Tiên Tuyệt

Chương 379 : Bán yêu quỷ thuật (thượng)

    trước sau   
Khôtjlfng ngờolza thâcrvzn ngưkgduolzai nữszkw nhâcrvzn Bártnun Yêmoomu tộwhyqc uốsrdmn éjduro nhưkgdu rắboggn, trártnunh khỏljjdi tay hắboggn, miệiuvgng nàkevvng chuyểfgysn hưkgdulcmmng cắboggn vàkevvo vai hắboggn. Vũumnx La nổkadai nódozong, sửbtol dụirfxng cảkpou tay lẫpzizn châcrvzn, cốsrdm gắboggng đszkwjlbky nàkevvng ra.

Hai ngưkgduolzai quấbtoln lấbtoly nhau, ngãpzizusitn ra đszkwbtolt. Cũumnxng khôtjlfng biếusitt làkevv chuyệiuvgn gìyeki xảkpouy ra, Vũumnx La chỉkevv cảkpoum thấbtoly trưkgdulcmmc mắboggt hoa lêmoomn, mũumnxi đszkwau nhódozoi.

Hắboggn cấbtolt tiếusitng héjdurt thảkpoum, khôtjlfng còjdurn cốsrdm kỵvxxfyeki nữszkwa, thầftvsn lựzcrpc bạsegvo phártnut, lậitywp tứrqpec chấbtoln văusitng nữszkw nhâcrvzn Bártnun Yêmoomu tộwhyqc ra, giơmfuf tay sờolzaumnxi. Lúrfqhc nàkevvy mártnuu tưkgduơmfufi đszkwãpziz chảkpouy ròjdurng ròjdurng, khôtjlfng ngờolza nữszkw nhâcrvzn kia đszkwãpziz cắboggn trúrfqhng mũumnxi hắboggn.

Chu Nghiêmoomn tứrqpec tốsrdmi sắboggc mặrqpet tártnui xanh, tiếusitn tớlcmmi xártnuch bổkadang nữszkw nhâcrvzn Bártnun Yêmoomu tộwhyqc lêmoomn, tártnut cho hai cártnui. Muộwhyqi phu khôtjlfng tiệiuvgn đszkwártnunh nữszkw nhâcrvzn, bảkpoun côtjlfkgduơmfufng lạsegvi khôtjlfng ngạsegvi.

Nữszkw nhâcrvzn Bártnun Yêmoomu tộwhyqc bịcmzl đszkwártnunh, lửbtola giậitywn bừkdqeng bừkdqeng trừkdqeng mắboggt nhìyekin nàkevvng, hung hăusitng nhe răusitng lộwhyq ra hai chiếusitc răusitng nanh nhưkgduusitng hổkada.

Chu Nghiêmoomn tiệiuvgn tay vứrqpet nàkevvng sang bêmoomn, sau đszkwódozo lấbtoly trong khôtjlfng gian trữszkw vậitywt ra mộwhyqt sợwruvi dâcrvzy thừkdqeng, nhanh nhẹumnxn tródozoi gôtjlfkevvng đszkwfgys trưkgdulcmmc mặrqpet Vũumnx La.


umnx La bấbtolt quártnu chỉkevv bịcmzl thưkgduơmfufng ngoàkevvi da, khôtjlfng códozoyeki đszkwártnung ngạsegvi, nhưkgdung thậitywt làkevv nhụirfxc nhãpziz.

Hắboggn vậitywn côtjlfng trịcmzl thưkgduơmfufng, sau đszkwódozo đszkwùyeking đszkwùyeking nổkadai giậitywn đszkwi tớlcmmi trưkgdulcmmc mặrqpet nữszkw nhâcrvzn Bártnun Yêmoomu tộwhyqc, nhưkgdung lạsegvi khôtjlfng biếusitt làkevvm gìyeki. Chẳanxwng lẽjdur đszkwártnunh nàkevvng mộwhyqt trậitywn... Vũumnx La khôtjlfng muốsrdmn đszkwwhyqng thủpewp đszkwártnunh nữszkw nhâcrvzn, huốsrdmng chi còjdurn làkevv nữszkw nhâcrvzn đszkwãpziz khôtjlfng còjdurn năusitng lựzcrpc phảkpoun khártnung.

Nếusitu làkevv chỗwede khôtjlfng ngưkgduolzai, Vũumnx La hẳanxwn sẽjdurdozo thủpewp đszkwoạsegvn dạsegvy cho nàkevvng mộwhyqt bàkevvi họeojec, phưkgduơmfufng phártnup đszkwơmfufn giảkpoun nhấbtolt làkevv thọeojec léjdurt.

Điuvgúrfqhng vậitywy, chiêmoomu nàkevvy đszkwsrdmi phódozo nữszkw nhâcrvzn vôtjlfyeking hiệiuvgu quảkpou. vấbtoln đszkwktgpkevv hiệiuvgn tạsegvi bêmoomn cạsegvnh còjdurn códozo ngưkgduolzai nhìyekin, hìyekinh phạsegvt nàkevvy khôtjlfng khỏljjdi códozo chúrfqht mờolza ártnum, Chu Nghiêmoomn chắboggc chắboggn sẽjdur nuốsrdmt sốsrdmng mìyekinh.

yeki sao hắboggn cũumnxng làkevv đszkwiuvg nhịcmzl cao thủpewp bứrqpec cung Nhưkgduwruvc Lôtjlf Ngụirfxc, hiệiuvgn tạsegvi lạsegvi bódozo tay hếusitt cártnuch.

umnx La hung hăusitng nghiếusitn răusitng mộwhyqt cártnui, từkdqe bỏljjdkevvnh đszkwwhyqng trảkpou đszkwũumnxa, hỏljjdi nàkevvng:

- Khai thậitywt ra mau, rốsrdmt cụirfxc lầftvsn nàkevvy ai trong cártnuc ngưkgduơmfufi tớlcmmi đszkwâcrvzy?

- Dâcrvzm tặrqpec chếusitt đszkwi!

Nữszkw nhâcrvzn Bártnun Yêmoomu tộwhyqc nhậitywn đszkwcmzlnh Vũumnx La đszkwãpziz chiếusitm tiệiuvgn nghi củpewpa mìyekinh, phun mộwhyqt bãpzizi nưkgdulcmmc bọeojet quay mặrqpet sang nơmfufi khártnuc:

- Cảkpou đszkwolzai nàkevvy ta khôtjlfng muốsrdmn nhìyekin thấbtoly ngưkgduơmfufi!

Dứrqpet lờolzai quảkpou thậitywt nhắboggm nghiềktgpn mắboggt lạsegvi.

- Hắboggc hắboggc!

umnx La cưkgduolzai lạsegvnh mộwhyqt trậitywn. Vừkdqea rồhdwei khôtjlfng códozo biệiuvgn phártnup đszkwsrdmi phódozokevvng, hiệiuvgn tạsegvi khôtjlfng phảkpoui làkevvrfqhc thíljjdch hợwruvp thi triểfgysn năusitng lựzcrpc bứrqpec cung củpewpa mìyekinh sao?


- Khôtjlfng nódozoi ưkgdu, hay lắboggm... Ta nghe nódozoi Thầftvsn Hoang hảkpoui códozo mộwhyqt loàkevvi cựzcrp thúrfqhdozomoomn làkevv Nguyêmoomn Thôtjlfn, thứrqpeyekiumnxng ăusitn. Mộwhyqt con Nguyêmoomn Thôtjlfn trưkgduolzang thàkevvnh mỗwedei ngàkevvy códozo thểfgys ăusitn ba ngàkevvn câcrvzn, màkevvkgduwruvng bàkevvi tiếusitt hàkevvng ngàkevvy củpewpa nódozoumnxng rấbtolt lớlcmmn, đszkwpewp đszkwfgys chôtjlfn vùyekii mộwhyqt ngưkgduolzai trưkgduolzang thàkevvnh.

Nhan Chỉkevv Vi nghe vậitywy khôtjlfng nhịcmzln đszkwưkgduwruvc khẽjdur cau màkevvy.

- Dưkgduolzang nhưkgdu trong sốsrdm cựzcrp thúrfqh bảkpouo vệiuvg Nộwhyq Long đszkwkpouo códozo mộwhyqt con Nguyêmoomn Thôtjlfn. Hôtjlfm qua ta còjdurn thấbtoly nódozokevvi tiếusitt ởsuaurtnuch núrfqhi phíljjda sau, nghe nódozoi đszkwsrdmng ấbtoly bâcrvzy giờolza vẫpzizn còjdurn. Nghe nódozoi thứrqpekevv Nguyêmoomn Thôtjlfn bàkevvi tiếusitt rấbtolt códozo íljjdch cho da dẻrfqh, chi bằljjdng đszkwfgys cho ta giúrfqhp nàkevvng mộwhyqt lầftvsn, đszkwưkgdua nàkevvng tớlcmmi tẩjlbky rửbtola trong thứrqpekevv Nguyêmoomn Thôtjlfn bàkevvi tiếusitt mộwhyqt chuyếusitn, sao hảkpou?

Nữszkw nhâcrvzn Bártnun Yêmoomu tộwhyqc lậitywp tứrqpec théjdurt lêmoomn mộwhyqt tiếusitng chódozoi tai. Thứrqpekevv Nguyêmoomn Thôtjlfn bàkevvi tiếusitt hôtjlfi thốsrdmi vôtjlfyeking, códozo íljjdch cho da dẻrfqh chỉkevvkevvumnx La bịcmzla đszkwrqpet. Nữszkw nhâcrvzn Bártnun Yêmoomu tộwhyqc nổkadai da gàkevv khắboggp toàkevvn thâcrvzn, rùyeking mìyekinh sờolzan ốsrdmc, nếusitu nhưkgduyekinh bịcmzlcrvzm tặrqpec nàkevvy néjdurm vàkevvo đszkwsrdmng bàkevvi tiếusitt củpewpa Nguyêmoomn Thôtjlfn, quảkpou thậitywt sốsrdmng khôtjlfng bằljjdng chếusitt.

Nữszkw nhâcrvzn Bártnun Yêmoomu tộwhyqc vừkdqea théjdurt lêmoomn vừkdqea mởsuau mắboggt ra, chỉkevv thấbtoly Vũumnx La đszkwang nởsuau mộwhyqt nụirfxkgduolzai tàkevv, đszkwi vềktgp phíljjda mìyekinh. Nàkevvng lạsegvi gàkevvo théjdurt liêmoomn tụirfxc, liềktgpu mạsegvng lui lạsegvi:

- Ngưkgduơmfufi đszkwkdqeng tớlcmmi đszkwâcrvzy, têmoomn dâcrvzm tặrqpec nàkevvy, cúrfqht mau...

umnx La ngừkdqeng lạsegvi, giảkpou vờolza y nhưkgdu thậitywt.

- Khôtjlfng muốsrdmn chứrqpeyeki?

umnx La cưkgduolzai lạsegvnh mộwhyqt tiếusitng:

- Ta hỏljjdi nàkevvng chuyệiuvgn gìyeki, nàkevvng phảkpoui trảkpou lờolzai thàkevvnh thậitywt, hiểfgysu chưkgdua?

Nữszkw nhâcrvzn Bártnun Yêmoomu tộwhyqc rưkgdung rưkgdung nưkgdulcmmc mắboggt, uấbtolt ứrqpec gậitywt gậitywt đszkwftvsu:

- Bạsegvi hoạsegvi, dâcrvzm tặrqpec, ngưkgduơmfufi sẽjdur chếusitt khôtjlfng tửbtol tếusit...

umnx La khôtjlfng coi ra gìyeki, bảkpoun đszkwfgys Quâcrvzn đszkwãpziz chếusitt mộwhyqt lầftvsn, còjdurn sợwruv lờolzai nguyềktgpn rùyekia cỏljjdn con củpewpa nàkevvng sao?


- Rốsrdmt cụirfxc làkevv ngưkgduolzai nàkevvo củpewpa cártnuc ngưkgduơmfufi tớlcmmi đszkwâcrvzy?

- Thàkevvnh viêmoomn Vưkgduơmfufng tộwhyqc códozomfufn hai mưkgduơmfufi ngưkgduolzai tớlcmmi đszkwâcrvzy, nhưkgdung chủpewp lựzcrpc chíljjdnh làkevv Tứrqpe Điuvgsegvi Binh Vưkgduơmfufng cùyeking Tứrqpe Điuvgsegvi Thuậitywt Vưkgduơmfufng.

Nữszkw nhâcrvzn Bártnun Yêmoomu tộwhyqc uểfgys oảkpoui đszkwártnup.

Nhan Chỉkevv Vi bêmoomn cạsegvnh nódozoi:

- Binh Vưkgduơmfufng củpewpa Bártnun Yêmoomu tộwhyqc sởsuau trưkgduolzang nhụirfxc thểfgys cậitywn chiếusitn, Thuậitywt Vưkgduơmfufng sởsuau trưkgduolzang côtjlfng kíljjdch phártnup thuậitywt. Thựzcrpc lựzcrpc tártnum ngưkgduolzai nàkevvy khôtjlfng kéjdurm gìyekirtnum Điuvgsegvi Tếusit Ti củpewpa Bártnut Điuvgsegvi Thầftvsn Trủpewpng.

umnx La hiểfgysu rõcuey: Nódozoi cártnuch khártnuc tưkgduơmfufng đszkwưkgduơmfufng vớlcmmi Bártnut Điuvgsegvi Thầftvsn Trủpewpng vâcrvzy côtjlfng Nộwhyq Long

Nhan Chỉkevv Vi códozo chúrfqht lo lắboggng liếusitc nhìyekin Hồhdweng Phártnu Hảkpoui mộwhyqt cártnui, nódozoi:

- Mộwhyqt mìyekinh gia gia củpewpa ta códozo thểfgys đszkwsrdmi phódozo bốsrdmn Điuvgsegvi Tếusit Ti vâcrvzy côtjlfng, chiếusitn lựzcrpc củpewpa Hồhdweng gia gia cao hơmfufn gia gia ta...

Hồhdweng Phártnu Hảkpoui nódozoi thẳanxwng:

- Mộwhyqt mìyekinh bảkpoun tọeojea códozo thểfgys đszkwsrdmi phódozousitm têmoomn.

Tứrqpe Điuvgsegvi Binh Vưkgduơmfufng, Tứrqpe Điuvgsegvi Thuậitywt Vưkgduơmfufng chíljjdnh làkevv tấbtolt cảkpou chiếusitn lựzcrpc trung tâcrvzm củpewpa Bártnun Yêmoomu tộwhyqc. Bártnun Yêmoomu tộwhyqc sinh sốsrdmng ởsuau biểfgysn sâcrvzu, cũumnxng khôtjlfng chỉkevvdozo mộwhyqt đszkwcmzlch nhâcrvzn làkevvmoomu tộwhyqc. Tártnum ngưkgduolzai nàkevvy bìyekinh thưkgduolzang rấbtolt khódozo tụirfx tậitywp lạsegvi, lầftvsn nàkevvy quảkpou thậitywt bọeojen chúrfqhng đszkwãpziz hạsegv quyếusitt tâcrvzm.

Nhan Chỉkevv Vi thầftvsm tíljjdnh toártnun trong lòjdurng: còjdurn ba ngưkgduolzai nữszkwa, xem nhưkgduumnx La códozo thểfgys đszkwsrdmi phódozo mộwhyqt ngưkgduolzai, cũumnxng còjdurn hai ngưkgduolzai.

Huốsrdmng hồhdwejdurn códozomfufn hai mưkgduơmfufi têmoomn Vưkgduơmfufng tộwhyqc, khôtjlfng cầftvsn têmoomn nàkevvo cũumnxng códozo thựzcrpc lựzcrpc nhưkgdu nữszkw nhâcrvzn Bártnun Yêmoomu tộwhyqc nàkevvy, chỉkevv cầftvsn códozo bảkpouy phầftvsn thựzcrpc lựzcrpc củpewpa nàkevvng, hơmfufn hai mưkgduơmfufi têmoomn nàkevvy đszkwãpziz rấbtolt khódozo đszkwsrdmi phódozo.


Nhan Chỉkevv Vi thởsuaukevvi, âcrvzm thầftvsm lo lắboggng.

moomn ngoàkevvi đszkwkpouo, Ngựzcrp Thúrfqhrtnut Thầftvsn Cổkada vẫpzizn kêmoomu thùyeking thùyeking, vôtjlf sốsrdm hảkpoui thúrfqh đszkwãpziz bịcmzl đszkwuổkadai tớlcmmi phạsegvm vi năusitm dặrqpem xung quanh Nộwhyq Long đszkwkpouo, đszkwâcrvzy đszkwãpzizkevv khoảkpoung cártnuch cựzcrp thúrfqh hộwhyq đszkwkpouo phártnut đszkwwhyqng.

Chỉkevv thấbtoly mặrqpet biểfgysn bêmoomn ngoàkevvi Nộwhyq Long đszkwkpouo giốsrdmng nhưkgdutjlfi tràkevvo, vôtjlf sốsrdm bọeojet khíljjd bay lêmoomn, sódozong trắboggng cuồhdwen cuộwhyqn. Rốsrdmt cụirfxc códozo mộwhyqt cựzcrp thúrfqh dẫpzizn đszkwftvsu bay vọeojet lêmoomn, ầftvsm mộwhyqt tiếusitng vang lêmoomn làkevvm dấbtoly lêmoomn cơmfufn sódozong cao hàkevvng chụirfxc trưkgduwruvng. Trong bọeojet nưkgdulcmmc đszkwftvsy trờolzai, mộwhyqt con bạsegvch tuộwhyqc khổkadang lồhdwetjlfng ra, cao hơmfufn mặrqpet biếusitn mưkgduolzai trưkgduwruvng.

Lậitywp tứrqpec hàkevvng chụirfxc đszkwsegvo xúrfqhc tua bắboggn ra, cuốsrdmn lấbtoly mưkgduolzai mấbtoly hảkpoui thúrfqh dẫpzizn đszkwftvsu trưkgdulcmmc mặrqpet kéjduro mạsegvnh, mặrqpet biểfgysn nhấbtolt thờolzai loang mártnuu đszkwljjd.

Ngay sau đszkwódozo, tiếusitng nưkgdulcmmc nổkada vang, từkdqeng cựzcrp thúrfqh từkdqekgdulcmmi mặrqpet biểfgysn chui lêmoomn. Hồhdweng Phártnu Hảkpoui nuôtjlfi dưkgduyeking đszkwártnum cựzcrp thúrfqhkevvy đszkwãpziz mấbtoly ngàkevvn năusitm, dạsegvy dỗwede bằljjdng bíljjd phártnup, khôtjlfng sợwruv thanh âcrvzm củpewpa Ngựzcrp Thúrfqhrtnut Thầftvsn Cổkada, hơmfufn nữszkwa thựzcrpc lựzcrpc hùyeking mạsegvnh hơmfufn xa đszkwhdweng tộwhyqc.

Thâcrvzn thểfgys mỗwedei cựzcrp thúrfqh nhưkgdu vậitywy dàkevvi hơmfufn ba trăusitm trưkgduwruvng, trưkgdulcmmc mặrqpet đszkwártnum quártnui vậitywt khổkadang lồhdwekevvy, đszkwártnum hảkpoui thúrfqh bịcmzlrtnun Yêmoomu tộwhyqc xua tớlcmmi quảkpou thậitywt khôtjlfng chịcmzlu nổkadai mộwhyqt đszkwòjdurn.

Mấbtoly trăusitm cựzcrp thúrfqhcrvzy quanh Nộwhyq Long đszkwkpouo thàkevvnh mộwhyqt vòjdurng tròjdurn phòjdurng ngựzcrp. Lưkgdung đszkwártnum cựzcrp thúrfqhkevvy đszkwa sốsrdmdozokevvu đszkwen, màkevv đszkwártnum hảkpoui thúrfqhmoomn ngoàkevvi khôtjlfng ngừkdqeng éjdurp tớlcmmi códozokevvu trắboggng, màkevvu đszkwen cùyeking màkevvu trắboggng đszkwwhyqt nhiêmoomn va chạsegvm vớlcmmi nhau, tạsegvo ra mộwhyqt mảkpoung mártnuu tưkgduơmfufi nhuộwhyqm đszkwljjd mặrqpet biểfgysn.

Cựzcrp thúrfqhkevvo théjdurt, tiếusitng nưkgdulcmmc ầftvsm ầftvsm vang trờolzai. Mấbtoly trăusitm cựzcrp thúrfqhkgduolzang hãpzizn tạsegvo thàkevvnh vòjdurng phòjdurng ngựzcrp khôtjlfng gìyeki phártnu nổkadai. Mặrqpec cho đszkwártnum hảkpoui thúrfqh bịcmzl xua tớlcmmi côtjlfng kíljjdch thếusitkevvo, thủpewpy chung vẫpzizn khôtjlfng thểfgyskgduwruvt qua.

Ngựzcrp Thúrfqhrtnut Thầftvsn Cổkada trêmoomn lưkgdung tártnum cựzcrp thúrfqh phíljjda sau đszkwártnunh càkevvng ngàkevvy càkevvng gấbtolp, đszkwártnum hảkpoui thúrfqhumnxng càkevvng ngàkevvy càkevvng nódozong nảkpouy. Nhưkgdung thựzcrpc lựzcrpc giữszkwa chúrfqhng vàkevv đszkwártnum cựzcrp thúrfqh bảkpouo vệiuvg đszkwkpouo chêmoomnh lệiuvgch quártnu lớlcmmn, dùyeki chúrfqhng đszkwãpziz liềktgpu mạsegvng tấbtoln côtjlfng, đszkwfgys lạsegvi khártnu nhiềktgpu vếusitt thưkgduơmfufng trêmoomn thâcrvzn thểfgys đszkwártnum cựzcrp thúrfqh bảkpouo vệiuvg đszkwkpouo, nhưkgdung thủpewpy chung vẫpzizn khôtjlfng thểfgys đszkwwhyqt phártnu tuyếusitn phòjdurng ngựzcrp.

Trưkgduolzang chéjdurm giếusitt nàkevvy khiếusitn cho Nhan Chỉkevv Vi vàkevv Chu Nghiêmoomn trêmoomn đszkwkevvnh núrfqhi kinh tâcrvzm đszkwwhyqng phártnuch.

Trậitywn chiếusitn kéjduro dàkevvi hoảkpoung ba canh giờolza, rốsrdmt cụirfxc đszkwártnum hảkpoui thúrfqh bịcmzlrtnun Yêmoomu tộwhyqc xua tớlcmmi tổkadan thấbtolt gầftvsn nhưkgdu khôtjlfng còjdurn. Hàkevvng chụirfxc dặrqpem mặrqpet biểfgysn xung quanh Nộwhyq Long đszkwkpouo trởsuau thàkevvnh màkevvu đszkwljjd sẫpzizm, màkevvkevvu đszkwljjdkevvy vẫpzizn đszkwang khôtjlfng ngừkdqeng khuếusitch tártnun ra ngoàkevvi.

Mấbtoly trăusitm cựzcrp thúrfqh bảkpouo vệiuvg đszkwkpouo rơmfufi vàkevvo tĩljvvnh trạsegvng kiệiuvgt sứrqpec, thưkgduơmfufng tíljjdch đszkwftvsy mìyekinh. Thầftvsn sắboggc Hồhdweng Phártnu Hảkpoui tỏljjd ra nghiêmoomm nghịcmzl, đszkwsegvi chiếusitn vừkdqea chấbtolm dứrqpet, lãpzizo hártnu to miệiuvgng, ngựzcrpc bụirfxng phìyekinh lêmoomn, quártnut to mộwhyqt tiếusitng.

Nhưkgdung lạsegvi khôtjlfng códozo thanh âcrvzm nàkevvo phártnut ra, chỉkevv thấbtoly mộwhyqt đszkwsegvo linh văusitn màkevvu vàkevvng nhạsegvt kỳclfq dịcmzl bay ra, bàkevvnh trưkgdulcmmng giữszkwa khôtjlfng trung, bao trùyekim Nộwhyq Long đszkwkpouo cùyeking đszkwártnum cựzcrp thúrfqh bảkpouo vệiuvg đszkwkpouo bêmoomn ngoàkevvi.

kgduolzang nhưkgdu đszkwártnum cựzcrp thúrfqh bảkpouo vệiuvg đszkwkpouo nhậitywn đszkwưkgduwruvc mệiuvgnh lệiuvgnh, buôtjlfng lỏljjdng toàkevvn thâcrvzn, chìyekim xuốsrdmng dưkgdulcmmi biểfgysn. Khôtjlfng íljjdt cựzcrp thúrfqh nhâcrvzn tiệiuvgn kéjduro mộwhyqt íljjdt hảkpoui thúrfqh bịcmzl giếusitt chếusitt khi nãpzizy xuốsrdmng, chắboggc làkevv chuẩjlbkn bịcmzl đszkwártnunh chéjdurn mộwhyqt bữszkwa ngon.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.