Tiên Tuyệt

Chương 370 : Long chu đà quan

    trước sau   
cgbg La còcdsbn đydgxang nghi hoặqrync, trong cơobap thểcybv pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn bỗpzcsng nhiêesnin tuôpztin ra mộwulqt cỗpzcs chiếliqvn ýlswfcdsbn hùqpwfng mạsksnnh hơobapn trưjjxkagboc gấcywpp mấcywpy lầieucn. Chỉrcrl thấcywpy nórcrljjxkagboc ra mộwulqt bưjjxkagboc, cựvbxw kiếliqvm trong tay chézvwqm ra cásjyuch khôpzting mộwulqt nhásjyut.

Cựvbxw kiếliqvm kêesniu vùqpwf mộwulqt tiếliqvng vôpztiqpwfng quásjyui gởjetj, mang theo mộwulqt cơobapn lốpzcsc chézvwqm vềrswl phíywmma Vũcgbg La.

Pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn nàhotky cũcgbgng hếliqvt sứcknvc kỳbxxj quásjyui, thâtdgln hìdkobnh khổxtnnng lồxtnn nhưjjxk vậpztiy ắlqamt hẳydgxn hếliqvt sứcknvc nặqrynng nềrswl. Nhưjjxkng nórcrljjxkagboc châtdgln trêesnin mặqrynt hồxtnn, hồxtnnjjxkagboc lạsksni khôpzting nổxtnni lêesnin mộwulqt tia sórcrlng gợywmmn, dưjjxkfdiyng nhưjjxk mặqrynt hồxtnnhotky đydgxãuuvl hoàhotkn toàhotkn đydgxórcrlng băcrbong.

Thếliqv tớagboi củfjmoa pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn vôpztiqpwfng hung mãuuvlnh, kiếliqvm nàhotky chỉrcrl thi triểcybvn bằkdevng lựvbxwc lưjjxkywmmng thuầieucn túwesgy, khôpzting hềrswl hoa mỹcdsb. Hiệcknvn tạsksni trong lòcdsbng Vũcgbg La nhưjjxkrcrl lửcgbga, càhotkng làhotk cao thủfjmo, gặqrynp đydgxưjjxkywmmc đydgxpzcsi thủfjmohotkng cảcqohm thấcywpy hưjjxkng phấcywpn, Vũcgbg La hiệcknvn tạsksni chíywmmnh làhotk nhưjjxk vậpztiy.

Pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn chíywmmnh làhotk đydgxpzcsi thủfjmo châtdgln chíywmmnh, chứcknv khôpzting phảcqohi đydgxásjyum quỷlqam vậpztit bêesnin trong Niêesnin Luâtdgln Mộwulq Đvxpclpxla nàhotky, cảcqohm giásjyuc đydgxpzcsi chiếliqvn hiệcknvn tạsksni hoàhotkn toàhotkn khásjyuc.

cgbg La bừfdsong bừfdsong phấcywpn chấcywpn, sửcgbg dụcgbgng ba đydgxsksno Thiêesnin Mệcknvnh Thầieucn Phùqpwf Thiêesnin Phủfjmo Chi Quốpzcsc, Kỳbxxjtdgln Týlswf, Lựvbxwc Bạsksnt Sơobapn gia trìdkob thâtdgln mìdkobnh. Sau đydgxórcrl thầieucn kiếliqvm Thiêesnin Tinh củfjmoa hắlqamn bỗpzcsng nhiêesnin bàhotknh trưjjxkagbong dàhotki sásjyuu trưjjxkywmmng, gầieucn nhưjjxkjjxkơobapng xứcknvng vớagboi cựvbxw kiếliqvm trong tay pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn, tíywmmch tụcgbg thầieucn lựvbxwc vôpzti song, chézvwqm mạsksnnh mộwulqt kiếliqvm vàhotko cựvbxw kiếliqvm củfjmoa chiếliqvn thầieucn.


Keng mộwulqt tiếliqvng vang lêesnin rấcywpt lớagbon, âtdglm ba nhưjjxkjjxkagboc. Y phụcgbgc trêesnin ngưjjxkfdiyi Vũcgbg La nổxtnn bốpzcsp mộwulqt tiếliqvng násjyut vụcgbgn, mặqrynt hồxtnncgbgng nổxtnnieucm mộwulqt tiếliqvng, bọaosnt nưjjxkagboc bắlqamn lêesnin cao mấcywpy trưjjxkywmmng, sau đydgxórcrl àhotko àhotko rơobapi xuốpzcsng, hìdkobnh thàhotknh mộwulqt mảcqohng triềrswlu dâtdglng.

Thâtdgln hìdkobnh khổxtnnng lồxtnn củfjmoa pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn cũcgbgng vôpztiqpwfng linh hoạsksnt, đydgxsksnp trêesnin mặqrynt hồxtnn khôpzting gâtdgly ra gợywmmn sórcrlng. Cựvbxw kiếliqvm nặqrynng nềrswl trong tay nórcrl cửcgbg trọaosnng nhưjjxkywmmc khinh, nhẹjetj nhàhotkng thoảcqohi másjyui, chớagbop mắlqamt xuấcywpt ra ba kiếliqvm liêesnin tụcgbgc.

cgbg La vung thầieucn kiếliqvm Thiêesnin Tinh lêesnin, ba kiếliqvm củfjmoa pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn đydgxrswlu đydgxiểcybvm trúwesgng thầieucn kiếliqvm Thiêesnin Tinh. Ba tiếliqvng keng trong trẻcybvo vang lêesnin, mặqrynt hồxtnn vốpzcsn đydgxãuuvl hỗpzcsn loạsksnn vôpztiqpwfng lạsksni bùqpwfng lêesnin ba đydgxywmmt sórcrlng to. Ngay cảcqohhotko quang màhotku xanh đydgxpztim trong giếliqvng trêesnin nórcrlc đydgxwulqng chiếliqvu xuốpzcsng cũcgbgng bịlpxlrcrlng âtdglm chấcywpn đydgxwulqng run lêesnin nhèzvjb nhẹjetj.

cgbg La đydgxobap xong ba kiếliqvm, lui lạsksni liêesnin tụcgbgc vàhotki trăcrbom trưjjxkywmmng, cásjyunh tay đydgxãuuvlrcrlobapi têesni dạsksni. Thầieucn lựvbxwc hắlqamn vậpztin chuyểcybvn dâtdglng lêesnin, xôpzting tớagboi khôpzting hềrswl tỏtglv ra yếliqvu thếliqv:

- Hay, cũcgbgng nếliqvm thửcgbg ba kiếliqvm củfjmoa ta.

Thầieucn kiếliqvm xoay tròcdsbn tạsksno thàhotknh cơobapn trốpzcst xoásjyuy, sau đydgxórcrl thìdkobnh lìdkobnh đydgxâtdglm ra ba kiếliqvm. Mũcgbgi kiếliqvm xoay tròcdsbn vớagboi tốpzcsc đydgxwulq cựvbxwc nhanh, ngọaosnn lửcgbga màhotku lam trong mắlqamt pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn ngưjjxkng tụcgbg, nhìdkobn chăcrbom chúwesg ba kiếliqvm củfjmoa Vũcgbg La. Lầieucn đydgxieucu tiêesnin nórcrl cầieucm kiếliqvm bằkdevng hai tay, ngưjjxkng thầieucn chuẩeprwn bịlpxl mộwulqt lúwesgc, chờfdiy ba kiếliqvm vừfdsoa tớagboi trưjjxkagboc mặqrynt thìdkobnh lìdkobnh bốpzcs ra.

Ba tiếliqvng keng lớagbon vang lêesnin hầieucu nhưjjxkqpwfng lúwesgc, pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn cầieucm kiếliqvm lui vềrswl phíywmma sau, lảcqoho đydgxcqoho hàhotkng chụcgbgc bưjjxkagboc mớagboi ngừfdsong lạsksni đydgxưjjxkywmmc, sau lưjjxkng nórcrl đydgxãuuvlhotk đydgxásjyum rễbxxj Quỳbxxj Mộwulqc.

cgbg La hộwulqc ra mộwulqt ngụcgbgm másjyuu tưjjxkơobapi, anh dũcgbgng xôpzting tớagboi.

- Ba kiếliqvm nữqryna!

Pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn khôpzting thểcybv lui đydgxưjjxkywmmc nữqryna, hàhotko khíywmmcgbgng bừfdsong lêesnin, đydgxesnin cuồxtnnng hézvwqt lêesnin mộwulqt tiếliqvng. Nórcrl giơobap ngang cựvbxw kiếliqvm, song chưjjxkjetjng đydgxobap lấcywpy thâtdgln kiếliqvm, ra sứcknvc đydgxeprwy mạsksnnh vềrswl phíywmma trưjjxkagboc.

cgbg La loạsksnng choạsksnng lui lạsksni, lưjjxkng pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn đydgxásjyunh mạsksnnh vàhotko đydgxásjyum rễbxxjtdgly phíywmma sau. Chỉrcrl nghe bốpzcsp mộwulqt tiếliqvng, mấcywpy trăcrbom chiếliqvc rễbxxjtdgly to tưjjxkagbong vỡobapsjyut, chấcywpt lỏtglvng màhotku đydgxen cùqpwfng vụcgbgn gỗpzcs bắlqamn ra tung tórcrle rơobapi xuốpzcsng mặqrynt hồxtnn.

- Còcdsbn ba kiếliqvm nữqryna!

cgbg La khôpzting hềrswl lui nhưjjxkywmmng, sau khi phun ra mộwulqt ngụcgbgm másjyuu tưjjxkơobapi lạsksni tiếliqvp tụcgbgc xôpzting lêesnin. Pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn đydgxesnin cuồxtnnng quásjyut to mộwulqt tiếliqvng, giásjyup trụcgbg trêesnin ngưjjxkfdiyi thìdkobnh lìdkobnh phórcrlng xuấcywpt lam quang mạsksnnh mẽbhfi, trêesnin mỗpzcsi bộwulq phậpztin củfjmoa ásjyuo giásjyup, linh phùqpwf đydgxxtnnng thờfdiyi sásjyung rựvbxwc, lựvbxwc lưjjxkywmmng pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn bàhotknh trưjjxkagbong gấcywpp mấcywpy lầieucn, cựvbxw kiếliqvm gásjyuc ngang trưjjxkagboc ngựvbxwc lanh lùqpwfng nhìdkobn Vũcgbg La.


cgbg La vẫpafyn khôpzting hềrswl do dựvbxwpzting lêesnin, toàhotkn thâtdgln hợywmmp nhấcywpt cùqpwfng thầieucn kiếliqvm Thiêesnin Tinh, hórcrla thàhotknh mộwulqt đydgxsksno thanh quang. Trưjjxkagboc thanh quang vưjjxkơobapn ra ba lưjjxkobapi đydgxao ásjyunh sásjyung màhotku trắlqamng, chézvwqm vàhotko cựvbxw kiếliqvm.

Mặqrynt nưjjxkagboc nổxtnn mạsksnnh, trong mấcywpy trăcrbom trưjjxkywmmng xung quanh, tấcywpt cảcqoh rễbxxj Quỳbxxj Mộwulqc bịlpxl chấcywpn tan tásjyuc, sórcrlng nổxtnni cuồxtnnn cuộwulqn, suýlswft chúwesgt nữqryna hấcywpt bay tấcywpt cảcqoh thuyềrswln rồxtnnng ngoàhotki xa.

Từfdso trong đydgxieucu lâtdglu bêesnin dưjjxkagboi thuyềrswln rồxtnnng lậpztip tứcknvc phun ra lửcgbga ngọaosnn màhotku đydgxen, bảcqoho vệcknv cho từfdsong chiếliqvc thuyềrswln rồxtnnng.

Tay trásjyui Vũcgbg La nắlqamm thầieucn kiếliqvm Thiêesnin Tinh, tay phảcqohi đydgxobap lấcywpy chuôpztii kiếliqvm, nhìdkobn cựvbxw kiếliqvm kia chăcrbom chúwesg.

Pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn vẫpafyn khôpzting nhúwesgc nhíywmmch, giốpzcsng nhưjjxk mộwulqt ngọaosnn núwesgi khôpzting thểcybvhotko lay đydgxwulqng.

Rấcywpt lâtdglu sau, Vũcgbg La thézvwqt lêesnin mộwulqt tiếliqvng, másjyuu tưjjxkơobapi phun ra từfdsocgbgi miệcknvng cùqpwfng lúwesgc.

Rốpzcst cụcgbgc pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn vẫpafyn làhotk thầieucn vậpztit thờfdiyi thưjjxkywmmng cổxtnn, lựvbxwc mạsksnnh vôpztiqpwfng, Vũcgbg La thua cũcgbgng khôpzting oan uổxtnnng.

qpwfng lúwesgc nàhotky, trêesnin cựvbxw kiếliqvm củfjmoa pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn thìdkobnh lìdkobnh xuấcywpt hiệcknvn vếliqvt nứcknvt, ngay sau đydgxórcrl nhanh chórcrlng lan tràhotkn ra khắlqamp thâtdgln kiếliqvm, chợywmmt kêesniu ầieucm mộwulqt tiếliqvng vỡobapsjyut, đydgxásjyu vụcgbgn rơobapi xuốpzcsng tung tórcrle.

Nhưjjxkng khôpzting phảcqohi cựvbxw kiếliqvm hoàhotkn toàhotkn vỡobap vụcgbgn, màhotk chỉrcrl vỡobap lớagbop đydgxásjyu bao bọaosnc bêesnin ngoàhotki, bêesnin trong lớagbop đydgxásjyucdsbn córcrl mộwulqt thanh kiếliqvm khásjyuc.

- Đvxpcâtdgly làhotk...

cgbg La nhìdkobn thanh kiếliqvm mớagboi xuấcywpt hiệcknvn, kinh hôpzti thấcywpt thanh. Bởjetji vìdkob thanh kiếliqvm nàhotky chíywmmnh làhotk phiêesnin bảcqohn củfjmoa thầieucn kiếliqvm Thiêesnin Tinh trong tay mìdkobnh, chẳydgxng qua đydgxưjjxkywmmc đydgxesniu khắlqamc bằkdevng đydgxásjyu.

Pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn đydgxeprwy nhẹjetj mộwulqt cásjyui, Vũcgbg La đydgxãuuvl kiệcknvt sứcknvc lảcqoho đydgxcqoho lui lạsksni vàhotki bưjjxkagboc. Lúwesgc nàhotky pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn mớagboi quỳbxxj sụcgbgp xuốpzcsng mặqrynt nưjjxkagboc, giơobap cựvbxw kiếliqvm trong tay lêesnin cao khỏtglvi đydgxieucu:

- Ngàhotki đydgxãuuvljjxkywmmt qua thửcgbg thásjyuch, ngàhotki córcrl đydgxưjjxkywmmc tâtdglm củfjmoa chiếliqvn thầieucn, córcrl thểcybv thứcknvc tỉrcrlnh bọaosnn họaosn...


cgbg La còcdsbn chưjjxka hiểcybvu làhotk chuyệcknvn gìdkob, nhữqrynng quan tàhotki đydgxásjyu trêesnin thuyềrswln rồxtnnng đydgxãuuvl vang lêesnin ầieucm ầieucm đydgxxtnnng loạsksnt mởjetj ra. Trong mỗpzcsi quan tàhotki đydgxásjyu nhưjjxk vậpztiy đydgxrswlu córcrl mộwulqt têesnin chiếliqvn sĩrvug thâtdgln khoásjyuc ásjyuo giásjyup nằkdevm đydgxórcrl, hai mắlqamt nhắlqamm nghiềrswln, gưjjxkơobapng mặqrynt dưjjxkfdiyng nhưjjxk đydgxưjjxkywmmc đydgxesniu khắlqamc bằkdevng đydgxásjyu cẩeprwm thạsksnch. Bêesnin trong quan tàhotki đydgxásjyu tràhotkn ngậpztip sưjjxkơobapng mùqpwf đydgxen kịlpxlt, lúwesgc nàhotky từfdsong tia linh quang màhotku vàhotkng nhạsksnt từfdso trong thấcywpt khiếliqvu bọaosnn họaosn đydgxang ra ra vàhotko vàhotko theo nhịlpxlp đydgxiệcknvu cốpzcsjjxka kỳbxxj quásjyui.

Mộwulqt têesnin chiếliqvn sĩrvug thìdkobnh lìdkobnh mởjetj bừfdsong mắlqamt, córcrl vẻcybvesni man ngồxtnni dậpztiy. Ngay sau đydgxórcrlhotkesnin thứcknv hai, têesnin thứcknv ba... Rấcywpt nhanh trong hơobapn hai mưjjxkơobapi quan tàhotki đydgxásjyu đydgxãuuvlrcrl hai mưjjxkơobapi chiếliqvn sĩrvug ngồxtnni dậpztiy, quay đydgxieucu quan sásjyut xung quanh.

Pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn buôpzting tiếliqvng than dàhotki:

- Nếliqvu khôpzting tỉrcrlnh lạsksni, vậpztiy vĩrvugnh viễbxxjn sẽbhfi khôpzting thểcybvhotko tỉrcrlnh lạsksni.

Trêesnin vàhotki chiếliqvc thuyềrswln rồxtnnng còcdsbn córcrlhotki chiếliqvn sĩrvug khôpzting thểcybv tỉrcrlnh lạsksni, đydgxieucu lâtdglu bêesnin dưjjxkagboi chợywmmt bay vọaosnt lêesnin, khảcqohm vàhotko bảcqoho tọaosna màhotk chiếliqvn thầieucn đydgxang ngồxtnni. Thuyềrswln rồxtnnng kêesniu ầieucm mộwulqt tiếliqvng, mang theo cảcqoh quan tàhotki đydgxásjyu chìdkobm xuốpzcsng hồxtnnjjxkagboc.

- Đvxpcâtdgly... rốpzcst cụcgbgc đydgxâtdgly làhotk chuyệcknvn gìdkob vậpztiy?

cgbg La kinh ngạsksnc hỏtglvi.

Pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn quásjyut to mộwulqt tiếliqvng vớagboi cásjyuc chiếliqvn sĩrvug vừfdsoa thứcknvc tỉrcrlnh:

- Làhotk vịlpxl Đvxpcsksni nhâtdgln nàhotky thứcknvc tỉrcrlnh cásjyuc ngưjjxkơobapi, còcdsbn khôpzting mau básjyui tạsksn!

Hai mưjjxkơobapi chiếliqvn sĩrvug nọaosn ngơobap ngásjyuc nhìdkobn nhau, rốpzcst cụcgbgc cũcgbgng đydgxcknvng dậpztiy, lăcrbong khôpzting đydgxi tớagboi quỳbxxj mộwulqt gốpzcsi ôpztim quyềrswln básjyui tạsksn trưjjxkagboc mặqrynt Vũcgbg La:

- Đvxpca tạsksn Đvxpcsksni nhâtdgln!

cgbg La vộwulqi vàhotkng xua tay:

- Đvxpccknvng lêesnin đydgxi, ta khôpzting làhotkm gìdkob cảcqoh, khôpzting cầieucn cảcqohm tạsksn...


Pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn nórcrli:

- Ngàhotki cầieucm thầieucn kiếliqvm củfjmoa lãuuvlo chủfjmo nhâtdgln trong tay, lạsksni córcrl đydgxưjjxkywmmc tâtdglm củfjmoa chiếliqvn thầieucn vôpztiqpwfng quảcqoh cảcqohm, ngàhotki chíywmmnh làhotk chủfjmo nhâtdgln mớagboi củfjmoa mộwulq đydgxlpxla nàhotky. Bọaosnn họaosn nhờfdiy âtdgln đydgxcknvc củfjmoa ngàhotki màhotk tỉrcrlnh lạsksni, hẳydgxn phảcqohi trởjetj thàhotknh ngưjjxkfdiyi hầieucu củfjmoa ngàhotki.

Hai mưjjxkơobapi chiếliqvn sĩrvug nghe vậpztiy sửcgbgng sốpzcst, sắlqamc mặqrynt trởjetjesnin hếliqvt sứcknvc khórcrl coi.

cgbg La córcrl thểcybv cảcqohm nhậpztin đydgxưjjxkywmmc trong cơobap thểcybv nhữqrynng ngưjjxkfdiyi nàhotky bắlqamt đydgxieucu khởjetji đydgxwulqng lựvbxwc lưjjxkywmmng hùqpwfng mạsksnnh, khôpzting hềrswlzvwqm hơobapn Nguyễbxxjn Xạsksn Nhậpztit chúwesgt nàhotko. Cưjjxkfdiyng giảcqoh nhưjjxk vậpztiy, sao lạsksni cam tâtdglm làhotkm nôpzti bộwulqc cho ngưjjxkfdiyi?

Huốpzcsng chi câtdglu viếliqvt ngoàhotki mộwulq đydgxlpxla ‘Ngủfjmo say nơobapi nàhotky, ngưjjxkơobapi sẽbhfi thứcknvc dậpztiy vớagboi thâtdgln phậpztin

jjxkơobapng giảcqoh’ cũcgbgng giốpzcsng nhưjjxk mộwulqt lờfdiyi hứcknva. Nhưjjxkng sau khi bọaosnn họaosn tỉrcrlnh lạsksni, tuy rằkdevng đydgxsksnt đydgxưjjxkywmmc lựvbxwc lưjjxkywmmng hùqpwfng mạsksnnh, lạsksni trởjetj thàhotknh nôpzti bộwulqc cho kẻcybv khásjyuc, còcdsbn đydgxâtdglu thâtdgln phậpztin ‘vưjjxkơobapng giảcqoh’?

Tiềrswln kiếliqvp Vũcgbg La từfdsong làhotkjjxkfdiyng giảcqoh tuyệcknvt thếliqv, đydgxòcdsbi nàhotky cũcgbgng đydgxang rảcqoho bưjjxkagboc tiếliqvn lêesnin trêesnin đydgxưjjxkfdiyng trởjetj thàhotknh cưjjxkfdiyng giảcqoh tuyệcknvt thếliqv, hiểcybvu rấcywpt rõvggphotkng tâtdglm trạsksnng củfjmoa cưjjxkfdiyng giảcqoh, vộwulqi vàhotkng xua tay:

- Khôpzting cầieucn, ta vớagboi cásjyuc vịlpxlcgbgng chẳydgxng córcrl âtdgln tìdkobnh, cásjyuc vịlpxlrcrl thểcybv tựvbxw đydgxi, ta tuyệcknvt khôpzting ràhotkng buộwulqc.

Pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn nghe vậpztiy cảcqohm thấcywpy bấcywpt ngờfdiy:

- Thếliqv nhưjjxkng...

cgbg La khoásjyut tay ngắlqamt lờfdiyi:

- Ngưjjxkơobapi còcdsbn nhớagbotdglu kia khôpzting? ‘Ngủfjmo say nơobapi nàhotky, ngưjjxkơobapi sẽbhfi thứcknvc dậpztiy vớagboi thâtdgln phậpztin vưjjxkơobapng giảcqoh’. Nếliqvu ta làhotk chủfjmo nhâtdgln mớagboi củfjmoa nơobapi nàhotky, hắlqamn phảcqohi thựvbxwc hiệcknvn lờfdiyi hứcknva. Đvxpcãuuvl khôpzting córcrl tựvbxw do, còcdsbn vưjjxkơobapng giảcqohsjyui rắlqamm gìdkob nữqryna?

Hai mưjjxkơobapi chiếliqvn sĩrvug liếliqvc mắlqamt nhìdkobn nhau, lầieucn nàhotky quỳbxxjsjyui vớagboi vẻcybv cam tâtdglm tìdkobnh nguyệcknvn:


- Đvxpcsksni âtdgln củfjmoa cásjyuc hạsksn, chúwesgng ta khôpzting dásjyum quêesnin. Xin cásjyuc hạsksnesnin tâtdglm, tuy rằkdevng chúwesgng ta khôpzting làhotkm ngưjjxkfdiyi hầieucu, nhưjjxkng chúwesgng ta córcrl thểcybv giúwesgp cho cásjyuc hạsksn ba việcknvc. Phàhotkm làhotksjyuc hạsksnrcrlesniu cầieucu gìdkob, chỉrcrl cầieucn thôpzting qua nơobapi nàhotky gọaosni bọaosnn ta tớagboi, cho dùqpwf phảcqohi vưjjxkywmmt qua núwesgi đydgxao biếliqvn lửcgbga, chúwesgng ta nhấcywpt đydgxlpxlnh chạsksny tớagboi.

cgbg La cũcgbgng khôpzting nórcrli thêesnim gìdkob nữqryna, hai mưjjxkơobapi cưjjxkfdiyng giảcqoh khôpzting kézvwqm Nguyễbxxjn Xạsksn Nhậpztit chắlqamc chắlqamn làhotk mộwulqt lựvbxwc lưjjxkywmmng đydgxásjyung sợywmm, lậpztip tứcknvc đydgxásjyup lờfdiyi:

- Vậpztiy xin cảcqohm tạsksn, sau nàhotky nếliqvu gặqrynp lúwesgc nguy nan, chắlqamc chắlqamn sẽbhfi cầieucu cásjyuc vịlpxl giúwesgp đydgxobap.

Hai mưjjxkơobapi chiếliqvn sĩrvug đydgxcknvng dậpztiy, nhìdkobn thoásjyung qua nhau, ai nấcywpy córcrl chúwesgt kíywmmch đydgxwulqng. Bọaosnn họaosn khôpzting biếliqvt mìdkobnh đydgxãuuvl ngủfjmo trong nàhotky bao lâtdglu, lúwesgc nàhotky córcrl thểcybv cảcqohm nhậpztin đydgxưjjxkywmmc lựvbxwc lưjjxkywmmng củfjmoa mìdkobnh gia tăcrbong rấcywpt nhiềrswlu, rộwulq mộwulqt tràhotkng cưjjxkfdiyi ha hảcqoh. Chỉrcrl thấcywpy quang ảcqohnh chợywmmt lórcrle, trong nhásjyuy mắlqamt đydgxãuuvl biếliqvn mấcywpt sạsksnch sẽbhfi. So vớagboi Vũcgbg La, bọaosnn họaosn quen thuộwulqc nơobapi nàhotky hơobapn nhiềrswlu, cho nêesnin ra vàhotko hếliqvt sứcknvc tựvbxw nhiêesnin.

Pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn buôpzting tiếliqvng than dàhotki:

- Đvxpcásjyung tiếliqvc...

cgbg La hỏtglvi thửcgbg, quảcqoh nhiêesnin khôpzting khásjyuc vớagboi suy đydgxsjyun củfjmoa hắlqamn. Vàhotko ngủfjmo trong quan tàhotki đydgxásjyujetjobapi nàhotky córcrl thểcybvywmmch lũcgbgy thásjyung ngàhotky, đydgxwulqt phásjyu hạsksnn chếliqv vềrswlsjyuc phưjjxkơobapng diệcknvn tưjjxk chấcywpt, côpzting phásjyup...

Trởjetj thàhotknh siêesniu cấcywpp cưjjxkfdiyng giảcqoh. Bấcywpt quásjyu quásjyu trìdkobnh nàhotky kézvwqo dàhotki rấcywpt lâtdglu, pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn còcdsbn nhớagbo chiếliqvn sĩrvug tiếliqvn vàhotko quan tàhotki đydgxásjyu gầieucn đydgxâtdgly nhấcywpt cũcgbgng đydgxãuuvlhotk mấcywpy ngàhotkn năcrbom trưjjxkagboc.

cgbg La yêesnin lặqrynng gậpztit đydgxieucu, quảcqoh nhiêesnin lúwesgc trưjjxkagboc chùqpwf nhâtdgln nơobapi nàhotky chỉrcrl muốpzcsn bồxtnni dưjjxkobapng chiếliqvn sĩrvugqpwfng mạsksnnh, hoàhotkn toàhotkn khôpzting nghĩrvug tớagboi chuyệcknvn thửcgbg thásjyuch qua nhâtdgln phẩeprwm củfjmoa nhữqrynng ngưjjxkfdiyi

Vừfdsoa rồxtnni Vũcgbg La khôpzting nhậpztin nhữqrynng ngưjjxkfdiyi nàhotky làhotkm nôpzti bộwulqc, ngoạsksni trừfdso nghĩrvug tớagboi cảcqohm giásjyuc củfjmoa nhữqrynng cưjjxkfdiyng giảcqohcywpy, nguyêesnin nhâtdgln quan trọaosnng nhấcywpt làhotk hắlqamn hoàhotkn toàhotkn khôpzting biếliqvt gìdkob vềrswl nhữqrynng ngưjjxkfdiyi nàhotky.

Giữqryn nhữqrynng cưjjxkfdiyng giảcqohqpwfng mạsksnnh nhưjjxk vậpztiy bêesnin cạsksnnh mìdkobnh, lạsksni khôpzting biếliqvt tíywmmnh tĩrvugnh nhâtdgln phẩeprwm củfjmoa bọaosnn họaosn thếliqvhotko, chắlqamc chắlqamn làhotk mộwulqt chuyệcknvn vôpztiqpwfng nguy hiểcybvm. Trong sốpzcs nhữqrynng ngưjjxkfdiyi nàhotky, chỉrcrl cầieucn córcrl mộwulqt kẻcybvtdglm thuậpztit bấcywpt chíywmmnh, Vũcgbg La lậpztip tứcknvc sẽbhfi bịlpxl nguy hiểcybvm đydgxếliqvn tíywmmnh mạsksnng.

Cho nêesnin hắlqamn quyếliqvt đydgxlpxlnh cho bọaosnn họaosn rờfdiyi đydgxi, córcrl đydgxưjjxkywmmc lờfdiyi ưjjxkagboc giúwesgp ba chuyệcknvn, córcrl thểcybvesnin tâtdglm lợywmmi dụcgbgng, ổxtnnn thỏtglva hơobapn nhiềrswlu so vớagboi chuyệcknvn miễbxxjn cưjjxkobapng giữqryn bọaosnn họaosn lạsksni bêesnin cạsksnnh mìdkobnh.

cgbg La hếliqvt sứcknvc tòcdsbcdsb vềrswl lai lịlpxlch củfjmoa thầieucn kiếliqvm Thiêesnin Tinh. Lạsksni thêesnim chủfjmo nhâtdgln dấcywpu bàhotkn tay lưjjxku lạsksni trêesnin thầieucn kiếliqvm Thiêesnin Tinh rốpzcst cụcgbgc làhotk nhâtdgln vậpztit thếliqvhotko, vàhotko thờfdiyi Hồxtnnng Hoang chỉrcrlcywpn mộwulqt chưjjxkjetjng, lạsksni córcrl thểcybv đydgxcybv lạsksni lựvbxwc lưjjxkywmmng tranh đydgxcywpu cùqpwfng thầieucn kiếliqvm Thiêesnin Tinh mãuuvli tớagboi bâtdgly giờfdiy.

Nhưjjxkng pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn cũcgbgng khôpzting biếliqvt chuyệcknvn nàhotky. Nórcrl chỉrcrlhotk kẻcybv trấcywpn thủfjmo mộwulq đydgxlpxla nàhotky, tuy rằkdevng nórcrl cốpzcs gắlqamng khôpzting nórcrli, nhưjjxkng Vũcgbg La cũcgbgng córcrl thểcybv đydgxsjyun ra đydgxưjjxkywmmc, mộwulq đydgxlpxla nàhotky thậpztit ra chỉrcrlhotk mộwulqt phòcdsbng thíywmm nghiệcknvm củfjmoa lãuuvlo chủfjmo nhâtdgln nórcrl. Sau khi di chuyếliqvn rừfdsong Quỳbxxj Mộwulqc tớagboi đydgxâtdgly, khôpzting còcdsbn quảcqohn nơobapi nàhotky nữqryna, cho nêesnin nórcrl mớagboi córcrl thểcybv may mắlqamn tồxtnnn tạsksni sau thưjjxkywmmng cổxtnn đydgxsksni chiếliqvn.

Khôpzting córcrl đydgxưjjxkywmmc đydgxásjyup ásjyun mìdkobnh muốpzcsn, Vũcgbg La cũcgbgng cảcqohm thấcywpy buồxtnnn bựvbxwc.

Hắlqamn lạsksni nhớagbo tớagboi mụcgbgc đydgxíywmmch chíywmmnh màhotkdkobnh tiếliqvn vàhotko Niêesnin Luâtdgln Mộwulq Đvxpclpxla nàhotky:

- Chiếliqvn thầieucn, ngưjjxkơobapi córcrl biếliqvt tung tíywmmch củfjmoa Hoàhotkn Hồxtnnn Thảcqoho hay khôpzting?

Pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn tỏtglv ra nghi hoặqrync:

- Hoàhotkn Hồxtnnn Thảcqoho...

cgbg La vộwulqi vàhotkng nórcrli ra hiệcknvu quảcqoh củfjmoa Hoàhotkn Hồxtnnn Thảcqoho, chiếliqvn thầieucn do dựvbxwrcrli:

- Ta khôpzting biếliqvt Hoàhotkn Hồxtnnn Thảcqoho màhotk ngưjjxkơobapi nórcrli làhotkdkob, bấcywpt quásjyuesnin dưjjxkagboi bảcqoho tọaosna củfjmoa ta córcrl mộwulqt cásjyui giếliqvng, lãuuvlo chủfjmo nhâtdgln từfdsong nézvwqm mộwulqt hạsksnt giốpzcsng vàhotko đydgxórcrl...

cgbg La lậpztip tứcknvc nórcrli:

- Mau mởjetj giếliqvng ra!

Pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn tuâtdgln lệcknvnh, đydgxi tớagboi trưjjxkagboc bảcqoho tọaosna củfjmoa mìdkobnh, song chưjjxkjetjng vung lêesnin, lậpztip tứcknvc nhấcywpc bổxtnnng bảcqoho tọaosna lêesnin. Bảcqoho tọaosna vừfdsoa đydgxưjjxkywmmc dờfdiyi đydgxi, cộwulqt đydgxásjyuesnin dưjjxkagboi cắlqamm sâtdglu xuốpzcsng hồxtnnjjxkagboc khôpzting ngờfdiyhotk rỗpzcsng, đydgxúwesgng làhotk mộwulqt miệcknvng giếliqvng. Vũcgbg La đydgxcknvng ởjetj cạsksnnh giếliqvng, hàhotko quang màhotku xanh đydgxpztim từfdso trêesnin nórcrlc thạsksnch đydgxwulqng chiếliqvu xuốpzcsng, córcrl thểcybv dễbxxjhotkng thấcywpy đydgxưjjxkywmmc bêesnin trong giếliqvng mặqrynt nưjjxkagboc bìdkobnh lặqrynng, mộwulqt gốpzcsc cỏtglv giốpzcsng nhưjjxk bồxtnnpzting anh đydgxang mởjetj ra càhotknh lásjyu củfjmoa mìdkobnh giữqryna ásjyunh hàhotko quang.

hotknh lásjyu củfjmoa nórcrlrcrlhotku xanh biếliqvc, khôpzting córcrl đydgxiểcybvm nàhotko làhotk thầieucn kỳbxxj, ngoạsksni trừfdsoesnin ngoàhotki càhotknh lásjyu bao phủfjmo mộwulqt tầieucng linh quang mỏtglvng nhưjjxk lớagbop lụcgbga. Mộwulqt cảcqohm giásjyuc huyềrswln ảcqoho khiếliqvn cho Vũcgbg La vừfdsoa nhìdkobn thấcywpy đydgxãuuvl kếliqvt luậpztin, đydgxâtdgly chíywmmnh làhotk Hoàhotkn Hồxtnnn Thảcqoho.

cgbg La hếliqvt sứcknvc mừfdsong rỡobap, vộwulqi vàhotkng đydgxlpxlnh bay xuốpzcsng hásjyui, thìdkobnh lìdkobnh pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn sau lưjjxkng lớagbon tiếliqvng ngăcrbon lạsksni:

- Đvxpcsksni nhâtdgln chậpztim đydgxãuuvl!

- Giếliqvng nàhotky thậpztit ra làhotk Âsjyum Cựvbxwc Chi Nhãuuvln, nuôpztii dưjjxkobapng mộwulqt khốpzcsi Quỷlqam Linh Ngọaosnc Khuêesni, lạsksnnh lẽbhfio vôpztiqpwfng, ngàhotkn vạsksnn lầieucn khôpzting thểcybv tớagboi gầieucn.

cgbg La khẽbhfiqpwfng mìdkobnh:

- Âsjyum Cựvbxwc Chi Nhãuuvln, Quỷlqam Linh Ngọaosnc Khuêesni?!

- Đvxpcúwesgng vậpztiy, năcrbom xưjjxka lãuuvlo chủfjmo nhâtdgln phásjyut hiệcknvn ra Âsjyum Cựvbxwc Chi Nhãuuvln nàhotky, sau đydgxórcrl mớagboi...

Nhữqrynng lờfdiyi kểcybv lểcybvhotki dòcdsbng sau đydgxórcrl củfjmoa pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn, Vũcgbg La khôpzting nghe đydgxưjjxkywmmc gìdkob, tấcywpt cảcqoh lựvbxwc chúwesg ýlswf củfjmoa hắlqamn đydgxrswlu bịlpxl Âsjyum Cựvbxwc Chi Nhãuuvln, Quỷlqam Linh Ngọaosnc Khuêesnihotky hấcywpp dẫpafyn.

Thiêesnin đydgxlpxla chíywmm bảcqoho, châtdgln chíywmmnh làhotk thiêesnin đydgxlpxla chíywmm bảcqoho!

Tu sĩrvug thôpzting thưjjxkfdiyng khôpzting córcrl khảcqohcrbong đydgxưjjxkywmmc nghe qua têesnin Âsjyum Cựvbxwc Chi Nhãuuvln, Quỷlqam Linh Ngọaosnc Khuêesni, đydgxórcrlhotkdkob cấcywpp bậpztic bọaosnn họaosn thấcywpp kézvwqm, đydgxsksni danh bậpztic nàhotky sẽbhfi khôpzting lọaosnt tớagboi tai bọaosnn họaosn.

Nhưjjxkng Vũcgbg La hiểcybvu rấcywpt rõvggphotkng giásjyu trịlpxl củfjmoa bảcqoho bốpzcsi nàhotky. Vạsksnn vậpztit trong thiêesnin đydgxlpxla khôpzting ngoàhotki âtdglm dưjjxkơobapng, Lưjjxkobapng Nghi làhotk phásjyup tắlqamc cơobap bảcqohn nhấcywpt trêesnin thếliqv giórcrli nàhotky, thểcybv hiệcknvn ra cụcgbg thểcybvjetj Ngũcgbghotknh.

Mộwulqt khi đydgxãuuvl nhưjjxk vậpztiy, trêesnin thếliqv giórcrli nàhotky tựvbxw nhiêesnin sẽbhfircrl Âsjyum Cựvbxwc, Dưjjxkơobapng Cựvbxwc xuấcywpt hiệcknvn. Âsjyum Cựvbxwc phầieucn nhiềrswlu xuấcywpt hiệcknvn bêesnin trong Đvxpclpxla Mạsksnch Âsjyum Hàhotk, Dưjjxkơobapng Cựvbxwc thìdkobrcrl trong Đvxpclpxla Tâtdglm Hỏtglva Mạsksnch.

Bấcywpt quásjyusjyuc suấcywpt xuấcywpt hiệcknvn làhotk rấcywpt nhỏtglv, Vũcgbg La khôpzting ngờfdiyobapi nàhotky lạsksni córcrl mộwulqt Âsjyum Cựvbxwc Chi Nhãuuvln. Nórcrli nhưjjxk vậpztiy lãuuvlo chủfjmo nhâtdgln củfjmoa pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn năcrbom xưjjxka phásjyut hiệcknvn Âsjyum Cựvbxwc Chi Nhãuuvln nàhotky, mớagboi córcrl thểcybv bốpzcs tríywmmobapi nàhotky thàhotknh nhưjjxk hiệcknvn tạsksni, vảcqoh lạsksni còcdsbn an bàhotki pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn cai quảcqohn nơobapi nàhotky.

wesgc ấcywpy chắlqamc chắlqamn Quỷlqam Linh Ngọaosnc Khuêesnicdsbn chưjjxka sinh ra, bởjetji vìdkob thiêesnin đydgxlpxla chíywmm bảcqoho nàhotky cho dùqpwfhotkjetj thờfdiyi Hồxtnnng Hoang, cũcgbgng sẽbhfi khiếliqvn cho cásjyuc Đvxpcsksni Năcrbong tranh nhau đydgxếliqvn nỗpzcsi vỡobap đydgxieucu sứcknvt

cgbg La hưjjxkng phấcywpn mộwulqt hồxtnni, sau khi khôpztii phụcgbgc tinh thầieucn lạsksni lậpztip tứcknvc hỏtglvi:

- Chiếliqvn thầieucn, ngưjjxkơobapi córcrl thểcybvsjyui Hoàhotkn Hồxtnnn Thảcqoho nàhotky đydgxưjjxkywmmc chăcrbong?

Pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn đydgxásjyup:

- Mạsksnt tưjjxkagbong ngồxtnni trêesnin Âsjyum Cựvbxwc Chi Nhãuuvln nàhotky đydgxãuuvl mấcywpy vạsksnn năcrbom, đydgxãuuvl thíywmmch ứcknvng vớagboi cựvbxwc hàhotkn, đydgxưjjxkơobapng nhiêesnin làhotk khôpzting thàhotknh vấcywpn đydgxrswl.

- Hay lắlqamm, hãuuvly hásjyui giúwesgp ta.

Pho tưjjxkywmmng chiếliqvn thầieucn tuâtdgln lệcknvnh, khoásjyut tay mộwulqt cásjyui. Từfdsojjxkagboi hồxtnn bay lêesnin mộwulqt sợywmmi xíywmmch đydgxásjyu, chui vàhotko trong giếliqvng chộwulqp tớagboi Âsjyum Cựvbxwc Chi Nhãuuvln, Hoàhotkn Hồxtnnn Thảcqoho lậpztip tứcknvc bay ra ngoàhotki.

Sợywmmi xíywmmch đydgxásjyu nọaosnesniu bốpzcsp mộwulqt tiếliqvng, bịlpxl đydgxórcrlng băcrbong vỡobapsjyut.

cgbg La tiếliqvp lấcywpy Hoàhotkn Hồxtnnn Thảcqoho, lộwulq vẻcybv khôpzting tin đydgxưjjxkywmmc, chẳydgxng lẽbhfi Hoàhotkn Hồxtnnn Thảcqoho vàhotko tay mìdkobnh dễbxxjhotkng vậpztiy sao? Hắlqamn ngắlqamm nghíywmma mộwulqt lúwesgc lâtdglu, sau đydgxórcrl mớagboi cẩeprwn thậpztin cấcywpt vàhotko trong Thiêesnin Phủfjmo Chi Quốpzcsc.

cgbg La đydgxcknvng trêesnin miệcknvng giếliqvng nhìdkobn xuốpzcsng, chỉrcrl thấcywpy trêesnin mặqrynt nưjjxkagboc đydgxen kịlpxlt córcrl mộwulqt phiếliqvn ngọaosnc đydgxang trôpztii nổxtnni, mộwulqt cảcqohm giásjyuc lạsksnnh lẽbhfio quen thuộwulqc chợywmmt toásjyut ra, rórcrlt vàhotko trong cơobap thểcybvcgbg La.

cgbg La sửcgbgng sốpzcst, năcrbong lưjjxkywmmng Băcrbong Hàhotkn nàhotky chíywmmnh làhotkcrbong lưjjxkywmmng đydgxãuuvl tiếliqvn vàhotko cơobap thểcybvdkobnh mộwulqt cásjyuch khórcrl hiểcybvu trong lúwesgc mìdkobnh đydgxang tu luyệcknvn Cửcgbgu Long Thôpztin Nhậpztit trong Niêesnin Luâtdgln Mộwulq Đvxpclpxla. Nhờfdiyrcrlrcrl giúwesgp đydgxobap, mìdkobnh mớagboi córcrl thểcybv thăcrbong tiếliqvn cảcqohnh giórcrli, hórcrla Long Hồxtnn thàhotknh Long Cung.

Thìdkob ra làhotk nhưjjxk vậpztiy.

cgbg La mỉrcrlm cưjjxkfdiyi, quảcqoh nhiêesnin cơobap duyêesnin khórcrlhotkjjxkfdiyng đydgxưjjxkywmmc.

Hắlqamn cưjjxkfdiyi ha hảcqoh:

- Chiếliqvn thầieucn, ta muốpzcsn mưjjxkywmmn tạsksnm lãuuvlnh đydgxlpxla củfjmoa ngưjjxkơobapi dùqpwfng mộwulqt chúwesgt.

Chiếliqvn thầieucn hùqpwfng hồxtnnn đydgxásjyup:

- Xin Đvxpcsksni nhâtdgln đydgxfdsong khásjyuch sásjyuo.

cgbg La khoanh châtdgln ngồxtnni xuốpzcsng, thi triểcybvn Cửcgbgu Long Thôpztin Nhậpztit, thâtdgln thểcybv đydgxesnin cuồxtnnng hấcywpp thu năcrbong lưjjxkywmmng Băcrbong Hàhotkn do Quỷlqam Linh Ngọaosnc Khuêesni nọaosn phásjyut ra. Đvxpcâtdgly làhotkcrbong lưjjxkywmmng thuầieucn túwesgy phásjyut ra từfdso bảcqohn thâtdgln Âsjyum Cựvbxwc Chi Nhãuuvln, córcrl đydgxydgxng cấcywpp cao hơobapn âtdglm lựvbxwc ởjetj nhữqrynng nơobapi khásjyuc khôpzting biếliqvt bao nhiêesniu lầieucn, hơobapn nữqryna hếliqvt sứcknvc tinh thuầieucn, hấcywpp thu vàhotko thâtdgln thểcybv sẽbhfi khôpzting đydgxcybv lạsksni di chứcknvng gìdkob.

Lầieucn nàhotky Vũcgbg La ngồxtnni xuốpzcsng, mởjetj rộwulqng Long Cung trong mìdkobnh Đvxpcưjjxkfdiyng Cung gấcywpp mưjjxkfdiyi lầieucn, đydgxsksnt tớagboi diệcknvn tíywmmch ba mưjjxkơobapi mẫpafyu, đydgxãuuvlrcrl chúwesgt dásjyung vẻcybv củfjmoa cung đydgxiệcknvn.

Linh Long cũcgbgng nhậpztin đydgxưjjxkywmmc lợywmmi íywmmch khôpzting nhỏtglv, thâtdgln thểcybvhotki ra mộwulqt trưjjxkywmmng hai, toàhotkn thâtdgln hàhotkn khíywmmhotky đydgxqrync. Ngay cảcqoh đydgxsksno linh phùqpwf âtdglm khíywmm trong miệcknvng cũcgbgng xuấcywpt hiệcknvn mộwulqt ngọaosnn lửcgbga màhotku xanh nhạsksnt vờfdiyn quanh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.