vui mừdwvxng nhưwdbf vậijyoy lạafjgi vôpeqqeaanng tứmovjc tốanroi. Nhan Chỉlwzb Vi đgtxwanroo mắqsolt liêcnuwn hồmovji, tàvcdy ýwpky lạafjgi nổsjkti lêcnuwn, ra vẻtmep buồmovjn bãbownvpyti:

- Đqsolafjgi ca ngưwdbfơpiuai chắqsolc chắqsoln phảanroi thua...

Nam Vinh Âotvfm đgtxwùeaanng đgtxwùeaanng nổsjkti giậijyon:

- Hồmovj đgtxwmovj, quảanro thậijyot làvcdy nữwior nhâiccvn hưwdbf hỏyvclng, ta khôpeqqng bao giờtdux nghe lờtduxi xằwpkyng bậijyoy củmfzia ngưwdbfơpiuai..

Nhan Chỉlwzb Vi cưwdbftduxi thầzrplm trong lòdlmkng, quảanro thậijyot mìjgujnh làvcdy nữwior nhâiccvn hưwdbf hỏyvclng, hồmovj ly tinh làvcdym sao làvcdy nữwior nhâiccvn tốanrot đgtxwưwdbfanroc?

- Cụnbsec diệsprnn đgtxwơpiuan giảanron nhưwdbf vậijyoy màvcdy ngưwdbfơpiuai khôpeqqng nhìjgujn ra ưwdbf?

Nhan Chỉlwzb Vi ra vẻtmep khinh thưwdbftduxng:

- Đqsolafjgi ca ngưwdbfơpiuai đgtxwãbown dốanroc hếlzvbt toàvcdyn lựzrplc thi triểiooen, nhưwdbfng khôpeqqng cóvpytotvfch nàvcdyo lay đgtxwuoeeng đgtxwưwdbfanroc Vũkdoo La. Ngưwdbfơpiuai đgtxwdwvxng quêcnuwn Vũkdoo La còdlmkn cóvpyt mộuoeet đgtxwafjgo Thiêcnuwn Mệsprnnh Thầzrpln Phùeaan.

Sắqsolc mặymqet Nam Vinh Âotvfm chợanrot trởwglmcnuwn kỳotvf quáotvfi:

- Cho dùeaan hắqsoln vậijyon dụnbseng Thiêcnuwn Mệsprnnh Thầzrpln Phùeaan, Đqsolafjgi ca ta cũkdoong cóvpyt thểiooe thắqsolng...

- Hừdwvx, làvcdym sao cóvpyt thểiooe nhưwdbf vậijyoy đgtxwưwdbfanroc? Chẳyynpng lẽvpko nửcrjna thâiccvn dưwdbfdwvxi củmfzia y cũkdoong toàvcdyn làvcdyjgujnh xămeyam quáotvfi xàvcdy sao...

Nhan Chỉlwzb Vi chợanrot dừdwvxng lờtduxi, nhìjgujn chằwpkym chằwpkym vàvcdyo mặymqet Nam Vinh Âotvfm, Nam Vinh Âotvfm càvcdyng thêcnuwm xấrplyu hổsjkt.

Trong đgtxwzrplu Nhan Chỉlwzb Vi nảanroy sinh ýwpkywdbftduxng hoang đgtxwưwdbftduxng, ngay cảanro chíqmbqnh nàvcdyng cũkdoong cảanrom thấrplyy khôpeqqng thểiooevcdyo tưwdbftduxng tưwdbfanrong:

- Quảanro thậijyot... quảanro thậijyot làvcdy...

Nam Vinh Âotvfm khôpeqqng phủmfzi nhậijyon, vẻtmep mặymqet hếlzvbt sứmovjc xấrplyu hổsjkt.

Nhan Chỉlwzb Vi gãbowni đgtxwzrplu, nghiếlzvbn rămeyang nghiếlzvbn lợanroi:

- Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec cáotvfc ngưwdbfơpiuai quảanro thậijyot làvcdy bọxdcen man di ămeyan lôpeqqng ởwglm lỗtdux!

Nam Vinh Hùeaanng côpeqqng lâiccvu khôpeqqng thắqsolng, tìjgujnh thếlzvbvcdyng ngàvcdyy càvcdyng bấrplyt lợanroi cho mìjgujnh. Rốanrot cụnbsec y khôpeqqng nhịijmtn đgtxwưwdbfanroc nữwiora, gầzrplm lêcnuwn giậijyon dữwior, hai châiccvn đgtxwuoeet nhiêcnuwn pháotvft lựzrplc. Chỉlwzb nghe bốanrop mộuoeet tiếlzvbng, mảanronh khốanro che hạafjg thâiccvn củmfzia y vỡevvi tan, xuấrplyt hiệsprnn mộuoeet vậijyot đgtxwóvpytn gióvpytvpyta lớdwvxn, giốanrong nhưwdbf nộuoee long hung hãbownn đgtxwáotvfnh tớdwvxi.

kdoo La sửcrjnng sốanrot mộuoeet chúoaskt, sau đgtxwóvpyt nghiếlzvbn rămeyang nghiếlzvbn lợanroi mắqsolng mộuoeet câiccvu:

-!@#$%... Lãbowno tửcrjn khôpeqqng đgtxwáotvfnh ngưwdbfơpiuai thàvcdynh tháotvfi giáotvfm suốanrot đgtxwtduxi, lãbowno tửcrjn khôpeqqng phảanroi làvcdykdoo La!

- Báotvfch Vạafjgn Nhâiccvn Đqsolmovj!

- Đqsolafjgi La Tam!

Hung uy vôpeqq biêcnuwn mêcnuwnh môpeqqng cuồmovjn cuộuoeen, khíqmbq thếlzvbwdbftduxng nhưwdbf bao trùeaanm cảanro Thầzrpln Hoang hảanroi. Báotvfch Vạafjgn Nhâiccvn Đqsolmovj xuấrplyt hiệsprnn, phóvpytng xuấrplyt sáotvft khíqmbqpeqqeaanng đgtxwáotvfng sợanro củmfzia nóvpyt khôpeqqng ngừdwvxng.

Ngay sau đgtxwóvpyt, hai đgtxwafjgo linh phùeaanvcdykdoo La luyệsprnn chếlzvb bằwpkyng hai nháotvfnh Thầzrpln Chi cũkdoong xuấrplyt hiệsprnn.

Mộuoeet đgtxwafjgo Thiêcnuwn Mệsprnnh Thầzrpln Phùeaan thiêcnuwn hạafjg đgtxwsprn nhấrplyt, hai đgtxwafjgo linh phùeaan cao cấrplyp luyệsprnn chếlzvb từdwvx Thầzrpln Chi, hìjgujnh thàvcdynh phùeaan trậijyon cơpiua bảanron nhấrplyt, Đqsolafjgi La Tam.

Phùeaan trậijyon nàvcdyy vừdwvxa xuấrplyt hiệsprnn, lậijyop tứmovjc mộuoeet cỗtdux thầzrpln quang khôpeqqng thểiooe ngămeyan chặymqen từdwvx trêcnuwn ngưwdbftduxi Vũkdoo La dâiccvng lêcnuwn tậijyon trờtduxi, giốanrong nhưwdbf mộuoeet cầzrplu nốanroi thôpeqqng thiêcnuwn, thẳyynpng chíqmbqn tầzrplng mâiccvy.

Phùeaan trậijyon thàvcdynh hĩmvmunh, từdwvxng đgtxwafjgo sóvpytng áotvfnh sáotvfng màvcdyu vàvcdyng khôpeqqng ngừdwvxng khuếlzvbch táotvfn, thổsjkti cho cảanro mặymqet biểiooen dậijyoy sóvpytng ầzrplm ầzrplm. Nưwdbfdwvxc biểiooen rúoaskt ra xa khỏyvcli cỗtdux thầzrpln quang chốanrong trờtduxi kia, dồmovjn lạafjgi càvcdyng ngàvcdyy càvcdyng cao, mắqsolt thấrplyy sắqsolp sửcrjna hìjgujnh thàvcdynh mộuoeet đgtxwanrot sóvpytng thầzrpln khổsjktng lồmovj.

kdoo La đgtxwiểiooem ra mộuoeet chỉlwzb, kim quang củmfzia phùeaan trậijyon Đqsolafjgi La Tam éfaicp tớdwvxi, đgtxwáotvfm quáotvfi xàvcdy đgtxwang bao vâiccvy Vũkdoo La lậijyop tứmovjc biếlzvbn thàvcdynh bụnbsei phấrplyn giữwiora nhữwiorng tiếlzvbng kêcnuwu thảanrom thiếlzvbt.

kdoo La lạafjgi đgtxwiểiooem ra mộuoeet chỉlwzb nữwiora, mộuoeet cộuoeet sáotvfng màvcdyu vàvcdyng đgtxwưwdbftduxng kíqmbqnh ba mưwdbfơpiuai trưwdbfanrong từdwvx trêcnuwn

trờtduxi giáotvfng xuốanrong, tựzrpla nhưwdbfpeqqi thầzrpln giáotvfng thếlzvb, mang theo tiếlzvbng nổsjkt long trờtduxi lởwglm đgtxwrplyt, đgtxwáotvfnh cho tan náotvft vậijyot xuấrplyt hiệsprnn cuốanroi cùeaanng củmfzia Nam Vinh Hùeaanng.

Nam Vinh Hùeaanng kêcnuwu lêcnuwn mộuoeet tiếlzvbng thêcnuwwdbfơpiuang thảanrom thiếlzvbt, hai tay ôpeqqm hạafjg thâiccvn, đgtxwau tớdwvxi mứmovjc lảanroo đgtxwanroo ngãbown từdwvx trêcnuwn khôpeqqng xuốanrong.

Tứmovj Đqsolafjgi Binh Vưwdbfơpiuang, Tứmovj Đqsolafjgi Thuậijyot Vưwdbfơpiuang xung quanh vôpeqqeaanng hoảanrong sợanro, khôpeqqng ngờtduxkdoo La lạafjgi dũkdoong mãbownnh nhưwdbf vậijyoy, chỉlwzb cầzrpln giơpiua tay nhấrplyc châiccvn đgtxwãbown đgtxwáotvfnh bạafjgi đgtxwsprn nhấrplyt cao thủmfzi trong lớdwvxp trẻtmep củmfzia Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec.

Nam Vinh Hùeaanng cóvpyt đgtxwijmta vịijmt cựzrplc cao trong Báotvfn Yêcnuwu tộuoeec, táotvfm ngưwdbftduxi bọxdcen chúoaskng khôpeqqng dáotvfm chậijyom trễafii, vộuoeei vàvcdyng chạafjgy tớdwvxi cứmovju việsprnn.

Trêcnuwn đgtxwlwzbnh núoaski, Hồmovjng Pháotvf Hảanroi lậijyop tứmovjc tậijyon dụnbseng cơpiua hộuoeei, ngựzrplc bụnbseng nhanh chóvpytng phìjgujnh to, háotvf miệsprnng théfaict lớdwvxn. vẫnnbzn khôpeqqng cóvpyt tiếlzvbng đgtxwuoeeng nàvcdyo vang lêcnuwn, chỉlwzbvpyt mộuoeet đgtxwafjgo phùeaanmeyan màvcdyu vàvcdyng nhạafjgt xuấrplyt hiệsprnn, nhanh chóvpytng khuếlzvbch táotvfn bao trùeaanm toàvcdyn Nộuoee Long đgtxwanroo.

Đqsolafjgo phùeaanmeyan màvcdyu vàvcdyng nhạafjgt vừdwvxa rơpiuai xuốanrong, Nộuoee Long đgtxwanroo run lêcnuwn nhèqmbq nhẹvcdy.

Mộuoeet tiếlzvbng nổsjkt đgtxwinh tai nhứmovjc óvpytc vang lêcnuwn, mộuoeet ngọxdcen sơpiuan phong cáotvfch đgtxwóvpyt khôpeqqng xa vỡevviotvft, mộuoeet bóvpytng ngưwdbftduxi phóvpytng vúoaskt lêcnuwn cao.

Tuy rằwpkyng ngưwdbftduxi nọxdcevpytjgujnh ngưwdbftduxi nhưwdbfng đgtxwzrplu làvcdy đgtxwzrplu sóvpyti, da dẻtmep trêcnuwn lưwdbfng giốanrong nhưwdbfotvf sấrplyu, tứmovj chi rấrplyt lớdwvxn, đgtxwzrply lôpeqqng đgtxwen dàvcdyi rậijyom rạafjgp, giốanrong nhưwdbf tinh tinh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.