Tiên Tuyệt

Chương 372 : Âm cực chi nhãn (hạ)

    trước sau   
ggfd La nhìixjgn mọggobi ngưugzgggobi, cưugzgggobi hăfkutng hắdsvmc vôeuuwieldng gian xảvbsto:

- Cálxspc vịaqbyggfdng khôeuuwng cầaevpn thấnwbdt vọggobng, Thanh Khâbwbsu lấnwbdy đyneli Hoàwzkcn Hồglthn Thảvbsto, tựggfd nhiêasqxn sẽugzg bồglthi thưugzgggobng cho cálxspc vịaqby. Cálxspc vịaqby cứkljm việxbhuc tớqnzri Thanh Khâbwbsu thỉqglanh cầaevpu, trưugzgqnzrc đynelógpwj Nhan lãwivvo đynelãwivvgpwji vớqnzri ta, chắdsvmc chắdsvmn sẽugzg khiếxxhln cho mọggobi ngưugzgggobi hàwzkci lòggfdng, cógpwj lẽugzg íwzkcch lợwzkci sẽugzg khôeuuwng thua kéwvjnm gìixjg Hoàwzkcn Hồglthn Thảvbsto.

- Thậuuzyt vậuuzyy sao?

Vốtsnqn Ôoiftn Chiêasqxu Hòggfda đynelãwivv thấnwbdt vọggobng, vừoifta nghe hắdsvmn nógpwji nhưugzg vậuuzyy hếxxhlt sứkljmc vui mừoiftng.

ggfd La lạowspi giơnwbd nhẫzducn bạowspch hồglthasqxn:

- Cálxspc ngưugzgơnwbdi xem cógpwj thậuuzyt khôeuuwng?


Ôoiftn Chiêasqxu Hòggfda cưugzgggobi sang sảvbstng:

- Ta đynelãwivvgpwji trưugzgqnzrc, chẳvkdyng lẽugzg Đxxraowspi Thálxspnh đyneli tranh íwzkcch lợwzkci vớqnzri chúrpuqng ta?

Trêasqxn thựggfdc tếxxhl nếxxhlu khôeuuwng phảvbsti thậuuzyt sựggfd cầaevpn, thôeuuwng thưugzgggobng Đxxraowspi Thálxspnh Yêasqxu tộxxrac tuyệxbhut khôeuuwng tranh cưugzgqnzrp bảvbsto vậuuzyt gìixjg vớqnzri Bálxspt Đxxraowspi Thầaevpn Trủowspng cảvbst. Bọggobn họggob đynelãwivv sốtsnqng mấnwbdy vạowspn năfkutm, thứkljmgpwj thểlupv khiếxxhln cho bọggobn họggob coi trọggobng cũggfdng thậuuzyt sựggfd khôeuuwng nhiềonusu lắdsvmm.

ggfd La cưugzgggobi thầaevpm trong lòggfdng, lãwivvo giàwzkc mấnwbdt nếxxhlt kia chơnwbdi ta mộxxrat vốtsnq, lầaevpn nàwzkcy trảvbst lạowspi cho lãwivvo...

Hoàwzkcn Hồglthn Thảvbsto quảvbst thậuuzyt làwzkc hiếxxhlm cógpwj, nếxxhlu bồglthi thưugzgggobng cho Bálxspt Đxxraowspi Thầaevpn Trủowspng mỗhgnei Thầaevpn Trủowspng mộxxrat phầaevpn lễggfd khôeuuwng kéwvjnm Hoàwzkcn Hồglthn Thảvbsto, lạowspi thêasqxm nhữhsrjng Thầaevpn Tràwzkcng nhỏtsnq kiếxxhlm chálxspc chúrpuqt đynelqglanh nữhsrja, cho dùield Nhan lãwivvo giàwzkcu nứkljmt đyneltsnq đyneltsnqlxspch, phen nàwzkcy đynelowsp khiếxxhln cho lãwivvo phảvbsti đynelau lòggfdng.

Ôoiftn Chiêasqxu Hòggfda chắdsvmp tay cúrpuqi đynelaevpu:

- Nếxxhlu làwzkc nhưugzg vậuuzyy, chúrpuqng ta xin tạowsp ơnwbdn Đxxraowspi Thálxspnh trưugzgqnzrc.

Bảvbsty têasqxn Đxxraowspi Tếxxhl Ti còggfdn lạowspi cũggfdng bálxspi tạowsp, trong lòggfdng Nguyễggfdn Xạowsp Nhậuuzyt cảvbstm thấnwbdy kỳrurs quálxspi, cũggfdng khôeuuwng biếxxhlt mìixjgnh nghĩvrlzixjg.

ggfd La xuyêasqxn qua lưugzgu quang, ra khỏtsnqi Lụpwlic hợwzkcp Thanh Long đynelowspi trậuuzyn, nhìixjgn mọggobi ngưugzgggobi ôeuuwm quyềonusn nógpwji:

- Tiểlupvu tửpmftggfdn cógpwj chuyệxbhun quan trọggobng, xin đyneli trưugzgqnzrc mộxxrat bưugzgqnzrc!

Ngọggobc Tung Trùieldng bay lêasqxn, Vũggfd La đynelang chuẩgviin bịaqby rờggobi đyneli, thìixjgnh lìixjgnh trong cálxspnh rừoiftng bêasqxn cạowspnh vang lêasqxn thanh âbwbsm sang sảvbstng nhưugzg tiếxxhlng hồglthng chung:

- Chậuuzym đynelãwivv, đynellupv Hoàwzkcn Hồglthn Thảvbsto lạowspi rồglthi hãwivvy nógpwji.

ggfd La làwzkcm nhưugzg khôeuuwng nghe thấnwbdy, Ngọggobc Tung Trùieldng thầaevpn quang lógpwje sálxspng, tăfkutng tốtsnqc bay đyneli. Khôeuuwng ngờggob trong cálxspnh rừoiftng gầaevpn đynelógpwjbwbsng lêasqxn mộxxrat bứkljmc màwzkcn sálxspng khổtsnqng lồglth, bao trùieldm thiêasqxn đynelaqbya, phong tỏtsnqa hoàwzkcn toàwzkcn cảvbst Niêasqxn Luâbwbsn Mộxxra Đxxraaqbya.


Sắdsvmc mặugzgt Vũggfd La khẽugzg biếxxhln, quálxspt to mộxxrat tiếxxhlng:

- Khôeuuwng cầaevpn biếxxhlt ngưugzgơnwbdi làwzkc ai, còggfdn chưugzga hiểlupvu nữhsrja sao, ta đynelowspi biểlupvu cho Thanh Khâbwbsu.

- Thanh Khâbwbsu cógpwj thểlupvgpwj ngưugzgggobi nhưugzg ngưugzgơnwbdi...

Thanh âbwbsm nọggobggfdn chưugzga nógpwji xong, Vũggfd La liềonusn lớqnzrn tiếxxhlng cắdsvmt ngang:

- Ngu xuẩgviin, nhìixjgn nhìixjgn lạowspi dưugzgqnzri châbwbsn ta!

ggfd La chưugzga thểlupv hoàwzkcn toàwzkcn phálxspt đynelxxrang Ngọggobc Tung Trùieldng, cho nêasqxn tạowspm thờggobi dịaqby bảvbsto nàwzkcy vẫzducn hiệxbhun ra dưugzgqnzri châbwbsn hắdsvmn.

Ngưugzgggobi trong rừoiftng khôeuuwng cógpwj tiếxxhlng đynelxxrang, mộxxrat lúrpuqc lâbwbsu sau vầaevpng sálxspng nọggobggfdng khôeuuwng thấnwbdy triệxbhut tiêasqxu. Vũggfd La âbwbsm thầaevpm thởvilnwzkci, xem ra trậuuzyn chiếxxhln nàwzkcy làwzkc khôeuuwng thểlupv trálxspnh néwvjn.

Quảvbst nhiêasqxn, thanh âbwbsm nọggob cắdsvmn răfkutng nógpwji:

- Hoàwzkcn Hồglthn Thảvbsto vôeuuwieldng quan trọggobng vớqnzri Thiếxxhlt gia ta, cho dùield Thanh Khâbwbsu cùieldng Nộxxra Long đynelvbsto liêasqxn thùield, chúrpuqng ta cũggfdng khôeuuwng thểlupv thoálxspi nhưugzgwzkcng. Xin cálxspc hạowsp ra giálxsp, chỉqgla cầaevpn Thiếxxhlt gia chúrpuqng ta cógpwj thểlupv lấnwbdy ra, tuyệxbhut đyneltsnqi khôeuuwng chúrpuqt cau màwzkcy.

- Nộxxra Long đynelvbsto!

- Thiếxxhlt gia Yêasqxu tộxxrac Đxxraowspi Thálxspnh Thâbwbsm Uyêasqxn Huyếxxhlt Ngạowspc Thiếxxhlt Hoàwzkcnh Giang!

- Trêasqxn dịaqby bảvbsto dưugzgqnzri châbwbsn thiếxxhlu niêasqxn nọggob, dưugzgggobng nhưugzggpwjnwbdn kýpsrh củowspa Đxxraowspi Thálxspnh Hồglthng Phálxsp Hảvbsti Nộxxra Long đynelvbsto...

asqxn ngoàwzkci mưugzgggobi gốtsnqc Quỳrurs Mộxxrac, đynelálxspm chiếxxhln sĩvrlzasqxu tộxxrac bìixjgnh thưugzgggobng nhưugzg lọggobt vàwzkco trong sưugzgơnwbdng mùield, hoàwzkcn toàwzkcn khôeuuwng rõfxxg ngưugzgggobi nọggobieldng Vũggfd La đynelang nógpwji chuyệxbhun gìixjg, nhưugzgng tálxspm Đxxraowspi Tếxxhl Ti trong rừoiftng hiểlupvu đynelưugzgwzkcc, cảvbst bọggobn sắdsvmc mặugzgt tálxspi nhợwzkct, giậuuzyt mìixjgnh kinh hãwivvi.


May làwzkc vừoifta rồglthi bọggobn họggob chưugzga đynelxxrang thùieldieldng Vũggfd La, khôeuuwng ngờggob lai lịaqbych củowspa tiểlupvu tửpmftwzkcy lớqnzrn nhưugzg vậuuzyy. Ngoạowspi trừoift Thanh Khâbwbsu, còggfdn cógpwj chỗhgne dựggfda khálxspc làwzkc Nộxxra Long đynelvbsto.

wzkc lầaevpn nàwzkcy tìixjgm kiếxxhlm Hoàwzkcn Hồglthn Thảvbsto, lạowspi cógpwj thểlupv kinh đynelxxrang cảvbst Thiếxxhlt Hoàwzkcnh Giang, ba vịaqby Đxxraowspi Thálxspnh Yêasqxu tộxxrac đynelonusu muốtsnqn cógpwj đynelưugzgwzkcc Hoàwzkcn Hồglthn Thảvbsto, rốtsnqt cụpwlic làwzkcgpwj chuyệxbhun gìixjg?

Trong lòggfdng Nguyễggfdn Xạowsp Nhậuuzyt cảvbstm thấnwbdy thoảvbsti málxspi khôeuuwng íwzkct, thìixjg ra tiểlupvu tửpmftwzkcy còggfdn cógpwj chỗhgne dựggfda làwzkc Nộxxra Long đynelvbsto. Nếxxhlu nógpwji vềonus chiếxxhln lựggfdc, Đxxraowspi Thálxspnh Hồglthng Phálxsp Hảvbsti củowspa Nộxxra Long đynelvbsto chắdsvmc chắdsvmn xếxxhlp trong ba vịaqby tríwzkc đynelaevpu trong sốtsnq Đxxraowspi Thálxspnh Yêasqxu tộxxrac ởviln Đxxraôeuuwng Thổtsnq, tiểlupvu tửpmftwzkcy cógpwj chiếxxhln lựggfdc mạowspnh nhưugzg vậuuzyy cũggfdng khôeuuwng cógpwj chi làwzkc kỳrurs lạowsp.

rpuqc trưugzgqnzrc y bịaqby đynelvbstwzkcch liêasqxn tụpwlic, rốtsnqt cụpwlic cũggfdng tìixjgm đynelưugzgwzkcc mộxxrat cálxspi cớqnzr đynellupv an ủowspi mìixjgnh.

Sắdsvmc mặugzgt Khoálxspi Tôeuuwng trởvilnasqxn kỳrurs quálxspi, trong lòggfdng khôeuuwng nhịaqbyn đynelưugzgwzkcc thógpwja mạowsp thầaevpm: Tiểlupvu tửpmftwzkcy giảvbst heo ăfkutn hổtsnq, thậuuzyt làwzkc quálxsp đynelálxspng... Lai lịaqbych củowspa hắdsvmn lớqnzrn nhưugzg vậuuzyy, rõfxxgwzkcng làwzkcrpuqc trưugzgqnzrc muốtsnqn đynelùielda giỡgkzsn vớqnzri mìixjgnh ởviln Hỏtsnqa Nham cốtsnqc. Lúrpuqc ấnwbdy lãwivvo tửpmftggfdn ra vẻacyi cao thủowsp, muốtsnqn kếxxhlt giao vớqnzri hắdsvmn, mờggobi hắdsvmn uốtsnqng tràwzkc, hiệxbhun tạowspi nghĩvrlz lạowspi thậuuzyt làwzkc bựggfdc tứkljmc.

Lai lịaqbych Vũggfd La quálxsp lớqnzrn, vừoifta rồglthi Khoálxspi Tôeuuwng vốtsnqn còggfdn cógpwj chúrpuqt oálxspn hậuuzyn, lạowspi bịaqby danh hiệxbhuu củowspa Đxxraowspi Thálxspnh Hồglthng Phálxsp Hảvbsti Nộxxra Long đynelvbsto đynelèeuuw xuốtsnqng, chúrpuqt oálxspn hậuuzyn nàwzkcy lậuuzyp tứkljmc phálxspt tiếxxhlt ra ngoàwzkci nhưugzglxspi rắdsvmm.

Hiệxbhun tạowspi y chỉqgla cảvbstm thấnwbdy hơnwbdi bựggfdc tứkljmc, nhớqnzr lạowspi dálxspng vẻacyi trêasqxn cao chógpwjt vógpwjt củowspa mìixjgnh trêasqxn đynelqglanh Hỏtsnqa Nham cốtsnqc, lạowspi cảvbstm thấnwbdy khi ấnwbdy mìixjgnh giốtsnqng nhưugzg mộxxrat têasqxn hềonus, hếxxhlt sứkljmc nựggfdc cưugzgggobi. Càwzkcng nghĩvrlzwzkcng cảvbstm thấnwbdy tiếxxhlu tửpmftggfd La nàwzkcy thậuuzyt làwzkc đynelálxspng hậuuzyn, rõfxxgwzkcng hắdsvmn muốtsnqn đynelùielda cợwzkct vớqnzri mìixjgnh.

May làwzkcrpuqc hắdsvmn đynelkljmng trưugzgqnzrc cửpmfta Thanh Nguyệxbhut Thầaevpn Trủowspng thógpwja mạowspaevpm ĩvrlz, mìixjgnh khôeuuwng thểlupv ra đynelálxspnh, bằkbkung khôeuuwng e rằkbkung lúrpuqc nàwzkcy Thanh Nguyệxbhut Thầaevpn Trủowspng đynelãwivv khôeuuwng còggfdn tồglthn tạowspi...

Kếxxhl đynelógpwj Khoálxspi Tôeuuwng lạowspi run lêasqxn. Sau nhữhsrjng hiệxbhuu lầaevpm liêasqxn tiếxxhlp, trong cảvbstm nhậuuzyn củowspa Khoálxspi Tôeuuwng, Vũggfd La đynelãwivv trởviln thàwzkcnh mộxxrat têasqxn tiểlupvu tửpmft âbwbsm hiểlupvm giảvbsto hoạowspt, liệxbhut vàwzkco loạowspi ngưugzgggobi ‘tuyệxbhut đyneltsnqi nguy hiểlupvm’. Khoálxspi Tôeuuwng âbwbsm thầaevpm quyếxxhlt đynelaqbynh, vềonus sau trăfkutm ngàwzkcn lầaevpn đyneloiftng cógpwj chuyệxbhun gìixjg liêasqxn quan tớqnzri ngưugzgggobi nàwzkcy, cho dùieldwzkcgpwj, cũggfdng nhấnwbdt đynelaqbynh phảvbsti sinh lòggfdng kíwzkcnh trọggobng, khôeuuwng cầaevpu lãwivvo nhâbwbsn gia ngàwzkci chiếxxhlu cốtsnq ta, chỉqgla cầaevpn lãwivvo nhâbwbsn gia ngàwzkci đyneloiftng chơnwbdi ta làwzkc đynelưugzgwzkcc...

ggfd La khôeuuwng muốtsnqn đynelxxrang thùield, dùield sao Thiếxxhlt Hoàwzkcnh Giang cũggfdng làwzkc mộxxrat trong sốtsnq nhữhsrjng Đxxraowspi Thálxspnh Yêasqxu tộxxrac, làwzkc nhâbwbsn vậuuzyt ngang hàwzkcng vớqnzri Nhan lãwivvo vàwzkc Hồglthng Phálxsp Hảvbsti, thuộxxrac vềonuswivvo quálxspi vậuuzyt siêasqxu cấnwbdp sốtsnqng mấnwbdy vạowspn năfkutm, đyneltsnqi phógpwjggfd La dễggfd nhưugzg trởvilnwzkcn tay.

Huốtsnqng hồglth việxbhuc nàwzkcy mìixjgnh cũggfdng vôeuuwieldng oan uổtsnqng, nếxxhlu vìixjg vậuuzyy màwzkc chuốtsnqc lấnwbdy mộxxrat cưugzgggobng đynelaqbych, Vũggfd La cảvbstm thấnwbdy mấnwbdt nhiềonusu hơnwbdn đynelưugzgwzkcc.

Hắdsvmn đynelang cảvbstm thấnwbdy khógpwj xửpmft trong lòggfdng, ngưugzgggobi Thiếxxhlt gia cũggfdng khôeuuwng dễggfd chịaqbyu gìixjgnwbdn.

ugzgqnzri mộxxrat ngọggobn sơnwbdn phong cógpwj hai lãwivvo nhâbwbsn vàwzkc mộxxrat thiếxxhlu niêasqxn. Trong tay mộxxrat lãwivvo nhâbwbsn đynelang cầaevpm mộxxrat chiếxxhlc hộxxrap ngọggobc, bêasqxn trong hộxxrap ngọggobc toálxspt ra từoiftng tia tinh quang chui xuốtsnqng lòggfdng đynelnwbdt.


Chíwzkcnh nhữhsrjng tia tinh quang nàwzkcy xuyêasqxn qua mặugzgt đynelnwbdt bay ngưugzgwzkcc trởvilnasqxn, hógpwja thàwzkcnh vầaevpng sálxspng phong tỏtsnqa toàwzkcn Niêasqxn Luâbwbsn Mộxxra Đxxraaqbya.

Thiếxxhlu niêasqxn kia đynelang tỏtsnq ra khógpwj xửpmft:

- Kim thúrpuqc, nếxxhlu hắdsvmn khôeuuwng chịaqbyu, vậuuzyy chúrpuqng ta phảvbsti làwzkcm sao...

Chiếxxhln lựggfdc củowspa Thâbwbsm Uyêasqxn Huyếxxhlt Ngạowspc nhấnwbdt tộxxrac Thiếxxhlt Hoàwzkcnh Giang hếxxhlt sứkljmc hùieldng mạowspnh, lạowspi thêasqxm cuồglthng vọggobng, nhưugzgng khôeuuwng cógpwj nghĩvrlza làwzkc bọggobn họggob ngu ngốtsnqc. Thiếxxhlt gia đyneltsnqi phógpwj vớqnzri Thanh Khâbwbsu hoặugzgc Nộxxra Long đynelvbsto đynelãwivvgpwj chúrpuqt cậuuzyt lựggfdc, đyneloiftng nógpwji làwzkc mộxxrat lầaevpn đyneltsnqi phógpwj hai nhàwzkc.

Nguyêasqxn nhâbwbsn cũggfdng làwzkcixjg thầaevpn thuậuuzyt củowspa Cửpmftu Vĩvrlz Bạowspch Hồgltheuuw song Đxxraôeuuwng Thổtsnq, chiếxxhln lựggfdc Thấnwbdt Thùield Giao Long thiêasqxn hạowspeuuw đynelaqbych, cảvbst hai nhàwzkcwzkcy đynelonusu khắdsvmc chếxxhl Thâbwbsm Uyêasqxn Huyếxxhlt Ngạowspc nhấnwbdt tộxxrac.

Nhưugzgng gầaevpn đynelâbwbsy Thiếxxhlt gia đynelãwivv xảvbsty ra mộxxrat íwzkct biếxxhln cốtsnq, cho nêasqxn nhấnwbdt đynelaqbynh phảvbsti lấnwbdy cho bằkbkung đynelưugzgwzkcc Hoàwzkcn Hồglthn Thảvbsto.

Thiếxxhlt Hoàwzkcnh Giang cũggfdng làwzkcnwbd ýpsrh, khôeuuwng ngờggob rằkbkung cógpwj Đxxraowspi Thálxspnh khálxspc tớqnzri tranh cưugzgqnzrp Hoàwzkcn Hồglthn Thảvbsto, cho nêasqxn chỉqgla phálxspi mộxxrat đynelkljma chálxspu chạowspy tớqnzri.

Vốtsnqn lãwivvo cógpwj ýpsrh đynellupv cho y rèeuuwn luyệxbhun mộxxrat phen.

Ngoàwzkci ra, vìixjg muốtsnqn ổtsnqn thỏtsnqa, lạowspi phálxspi thêasqxm hai lãwivvo bộxxrac tùieldy tùieldng cógpwj thựggfdc lựggfdc khôeuuwng tầaevpm thưugzgggobng đyneli theo.

wivvo cho rằkbkung bằkbkung vàwzkco danh hiệxbhuu Đxxraowspi Thálxspnh củowspa mìixjgnh, Bálxspt Đxxraowspi Thầaevpn Trủowspng sẽugzg khôeuuwng dálxspm khôeuuwng tuâbwbsn. Chỉqgla cầaevpn bálxspo ra danh hiệxbhuu, ắdsvmt sẽugzg ngoan ngoãwivvn hai tay dâbwbsng lêasqxn Hoàwzkcn Hồglthn Thảvbsto. Hai lãwivvo bộxxrac nàwzkcy cũggfdng mang theo khôeuuwng íwzkct bảvbsto bốtsnqi, đynelowsp đynellupv bồglthi thưugzgggobng cho Bálxspt Đxxraowspi Thầaevpn Trủowspng.

Kếxxhlt quảvbst gặugzgp gỡgkzsggfd La, chálxspu Thiếxxhlt Hoàwzkcnh Giang têasqxn làwzkc Thiếxxhlt Sưugzg Lan, cũggfdng đynelãwivv mấnwbdy trăfkutm tuổtsnqi, nhưugzgng từoift nhỏtsnq đynelãwivv đynelưugzgwzkcc che chởviln, chưugzga từoiftng trảvbsti qua sógpwjng giógpwj, đyneloiftng nógpwji làwzkc đynelưugzga ra quyếxxhlt đynelaqbynh cógpwjasqxn đynelglthng thờggobi tuyêasqxn chiếxxhln vớqnzri Thanh Khâbwbsu vàwzkc Nộxxra Long đynelvbsto hay khôeuuwng.

Thiếxxhlt Sưugzg Lan biếxxhlt rấnwbdt rõfxxgwzkcng, nếxxhlu dùieldng vũggfd lựggfdc ngăfkutn Vũggfd La lạowspi, chẳvkdyng khálxspc nàwzkco tuyêasqxn chiếxxhln cùieldng hai vịaqby Đxxraowspi Thálxspnh Yêasqxu tộxxrac.

Cho nêasqxn Thiếxxhlt Sưugzg Lan vôeuuwieldng lo lắdsvmng, sau khi đynelưugzga ra đyneliềonusu kiệxbhun thấnwbdp thỏtsnqm khôeuuwng yêasqxn, khôeuuwng ngừoiftng hỏtsnqi lãwivvo nhâbwbsn bêasqxn cạowspnh. Lãwivvo nhâbwbsn cũggfdng hếxxhlt sứkljmc bấnwbdt đyneldsvmc dĩvrlz, vốtsnqn tưugzgggobng rằkbkung chuyếxxhln đyneli nàwzkcy thoảvbsti málxspi nhẹhgne nhàwzkcng, ngờggob đynelâbwbsu đynelưugzga tớqnzri cụpwlic diệxbhun nhưugzg hiệxbhun tạowspi.

ggfd La hiểlupvu rấnwbdt rõfxxgwzkcng, khôeuuwng cầaevpn biếxxhlt sau khi Thiếxxhlt gia đyneloạowspt Hoàwzkcn Hồglthn Thảvbsto, Nhan lãwivvo vàwzkc Hồglthng Phálxsp Hảvbsti trảvbst thùield thếxxhlwzkco, mìixjgnh khôeuuwng thểlupv đynelwzkci đynelưugzgwzkcc tớqnzri lúrpuqc đynelógpwj. Bấnwbdt kểlupv thếxxhlwzkco, phảvbsti qua đynelưugzgwzkcc cửpmfta ảvbsti trưugzgqnzrc mắdsvmt rồglthi hãwivvy nógpwji.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.