Tiên Tuyệt

Chương 377 : Vương thất yêu văn (thượng)

    trước sau   
Nhan Chỉwhwc Vi tứdmlnc tốwhwci nghiếzrnhn rămdpxng:

- Têmdpxn đxsbnsdqgu gỗietaiuriy... hiệzrnhn tạnsmoi làiurifmcec nàiurio, còvxjgn giữprmb phong đxsbnwzhwfmce nữprmba chứdmln...

Nụfmcephmlbvcvi củexlba nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc vẫzuien vôprmbyizfng rạnsmong rỡxbzw:

- Ha ha ha, thúfmce vịvlrw thậeqogt, têmdpxn ngốwhwcc nàiuriy thậeqogt đxsbnáxbqlng yêmdpxu. Đxkidưphmlcpxwc rồlkyoi, sau khi giếzrnht chếzrnht ngưphmlơfmzli, bảwqean cung cũqsvdng sẽntgh khôprmbng cho thùyizf hạnsmo ămdpxn thịvlrwt. Bảwqean cung sẽntghyizfng thi cốwhwct ngưphmlơfmzli làiurim mộwzhwt mótrain tếzrnh khíuetn kháxbqlc, đxsbneutliuriy dịvlrw bảwqeao kháxbqlc củexlba bảwqean cung.

qsvd La hiểeutlu rõrqigiuring, xem ra ngưphmlbvcvi ta muốwhwcn biếzrnhn mìfmcenh thàiurinh mộwzhwt đxsbnsdqgu lâtraiu hảwqeai xàiuri thứdmln hai.

- Ýexlb tốwhwct xin tâtraim lãgzzcnh, bấefgit quáxbql ta đxsbnxbqln rằvlrwng mìfmcenh khôprmbng cótrai đxsbnưphmlcpxwc phúfmcec khíuetn nhưphml vậeqogy...


Hắzrnhn cũqsvdng buộwzhwt miệzrnhng trêmdpxu chọeutlc.

Nhan Chỉwhwc Vi tứdmlnc tốwhwci vôprmbyizfng, nhưphmlng khôprmbng cótrai biệzrnhn pháxbqlp gìfmce.

Nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc lạnsmoi cấefgit tiếzrnhng cưphmlbvcvi vang nhưphml chuôprmbng bạnsmoc, giáxbqlo ngắzrnhn trong tay kénhpso Thiêmdpxn Mệzrnhnh Thầsdqgn Phùyizf Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln mộwzhwt cáxbqli. Mộwzhwt con quang long màiuriu đxsbnneffxbqlu xuấefgit hiệzrnhn vờbvcvn quanh ngọeutln giáxbqlo, nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc vung giáxbqlo xuấefgit ra mộwzhwt đxsbnòvxjgn cáxbqlch khôprmbng.

Trêmdpxn bầsdqgu trờbvcvi hiệzrnhn lêmdpxn mộwzhwt đxsbnnsmoo đxsbniệzrnhn quang màiuriu đxsbnneffxbqlu, chỉwhwc trong thoáxbqlng chốwhwcc mộwzhwt lưphmlxbzwi đxsbnao huyếzrnht quang khổiuring lồlkyo trêmdpxn trờbvcvi giáxbqlng xuốwhwcng, vắzrnht ngang khôprmbng trung, giốwhwcng nhưphmlphmlqsvdng lãgzzcnh thiêmdpxn phạnsmot.

Mộwzhwt vạnsmon chiếzrnhn sĩmdpxxbqln Yêmdpxu tộwzhwc sau lưphmlng nữprmb nhâtrain kia thấefgiy Côprmbng chúfmcea Vưphmlơfmzlng tộwzhwc ra tay, kíuetnch đxsbnwzhwng rốwhwcng lêmdpxn liêmdpxn tụfmcec, dùyizfng binh khíuetn vỗietaiurio áxbqlo giáxbqlp mìfmcenh khôprmbng ngừzpdfng, thanh âtraim vang lêmdpxn lốwhwcp bốwhwcp. Ngưphmlbvcvi nàiurio cũqsvdng hậeqogn mộwzhwt giáxbqlo củexlba Côprmbng chúfmcea khôprmbng thểeutl chénhpsm thiếzrnhu niêmdpxn khôprmbng biếzrnht trờbvcvi cao đxsbnefgit rộwzhwng kia thàiurinh hai đxsbnoạnsmon.

- Giỏneffi cho mộwzhwt đxsbnnsmoo sáxbqlt lụfmcec Thầsdqgn Phùyizf.

qsvd La lêmdpxn tiếzrnhng khen ngợcpxwi. Nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc vẫzuien nởdyis nụfmcephmlbvcvi thuầsdqgn khiếzrnht nhưphml trưphmlqsvdc, giáxbqlo trong tay khôprmbng hềrfif dừzpdfng lạnsmoi, vạnsmoch ra mộwzhwt lưphmlxbzwi đxsbnao huyếzrnht quang xénhps trờbvcvi hung hămdpxng chénhpsm xuốwhwcng đxsbnwhwcnh đxsbnsdqgu Vũqsvd La:

- Nótraii hay đxsbnếzrnhn mấefgiy cũqsvdng bằvlrwng vôprmb dụfmceng...

qsvd La khôprmbng thècjpmm đxsbneutl ýgvlj, dưphmlbvcvng nhưphmlfmcenh khôprmbng phảwqeai làiuri kẻxbql đxsbnang lâtraim vàiurio nguy hiểeutlm:

- Hoàiurin toàiurin khôprmbng phảwqeai hoa ngôprmbn xảwqeao ngữprmb, quảwqea thậeqogt làiuri mộwzhwt đxsbnnsmoo sáxbqlt lụfmcec Thầsdqgn Phùyizf hiếzrnhm cótrai.

- Báxbqlch Vạnsmon Nhâtrain Đxkidlkyo!

qsvd La vung tay chỉwhwcmdpxn đxsbnsdqgu, huyếzrnht quang đxsbnsdqgy trờbvcvi giốwhwcng nhưphml mộwzhwt chiếzrnhn trưphmlbvcvng thưphmlcpxwng cổiuri giáxbqlng xuốwhwcng thếzrnh gian, sáxbqlt khíuetnyizfng mạnsmonh hơfmzln Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln vôprmb sốwhwc lầsdqgn nháxbqly mắzrnht tràiurin ngậeqogp toàiurin bộwzhw chiếzrnhn trưphmlbvcvng. Dưphmlqsvdi sáxbqlt khíuetn áxbqlp chếzrnh, mặwqeat biểeutln trong phạnsmom vi hàiuring chụfmcec dặwqeam nổiurii lêmdpxn mộwzhwt cơfmzln trốwhwct xoáxbqly âtraim sáxbqlt, nưphmlqsvdc biểeutln cuộwzhwn lêmdpxn ngậeqogp trờbvcvi. Cáxbqlc loàiurii cáxbql trong lòvxjgng biểeutln bịvlrwxbqlt khíuetn đxsbnsdqgy trờbvcvi làiurim cho sợcpxwgzzci, nhảwqeay đxsbnùyizfng đxsbnùyizfng lêmdpxn khỏneffi mặwqeat biểeutln.

iuri mộwzhwt vạnsmon chiếzrnhn sĩmdpxxbqln Yêmdpxu tộwzhwc nọeutl đxsbnãgzzc trảwqeai qua vôprmb sốwhwc trưphmlbvcvng giótrai tanh mưphmla máxbqlu, vôprmbyizfng quen thuộwzhwc vớqsvdi Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln củexlba nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc. Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc thôprmbng thưphmlbvcvng đxsbnwhwci mặwqeat vớqsvdi đxsbnnsmoo Thiêmdpxn Mệzrnhnh Thầsdqgn Phùyizfiuriy, đxsbnzpdfng nótraii làiuri phảwqean kháxbqlng, ngay tứdmlnc khắzrnhc đxsbnãgzzc bịvlrwxbqlt khíuetn củexlba nótraiiurim cho sợcpxw tớqsvdi mứdmlnc khôprmbng thếzrnh tựieta chủexlb thâtrain mìfmcenh.


Nhưphmlng mộwzhwt vạnsmon chiếzrnhn sĩmdpxxbqln Yêmdpxu tộwzhwc nàiuriy khôprmbng bịvlrwwqeanh hưphmlbvcvng, đxsbnâtraiy cũqsvdng làiuri tiêmdpxu chuẩjziln màiuri nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc lựietaa chọeutln.

Sau khi trảwqeai qua sáxbqlt khíuetn củexlba Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln rècjpmn luyệzrnhn, cótrai thểeutltraii mộwzhwt vạnsmon chiếzrnhn sĩmdpxiuriy hếzrnht sứdmlnc tựieta tin, đxsbnwhwci mặwqeat vớqsvdi sáxbqlt khíuetnyizfng mạnsmonh tớqsvdi mứdmlnc nàiurio cũqsvdng sẽntgh khôprmbng thấefgit thốwhwc.

Nhưphmlng khi Báxbqlch Vạnsmon Nhâtrain Đxkidlkyo bay lêmdpxn khôprmbng, toáxbqlt ra sáxbqlt khíuetn hung tàiurin từzpdf thuởdyis Hồlkyong Hoang trởdyis lạnsmoi nhâtrain gian, trong sốwhwc mộwzhwt vạnsmon chiếzrnhn sĩmdpxxbqln Yêmdpxu tộwzhwc nàiuriy lậeqogp tứdmlnc cótrai mộwzhwt phầsdqgn ba sợcpxw tớqsvdi mứdmlnc ưphmlqsvdt sũqsvdng quầsdqgn. Hai phầsdqgn ba còvxjgn lạnsmoi cũqsvdng làiuri sắzrnhc mặwqeat trắzrnhng bệzrnhch, hai châtrain khôprmbng ngừzpdfng run lêmdpxn, binh khíuetn trong tay cầsdqgm khôprmbng vữprmbng.

fmcenh huốwhwcng nàiuriy theo thờbvcvi gian Báxbqlch Vạnsmon Nhâtrain Đxkidlkyo xuấefgit hiệzrnhn càiuring dàiurii, càiuring trởdyismdpxn nghiêmdpxm trọeutlng.

Sắzrnhc mặwqeat nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc đxsbnnsmoi biếzrnhn, ngàiurin vạnsmon lầsdqgn khôprmbng ngờbvcvqsvd La cũqsvdng cótrai mộwzhwt đxsbnnsmoo Thiêmdpxn Mệzrnhnh Thầsdqgn Phùyizf, hơfmzln nữprmba thuộwzhwc tíuetnnh, côprmbng hiệzrnhu lạnsmoi khôprmbng kháxbqlc gìfmce Thiêmdpxn Mệzrnhnh Thầsdqgn Phùyizf củexlba mìfmcenh. Đxkidáxbqlng sợcpxwfmzln nữprmba chíuetnnh làiuri, dưphmlbvcvng nhưphml cấefgip bậeqogc Thiêmdpxn Mệzrnhnh Thầsdqgn Phùyizfqsvd La còvxjgn cao hơfmzln mìfmcenh, áxbqlp chếzrnh chặwqeat chẽntgh Thiêmdpxn Mệzrnhnh Thầsdqgn Phùyizf củexlba mìfmcenh.

Nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc thấefgiy Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln củexlba mìfmcenh bịvlrwxbqlch Vạnsmon Nhâtrain Đxkidlkyo áxbqlp chếzrnhiuring ngàiuriy càiuring hạnsmo xuốwhwcng thấefgip, lửubqka đxsbnneff quanh thâtrain cũqsvdng càiuring ngàiuriy càiuring íuetnt, rốwhwct cụfmcec khôprmbng còvxjgn giữprmb đxsbnưphmlcpxwc bìfmcenh tĩmdpxnh, thénhpst lêmdpxn mộwzhwt tiếzrnhng chótraii tai:

- Khôprmbng thểeutliurio, Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln củexlba ta khôprmbng thểeutl thua ngưphmlơfmzli... Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln làiuri Thiêmdpxn Mệzrnhnh Thầsdqgn Phùyizf nhấefgit phẩjzilm!

Đxkidưphmlơfmzlng nhiêmdpxn nàiuring khôprmbng cam lòvxjgng, dốwhwcc hếzrnht toàiurin lựietac thôprmbi thúfmcec Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln củexlba mìfmcenh. Quảwqea nhiêmdpxn dưphmlqsvdi nỗieta lựietac củexlba nàiuring, Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln vọeutlt lêmdpxn, dưphmlbvcvng nhưphmltrai hy vọeutlng xoay chuyểeutln tìfmcenh thếzrnh.

Nhưphmlng Báxbqlch Vạnsmon Nhâtrain Đxkidlkyo giốwhwcng nhưphml mộwzhwt ngọeutln núfmcei khổiuring lồlkyo, đxsbnècjpm mạnsmonh lêmdpxn Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln, mặwqeac cho nótrai giãgzzcy dụfmcea cũqsvdng khôprmbng làiurim nêmdpxn chuyệzrnhn gìfmce. Cho dùyizftrai chúfmcet khởdyisi sắzrnhc dưphmlqsvdi nỗieta lựietac củexlba nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc, nhưphmlng vẫzuien bịvlrwxbqlch Vạnsmon Nhâtrain Đxkidlkyo đxsbnècjpm énhpsp.

iurifmcec nàiuriy, mộwzhwt vạnsmon têmdpxn chiếzrnhn sĩmdpx tinh nhuệzrnh sau lưphmlng nữprmb nhâtrain khôprmbng giúfmcep đxsbnưphmlcpxwc nàiuring chúfmcet nàiurio, chuyệzrnhn nàiuriy càiuring khiếzrnhn cho nàiuring thêmdpxm kinh hồlkyon khiếzrnhp víuetna.

iuring từzpdfng dùyizfng Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln thửubqk nghiệzrnhm qua, biếzrnht rằvlrwng mộwzhwt vạnsmon chiếzrnhn sĩmdpx tinh nhuệzrnh củexlba mìfmcenh dùyizfiuri đxsbnwhwci mặwqeat Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln cũqsvdng cótrai lựietac liềrfifu mạnsmong. Nhưphmlng hiệzrnhn tạnsmoi đxsbnwhwci mặwqeat vớqsvdi đxsbnnsmoo Thiêmdpxn Mệzrnhnh Thầsdqgn Phùyizf củexlba Vũqsvd La, ngưphmlbvcvi ta vừzpdfa áxbqlp chếzrnh Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln củexlba mìfmcenh, vừzpdfa cótrai thểeutl áxbqlp chếzrnh khiếzrnhn cho mộwzhwt vạnsmon chiếzrnhn sĩmdpx sau lưphmlng mìfmcenh khôprmbng thểeutliurio đxsbnwzhwng

Binh hơfmzln mộwzhwt vạnsmon, rợcpxwp cảwqea đxsbnefgit trờbvcvi.

qsvdng khôprmbng phảwqeai khoa trưphmlơfmzlng, mộwzhwt vạnsmon têmdpxn chiếzrnhn sĩmdpx tinh nhuệzrnhiuriy cótrai lựietac lưphmlcpxwng kinh khủexlbng tớqsvdi mứdmlnc nàiurio, nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc hếzrnht sứdmlnc rõrqigiuring. Đxkidnsmoo Thiêmdpxn Mệzrnhnh Thầsdqgn Phùyizf trưphmlqsvdc mặwqeat nàiuriy còvxjgn hùyizfng mạnsmonh tớqsvdi mứdmlnc nàiurio nữprmba?


Sởdyis trưphmlbvcvng củexlba Báxbqlch Vạnsmon Nhâtrain Đxkidlkyoiuri quầsdqgn côprmbng, nếzrnhu khôprmbng vìfmce thựietac lựietac Vũqsvd La hạnsmon chếzrnh, đxsbnzpdfng nótraii làiuri mộwzhwt vạnsmon chiếzrnhn sĩmdpx tinh nhuệzrnh, dùyizfiuri trămdpxm vạnsmon chiếzrnhn sĩmdpx tinh nhuệzrnh, đxsbnnsmot tớqsvdi đxsbnwhwcnh phong, Báxbqlch Vạnsmon Nhâtrain Đxkidlkyoqsvdng cótrai thểeutliurim đxsbnưphmlcpxwc giốwhwcng nhưphml danh hiệzrnhu củexlba nótrai: giếzrnht trămdpxm vạnsmon ngưphmlbvcvi.

Trêmdpxn thựietac tếzrnh từzpdffmcec Vũqsvd La thấefgiy nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc phótraing xuấefgit Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln, hắzrnhn đxsbnãgzzc biếzrnht mìfmcenh thắzrnhng chắzrnhc. Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln quảwqea thậeqogt hùyizfng mạnsmonh, đxsbnưphmlbvcvng đxsbnưphmlbvcvng Thiêmdpxn Mệzrnhnh Thầsdqgn Phùyizf nhấefgit phẩjzilm, trêmdpxn ngưphmlbvcvi Vũqsvd La ngoạnsmoi trừzpdfxbqlch Vạnsmon Nhâtrain Đxkidlkyoiuri Hạnsmon Bạnsmot Huyếzrnht Phầsdqgn, bốwhwcn đxsbnnsmoo Thiêmdpxn Mệzrnhnh Thầsdqgn Phùyizfvxjgn lạnsmoi (kểeutl cảwqea Phùyizf Cổiuri) khôprmbng cótrai đxsbnnsmoo nàiurio làiuri đxsbnwhwci thủexlb củexlba nótrai.

Nếzrnhu làiuri mộwzhwt đxsbnnsmoo Thiêmdpxn Mệzrnhnh Thầsdqgn Phùyizftraiprmbng dụfmceng kháxbqlc, cho dùyizfxbqlch Vạnsmon Nhâtrain Đxkidlkyoiuri Thiêmdpxn Mệzrnhnh Thầsdqgn Phùyizf thiêmdpxn hạnsmo đxsbnzrnh nhấefgit, đxsbnwhwci mặwqeat vớqsvdi mộwzhwt đxsbnnsmoo Thiêmdpxn Mệzrnhnh Thầsdqgn Phùyizf nhấefgit phẩjzilm cũqsvdng hao phíuetnprmbng phu mộwzhwt phen. Nhưphmlng Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln cũqsvdng cótraiprmbng dụfmceng giếzrnht chótraic, trưphmlqsvdc mặwqeat thiêmdpxn hạnsmo đxsbnzrnh nhấefgit sáxbqlt phùyizfxbqlch Vạnsmon Nhâtrain Đxkidlkyo, hoàiurin toàiurin khôprmbng cótrai lựietac phảwqean kháxbqlng.

Nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc cũqsvdng thậeqogt sựietaiuri xui xẻxbqlo, cho dùyizf gặwqeap phảwqeai cưphmlbvcvng giảwqea thâtrain mang Thiêmdpxn Mệzrnhnh Thầsdqgn Phùyizf kháxbqlc, tốwhwci thiểeutlu nàiuring cũqsvdng cótrai thểeutl đxsbnàiurio tẩjzilu. Nhưphmlng đxsbnwhwci mặwqeat Vũqsvd La, Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln củexlba nàiuring hoàiurin toàiurin khôprmbng cótrai lựietac trảwqea đxsbnòvxjgn. Báxbqlch Vạnsmon Nhâtrain Đxkidlkyo áxbqlp chếzrnh Huyếzrnht Hảwqeai Kinh Quáxbqln dễwzhwiuring nhưphml bỡxbzwn, Vũqsvd La tung ngưphmlbvcvi đxsbnếzrnhn bêmdpxn cạnsmonh nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc, mỉwhwcm cưphmlbvcvi nótraii:

- Ta đxsbnãgzzctraii rồlkyoi, quảwqea thậeqogt làiuri mộwzhwt đxsbnnsmoo sáxbqlt lụfmcec Thầsdqgn Phùyizf hiếzrnhm cótrai...

Nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc tứdmlnc tốwhwci nghiếzrnhn rămdpxng nghiếzrnhn lợcpxwi, giáxbqlo ngắzrnhn vung lêmdpxn hung hãgzzcn giốwhwcng nhưphml mộwzhwt con mècjpmo hoang, xôprmbng vềrfif phíuetna Vũqsvd La.

Đxkidãgzzc khôprmbng còvxjgn Thiêmdpxn Mệzrnhnh Thầsdqgn Phùyizf, thựietac lựietac nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc khôprmbng cótraifmce đxsbnáxbqlng nótraii trưphmlqsvdc mặwqeat Vũqsvd La. Lựietac Bạnsmot Sơfmzln gia trìfmce thâtrain mìfmcenh, linh hoạnsmot tráxbqlnh khỏneffi côprmbng kíuetnch củexlba nàiuring, Vũqsvd

La chénhpsm ra mộwzhwt đxsbnòvxjgn trúfmceng vàiurio gáxbqly nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc, mècjpmo hoang đxsbnáxbqlng thưphmlơfmzlng hựietamdpxn mộwzhwt tiếzrnhng, hai mắzrnht tốwhwci sầsdqgm ngấefgit đxsbni.

qsvd La tiệzrnhn tay đxsbniểeutlm lêmdpxn khôprmbng mộwzhwt cáxbqli, chíuetnn mưphmlơfmzli chíuetnn đxsbnnsmoo linh vămdpxn Thầsdqgn Thúfmcetraiprmbng hiệzrnhu phong ấefgin lấefgip lótraie kim quang xuấefgit hiệzrnhn, chậeqogm rãgzzci chìfmcem vàiurio trong cơfmzl thểeutl nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc, phong ấefgin mộwzhwt thâtrain lựietac lưphmlcpxwng củexlba nàiuring.

qsvd La còvxjgn cótrai chúfmcet lo lắzrnhng, lạnsmoi đxsbnwqeac biệzrnht sửubqk dụfmceng chíuetnn đxsbnnsmoo linh vămdpxn Long tộwzhwc phong ấefgin yêmdpxu vămdpxn kỳcpxw dịvlrwmdpxn khótraie mắzrnht nàiuring, lúfmcec nàiuriy mớqsvdi xốwhwcc ngưphmlbvcvi nàiuring lêmdpxn, thu lạnsmoi Báxbqlch Vạnsmon Nhâtrain Đxkidlkyo trêmdpxn khôprmbng, gọeutli Nhan Chỉwhwc Vi vàiuri Chu Nghiêmdpxn:

- Còvxjgn ngâtraiy ngưphmlbvcvi ra đxsbnótraiiurim gìfmce nữprmba, đxsbni mau!

- Đxkidi... Ồnoli... đxsbni, đxsbni mau!

Nhan Chỉwhwc Vi đxsbnang sữprmbng sờbvcv ngâtraiy dạnsmoi. Tuy rằvlrwng nữprmb nhâtrain kia làiuriphmlơfmzlng tộwzhwc Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc, nhưphmlng nếzrnhu nótraii vềrfif kiếzrnhn thứdmlnc, Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc chuyêmdpxn sinh sốwhwcng ngoàiurii biếzrnhn so ra kénhpsm xa Yêmdpxu tộwzhwc. Nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc tựieta nhiêmdpxn cũqsvdng kénhpsm cháxbqlu củexlba Đxkidnsmoi Tháxbqlnh Yêmdpxu tộwzhwc Nhan Chỉwhwc Vi nàiuriy.

Nữprmb nhâtrain Báxbqln Yêmdpxu tộwzhwc khôprmbng biếzrnht Báxbqlch Vạnsmon Nhâtrain Đxkidlkyo, nhưphmlng Nhan Chỉwhwc Vi biếzrnht rõrqig. Lúfmcec Báxbqlch Vạnsmon Nhâtrain Đxkidlkyo vừzpdfa xuấefgit hiệzrnhn, Nhan Chỉwhwc Vi đxsbnãgzzc ngâtraiy dạnsmoi cảwqea ngưphmlbvcvi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.