Tiên Tuyệt

Chương 374 : Phá sơn long quyền (hạ)

    trước sau   
Nguyễbloyn Xạtiig Nhậiwtot bêuqtsn cạtiignh đsxqoãzqfu tựodsu cho mìylzznh làbyxo hảqtxjo hữraiju củxjlpa Vũrplh La, thấalavy dásgqpng vẻqtxj tiểxjlpu nhâjkydn đsxqorplhc chíybfm củxjlpa Khoásgqpi Tôydqdng vôydqdxthong ngứuuara mắrplht, khôydqdng nhịxgrqn đsxqoưirmmmptxc hừugjj lạtiignh mộwgidt tiếtdqbng:

- Hừugjj, Khoásgqpi Tôydqdng, hiệqmlvn tạtiigi ngưirmmơxgrqi cògldin dásgqpm đsxqoásgqpnh cuộwgidc vớsxqoi ta khôydqdng? Nếtdqbu ngưirmmơxgrqi thắrplhng, ta cho ngưirmmơxgrqi hai ngàbyxon câjkydn quặojhsng Ôeyqj Thiếtdqbt. Nếtdqbu ngưirmmơxgrqi thua, ngưirmmơxgrqi trảqtxj ta hai ngàbyxon câjkydn, sao hảqtxj?

Lầmptxn nàbyxoy Khoásgqpi Tôydqdng nhìylzzn ra đsxqoưirmmmptxc Nguyễbloyn Xạtiig Nhậiwtot thậiwtot sựodsu đsxqoang nổrjhhi giậiwton, nhấalavt thờeyqji cưirmmeyqji ha hảqtxj, giơxgrq chưirmmraijng lêuqtsn nóqqeri:

- Đvrlqưirmmmptxc, trậiwton nàbyxoy ta sẽvtnf đsxqoásgqpnh cuộwgidc vớsxqoi ngưirmmơxgrqi, bấalavt quásgqp hai ngàbyxon câjkydn quásgqp íybfmt, muốdzknn đsxqoásgqpnh cuộwgidc vậiwtoy phảqtxji cuộwgidc mộwgidt vạtiign câjkydn.

Đvrlqásgqpm Đvrlqtiigi Tếtdqb Ti cògldin lạtiigi lộwgid vẻqtxj ngạtiigc nhiêuqtsn, mộwgidt vạtiign câjkydn quặojhsng Ôeyqj Thiếtdqbt cho dùxthobyxosgqpt Đvrlqtiigi Thầmptxn Trủxjlpng, muốdzknn lấalavy ra ngay tứuuarc khắrplhc mộwgidt sốdzkn quặojhsng Ôeyqj Thiếtdqbt nhiềphcau nhưirmm vậiwtoy, cũrplhng phảqtxji gầmptxn nhưirmmmptxt sạtiigch bảqtxjo khốdzkn.

Ôeyqjn Chiêuqtsu Hògldia vộwgidi vàbyxong đsxqouuarng ra hògldia giảqtxji:


- Hai vịxgrq, mọyyuoi ngưirmmeyqji đsxqophcau làbyxo ngưirmmeyqji mộwgidt nhàbyxo, tộwgidi gìylzz phảqtxji làbyxom nhưirmm vậiwtoy...

Nguyễbloyn Xạtiig Nhậiwtot cũrplhng cóqqer chúnpokt do dựodsu, mộwgidt vạtiign câjkydn quặojhsng Ôeyqj Thiếtdqbt quảqtxj thậiwtot khôydqdng phảqtxji làbyxo con sốdzkn nhỏiwto. Nhưirmmng nhìylzzn thấalavy nụtvfuirmmeyqji đsxqorplhc ýprdo củxjlpa Khoásgqpi Tôydqdng, lửraija giậiwton trong lòglding y lạtiigi bốdzknc lêuqtsn cao vạtiign trưirmmmptxng.

Y suy tíybfmnh mộwgidt phen. Y đsxqoãzqfu sớsxqom biếtdqbt Vũrplh La thâjkydn mang dịxgrq bảqtxjo, cho dùxtho vịxgrq thiếtdqbu gia củxjlpa Thiếtdqbt gia kia cũrplhng cóqqer dịxgrq bảqtxjo, nhưirmmng thựodsuc lựodsuc bảqtxjn thâjkydn Vũrplh La cao hơxgrqn y rấalavt nhiềphcau, tỷnpok lệqmlv chiếtdqbn thắrplhng vẫxthon làbyxo rấalavt lớsxqon.

Nguyễbloyn Xạtiig Nhậiwtot lậiwtop tứuuarc vung chưirmmraijng vỗesctbyxoo chưirmmraijng Khoásgqpi Tôydqdng mộwgidt cásgqpi:

- Mộwgidt lờeyqji đsxqoãzqfu đsxqoxgrqnh!

- Chuyệqmlvn nàbyxoy... ôydqdi!

Ôeyqjn Chiêuqtsu Hògldia bấalavt đsxqorplhc dĩcqdc lắrplhc lắrplhc đsxqomptxu, khôydqdng nóqqeri đsxqoưirmmmptxc gìylzz.

Sau khi kíybfmch chưirmmraijng vớsxqoi nhau, cảqtxj Khoásgqpi Tôydqdng lẫxthon Nguyễbloyn Xạtiig Nhậiwtot hung hăuqtsng trừugjjng mắrplht nhìylzzn nhau, sau đsxqoóqqer mạtiignh ai nấalavy quay mặojhst đsxqoi nhìylzzn vàbyxoo chiếtdqbn trưirmmeyqjng.

Phíybfma sau Thiếtdqbt Sưirmm Lan, Kim Khôydqdi vàbyxo Quỷnpok Cửraiju đsxqoang đsxqoyonpng thanh khuyêuqtsn bảqtxjo:

- Thiếtdqbu gia, trăuqtsm ngàbyxon đsxqougjjng hàbyxonh đsxqowgidng theo cảqtxjm tíybfmnh...”

Thiếtdqbt Sưirmm Lan chỉmsgmirmmeyqji nhạtiigt:

- Kim thúnpokc, Cửraiju thúnpokc, cásgqpc vịxgrq thấalavy ta giốdzknng loạtiigi ngưirmmeyqji nhưirmm vậiwtoy ưirmm?

Hai lãzqfuo khôydqdng biếtdqbt nêuqtsn nóqqeri thếtdqbbyxoo, Thiếtdqbt Sưirmm Lan chợmptxt khoásgqpt tay, lấalavy trong dịxgrq bảqtxjo trữraij vậiwtot ra mộwgidt chiếtdqbc hộwgidp ngọyyuoc.


sgqpt Đvrlqtiigi Tếtdqb Ti cũrplhng cấalavt tiếtdqbng cảqtxjm thásgqpn: Quảqtxj nhiêuqtsn làbyxo hậiwtou duệqmlv củxjlpa Đvrlqtiigi Thásgqpnh Yêuqtsu tộwgidc, nếtdqbu làbyxouqtsu tộwgidc tầmptxm thưirmmeyqjng, ởraij đsxqowgid tuổrjhhi nàbyxoy làbyxom sao cóqqer dịxgrq bảqtxjo trữraij vậiwtot màbyxo sửraij dụtvfung?

Kim Khôydqdi cùxthong Quỷnpok Cửraiju nhìylzzn thấalavy hộwgidp ngọyyuoc nọyyuorplhng kinh hôydqd thấalavt thanh:

- Cửraiju Tinh Triềphcan Nhiễbloyu! Đvrlqâjkydy làbyxo thùxtho phásgqpp đsxqowgidc môydqdn củxjlpa lãzqfuo chủxjlp nhâjkydn. Ha ha ha, thìylzz ra lãzqfuo chủxjlp nhâjkydn ban cho thiếtdqbu gia mộwgidt móqqern dịxgrq bảqtxjo, chẳaqypng trásgqpch thiếtdqbu gia tỏiwto ra trấalavn đsxqoxgrqnh nhưirmm vậiwtoy.

Trêuqtsn hộwgidp ngọyyuoc nàbyxoy cóqqer chíybfmn ngôydqdi sao nhỏiwtobyxou vàbyxong xếtdqbp thàbyxonh mộwgidt hàbyxong, hai bêuqtsn mỗescti ngôydqdi sao nhưirmm vậiwtoy đsxqophcau cóqqer hai tia sásgqpng màbyxou vàbyxong kémptxo dàbyxoi ra, quấalavn lấalavy hộwgidp ngọyyuoc. Chíybfmn ngôydqdi sao làbyxo chíybfmn tia sásgqpng vàbyxong nhỏiwto nhưirmmxgrq, ngưirmmeyqji khásgqpc khôydqdng nhìylzzn ra huyềphcan ảqtxjo trong đsxqoóqqer, nhưirmmng Kim Khôydqdi vàbyxo Quỷnpok Cửraiju biếtdqbt đsxqoâjkydy làbyxo thủxjlp đsxqooạtiign đsxqowgidc môydqdn củxjlpa Thiếtdqbt Hoàbyxonh Giang. Cửraiju Tinh Triềphcan Nhiễbloyu chíybfmnh làbyxo dịxgrq bảqtxjo phong ấalavn đsxqoaqypng cấalavp cao nhấalavt. Dịxgrq bảqtxjo bìylzznh thưirmmeyqjng chỉmsgm cầmptxn ba ngôydqdi sao làbyxo đsxqoùxtho, đsxqoâjkydy làbyxo chíybfmn ngôydqdi sao, chắrplhc chắrplhn bảqtxjo bốdzkni bêuqtsn trong hộwgidp ngọyyuoc khôydqdng chạtiigy đsxqoưirmmmptxc, muốdzknn thu thậiwtop Vũrplh La cũrplhng khôydqdng phảqtxji làbyxo chuyệqmlvn khóqqer.

Thiếtdqbt Sưirmm Lan lấalavy hộwgidp ngọyyuoc ra, xoay ngưirmmeyqji đsxqodzkni mặojhst Vũrplh La, đsxqoưirmma hộwgidp ngọyyuoc ra trưirmmsxqoc mặojhst:

- Huynh đsxqoàbyxoi, dịxgrq bảqtxjo nàbyxoy làbyxo do gia gia ta đsxqoojhsc biệqmlvt ban tặojhsng, dùxthobyxozqfuo nhâjkydn gia cũrplhng nóqqeri rằsvsrng, bảqtxjo bốdzkni bêuqtsn trong hộwgidp ngọyyuoc nàbyxoy tưirmmơxgrqng xứuuarng vớsxqoi thựodsuc lựodsuc củxjlpa ngưirmmeyqji. Chỉmsgm cho ta mưirmmmptxn lầmptxn nàbyxoy, sau khi ta trởraij vềphca, gia gia sẽvtnf thu hồyonpi.

- Ta cũrplhng khôydqdng muốdzknn Thiếtdqbt gia kếtdqbt thùxtho kếtdqbt oásgqpn vớsxqoi Nhan gia gia, Hồyonpng gia gia, cho nêuqtsn hỏiwtoi lạtiigi ngưirmmơxgrqi lầmptxn nữraija, cóqqer bằsvsrng lòglding tặojhsng lạtiigi Hoàbyxon Hồyonpn Thảqtxjo cho ta khôydqdng?

Sắrplhc mặojhst Vũrplh La tỏiwto ra hơxgrqi kỳnrkk quásgqpi, nhìylzzn hộwgidp ngọyyuoc chăuqtsm chúnpok, dưirmmeyqjng nhưirmm đsxqoang suy nghĩcqdc.

Thiếtdqbt Sưirmm Lan mỉmsgmm cưirmmeyqji, hiểxjlpn nhiêuqtsn lờeyqji mìylzznh nóqqeri đsxqoang dầmptxn dầmptxn phásgqpt sinh tásgqpc dụtvfung, Vũrplh La đsxqoang câjkydn nhắrplhc lợmptxi hạtiigi.

uqtsn trong rừugjjng Quỳnrkk Mộwgidc, tásgqpm Đvrlqtiigi Tếtdqb Ti đsxqoyonpng thờeyqji biếtdqbn sắrplhc.

Khoásgqpi Tôydqdng ngửraija mặojhst lêuqtsn trờeyqji cưirmmeyqji to mộwgidt tràbyxong:

- Ha ha ha, Nguyễbloyn Xạtiig Nhậiwtot, xem ra lầmptxn nàbyxoy Khoásgqpi mỗesct chắrplhc chắrplhn thắrplhng rồyonpi. Ha ha ha, đsxqoa tạtiig Hốdzknng Tuyềphcan Thầmptxn Trủxjlpng cásgqpc ngưirmmơxgrqi khẳaqypng khásgqpi tặojhsng chúnpokng ta mộwgidt vạtiign câjkydn quặojhsng Ôeyqj Thiếtdqbt, ha ha ha...

Y cưirmmeyqji to liêuqtsn tụtvfuc, trong lòglding thậiwtot sựodsubyxo khoásgqpi chíybfmydqdxthong.


Mộwgidt vạtiign câjkydn quặojhsng Ôeyqj Thiếtdqbt ởraij Đvrlqôydqdng Thổrjhh chắrplhc chắrplhn làbyxo mộwgidt sốdzknbyxoi sảqtxjn cóqqer thểxjlp khiếtdqbn cho ngưirmmeyqji ta phảqtxji đsxqoiwto mắrplht thèinfym thuồyonpng. Huốdzknng chi Vũrplh La làbyxom cho Khoásgqpi Tôydqdng buồyonpn bựodsuc đsxqoãzqfu sắrplhp sửraija toi mạtiigng, y cògldin cóqqer thểxjlp nhâjkydn chuyệqmlvn nàbyxoy chèinfyn émptxp Nguyễbloyn Xạtiig Nhậiwtot mộwgidt chúnpokt. Từugjj sau kiếtdqbp nạtiign Hỏiwtoa Nham cốdzknc, Khoásgqpi Tôydqdng mọyyuoi việqmlvc khôydqdng thuậiwton, uấalavt ứuuarc đsxqoãzqfujkydu, lúnpokc nàbyxoy nhấalavt thờeyqji bạtiigo phásgqpt ra, đsxqorplhc ýprdo tớsxqoi nỗescti quêuqtsn hĩcqdcnh.

Sắrplhc mặojhst Nguyễbloyn Xạtiig Nhậiwtot hếtdqbt sứuuarc khóqqer coi, bọyyuon Ôeyqjn Chiêuqtsu Hògldia nhìylzzn y cóqqer vẻqtxj thôydqdng cảqtxjm. Tấalavt cảqtxj mọyyuoi ngưirmmeyqji đsxqophcau biếtdqbt rõbloybyxong, Vũrplh La chắrplhc chắrplhn thấalavt bạtiigi.

xgrqn nữraija lúnpokc trưirmmsxqoc Thiếtdqbt Sưirmm Lan đsxqoãzqfuqqeri rõbloy, thua chíybfmnh làbyxo chếtdqbt, Thiếtdqbt Sưirmm Lan khôydqdng khốdzknng chếtdqb đsxqoưirmmmptxc dịxgrq bảqtxjo nàbyxoy.

Ngay cảqtxj Thiếtdqbt Hoàbyxonh Giang cògldin nóqqeri dịxgrq bảqtxjo nàbyxoy cóqqer thựodsuc lựodsuc tưirmmơxgrqng xứuuarng vớsxqoi mìylzznh, ởraij đsxqoâjkydy

gldin ai cóqqer thểxjlp ngăuqtsn cảqtxjn đsxqoưirmmmptxc? Dùxthobyxo Đvrlqtiigi Thásgqpnh Yêuqtsu tộwgidc khiêuqtsm tốdzknn, tốdzkni thiểxjlpu thựodsuc lựodsuc củxjlpa móqqern dịxgrq bảqtxjo nàbyxoy cũrplhng đsxqoưirmmmptxc tásgqpm phầmptxn thựodsuc lựodsuc củxjlpa lãzqfuo. Tuy rằsvsrng Vũrplh La bấalavt phàbyxom, nhưirmmng nếtdqbu nóqqeri hắrplhn cóqqer thểxjlp ngăuqtsn cảqtxjn đsxqoưirmmmptxc tásgqpm phầmptxn thựodsuc lựodsuc củxjlpa Thiếtdqbt Hoàbyxonh Giang, chắrplhc chắrplhn làbyxo chuyệqmlvn hếtdqbt sứuuarc nựodsuc cưirmmeyqji.

Nguyễbloyn Xạtiig Nhậiwtot biếtdqbt rõbloybyxong tàbyxoi sảqtxjn củxjlpa Hốdzknng Tuyềphcan Thầmptxn Trủxjlpng, mộwgidt vạtiign câjkydn quặojhsng Ôeyqj Thiếtdqbt làbyxo khôydqdng cóqqer, chỉmsgmqqer thểxjlpsgqpn tàbyxoi sảqtxjn khásgqpc bùxthobyxoo. Lúnpokc trưirmmsxqoc bởraiji vìylzz Nguyễbloyn Thôydqdn Hốdzkn do y đsxqophca bạtiigt đsxqorplhc tộwgidi vớsxqoi Thanh Khâjkydu, tầmptxng lớsxqop lãzqfunh đsxqotiigo Hốdzknng Tuyềphcan Thầmptxn Trủxjlpng đsxqoãzqfuqqer lờeyqji bấalavt mãzqfun vớsxqoi y. Nếtdqbu lầmptxn nàbyxoy thua mộwgidt vạtiign câjkydn quặojhsng Ôeyqj Thiếtdqbt nữraija, e rằsvsrng y làbyxom chứuuarc Đvrlqtiigi Tếtdqb Ti tớsxqoi đsxqoâjkydy làbyxo kếtdqbt thúnpokc.

Nguyễbloyn Xạtiig Nhậiwtot ngàbyxon vạtiign lầmptxn khôydqdng ngờeyqj, Thiếtdqbt Hoàbyxonh Giang lạtiigi cóqqer thểxjlp tặojhsng dịxgrq bảqtxjo quan trọyyuong nhưirmm vậiwtoy cho Thiếtdqbt Sưirmm Lan.

Ôeyqjn Chiêuqtsu Hògldia thấalavy sắrplhc mặojhst Nguyễbloyn Xạtiig Nhậiwtot lộwgid vẻqtxj sầmptxu thảqtxjm, muốdzknn an ủxjlpi mộwgidt chúnpokt, lạtiigi cấalavt tiếtdqbng thởraijbyxoi, khôydqdng nóqqeri nửraija lờeyqji.

Thiếtdqbt Sưirmm Lan nhìylzzn Vũrplh La vôydqdxthong hy vọyyuong. Đvrlqưirmmơxgrqng nhiêuqtsn y cũrplhng khôydqdng muốdzknn khai chiếtdqbn cùxthong hai vịxgrq Đvrlqtiigi Thásgqpnh, nếtdqbu khôydqdng phảqtxji Hoàbyxon Hồyonpn Thảqtxjo vôydqdxthong quan trọyyuong vớsxqoi y, y đsxqoãzqfu sớsxqom xoay ngưirmmeyqji rờeyqji đsxqoi.

Nhưirmmng Vũrplh La đsxqoãzqfubyxom cho Thiếtdqbt Sưirmm Lan thấalavt vọyyuong. Sau khi suy nghĩcqdc mộwgidt lúnpokc, Vũrplh La vẫxthon khoásgqpt tay, giọyyuong nhưirmm chémptxm đsxqoinh chặojhst sắrplht:

- Mờeyqji!

Thiếtdqbt Sưirmm Lan ásgqpo nãzqfuo lắrplhc đsxqomptxu:

- Xin thứuuar lỗescti, ta cũrplhng khôydqdng muốdzknn nhưirmm vậiwtoy.


Y lấalavy móqqerng tay rạtiigch vàbyxoo tay mìylzznh mộwgidt cásgqpi, mộwgidt giọyyuot másgqpu tưirmmơxgrqi rơxgrqi xuốdzknng hộwgidp ngọyyuoc. Giọyyuot másgqpu nàbyxoy chia làbyxom chíybfmn phầmptxn, dung nhậiwtop vàbyxoo trong chíybfmn ngôydqdi sao vàbyxong.

Chíybfmn tia sásgqpng vàbyxong nhỏiwto nhưirmmxgrq dầmptxn dầmptxn lui vềphca chíybfmn ngôydqdi sao, Thiếtdqbt Sưirmm Lan mởraij hộwgidp ngọyyuoc ra, mộwgidt cỗesct thầmptxn lựodsuc mêuqtsnh môydqdng đsxqouqtsn cuồyonpng tràbyxoo ra.

Trêuqtsn chíybfmn tầmptxng trờeyqji, mâjkydy vàbyxong cuồyonpn cuộwgidn. Dưirmmsxqoi mặojhst đsxqoalavt, cuồyonpng phong chợmptxt nổrjhhi, giữraija thiêuqtsn đsxqoxgrqa xuấalavt hiệqmlvn vôydqd sốdzkn đsxqotiigo cuồyonpng lôydqdi nổrjhhmptxm ầmptxm giásgqpng xuốdzknng.

Phong vâjkydn biếtdqbn ảqtxjo, thiêuqtsn đsxqoxgrqa biếtdqbn sắrplhc.

uqtsn trong rừugjjng câjkydy, tásgqpm Đvrlqtiigi Tếtdqb Ti đsxqoyonpng thờeyqji nhìylzzn chăuqtsm chúnpokbyxoo dịxgrq bảqtxjo trong hộwgidp ngọyyuoc nọyyuo, kinh hãzqfui vôydqdxthong, sắrplhc mặojhst tásgqpi nhợmptxt. Lầmptxn nàbyxoy ngay cảqtxj Ôeyqjn Chiêuqtsu Hògldia cũrplhng lắrplhp bắrplhp nóqqeri:

- Đvrlqâjkydy... đsxqoâjkydy làbyxo... cásgqpc vịxgrq, chẳaqypng lẽvtnfzqfuo hásgqpn ta nhìylzzn lầmptxm rồyonpi sao?

Dịxgrq bảqtxjo nàbyxoy vừugjja xuấalavt hiệqmlvn, Nguyễbloyn Xạtiig Nhậiwtot cũrplhng đsxqoãzqfu tuyệqmlvt vọyyuong, cay đsxqorplhng nóqqeri:

- Ôeyqjn lãzqfuo khôydqdng hềphca nhìylzzn lầmptxm, vậiwtot nàbyxoy vừugjja xuấalavt hiệqmlvn đsxqoãzqfuqqer thiêuqtsn đsxqoxgrqa dịxgrqirmmmptxng xảqtxjy ra, ngoạtiigi trừugjj viêuqtsn yêuqtsu đsxqoan trong truyềphcan thuyếtdqbt, cògldin cóqqer thểxjlpbyxoylzz nữraija?

Trong lòglding Khoásgqpi Tôydqdng chắrplhc mầmptxm, mộwgidt vạtiign câjkydn quặojhsng Ôeyqj Thiếtdqbt coi nhưirmm nằsvsrm trong tay.

Quảqtxj nhiêuqtsn Thiếtdqbt Sưirmm Lan khôydqdng thểxjlp triệqmlvt đsxqoxjlp khốdzknng chếtdqb viêuqtsn yêuqtsu đsxqoan nàbyxoy. Yêuqtsu đsxqoan vừugjja xuấalavt hiệqmlvn đsxqoãzqfu dẫxthon đsxqowgidng thiêuqtsn đsxqoxgrqa dịxgrqirmmmptxng. Thiếtdqbt Sưirmm Lan mộwgidt tay nâjkydng ngọyyuoc hạtiigp, mộwgidt tay giơxgrq ra song chỉmsgm đsxqoiểxjlpm vàbyxoo Mi Tâjkydm mìylzznh, toàbyxon thâjkydn run rẩuyhzy, dưirmmeyqjng nhưirmm đsxqoang phảqtxji chịxgrqu đsxqoau đsxqosxqon khôydqdng nhẹntzx.

uqtsn trong hộwgidp ngọyyuoc chợmptxt bắrplhn ra hàbyxoo quang vạtiign trưirmmmptxng, chiếtdqbu rọyyuoi mộwgidt vùxthong trờeyqji đsxqoalavt trởraijuqtsn sásgqpng rựodsuc. Bêuqtsn trong Niêuqtsn Luâjkydn Mộwgid Đvrlqxgrqa vốdzknn âjkydm khíybfm cựodsuc dàbyxoy, dưirmmsxqoi lựodsuc lưirmmmptxng củxjlpa yêuqtsu đsxqoan nàbyxoy bạtiigo phásgqpt, âjkydm khíybfm bịxgrq émptxp lui vềphca phíybfma sau liêuqtsn tụtvfuc, rốdzknt cụtvfuc khôydqdng cògldin mộwgidt tia âjkydm khíybfmbyxoo nữraija.

Trong mưirmmeyqji tầmptxng rừugjjng Quỳnrkk Mộwgidc củxjlpa Niêuqtsn Luâjkydn Mộwgid Đvrlqxgrqa, vôydqd sốdzknjkydy quỷnpok, Quỷnpokirmmsxqong, Quỷnpokirmmơxgrqng từugjj thâjkydn đsxqoếtdqbn rễbloy đsxqophcau lui vàbyxoo trong hồyonpirmmsxqoc ngầmptxm dưirmmsxqoi đsxqoalavt, nưirmmơxgrqng násgqpu dưirmmsxqoi Âtvfum Cựodsuc Chi Nhãzqfun, Quỷnpok Linh Ngọyyuoc Khuêuqts.

Chỉmsgmbyxo lựodsuc lưirmmmptxng vừugjja bạtiigo phásgqpt đsxqoãzqfu kinh ngưirmmeyqji nhưirmm vậiwtoy, Kim Khôydqdi cùxthong Quỷnpok Cửraiju trong lòglding đsxqotiigi đsxqoxgrqnh, Hoàbyxon Hồyonpn Thảqtxjo làbyxo củxjlpa Thiếtdqbt gia.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.