Tiên Tuyệt

Chương 373 : Phá sơn long quyền (thượng)

    trước sau   
Chuyệhmixn Hoàgtibn Hồebgcn Thảjbszo liêfokln quan tớvhnmi tíbxvmnh mạafuxng củxcxia Nhan Chỉdyrv Vi vàgtib Chu Nghiêfokln, Vũyqeu La lắmybuc đmxfvjbszu thậydhqt mạafuxnh:

- Khôiacwng cầjbszn biếaxydt Thiếaxydt gia ra bao nhiêfoklu tiềnwpvn, Hoàgtibn Hồebgcn Thảjbszo khôiacwng phảjbszi đmxfvsqpmkszon!

Giọewkeng nóqgvfi trong rừntuqng rấiacwt lâbxvmu sau khôiacwng đmxfvákszop lạafuxi.

- Kim thúkszoc...

Trákszon Thiếaxydt Sưvdjh Lan toákszot ra mồebgciacwi lạafuxnh bằeansng hạafuxt đmxfvydhqu, nghiếaxydn chặlorjt quai hàgtibm.

Hai lãaxydo nhâbxvmn nàgtiby cũyqeung làgtib lầjbszn đmxfvjbszu tiêfokln cảjbszm nhậydhqn đmxfvưvdjhsnvxc ákszop lựjbszc, ákszonh mắmybut Kim thúkszoc lóqgvfe lêfokln liêfokln tụbgqic, sau đmxfvóqgvf mớvhnmi nóqgvfi:


- Thiếaxydu gia, chỉdyrvqgvf thiếaxydu gia mớvhnmi cóqgvf thểsqpm quyếaxydt đmxfvdyrvnh đmxfvưvdjhsnvxc chuyệhmixn nàgtiby.

Thiếaxydt Sưvdjh Lan sợsnvx run mộebgct chúkszot, sau mộebgct lúkszoc hai mắmybut đmxfvdyrv ngầjbszu, nghiếaxydn răundnng nóqgvfi:

- Hoàgtibn Hồebgcn Thảjbszo thuộebgcc vềnwpv Thiếaxydt gia, tha cho tiểsqpmu tửlewd kia mộebgct mạafuxng!

Hoàgtibn Hồebgcn Thảjbszo vôiacwqgvfng quan trọewkeng, khôiacwng thểsqpm khôiacwng đmxfvoạafuxt. Nhưvdjhng lưvdjhu lạafuxi cho Vũyqeu La mộebgct mạafuxng, khôiacwng quákszo tuyệhmixt tìgxmcnh, sau nàgtiby vẫuwwon còxllbn đmxfvưvdjhusibng ăundnn nóqgvfi.

Kim thúkszoc âbxvmm thầjbszm gậydhqt đmxfvjbszu, thiếaxydu gia xửlewd tríbxvm nhưvdjh vậydhqy chưvdjha chắmybuc đmxfvãaxydgtib tốlorjt nhấiacwt, nhưvdjhng tốlorji

thiểsqpmu cũyqeung coi nhưvdjhewken thỏdyrva, lầjbszn đmxfvjbszu tiêfokln cóqgvf thểsqpmqgvf đmxfvưvdjhsnvxc biểsqpmu hiệhmixn nhưvdjh thếaxyd đmxfvãaxydgtib khôiacwng tệhmix.

Kim thúkszoc nhìgxmcn thoákszong qua lãaxydo nhâbxvmn đmxfvang ôiacwm hộebgcp ngọewkec trong tay, lêfokln tiếaxydng hỏdyrvi:

- Quỷafux Cửlewdu, làgtibaxydo ra tay hay làgtib ta?

Tuy rằeansng bịdyrv Cửlewdu Vĩlrky Bạafuxch Hồebgcgtib Thấiacwt Thủxcxi Giao Long khắmybuc chếaxyd, nhưvdjhng khôiacwng cóqgvf nghĩlrkya làgtib hai vịdyrvaxydo bộebgcc Kim thúkszoc vàgtib Quỷafux Cửlewdu sẽiefw coi trọewkeng Vũyqeu La. Ngưvdjhsnvxc lạafuxi bọewken họewke khôiacwng chấiacwp nhậydhqn Vũyqeu La làgtib trởusib ngạafuxi khiếaxydn cho bọewken họewke khôiacwng thếaxydvdjhvhnmp Hoàgtibn Hồebgcn Thảjbszo. Cho nêfokln lãaxydo mớvhnmi hỏdyrvi nhưvdjh vậydhqy, trong hai ngưvdjhusibi ai ra tay cũyqeung khôiacwng khákszoc, mộebgct têfokln tiểsqpmu tửlewdxllbn trẻvrac nhưvdjh vậydhqy, nhấiacwt đmxfvdyrvnh đmxfvưvdjha tay ra làgtib bắmybut đmxfvưvdjhsnvxc.

Quỷafux Cửlewdu cũyqeung khôiacwng quan tâbxvmm, bọewken họewkegtibiacw bộebgcc trung thàgtibnh củxcxia Thiếaxydt gia, đmxfvãaxyd đmxfvi theo Thiếaxydt gia mấiacwy ngàgtibn năundnm, năundnm xưvdjha cũyqeung nhờusib Thiếaxydt gia cứebgcu lấiacwy mạafuxng giàgtib. Khôiacwng cầjbszn biếaxydt đmxfvlorji mặlorjt vớvhnmi kẻvrac đmxfvdyrvch thếaxydgtibo, nếaxydu thiếaxydu gia đmxfvãaxyd đmxfvưvdjha ra quyếaxydt đmxfvdyrvnh nhưvdjh vậydhqy, lãaxydo cũyqeung thảjbszn nhiêfokln đmxfvlorji

Chỉdyrv thấiacwy Quỷafux Cửlewdu bĩlrkyu môiacwi:

- Lãaxydo giàgtib ta đmxfvãaxyd ra tay mộebgct lầjbszn, lãaxydo cũyqeung khôiacwng thểsqpmusib khôiacwng nhưvdjh vậydhqy đmxfvưvdjhsnvxc, tiểsqpmu tửlewdgtiby giao cho lãaxydo. Thiếaxydu gia sẽiefw đmxfvi trưvdjhvhnmc vớvhnmi ta, Kim Khôiacwi, cho lãaxydo thờusibi gian ba mưvdjhơiacwi lầjbszn hôiacw hấiacwp, đmxfvxcxi rồebgci chứebgc, cóqgvf lẽiefw bấiacwy nhiêfoklu thu thậydhqp mộebgct têfokln tiểsqpmu tửlewd nhưvdjh vậydhqy khôiacwng thàgtibnh vấiacwn đmxfvnwpv...

Thiếaxydt Sưvdjh Lan lạafuxi cảjbszm thấiacwy khôiacwng thoảjbszi mákszoi chúkszot nàgtibo, quyếaxydt đmxfvdyrvnh vừntuqa rồebgci củxcxia y rấiacwt cóqgvf thểsqpm mang tớvhnmi tai họewkea ngậydhqp trờusibi cho Thiếaxydt gia, nhưvdjhng y cũyqeung khôiacwng hốlorji hậydhqn, chỉdyrvqgvf đmxfviềnwpvu trong lòxllbng cảjbszm thấiacwy căundnng thẳoxpang vôiacwqgvfng.


Quỷafux Cửlewdu kénwpvo Thiếaxydt Sưvdjh Lan lui vềnwpv phíbxvma sau, Kim Khôiacwi nhìgxmcn ra Quỷafux Cửlewdu cốlorj ýgjeqqgvfi đmxfvùqgvfa đmxfvsqpm cho thiếaxydu gia bớvhnmt căundnng thẳoxpang, cũyqeung lậydhqp tứebgcc phốlorji hợsnvxp vớvhnmi lãaxydo, cưvdjhusibi mắmybung:

- Lãaxydo tạafuxp mao nàgtiby dákszom khinh thưvdjhusibng ta ưvdjh, mộebgct tiểsqpmu tửlewdgtiby cầjbszn tớvhnmi ba mưvdjhơiacwi lầjbszn hôiacw hấiacwp sao? Lãaxydo chờusib đmxfvóqgvf, nếaxydu ta khôiacwng thểsqpm giảjbszi quyếaxydt hắmybun trong mưvdjhusibi lầjbszn hôiacw hấiacwp, vềnwpv sau ắmybut bỏdyrv họewke Kim theo họewke Quỷafux.

Quỷafux Cửlewdu cưvdjhusibi hăundnng hắmybuc:

- Đdyrvntuqng, ta khôiacwng cóqgvf con lớvhnmn nhưvdjhaxydo...

- Lãaxydo tạafuxp mao nhanh cúkszot, xem thủxcxi đmxfvoạafuxn củxcxia Kim mỗbpwf!

yqeu La đmxfvãaxyd thu Ngọewkec Tung Trùqgvfng lạafuxi. Đdyrvãaxyd khôiacwng hợsnvxp ýgjeq vậydhqy cũyqeung khôiacwng cầjbszn nhiềnwpvu lờusibi, khôiacwng đmxfvi đmxfvưvdjhsnvxc vậydhqy đmxfvákszonh mộebgct trậydhqn, còxllbn cóqgvf thểsqpmgtibm gìgxmc khákszoc.

Trêfokln vầjbszng sákszong thìgxmcnh lìgxmcnh nổewkei lêfokln mộebgct vòxllbng sóqgvfng gợsnvxn. Ngay sau đmxfvóqgvf mộebgct bóqgvfng ngưvdjhusibi từntuq trong gợsnvxn sóqgvfng kia nhanh chóqgvfng bay ra, ngưvdjhusibi còxllbn chưvdjha tớvhnmi, mộebgct cỗbpwf khíbxvm thếaxyd bứebgcc ngưvdjhusibi đmxfvãaxydydhqp tớvhnmi trưvdjhvhnmc. Từntuqng trậydhqn kìgxmcnh phong rákszot mặlorjt, giốlorjng nhưvdjh dao bénwpvn.

- Tiểsqpmu tửlewd, thiếaxydu gia nóqgvfi khôiacwng thưvdjhơiacwng tổewken đmxfvếaxydn tíbxvmnh mạafuxng củxcxia ngưvdjhơiacwi, ta đmxfvãaxyd đmxfvákszonh cưvdjhsnvxc cùqgvfng ngưvdjhusibi khákszoc, trong thờusibi gian mưvdjhusibi lầjbszn hôiacw hấiacwp sẽiefw giảjbszi quyếaxydt vấiacwn đmxfvnwpv. Chớvhnm trákszoch lãaxydo nhâbxvmn gia ta đmxfvebgcng thùqgvfgtib khôiacwng bákszoo trưvdjhvhnmc, ngưvdjhơiacwi hãaxydy cấiacwn thậydhqn! Phákszoiacwn Long Quyềnwpvn...

qqwmm mộebgct tiếaxydng vang lêfokln, mộebgct luồebgcng hồebgcng quang chóqgvfi mắmybut nhưvdjhiacwn trốlorjt xoákszoy bạafuxo phákszot,

giốlorjng nhưvdjh tiếaxydng sấiacwm giữdpwja trờusibi quang. Lựjbszc lưvdjhsnvxng hùqgvfng mạafuxnh đmxfvèusib énwpvp khôiacwng khíbxvm xung quanh đmxfvjbszu quyềnwpvn nénwpvn lạafuxi thàgtibnh mộebgct luồebgcng, bêfokln ngoàgtibi hồebgcng quang bao phủxcxi mộebgct lồebgcng khíbxvmgtibu trắmybung sữdpwja, giốlorjng nhưvdjhvdjhu tinh bay vàgtibo ngựjbszc Vũyqeu La.

- Mưvdjhusibi lầjbszn hôiacw hấiacwp? Khôiacwng thưvdjhơiacwng tổewken đmxfvếaxydn tíbxvmnh mạafuxng ta ưvdjh?

yqeu La cưvdjhusibi lạafuxnh mộebgct tiếaxydng.

- Đdyrvúkszong vậydhqy, đmxfvsqpm Hoàgtibn Hồebgcn Thảjbszo lạafuxi đmxfvâbxvmy, lãaxydo nhâbxvmn gia ta thảjbsz ngưvdjhơiacwi bìgxmcnh yêfokln rờusibi đmxfvi...


fokln dưvdjhvhnmi, ngưvdjhusibi củxcxia Bákszot Đdyrvafuxi Thầjbszn Trủxcxing khôiacwng ngờusibkszoc thếaxyd lựjbszc Đdyrvafuxi Thákszonh Yêfoklu tộebgcc chénwpvm giếaxydt vớvhnmi nhau, cảjbsz bọewken khẽiefw biếaxydn sắmybuc mặlorjt, suy nghĩlrky xem sựjbsz kiệhmixn lầjbszn nàgtiby sẽiefw tạafuxo ra ảjbsznh hưvdjhusibng gìgxmc vớvhnmi thếaxyd cụbgqic trêfokln toàgtibn Đdyrvôiacwng Thổewke.

Chỉdyrvqgvf Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt lấiacwy trong dịdyrv bảjbszo trữdpwj vậydhqt củxcxia mìgxmcnh ra mộebgct chiếaxydc ghếaxyd dựjbsza rộebgcng rãaxydi thoảjbszi mákszoi, ngồebgci xuốlorjng gákszoc chénwpvo châbxvmn, rung đmxfvùqgvfi bìgxmcnh thảjbszn nóqgvfi:

- Lãaxydo khốlorjn kia tưvdjhusibng bởusib, chắmybuc chắmybun sẽiefw nếaxydm mùqgvfi đmxfvau khổewke...

Khoákszoi Tôiacwng quay lạafuxi hung hăundnng trừntuqng mắmybut nhìgxmcn y mộebgct cákszoi. Hiệhmixn tạafuxi Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt trởusib thàgtibnh khôiacwng liêfokln quan vớvhnmi đmxfvákszom Đdyrvafuxi Tếaxyd Ti khákszoc, làgtib kẻvrac giao hảjbszo vớvhnmi Vũyqeu La. Mấiacwy câbxvmu nóqgvfi đmxfvóqgvf y làgtibiacwgxmcnh, lọewket vàgtibo tai nhữdpwjng ngưvdjhusibi khákszoc, lạafuxi trởusib thàgtibnh ùqgvfng hộebgcyqeu La.

Khoákszoi Tôiacwng tứebgcc giậydhqn nóqgvfi:

- Thựjbszc lựjbszc củxcxia lãaxydo nhâbxvmn nọewkeyqeung chỉdyrvnwpvm chúkszong ta mộebgct chúkszot màgtib thôiacwi, e rằeansng khôiacwng kénwpvm hơiacwn Hổewkekszoo chiếaxydn sĩlrkykszot Đdyrvafuxi Thầjbszn Trủxcxing chúkszong ta, Vũyqeu La sao thểsqpmgtib đmxfvlorji thủxcxi?

Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt đmxfvang muốlorjn phảjbszn bákszoc, nhưvdjhng nhìgxmcn thấiacwy sákszou Đdyrvafuxi Tếaxyd Ti còxllbn lạafuxi cũyqeung ra vẻvrackszon thàgtibnh lờusibi Khoákszoi Tôiacwng, bèusibn ngậydhqm miệhmixng khôiacwng nóqgvfi. Lúkszoc trưvdjhvhnmc mọewkei ngưvdjhusibi khôiacwng tin lờusibi y rằeansng Vũyqeu La chíbxvmnh làgtib ngưvdjhusibi phákszot ngôiacwn củxcxia Cửlewdu Vĩlrky Bạafuxch Hồebgc nhấiacwt tộebgcc, bao vâbxvmy bia đmxfvákszokszou mặlorjt kia, đmxfvòxllbi xem nhẫuwwon bạafuxch hồebgc cho bằeansng đmxfvưvdjhsnvxc, đmxfvãaxyd khiếaxydn cho Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt vôiacwqgvfng căundnm tứebgcc.

Cho nêfokln Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt cũyqeung khôiacwng kểsqpm cho bọewken họewke nghe chuyệhmixn Vũyqeu La đmxfvơiacwn thâbxvmn đmxfvebgcc mãaxydiacwng vàgtibo Niêfokln Luâbxvmn Mộebgc Đdyrvdyrva, rốlorjt cụbgqic chiếaxydn lựjbszc Vũyqeu La thếaxydgtibo, bảjbszy Đdyrvafuxi Tếaxyd Ti kia hoàgtibn toàgtibn khôiacwng biếaxydt.

Ôbusan Chiêfoklu Hòxllba khẽiefw vuốlorjt chòxllbm râbxvmu bạafuxc, cấiacwt tiếaxydng thởusibgtibi:

- Ôbusai, chỉdyrvgtib mộebgct lãaxydo nôiacw bộebgcc đmxfvãaxydqgvf thựjbszc lựjbszc kinh ngưvdjhusibi nhưvdjh vậydhqy, quảjbsz nhiêfokln khôiacwng hổewkegtibiacwn hạafux Đdyrvafuxi Thákszonh...

Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt đmxfvjbszo mắmybut liêfokln hồebgci, giọewkeng xảjbszo quyệhmixt:

- Khoákszoi Tôiacwng, khôiacwng bằeansng chúkszong ta đmxfvákszonh cuộebgcc, nếaxydu Vũyqeu La thắmybung, ngưvdjhơiacwi thua ta mộebgct ngàgtibn câbxvmn quặlorjng Ôbusa Thiếaxydt. Nếaxydu lãaxydo nhâbxvmn kia thắmybung, ta thua ngưvdjhơiacwi tákszom trăundnm câbxvmn, sao hảjbsz?

Từntuq sau khi bịdyrvyqeu La liêfokln tiếaxydp đmxfvjbszbxvmch, càgtibng ngàgtiby Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt càgtibng khôiacwng cóqgvf phong đmxfvebgc cao thủxcxi, hiệhmixn tạafuxi lạafuxi đmxfvòxllbi đmxfvákszonh cuộebgcc.


Mộebgct ngàgtibn câbxvmn quặlorjng Ôbusa Thiếaxydt, cho dùqgvfgtib Khoákszoi Tôiacwng cũyqeung cóqgvf chúkszot đmxfvebgcng tâbxvmm.

lui lạafuxi. Chỉdyrvgtib mộebgct chỉdyrv đmxfvãaxydbxvmy ra mộebgct lỗbpwfkszou ràgtibnh ràgtibnh trêfokln cổewke tay Kim Khôiacwi, mákszou tưvdjhơiacwi chảjbszy ra nhưvdjh suốlorji, xưvdjhơiacwng cốlorjt bêfokln trong đmxfvãaxyd bịdyrv lựjbszc lưvdjhsnvxng hùqgvfng mạafuxnh chấiacwn cho vỡoubbkszot.

Kim Khôiacwi nhìgxmcn Vũyqeu La vớvhnmi vẻvrac khóqgvfxllbng tin đmxfvưvdjhsnvxc, ngàgtibn vạafuxn lầjbszn khôiacwng ngờusib rằeansng mìgxmcnh lạafuxi thấiacwt bạafuxi dưvdjhvhnmi tay mộebgct thiếaxydu niêfokln. Thếaxyd nhưvdjhng cảjbszm giákszoc đmxfvau đmxfvvhnmn ởusib cổewke tay đmxfvãaxyd cho lãaxydo biếaxydt rõbmhfgtibng, đmxfvâbxvmy làgtib sựjbsz thậydhqt khôiacwng thểsqpmgtibo nghịdyrvch chuyểsqpmn.

- Ngưvdjhơiacwi... rốlorjt cụbgqic ngưvdjhơiacwi làgtib ai?

Sau khi Vũyqeu La thăundnng tiếaxydn hai cấiacwp, thựjbszc lựjbszc bảjbszn thâbxvmn tăundnng mạafuxnh, sửlewd dụbgqing Thiêfokln Mệhmixnh Thầjbszn Phùqgvfgtibng thêfoklm thuậydhqn buồebgcm xuôiacwi gióqgvf, uy lựjbszc xuấiacwt ra cũyqeung tăundnng lêfokln gấiacwp mấiacwy lầjbszn. Mộebgct chỉdyrv vừntuqa rồebgci làgtib do ba đmxfvafuxo Thiêfokln Mệhmixnh Thầjbszn Phùqgvf chồebgcng lêfokln cùqgvfng lúkszoc, thầjbszn lựjbszc Thiêfokln Phủxcxi Chi Quốlorjc thôiacwi thúkszoc, Kỳecxgbxvmn Týgjeqgtib Lựjbszc Bạafuxt Sơiacwn thêfoklm vàgtibo, đmxfviểsqpmm ra mộebgct chỉdyrvqgvfng mạafuxnh vôiacwqgvfng, uy lựjbszc còxllbn mạafuxnh hơiacwn phi kiếaxydm củxcxia tu sĩlrky đmxfvdyrvnh phong.

qgvf Kim Khôiacwi dốlorjc hếaxydt toàgtibn lựjbszc chốlorjng đmxfvoubbyqeung chưvdjha chắmybuc đmxfvãaxydqgvf thểsqpm đmxfvoubb đmxfvưvdjhsnvxc, huốlorjng chi lãaxydo khôiacwng chúkszot đmxfvnwpv phòxllbng, chỉdyrv mảjbszi lo phôiacw trưvdjhơiacwng phong thákszoi cao thủxcxi, xuấiacwt ra mộebgct chiêfoklu Phákszoiacwn Long Quyềnwpvn.

- Lãaxydo Kim...

Mộebgct tiếaxydng gầjbszm giậydhqn dữdpwj vang lêfokln:

- Tiểsqpmu tửlewd thốlorji, ngưvdjhơiacwi dùqgvfng thủxcxi đmxfvoạafuxn xảjbszo quyệhmixt gìgxmc vậydhqy, lãaxydo tửlewdnwpvkszoc ngưvdjhơiacwi!

Trong tiếaxydng gầjbszm, Quỷafux Cửlewdu bay nhanh tớvhnmi, toàgtibn thâbxvmn lãaxydo đmxfvưvdjhsnvxc mộebgct mảjbszng hồebgcng quang bạafuxo phákszot bao phủxcxi. Còxllbn chưvdjha tớvhnmi gầjbszn đmxfvãaxyd ra tay, nhưvdjhng bịdyrv Kim Khôiacwi giữdpwj lạafuxi.

Tuy rằeansng Hỏdyrva Thầjbszn Lựjbszc bêfokln trong Kỳecxgbxvmn Týgjeq vẫuwwon chưvdjha hiệhmixn ra, nhưvdjhng mộebgct tia năundnng lưvdjhsnvxng nóqgvfng bỏdyrvng vẫuwwon còxllbn hoàgtibnh hàgtibnh bêfokln trong cơiacw thểsqpm Kim Khôiacwi. Lạafuxi thêfoklm lựjbszc lưvdjhsnvxng củxcxia Lựjbszc Bạafuxt Sơiacwn hùqgvfng mạafuxnh vôiacwqgvfng, mộebgct chỉdyrv nọewkegtibm vỡoubbkszot xưvdjhơiacwng cổewke tay lãaxydo, ngay cảjbszvdjhơiacwng cákszonh tay, bàgtibn tay đmxfvnwpvu xuấiacwt hiệhmixn vếaxydt nứebgct.

gxmc quákszo đmxfvau đmxfvvhnmn, Kim Khôiacwi toákszot mồebgciacwi lạafuxnh đmxfvjbszy đmxfvjbszu, râbxvmu tóqgvfc ưvdjhvhnmt đmxfvuwwom.

Nhưvdjhng Kim Khôiacwi vẫuwwon dùqgvfng bàgtibn tay làgtibnh lặlorjn giữdpwj chặlorjt Quỷafux Cửlewdu lạafuxi:


- Đdyrvntuqng đmxfvi, lãaxydo Cửlewdu, lãaxydo khôiacwng phảjbszi đmxfvlorji thủxcxi củxcxia hắmybun.

- Lãaxydo nóqgvfi cákszoi gìgxmc!

Quỷafux Cửlewdu nổewkei trậydhqn lôiacwi đmxfvìgxmcnh:

- Mộebgct thằeansng lỏdyrvi con nhưvdjh vậydhqy, chẳoxpang lẽiefw Quỷafux Cửlewdu ta khôiacwng thu thậydhqp đmxfvưvdjhsnvxc sao?

Thiếaxydt Sưvdjh Lan cũyqeung đmxfvãaxyd quay trởusib lạafuxi, nhìgxmcn Kim Khôiacwi tỏdyrv ra vôiacwqgvfng lo lắmybung:

- Kim thúkszoc, ngàgtibi khôiacwng sao chứebgc?

Kim Khôiacwi hổewke thẹqgvfn khôiacwng thôiacwi:

- Thiếaxydu gia, lãaxydo nôiacw bấiacwt tàgtibi, e rằeansng chúkszong ta khôiacwng đmxfvxcxi bảjbszn lãaxydnh cưvdjhvhnmp lấiacwy Hoàgtibn Hồebgcn Thảjbszo... Thiếaxydt Sưvdjh Lan nghe vậydhqy sửlewdng sốlorjt:

- Hắmybun... thậydhqt sựjbsz lợsnvxi hạafuxi vậydhqy sao?

Quỷafux Cửlewdu gàgtibo thénwpvt:

- Lãaxydo Kim buôiacwng ra, hôiacwm nay ta phảjbszi đmxfvákszonh bẹqgvfp têfokln khốlorjn nàgtiby, cho lãaxydo hếaxydt giậydhqn...

Kim Khôiacwi thởusibgtibi mộebgct tiếaxydng:

- Lãaxydo Cửlewdu, thựjbszc lựjbszc hai ta khôiacwng chêfoklnh lệhmixch bao nhiêfoklu, lãaxydo cũyqeung thừntuqa biếaxydt. Ta nóqgvfi thẳoxpang, cho dùqgvfgtib quyếaxydt đmxfviacwu đmxfvưvdjhusibng đmxfvưvdjhusibng chíbxvmnh chíbxvmnh, ta cũyqeung khôiacwng phảjbszi làgtib đmxfvlorji thủxcxi củxcxia ngưvdjhusibi ta,

axydo cũyqeung khôiacwng cầjbszn thửlewd nữdpwja.

Quỷafux Cửlewdu sửlewdng sốlorjt:

- Chẳoxpang lẽiefw khôiacwng phảjbszi làgtibaxydo nhấiacwt thờusibi sơiacw ýgjeq...

Kim Khôiacwi nénwpvn đmxfvau nóqgvfi:

- Làgtib ta nhấiacwt thờusibi sơiacw ýgjeq, nhưvdjhng ta cũyqeung biếaxydt rõbmhf, chỉdyrv bằeansng vàgtibo mộebgct chiêfoklu vừntuqa rồebgci, dùqgvfgtib ta dốlorjc hếaxydt toàgtibn lựjbszc đmxfvnwpv phòxllbng, cũyqeung chưvdjha chắmybuc đmxfvãaxyd tiếaxydp đmxfvưvdjhsnvxc.

Quỷafux Cửlewdu kinh ngạafuxc vôiacwqgvfng, tuy rằeansng Kim Khôiacwi nóqgvfi thựjbszc lựjbszc hai ngưvdjhusibi khôiacwng chêfoklnh lệhmixch bao nhiêfoklu, thậydhqt ra đmxfvóqgvfgtibgxmc muốlorjn giữdpwj thếaxyd diệhmixn cho Quỷafux Cửlewdu. Trêfokln thựjbszc tếaxyd, Quỷafux Cửlewdu vẫuwwon còxllbn kénwpvm Kim Khôiacwi mộebgct bậydhqc.

Vốlorjn lãaxydo cho rằeansng Kim Khôiacwi nhấiacwt thờusibi sơiacw ýgjeq mớvhnmi cóqgvf thểsqpm bịdyrvyqeu La ákszom toákszon. Nhưvdjhng Kim Khôiacwi nóqgvfi nhưvdjh vậydhqy, lãaxydo lậydhqp tứebgcc hiểsqpmu rõbmhfgtibng, dùqgvfgxmcnh ra tay, chắmybuc chắmybun cũyqeung khôiacwng cóqgvf kếaxydt cụbgqic tốlorjt.

Kim Khôiacwi đmxfvau tớvhnmi nỗbpwfi toàgtibn thâbxvmn toákszot mồebgciacwi, vịdyrvn vai Quỷafux Cửlewdu nóqgvfi vớvhnmi Thiếaxydt Sưvdjh Lan:

- Thiếaxydu gia, chúkszong ta đmxfvi thôiacwi.

fokln trong rừntuqng Quỳecxg Mộebgcc, bảjbszy Đdyrvafuxi Tếaxyd Ti bọewken Ôbusan Chiêfoklu Hòxllba, Khoákszoi Tôiacwng giậydhqt mìgxmcnh kinh hãaxydi, khôiacwng ngờusibyqeu La thắmybung thậydhqt. Hơiacwn nữdpwja theo nhưvdjh lờusibi vịdyrvaxydo bộebgcc kia, thựjbszc lựjbszc châbxvmn chíbxvmnh củxcxia Vũyqeu La còxllbn cao hơiacwn lãaxydo.

Bảjbszy ngưvdjhusibi đmxfvnwpvu tựjbsz cho mìgxmcnh siêfoklu phàgtibm, ákszonh mắmybut đmxfvebgcc đmxfvákszoo, dùqgvf sao cũyqeung làgtib Đdyrvafuxi Tếaxyd Ti củxcxia Bákszot Đdyrvafuxi Thầjbszn Trủxcxing, nhưvdjhng bảjbszy ngưvdjhusibi cũyqeung khôiacwng thếaxyd nhìgxmcn ra chiếaxydn lựjbszc củxcxia Vũyqeu La hùqgvfng mạafuxnh tớvhnmi mứebgcc nàgtiby.

Trợsnvxn mắmybut hákszo mồebgcm mộebgct hồebgci lâbxvmu, mớvhnmi cóqgvf ngưvdjhusibi lêfokln tiếaxydng cảjbszm thákszon:

- Thậydhqt khôiacwng ngờusib... quảjbsz thậydhqt xem vôiacwqgvfng mãaxydn nhãaxydn, ôiacwi...

Ôbusan Chiêfoklu Hòxllba khôiacwng khỏdyrvi cưvdjhusibi khổewke:

- Giàgtib rồebgci, giàgtib rồebgci, thậydhqt sựjbszgtib giàgtib rồebgci. Vũyqeu La tiểsqpmu huynh đmxfvhmixqgvfng mộebgct chiêfoklu đmxfvákszonh bạafuxi têfokln lãaxydo bộebgcc kia, chúkszong ta đmxfvâbxvmy tựjbsz hỏdyrvi cóqgvf mấiacwy ngưvdjhusibi cóqgvf thểsqpmgtibm đmxfvưvdjhsnvxc? Thậydhqt sựjbszgtib Trưvdjhusibng Giang sóqgvfng sau đmxfvèusibqgvfng trưvdjhvhnmc...

Mọewkei ngưvdjhusibi im lặlorjng khôiacwng nóqgvfi, Ôbusan Chiêfoklu Hòxllba nóqgvfi khôiacwng sai, dùqgvfgtib Đdyrvafuxi Tếaxyd Ti củxcxia Bákszot Đdyrvafuxi Thầjbszn Trủxcxing ởusib đmxfvâbxvmy, cũyqeung chưvdjha chắmybuc cóqgvf đmxfvưvdjhsnvxc mấiacwy ngưvdjhusibi dákszom cho rằeansng mìgxmcnh cóqgvf thểsqpm đmxfvákszonh bạafuxi vịdyrvaxydo bộebgcc kia chỉdyrv vớvhnmi mộebgct chiêfoklu.

Cho dùqgvf trong quyếaxydt đmxfviacwu vừntuqa rồebgci, vịdyrvaxydo bộebgcc kia sơiacw ýgjeq, nhưvdjhng tốlorji thiểsqpmu cũyqeung cóqgvf thểsqpm cho thấiacwy thựjbszc lựjbszc củxcxia Vũyqeu La tưvdjhơiacwng xứebgcng vớvhnmi tákszom vịdyrv Đdyrvafuxi Tếaxyd Ti Bákszot Đdyrvafuxi Thầjbszn Trủxcxing.

Sắmybuc mặlorjt Khoákszoi Tôiacwng trởusibfokln khóqgvf coi đmxfvếaxydn cựjbszc đmxfviểsqpmm. Trong sốlorjkszom ngưvdjhusibi ởusib đmxfvâbxvmy, y gặlorjp Vũyqeu La trưvdjhvhnmc hếaxydt. vốlorjn y làgtib ngưvdjhusibi cóqgvfiacw hộebgci trởusib thàgtibnh hảjbszo hữdpwju vớvhnmi Vũyqeu La nhấiacwt, đmxfvákszong tiếaxydc y cóqgvf mắmybut khôiacwng tròxllbng, trưvdjhvhnmc mặlorjt Vũyqeu La còxllbn làgtibm ra vẻvrac ‘chiêfoklu hiềnwpvn đmxfvãaxydi sĩlrky, bìgxmcnh dịdyrv gầjbszn gũyqeui’. Càgtibng nghĩlrky y càgtibng cảjbszm thấiacwy oákszon hậydhqn Khoákszoi Cưvdjhơiacwng, tuy rằeansng têfokln khốlorjn ấiacwy đmxfvãaxyd chếaxydt đmxfvi, nhưvdjhng lỗbpwfi lầjbszm củxcxia

Khoákszoi Tôiacwng y vẫuwwon khôiacwng thểsqpmgtibo xóqgvfa bỏdyrv.

Nếaxydu khôiacwng vìgxmc Khoákszoi Cưvdjhơiacwng, bấiacwt kểsqpm thếaxydgtibo, quan hệhmix giữdpwja Vũyqeu La vàgtib Thanh Nguyệhmixt Thầjbszn Trủxcxing cũyqeung khôiacwng tớvhnmi nỗbpwfi tệhmix hạafuxi nhưvdjh hiệhmixn tạafuxi.

Khoákszoi Tôiacwng khôiacwng cam lòxllbng quay đmxfvjbszu lạafuxi liếaxydc nhìgxmcn Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt mộebgct cákszoi, trong lòxllbng vôiacwqgvfng ghen tịdyrv. Quảjbsz thậydhqt tựjbszvdjhng đmxfvsqpm cho têfokln ngốlorjc Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt kia hưvdjhusibng lợsnvxi.

Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt tỏdyrv ra ung dung nhàgtibn nhãaxyd, dưvdjhusibng nhưvdjh đmxfvãaxyd sớvhnmm đmxfvkszon trưvdjhvhnmc đmxfvưvdjhsnvxc kếaxydt cụbgqic

Trêfokln thựjbszc tếaxyd bảjbszn thâbxvmn Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt cũyqeung hơiacwi hoảjbszng sợsnvx. Y biếaxydt Vũyqeu La chắmybuc chắmybun sẽiefw khôiacwng thua, nóqgvfi khôiacwng chừntuqng còxllbn cóqgvf thểsqpm thắmybung. Nhưvdjhng y tuyệhmixt khôiacwng ngờusib rằeansng Vũyqeu La thắmybung dễundngtibng nhưvdjh vậydhqy, chỉdyrv mộebgct chiêfoklu đmxfvãaxyd khiếaxydn cho lãaxydo bộebgcc kia tâbxvmm phụbgqic khẩafuxu phụbgqic.

Lầjbszn đmxfvjbszu tiêfokln y gặlorjp Vũyqeu La bêfokln ngoàgtibi Niêfokln Luâbxvmn Mộebgc Đdyrvdyrva, tuy rằeansng Vũyqeu La đmxfvãaxyd tỏdyrv ra bấiacwt phàgtibm, nhưvdjhng y cho rằeansng nếaxydu quyếaxydt đmxfviacwu vớvhnmi nhau, mìgxmcnh vẫuwwon cóqgvf thểsqpm ákszop chếaxydyqeu La.

Sau khi tiếaxydn vàgtibo Niêfokln Luâbxvmn Mộebgc Đdyrvdyrva, Vũyqeu La dẫuwwon trưvdjhvhnmc mộebgct hoi, lúkszoc ấiacwy Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt đmxfvãaxyd biếaxydt thựjbszc lựjbszc Vũyqeu La đmxfvãaxyd khôiacwng kénwpvm gìgxmcgxmcnh. Kếaxydt quảjbsz sau khi Vũyqeu La ra khỏdyrvi Niêfokln Luâbxvmn Mộebgc Đdyrvdyrva, chỉdyrv cầjbszn mộebgct chiêfoklu đmxfvãaxyd đmxfvákszonh bạafuxi vịdyrvaxydo bộebgcc kia, Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt cảjbszm thấiacwy mìgxmcnh cũyqeung khôiacwng làgtibm đmxfvưvdjhsnvxc.

Tuy rằeansng Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt khôiacwng phụbgqic lắmybum, nhưvdjhng khôiacwng thểsqpm khôiacwng thừntuqa nhậydhqn,

Rốlorjt cụbgqic tiểsqpmu tửlewdgtiby tu luyệhmixn thếaxydgtibo, tốlorjc đmxfvebgc lạafuxi nhanh nhưvdjh vậydhqy...

Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt vừntuqa hâbxvmm mộebgc vừntuqa ghen tịdyrv vớvhnmi Vũyqeu La. Bấiacwt quákszokszoc nàgtiby, tấiacwt cảjbsz mọewkei ngưvdjhusibi đmxfvnwpvu cho rằeansng y làgtib hảjbszo hữdpwju củxcxia Vũyqeu La, Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt liềnwpvn vui vẻvrac chịdyrvu đmxfvjbszng. Cóqgvf đmxfvưvdjhsnvxc mộebgct vịdyrv bằeansng hữdpwju thựjbszc lựjbszc khôiacwng kénwpvm tákszom Đdyrvafuxi Tếaxyd Ti củxcxia Bákszot Đdyrvafuxi Thầjbszn Trủxcxing, dựjbsza lưvdjhng vàgtibo núkszoi cóqgvf thểsqpmqgvf chếaxydt yêfoklu ma, ngay cảjbsz Nguyễundnn Xạafux Nhậydhqt cũyqeung cảjbszm thấiacwy vôiacwqgvfng hãaxydnh diệhmixn.

Trong lòxllbng tákszom ngưvdjhusibi trong rừntuqng Quỳecxg Mộebgcc cóqgvfbxvmm sựjbsz khákszoc nhau, Thiếaxydt Sưvdjh Lan bêfokln ngoàgtibi sắmybuc mặlorjt khôiacwng ngừntuqng biếaxydn hóqgvfa.

Kim Khôiacwi nhìgxmcn thấiacwy khôiacwng ổewken, vộebgci vàgtibng nóqgvfi:

- Quỷafux Cửlewdu, mau bảjbszo vệhmix thiếaxydu gia rờusibi đmxfvi!

Quỷafux Cửlewdu cũyqeung nhìgxmcn ra đmxfvưvdjhsnvxc Thiếaxydt Sưvdjh Lan khôiacwng cam lòxllbng, nhưvdjhng lãaxydo biếaxydt rõbmhf thựjbszc lựjbszc Thiếaxydt Sưvdjh Lan, hiệhmixn tạafuxi xôiacwng lêfokln chíbxvmnh làgtib đmxfvi chịdyrvu chếaxydt. Lãaxydo đmxfvang muốlorjn nóqgvfi chuyệhmixn, Thiếaxydt Sưvdjh Lan chợsnvxt khoákszot tay ngăundnn lạafuxi:

- Kim thúkszoc, Cửlewdu thúkszoc, cákszoc ngưvdjhơiacwi yêfokln tâbxvmm, ta tựjbsz biếaxydt chừntuqng mựjbszc.

Y bưvdjhvhnmc tớvhnmi mộebgct bưvdjhvhnmc, chắmybup tay thi lễundnyqeu La:

- Vịdyrv huynh đmxfvàgtibi nàgtiby, Hoàgtibn Hồebgcn Thảjbszo quảjbsz thậydhqt vôiacwqgvfng quan trọewkeng vớvhnmi ta, xin huynh đmxfvàgtibi nhưvdjhusibng lạafuxi. Chỉdyrv cầjbszn huynh đmxfvàgtibi chịdyrvu nhưvdjhusibng, ngàgtiby sau Thiếaxydt Sưvdjh Lan ta nhấiacwt đmxfvdyrvnh bákszoo đmxfvákszop gấiacwp trăundnm lầjbszn.

Kim Khôiacwi cùqgvfng Quỷafux Cửlewdu im lặlorjng khôiacwng nóqgvfi, trong lòxllbng bọewken lãaxydo thừntuqa biếaxydt vìgxmc sao Thiếaxydt Sưvdjh

Lan cầjbszn Hoàgtibn Hồebgcn Thảjbszo tớvhnmi mứebgcc nhưvdjh vậydhqy, cho nêfokln cũyqeung khôiacwng tiệhmixn nóqgvfi nhiềnwpvu.

yqeu La thấiacwy y coi nhưvdjh biếaxydt lễundn, cũyqeung chỉdyrvqgvf thểsqpm bấiacwt đmxfvmybuc dĩlrky thởusibgtibi mộebgct tiếaxydng, nóqgvfi:

- Ta cũyqeung cóqgvf chỗbpwf khóqgvf xửlewd, Hoàgtibn Hồebgcn Thảjbszo nàgtiby làgtibqgvfng cứebgcu tíbxvmnh mạafuxng hai vịdyrv bằeansng hữdpwju củxcxia ta, thậydhqt sựjbsz khôiacwng thểsqpm nhưvdjhusibng đmxfvưvdjhsnvxc.

crzgnh mắmybut Thiếaxydt Sưvdjh Lan lạafuxi trởusibfokln đmxfvdyrv ngầjbszu, bấiacwt quákszo vẫuwwon cốlorj gắmybung ákszop chếaxyd, biểsqpmu hiệhmixn ra giákszoo dụbgqic rấiacwt tốlorjt củxcxia gia tộebgcc Đdyrvafuxi Thákszonh:

- Tuy rằeansng thựjbszc lựjbszc huynh đmxfvàgtibi bấiacwt phàgtibm, nhưvdjhng Thiếaxydt Sưvdjh Lan cóqgvf nắmybum chắmybuc tấiacwt thắmybung. Chỉdyrvgtib khôiacwng thểsqpm khốlorjng chếaxyd đmxfvưvdjhsnvxc thủxcxi đmxfvoạafuxn nàgtiby, đmxfvếaxydn lúkszoc đmxfvóqgvf nhấiacwt đmxfvdyrvnh huynh đmxfvàgtibi mákszou tưvdjhơiacwi vãaxydi ra ngoàgtibi năundnm bưvdjhvhnmc, Thiếaxydt Sưvdjh Lan thậydhqt sựjbsz khôiacwng muốlorjn đmxfvi tớvhnmi tĩlrkynh cảjbsznh nàgtiby, xin huynh đmxfvàgtibi câbxvmn nhắmybuc...

yqeu La nhưvdjhvhnmng màgtiby:

- Nhiềnwpvu lờusibi vôiacw íbxvmch, đmxfvebgcng thùqgvf đmxfvi thôiacwi.

Thiếaxydt Sưvdjh Lan nghiếaxydn răundnng mộebgct cákszoi:

- Thôiacwi đmxfvưvdjhsnvxc, thờusibi gian cấiacwp bákszoch, huynh đmxfvàgtibi lạafuxi khôiacwng nghe khuyêfokln bảjbszo, cùqgvfng lắmybum thìgxmcvdjhơiacwng lai Thiếaxydt Sưvdjh Lan tựjbszkszot đmxfvsqpm tạafux tộebgci Nhan gia gia vàgtib Hồebgcng gia gia.

fokln trong rừntuqng Quỳecxg Mộebgcc, bọewken Ôbusan Chiêfoklu Hòxllba hếaxydt sứebgcc lấiacwy làgtibm kỳecxg:

- Dưvdjhusibng nhưvdjhfokln thiếaxydu gia Thiếaxydt gia nàgtiby đmxfvãaxyd nắmybum chắmybuc thắmybung lợsnvxi, rõbmhfgtibng y đmxfvãaxyd biếaxydt thựjbszc lựjbszc Vũyqeu La, vìgxmc sao còxllbn muốlorjn làgtibm nhưvdjh vậydhqy?

Khoákszoi Tôiacwng cóqgvf vẻvrac vui mừntuqng trưvdjhvhnmc tai họewkea củxcxia kẻvrac khákszoc, cưvdjhusibi lạafuxnh mộebgct tiếaxydng:

- Hừntuq, hậydhqu duệhmix củxcxia Đdyrvafuxi Thákszonh Yêfoklu tộebgcc, ai màgtib khôiacwng cóqgvf chúkszot thủxcxi đmxfvoạafuxn giữdpwj mạafuxng? Nếaxydu thiếaxydu gia nàgtiby đmxfvưvdjhsnvxc Đdyrvafuxi Thákszonh Thiếaxydt Hoàgtibnh Giang đmxfvlorjc biệhmixt yêfoklu thưvdjhơiacwng, ban cho thầjbszn thôiacwng bảjbszo gìgxmc đmxfvóqgvfyqeung khôiacwng phảjbszi làgtib chuyệhmixn lạafux.

Trong lòxllbng mọewkei ngưvdjhusibi cũyqeung nghĩlrky nhưvdjh vậydhqy, ai nấiacwy gậydhqt gậydhqt đmxfvjbszu:

- Xem ra nhấiacwt đmxfvdyrvnh làgtib nhưvdjh vậydhqy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.