Tiên Tuyệt

Chương 376 : Huyết hải kinh quán (hạ)

    trước sau   
Đdfdchahtu lâjxjpu nàvgovy ngũfqxi sắzhnhc sặaealc sỡjtni, hiểjtnin nhiêwopwn hảowtdi xàvgovvgovy lúwczvc còhhjnn sốbfqcng kịtkrbch điwhafqxic vôtxvpwosong, màvgov hiệtxhen tạpgopi điwhahahtu lâjxjpu nàvgovy cóbgbb mộfqxit mụlacbc điwhaísdxjch sửkdxj dụlacbng kháowtdc: giáowtd điwhajtni binh khísdxj.

Trêwopwn điwhahahtu lâjxjpu cóbgbb cắzhnhm mộfqxit mũfqxii giáowtdo ngắzhnhn sắzhnhc béxwunn.

vgovn quang lóbgbbe lêwopwn, nữsdxj nhâjxjpn Báowtdn Yêwopwu tộfqxic vưbfqcơwoson bàvgovn châjxjpn mịtkrbn màvgovng củindba mìmoganh ra, ngóbgbbn châjxjpn cáowtdi nàvgovng táowtdch rờkgcsi ra khỏqwgfi bốbfqcn ngóbgbbn còhhjnn lạpgopi, cặaealp lấjxjpy lưbfqcjtnii giáowtdo nghịtkrbch nghịtkrbch.

bgbbng châjxjpn nàvgovng điwhaưbfqcbeefc bôtxvpi thuốbfqcc màvgovu điwhaqwgfowtdu, bêwopwn cạpgopnh da thịtkrbt màvgovu xáowtdm nhạpgopt, ngọkikcn giáowtdo màvgovu xanh trôtxvpng vôtxvpwosong nổdfdci bậylrnt.

wopwn dưbfqcdolxi phưbfqcơwosong trậylrnn củindba cáowtdc chiếtqgcn sĩnmstowtdn Yêwopwu tộfqxic, chísdxjnh làvgov hoang điwhaowtdo nơwosoi bọkikcn Đdfdcao Lụlacbc Nhãpgopn ẩgamnn thâjxjpn.

fqxi La cảowtdm tháowtdn trong lòhhjnng, e rằbfqcng bọkikcn Đdfdcao Lụlacbc Nhãpgopn khóbgbbbgbb sinh cơwoso. Nhan Chỉwoso Vi tớdolxi gầhahtn Vũfqxi La, thấjxjpp giọkikcng nóbgbbi:


- Tĩnmstnh huốbfqcng cóbgbb vẻtqgc kháowtdc thưbfqckgcsng, nữsdxj nhâjxjpn nàvgovy hẳupebn làvgovbfqcơwosong tộfqxic Báowtdn Yêwopwu tộfqxic, điwhaáowtdm chiếtqgcn sĩnmstowtdn Yêwopwu tộfqxic nàvgovy e rằbfqcng cũfqxing làvgov cậylrnn vệtxhe củindba Vưbfqcơwosong tộfqxic Báowtdn Yêwopwu tộfqxic, chísdxjnh làvgov chiếtqgcn sĩnmstowtdn Yêwopwu tộfqxic tinh nhuệtxhe nhấjxjpt. Nhưbfqcng dưbfqcdolxi tĩnmstnh huốbfqcng thôtxvpng thưbfqckgcsng, Báowtdn Yêwopwu tộfqxic tuyệtxhet điwhabfqci sẽjfgc khôtxvpng xuấjxjpt hiệtxhen ởindbwosong ven biểjtnin...

fqxi La nởindb mộfqxit nụlacbbfqckgcsi khổdfdc:

- E rằbfqcng chúwczvng ta bịtkrb vạpgopjxjpy, mụlacbc điwhaísdxjch củindba ngưbfqckgcsi ta chísdxjnh làvgov Nộfqxi Long điwhaowtdo...

Suy điwhaowtdn củindba Vũfqxi La khôtxvpng sai, Hồzycrng Pháowtd Hảowtdi trấjxjpn thủindb Nộfqxi Long điwhaowtdo, giốbfqcng nhưbfqc mộfqxit cáowtdi điwhainh cắzhnhm ởindb Thầhahtn Hoang hảowtdi mấjxjpy vạpgopn năhjhnm qua. Báowtdn Yêwopwu tộfqxic điwhaãpgop mấjxjpy lầhahtn muốbfqcn tiếtqgcn côtxvpng Đdfdcôtxvpng Thổdfdc, điwhawopwu bịtkrbpgopo ngăhjhnn cảowtdn lạpgopi.

woson nữsdxja lầhahtn nàvgovy, truyềwopwn nhâjxjpn củindba Hồzycrng Pháowtd Hảowtdi tiêwopwu diệtxhet mộfqxit bộfqxi lạpgopc mạpgopnh nhấjxjpt trong phạpgopm vi ven Thầhahtn Hoang hảowtdi, rốbfqct cụlacbc khiếtqgcn cho Vưbfqcơwosong tộfqxic Báowtdn Yêwopwu tộfqxic nổdfdci giậylrnn, điwhapgopi điwhafqxing can qua, pháowtdi ra quâjxjpn điwhafqxii tinh nhuệtxhe, lầhahtn nàvgovy nhấjxjpt quyếtqgct rúwczvt cho bằbfqcng điwhaưbfqcbeefc chiếtqgcc điwhainh kia.

Bấjxjpt quáowtdvgovnh điwhafqxing củindba Báowtdn Yêwopwu tộfqxic vôtxvpwosong bísdxjgamnn, Thầhahtn Hoang hảowtdi lạpgopi làvgov điwhatkrba bàvgovn củindba bọkikcn họkikc. Màvgov gầhahtn điwhaâjxjpy Hồzycrng Pháowtd Hảowtdi vìmoga chuyệtxhen củindba truyềwopwn nhâjxjpn mìmoganh màvgov hao tâjxjpm tổdfdcn trísdxj, khôtxvpng thểjtni pháowtdt hiệtxhen, điwhaáowtdm Báowtdn Yêwopwu tộfqxic mớdolxi cóbgbb thểjtni thừlxnba cơwoso tiếtqgcp cậylrnn Nộfqxi Long điwhaowtdo.

fqxi La hiểjtniu rõkdxj trong lòhhjnng, quâjxjpn điwhafqxii Báowtdn Yêwopwu tộfqxic nàvgovy điwhaãpgopbgbb gan xuấjxjpt hiệtxhen, cóbgbb nghĩnmsta làvgovowtdn Yêwopwu tộfqxic điwhaãpgop bốbfqc trísdxj xong xuôtxvpi. Hiệtxhen tạpgopi Nộfqxi Long điwhaowtdo chỉwoso điwhaưbfqcbeefc phéxwunp vàvgovo màvgov khôtxvpng điwhaưbfqcbeefc ra.

Quảowtd nhiêwopwn nữsdxj nhâjxjpn Báowtdn Yêwopwu tộfqxic kia trêwopwn kiệtxheu hàvgovi cốbfqct, thâjxjpn hìmoganh nằbfqcm nghiêwopwng, giơwoso mộfqxit cáowtdnh tay thon thảowtdwopw ngưbfqckgcsi lêwopwn điwhajtni lấjxjpy mộfqxit bêwopwn máowtd, áowtdnh mắzhnht mơwosovgovng, uểjtni oảowtdi nóbgbbi:

- Bóbgbb tay chịtkrbu tróbgbbi, làvgovm nôtxvp bộfqxic cho chúwczvng ta, cóbgbb thểjtni tráowtdnh khỏqwgfi chếtqgct. Hôtxvpm nay tâjxjpm trạpgopng bảowtdn cung rấjxjpt tốbfqct, lạpgopi cảowtdm thấjxjpy lưbfqckgcsi, khôtxvpng muốbfqcn điwhafqxing thùwoso, xem nhưbfqcowtdc ngưbfqcơwosoi may mắzhnhn.

Nhan Chỉwoso Vi nóbgbbi:

- Vưbfqcơwosong tộfqxic Báowtdn Yêwopwu tộfqxic làvgov chiếtqgcn sĩnmst trờkgcsi sinh, nghe nóbgbbi trong cơwoso thểjtnibgbb huyếtqgct mạpgopch củindba...

fqxi La bưbfqcdolxc ra mộfqxit bưbfqcdolxc, lăhjhnng khôtxvpng tiếtqgcn tớdolxi, vẫdfdcy tay mộfqxit cáowtdi vớdolxi nữsdxj nhâjxjpn Báowtdn Yêwopwu tộfqxic:

- Nàvgovng làvgov nữsdxj nhâjxjpn, ta nhưbfqckgcsng nàvgovng ra tay trưbfqcdolxc.


Nữsdxj nhâjxjpn Báowtdn Yêwopwu tộfqxic khoáowtdt tay ngăhjhnn lạpgopi:

- Từlxnb trưbfqcdolxc tớdolxi nay bảowtdn cung khôtxvpng hềwopw tỏqwgf ra tựsdxj điwhapgopi, cáowtdc ngưbfqcơwosoi cóbgbb thểjtni từlxnb Nộfqxi Long điwhaowtdo điwhai ra, cóbgbb lẽjfgcfqxing hếtqgct sứfuyvc bấjxjpt phàvgovm, e rằbfqcng ởindb Đdfdcôtxvpng Thổdfdcfqxing điwhaưbfqcbeefc coi làvgov nhâjxjpn tàvgovi. Hơwoson nữsdxja bảowtdn cung cũfqxing khôtxvpng cảowtdm thấjxjpy cóbgbb thểjtni nắzhnhm giữsdxj vậylrnn mệtxhenh củindba ai, bảowtdn cung cũfqxing khôtxvpng cóbgbb hứfuyvng thúwczv, bảowtdn cung chỉwoso nắzhnhm giữsdxj sinh tửkdxj.

Châjxjpn nàvgovng chợbeeft hấjxjpt mạpgopnh mộfqxit cáowtdi, thanh giáowtdo ngắzhnhn củindba nàvgovng bay vùwoso mộfqxit tiếtqgcng ra khỏqwgfi điwhahahtu hảowtdi xàvgov, bắzhnhn tísdxjt lêwopwn cao. Tứfuyvc thìmogabfqcjtnii giáowtdo bắzhnhn ra điwhapgopo điwhapgopo thanh quang vôtxvpwosong điwhadrmlp mắzhnht, lưbfqcjtnii giáowtdo khôtxvpng ngừlxnbng quay cuồzycrng giữsdxja khôtxvpng trung, thanh quang nọkikc quéxwunt qua bầhahtu trờkgcsi, trôtxvpng giốbfqcng nhưbfqc thầhahtn binh giáowtdng thếtqgc, sau điwhaóbgbb chậylrnm rãpgopi giáowtdng xuốbfqcng.

- Ngưbfqcơwosoi bớdolxt lờkgcsi vôtxvp ísdxjch điwhai thôtxvpi, nếtqgcu làvgovm cho bảowtdn cung khôtxvpng vui, coi nhưbfqc ngưbfqcơwosoi mấjxjpt điwhai cơwoso hộfqxii sinh tồzycrn.

Nữsdxj nhâjxjpn Báowtdn Yêwopwu tộfqxic giơwoso tay ra ngửkdxja lêwopwn trờkgcsi, ngọkikcn giáowtdo kia lọkikct vàvgovo tay nàvgovng. Nàvgovng vung giáowtdo chỉwoso thẳupebng vềwopw phísdxja Vũfqxi La ởindb xa xa:

- Chịtkrbu chếtqgct điwhai thôtxvpi!

fqxi La cũfqxing chỉwoso bấjxjpt điwhafqxing, lạpgopnh nhạpgopt nóbgbbi:

- Nàvgovng tỏqwgf ra tựsdxj tin nhưbfqc vậylrny, cóbgbb lẽjfgchhjnn cóbgbb thủindb điwhaoạpgopn kháowtdc. Thi triểjtnin ra hếtqgct mộfqxit lưbfqcbeeft điwhai, chỉwoso bằbfqcng vàvgovo dịtkrb bảowtdo ngọkikcn giáowtdo điwhaóbgbb, khôtxvpng giếtqgct điwhaưbfqcbeefc ta điwhaâjxjpu.

Từlxnb trưbfqcdolxc tớdolxi giờkgcs nữsdxj nhâjxjpn Báowtdn Yêwopwu tộfqxic vẫdfdcn nhắzhnhm nghiềwopwn mắzhnht, rốbfqct cụlacbc điwhaôtxvpi mắzhnht phưbfqcbeefng mởindb bừlxnbng, lưbfqcu quang chảowtdy xuôtxvpi, gậylrnt điwhahahtu tỏqwgf vẻtqgcvgovi lòhhjnng:

- Xem ra quảowtd nhiêwopwn làvgov nhâjxjpn vậylrnt nổdfdci danh Đdfdcôtxvpng Thổdfdc, hay lắzhnhm, bảowtdn cung điwhaang cảowtdm thấjxjpy nhàvgovm cháowtdn, giếtqgct mộfqxit nhâjxjpn vậylrnt nổdfdci danh Yêwopwu tộfqxic, cũfqxing làvgov mộfqxit chuyệtxhen thúwczv vịtkrb.

vgovng cũfqxing khôtxvpng dàvgovi dòhhjnng:

- Nếtqgcu điwhaãpgopvgov nhưbfqc vậylrny, hãpgopy xem thựsdxjc lựsdxjc châjxjpn chísdxjnh củindba bảowtdn cung!

Nữsdxj nhâjxjpn Báowtdn Yêwopwu tộfqxic điwhafqxing táowtdc nhẹdrml nhàvgovng, giáowtdo ngắzhnhn trong tay toáowtdt ra thanh quang sáowtdng chóbgbbi vung lêwopwn, chỉwoso thẳupebng trờkgcsi cao.


Mộfqxit cỗguhdowtdt khísdxj nồzycrng điwhaylrnm phóbgbbng vúwczvt lêwopwn cao, giốbfqcng nhưbfqc lửkdxja cháowtdy nhanh chóbgbbng lan tràvgovn. Máowtdi tóbgbbc dàvgovi củindba nữsdxj nhâjxjpn Báowtdn Yêwopwu tộfqxic khôtxvpng gióbgbbvgov bay phấjxjpp phớdolxi, điwhapgopo yêwopwu văhjhnn kỳoncu dịtkrbwosoi khóbgbbe mắzhnht nàvgovng thìmoganh lìmoganh sáowtdng rựsdxjc lêwopwn. Lậylrnp tứfuyvc lửkdxja ngọkikcn màvgovu điwhaqwgfowtdu từlxnb trong yêwopwu văhjhnn bùwosong cháowtdy, yêwopwu văhjhnn thoáowtdt thểjtnivgov ra, bay vàvgovo trong cỗguhdowtdt khísdxj kia xoay tròhhjnn rấjxjpt nhanh, mộfqxit điwhapgopo ngọkikcc phùwosovgovu điwhaqwgfowtdu xuấjxjpt hiệtxhen bêwopwn trong cỗguhdowtdt khísdxj.

owtdt khísdxjwosong mạpgopnh hơwoson nữsdxja bạpgopo pháowtdt, giốbfqcng nhưbfqc sấjxjpm điwhafqxing trờkgcsi quang.

bfqcdolxi châjxjpn nữsdxj nhâjxjpn Báowtdn Yêwopwu tộfqxic xuấjxjpt hiệtxhen mộfqxit biểjtnin máowtdu hưbfqcowtdo, trong mơwoso hồzycrbfqckgcsng nhưbfqc sau lưbfqcng còhhjnn cóbgbb mộfqxit tòhhjna kinh quáowtdn do núwczvi xưbfqcơwosong chồzycrng chấjxjpt màvgov thàvgovnh, vẻtqgc mặaealt nàvgovng vẫdfdcn tưbfqcơwosoi cưbfqckgcsi ngâjxjpy thơwoso, chậylrnm rãpgopi thốbfqct ra bốbfqcn chữsdxj:

- Huyếtqgct Hảowtdi Kinh Quáowtdn!

- Thiêwopwn Mệtxhenh Thầhahtn Phùwoso!

Nhan Chỉwoso Vi giậylrnt mìmoganh kinh hãpgopi, tuy rằbfqcng nàvgovng làvgov cháowtdu gáowtdi củindba Đdfdcpgopi Tháowtdnh cao quýhgeb, nhưbfqcng cũfqxing khôtxvpng cóbgbb mộfqxit điwhapgopo Thiêwopwn Mệtxhenh Thầhahtn Phùwosovgovo. Trêwopwn thựsdxjc tếtqgc Thiêwopwn Mệtxhenh Thầhahtn Phùwosoindb Đdfdcôtxvpng Thổdfdctxvpwosong hiếtqgcm cóbgbb, dùwoso Nhan lãpgopo cóbgbbhhjnng tìmogam cho cháowtdu mìmoganh mộfqxit điwhapgopo, nhưbfqcng cơwoso duyêwopwn chưbfqca tớdolxi, thủindby chung làvgov cầhahtu màvgov khôtxvpng điwhaưbfqcbeefc.

vgov Nhan Chỉwoso Vi hiểjtniu rấjxjpt rõkdxjvgovng uy lựsdxjc củindba Thiêwopwn Mệtxhenh Thầhahtn Phùwoso.

Nhìmogan sang Thiêwopwn Mệtxhenh Thầhahtn Phùwoso củindba nữsdxj nhâjxjpn Báowtdn Yêwopwu tộfqxic nàvgovy, lúwczvc pháowtdt điwhafqxing liềwopwn xảowtdy ra dịtkrbbfqcbeefng, hiểjtnin nhiêwopwn mưbfqckgcsi phầhahtn bấjxjpt phàvgovm, hẳupebn làvgov cấjxjpp bậylrnc rấjxjpt cao. Chẳupebng tráowtdch nàvgovng tỏqwgf ra tựsdxj tin nhưbfqc vậylrny, nữsdxj nhâjxjpn Báowtdn Yêwopwu tộfqxic nàvgovy xuấjxjpt thâjxjpn Vưbfqcơwosong tộfqxic, thựsdxjc lựsdxjc bảowtdn thâjxjpn khôtxvpng cầhahtn phảowtdi nóbgbbi, lạpgopi cóbgbb dịtkrb bảowtdo giáowtdo ngắzhnhn hộfqxi thâjxjpn, lạpgopi thêwopwm Thiêwopwn Mệtxhenh Thầhahtn Phùwoso Huyếtqgct Hảowtdi Kinh Quáowtdn trợbeef giúwczvp, quảowtd thậylrnt bấjxjpt cứfuyv thanh niêwopwn tàvgovi tuấjxjpn nàvgovo ởindb Đdfdcôtxvpng Thổdfdcfqxing khôtxvpng phảowtdi làvgov điwhabfqci thủindb củindba nàvgovng.

Tốbfqci thiểjtniu Nhan Chỉwoso Vi cũfqxing biếtqgct rằbfqcng mìmoganh khôtxvpng phảowtdi làvgov điwhabfqci thủindb củindba ngưbfqckgcsi ta.

- Huyếtqgct Hảowtdi Kinh Quáowtdn...

fqxi La lẩgamnm bẩgamnm, điwhaâjxjpy làvgov Thiêwopwn Mệtxhenh Thầhahtn Phùwoso điwhaãpgopbgbb chùwoso, tựsdxj nhiêwopwn Phong Thầhahtn Bảowtdng khôtxvpng thểjtni sắzhnhc phong. Nếtqgcu ngay cảowtd Thiêwopwn Mệtxhenh Thầhahtn Phùwosobgbb chủindbvgovfqxing cóbgbb thểjtni điwhaoạpgopt điwhaưbfqcbeefc, vậylrny Phong Thầhahtn Bảowtdng quáowtd mứfuyvc nghịtkrbch thiêwopwn, chỉwoso bằbfqcng vàvgovo Phong Thầhahtn Bảowtdng điwhaãpgopbgbb thểjtni duy ngãpgop điwhafqxic tôtxvpn.

Nhan Chỉwoso Vi lo lắzhnhng trùwosong trùwosong nhìmogan Vũfqxi La, cắzhnhn răhjhnng nóbgbbi:

- Hai ngưbfqckgcsi chúwczvng ta cùwosong tiếtqgcn lêwopwn, bảowtdo vịtkrb bằbfqcng hữsdxju củindba ngưbfqcơwosoi khôtxvpng cầhahtn che giấjxjpu thâjxjpn phậylrnn nữsdxja, dốbfqcc hếtqgct toàvgovn lựsdxjc thi triểjtnin. Ba ngưbfqckgcsi chúwczvng ta liêwopwn thùwoso, cũfqxing khôtxvpng phảowtdi làvgov khôtxvpng cóbgbbwoso hộfqxii chạpgopy trốbfqcn...

Nhan Chỉwoso Vi lo lắzhnhng nữsdxj nhâjxjpn Báowtdn Yêwopwu tộfqxic, còhhjnn lo tớdolxi mộfqxit vạpgopn chiếtqgcn sĩnmst tinh nhuệtxhe cậylrnn vệtxhebfqcơwosong tộfqxic phísdxja sau.

Mộfqxit nữsdxj nhâjxjpn Báowtdn Yêwopwu tộfqxic điwhaãpgop khóbgbb điwhabfqci phóbgbb, thêwopwm vàvgovo điwhafqxii quâjxjpn kia, quảowtd thậylrnt ba ngưbfqckgcsi hẳupebn nêwopwn nghĩnmst tớdolxi chuyệtxhen điwhaàvgovo tẩgamnu thếtqgcvgovo, chứfuyv khôtxvpng nêwopwn ảowtdo tưbfqckgcsng điwhaếtqgcn mộfqxit thắzhnhng lợbeefi khôtxvpng thựsdxjc tếtqgc. Vũfqxi La vẫdfdcn khôtxvpng trảowtd lờkgcsi, Nhan Chỉwoso Vi tỏqwgf ra sốbfqct ruộfqxit:

- Ngưbfqcơwosoi ởindb giữsdxja làvgovm chủindb lựsdxjc, hai ngưbfqckgcsi chúwczvng ta ởindb hai bêwopwn yểjtnim hộfqxi cho ngưbfqcơwosoi...

vgovng điwhaang điwhatkrbnh phóbgbbng xuấjxjpt dịtkrb bảowtdo củindba mìmoganh, chợbeeft Vũfqxi La giữsdxjvgovng lạpgopi:

- Đdfdclxnbng gấjxjpp, điwhajtni ta lêwopwn trưbfqcdolxc.

Nhan Chỉwoso Vi nghe vậylrny sửkdxjng sốbfqct:

- Nhưbfqcng yêwopwu nữsdxj nọkikcbgbb Thiêwopwn Mệtxhenh Thầhahtn Phùwoso...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.