Chiếyutpn thầipukn vẫjenln ngồktgsi yêlwukn bấukdbt đlriyamolng, hai tay chuyềlfqwn đlriyamolng mộamolt cámaczch mámaczy móhjhrc, lôceybi sợlsdni xíreoqch kia khẽlwuk đlriyamolng thuyềlfqwn rồktgsng vang lêlwukn tiếyutpng đlriyamolng. Hồktgsjxksjxhsc dưjxkscrzmng nhưjxkslczpng nổmlmu, làbmfnm văcrzmng nêlwukn bọiklht nưjxksjxhsc cao hàbmfnng chụwdhic trưjxkslsdnng.

Đceybipuku lâmlmuu nằvilhm trong long trảituto, thấukdbt khiếyutpu chảituty ra lửirvia ngọiklhn màbmfnu đlriyen. Lửirvia lan dàbmfni vềlfqw phíreoqa trưjxksjxhsc, tạovdpo ra mộamolt thôceybng đlriyovdpo bằvilhng lửirvia trêlwukn mặijqst nưjxksjxhsc trưjxksjxhsc thuyềlfqwn rồktgsng.

Đceybưjxkslsdnc pho tưjxkslsdnng chiếyutpn thầipukn đlriyiềlfqwu khiểknpzn, đlriyipuku lâmlmuu chuyềlfqwn đlriyamolng, thuyềlfqwn rồktgsng chậbmfnm rãcqdci tiếyutpn vềlfqw phíreoqa trưjxksjxhsc. Khi đlriyi tớjxhsi mộamolt cựwmit ly nhấukdbt đlriyudhlnh ngừmlmung lạovdpi thậbmfnt mạovdpnh, sau đlriyóhjhr lạovdpi làbmfn mộamolt tiếyutpng nốmlmu vang lêlwukn.

Ngọiklhn lửirvia màbmfnu đlriyen bừmlmung chámaczy lớjxhsn lêlwukn, dưjxkscrzmng nhưjxksbmfn mộamolt nghi thứktgsc chúbdmtc mừmlmung. Lúbdmtc nàbmfny chiếyutpn thầipukn thảitut lỏhxffng sợlsdni xíreoqch trong tay, mặijqsc cho sợlsdni xíreoqch chìvilhm xuốmlmung hồktgs trởfoxz lạovdpi, khôceybng hềlfqw đlriyamolng

Ngọiklhn lửirvia màbmfnu đlriyen hóhjhra thàbmfnnh ba vòlzuong tròlzuon, sau đlriyóhjhr thu lạovdpi từmlmung vòlzuong mộamolt, biếyutpn mấukdbt bêlwukn dưjxksjxhsi thuyềlfqwn rồktgsng, dưjxkscrzmng nhưjxks cảitut nghi thứktgsc đlriyãcqdc hoàbmfnn tấukdbt.

Trêlwukn chiếyutpc thuyềlfqwn rồktgsng ấukdby cóhjhr mộamolt chiếyutpc quan tàbmfni đlriyámacz, sau khi tiếyutpn tớjxhsi mộamolt khoảitutng, đlriyãcqdc trởfoxz thàbmfnnh thuyềlfqwn rồktgsng ởfoxz gầipukn pho tưjxkslsdnng chiếyutpn thầipukn nhấukdbt trong sốmlmu tấukdbt cảitut thuyềlfqwn rồktgsng chờcrzm quan tàbmfni đlriyámaczfoxz đlriyâmlmuy.


jxkscrzmng nhưjxksoalx La hơjxksi hiểknpzu ra mộamolt chúbdmtt, nhưjxksng khôceybng giảituti thíreoqch đlriyưjxkslsdnc rõwdhibmfnng.

Hắjtjnn khẽlwuk cau màbmfny, quyếyutpt đlriyudhlnh khôceybng đlriyếyutpm xia tớjxhsi nhữlwukng chuyệcqdcn nàbmfny. Mìvilhnh vàbmfno đlriyâmlmuy làbmfnvilhvilhm Hoàbmfnn Hồktgsn Thảituto, sau khi tìvilhm đlriyưjxkslsdnc Hoàbmfnn Hồktgsn Thảituto nhanh chóhjhrng rờcrzmi đlriyi làbmfnjxksn, Nhan Chỉmoyx Vi vàbmfn Chu Nghiêlwukn còlzuon đlriyang chờcrzmvilhnh trởfoxz vềlfqw.

oalx La cóhjhr vẻjtjn luyếyutpn tiếyutpc liếyutpc nhìvilhn thuyềlfqwn rồktgsng, câmlmuu ‘Ngũoalx say ởfoxzjxksi nàbmfny, ngưjxksơjxksi sẽlwuk đlriyưjxkslsdnc đlriyámacznh thứktgsc vớjxhsi thâmlmun phậbmfnn vưjxksơjxksng giảitut! ’ khôceybng ngừmlmung lóhjhre lêlwukn. Rốmlmut cụwdhic hắjtjnn nghiếyutpn răcrzmng mộamolt cámaczi, xoay ngưjxkscrzmi bay vềlfqw phíreoqa pho tưjxkslsdnng chiếyutpn thầipukn nọiklh.

Phíreoqa trưjxksjxhsc pho tưjxkslsdnng chiếyutpn thầipukn nhìvilhn qua cóhjhr thểknpz thấukdby rõwdhibmfnng, bao gồktgsm cảitut thuyềlfqwn rồktgsng đlriyámacz kia khôceybng thấukdby cóhjhr thứktgsvilh giốmlmung nhưjxks Hoàbmfnn Hồktgsn Thảituto. Tuy rằvilhng Vũoalx La chưjxksa từmlmung thấukdby qua Hoàbmfnn Hồktgsn Thảituto, nhung thầipukn vậbmfnt thiêlwukn đlriyudhla nhưjxks vậbmfny, tưjxkscrzmng nhìvilhn qua cóhjhr thểknpz thấukdby đlriyưjxkslsdnc vẻjtjn bấukdbt phàbmfnm.

Khôceybng phảituti Hồktgsng Phámacz Hảituti đlriyãcqdc quêlwukn khôceybng nóhjhri cho Vũoalx La biếyutpt Hoàbmfnn Hồktgsn Thảituto cóhjhrvilhnh dámaczng thếyutpbmfno, màbmfn ngay cảitutcqdco cũoalxng chưjxksa từmlmung thấukdby qua. Mấukdby lầipukn trưjxksjxhsc Hoàbmfnn Hồktgsn Thảituto xuấukdbt hiệcqdcn, Hồktgsng Phámacz Hảituti khôceybng cầipukn tớjxhsi, tựwmit nhiêlwukn ngạovdpi thểknpz diệcqdcn giàbmfn nua, khôceybng đlriyi tranh đlriyoạovdpt cùlczpng đlriyámaczm vãcqdcn bốmlmui, chưjxksa từmlmung thấukdby qua cũoalxng làbmfnvilhnh thưjxkscrzmng.

oalx La vòlzuong ra sau lưjxksng pho tưjxkslsdnng chiếyutpn thầipukn, sau lưjxksng cũoalxng cóhjhr khôceybng íreoqt thuyềlfqwn rồktgsng bằvilhng đlriyámacz. Vũoalx La thầipukm đlriymaczn cóhjhr lẽlwuk nằvilhm trong nhữlwukng quan tàbmfni đlriyámacz, dùlczp sao têlwukn củyutpa nóhjhroalxng làbmfn hoàbmfnn

Nhưjxksng Vũoalx La đlriyituto mắjtjnt nhìvilhn qua tấukdbt cảitut thuyềlfqwn rồktgsng đlriyámacz mộamolt lưjxkslsdnt cũoalxng khôceybng phámaczt hiệcqdcn đlriyưjxkslsdnc gìvilh, hắjtjnn đlriyàbmfnnh phảituti tậbmfnp trung chúbdmt ýdkgrbmfno pho tưjxkslsdnng chiếyutpn thầipukn kia.

oalx La ra sau lưjxksng tưjxkslsdnng tìvilhm kiếyutpm mộamolt phen, vẫjenln khôceybng thu hoạovdpch đlriyưjxkslsdnc gìvilh.

Hắjtjnn khôceybng nàbmfnn lòlzuong, chẳovdpng lẽlwukbmfnfoxz trêlwukn đlriyipuku? vẫjenln khôceybng cóhjhr.

oalx La tìvilhm hếyutpt cảitut khu vựwmitc nàbmfny mộamolt lưjxkslsdnt, ngay cảituthjhrc thạovdpch đlriyamolng cũoalxng khôceybng chừmlmua, nhưjxksng vẫjenln khôceybng thấukdby bóhjhrng dámaczng Hoàbmfnn Hồktgsn Thảituto.

Đceybếyutpn lúbdmtc nàbmfny, cho dùlczpbmfnoalx La cũoalxng đlriyãcqdchjhr chúbdmtt hoàbmfnng sợlsdn.

Hoàbmfnn Hồktgsn Thảituto khôceybng cóhjhrfoxz đlriyâmlmuy ưjxks, chẳovdpng lẽlwukbmfnfoxzmaczch Thảituto Tiêlwukn Đceybiềlfqwn, chẳovdpng lẽlwukvilhnh đlriyãcqdc phámaczn đlriymaczn sai lầipukm?

Đceybâmlmuy làbmfn thứktgs liêlwukn quan tớjxhsi hai mạovdpng!


Khôceybng mang Hoàbmfnn Hồktgsn Thảituto vềlfqw chắjtjnc chắjtjnn Hồktgsng Phámacz Hảituti sẽlwuk khôceybng tha cho Chu Nghiêlwukn vàbmfn Nhan Chỉmoyx Vi. Vũoalx La bèeqstn nghiếyutpn răcrzmng quyếyutpt đlriyudhlnh, khôceybng cầipukn biếyutpt cóhjhr phảituti làbmfnmaczt Đceybovdpi Thầipukn Trủyutpng hay khôceybng, chỉmoyx cầipukn cóhjhr kẻjtjnbmfno lấukdby đlriyưjxkslsdnc Hoàbmfnn Hồktgsn Thảituto, sẽlwuk lậbmfnp tứktgsc đlriyamolng thùlczp đlriyoạovdpt lấukdby.

lczpng lấukdbm thìvilh đlriyưjxksa Nhan lãcqdco ra chèeqstn éhxffp bọiklhn họiklh... Vũoalx La còlzuon đlriyang suy nghĩitut miêlwukn man, bỗyfhgng nhiêlwukn nhìvilhn lưjxksjxhst qua mặijqst hồktgs, lạovdpi nghĩitut tớjxhsi mộamolt khảitutcrzmna: Đceybámaczng chếyutpt thậbmfnt, chẳovdpng lẽlwuk Hoàbmfnn Hồktgsn Thảituto lạovdpi làbmfn loạovdpi rong bèeqsto???

Nếyutpu thậbmfnt sựwmitbmfn nhưjxks vậbmfny, Vũoalx La cũoalxng bóhjhr tay hếyutpt cámaczch. Hàbmfnn đlriyamolc củyutpa Đceybudhla Mạovdpch Âujwpm Hàbmfnbmfn kịudhlch đlriyamolc, cho dùlczp thâmlmun hắjtjnn cóhjhr Thầipukn Hỏhxffa Kỳjpxumlmun cũoalxng khôceybng dámaczm xuốmlmung nưjxksjxhsc.

Đceybmlmung nóhjhri làbmfn hấukdbn, Vũoalx La tin tưjxkscrzmng cho dùlczpbmfn Nhan lãcqdco đlriyếyutpn đlriyâmlmuy, cũoalxng khôceybng cóhjhr biệcqdcn phámaczp. Trừmlmu phi thâmlmun mang Kim ôceyb Thầipukn Hỏhxffa hoặijqsc Phưjxkslsdnng Hoàbmfnng Thầipukn Hỏhxffa, chuyêlwukn môceybn khấukdbc chếyutpbmfnn đlriyamolc củyutpa Đceybudhla Mạovdpch Âujwpm Hàbmfnbmfny, bằvilhng khôceybng xuốmlmung đlriyóhjhr chỉmoyxhjhr đlriyưjxkscrzmng chếyutpt.

bmfno lúbdmtc Đceybudhla Hỏhxffa Kim Kỳjpxumlmun còlzuon hùlczpng mạovdpnh, cóhjhr thểknpz thửirvi mộamolt lầipukn, hiệcqdcn tạovdpi đlriymlmung nêlwukn nghĩitut tớjxhsi.

Chuyệcqdcn tớjxhsi nưjxksjxhsc nàbmfny càbmfnng khóhjhr giảituti quyếyutpt hơjxksn, Vũoalx La khôceybng khỏhxffi cóhjhr chúbdmtt buồktgsn bựwmitc. hắjtjnn tìvilhm đlriyovdpi mộamolt chiếyutpc thuyềlfqwn rồktgsng khôceybng cóhjhr quan tàbmfni đlriyámacz, đlriyámaczp xuốmlmung nghi châmlmun mộamolt chúbdmtt, suy nghĩitut xem kếyutp tiếyutpp phảituti làbmfnm sao.

Khôceybng ngờcrzmbmfnnh đlriyamolng thiếyutpu suy nghĩitutbmfny đlriyãcqdcbmfnm cho hắjtjnn vôceyblczpng hốmlmui hậbmfnn.

oalx La vừmlmua đlriyijqst châmlmun xuốmlmung thuyềlfqwn, đlriyámaczy thuyềlfqwn bỗyfhgng nhiêlwukn nứktgst ra, suýdkgrt chúbdmtt nữlwuka Vũoalx La rơjxksi xuốmlmung. Giữlwuka thuyềlfqwn ầipukm ầipukm dâmlmung lêlwukn mộamolt cỗyfhg quan tàbmfni đlriyámacz, cũoalxng khôceybng cóhjhrvilh khámaczc so vớjxhsi nhữlwukng quan tàbmfni đlriyámacz xung quanh. Sau khi dâmlmung lêlwukn trêlwukn thuyềlfqwn, nấukdbp quan bắjtjnt đlriyipuku mỡhdkc ra lámaczch cámaczch. Vũoalx La còlzuon chưjxksa hiểknpzu ra sao, trong quan tàbmfni đlriyámacz đlriyãcqdc bắjtjnn ra năcrzmm sợlsdni xíreoqch, nhắjtjnm vàbmfno tứktgs chỉmoyxbmfn cổmlmu hắjtjnn.

oalx La cũoalxng khôceybng bóhjhr tay chịudhlu tróhjhri, hắjtjnn phámaczt thầipukn lựwmitc, năcrzmm đlriyovdpo thầipukn quang xuấukdbt hiệcqdcn đlriyámacznh năcrzmm sợlsdni xíreoqch bay ngưjxkslsdnc trởfoxz vềlfqw.

Tuy rằvilhng nhữlwukng sợlsdni xíreoqch nàbmfny đlriyưjxkslsdnc khấukdbc bằvilhng đlriyámacz, nhưjxksng cứktgsng rắjtjnn vôceyblczpng. Sau khi bịudhl đlriyámacznh rơjxksi trởfoxz lạovdpi vàbmfno trong quan tàbmfni đlriyámacz lạovdpi kêlwuku lêlwukn loảitutng xoàbmfnng, tiếyutpp tụwdhic bay ra, mụwdhic tiêlwuku vẫjenln làbmfnoalx La.

- Ngũoalx say ởfoxzjxksi nàbmfny, ngưjxksơjxksi sẽlwuk đlriyưjxkslsdnc đlriyámacznh thứktgsc vớjxhsi thâmlmun phậbmfnn vưjxksơjxksng giảitut!

Giữlwuka khôceybng trung bỗyfhgng nhiêlwukn vang lêlwukn mộamolt giọiklhng nóhjhri trầipukm hùlczpng, khiếyutpn cho Vũoalx La thấukdbt kinh hoàbmfnng sợlsdn. hắjtjnn ngẩrrylng đlriyipuku nhìvilhn lêlwukn, chỉmoyx thấukdby pho tưjxkslsdnng chiếyutpn thầipukn nọiklh đlriyãcqdc xoay ngưjxkscrzmi lạovdpi, mặijqst hưjxksjxhsng vềlfqw phíreoqa hấukdbn. Trong màbmfnng hưjxksceyb trêlwukn mặijqst tưjxkslsdnng toámaczt ra hai đlriyovdpo hàbmfno quang màbmfnu xanh đlriyen, đlriyang nhìvilhn mìvilhnh chằvilhm chằvilhm.

oalx La vừmlmua mớjxhsi phâmlmun thầipukn mộamolt chúbdmtt, năcrzmm sợlsdni xíreoqch đlriyãcqdc bay tớjxhsi, Vũoalx La gầipukm lêlwukn giậbmfnn dữlwuk:


- Ngũoalx say cámaczi rắjtjnm.

Thầipukn kiếyutpm Thiêlwukn Tĩitutnh lăcrzmng khôceybng xuấukdbt ra, nhữlwukng tiếyutpng lốmlmup bốmlmup liêlwukn tụwdhic vang lêlwukn, đlriyámacznh cho năcrzmm sợlsdni xíreoqch vỡhdkcmaczt.

bmfno quang trong mắjtjnt pho tưjxkslsdnng chiếyutpn thầipukn càbmfnng tăcrzmng lêlwukn, giốmlmung nhưjxks ngọiklhn lửirvia màbmfnu xanh đlriyen đlriyang bừmlmung chámaczy. Thanh âmlmum trầipukm hùlczpng lạovdpi vang lêlwukn quanh quầipukn trêlwukn mặijqst hồktgs:

- Ngưjxksơjxksi khôceybng chịudhlu ngũoalx say lạovdpi đlriyếyutpn chỗyfhgbmfny, làbmfn muốmlmun khiêlwuku chiếyutpn vớjxhsi ta ưjxks?

oalx La thầipukm kêlwuku khổmlmu trong lòlzuong:

- Ta chỉmoyxjxks ýdkgr đlriyi lạovdpc vàbmfno đlriyâmlmuy, chỉmoyxbmfn muốmlmun tìvilhm mộamolt gốmlmuc thảituto dưjxkslsdnc, khôceybng cóhjhr ýdkgr mạovdpo phạovdpm.

Chiếyutpn ýdkgr trong mắjtjnt chiếyutpn thầipukn ngàbmfny càbmfnng bừmlmung chámaczy:

- Đceybâmlmuy làbmfnjxksi mai támaczng thi thểknpz, quy củyutp từmlmujxksa đlriyudhlnh ra, khôceybng thểknpz sửirvia đlriymlmui. Ngưjxksơjxksi đlriyãcqdc tiếyutpn vàbmfno nơjxksi đlriyâmlmuy, khôceybng chịudhlu ngũoalx say chíreoqnh làbmfn khiêlwuku chiếyutpn.

- Ta @#$%..

oalx La tứktgsc tốmlmui thóhjhra mạovdp mộamolt tràbmfnng, hắjtjnn cũoalxng đlriyãcqdc nhìvilhn ra, khôceybng biếyutpt chiếyutpn thầipukn nọiklhbmfn nhâmlmun vậbmfnt thếyutpbmfno, nhung chắjtjnc chắjtjnn làbmfn ngũoalx say bao nhiêlwuku năcrzmm nhưjxks vậbmfny, vấukdbt vàbmfn lấukdbm mớjxhsi cóhjhr ngưjxkscrzmi tớjxhsi khiêlwuku chiếyutpn, đlriyãcqdc rấukdbt khóhjhr nhịudhln, nhấukdbt đlriyudhlnh sẽlwuk khôceybng bỏhxff qua cho mìvilhnh.

bmfnnh trìvilhnh Niêlwukn Luâmlmun Mộamol Đceybudhla lầipukn nàbmfny quảitut thậbmfnt làbmfn uấukdbt ứktgsc đlriyếyutpn cựwmitc đlriyiểknpzm.

Bảituto kiếyutpm bêlwukn cạovdpnh pho tưjxkslsdnng chiếyutpn thầipukn thìvilhnh lìvilhnh nhoámaczng lêlwukn mộamolt cámaczi, sau đlriyóhjhrjxksi vàbmfno tay chiếyutpn thầipukn.

Bảituto kiếyutpm vừmlmua vàbmfno tay, khíreoq thếyutp chiếyutpn thầipukn nhấukdbt thòlzuoi biếyutpn hóhjhra. Nếyutpu nóhjhri phíreoqa trưjxksjxhsc chíreoqnh làbmfn bấukdbt đlriyamolng nhưjxksbdmti, hiệcqdcn tạovdpi lạovdpi làbmfn bộamolc lộamol sắjtjnc béhxffn, mộamolt cỗyfhgmaczt khíreoqbmfny đlriyijqsc lao thẳovdpng tớjxhsi Vũoalx La, nhámaczy mắjtjnt đlriyãcqdc hoàbmfnn toàbmfnn bao phủyutp hấukdbn.

Tuy rằvilhng nguyêlwukn hồktgsn Vũoalx La hùlczpng mạovdpnh thậbmfnt, nhưjxksng cỗyfhgmaczt khíreoq kia vừmlmua quéhxfft tớjxhsi cũoalxng cảitutm thấukdby hoàbmfnng hốmlmut. hắjtjnn thấukdby dưjxkscrzmng nhưjxksvilhnh đlriyang trong chiếyutpn trưjxkscrzmng thờcrzmi thưjxkslsdnng cổmlmu, xung quanh làbmfnbdmti thâmlmuy sôceybng mámaczu, bêlwukn tai tiếyutpng hôceyb giếyutpt vang lêlwukn vôceyblczpng đlriymoyxnh tai nhứktgsc óhjhrc.

oalx La cấukdbn thậbmfnt mạovdpnh vàbmfno môceybi mìvilhnh, nhấukdbt thờcrzmi tinh támaczo lạovdpi. Khôceybng biếyutpt pho tưjxkslsdnng chiếyutpn thầipukn kia đlriyãcqdc đlriyktgsng dậbmfny từmlmubdmtc nàbmfno, chậbmfnm rãcqdci gậbmfnt gậbmfnt đlriyipuku:

- Cũoalxng rấukdbt khámacz, cóhjhr thểknpzbmfn đlriymlmui thùlczp ba kiếyutpm củyutpa ta.

bdmtc nóhjhr ngồktgsi chỉmoyxhjhrjxkscrzmi trưjxkslsdnng, vừmlmua đlriyktgsng lêlwukn đlriyãcqdc trởfoxz thàbmfnnh mưjxkscrzmi bảituty trưjxkslsdnng, chíreoqnh làbmfn mộamolt quámaczi vậbmfnt khổmlmung lồktgs. Vũoalx La đlriyang lơjxks lửirving giữlwuka khôceybng trung, nếyutpu so vớjxhsi nóhjhr chẳovdpng khámaczc nàbmfno mộamolt con muỗyfhgi.

- Ba kiếyutpm?!

oalx La cau màbmfny, tuy rằvilhng hắjtjnn khôceybng muốmlmun đlriyámacznh mộamolt trậbmfnn vôceybdkgr, hơjxksn nữlwuka đlriycrzmi nàbmfny cũoalxng đlriyãcqdc quen nhẫjenln nhịudhln. Nhưjxksng hiệcqdcn tạovdpi đlriyâmlmuy làbmfn chiếyutpn trưjxkscrzmng, tíreoqnh cámaczch Nam Hoang Đceybếyutp Quâmlmun quen ởfoxz trêlwukn cao hiệcqdcn tạovdpi bịudhl ngưjxkscrzmi khinh rẻjtjn nhưjxks vậbmfny, lậbmfnp tứktgsc khiếyutpn cho hắjtjnn quéhxfft sạovdpch bámaczn khoăcrzmn trong lòlzuong. Chỉmoyx nghe Vũoalx La cưjxkscrzmi lạovdpnh mộamolt tiếyutpng, thầipukn kiếyutpm Thiêlwukn Tỉmoyxnh xuấukdbt hiệcqdcn trong tay, chỉmoyx thẳovdpng vàbmfno pho tưjxkslsdnng chiếyutpn thầipukn:

- Ngưjxksơjxksi cuồktgsng vọiklhng nhưjxks vậbmfny, chắjtjnc chắjtjnn sẽlwuk trảitut giámacz rấukdbt đlriyjtjnt.

Pho tưjxkslsdnng chiếyutpn thầipukn lạovdpi sữlwukng sốmlmut mộamolt chúbdmtt, chỉmoyx trong thoámaczng chốmlmuc sámaczt khíreoq đlriyãcqdc biếyutpn mấukdbt khôceybng tăcrzmm tíreoqch.

oalx La thấukdby vậbmfny kinh ngạovdpc vôceyblczpng, lâmlmum trậbmfnn thu hồktgsi sámaczt khíreoq, nóhjhri cámaczch khámaczc khôceybng còlzuon chúbdmtt sámaczt khíreoqbmfno, đlriyâmlmuy làbmfn chưjxksa đlriyámacznh đlriyãcqdc sợlsdn, đlriyãcqdc roi vàbmfno thếyutp chắjtjnc chắjtjnn thấukdbt bạovdpi. Lẽlwuk ra chiếyutpn thầipukn nàbmfny sốmlmung qua bao nhiêlwuku năcrzmm thámaczng, khôceybng thểknpz phạovdpm vàbmfno sai lầipukm cấukdbp thấukdbp nhưjxks vậbmfny mớjxhsi phảituti.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.