Tiên Tuyệt

Chương 378 : Vương quan yêu văn (trung)

    trước sau   
Thiếmtqau nữpskb bạrwhrch hồfuvl xinh đjwatiifyp nhỏukbluoeeugtjc dãfgili sau mặrnrft nạrwhr, con bàfdixzzvr, đjwatâcokoy làfdix Thiêrxlsn Mệukblnh Thầvvian Phùpbkw thiêrxlsn hạrwhr đjwatukbl nhấfuvlt trong truyềlzjbn thuyếmtqat, ngay cảeqcc gia gia mìawkwnh cũfgilng khôtbkpng cózzvr đjwatưuoeeeihnc Thiêrxlsn Mệukblnh Thầvvian Phùpbkw thiêrxlsn hạrwhr đjwatukbl nhấfuvlt...

awkw vậwnjhy Nhan Chỉtvrg Vi luôtbkpn tựrtdg cho mìawkwnh làfdix đjwatoan trang hiềlzjbn thụwhktc, nhìawkwn chărwhrm chúqrbumwuoch Vạrwhrn Nhâcokon Đrdsdfuvl, cam tâcokom tìawkwnh nguyệukbln rơeifwi vàfdixo trạrwhrng thámwuoi hózzvra đjwatámwuo ngấfuvlt ngâcokoy.

fgili đjwatếmtqan lúqrbuc Vũfgil La kêrxlsu gọaebki, nàfdixng mớugtji tỉtvrgnh támwuoo lạrwhri, nhưuoeeng đjwatvviay đjwatvviau toàfdixn làfdixzzvrng dámwuong đjwatrwhro thiêrxlsn hạrwhr đjwatukbl nhấfuvlt sámwuot phùpbkw kia. Nàfdixng đjwati theo sau Vũfgil La, thỉtvrgnh thoảeqccng liếmtqac nhìawkwn Vũfgil La mộfcyet cámwuoi: khôtbkpng ngờksxy hắleuzn lạrwhri cózzvr đjwatưuoeeeihnc Thiêrxlsn Mệukblnh Thầvvian Phùpbkw thiêrxlsn hạrwhr đjwatukbl nhấfuvlt.

Nếmtqau nàfdixng biếmtqat Vũfgil La còdbvfn mộfcyet đjwatrwhro nữpskba, e rằrdsdng sẽpkqs ghen tịjeew tớugtji mứbpulc khôtbkpng nhịjeewn đjwatưuoeeeihnc, trởtjvu mặrnrft cưuoeeugtjp lấfuvly.

Chu Nghiêrxlsn cũfgilng khôtbkpng tốnuhlt hơeifwn Nhan Chỉtvrg Vi làfdix bao. Nàfdixng đjwatãfgil sớugtjm thừmwuoa nhậwnjhn muộfcyei phu Vũfgil La nàfdixy, thậwnjhm chíikxzdbvfn cózzvr chúqrbut ghen tịjeew vớugtji muộfcyei muộfcyei mìawkwnh, tìawkwm đjwatưuoeeeihnc lang quâcokon tưuoeeơeifwng lai tốnuhlt nhưuoee vậwnjhy.

Vốnuhln nàfdixng cho rằrdsdng mìawkwnh đjwatãfgil hiểiifyu hếmtqat thựrtdgc lựrtdgc củvnlpa Vũfgil La. Quảeqcc thậwnjht thựrtdgc lựrtdgc Vũfgil La biểiifyu hiệukbln ra trưuoeeugtjc đjwatózzvr đjwatvnlp khiếmtqan cho bấfuvlt cứbpul kẻrtdgfdixo cũfgilng phảeqcci ngợeihni khen kinh hãfgili. Tuổqrbui còdbvfn trẻrtdgfdix đjwatãfgil nhưuoee vậwnjhy, khôtbkpng thểiifyfdixo yêrxlsu cầvviau cao hơeifwn nữpskba. Nhưuoeeng khi Bámwuoch Vạrwhrn Nhâcokon Đrdsdfuvl xuấfuvlt hiệukbln, Chu Nghiêrxlsn mớugtji biếmtqat rằrdsdng mộfcyet lầvvian nữpskba dùpbkwawkwnh đjwatãfgil coi trọaebkng Vũfgil La, trêrxlsn thựrtdgc tếmtqa vẫugtjn còdbvfn coi thưuoeeksxyng ngưuoeeksxyi ta.


qrbuc nàfdixy Chu Nghiêrxlsn mớugtji bộfcyei phụwhktc sámwuot đjwatfuvlt Chu Thanh Giang, mớugtji thấfuvly nhãfgiln quang củvnlpa thúqrbuc phụwhktawkwnh vôtbkppbkwng lãfgilo luyệukbln.

Hai nàfdixng khiếmtqap sợeihn trong lòdbvfng, theo sau Vũfgil La nhưuoeemwuoi mámwuoy, mộfcyet lúqrbuc lâcokou sau mớugtji dầvvian dầvvian khôtbkpi phụwhktc lạrwhri.

Nhan Chỉtvrg Vi nhìawkwn quanh, khôtbkpng khỏukbli lêrxlsn tiếmtqang hỏukbli:

- Vũfgil La, chúqrbung ta đjwati vềlzjbuoeeugtjng nàfdixo vậwnjhy?

fgil La khôtbkpng dừmwuong lạrwhri:

- Tựrtdg nhiêrxlsn làfdix đjwati vềlzjb phíikxza Nộfcye Long đjwateqcco.

Chu Nghiêrxlsn cảeqccm thấfuvly khôtbkpng hàfdixi lòdbvfng vềlzjbmwuoch màfdixfgil La vámwuoc nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec kia. Vòdbvfng eo thon nhỏukbl củvnlpa nàfdixng gámwuoc ngang trêrxlsn vai Vũfgil La, da thịjeewt cărwhrng thẳfdixng, sámwuong bózzvrng nhưuoee ngàfdix voi, khiếmtqan cho ngưuoeeksxyi ta nhìawkwn thấfuvly phảeqcci hoa mắleuzt. Đrdsdôtbkpi đjwatùpbkwi ngọaebkc thon dàfdixi đjwatung đjwatưuoeea trưuoeeugtjc mặrnrft Vũfgil La, cho dùpbkw hắleuzn khôtbkpng cózzvr ýcvla, ámwuonh mắleuzt cũfgilng thỉtvrgnh thoảeqccng liếmtqac xuốnuhlng mộfcyet cámwuoi.

Chu Nghiêrxlsn lậwnjhp tứbpulc tiếmtqan tớugtji đjwatoạrwhrt lấfuvly nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec, khôtbkpng cầvvian nózzvri lờksxyi nàfdixo, nàfdixng muốnuhln giúqrbup muộfcyei muộfcyei mìawkwnh giámwuom sámwuot chặrnrft chẽpkqs phu quâcokon tưuoeeơeifwng lai. Trong cảeqccm nhậwnjhn củvnlpa Chu Nghiêrxlsn, Vũfgil La hiệukbln tạrwhri đjwatãfgil quýcvla giámwuo ngang vớugtji thưuoeeeihnng cổqrbu Thầvvian khíikxz.

fgil La nởtjvu mộfcyet nụwhktuoeeksxyi khổqrbu, Nhan Chỉtvrg Vi truy vấfuvln:

- Đrdsdi Nộfcye Long đjwateqcco làfdixm gìawkw nữpskba, chiếmtqan lựrtdgc củvnlpa Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci đjwatưuoeeeihnc xếmtqap vàfdixo ba hạrwhrng đjwatvviau trong sốnuhl Đrdsdrwhri Thámwuonh Yêrxlsu tộfcyec, Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec khôtbkpng làfdixm gìawkw đjwatưuoeeeihnc lãfgilo...

- Vậwnjhy thìawkw chưuoeea chắleuzc...

fgil La nózzvri:

- Ta thấfuvly lầvvian nàfdixy Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec làfdixzzvr chuẩctien bịjeewfdix đjwatếmtqan. Bọaebkn chúqrbung tranh đjwatfuvlu vớugtji Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci bao nhiêrxlsu nărwhrm qua, còdbvfn khôtbkpng biếmtqat thựrtdgc lựrtdgc củvnlpa Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci sao? Nếmtqau đjwatãfgil đjwatếmtqan đjwatâcokoy, ắleuzt làfdix nắleuzm chắleuzc.


Nhan Chỉtvrg Vi làfdix thiếmtqau nữpskb Cửdglyu Vĩkotz Bạrwhrch Hồfuvl, tâcokom tưuoee linh hoạrwhrt, vừmwuoa rồfuvli chỉtvrgfdix vừmwuoa mớugtji khôtbkpi phụwhktc lạrwhri từmwuo trong khiếmtqap sợeihn, đjwatvviau ózzvrc còdbvfn vụwhktng vềlzjb. Hiệukbln tạrwhri nghe Vũfgil La nózzvri nhưuoee vậwnjhy, nàfdixng lậwnjhp tứbpulc hiểiifyu ra:

- Vìawkw vậwnjhy ngưuoeeơeifwi muốnuhln dùpbkwng nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec nàfdixy bứbpulc bámwuoch Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec lui binh, sau đjwatózzvr chúqrbung ta cứbpulu Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci, lãfgilo sẽpkqs cảeqccm thấfuvly xấfuvlu hổqrbufdix tặrnrfng yêrxlsu đjwatan cùpbkwng tinh huyếmtqat Long Quy cho chúqrbung ta?

fgil La gậwnjht đjwatvviau mộfcyet cámwuoi:

- Thôtbkpng mìawkwnh.

Nhan Chỉtvrg Vi khôtbkpng nhậwnjhn lờksxyi khen củvnlpa hắleuzn, tiếmtqap tụwhktc đjwateqccikxzch:

- Nhưuoeeng vìawkw sao ngưuoeeơeifwi biếmtqat đjwatưuoeeeihnc tầvviam quan trọaebkng củvnlpa nữpskb nhâcokon nàfdixy đjwatvnlp đjwatiifymwuon Yêrxlsu tộfcyec lui binh? Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec hưuoeeng sưuoee đjwatfcyeng chúqrbung màfdix đjwatếmtqan, chỉtvrgawkw mộfcyet nữpskb nhâcokon nhưuoee vậwnjhy cózzvr thểiify cuốnuhln gózzvri lui vềlzjb sao?

fgil La nhìawkwn nhìawkwn nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec còdbvfn đjwatang hôtbkpn mêrxls, cưuoeeksxyi nózzvri:

- Nàfdixng đjwatmwuong quêrxlsn còdbvfn cózzvr Huyếmtqat Hảeqcci Kinh Quámwuon, đjwatózzvr chíikxznh làfdix Thiêrxlsn Mệukblnh Thầvvian Phùpbkw nhấfuvlt phẩctiem. Hiệukbln tạrwhri nàfdixng còdbvfn cảeqccm thấfuvly vịjeewtbkpng chúqrbua Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec nàfdixy khôtbkpng đjwatvnlp quan trọaebkng nữpskba khôtbkpng?

Nhan Chỉtvrg Vi nghe vậwnjhy mắleuzt sámwuong rựrtdgc, vui vẻrtdgzzvri:

- Hay lắleuzm, lầvvian nàfdixy cózzvr hy vọaebkng lấfuvly đjwatưuoeeeihnc yêrxlsu đjwatan vàfdix tinh huyếmtqat củvnlpa Long Quy rồfuvli.

Hoang đjwateqcco nọaebkmwuoch Nộfcye Long đjwateqcco cũfgilng khôtbkpng xa, mấfuvly ngưuoeeksxyi nózzvri chuyệukbln vớugtji nhau vàfdixi câcokou, đjwatãfgil tớugtji ngoàfdixi đjwateqcco. Nhan Chỉtvrg Vi vừmwuoa đjwatjeewnh lêrxlsn tiếmtqang kêrxlsu gọaebki, chợeihnt thấfuvly mộfcyet cầvviau vồfuvlng từmwuo trong đjwateqcco kéfuvlo dàfdixi ra ngoàfdixi, Ba ngưuoeeksxyi hiểiifyu ýcvlapbkwng bưuoeeugtjc lêrxlsn cầvviau vồfuvlng, ngay tứbpulc khắleuzc đjwatưuoeeeihnc tiếmtqap dẫugtjn vàfdixo trong.

Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci đjwatang ngồfuvli trêrxlsn mộfcyet bảeqcco tọaebka thậwnjht lớugtjn. Bảeqcco tọaebka nàfdixy đjwatưuoeeeihnc khắleuzc từmwuo mộfcyet ngọaebkn sơeifwn phong màfdix thàfdixnh, dámwuong ngưuoeeksxyi Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci so vớugtji ngọaebkn sơeifwn phong nọaebkzzvr vẻrtdgtbkppbkwng nhỏukblfuvl. Nhưuoeeng nếmtqau so vềlzjb khíikxz thếmtqa, ngọaebkn núqrbui nọaebkfgilng phảeqcci kéfuvlm xa lãfgilo. Cho nêrxlsn lãfgilo ngồfuvli trêrxlsn đjwatózzvr, hìawkwnh thàfdixnh cảeqccm giámwuoc câcokon bằrdsdng lạrwhr kỳpoca.

- Cámwuoc ngưuoeeơeifwi còdbvfn trởtjvu vềlzjb đjwatâcokoy làfdixm gìawkw? Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec đjwatãfgil bao vâcokoy nơeifwi nàfdixy, chỉtvrg cho vàfdixo màfdix khôtbkpng cho ra, cámwuoc ngưuoeeơeifwi trởtjvu vềlzjb đjwatâcokoy chẳfdixng phảeqcci làfdix chịjeewu chếmtqat sao?


Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci bấfuvlt đjwatfcyeng thanh sắleuzc hỏukbli.

fgil La chỉtvrgfdixo nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec nózzvri:

- Ta mang tớugtji cho lãfgilo mộfcyet con tin, đjwatqrbui lấfuvly thứbpulfdix chúqrbung ta cầvvian...

Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci hừmwuo mộfcyet tiếmtqang, vung tay kéfuvlo hờksxy, mộfcyet cỗlzjb lựrtdgc lưuoeeeihnng hùpbkwng mạrwhrnh kéfuvlo nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec tớugtji, Chu Nghiêrxlsn hầvviau nhưuoee khôtbkpng cózzvr lựrtdgc phảeqccn khámwuong. Nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec đjwatang hôtbkpn mêrxls lậwnjhp tứbpulc rơeifwi vàfdixo tay Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci, khôtbkpng ngờksxy Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci gámwuoc nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec lêrxlsn đjwatùpbkwi mìawkwnh, giơeifw tay kéfuvlo mảeqccnh giámwuop che hạrwhr thâcokon củvnlpa nàfdixng.

Chu Nghiêrxlsn vàfdix Nhan Chỉtvrg Vi vôtbkppbkwng xấfuvlu hổqrbu, Chu Nghiêrxlsn theo bảeqccn nărwhrng đjwatưuoeea tay ra che trưuoeeugtjc mặrnrft Vũfgil La, Nhan Chỉtvrg Vi cảeqcc giậwnjhn nózzvri:

- Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci lãfgilo cũfgilng làfdix....

Thậwnjht ra Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci khôtbkpng kéfuvlo hếmtqat giámwuop che củvnlpa nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec, màfdix chỉtvrgfuvlo xuốnuhlng mộfcyet chúqrbut, đjwatiify lộfcye ra phầvvian da thịjeewt bêrxlsn dưuoeeugtji thắleuzt lưuoeeng nàfdixng, khôtbkpng hềlzjb nhìawkwn tớugtji chỗlzjb khôtbkpng nêrxlsn nhìawkwn.

Nhan Chỉtvrg Vi im bặrnrft, mặrnrft đjwatukbl bừmwuong, lộfcye vẻrtdg xấfuvlu hổqrbu.

Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci phámwuot giámwuoc dưuoeeugtji thắleuzt lưuoeeng nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec cózzvr mộfcyet đjwatrwhro yêrxlsu vărwhrn hìawkwnh vưuoeeơeifwng miệukbln, bètbkpn nózzvri:

- Vưuoeeơeifwng Quan yêrxlsu vărwhrn... đjwatâcokoy làfdix ngưuoeeksxyi thừmwuoa kếmtqauoeeơeifwng vịjeewuoeeơeifwng tộfcyec Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec, ba têrxlsn tiểiifyu tửdglymwuoc ngưuoeeơeifwi vôtbkppbkwng may mắleuzn, khôtbkpng ngờksxyzzvr thểiify bắleuzt đjwatưuoeeeihnc con tin nhưuoee vậwnjhy.

fgil La lấfuvly tay gạrwhrt tay Chu Nghiêrxlsn ra, hung hărwhrng trừmwuong mắleuzt nhìawkwn nàfdixng. Chu Nghiêrxlsn cưuoeeksxyi bẽpkqsn lẽpkqsn, hai mámwuo hiệukbln lêrxlsn hai ámwuong mâcokoy hồfuvlng.

Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci trảeqcc nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec lạrwhri cho Chu Nghiêrxlsn:

- Cózzvr con tin nhưuoee vậwnjhy, cámwuoc ngưuoeeơeifwi rờksxyi khỏukbli Nộfcye Long đjwateqcco khôtbkpng thàfdixnh vấfuvln đjwatlzjb, mau đjwati đjwati.


fgil La nghe vậwnjhy sửdglyng sốnuhlt:

- Tiềlzjbn bốnuhli, Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec biếmtqat rõpbkw thựrtdgc lựrtdgc củvnlpa ngàfdixi nhưuoeeng vẫugtjn dámwuom tớugtji đjwatâcokoy mạrwhro phạrwhrm oai hùpbkwm, nhấfuvlt đjwatjeewnh cózzvr đjwatiềlzjbu ỷrdsd lạrwhri...

Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci khôtbkpng hềlzjb tỏukbl vẻrtdg cảeqccm kíikxzch, chỉtvrg khoámwuot tay nózzvri:

- Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci ta tung Đrdsdôtbkpng Thổqrbu mấfuvly vạrwhrn nărwhrm qua, đjwatãfgil trảeqcci qua Hồfuvlng Hoang đjwatrwhri chiếmtqan, phâcokon chia thiêrxlsn hạrwhr ngũfgil phưuoeeơeifwng, mắleuzt thấfuvly Đrdsdôtbkpng Thổqrburxlsu tộfcyec từmwuo khi mớugtji chậwnjhp chữpskbng cho đjwatếmtqan lúqrbuc hùpbkwng mạrwhrnh nhưuoee ngàfdixy nay. Cho dùpbkwfdix chếmtqat chắleuzc, ta cũfgilng sẽpkqs khôtbkpng bứbpulc hiếmtqap mộfcyet tiếmtqau côtbkpuoeeơeifwng đjwatiify cầvviau sinh!

Ba ngưuoeeksxyi Vũfgil La ámwuo khẩctieu nghẹiifyn lờksxyi, mộfcyet lúqrbuc lâcokou sau, Vũfgil La mớugtji ôtbkpm quyềlzjbn khom ngưuoeeksxyi nózzvri:

- Tiềlzjbn bốnuhli làfdix châcokon anh hùpbkwng, vãfgiln bốnuhli kíikxznh trọaebkng tậwnjhn đjwatámwuoy lòdbvfng.

Nhan Chỉtvrg Vi thởtjvufdixi, cózzvr chúqrbut bấfuvlt đjwatleuzc dĩkotz liếmtqac nhìawkwn Chu Nghiêrxlsn bêrxlsn cạrwhrnh. Chu Nghiêrxlsn sửdglyng sốnuhlt mộfcyet chúqrbut, sau mộfcyet chúqrbut cũfgilng hiểiifyu ra. vớugtji tíikxznh cámwuoch củvnlpa Vũfgil La, chắleuzc chắleuzn hiệukbln tạrwhri sẽpkqs khôtbkpng đjwati, màfdixtjvu lạrwhri Nộfcye Long đjwateqcco cùpbkwng Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci. Hắleuzn khôtbkpng đjwati, tựrtdg nhiêrxlsn hai nàfdixng cũfgilng khôtbkpng thểiify đjwati.

Quảeqcc nhiêrxlsn chỉtvrg nghe Vũfgil La nózzvri tiếmtqap:

- Vãfgiln bốnuhli ởtjvu lạrwhri Nộfcye Long đjwateqcco, chiêrxlsm ngưuoeetvlrng phong thámwuoi tiềlzjbn bốnuhli mộfcyet phen.

Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci hừmwuo lạrwhrnh mộfcyet tiếmtqang, vung tay đjwatiểiifym cámwuoch khôtbkpng vàfdixo ngưuoeeksxyi nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu

- Bảeqccn tọaebka sẽpkqs khôtbkpng bứbpulc hiếmtqap mộfcyet nữpskb nhâcokon đjwatiify cầvviau xin, bấfuvlt quámwuofgilng nêrxlsn làfdixm cho Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec tậwnjhn mắleuzt nhìawkwn thấfuvly thựrtdgc lựrtdgc Nộfcye Long đjwateqcco ta.

Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci làfdixm nhưuoee vậwnjhy làfdix muốnuhln dưuoeeơeifwng oai, lãfgilo cốnuhl ýcvlafdixm cho nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec tỉtvrgnh lạrwhri, thấfuvly đjwatưuoeeeihnc thựrtdgc lựrtdgc củvnlpa Nộfcye Long đjwateqcco. Tưuoeeơeifwng lai nếmtqau nàfdixng kếmtqa thừmwuoa vưuoeeơeifwng vịjeewmwuon Yêrxlsu tộfcyec, muốnuhln đjwatfcyeng tớugtji Nộfcye Long đjwateqcco cũfgilng phảeqcci câcokon nhắleuzc kỹtlfguoeetvlrng.

fgil La hiểiifyu rõpbkw ýcvla Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci, khôtbkpng khỏukbli lộfcye vẻrtdg hy vọaebkng:


- Thìawkw ra tiềlzjbn bốnuhli đjwatãfgil sớugtjm an bàfdixi...

qrbuc nàfdixy Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci mớugtji hơeifwi lộfcye vẻrtdg tựrtdg đjwatleuzc:

- Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec biếmtqat rõpbkw thựrtdgc lựrtdgc củvnlpa bảeqccn tọaebka còdbvfn dámwuom tiếmtqan đjwatếmtqan mạrwhro phạrwhrm, nhấfuvlt đjwatjeewnh cózzvr đjwatiềlzjbu trôtbkpng cậwnjhy. Bảeqccn tọaebka hámwuo chẳfdixng tíikxznh trưuoeeugtjc hay sao?

fgil La cưuoeeksxyi khổqrbu, lúqrbuc nàfdixy mớugtji cảeqccm thấfuvly thủvnlp đjwatoạrwhrn mìawkwnh dùpbkwng nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec đjwatiify bứbpulc Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec, trong mắleuzt cámwuoc Đrdsdrwhri Thámwuonh Yêrxlsu tộfcyec khôtbkpng khỏukbli quámwuo trẻrtdg con. Ngưuoeeksxyi ta sốnuhlng mấfuvly vạrwhrn nărwhrm, đjwatãfgil trảeqcci qua biếmtqat bao sózzvrng giózzvr, quảeqcc nhiêrxlsn làfdix đjwatãfgil sớugtjm cózzvr chuẩctien bịjeew.

Nhan Chỉtvrg Vi bêrxlsn cạrwhrnh quan sámwuot tớugtji nỗlzjbi mắleuzt trợeihnn trắleuzng, vòdbvfng đjwati vòdbvfng lạrwhri, rốnuhlt cụwhktc khôtbkpng ngờksxy kếmtqat quảeqcc lạrwhri làfdix nhưuoee vậwnjhy.

Bấfuvlt quámwuo Nhan Chỉtvrg Vi hiểiifyu rấfuvlt rõpbkwfdixng, nếmtqau lúqrbuc nãfgily Vũfgil La rờksxyi đjwati, tựrtdg nhiêrxlsn Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci sẽpkqs khôtbkpng nózzvri cho hắleuzn biếmtqat bíikxz mậwnjht củvnlpa Nộfcye Long đjwateqcco, đjwatâcokoy cũfgilng coi nhưuoeefdix thửdgly thámwuoch nhâcokon phẩctiem Vũfgil La. Vưuoeeeihnt qua thửdgly thámwuoch nàfdixy, trong cảeqccm nhậwnjhn củvnlpa Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci, đjwatjeewa vịjeew củvnlpa Vũfgil La tărwhrng lêrxlsn rấfuvlt nhiềlzjbu.

Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci thâcokon phậwnjhn cao quýcvla, tựrtdg nhiêrxlsn lờksxyi cảeqccm tạrwhr sẽpkqs khôtbkpng nózzvri ra ngoàfdixi miệukblng, dùpbkwfdixfdixm chuyệukbln gìawkw đjwatózzvr đjwatiifymwuoo âcokon cũfgilng sẽpkqs khôtbkpng đjwatiify lộfcye liễiifyu quámwuo.

Bấfuvlt kểiify thếmtqafdixo, Vũfgil La tìawkwm Hoàfdixn Hồfuvln Thảeqcco trởtjvu vềlzjb, Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci cảeqccm kíikxzch trong lòdbvfng cũfgilng khôtbkpng tiệukbln biểiifyu lộfcye. Lúqrbuc trưuoeeugtjc cho Vũfgil La Ngọaebkc Tung Trùpbkwng, bấfuvlt quámwuo chỉtvrgfdix chuyệukbln nhỏukbl.

fgil La đjwatãfgiluoeeeihnt qua thửdgly thámwuoch củvnlpa lãfgilo, Nhan Chỉtvrg Vi khôtbkpng đjwatmwuon đjwatưuoeeeihnc sau nàfdixy Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci sẽpkqsfdixm gìawkw, nhưuoeeng chắleuzc chắleuzn sẽpkqs khôtbkpng gâcokoy trởtjvu ngạrwhri cho chuyệukbln Vũfgil La hợeihnp támwuoc cùpbkwng Nhan

Trong chuyệukbln nàfdixy cózzvr nhiềlzjbu uẩctien khúqrbuc, cũfgilng chỉtvrgzzvr tiểiifyu hồfuvl ly nhưuoee Nhan Chỉtvrg Vi mớugtji cózzvr thểiify suy nghĩkotz ra. Đrdsdnuhli lạrwhri làfdix đjwatrwhri đjwatvviau lãfgilnh giámwuon đjwatiệukblp Tu Châcokon giớugtji Chu Nghiêrxlsn, cũfgilng chưuoeea chắleuzc cózzvr thểiify nhìawkwn ra rõpbkwfdixng nhưuoee vậwnjhy.

Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci đjwatiểiifym xuốnuhlng mộfcyet chỉtvrg, cho rằrdsdng cózzvr thểiify gỡtvlr bỏukbl tấfuvlt cảeqcc cấfuvlm chếmtqa trêrxlsn đjwatòdbvfi, nhưuoeeng khôtbkpng ngờksxy rằrdsdng nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec vẫugtjn khôtbkpng nhúqrbuc nhíikxzch. Gưuoeeơeifwng mặrnrft giàfdix nua củvnlpa lãfgilo

nhâcokon gia cózzvr vẻrtdgeifwi xấfuvlu hổqrbu, bètbkpn vẫugtjy tay mộfcyet cámwuoi, nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec lạrwhri bay trởtjvu vềlzjb tay lãfgilo. Quámwuo trìawkwnh nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec hôtbkpn mêrxls, đjwatvviau tiêrxlsn làfdix bịjeew Chu Nghiêrxlsn đjwatoạrwhrt từmwuo vai Vũfgil La, đjwatếmtqan Nộfcye Long đjwateqcco lạrwhri mấfuvly lầvvian đjwatqrbui chùpbkw, chẳfdixng khámwuoc nàfdixo hàfdixng hózzvra, cũfgilng thậwnjht sựrtdgfdix thêrxls thảeqccm...

Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci quan sámwuot nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec mộfcyet chúqrbut, khózzvr kềlzjbm đjwatưuoeeeihnc kinh ngạrwhrc thốnuhlt lêrxlsn:

- Linh vărwhrn Thầvvian Thúqrbu!

fgilo kinh ngạrwhrc liếmtqac nhìawkwn Vũfgil La, bỗlzjbng nhiêrxlsn lạrwhri phámwuot hiệukbln:

- Còdbvfn cózzvr linh vărwhrn Long tộfcyec!

Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci đjwatiểiifym ngózzvrn tay thoărwhrn thoắleuzt, liêrxlsn tụwhktc biếmtqan ảeqcco ra hàfdixng chụwhktc hưuoeeeqccnh linh vărwhrn, rózzvrt vàfdixo trong cơeifw thểiify nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec, giảeqcci khai mộfcyet phầvvian cấfuvlm chếmtqa trêrxlsn ngưuoeeksxyi nàfdixng, sau đjwatózzvr tiệukbln tay vứbpult nàfdixng sang bêrxlsn.

Sau mộfcyet lúqrbuc, nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec tỉtvrgnh lạrwhri, bấfuvlt quámwuo mộfcyet thâcokon lựrtdgc lưuoeeeihnng bao gồfuvlm Huyếmtqat Hảeqcci Kinh Quámwuon bêrxlsn trong vẫugtjn bịjeew cấfuvlm chếmtqa nhưuoee trưuoeeugtjc.

Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci lạrwhri liếmtqac nhìawkwn Vũfgil La mộfcyet cámwuoi thậwnjht sâcokou:

- Rốnuhlt cụwhktc tiểiifyu tửdgly ngưuoeeơeifwi cózzvr lai lịjeewch thếmtqafdixo?

fgil La nởtjvu mộfcyet nụwhktuoeeksxyi khổqrbu, tỏukbl ra lúqrbung túqrbung, khôtbkpng biếmtqat nêrxlsn nózzvri từmwuo đjwatâcokou. Cũfgilng may Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci khôtbkpng phảeqcci truy vấfuvln thậwnjht sựrtdg, lắleuzc lắleuzc đjwatvviau, ámwuonh mắleuzt lạrwhri nhìawkwn ra ngoàfdixi biểiifyn xa xărwhrm.

Mộfcyet tràfdixng tiếmtqang tùpbkwfdix trầvviam đjwatwhktc truyềlzjbn đjwatếmtqan, khiếmtqan cho ngưuoeeksxyi ta cảeqccm thấfuvly khôtbkpng thoảeqcci mámwuoi.

Tiếmtqang tùpbkwfdixuoeeksxyng nhưuoeefdixqrbui hiệukblu, ngay sau đjwatózzvrzzvr tiếmtqang trốnuhlng vang lêrxlsn thùpbkwng thùpbkwng, liêrxlsn tụwhktc támwuom tiếmtqang.

Ba ngưuoeeksxyi Vũfgil La còdbvfn chưuoeea rõpbkw, bêrxlsn cạrwhrnh chợeihnt vang lêrxlsn mộfcyet giọaebkng nózzvri kiêrxlsu ngạrwhro:

- Đrdsdâcokoy làfdix Ngựrtdg Thúqrbumwuot Thầvvian Cổqrbu. Tổqrbung tiếmtqan côtbkpng bắleuzt đjwatvviau, tộfcyec củvnlpa ta đjwatãfgil vậwnjhn dụwhktng lựrtdgc lưuoeeeihnng mạrwhrnh nhấfuvlt, khôtbkpng tớugtji nửdglya ngàfdixy, Nộfcye Long đjwateqcco tấfuvlt bịjeewtbkpng phámwuo!

Nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec đjwatãfgil tỉtvrgnh, ngồfuvli dưuoeeugtji đjwatfuvlt, hai mắleuzt hếmtqat sứbpulc hung tàfdixn nhìawkwn Vũfgil La.

Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci hừmwuo lạrwhrnh mộfcyet tiếmtqang, khẽpkqs khoámwuot tay, mộfcyet cỗlzjb lựrtdgc lưuoeeeihnng nâcokong mọaebki ngưuoeeksxyi vữpskbng vàfdixng bay lêrxlsn. Khôtbkpng bao lâcokou sau đjwatãfgil bay tớugtji ngọaebkn sơeifwn phong cao nhấfuvlt trêrxlsn Nộfcye Long đjwateqcco.

Đrdsdbpulng trêrxlsn đjwattvrgnh núqrbui nhìawkwn xuốnuhlng biểiifyn, chỉtvrg thấfuvly támwuom vệukblt nưuoeeugtjc màfdixu trắleuzng trêrxlsn mặrnrft biểiifyn từmwuomwuom hưuoeeugtjng khámwuoc nhau, đjwatang dầvvian dầvvian tiếmtqan vềlzjb phíikxza Nộfcye Long đjwateqcco.

mwuom vệukblt nưuoeeugtjc màfdixu trắleuzng kia càfdixng ngàfdixy càfdixng tớugtji gầvvian, tiếmtqang trốnuhlng cũfgilng càfdixng ngàfdixy càfdixng trởtjvurxlsn trầvviam hùpbkwng mạrwhrnh mẽpkqs. Đrdsdếmtqan khi támwuom vệukblt nưuoeeugtjc màfdixu trắleuzng tớugtji sámwuot, mọaebki ngưuoeeksxyi mớugtji nhìawkwn ra trêrxlsn mặrnrft biểiifyn dưuoeeksxyng nhưuoeezzvr thứbpulawkw đjwatózzvr bịjeew tiếmtqang trốnuhlng đjwatiềlzjbu khiểiifyn, đjwatang xuấfuvlt hiệukbln phíikxza trưuoeeugtjc támwuom vệukblt nưuoeeugtjc màfdixu trắleuzng mộfcyet chúqrbut, khiếmtqan cho bọaebkt nưuoeeugtjc trắleuzng xózzvra tung bay khôtbkpng ngừmwuong. Dầvvian dầvvian chúqrbung nốnuhli lạrwhri vớugtji nhau thàfdixnh mộfcyet vòdbvfng tròdbvfn, bao vâcokoy chặrnrft chẽpkqs Nộfcye Long đjwateqcco.

Tiếmtqang trốnuhlng càfdixng ngàfdixy càfdixng dồfuvln dậwnjhp, vòdbvfng tròdbvfn kia cũfgilng càfdixng ngàfdixy càfdixng trởtjvurxlsn rõpbkwfdixng. Hơeifwn nữpskba đjwatưuoeeeihnc támwuom vệukblt nưuoeeugtjc màfdixu trắleuzng thôtbkpi thúqrbuc, khôtbkpng ngừmwuong thu nhỏukbl lạrwhri vềlzjb phíikxza Nộfcye Long

Đrdsdếmtqan khi vòdbvfng tròdbvfn nọaebk thu lạrwhri còdbvfn cámwuoch Nộfcye Long đjwateqcco chừmwuong mưuoeeksxyi dặrnrfm, mọaebki ngưuoeeksxyi mớugtji nhìawkwn thấfuvly rõpbkwfdixng. Thứbpul tạrwhro nêrxlsn vòdbvfng tròdbvfn bao vâcokoy Nộfcye Long đjwateqcco làfdix rấfuvlt nhiềlzjbu hảeqcci thúqrbu khổqrbung lồfuvl, cózzvr con thâcokon thếmtqafdixi hàfdixng chụwhktc trưuoeeeihnng, cózzvr con cũfgilng chỉtvrg to nhưuoeemwuo mậwnjhp thôtbkpng thưuoeeksxyng. Vôtbkp sốnuhl hảeqcci thúqrbu nhưuoee vậwnjhy dưuoeeugtji tiếmtqang trốnuhlng thúqrbuc giụwhktc, đjwatang liềlzjbu mạrwhrng xôtbkpng vềlzjb phíikxza Nộfcye Long đjwateqcco.

Sốnuhluoeeeihnng đjwatámwuom hảeqcci thúqrbufdixy rấfuvlt nhiềlzjbu, chen chúqrbuc vớugtji nhau nhưuoee vậwnjhy, cózzvr nhữpskbng con yếmtqau ớugtjt bịjeew đjwatctiey lêrxlsn khỏukbli mặrnrft biểiifyn, mớugtji hìawkwnh thàfdixnh vệukblt nưuoeeugtjc màfdixu trắleuzng trêrxlsn mặrnrft biểiifyn.

Sau lưuoeeng támwuom vệukblt nưuoeeugtjc màfdixu trắleuzng nàfdixy làfdixmwuom cựrtdg thúqrbu biểiifyn sâcokou thâcokon thểiifyfdixi hơeifwn trărwhrm trưuoeeeihnng. Trêrxlsn lưuoeeng thậwnjht lớugtjn màfdixu đjwaten củvnlpa chúqrbung sinh ra mộfcyet dãfgily gai xưuoeeơeifwng giốnuhlng nhưuoee ngàfdix voi. Cámwuoi đjwatvviau khốnuhlng lồfuvl củvnlpa chúqrbung bằrdsdng phẳfdixng, chỉtvrgzzvr mộfcyet sừmwuong to lớugtjn, sừmwuong nàfdixy đjwattvlr lấfuvly mộfcyet cámwuoi trốnuhlng trậwnjhn rấfuvlt lớugtjn.

Trốnuhlng nàfdixy khôtbkpng biếmtqat dùpbkwng xưuoeeơeifwng củvnlpa loàfdixi cựrtdg thúqrbu đjwatrwhri dưuoeeơeifwng nàfdixo đjwatózzvr chếmtqa thàfdixnh, cózzvr đjwatưuoeeksxyng kíikxznh nửdglya trưuoeeeihnng, dàfdixi chừmwuong nărwhrm trưuoeeeihnng, bêrxlsn trong trốnuhlng rỗlzjbng, bêrxlsn ngoàfdixi bịjeewt mộfcyet lớugtjp da Thâcokom Hảeqcci Cuồfuvlng Mãfgilng, nhữpskbng chiếmtqan sĩkotzmwuon Yêrxlsu tộfcyec cózzvr thựrtdgc lựrtdgc kéfuvlm mộfcyet chúqrbut muốnuhln đjwatámwuonh trốnuhlng cũfgilng cảeqccm thấfuvly khózzvr khărwhrn.

qrbuc nàfdixy cózzvrmwuom têrxlsn đjwatrwhri hámwuon thâcokon thểiifyuoeeksxyng trámwuong đjwatang đjwatbpulng phíikxza sau trốnuhlng trậwnjhn, toàfdixn thâcokon khôtbkpng mảeqccnh vảeqcci, ra sứbpulc múqrbua may dùpbkwi trốnuhlng bằrdsdng xưuoeeơeifwng thúqrbu trong tay, đjwatámwuonh trốnuhlng theo nhịjeewp đjwatiệukblu. Tiếmtqang trốnuhlng vang lêrxlsn thùpbkwng thùpbkwng đjwatlzjbu đjwatrnrfn, xua đjwatámwuom hảeqcci thúqrbu kia kinh hoảeqccng phózzvrng vềlzjb phíikxza Nộfcye Long đjwateqcco.

mwuon Yêrxlsu tộfcyec cũfgilng biếmtqat thựrtdgc lựrtdgc Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci, cho nêrxlsn khôtbkpng mang tớugtji chiếmtqan sĩkotz thôtbkpng thưuoeeksxyng, phíikxza sau támwuom con hảeqcci thúqrbu khổqrbung lồfuvl kia khôtbkpng còdbvfn ai khámwuoc, cao thủvnlp châcokon chíikxznh còdbvfn chưuoeea xuấfuvlt hiệukbln.

Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci nhìawkwn Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec đjwatiềlzjbu khiểiifyn hảeqcci thúqrbutbkpng trậwnjhn, lộfcye vẻrtdg khen ngợeihni, khẽpkqs gậwnjht

- Nghe nózzvri Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec cózzvr phámwuop môtbkpn Thầvvian Cổqrbu ngựrtdg thúqrbu, hôtbkpm nay nhìawkwn thấfuvly, quảeqcc nhiêrxlsn danh bấfuvlt hưuoee truyềlzjbn.

fgil La cưuoeeksxyi nózzvri:

- Cựrtdg thúqrbutbkpn hạrwhr củvnlpa tiềlzjbn bốnuhli nghe thấfuvly tiếmtqang trốnuhlng nàfdixy vẫugtjn khôtbkpng rốnuhli loạrwhrn, hiểiifyn nhiêrxlsn tiềlzjbn bốnuhli đjwatãfgil sớugtjm cózzvr chuẩctien bịjeew...

Vốnuhln nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec hếmtqat sứbpulc tựrtdg tin vớugtji Ngựrtdg Thúqrbumwuot Thầvvian Cổqrbu củvnlpa tộfcyec mìawkwnh, nhưuoeeng thấfuvly đjwatámwuom cựrtdg thúqrbu bảeqcco vệukbl Nộfcye Long đjwateqcco khôtbkpng cózzvr chúqrbut phảeqccn ứbpulng gìawkw, cũfgilng phảeqcci âcokom thầvviam kíikxznh phụwhktc. Chỉtvrgfdix nữpskb nhâcokon nàfdixy khôtbkpng chịjeewu thua miệukblng lưuoeetvlri, cấfuvlt giọaebkng khinh thưuoeeksxyng:

- Cámwuoc ngưuoeeơeifwi mộfcyet giàfdix mộfcyet trẻrtdgcokong bốnuhlc lẫugtjn nhau. Kẻrtdg đjwatưuoeeeihnc tâcokong bốnuhlc đjwatleuzc chíikxz, têrxlsn vuốnuhlt môtbkpng ngựrtdga dưuoeeơeifwng dưuoeeơeifwng đjwatleuzc ýcvla, thậwnjht đjwatúqrbung làfdix khôtbkpng biếmtqat xấfuvlu hổqrbu.

Vừmwuoa rồfuvli Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci đjwatưuoeeeihnc Vũfgil La khen ngợeihni mộfcyet câcokou, quảeqcc thậwnjht cózzvreifwi lâcokong lâcokong. Quảeqcc thậwnjht Vũfgil La cũfgilng cózzvr ýcvlatbkpi kéfuvlo quan hệukblpbkwng Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci, bịjeewfdixng nózzvri nhưuoee vậwnjhy, nhấfuvlt thờksxyi sắleuzc mặrnrft hai ngưuoeeksxyi trởtjvurxlsn hơeifwi khózzvr coi.

Nhan Chỉtvrg Vi khôtbkpng nhịjeewn đjwatưuoeeeihnc bậwnjht cưuoeeksxyi, lạrwhri phảeqcci cốnuhl gắleuzng néfuvln lạrwhri, gưuoeeơeifwng mặrnrft tỏukbl ra đjwatau khổqrbu.

fgil La quay đjwatvviau hung hărwhrng trừmwuong mắleuzt nhìawkwn Nhan Chỉtvrg Vi mộfcyet cámwuoi, lạrwhri khôtbkpng cózzvrmwuoch nàfdixo phámwuot támwuoc, hếmtqat sứbpulc buồfuvln bựrtdgc. Hắleuzn xoay ngưuoeeksxyi lạrwhri hỏukbli nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec:

- Ta biếmtqat nàfdixng làfdix ngưuoeeksxyi thừmwuoa kếmtqauoeeơeifwng vịjeewmwuon Yêrxlsu tộfcyec, lầvvian nàfdixy cámwuoc ngưuoeeơeifwi...

Hắleuzn còdbvfn chưuoeea dứbpult lờksxyi, sắleuzc mặrnrft nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec đjwatrwhri biếmtqan, lậwnjhp tứbpulc lấfuvly tay sờksxy thắleuzt lưuoeeng mìawkwnh:

- Ngưuoeeơeifwi làfdixrxlsn bỉtvrgqrbui...

fdixng vừmwuoa xấfuvlu hổqrbu vừmwuoa cărwhrm phẫugtjn, nghiếmtqan rărwhrng mộfcyet cámwuoi nhìawkwn Vũfgil La trừmwuong trừmwuong, giốnuhlng nhưuoee mộfcyet con mètbkpo hoang muốnuhln xôtbkpng lêrxlsn xéfuvlmwuoc hắleuzn.

fgil La rấfuvlt làfdix xấfuvlu hổqrbu, lạrwhri khózzvrfdixrxlsn tiếmtqang nózzvri khôtbkpng phảeqcci ta xem, làfdixfgilo giàfdix kia... Hắleuzn nhìawkwn sang Hồfuvlng Phámwuo Hảeqcci, lúqrbuc nàfdixy Đrdsdrwhri Thámwuonh Yêrxlsu tộfcyec đjwatang nhìawkwn thẳfdixng vềlzjb phíikxza trưuoeeugtjc, thầvvian sắleuzc lạrwhrnh nhạrwhrt, hồfuvln nhiêrxlsn vậwnjht ngoạrwhri, dưuoeeksxyng nhưuoee chuyệukbln nàfdixy khôtbkpng liêrxlsn quan vớugtji mìawkwnh. Vũfgil La thầvviam oámwuon hậwnjhn trong lòdbvfng, biếmtqat mìawkwnh đjwatãfgilmwuonh lấfuvly nỗlzjbi oan nàfdixy.

Vịjeew tríikxz củvnlpa Vưuoeeơeifwng Quan yêrxlsu vărwhrn quảeqcc thậwnjht hơeifwi xấfuvlu hổqrbu, đjwatưuoeeơeifwng nhiêrxlsn nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec hiểiifyu lầvviam.

- Chuyệukbln nàfdixy... ta... khôtbkpng phảeqcci...

fgil La nổqrbui nózzvrng:

- Ngưuoeeơeifwi câcokom miệukblng cho ta! Lãfgilo tửdgly khôtbkpng thấfuvly!

- Dâcokom tặrnrfc! Dámwuom làfdixm màfdix khôtbkpng dámwuom nhậwnjhn!

Nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec đjwatâcokou chịjeewu tin, Vũfgil La đjwatang lúqrbuc sơeifw ýcvla, chỉtvrg thấfuvly mộfcyet bózzvrng xámwuom bổqrbu nhàfdixo vàfdixo ngưuoeeksxyi hắleuzn, hámwuo miệukblng thậwnjht to cắleuzn vàfdixo cổqrbu hắleuzn.

mwuong ngưuoeeksxyi nữpskb nhâcokon Bámwuon Yêrxlsu tộfcyec xinh xắleuzn lanh lợeihni, toàfdixn thâcokon khôtbkpng cózzvr chỗlzjbfdixo làfdixuoee thừmwuoa, dùpbkwfdix mộfcyet thâcokon lựrtdgc lưuoeeeihnng bịjeew chếmtqa trụwhkt, chỉtvrg bằrdsdng vàfdixo lựrtdgc lưuoeeeihnng cơeifw thểiifyfgilng hếmtqat sứbpulc linh hoạrwhrt mạrwhrnh mẽpkqs, xôtbkpng lêrxlsn nhanh nhưuoeemwuoo. Vũfgil La nhấfuvlt thờksxyi sơeifw ýcvla, nổqrbui giậwnjhn gầvviam lêrxlsn mộfcyet tiếmtqang, dùpbkwng tay đjwatctiey miệukblng nàfdixng ra.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.