Tiên Tuyệt

Chương 375 : Huyết hải kinh quán (thượng + trung)

    trước sau   
Song chỉshlg Thiếhuupt Sưoeqo Lan đnrtjang đnrtjiểmbaym vàjktao Mi Tâtsjvm minh thìupewnh lìupewnh chỉshlg sang Vũgdvr La, nghiếhuupn răromsng quábrfyt trầshlgm mộykczt tiếhuupng:

- Giếhuupt!

Viêslotn yêslotu đnrtjan đnrtjábrfyng sợwkvq kia chậdflpm rãtrgri dâtsjvng lêslotn khỏjktai hộykczp ngọbrfyc, hàjktao quang càjktang thêslotm mãtrgrnh liệzmwet. Dưoeqombayi lựaxmkc lưoeqowkvqng tuyệzmwet đnrtjpalci nhưoeqo vậdflpy ábrfyp chếhuup, ngay cảqawrbrfym Đgqwisjihi Tếhuup Ti trong rừfkdung Quỳupew Mộykczc cũgdvrng đnrtjãtrgr bịzmwe ábrfyp chếhuup khôxrking thểmbay đnrtjykczng đnrtjdflpy.

Nguyễzfden Xạsjih Nhậdflpt rốpalct cuộykczc khôxrking nhịzmwen đnrtjưoeqowkvqc, cao giọbrfyng khuyêslotn nhủqurf:

- Vũgdvr La cábrfyc hạsjih, đnrtjưoeqoa Hoàjktan Hồjktan Thảqawro cho bọbrfyn họbrfy đnrtji, númbayi xanh còvtfln đnrtjópalc, lo gìupew khôxrking cópalc củqurfi đnrtjun!

Viêslotn yêslotu đnrtjan nọbrfy bay thẳxxjvng vềjsrr phígpvxa Vũgdvr La, lựaxmkc lưoeqowkvqng dọbrfyc trêslotn đnrtjưoeqovtssng đnrtji đnrtjèdflp éwmtnp, tábrfym Đgqwisjihi Tếhuup Ti cũgdvrng bịzmwe vạsjihtsjvy. Tuy rằytuwng chưoeqoa chắmbayc tạsjiho ra đnrtjưoeqowkvqc tổykczn thưoeqoơhyszng cho bọbrfyn họbrfy, nhưoeqong cũgdvrng khôxrking hềjsrr thoảqawri mábrfyi.


Mắmbayt thấwgdwy viêslotn yêslotu đnrtjan đnrtjãtrgrpalci trưoeqombayc mặoeqot, Vũgdvr La vẫvpjzn khôxrking nhúmbayc nhígpvxch, Nguyễzfden Xạsjih Nhậdflpt chợwkvqt cảqawrm thấwgdwy tuyệzmwet vọbrfyng trong lòvtflng. Tábrfym ngưoeqovtssi bọbrfyn minh còvtfln bịzmwe ábrfyp chếhuup khôxrking thếhuup nhúmbayc nhígpvxch, Vũgdvr La bấwgdwt quábrfyhyszn minh mộykczt chúmbayt, lạsjihi phảqawri trựaxmkc tiếhuupp đnrtjpalci mặoeqot vópalci viêslotn yêslotu đnrtjan nọbrfy, tựaxmk nhiêslotn khópalcpalc thếhuup phảqawrn khábrfyng.

Thiếhuupt Sưoeqo Lan thởfscdjktai mộykczt tiếhuupng, hiệzmwen tạsjihi yêslotu đnrtjan phábrfyt ra, y khôxrking còvtfln khảqawrromsng khốpalcng chếhuup, e rằytuwng khópalcvtflng trábrfynh khỏjktai ba tộykczc đnrtjsjihi chiếhuupn.

slotu đnrtjan đnrtjãtrgrpalci trưoeqombayc mặoeqot Vũgdvr La, trong lòvtflng Khoábrfyi Tôxrking đnrtjãtrgrupewnh dung ra cảqawrnh tưoeqowkvqng Vũgdvr La bịzmweslotu đnrtjan hoàjktan toàjktan nghiềjsrrn nábrfyt, mábrfyu thịzmwet lẫvpjzn lộykczn. Trêslotn thựaxmkc tếhuup tuy rằytuwng nhữufbmng ngưoeqovtssi khábrfyc khôxrking cópalcqawro tưoeqofscdng nhưoeqo vậdflpy, nhưoeqong cũgdvrng đnrtjbrfyn đnrtjưoeqowkvqc kếhuup tiếhuupp Vũgdvr La sẽfscd đnrtjpalci mặoeqot vớmbayi cábrfyi gìupew.

Kim Khôxrkii cùmcceng Quỷzfde Cửwkvqu cũgdvrng khôxrking cópalc vui mừfkdung quábrfy nhiềjsrru, ngưoeqowkvqc lạsjihi khẽfscd cấwgdwt tiếhuupng thởfscdjktai. Vũgdvr La chếhuupt đnrtji rồjktai, Thiếhuupt gia phảqawri đnrtjpalci mặoeqot vớmbayi Thanh Khâtsjvu liêslotn thủqurfmcceng Nộykcz Long đnrtjqawro, e rằytuwng chỉshlgpalc kếhuupt cụromsc duy nhấwgdwt làjkta diệzmwet vong. Đgqwisjihi Thábrfynh Yêslotu tộykczc sừfkdung sữufbmng Đgqwiôxrking Thổykcz mấwgdwy vạsjihn năromsm, từfkdu nay vềjsrr sau sẽfscd trởfscd thàjktanh lịzmwech sửwkvq.

oeqombayi cábrfyi tổykcz bịzmwe lậdflpt, cópalc quảqawr trứuamcng nàjktao còvtfln nguyêslotn? Hai lãtrgro nôxrki bộykczc trung thàjktanh nàjktay cũgdvrng khópalcvtflng thoábrfyt chếhuupt.

Thiếhuupt Sưoeqo Lan đnrtjãtrgr chuẩbrfyn bịzmwe thu hồjktai Hoàjktan Hồjktan Thảqawro, chợwkvqt nhìupewn thấwgdwy Vũgdvr La giơhysz tay lêslotn. Thiếhuupt Sưoeqo Lan vôxrkimcceng sửwkvqng sốpalct, Vũgdvr La đnrtjpalci mặoeqot vớmbayi viêslotn yêslotu đnrtjan kia, khôxrking ngờvtssvtfln cópalc thểmbay nhẹbsgt nhàjktang làjktam ra đnrtjykczng tábrfyc nhưoeqo vậdflpy.

Chẳxxjvng nhữufbmng Vũgdvr La giơhysz tay lêslotn, mặoeqot hấwgdwn còvtfln nởfscd mộykczt nụromsoeqovtssi, khôxrking hềjsrr giốpalcng nhưoeqo đnrtjang bịzmwe lựaxmkc lưoeqowkvqng yêslotu đnrtjan kia ábrfyp chếhuup.

Sau đnrtjópalc tấwgdwt cảqawr mọbrfyi ngưoeqovtssi ởfscd đnrtjâtsjvy, tábrfym Đgqwisjihi Tếhuup Ti, Thiếhuupt Sưoeqo Lan, Kim Khôxrkii cùmcceng Quỷzfde Cửwkvqu, thấwgdwy đnrtjưoeqowkvqc mộykczt cảqawrnh tưoeqowkvqng khiếhuupn cho bọbrfyn họbrfy suốpalct đnrtjvtssi khópalc quêslotn. Viêslotn yêslotu đnrtjan hùmcceng mạsjihnh, bábrfy đnrtjsjiho nọbrfy ngoan ngoãtrgrn dừfkdung trong tay Vũgdvr La, giốpalcng nhưoeqo mộykczt sủqurfng vậdflpt đnrtjang làjktam nũgdvrng, nhẹbsgt nhàjktang cọbrfy cọbrfyjktao lòvtflng bàjktan tay hắmbayn.

Thiếhuupt Sưoeqo Lan lậdflpp tứuamcc cảqawrm giábrfyc đnrtjưoeqowkvqc, liêslotn hệzmwe giữufbma viêslotn yêslotu đnrtjan nọbrfyjkta minh đnrtjãtrgr bịzmwe cắmbayt đnrtjuamct.

Gia gia Thiếhuupt Hoàjktanh Giang bốpalc trígpvx Cửwkvqu Tinh Triềjsrrn Nhiễzfdeu phong ấwgdwn, khôxrking cópalc chúmbayt tábrfyc dụromsng nàjktao vớmbayi yêslotu đnrtjan nàjktay. Lãtrgro nhâtsjvn gia nópalci khôxrking sai, e rằytuwng thựaxmkc lựaxmkc cùmccea yêslotu đnrtjan nàjktay cũgdvrng khôxrking kéwmtnm hơhyszn ngưoeqovtssi. Dưoeqombayi lựaxmkc lưoeqowkvqng cùmcceng cấwgdwp bậdflpc, Cửwkvqu Tinh Triềjsrrn Nhiễzfdeu củqurfa Thiếhuupt Hoàjktanh Giang khôxrking ngờvtss lạsjihi khôxrking thểmbay chếhuup ngựaxmkslotu đnrtjan.

Chỉshlg nghe Vũgdvr La cưoeqovtssi ha hảqawr:

- Tiểmbayu gia hỏjktaa nàjktay, rốpalct cụromsc cũgdvrng vềjsrr nhàjkta.

jktan tay hấwgdwn nắmbaym lạsjihi, yêslotu đnrtjan biếhuupn mấwgdwt khôxrking thấwgdwy.


Bọbrfyn Thiếhuupt Sưoeqo Lan trợwkvqn tròvtfln mắmbayt:

- Sao... sao lạsjihi thếhuupjktay, làjktam sao cópalc thểmbay nhưoeqo vậdflpy...

Kim Khôxrkii vàjkta Quỷzfde Cửwkvqu hiểmbayu rấwgdwt rõcetqjktang viêslotn yêslotu đnrtjan nọbrfypalc ýknjq nghĩgdiza gìupew, kinh hoảqawrng nópalci:

- Thiếhuupu gia, rốpalct cuộykczc đnrtjãtrgr xảqawry ra chuyệzmwen gìupew?

mbayc nàjktay toàjktan thâtsjvn Thiếhuupt Sưoeqo Lan đnrtjãtrgr trởfscdslotn choábrfyng vábrfyng:

- Ta... ta cũgdvrng khôxrking biếhuupt... vìupew sao viêslotn yêslotu đnrtjan nọbrfy lạsjihi tỏjkta ra hữufbmu hảqawro vớmbayi hắmbayn nhưoeqo vậdflpy...

brfy chỉshlgjkta hữufbmu hảqawro màjkta thôxrkii, thậdflpt sựaxmkjkta nịzmwenh nọbrfyt.

slotu đnrtjan biếhuupn mấwgdwt, ábrfyp lựaxmkc trêslotn ngưoeqovtssi bọbrfyn tábrfym Đgqwisjihi Tếhuup Ti lậdflpp tứuamcc thảqawr lỏjktang. Màjktabrfym ngưoeqovtssi bọbrfyn họbrfy vẫvpjzn khôxrking hềjsrr đnrtjykczng, khôxrking phảqawri làjkta khôxrking thểmbay đnrtjykczng, màjktajkta cảqawrnh tưoeqowkvqng xảqawry ra trưoeqombayc mắmbayt bọbrfyn họbrfyxrkimcceng quỷzfde dịzmwe, đnrtjshlgu ópalcc bọbrfyn họbrfyvtfln chưoeqoa tiêslotu hópalca đnrtjưoeqowkvqc màjktan vừfkdua rồjktai, khôxrking ai cópalc thểmbay cửwkvq đnrtjykczng hoặoeqoc lêslotn tiếhuupng nópalci.

Mộykczt lúmbayc lâtsjvu sau, vẫvpjzn làjkta Ôrpafn Chiêslotu Hòvtfla lớmbayn tuổykczi nhấwgdwt khôxrkii phụromsc tinh thầshlgn lạsjihi trưoeqombayc, toàjktan thâtsjvn chợwkvqt run lêslotn thậdflpt mạsjihnh:

- Con bàjktapalc, vừfkdua rồjktai lãtrgro hábrfyn nhìupewn thấwgdwy gìupew, cábrfyc ngưoeqoơhyszi mau nópalci cho ta biếhuupt, mắmbayt ta mờvtss rồjktai chăromsng...

Ôrpafn Chiêslotu Hòvtfla lúmbayc nàjktao cũgdvrng cẩbrfyn thậdflpn trầshlgm ổykczn, hiệzmwen tạsjihi lãtrgro cũgdvrng khôxrking nhịzmwen đnrtjưoeqowkvqc buôxrking lờvtssi thôxrki tụromsc, cópalc thểmbayoeqofscdng tưoeqowkvqng màjktan vừfkdua rồjktai chấwgdwn đnrtjykczng tớmbayi mứuamcc nàjktao.

Ôrpafn Chiêslotu Hòvtfla cópalc thểmbay khẳxxjvng đnrtjzmwenh, cảqawrnh tưoeqowkvqng vừfkdua rồjktai chígpvxnh làjkta cảqawrnh tưoeqowkvqng khópalc tin nhấwgdwt trong đnrtjvtssi mìupewnh, cópalc mộykczt khôxrking hai.

Khoábrfyi Tôxrking bàjktang hoàjktang ngơhysz ngábrfyc, mãtrgri tópalci bâtsjvy giờvtss vẫvpjzn chưoeqoa phảqawrn ứuamcng lạsjihi, sắmbayc mặoeqot Nguyễzfden Xạsjih Nhậdflpt vôxrkimcceng phấwgdwn khígpvxch, trạsjihng thábrfyi ngâtsjvy dạsjihi dầshlgn dầshlgn tan biếhuupn, vẻhuup mặoeqot trởfscdslotn mừfkdung nhưoeqo đnrtjslotn dạsjihi:


- Ha ha ha!

Nguyễzfden Xạsjih Nhậdflpt rấwgdwt muốpalcn tỏjkta ra ‘trầshlgm ổykczn’ mộykczt chúmbayt, tốpalci thiểmbayu cũgdvrng phảqawri giữufbm đnrtjưoeqowkvqc phong đnrtjykcz củqurfa cao thủqurf: thắmbayng cũgdvrng khôxrking kiêslotu ngạsjiho. Nhưoeqong y lạsjihi khôxrking nhịzmwen đnrtjưoeqowkvqc, tiếhuupng cưoeqovtssi chấwgdwn đnrtjykczng thiêslotn đnrtjzmwea hếhuupt sứuamcc đnrtjslotn cuồjktang chợwkvqt bậdflpt ra khỏjktai miệzmweng y.

Tiếhuupng cưoeqovtssi chấwgdwn đnrtjykczng tớmbayi nỗmbayi lábrfytsjvy xung quanh cũgdvrng phảqawri rung lêslotn, Ôrpafn Chiêslotu Hòvtfla nởfscd mộykczt nụromsoeqovtssi khổykcz, nhìupewn nhữufbmng ngưoeqovtssi xung quanh vẻhuup hoảqawrng sợwkvq vẫvpjzn còvtfln nguyêslotn:

- Xem ra khôxrking phảqawri lãtrgro hábrfyn ta hoa mắmbayt, màjktajkta thậdflpt. Chuyệzmwen nàjktay... chuyệzmwen nàjktay cũgdvrng quábrfy sứuamcc tưoeqofscdng tưoeqowkvqng, làjktam sao cópalc thếhuup nhưoeqo vậdflpy đnrtjưoeqowkvqc?

Vềjsrr viêslotn yêslotu đnrtjan nọbrfy, Đgqwiôxrking Thổykczpalc rấwgdwt nhiềjsrru truyềjsrrn thuyếhuupt, tábrfym Đgqwisjihi Tếhuup Ti biếhuupt rấwgdwt rõcetqjktang uy lựaxmkc củqurfa viêslotn yêslotu đnrtjan nàjktay. Nhưoeqong khôxrking ngờvtsspalchyszi vàjktao tay Vũgdvr La mộykczt cábrfych nhẹbsgt nhàjktang nhưoeqo vậdflpy, sau đnrtjópalcgdvr La cũgdvrng khôxrking tỏjkta ra khábrfych sábrfyo, vui lòvtflng nhậdflpn lấwgdwy, khiếhuupn cho ngưoeqovtssi Thiếhuupt gia giốpalcng nhưoeqo cha chếhuupt khôxrking bằytuwng.

Nguyễzfden Xạsjih Nhậdflpt khópalc khăromsn lắmbaym mópalci thôxrkii khôxrking cưoeqovtssi nữufbma, lúmbayc nàjktay mópalci tỏjkta ra phong đnrtjykcz củqurfa mộykczt cao thủqurf, hai tay chắmbayp sau lưoeqong, lạsjihnh nhạsjiht nópalci:

- Khoábrfyi Tôxrking Đgqwisjihi nhâtsjvn, rấwgdwt mong nhanh chópalcng giao phópalc mộykczt vạsjihn câtsjvn quặoeqong Ôrpaf Thiếhuupt nọbrfy. Đgqwiưoeqoơhyszng nhiêslotn Bábrfyt Đgqwisjihi Thầshlgn Trủqurfng chúmbayng ta nhưoeqotsjvy liềjsrrn càjktanh, nếhuupu làjkta Thanh Nguyệzmwet Thầshlgn Trùmcceng cábrfyc vịzmwe gặoeqop khópalc khăromsn, muốpalcn ta thưoeqo thảqawr cho mộykczt vàjktai ngàjktay cũgdvrng khôxrking phảqawri làjkta khôxrking đnrtjưoeqowkvqc...

Trong lòvtflng Nguyễzfden Xạsjih Nhậdflpt vôxrkimcceng khoábrfyi chígpvx, Khoábrfyi Tôxrking ngưoeqoơhyszi vẫvpjzn hay kiêslotu ngạsjiho trưoeqombayc mặoeqot ta, lúmbayc nàjktay ủqurfgdvr, hắmbayc hắmbayc... Đgqwimbay xem sau nàjktay ngưoeqoơhyszi làjktam thếhuupjktao ngẳxxjvng đnrtjshlgu trưoeqombayc mặoeqot ta...

Khoábrfyi Tôxrking vôxrkimcceng ảqawro nãtrgro, khôxrking phảqawri làjkta Thanh Nguyệzmwet Thầshlgn Trủqurfng khôxrking cópalc mộykczt vạsjihn câtsjvn quặoeqong Ôrpaf Thiếhuupt. Nhưoeqong đnrtjâtsjvy rõcetqjktang làjktabrfyn cưoeqowkvqc khôxrking cópalcbrfych nàjktao thua đnrtjưoeqowkvqc, rốpalct cụromsc lạsjihi thua. Khoábrfyi Tôxrking buồjktan bựaxmkc trong lòvtflng khôxrking nópalci đnrtjưoeqowkvqc gìupew, huốpalcng chi cảqawrnh tưoeqowkvqng vừfkdua rồjktai cũgdvrng thậdflpt sựaxmk khiếhuupn cho ngưoeqovtssi ta khiếhuupp sợwkvq, y vẫvpjzn chưoeqoa thểmbay khôxrkii phụromsc tinh thầshlgn.

gdvr La nhẹbsgt nhàjktang khoábrfyt tay nhìupewn chủqurf tớmbay Thiếhuupt Sưoeqo Lan:

- Vịzmwe huynh đnrtjàjktai Thiếhuupt gia nàjktay, nếhuupu khôxrking còvtfln thủqurf đnrtjoạsjihn nàjktao khábrfyc, phảqawri chăromsng nêslotn trábrfynh đnrtjưoeqovtssng cho ta?

mbayc nàjktay ba ngưoeqovtssi Thiếhuupt Sưoeqo Lan mópalci tỉshlgnh tábrfyo lạsjihi. Kim Khôxrkii vàjkta Quỷzfde Cửwkvqu hếhuupt sứuamcc bấwgdwt bìupewnh, nhưoeqong cũgdvrng chỉshlgpalc thếhuupwmtno Thiếhuupt Sưoeqo Lan lui qua mộykczt bêslotn. Lúmbayc nàjktay trong lòvtflng Kim Khôxrkii vàjkta Quỷzfde Cửwkvqu đnrtjang nghĩgdiz, têslotn Vũgdvr La nàjktay quảqawr thậdflpt quỷzfde dịzmwexrkimcceng, khôxrking nêslotn xung đnrtjykczt vớmbayi hắmbayn làjktahyszn.

Vầshlgng sábrfyng phong tỏjktaa toàjktan bộykcz Niêslotn Luâtsjvn Mộykcz Đgqwizmwea đnrtjãtrgr bịzmwe Quỷzfde Cửwkvqu triệzmwet thoábrfyi, Vũgdvr La lấwgdwy Ngọbrfyc Tung Trùmcceng ra, ung dung màjkta đnrtji.


Thiếhuupt Sưoeqo Lan vôxrkimcceng tuyệzmwet vọbrfyng, lệzmwehyszi lãtrgr chãtrgr, nghiếhuupn răromsng khôxrking rêslotn lêslotn mộykczt tiếhuupng nàjktao.

Kim Khôxrkii vàjkta Quỷzfde Cửwkvqu hiểmbayu ýknjq y, đnrtjàjktanh phảqawri khuyêslotn giảqawri:

- Thiếhuupu gia, chúmbayng ta trởfscd vềjsrr đnrtji, lãtrgro gia thầshlgn thôxrking quảqawrng đnrtjsjihi, chắmbayc chắmbayn sẽfscd nghĩgdiz ra biệzmwen phábrfyp nàjktao đnrtjópalc...

Thiếhuupt Sưoeqo Lan khôxrking nópalci gìupew, nưoeqombayc mắmbayt vẫvpjzn khôxrking ngừfkdung roi. Kim Khôxrkii vàjkta Quỷzfde Cửwkvqu biếhuupt rằytuwng nhữufbmng lờvtssi an ủqurfi củqurfa mìupewnh ngay cảqawrupewnh cũgdvrng khôxrking tin đnrtjưoeqowkvqc, khôxrking biếhuupt nópalci gìupew nữufbma, chỉshlg đnrtjàjktanh cấwgdwt tiếhuupng thởfscdjktai, dìupewu Thiếhuupt Sưoeqo Lan rờvtssi đnrtji.

Tốpalcc đnrtjykcz củqurfa Ngọbrfyc Tung Trùmcceng cựaxmkc nhanh, chỉshlg mấwgdwt nửwkvqa ngàjktay đnrtjãtrgr ra tớmbayi bêslotn ngoàjktai Thầshlgn Hoang hảqawri.

Dọbrfyc trêslotn đnrtjưoeqovtssng đnrtji, Vũgdvr La ởfscdslotn trong Ngọbrfyc Tung Trùmcceng ngắmbaym nghígpvxa viêslotn yêslotu đnrtjan nọbrfy. Lúmbayc nàjktay lựaxmkc lưoeqowkvqng củqurfa yêslotu đnrtjan đnrtjãtrgr hoàjktan toàjktan nộykczi liễzfdem, nhìupewn bềjsrr ngoàjktai chỉshlgjkta mộykczt hạsjiht châtsjvu bìupewnh thưoeqovtssng.

Nhưoeqong màjkta hạsjiht châtsjvu khẽfscd chuyểmbayn, lạsjihi hópalca thàjktanh mộykczt tiểmbayu trùmcceng màjktau xanh ngọbrfyc, chígpvxnh làjkta Phùmcce Cổykcz củqurfa Vũgdvr La.

Viêslotn yêslotu đnrtjan nàjktay chígpvxnh làjkta viêslotn yêslotu đnrtjan trong di tígpvxch thầshlgn đnrtjiệzmwen ởfscd Ma Sơhyszn. Lầshlgn đnrtjshlgu tiêslotn Vũgdvr La tiếhuupn vàjktao Đgqwiôxrking Thổykcz, viêslotn yêslotu đnrtjan nọbrfy bịzmwe mộykczt tiểmbayu đnrtjykczi Yêslotu tộykczc mang ra ngoàjktai, Phùmcce Cổykcz khôxrking chịzmweu khốpalcng chếhuup chui vàjktao trong. Vũgdvr La cho rằytuwng từfkdu nay vềjsrr sau đnrtjãtrgr mấwgdwt đnrtji liêslotn lạsjihc cùmcceng Phùmcce Cốpalc, lạsjihi khôxrking ngờvtss rằytuwng còvtfln cópalc ngàjktay gặoeqop lạsjihi.

Viêslotn yêslotu đnrtjan nàjktay cũgdvrng hếhuupt sứuamcc nổykczi danh ởfscd Đgqwiôxrking Thổykcz, đnrtjưoeqowkvqc gọbrfyi làjkta Long Nguyêslotn yêslotu đnrtjan. Nghe nópalci chỉshlg cầshlgn xuấwgdwt hiệzmwen, nhấwgdwt đnrtjzmwenh sẽfscdpalc thiêslotn đnrtjzmwea dịzmweoeqowkvqng xuấwgdwt hiệzmwen theo.

mbayc ởfscd di tígpvxch thầshlgn đnrtjiệzmwen, yêslotu đnrtjan còvtfln trong trạsjihng thábrfyi bịzmwe phong ấwgdwn, cho nêslotn lúmbayc nópalc xuấwgdwt hiệzmwen hếhuupt sứuamcc bìupewnh thưoeqovtssng.

Tiểmbayu đnrtjykczi Yêslotu tộykczc hùmcceng mạsjihnh hôxrkim ấwgdwy chígpvxnh làjkta thùmcce hạsjih củqurfa Thiếhuupt Hoàjktanh Giang. Sau khi Thiếhuupt Hoàjktanh Giang giảqawri trừfkdu phong ấwgdwn trêslotn yêslotu đnrtjan, mớmbayi lộykcz ra thựaxmkc lựaxmkc châtsjvn chígpvxnh củqurfa nópalc.

mbayc ấwgdwy Vũgdvr La nhìupewn thấwgdwy bứuamcc họbrfya Phùmcce Cổykcz trưoeqovtssng thàjktanh trong di tígpvxch thầshlgn đnrtjiệzmwen nọbrfy, đnrtjãtrgr biếhuupt di tígpvxch thầshlgn đnrtjiệzmwen nhấwgdwt đnrtjzmwenh cópalc liêslotn hệzmwe vớmbayi Phùmcce Cổykcz.

Phùmcce Cổykcz trờvtssi sinh thầshlgn dịzmwe, lúmbayc ởfscd Trung Châtsjvu, ngay cảqawr Đgqwisjihi Năromsng cũgdvrng khôxrking thểmbay phábrfyt hiệzmwen đnrtjưoeqowkvqc nópalc. Qua mắmbayt Thiếhuupt Hoàjktanh Giang quảqawr thậdflpt làjkta chuyệzmwen đnrtjykczng trờvtssi, nhưoeqong rốpalct cụromsc cũgdvrng thàjktanh côxrking.


Tiểmbayu gia hỏjktaa nàjktay khôxrking ngừfkdung tígpvxch lũgdvry lựaxmkc lưoeqowkvqng bêslotn trong yêslotu đnrtjan, lúmbayc nàjktay đnrtjãtrgr trưoeqovtssng thàjktanh rấwgdwt nhiềjsrru. Lầshlgn đnrtjshlgu tiêslotn Vũgdvr La nhìupewn thấwgdwy Cửwkvqu Tinh Triềjsrrn Nhiễzfdeu phong ấwgdwn hộykczp ngọbrfyc, đnrtjãtrgrpalc cảqawrm giábrfyc quen thuộykczc. Lúmbayc ấwgdwy hắmbayn đnrtjãtrgr cảqawrm thấwgdwy kỳupew quábrfyi, lạsjihi bịzmwe Thiếhuupt Sưoeqo Lan hiểmbayu lầshlgm làjkta đnrtjang câtsjvn nhắmbayc xem cópalcslotn giao Hoàjktan Hồjktan Thảqawro ra khôxrking.

Đgqwiếhuupn khi Thiếhuupt Sưoeqo Lan phópalcng xuấwgdwt yêslotu đnrtjan, Vũgdvr La đnrtjãtrgroeqovtssi phầshlgn khẳxxjvng đnrtjzmwenh đnrtjópalcjkta khígpvx tứuamcc củqurfa Phùmcce Cổykcz. Quảqawr nhiêslotn hắmbayn chỉshlg tiệzmwen tay xuấwgdwt ra mộykczt chiêslotu, tiểmbayu gia hỏjktaa kia đnrtjãtrgr xa cábrfych lâtsjvu ngàjktay lậdflpp tứuamcc chạsjihy trởfscd vềjsrr trong tay Vũgdvr La.

Đgqwiưoeqoơhyszng nhiêslotn tiểmbayu gia hỏjktaa kia cũgdvrng khôxrking biếhuupt, hàjktanh đnrtjykczng củqurfa nópalc đnrtjãtrgr khiếhuupn cho nhữufbmng ngưoeqovtssi khábrfyc suốpalct đnrtjvtssi khópalc quêslotn.

Ngọbrfyc Tung Trùmcceng lưoeqombayt qua Thầshlgn Hoang hảqawri rấwgdwt nhanh, Nộykcz Long đnrtjqawro đnrtjãtrgr hiệzmwen ra trong tầshlgm

Đgqwiếhuupn nơhyszi nàjktay rồjktai, Vũgdvr La mớmbayi nhớmbay tớmbayi bọbrfyn thợwkvqromsn Đgqwiao Lụromsc Nhãtrgrn còvtfln ởfscd trêslotn hoang đnrtjqawro khôxrking xa Nộykcz Long đnrtjqawro.

Bọbrfyn họbrfy đnrtjãtrgr khôxrking cópalc thuyềjsrrn, khôxrking thểmbayoeqowkvqt qua Thầshlgn Hoang hảqawri, thờvtssi gian dàjktai nhưoeqo vậdflpy, cũgdvrng khôxrking biếhuupt bọbrfyn họbrfy thếhuupjktao rồjktai.

gdvr La âtsjvm thầshlgm nhớmbay kỹidol chuyệzmwen nàjktay, chờvtss sau khi cứuamcu ra Chu Nghiêslotn vàjkta Nhan Chỉshlg Vi, tiệzmwen đnrtjưoeqovtssng đnrtji xem bọbrfyn họbrfy. Nếhuupu bọbrfyn họbrfyvtfln sốpalcng, vậdflpy sẽfscd mang bọbrfyn họbrfy trởfscd vềjsrr, nếhuupu bọbrfyn họbrfy đnrtjãtrgr chếhuupt trong tay Bábrfyn Yêslotu tộykczc, vậdflpy cũgdvrng khôxrking làjktam sao đnrtjưoeqowkvqc.

Tốpalcc đnrtjykcz củqurfa Ngọbrfyc Tung Trùmcceng cựaxmkc nhanh, Vũgdvr La chuyêslotn tâtsjvm đnrtjiềjsrru khiểmbayn, dábrfyn sábrfyt mặoeqot biểmbayn bay qua rấwgdwt nhanh, khígpvxoeqou quéwmtnt ra, nhấwgdwt thờvtssi tạsjiho ra mộykczt vệzmwet sópalcng lõcetqm sâtsjvu hơhyszn trưoeqowkvqng trêslotn mặoeqot biểmbayn.

Rấwgdwt nhanh Nộykcz Long đnrtjqawro đnrtjãtrgr hiệzmwen ra trưoeqombayc mắmbayt, Vũgdvr La đnrtjiềjsrru khiểmbayn Ngọbrfyc Tung Trùmcceng bay cao lêslotn. Vừfkdua tiếhuupn vàjktao phạsjihm vi Nộykcz Long đnrtjqawro, mộykczt giọbrfyng nópalci trầshlgm hùmcceng chợwkvqt vang lêslotn:

- Vàjktao đnrtji.

Mộykczt đnrtjsjiho cầshlgu vồjktang từfkdu trong Nộykcz Long đnrtjqawro kéwmtno dàjktai ra, tiếhuupp dẫvpjzn Ngọbrfyc Tung Trùmcceng củqurfa Vũgdvr La, thu vàjktao bêslotn trong đnrtjqawro.

Hồjktang Phábrfy Hảqawri nhìupewn qua mưoeqovtssi phầshlgn tiềjsrru tụromsy, đnrtjpalci vớmbayi mộykczt vịzmwe Đgqwisjihi Thábrfynh Yêslotu tộykczc thựaxmkc lựaxmkc sâtsjvu khôxrking lưoeqovtssng đnrtjưoeqowkvqc, thầshlgn sắmbayc nhưoeqo vậdflpy làjkta hếhuupt sứuamcc khábrfyc thưoeqovtssng.

- Ngưoeqoơhyszi tớmbayi chậdflpm!

Giọbrfyng Hồjktang Phábrfy Hảqawri lộykcz vẻhuup bấwgdwt thiệzmwen.

gdvr La nghe tim mìupewnh nhưoeqo chìupewm xuốpalcng:

- Chẳxxjvng lẽfscdjkta...

Hồjktang Phábrfy Hảqawri hừfkdu lạsjihnh mộykczt tiếhuupng:

- Nếhuupu hếhuupt hôxrkim nay ngưoeqoơhyszi vẫvpjzn chưoeqoa trởfscd vềjsrr, bảqawrn tọbrfya cũgdvrng khôxrking còvtfln kiêslotn nhẫvpjzn nữufbma.

gdvr La thởfscd ra mộykczt hơhyszi thậdflpt dàjktai, xem ra hai nàjktang vẫvpjzn khôxrking cópalc chuyệzmwen gìupew.

Hồjktang Phábrfy Hảqawri giơhysz tay ra hỏjktai:

- Hoàjktan Hồjktan Thảqawro đnrtjâtsjvu?

gdvr La lấwgdwy Hoàjktan Hồjktan Thảqawro trong Thiêslotn Phủqurf Chi Quốpalcc ra, Hồjktang Phábrfy Hảqawri đnrtjzmwenh đnrtjópalcn lấwgdwy, Vũgdvr La lạsjihi thu vềjsrr, đnrtjưoeqoa mắmbayt nhìupewn lãtrgro.

Tựaxmk nhiêslotn Hồjktang Phábrfy Hảqawri hiểmbayu rõcetq, bèdflpn tiệzmwen tay đnrtjiểmbaym ra, mộykczt đnrtjsjiho hồjktang quang bay ra, cửwkvqa đnrtjábrfy củqurfa gian thạsjihch thấwgdwt cạsjihnh đnrtjópalc mởfscd ra. Nhan Chỉshlg Vi vàjkta Chu Nghiêslotn lậdflpp tứuamcc xuấwgdwt hiệzmwen:

- Vũgdvr La, ngưoeqoơhyszi trởfscd lạsjihi rồjktai ưoeqo?

Hai nàjktang vừfkdua kinh ngạsjihc vừfkdua vui mừfkdung.

gdvr La hỏjktai vớmbayi vẻhuup quan tâtsjvm:

- Cábrfyc nàjktang khôxrking sao chứuamc?

Nhan Chỉshlg Vi vàjkta Chu Nghiêslotn cùmcceng nhau lắmbayc đnrtjshlgu, Chu Nghiêslotn khôxrking dábrfym mởfscd miệzmweng nópalci chuyệzmwen, Nhan Chỉshlg Vi vộykczi vàjktang nópalci:

- Hồjktang gia gia đnrtjpalci vớmbayi chúmbayng ta tốpalct lắmbaym.

mbayc nàjktay Vũgdvr La mớmbayi giao Hoàjktan Hồjktan Thảqawro cho Hồjktang Phábrfy Hảqawri, sau đnrtjópalc gọbrfyi hai nàjktang:

- Chuyệzmwen ởfscd đnrtjâtsjvy đnrtjãtrgr xong, chúmbayng ta đnrtji thôxrkii.

Chu Nghiêslotn thấwgdwy Vũgdvr La ra dấwgdwu gọbrfyi, lậdflpp tứuamcc đnrtji tớmbayi bêslotn cạsjihnh hắmbayn, Nhan Chỉshlg Vi cópalchyszi do dựaxmk, chợwkvqt vábrfyi Hồjktang Phábrfy Hảqawri mộykczt vábrfyi, lêslotn tiếhuupng cầshlgu xin:

- Hồjktang gia gia, yêslotu đnrtjan vàjkta tinh huyếhuupt Long Quy nọbrfy khôxrking cópalcbrfyc dụromsng gìupew vớmbayi ngàjktai, chi bằytuwng...

Hồjktang Phábrfy Hảqawri vung tay lêslotn:

- Khôxrking cầshlgn nhiềjsrru lờvtssi! Nhan lãtrgro đnrtjshlgu suy nghĩgdiz thếhuupjktao, bảqawrn tọbrfya hiểmbayu rấwgdwt rõcetqjktang. Đgqwifkdung tưoeqovtssng rằytuwng bảqawrn tọbrfya khôxrking ra khỏjktai Nộykcz Long đnrtjqawro làjkta khôxrking biếhuupt chuyệzmwen gìupew vềjsrr Đgqwiôxrking Thốpalc. Ngưoeqoơhyszi trởfscd vềjsrrpalci vớmbayi Nhan lãtrgro đnrtjshlgu, ngăromsn cábrfych đnrtjãtrgr mấwgdwy vạsjihn năromsm, nay lãtrgro muốpalcn sốpalcng chung mộykczt cábrfych hòvtfla bìupewnh cùmcceng Nhâtsjvn tộykczc, cơhysz hồjkta chỉshlgjkta si tâtsjvm vọbrfyng tưoeqofscdng. Lãtrgro thígpvxch khổykcz sởfscd, cứuamc đnrtjmbay cho lãtrgro khổykcz sởfscd đnrtji, ta sẽfscd khôxrking nhúmbayng tay vàjktao.

Nhan Chỉshlg Vi khôxrking cópalcbrfych nàjktao, đnrtjàjktanh buồjktan bãtrgr lắmbayc đnrtjshlgu:

- Vậdflpy... vãtrgrn bốpalci mạsjiho phạsjihm rồjktai, chúmbayng ta xin cábrfyo từfkdu.

Sau đnrtjópalc xoay ngưoeqovtssi lạsjihi, cùmcceng Vũgdvr La vàjkta Chu Nghiêslotn rờvtssi đnrtji.

Tuy rằytuwng giọbrfyng đnrtjiệzmweu củqurfa Hồjktang Phábrfy Hảqawri cứuamcng rắmbayn, nhưoeqong rốpalct cụromsc cũgdvrng khôxrking thểmbay chiếhuupm phầshlgn hơhyszn củqurfa vãtrgrn bốpalci. Vũgdvr La tìupewm Hoàjktan Hồjktan Thảqawro vềjsrr cho lãtrgro, tuy nópalci làjkta lậdflpp côxrking chuộykczc tộykczi, nhưoeqong Hồjktang Phábrfy Hảqawri cũgdvrng khôxrking thu hồjktai Ngọbrfyc Tung Trùmcceng, vốpalcn Vũgdvr La khôxrking cópalc phábrfyp bảqawro phi hàjktanh, Hồjktang Phábrfy Hảqawri khôxrking đnrtjòvtfli lạsjihi, hắmbayn cũgdvrng giữufbm lạsjihi cho mìupewnh.

Ba ngưoeqovtssi ngồjktai trong Ngọbrfyc Tung Trùmcceng bay ra Nộykcz Long đnrtjqawro. Vũgdvr La nhớmbay tớmbayi bọbrfyn Đgqwiao Lụromsc Nhãtrgrn, bèdflpn bay vềjsrr phígpvxa hoang đnrtjqawro kia.

Nhan Chỉshlg Vi tỏjkta ra vôxrkimcceng thấwgdwt vọbrfyng:

- Hồjktang gia gia khôxrking chịzmweu cho chúmbayng ta yêslotu đnrtjan vàjkta tinh huyếhuupt Long Quy, chuyệzmwen nuôxrkii dưoeqogdvrng khốpalci Thiêslotn Sinh Thầshlgn Ngọbrfyc kia trởfscd thàjktanh Thiêslotn Mệzmwenh Thầshlgn Phùmcce chỉshlg đnrtjàjktanh nghĩgdizbrfych khábrfyc. Nhưoeqong Đgqwiôxrking Thổykcz ngàjktay nay, tìupewm đnrtjâtsjvu ra mộykczt con thưoeqowkvqng cổykcz Thầshlgn Thúmbay đnrtjâtsjvy...

Thậdflpt ra cho dùmccejktaupewm đnrtjưoeqowkvqc, thưoeqowkvqng cổykcz Thầshlgn Thúmbaypalc thểmbay sốpalcng đnrtjếhuupn bâtsjvy giờvtss, thựaxmkc lựaxmkc củqurfa nópalcgdvrng khôxrking kéwmtnm gìupew Đgqwisjihi Thábrfynh Yêslotu tộykczc, tìupewm đnrtjưoeqowkvqc rồjktai cũgdvrng chưoeqoa chắmbayc cópalc thểmbay giếhuupt đnrtjưoeqowkvqc. Huốpalcng chi đnrtjzmwea vịzmwe thưoeqowkvqng cổykcz Thầshlgn Thúmbay khôxrking kéwmtnm gìupew Đgqwisjihi Thábrfynh, sao thểmbay dễzfdejktang đnrtjmbay cho ngưoeqovtssi ta làjktam thịzmwet, nuôxrkii dưoeqogdvrng Thiêslotn Mệzmwenh Thầshlgn Phùmcce.

Ba ngưoeqovtssi còvtfln đnrtjang rầshlgu rĩgdiz khôxrking vui, Vũgdvr La phụroms trábrfych đnrtjiềjsrru khiểmbayn Ngọbrfyc Tung Trùmcceng thìupewnh lìupewnh kêslotu lêslotn kinh ngạsjihc:

- Ủgdiza...

Nhan Chỉshlg Vi phábrfyt giábrfyc ra Ngọbrfyc Tung Trùmcceng đnrtjykczt nhiêslotn ngừfkdung lạsjihi, lêslotn tiếhuupng hỏjktai:

- Cópalc chuyệzmwen gìupew vậdflpy?

gdvr La đnrtjábrfynh ra mộykczt đnrtjsjiho thầshlgn quang, Ngọbrfyc Tung Trùmcceng trởfscd vềjsrrupewnh dạsjihng nguyêslotn thủqurfy, sau đnrtjópalc thu vàjktao trong Thiêslotn Phủqurf Chi Quốpalcc. Ba ngưoeqovtssi lăromsng khôxrking màjkta đnrtjuamcng, phígpvxa trưoeqombayc cábrfych đnrtjópalc khôxrking xa, xuấwgdwt hiệzmwen mộykczt mảqawrng ábrfyo giábrfyp đnrtjôxrking nhưoeqo kiếhuupn.

- Bábrfyn Yêslotu tộykczc!

Nhan Chỉshlg Vi giậdflpt mìupewnh.

Thôxrking thưoeqovtssng chiếhuupn lựaxmkc cábrfy nhâtsjvn củqurfa Bábrfyn Yêslotu tộykczc khôxrking bằytuwng Yêslotu tộykczc, nhưoeqong năromsng lựaxmkc sinh sảqawrn củqurfa Bábrfyn Yêslotu tộykczc rấwgdwt mạsjihnh. Cábrfynh đnrtjsjihi quâtsjvn Bábrfyn Yêslotu tộykczc trưoeqombayc mắmbayt nàjktay cópalc thểmbaypalci làjktabrfynh quâtsjvn tinh nhuệzmwe.

Mộykczt trăromsm chiếhuupn sĩgdiz mỗmbayi hàjktang, mộykczt trăromsm hàjktang hợwkvqp thàjktanh mộykczt phưoeqoơhyszng trậdflpn vạsjihn ngưoeqovtssi

Mỗmbayi mộykczt chiếhuupn sĩgdizbrfyn Yêslotu tộykczc thâtsjvn hìupewnh cao trêslotn tábrfym thưoeqombayc, lưoeqong hùmccem vai gấwgdwu, tópalcc trêslotn đnrtjshlgu đnrtjưoeqowkvqc tếhuupt thàjktanh từfkdung lọbrfyn to bằytuwng ngópalcn úmbayt, thảqawrfscd sau đnrtjshlgu. Trêslotn ngưoeqovtssi chúmbayng khoábrfyc ábrfyo giábrfyp đnrtjưoeqowkvqc tinh luyệzmwen bằytuwng vảqawry củqurfa cựaxmk thúmbayoeqombayi đnrtjábrfyy biểmbayn sâtsjvu, bảqawro vệzmwe ngựaxmkc, hôxrking vàjkta đnrtjùmccei, đnrtjmbay lộykcz tứuamc chi cưoeqovtssng trábrfyng, tràjktan đnrtjshlgy sứuamcc lựaxmkc.

Mỗmbayi mộykczt chiếhuupn sĩgdiz đnrtjjsrru sửwkvq dụromsng binh khígpvx chếhuup từfkduromsng cựaxmk thúmbay.

Trưoeqombayc phưoeqoơhyszng trậdflpn, mưoeqovtssi sábrfyu chiếhuupn sĩgdizbrfyn Yêslotu tộykczc cưoeqovtssng trábrfyng khiêslotng mộykczt cỗmbay kiệzmweu rấwgdwt lớmbayn làjktam bằytuwng xưoeqoơhyszng cốpalct, trêslotn đnrtjópalcjkta mộykczt nữufbm nhâtsjvn Bábrfyn Yêslotu tộykczc. Nữufbm nhâtsjvn nàjktay đnrtjang ngưoeqovtssi yểmbayu đnrtjiệzmweu, phầshlgn giábrfyp ngựaxmkc bằytuwng kim loạsjihi nhỏjktawmtn chỉshlg vừfkdua đnrtjqurf che bộykcz ngựaxmkc no tròvtfln, đnrtjmbay lộykcz ra phầshlgn bụromsng phẳxxjvng phiu, trêslotn rốpalcn còvtfln cópalc mộykczt chiếhuupc vòvtflng bảqawro thạsjihch. Hạsjih thâtsjvn làjkta phầshlgn giábrfyp đnrtjùmccei cũgdvrng bằytuwng kim loạsjihi, lộykcz ra hai châtsjvn thon dàjktai, cổykcz châtsjvn nàjktang đnrtjeo mộykczt vòvtflng chuôxrking bằytuwng hồjktang bảqawro thạsjihch, hai châtsjvn đnrtjmbay trầshlgn màjkta khôxrking đnrtji giàjktay.

Da thịzmwet nữufbm nhâtsjvn Bábrfyn Yêslotu tộykczc cópalcjktau xábrfym nhạsjiht, nổykczi lêslotn vẻhuupbrfyng bópalcng khábrfyc thưoeqovtssng, da đnrtjùmccei cũgdvrng nuộykczt nàjktapalcng loábrfyng, giốpalcng nhưoeqo bằytuwng ngàjkta voi, ởfscd khópalce mắmbayt trábrfyi củqurfa nàjktang cópalc mộykczt đnrtjsjiho yêslotu văromsn kỳupew dịzmwe.

Đgqwisjihi đnrtja sốpalcslotu tộykczc, trêslotn thâtsjvn thểmbay đnrtjjsrru cópalcslotu văromsn, chỉshlgjktaupewnh dạsjihng thếhuupjktao, xuấwgdwt hiệzmwen ởfscd chỗmbayjktao cũgdvrng chỉshlgpalcupewnh biếhuupt.

Thôxrking thưoeqovtssng làjkta diệzmwen tígpvxch yêslotu văromsn trêslotn ngưoeqovtssi Bábrfyn Yêslotu tộykczc rấwgdwt lớmbayn, hơhyszn nữufbma thưoeqovtssng làjktaxrkimcceng xấwgdwu xígpvx. Nhưoeqong đnrtjsjiho yêslotu văromsn củqurfa nữufbm nhâtsjvn Bábrfyn Yêslotu tộykczc trưoeqombayc mắmbayt lạsjihi cựaxmkc kỳupew tinh xảqawro, đnrtjiểmbaym xuyếhuupt nơhyszi khópalce mắmbayt chẳxxjvng nhữufbmng khôxrking làjktam tổykczn hạsjihi néwmtnt đnrtjbsgtp, ngưoeqowkvqc lạsjihi tăromsng thêslotm vẻhuup quyếhuupn rũgdvr dụroms hoặoeqoc.

Nhưoeqong ábrfynh mắmbayt Vũgdvr La lạsjihi nhìupewn chăromsm chúmbayjktao mộykczt thứuamc khábrfyc, nếhuupu cho rằytuwng nữufbm nhâtsjvn nàjktay gọbrfyi cảqawrm dụroms hoặoeqoc Vũgdvr La, vậdflpy hếhuupt sứuamcc sai lầshlgm. Thứuamcjkta hắmbayn đnrtjang quan sábrfyt làjkta mộykczt chiếhuupc đnrtjshlgu lâtsjvu hảqawri xàjkta to bằytuwng thùmcceng nưoeqombayc bêslotn châtsjvn nữufbm nhâtsjvn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.