Tiên Tuyệt

Chương 371 : Âm cực chi nhãn (thượng)

    trước sau   
hqzp La mởtkbl bừniwung mắhbolt, hếnjsqt sứayhsc hàsjmpi lòiaqeng. Gầqmqln đdicyâawqzy tu vi cảjiqjnh giójxtti củkmzja hắhboln tăqmqlng tiếnjsqn cựkxhrc nhanh, lầqmqln tu luyệrsstn nàsjmpy nhờfqzbjxtt Quỷernb Linh Ngọkysic Khuêhqzp giújxttp đdicyingb, đdicyãhqzp đdicydkztt tớsvmmi cảjiqjnh giójxtti Long Cung sơccux cấrsstp đdicyfjrcnh phong, cójxtt cảjiqjm giáyeznc nhưerpm bấrsstt cứayhsjxttc nàsjmpo cũhqzpng cójxtt thểdepverpmletst qua cảjiqjnh giớsvmmi Long Cung sơccux cấrsstp, tiếnjsqn vàsjmpo cảjiqjnh giớsvmmi Long Cung trung cấrsstp.

Quảjiqj nhiêhqzpn làsjmp thiêhqzpn đdicyibwfa chínmyk bảjiqjo.

hqzp La nhìrsstn Quỷernb Linh Ngọkysic Khuêhqzp trong Âivxcm Cựkxhrc Chi Nhãhqzpn nọkysi mộrjjet cáyezni, sau đdicyójxtt mớsvmmi lưerpmu luyếnjsqn thu hồerpmi áyeznnh mắhbolt. Bảjiqjo bốudygi nàsjmpy thậqghwt tốudygt, đdicyáyeznng tiếnjsqc vớsvmmi thựkxhrc lựkxhrc củkmzja Vũhqzp La hiệrsstn tạdkzti vẫktinn chưerpma thểdepv thu đdicyưerpmletsc, cho dùrzmpjxtt pho tưerpmletsng chiếnjsqn thầqmqln trợlets giújxttp hắhboln, hắhboln cũhqzpng khôumyjng cójxttyeznch nàsjmpo mang theo trêhqzpn ngưerpmfqzbi. Chỉfjrc cầqmqln hơccuxi tiếnjsqp xújxttc, chắhbolc chắhboln Vũhqzp La sẽvegh bịibwf đdicyôumyjng cứayhsng thàsjmpnh mộrjjet pho tưerpmletsng băqmqlng.

- Chiếnjsqn thầqmqln.

- Cójxtt mạdkztt tưerpmsvmmng!

hqzp La vừniwua bay lêhqzpn vừniwua nójxtti:


- Hãhqzpy canh giữfypgccuxi nàsjmpy cẩuuwcn thậqghwn, sau khi ta rờfqzbi khỏrdtyi, hãhqzpy tạdkztm thờfqzbi phong bếnjsqccuxi nàsjmpy. Kẻqmqlsjmpo dáyeznm tựkxhr tiệrsstn xâawqzm nhậqghwp, giếnjsqt chếnjsqt khôumyjng tha!

- Tuâawqzn mệrsstnh!

hqzp La khôumyjng thiếnjsqu quyếnjsqt đdicyyeznn, Âivxcm Cựkxhrc Chi Nhãhqzpn, Quỷernb Linh Ngọkysic Khuêhqzp chínmyknh làsjmp thiêhqzpn đdicyibwfa chínmyk bảjiqjo, quan hệrsst trọkysing đdicydkzti. Pho tưerpmletsng chiếnjsqn thầqmqln nàsjmpy thựkxhrc lựkxhrc hùrzmpng mạdkztnh, bêhqzpn ngoàsjmpi còiaqen cójxtt Niêhqzpn Luâawqzn Mộrjje Đzkzhibwfa, bảjiqjo vệrsstccuxi đdicyâawqzy khôumyjng thàsjmpnh vấrsstn đdicyudyg.

Trong lòiaqeng hắhboln lo lắhbolng cho Chu Nghiêhqzpn vàsjmp Nhan Chỉfjrc Vi, khôumyjng dáyeznm chầqmqln chờfqzbawqzu. Sau khi dặjebqn dòiaqe pho tưerpmletsng chiếnjsqn thầqmqln vàsjmpi câawqzu, lậqghwp tứayhsc bảjiqjo pho tưerpmletsng chiếnjsqn thầqmqln đdicyưerpma mìrsstnh ra ngoàsjmpi.

hqzpng khôumyjng biếnjsqt pho tưerpmletsng chiếnjsqn thầqmqln sửtzce dụdyftng thùrzmp đdicyoạdkztn nàsjmpo, Vũhqzp La cảjiqjm giáyeznc đdicyưerpmletsc thầqmqln kiếnjsqm Thiêhqzpn Tinh củkmzja mìrsstnh cójxtt liêhqzpn hệrsst kỳrjje diệrsstu nàsjmpo đdicyójxtt vớsvmmi mộrjje đdicyibwfa nàsjmpy, hắhboln cójxtt thểdepvrzmpng thầqmqln kiếnjsqm Thiêhqzpn Tinh liêhqzpn hệrsst trựkxhrc tiếnjsqp vớsvmmi phốudygerpmletsng chiếnjsqn thầqmqln.

jxtt đdicyưerpmletsc thùrzmp đdicyoạdkztn nàsjmpy, vàsjmpo thờfqzbi đdicyiểdepvm cầqmqln thiếnjsqt, Vũhqzp La cójxtt thểdepv thôumyjng qua thầqmqln kiếnjsqm Thiêhqzpn Tinh triệrsstu hồerpmi trựkxhrc tiếnjsqp hai mưerpmơccuxi chiếnjsqn sĩkysirzmpng mạdkztnh nọkysi.

---------

Nguyễernbn Xạdkzt Nhậqghwt đdicyayhsng bêhqzpn ngoàsjmpi tấrsstm bia đdicyáyeznyeznu mặjebqt, vẻqmql mặjebqt đdicyau khổvxkm. Bêhqzpn trong giếnjsqng ởtkbl trung tâawqzm bia đdicyáyezn, tầqmqlng tầqmqlng hàsjmpo quang dâawqzng lêhqzpn giốudygng nhưerpmjxttng nưerpmsvmmc. Đzkzhújxttng lújxttc nàsjmpy, Nguyễernbn Xạdkzt Nhậqghwt chợletst nhìrsstn thấrssty mộrjjet ngưerpmfqzbi từniwu trong giếnjsqng bay lêhqzpn.

- Vũhqzp La!

Nguyễernbn Xạdkzt Nhậqghwt kinh hôumyj mộrjjet tiếnjsqng.

hqzp La ra khỏrdtyi giếnjsqng, nhìrsstn quanh mộrjjet vòiaqeng khôumyjng khỏrdtyi cau màsjmpy.

- Khôumyjng phảjiqji làsjmp ta gọkysii bọkysin họkysi tớsvmmi đdicyâawqzy, bọkysin họkysi khôumyjng tìrsstm đdicyưerpmletsc gìrssttkblyeznch Thảjiqjo Tiêhqzpn Đzkzhiềudygn, cho nêhqzpn mớsvmmi chạdkzty tớsvmmi.

hqzp La khôumyjng nójxtti gìrsst, liếnjsqc nhìrsstn bảjiqjy têhqzpn Đzkzhdkzti Tếnjsq Ti bêhqzpn ngoàsjmpi tấrsstm bia đdicyáyezn mộrjjet cáyezni, sau đdicyójxtt nhìrsstn ra xa. Bêhqzpn ngoàsjmpi mưerpmfqzbi gốudygc Quỳrjje Mộrjjec, chiếnjsqn sĩkysiyeznt Đzkzhdkzti Thầqmqln Trủkmzjng đdicyôumyjng nhưerpm kiếnjsqn bao vâawqzy thàsjmpnh mộrjjet vòiaqeng, màsjmp bọkysin Hỏrdtya Sưerpm Đzkzhàsjmp đdicyang bịibwf bắhbolt giữfypgtkbl giữfypga, cũhqzpng khôumyjng biếnjsqt bịibwf sửtzce dụdyftng thủkmzj đdicyoạdkztn cấrsstm chếnjsqrsst. Bọkysin họkysi nhìrsstn thấrssty Vũhqzp La, rõayhssjmpng tỏrdty ra vôumyjrzmpng lo lắhbolng nhưerpmng lạdkzti khôumyjng thểdepv cửtzce đdicyrjjeng, cũhqzpng khôumyjng thếnjsqhqzpn tiếnjsqng nójxtti.


Sắhbolc mặjebqt Vũhqzp La tỏrdty ra âawqzm trầqmqlm:

- Đzkzhâawqzy làsjmp đdicydkzto đdicyãhqzpi kháyeznch củkmzja Báyeznt Đzkzhdkzti Thầqmqln Trủkmzjng sao?

Nguyễernbn Xạdkzt Nhậqghwt lặjebqng im khôumyjng nójxtti, y bịibwfhqzp La đdicyjiqjnmykch liêhqzpn tiếnjsqp mấrssty lầqmqln, đdicyãhqzp hoàsjmpn toàsjmpn khôumyjng còiaqen khínmyk thếnjsqrsst trưerpmsvmmc mặjebqt Vũhqzp La nữfypga.

Khoáyezni Tôumyjng cójxtt chújxttt căqmqlm tứayhsc trừniwung mắhbolt nhìrsstn Vũhqzp La. Lầqmqln trưerpmsvmmc Vũhqzp La thójxtta mạdkzt mộrjjet phen làsjmpm mấrsstt hếnjsqt thểdepv diệrsstn củkmzja Thanh Nguyệrsstt Thầqmqln Trủkmzjng, đdicyáyeznng tiếnjsqc sau đdicyójxtthqzp La đdicyưerpmletsc ngưerpmfqzbi củkmzja Thanh Khâawqzu đdicyójxttn đdicyi, Khoáyezni Tôumyjng khôumyjng dáyeznm pháyeznt táyeznc. Khôumyjng ngờfqzb oan gia lộrjje hẹadkip, lạdkzti chạdkztm mặjebqt ởtkblccuxi nàsjmpy.

Y tiếnjsqn lêhqzpn mộrjjet bưerpmsvmmc hỏrdtyi:

- Vũhqzp La, khôumyjng cầqmqln phảjiqji nójxtti nhiềudygu nhưerpm vậqghwy, phảjiqji chăqmqlng Hoàsjmpn Hồerpmn Thảjiqjo đdicyang ởtkbl trong nàsjmpy, ngưerpmơccuxi lấrssty đdicyưerpmletsc rồerpmi sao?

hqzp La vung tay lêhqzpn:

- Thay mộrjjet ngưerpmfqzbi kháyeznc tớsvmmi đdicyâawqzy nójxtti chuyệrsstn vớsvmmi ta, ta khôumyjng muốudygn nhiềudygu lờfqzbi vớsvmmi kẻqmql tiểdepvu nhâawqzn bộrjjei bạdkztc.

- Ngưerpmơccuxi...

Khoáyezni Tôumyjng đdicyùrzmpng đdicyùrzmpng nổvxkmi giậqghwn, Vũhqzp La khôumyjng hềudyg tỏrdty ra yếnjsqu thếnjsq, hai mắhbolt trợletsn trừniwung, giậqghwn dữfypg quáyeznt:

- Khoáyezni Tôumyjng, ta biếnjsqt Khoáyezni Cưerpmơccuxng đdicyãhqzp chếnjsqt, bằudygng khôumyjng âawqzn oáyeznn giữfypga Thanh Nguyệrsstt Thầqmqln Trủkmzjng ngưerpmơccuxi vớsvmmi ta cũhqzpng khôumyjng dễernbsjmpng chấrsstm dứayhst nhưerpm vậqghwy. Nếnjsqu ngưerpmơccuxi còiaqen khôumyjng biếnjsqt tiếnjsqn thốudygi, chớsvmm tráyeznch ta khôumyjng nójxtti tìrsstnh cảjiqjm!

Khoáyezni Tôumyjng giậqghwn dữfypg, nhưerpmng khôumyjng chắhbolc quan hệrsst giữfypga Thanh Khâawqzu vàsjmphqzp La rốudygt cụdyftc làsjmp thếnjsqsjmpo. Y gáyeznnh váyeznc vậqghwn mệrsstnh cảjiqj mộrjjet Thầqmqln Trủkmzjng trêhqzpn vai, tựkxhr nhiêhqzpn khôumyjng dáyeznm khinh suấrsstt trêhqzpu chọkysic Vũhqzp La. Y chỉfjrc hung hăqmqlng trừniwung mắhbolt nhìrsstn Vũhqzp La mộrjjet cáyezni, giọkysing tứayhsc tốudygi:

- Ai tớsvmmi hỏrdtyi hắhboln đdicyi, bảjiqjn tọkysia mặjebqc kệrsst.


hqzp La khôumyjng phảjiqji hùrzmp dọkysia y, cho dùrzmp khôumyjng mưerpmletsn dùrzmpng lựkxhrc lưerpmletsng Thanh Khâawqzu Cửtzceu Vĩkysi Bạdkztch Hồerpm, hiệrsstn tạdkzti Vũhqzp La cójxtt thểdepv đdicyiềudygu đdicyrjjeng hai mưerpmơccuxi chiếnjsqn sĩkysi thựkxhrc lựkxhrc khôumyjng thua gìrsst Nguyễernbn Xạdkzt Nhậqghwt. Đzkzhniwung nójxtti làsjmp Thanh Nguyệrsstt Thầqmqln Trủkmzjng, cho dùrzmpsjmpyeznt Đzkzhdkzti Thầqmqln Trủkmzjng liêhqzpn hợletsp lạdkzti, Vũhqzp La cũhqzpng cójxtt đdicykmzj thựkxhrc lựkxhrc đdicyáyeznnh trựkxhrc diệrsstn.

Huốudygng chi gầqmqln đdicyâawqzy hắhboln thăqmqlng tiếnjsqn cảjiqjnh giớsvmmi hai cấrsstp, nếnjsqu đdicyơccuxn đdicyrjjec đdicyjiqj đdicyrsstu đdicyãhqzp khôumyjng còiaqen sợlets Khoáyezni Tôumyjng, tựkxhr nhiêhqzpn khôumyjng cầqmqln kháyeznch sáyezno vớsvmmi y.

Nguyễernbn Xạdkzt Nhậqghwt vẫktinn lặjebqng yêhqzpn khôumyjng nójxtti, đdicyáyeznm Đzkzhdkzti Tếnjsq Ti còiaqen lạdkzti nhìrsstn thoáyeznng qua nhau, rốudygt cụdyftc mộrjjet lãhqzpo nhâawqzn râawqzu tójxttc bạdkztc phơccux đdicyudygng hắhbolng mộrjjet tiếnjsqng, cấrsstt bưerpmsvmmc đdicyi ra.

Vịibwfhqzpo nhâawqzn nàsjmpy tỏrdty ra cẩuuwcn thậqghwn vôumyjrzmpng, đdicyayhsng cáyeznch tấrsstm bia đdicyáyezn Lụdyftc hợletsp Thanh Long đdicydkzti trậqghwn, khẽvegh ôumyjm quyềudygn nhìrsstn Vũhqzp La:

- Cójxtt lẽvegh vịibwfsjmpy làsjmphqzp La cáyeznc hạdkzt gầqmqln đdicyâawqzy thanh danh nổvxkmi bậqghwt Đzkzhôumyjng Thổvxkm, lãhqzpo háyeznn làsjmp Đzkzhdkzti Tếnjsq Ti củkmzja Tôumyjng Nhậqghwt Thầqmqln Trủkmzjng Ôiwpan Chiêhqzpu Hòiaqea.

hqzpo nhâawqzn tỏrdty ra kháyeznch sáyezno vớsvmmi Vũhqzp La, tựkxhr nhiêhqzpn hắhboln cũhqzpng lấrssty lễernbsjmp đdicyãhqzpi:

- Lãhqzpo trưerpmletsng vẫktinn khỏrdtye.

Ôiwpan Chiêhqzpu Hòiaqea mỉfjrcm cưerpmfqzbi:

- Tiểdepvu huynh đdicyrsst, bao nhiêhqzpu ngưerpmfqzbi chújxttng ta chạdkzty tớsvmmi đdicyâawqzy chínmyknh làsjmprsst Hoàsjmpn Hồerpmn Thảjiqjo. Nếnjsqu ngưerpmơccuxi lấrssty đdicyưerpmletsc, vậqghwy hãhqzpy sảjiqjng khoáyezni mang ra, mọkysii ngưerpmfqzbi thưerpmơccuxng lưerpmletsng vớsvmmi nhau mộrjjet phen. Lújxttc nàsjmpo cũhqzpng cójxtt biệrsstn pháyeznp giảjiqji quyếnjsqt, đdicyudygu làsjmphqzpu tộrjjec vớsvmmi nhau, thậqghwt sựkxhr khôumyjng cầqmqln dùrzmpng binh đdicyao nójxtti chuyệrsstn.

Ôiwpan Chiêhqzpu Hòiaqea lạdkzti nhìrsstn vềudyg phínmyka sau vẫktiny tay:

- Thảjiqj nhữfypgng ngưerpmfqzbi kia ra.

sjmpi têhqzpn Đzkzhdkzti Tếnjsq Ti tỏrdty ra do dựkxhr:

- Ôiwpan lãhqzpo...


Ôiwpan Chiêhqzpu Hòiaqea xua tay:

- Nhữfypgng ngưerpmfqzbi nàsjmpy khôumyjng quan trọkysing, cũhqzpng khôumyjng cầqmqln liêhqzpn lụdyfty bọkysin họkysi.

Mấrssty têhqzpn Đzkzhdkzti Tếnjsq Ti lạdkzti nhìrsstn nhau, mộrjjet têhqzpn trong đdicyójxtt vung tay lêhqzpn, cójxtt lẽvegh đdicyáyeznm chiếnjsqn sĩkysihqzpu tộrjjec đdicyang giữfypg bọkysin Hỏrdtya Sưerpm Đzkzhàsjmpsjmp thùrzmp hạdkzt củkmzja y, lậqghwp tứayhsc thảjiqj ngưerpmfqzbi.

Bọkysin Hỏrdtya Sưerpm Đzkzhàsjmp lo cho Vũhqzp La, cũhqzpng khôumyjng chịibwfu đdicyi, la héeqwtt vàsjmpi câawqzu vớsvmmi ngưerpmfqzbi Báyeznt Đzkzhdkzti Thầqmqln Trủkmzjng, sau đdicyójxtt khôumyjng ngờfqzbtkbl lạdkzti chờfqzb xem.

hqzp La thầqmqlm gậqghwt gậqghwt đdicyqmqlu, coi nhưerpm bọkysin họkysihqzpng cójxtt chújxttt lưerpmơccuxng tâawqzm.

Ôiwpan Chiêhqzpu Hòiaqea vẫktinn nởtkbl nụdyfterpmfqzbi hòiaqea nhãhqzp, nhìrsstn Vũhqzp La:

- Tiểdepvu huynh đdicyrsst, xem nhưerpm chújxttng ta cójxtt thàsjmpnh ýrzmp rồerpmi chứayhs?

hqzp La nhìrsstn lãhqzpo mộrjjet cáyezni, nójxtti thẳrsstng:

- Ta lấrssty Hoàsjmpn Hồerpmn Thảjiqjo, khôumyjng thưerpmơccuxng lưerpmletsng gìrsst cảjiqj.

- Tiểdepvu tửtzce thốudygi ngưerpmơccuxi quảjiqj thậqghwt vôumyjrzmpng ngang ngưerpmletsc!

Khoáyezni Tôumyjng khôumyjng nhịibwfn đdicyưerpmletsc lạdkzti thójxtta mạdkzt, trừniwu y ra, còiaqen vàsjmpi têhqzpn Đzkzhdkzti Tếnjsq Ti kháyeznc cũhqzpng biếnjsqn sắhbolc, hừniwu lạdkztnh mộrjjet tiếnjsqng.

Ôiwpan Chiêhqzpu Hòiaqea nhưerpmsvmmng màsjmpy vừniwua muốudygn nójxtti, Vũhqzp La lậqghwp tứayhsc ngắhbolt lờfqzbi lãhqzpo:

- Ta cầqmqln Hoàsjmpn Hồerpmn Thảjiqjo cójxtt việrsstc, khôumyjng thểdepvsjmpo đdicyưerpma ra đdicyưerpmletsc. Cáyeznc vịibwfjxttrsst thắhbolc mắhbolc, cứayhsrsstm ngưerpmfqzbi Thanh Khâawqzu.

Sắhbolc mặjebqt Ôiwpan Chiêhqzpu Hòiaqea khẽvegh biếnjsqn, thậqghwn trọkysing nójxtti:

- Lújxttc trưerpmsvmmc Đzkzhdkzti Tếnjsq Ti Nguyễernbn Xạdkzt Nhậqghwt cũhqzpng đdicyãhqzpjxttjxtti, trêhqzpn ngưerpmfqzbi tiểdepvu huynh đdicyrsstjxttjxtti vậqghwt Thanh Khâawqzu. Chỉfjrcsjmp Hoàsjmpn Hồerpmn Thảjiqjo nàsjmpy quan hệrsst trọkysing đdicydkzti, nếnjsqu tiếnjsqu huynh đdicyrsst khôumyjng ngạdkzti, cójxtt thểdepv lấrssty tújxtti vậqghwt ra cho chújxttng ta nhìrsstn qua đdicyưerpmletsc chăqmqlng?

hqzp La bịibwf Nhan lãhqzpo chơccuxi khăqmqlm mộrjjet vốudyg, đdicyang lo khôumyjng cójxttccux hộrjjei trảjiqj thùrzmp, hiệrsstn tạdkzti cơccux hộrjjei đdicyãhqzp tớsvmmi trưerpmsvmmc mắhbolt, hắhboln tỏrdty ra hếnjsqt sứayhsc hàsjmpo sảjiqjng, lấrssty chiếnjsqc nhẫktinn bạdkztch hồerpm ra giơccuxhqzpn cao:

- Ai khôumyjng tin cứayhs lạdkzti đdicyâawqzy nhìrsstn xem.

Ngoạdkzti trừniwu Nguyễernbn Xạdkzt Nhậqghwt ra, bảjiqjy Đzkzhdkzti Tếnjsq Ti còiaqen lạdkzti lậqghwp tứayhsc tiếnjsqn lạdkzti.

Nhữfypgng ngưerpmfqzbi nàsjmpy cũhqzpng khôumyjng phảjiqji làsjmp chiếnjsqn sĩkysihqzpu tộrjjec tầqmqlm thưerpmfqzbng, áyeznnh mắhbolt ai nấrssty sắhbolc béeqwtn, chỉfjrc cầqmqln liếnjsqc qua đdicyãhqzpjxtt thểdepvyeznc thựkxhrc đdicyâawqzy chínmyknh làsjmpjxtti vậqghwt Thanh Khâawqzu.

Trong đdicyáyeznm Đzkzhdkzti Tháyeznnh Yêhqzpu tộrjjec, Cửtzceu Vĩkysi Bạdkztch Hồerpm nhấrsstt tộrjjec rấrsstt ínmykt khi đdicyưerpma tújxtti vậqghwt cho ngưerpmfqzbi ngoàsjmpi, chiếnjsqc nhẫktinn bạdkztch hồerpmsjmpy nójxtti rõayhs quan hệrsst giữfypga Vũhqzp La vàsjmp Thanh Khâawqzu khôumyjng phảjiqji tầqmqlm thưerpmfqzbng.

Sắhbolc mặjebqt bọkysin Đzkzhdkzti Tếnjsq Ti trởtkblhqzpn hếnjsqt sứayhsc khójxtt coi. Khôumyjng thểdepv đdicyhbolc tộrjjei vớsvmmi Thanh Khâawqzu, nhưerpmng mọkysii ngưerpmfqzbi vấrsstt vảjiqj mộrjjet phen, càsjmpn quéeqwtt Báyeznch Thảjiqjo Tiêhqzpn Đzkzhiềudygn, xôumyjng tớsvmmi Niêhqzpn Luâawqzn Mộrjje Đzkzhibwfa, tửtzce thưerpmơccuxng hếnjsqt sứayhsc nặjebqng nềudyg, chẳrsstng lẽvegh lạdkzti bỏrdty qua nhưerpm vậqghwy?

Sắhbolc mặjebqt Khoáyezni Tôumyjng ngưerpmletsc lạdkzti trởtkblhqzpn dễernb coi hơccuxn. Y đdicyưerpmfqzbng đdicyưerpmfqzbng làsjmp Đzkzhdkzti Tếnjsq Ti Thanh Nguyệrsstt Thầqmqln Trủkmzjng, lújxttc trưerpmsvmmc lạdkzti bịibwfhqzp La thójxtta mạdkztqmqlm ĩkysi mộrjjet trậqghwn trưerpmsvmmc củkmzja nhàsjmp, chuyệrsstn nàsjmpy đdicyãhqzp lan truyềudygn toàsjmpn Đzkzhôumyjng Thổvxkm. Hiệrsstn tạdkzti Vũhqzp La làsjmp ngưerpmfqzbi Thanh Khâawqzu, thâawqzn phậqghwn nhưerpm vậqghwy, cho dùrzmp hắhboln đdicyayhsng trưerpmsvmmc cửtzcea bấrsstt cứayhs Thầqmqln Trủkmzjng nàsjmpo thójxtta mạdkzt, cũhqzpng khôumyjng ai dáyeznm cãhqzpi, tựkxhr nhiêhqzpn khôumyjng phảjiqji làsjmp Thanh Nguyệrsstt Thầqmqln Trủkmzjng củkmzja y mấrsstt mặjebqt, chuyệrsstn nàsjmpy hợletsp vớsvmmi lẽvegh thưerpmfqzbng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.