- Kiểglmvm tra ưttat?

Nguyễiecbn Xạcfhk Nhậskmqt cókuga vẻrbjn bấwunct ngờwsal:

- Khôhebkng ngờwsal lạcfhki làgghq kiểglmvm tra...

Niêsxpyn Luâwptdn Mộsyxq Đjgurlcrua vôhebkiydsng nguy hiểglmvm, vốezskn Nguyễiecbn Xạcfhk Nhậskmqt tưttatpbghng rằhkpwng khu trung tâwptdm chắphxuc chắphxun sẽhdvv phảxuhoi chiếvwtnn đwlpkwuncu mộsyxqt trậskmqn kịlcruch liệxuhot, khôhebkng ngờwsal chỉsxpygghq mộsyxqt thùiyds tụzlssc kiểglmvm tra đwlpkơhvgen giàgghqn.

- Cókuga khi nàgghqo làgghq lừhoyna gạcfhkt chătkzbng?

iyds La lấwuncc đwlpkbepxu:


- Ta thấwuncy khôhebkng giốezskng.

Sỡwptdlcruiyds La nókugai nhưttat vậskmqy, làgghqklmytkzbn tựcybd trêsxpyn bia nàgghqy khôhebkng ai ởpbgh Đjgurôhebkng Thổurzj biếvwtnt đwlpkưttatofbmc, nhưttatng cókuga thếvwtnklmym ra đwlpkưttatofbmc mộsyxqt nửadixa ngưttatwsali ởpbgh Trung Châwptdu nghiêsxpyn cứwsalu vătkzbn tựcybdgghqy. Đjgurúcnfdng vậskmqy, làgghqtkzbn tựcybd Nhâwptdn tộsyxqc, bấwunct quáicfvgghqtkzbn tựcybd Nhâwptdn tộsyxqc hếvwtnt sứwsalc cồxuhottata.

Cho dùiyds Nguyễiecbn Xạcfhk Nhậskmqt nghiêsxpyn cứwsalu linh vătkzbn Yêsxpyu tộsyxqc sâwptdu tớhdvvi mứwsalc nàgghqo, cũiydsng khôhebkng cókuga khảxuhotkzbng đwlpktqzzc hiểglmvu đwlpkưttatofbmc vătkzbn tựcybdgghqy, y thua vìklmy sao cũiydsng khôhebkng biếvwtnt, thậskmqt sựcybdgghqkuga chúcnfdt oan uổurzjng.

iyds La nhìklmyn thấwuncy vătkzbn tựcybdsxpyu tộsyxqc, lậskmqp tứwsalc kếvwtnt luậskmqn chắphxuc chắphxun làgghqhvgei nàgghqy đwlpkãhvge tồxuhon tạcfhki từhoyn trưttathdvvc khi thiêsxpyn hạcfhk ngũiyds phưttatơhvgeng phâwptdn chia.

- Trêsxpyn đwlpkókugakugai gìklmy vậskmqy?

Nguyễiecbn Xạcfhk Nhậskmqt lạcfhki hỏhdvvi.

- Chuyệxuhon nàgghqy cókugahvgei kỳvtdu quáicfvi...

iyds La nókugai:

- Kiểglmvm tra thàgghqnh tựcybdu tưttatơhvgeng lai.

Nguyễiecbn Xạcfhk Nhậskmqt nghẹaxbgn lờwsali, tấwuncm bia đwlpkáicfvgghqy thậskmqt sựcybd kỳvtdu quáicfvi, y đwlpkang nghi ngờwsal khôhebkng biếvwtnt cókuga phảxuhoi Vũiyds La muốezskn trêsxpyu chọtqzzc mìklmynh khôhebkng.

- Chỉsxpy cầbepxn đwlpkttatt tay lêsxpyn trêsxpyn làgghq đwlpkưttatofbmc hay sao?

Nguyễiecbn Xạcfhk Nhậskmqt vừhoyna nókugai vừhoyna giơhvge tay ra. Đjgursyxqng táicfvc nàgghqy hoàgghqn toàgghqn làgghq theo bảxuhon nătkzbng, bởpbghi vìklmy Nguyễiecbn Xạcfhk Nhậskmqt vẫgvasn cókuga chúcnfdt tựcybd tin, tốezski thiểglmvu thàgghqnh tựcybdu củhdvva mìklmynh chắphxuc chắphxun sẽhdvv cao hơhvgen Vũiyds La. Y cókuga thểglmv nhìklmyn ra tưttat chấwunct Vũiyds La. quảxuho thậskmqt rấwunct tầbepxm thưttatwsalng. Tuy rằhkpwng chiếvwtnn lựcybdc hùiydsng mạcfhknh, nhung cảxuhonh giớhdvvi rấwunct thấwuncp, chắphxuc làgghqttatofbmn dùiydsng dịlcru bảxuhoo gìklmy đwlpkókuga.

Y kếvwtnt luậskmqn Vũiyds La chíjojtnh làgghq hậskmqu duệxuho củhdvva mộsyxqt thịlcru tộsyxqc cồxuhottata nàgghqo đwlpkókuga, thâwptdn mang thưttatofbmng cổurzj dịlcru bảxuhoo cũiydsng khôhebkng phảxuhoi làgghq khôhebkng cókuga khảxuhotkzbng.


Nhưttatng nếvwtnu nókugai thàgghqnh tựcybdu tưttatơhvgeng lai, vậskmqy chắphxuc chắphxun làgghq chỉsxpy cảxuhonh giớhdvvi tu luyệxuhon, Vũiyds La cũiydsng khôhebkng phảxuhoi làgghq đwlpkezski thủhdvv củhdvva mìklmynh.

Huốezskng chỉsxpy hiệxuhon tạcfhki cảxuhonh giớhdvvi củhdvva mìklmynh đwlpkãhvge cựcybdc cao, thắphxung bạcfhki vừhoyna xem cókuga thểglmv biếvwtnt ngay tứwsalc khấwuncc.

Nguyễiecbn Xạcfhk Nhậskmqt đwlpkttatt tay lêsxpyn bia, lậskmqp tứwsalc nổurzji lêsxpyn mộsyxqt tầbepxng hoa vătkzbn nhưttatkugang gợofbmn. Nguyễiecbn Xạcfhk Nhậskmqt tỏhdvv ra hếvwtnt sứwsalc tựcybd tin:

- Sao hảxuho, hẳxuhon làgghq ta đwlpkãhvge thôhebkng qua kiểglmvm tra rồxuhoi chứwsalklmy?

iyds La lấwuncc đwlpkbepxu vớhdvvi vẻrbjn ngâwptdy thơhvgehebk tộsyxqi:

- Khôhebkng cókuga.

- Cáicfvi gìklmy? Khôhebkng cókuga! Khôhebkng cókuga khảxuhotkzbng, vìklmy sao ngưttatơhvgei biếvwtnt ta khôhebkng đwlpkưttatofbmc thôhebkng qua?

Nguyễiecbn Xạcfhk Nhậskmqt tứwsalc tốezski khẽhdvv nhíjojtch châwptdn, bịlcru đwlpkxuhojojtch liêsxpyn tụzlssc hai ba lưttatofbmt đwlpkãhvgegghqm cho y khôhebkng còiecbn giữwshr đwlpkưttatofbmc phong tháicfvi cao thủhdvv nữwshra.

- Bởpbghi vìklmy trêsxpyn nàgghqy đwlpkãhvgekugai, nếvwtnu ngưttatơhvgei thôhebkng qua, sẽhdvv đwlpkưttatofbmc tựcybd đwlpksyxqng tiếvwtnp dẫgvasn đwlpki vàgghqo, khôhebkng phảxuhoi hiệxuhon tạcfhki ngưttatơhvgei vẫgvasn còiecbn ởpbgh đwlpkâwptdy sao?

Chuyệxuhon nàgghqy... Nguyễiecbn Xạcfhk Nhậskmqt khôhebkng ngừhoynng nhắphxuc nhờwsal bảxuhon thâwptdn mìklmynh phảxuhoi bìklmynh tĩlcrunh.

klmynh làgghq cao thủhdvv tuyệxuhot thếvwtn, khôhebkng thểglmv đwlpkáicfvnh mấwunct phong đwlpksyxq cao thủhdvv, dùiyds hếvwtnt sứwsalc tứwsalc tốezski cũiydsng khôhebkng dáicfvm lộsyxq ra.

Y hừhoyn mộsyxqt tiếvwtnng, thu tay vềbepx chấwuncp sau lưttatng, khôhebkng ngừhoynng oáicfvn thầbepxm, con bàgghqkuga, tấwuncm bia nàgghqy quảxuho thậskmqt cókuga mắphxut màgghq khôhebkng trôhebkng thấwuncy Tháicfvi Sơhvgen...

Nguyễiecbn Xạcfhk Nhậskmqt lui ra phíjojta sau mộsyxqt bưttathdvvc, nhưttatwsalng lạcfhki vịlcru tríjojt cho Vũiyds La, đwlpkâwptdy chỉsxpygghq lễiecb phébepxp, mờwsali Vũiyds La thửadix xem. Trêsxpyn thựcybdc tếvwtn trong lòiecbng y đwlpkãhvge nhậskmqn đwlpklcrunh, hàgghqnh trìklmynh Niêsxpyn Luâwptdn Mộsyxq Đjgurlcrua lầbepxn nàgghqy, e rằhkpwng cảxuho hai bêsxpyn đwlpkbepxu phảxuhoi tay trắphxung ra vềbepx.


iyds La tiếvwtnn lêsxpyn, áicfvp tay lêsxpyn tấwuncm bia đwlpkáicfv. Nguyễiecbn Xạcfhk Nhậskmqt đwlpkãhvge co giòiecb chuẩuubkn bịlcru thốezski lui, hàgghqnh trìklmynh Niêsxpyn Luâwptdn Mộsyxq Đjgurlcrua lầbepxn nàgghqy chắphxuc chắphxun khôhebkng phảxuhoi làgghq hồxuhoi ứwsalc vui vẻrbjn vớhdvvi y.

Nhưttatng bàgghqn tay Vũiyds La vừhoyna áicfvp vàgghqo, thìklmynh lìklmynh cókuga mộsyxqt đwlpkcfhko hàgghqo quang màgghqu xanh tíjojtm từhoynttathdvvi mặttatt đwlpkwunct dâwptdng lêsxpyn, hókugaa thàgghqnh cơhvgen trốezskt xoáicfvy cuốezskn hắphxun vàgghqo trong, chỉsxpy trong thoáicfvng chốezskc đwlpkãhvge biếvwtnn mấwunct khôhebkng thấwuncy.

Nguyễiecbn Xạcfhk Nhậskmqt trợofbmn mắphxut háicfv hốezskc mồxuhom.

Sau mộsyxqt láicfvt, cáicfvc chiếvwtnn sĩlcruicfvt Đjgurcfhki Thầbepxn Trủhdvvng ngoàgghqi bìklmya rừhoynng đwlpkbepxu nghe đwlpkưttatofbmc tiếvwtnng thébepxt chókugai tai khókugaiecbng tin đwlpkưttatofbmc củhdvva Đjgurcfhki Tếvwtn Ti: “Tổurzj thầbepxn ôhebki, chẳxuhong lẽhdvv tiểglmvu tửadixgghqy sinh ra làgghqklmy chuyêsxpyn môhebkn đwlpkxuhojojtch ta, cảxuho đwlpkwsali ta làgghq thiêsxpyn tàgghqi, an bàgghqi nhưttat vậskmqy quảxuho thậskmqt khôhebkng côhebkng bằhkpwng..

Thậskmqt ra ngay từhoyn đwlpkbepxu Vũiyds La đwlpkãhvge biếvwtnt Nguyễiecbn Xạcfhk Nhậskmqt thua chắphxuc. Tuy rằhkpwng thâwptdn thểglmvgghqy củhdvva Vũiyds La xébepxt vềbepxttat chấwunct, gâwptdn cốezskt quảxuho thậskmqt tầbepxm thưttatwsalng, nhưttatng nếvwtnu so vềbepx thàgghqnh tựcybdu tưttatơhvgeng lai, Vũiyds La cókuga đwlpkưttatofbmc Phong Thầbepxn Bảxuhong cókuga thểglmv thu nạcfhkp sắphxuc phong bấwunct cứwsal đwlpkcfhko Thiêsxpyn Mệxuhonh Thầbepxn Phùiydsgghqo, tưttatơhvgeng lai cókuga đwlpkưttatofbmc khảxuhotkzbng vôhebk hạcfhkn, Nguyễiecbn Xạcfhk Nhậskmqt phảxuhoi thua khôhebkng thểglmv nghi ngờwsal.

Chỉsxpy thấwuncy trưttathdvvc mắphxut hàgghqo quang màgghqu đwlpken, màgghqu tíjojtm, màgghqu xanh đwlpkskmqm luâwptdn chuyềbepxn khôhebkng ngừhoynng, chỉsxpy trong nháicfvy mắphxut, Vũiyds La thấwuncy mìklmynh đwlpkang đwlpkwsalng trưttathdvvc mộsyxqt cáicfvnh cồxuhong cao to hùiydsng vĩlcru.

iyds La đwlpkưttata mắphxut nhìklmyn quanh, bốezskn phíjojta làgghq mộsyxqt màgghqng hưttathebk, khôhebkng biếvwtnt đwlpkang ởpbghhvgei nàgghqo. Xòiecbe bàgghqn tay ra khôhebkng thấwuncy ngókugan, nhưttatng vẫgvasn cókuga thểglmv nhìklmyn thấwuncy rõaleqgghqng cáicfvnh cồxuhong phíjojta trưttathdvvc.

Cổurzjng nàgghqy đwlpkưttatofbmc xâwptdy bằhkpwng loạcfhki đwlpkáicfv sầbepxn sùiydsi thôhebk kệxuhoch, giốezskng nhưttat mộsyxqt tấwuncm bảxuhong đwlpkáicfv. Cókuga tấwunct cảxuhotkzbm cửadixa, phong cáicfvch mộsyxqc mạcfhkc đwlpkơhvgen giàgghqn, khôhebkng đwlpksxpyu khấwuncc hoa vătkzbn trang tríjojt quáicfv nhiềbepxu. Nhưttatng cựcybd thạcfhkch thôhebk to, cáicfvnh cồxuhong cao tuyệxuhot, toáicfvt ra khíjojt chấwunct thôhebk kệxuhoch màgghq trầbepxm ổurzjn.

iyds La tiếvwtnn vềbepx phíjojta trưttathdvvc mớhdvvi nhìklmyn thấwuncy, trưttathdvvc cáicfvnh cồxuhong nàgghqy còiecbn cókuga mộsyxqt tấwuncm bia đwlpkáicfv. Trêsxpyn cáicfvnh cồxuhong khôhebkng cókuga khấwuncc chữwshr, nhung trêsxpyn tấwuncm bia đwlpkáicfvgghqy lạcfhki cókuga mộsyxqt hàgghqng chữwshr, lầbepxn nàgghqy làgghq linh vătkzbn Yêsxpyu tộsyxqc.

iyds La đwlpklcrunh thầbepxn xem thửadix, khôhebkng khỏhdvvi sừhoynng sốezskt. Dịlcruch nghĩlcrua vătkzbn tựcybdsxpyu tộsyxqc trêsxpyn bia cókuga nghĩlcrua làgghq: “Ngũiyds say ởpbghhvgei nàgghqy, ngưttatơhvgei sẽhdvv đwlpkưttatofbmc đwlpkáicfvnh thứwsalc vớhdvvi thâwptdn phậskmqn vưttatơhvgeng giảxuho!”

Quảxuho nhiêsxpyn làgghq mộsyxq đwlpklcrua, nơhvgei cáicfvc anh hùiydsng ngũiyds say. Nhưttatng câwptdu sau cókuga ýxuho nghĩlcrua gìklmy?

iyds La cũiydsng khôhebkng do dựcybd. cấwunct bưttathdvvc tiếvwtnn vàgghqo cáicfvnh cồxuhong kia.

Hắphxun vừhoyna qua cổurzjng, bêsxpyn tai lậskmqp tứwsalc nghe thấwuncy tiếvwtnng nưttathdvvc chảxuhoy rókugac ráicfvch, trưttathdvvc mắphxut chỉsxpy thấwuncy mộsyxqt vùiydsng sáicfvng nhạcfhkt. Quay đwlpkbepxu nhìklmyn lạcfhki, đwlpkãhvge khôhebkng thấwuncy cáicfvnh cồxuhong kia đwlpkâwptdu, phíjojta sau cũiydsng làgghq mộsyxqt màgghqng hưttathebk. Lấwuncy tay sờwsal thửadix, chíjojtnh làgghq mộsyxqt váicfvch đwlpkáicfv lạcfhknh nhưttattkzbng.


Chạcfhkm vàgghqo váicfvch đwlpkáicfvkuga cảxuhom giáicfvc ẩuubkm ưttathdvvt.

Quay sang tìklmym tớhdvvi chỗhdvvkuga tiếvwtnng nưttathdvvc chảxuhoy, quảxuho nhiêsxpyn cókuga mộsyxqt con sôhebkng ngầbepxm nhỏhdvv, dòiecbng nưttathdvvc khôhebkng nhanh khôhebkng chậskmqm, chảxuhoy đwlpkbepxu đwlpkbepxu khôhebkng đwlpkxuhoi.

iyds La nghi hoặttatc trong lòiecbng, bèesvan men theo sôhebkng nhỏhdvvgghqy đwlpki tớhdvvi. Dọtqzzc trêsxpyn đwlpkưttatwsalng đwlpki hắphxun quan sáicfvt cẩuubkn thậskmqn, nhung cũiydsng khôhebkng pháicfvt hiệxuhon ra dòiecbng sôhebkng ngầbepxm nàgghqy cókuga liêsxpyn quan gìklmy tớhdvvi mộsyxq đwlpklcrua hay ngũiyds say.

Đjguri thêsxpym mộsyxqt chúcnfdt, phíjojta trưttathdvvc cókuga mộsyxqt thạcfhkch đwlpksyxqng rấwunct lớhdvvn, tiếvwtnng nưttathdvvc chảxuhoy đwlpksyxqt nhiêsxpyn dồxuhon dậskmqp hẳxuhon lêsxpyn, tựcybda nhưttat sấwuncm đwlpksyxqng. Vũiyds La tiếvwtnn vàgghqo thạcfhkch đwlpksyxqng, lậskmqp tứwsalc cókuga mộsyxqt luồxuhong hơhvgei nưttathdvvc ậskmqp vàgghqo mặttatt. Đjgurâwptdy làgghq mộsyxqt con sôhebkng rộsyxqng lớhdvvn vôhebkiydsng, quy môhebk khôhebkng kébepxm gìklmy mộsyxqt con sôhebkng nàgghqo màgghqiyds La từhoynng thấwuncy trêsxpyn mặttatt đwlpkwunct.

kugang xôhebk trắphxung xókugaa, tiếvwtnng sókugang vỗhdvv tạcfhko ra hồxuhoi âwptdm trong thạcfhkch đwlpksyxqng càgghqng khiếvwtnn cho ngưttatwsali ta cảxuhom thấwuncy đwlpksxpynh tai nhứwsalc ókugac, khíjojt thếvwtn phi phàgghqm.

icfvch đwlpkáicfv bốezskn bềbepx khôhebkng biếvwtnt cókuga loạcfhki khoáicfvng thạcfhkch gìklmy, pháicfvt ra hàgghqo quang âwptdm u. Dưttathdvvi áicfvnh hàgghqo quang chiếvwtnu rọtqzzi, nưttathdvvc củhdvva con sôhebkng ngầbepxm nàgghqy pháicfvt ra ôhebk quang mờwsal nhạcfhkt.

iyds La cau màgghqy, khôhebkng nhịlcrun đwlpkưttatofbmc nhúcnfdng tay xuốezskng nưttathdvvc.

Đjgurbepxu ngókugan tay hắphxun vừhoyna chạcfhkm nưttathdvvc, mộsyxqt cỗhdvv khíjojt tứwsalc lạcfhknh lẽhdvvo kinh ngưttatwsali lậskmqp tứwsalc theo ngókugan tay chạcfhky ngưttatofbmc vàgghqo thâwptdn thểglmv.

iyds La vộsyxqi vàgghqng thu tay vềbepx, vậskmqn chuyềbepxn Kỳvtduwptdn Thầbepxn Hỏhdvva, bứwsalc cỗhdvvgghqn đwlpksyxqc kia ra ngoàgghqi.

Hắphxun đwlpkãhvge hiểglmvu ra, miệxuhong lẩuubkm bầbepxm:

- Quảxuho nhiêsxpyn làgghq Đjgurlcrua Mạcfhkch Âvnurm Hàgghq, làgghqhvgei cựcybdc hàgghqn...

Đjgurlcrua Mạcfhkch Âvnurm Hàgghqgghqhvgei thềbepx hiệxuhon lựcybdc lưttatofbmng âwptdm cựcybdc trêsxpyn thếvwtn giớhdvvi nàgghqy, trong thiêsxpyn hạcfhk ngũiyds phưttatơhvgeng đwlpkbepxu cókuga. Tiềbepxn kiếvwtnp củhdvva Vũiyds La ởpbgh Nam Hoang cũiydsng từhoynng tìklmym đwlpkưttatofbmc mộsyxqt cáicfvi Đjgurlcrua Mạcfhkch Âvnurm Hàgghq nhưttat vậskmqy, bấwunct quáicfv đwlpkókuga chỉsxpygghq mộsyxqt dòiecbng chảxuhoy nhỏhdvv, so ra còiecbn kébepxm cảxuho con sôhebkng nhôhebk khi nãhvgey. Hiệxuhon tạcfhki trưttathdvvc mặttatt làgghq mộsyxqt Đjgurlcrua Mạcfhkch Âvnurm Hàgghq thậskmqt lớhdvvn, khiếvwtnn cho hắphxun phảxuhoi giậskmqt mìklmynh khôhebkng íjojtt.

iyds La đwlpki dọtqzzc theo Đjgurlcrua Mạcfhkch Âvnurm Hàgghqgghqy tiếvwtnn vềbepx phíjojta trưttathdvvc, đwlpki khôhebkng xa đwlpkãhvge thấwuncy đwlpklcrua thếvwtn trởpbghsxpyn rộsyxqng rãhvgei, nưttathdvvc sôhebkng gàgghqo thébepxt nhưttat đwlpksxpyn vọtqzzt ra, khôhebkng còiecbn chảxuhoy chậskmqm rãhvgei nhưttat trưttathdvvc.


Đjgurâwptdy làgghq mộsyxqt thếvwtn giớhdvvi ngầbepxm dưttathdvvi lòiecbng đwlpkwunct hếvwtnt sứwsalc rộsyxqng rãhvgei, kỳvtdu diệxuhou vôhebkiydsng. Hồxuho Đjgurlcrua Mạcfhkch Âvnurm Hàgghqgghq trung tâwptdm, diệxuhon tíjojtch thậskmqt lớhdvvn, khoáicfvng thạcfhkch kếvwtnt tinh trêsxpyn váicfvch pháicfvt ra hàgghqo quang âwptdm u, xung quanh hồxuhokuga mộsyxqt loàgghqi thựcybdc vậskmqt màgghqiyds La khôhebkng biếvwtnt têsxpyn sinh trưttatwsalng. Kỳvtdu lạcfhk nhấwunct làgghqpbgh giữwshra Đjgurlcrua Mạcfhkch Âvnurm Hàgghqgghqy cókugahebk sốezsk rễiecbwptdy từhoyn trêsxpyn nókugac đwlpksyxqng rùiyds xuốezskng, chui vàgghqo trong hồxuhottathdvvc ngậskmqp tràgghqn nătkzbng lưttatofbmng vàgghqhvgei nưttathdvvc.

Nhữwshrng chiếvwtnc rễiecbwptdy nàgghqy cũiydsng hếvwtnt sứwsalc thúcnfd vịlcru, tạcfhko thàgghqnh nhữwshrng vòiecbng tròiecbn lồxuhong vàgghqo nhau, màgghq giữwshra nhữwshrng vòiecbng tròiecbn nàgghqy cũiydsng khôhebkng kếvwtnt nốezski vớhdvvi nhau.

iyds La lậskmqp tứwsalc hiểglmvu rõaleqgghqng, đwlpkâwptdy làgghq phầbepxn ngầbepxm dưttathdvvi đwlpkwunct củhdvva Niêsxpyn Luâwptdn Mộsyxq Đjgurlcrua.

Nhữwshrng vòiecbng tròiecbn rễiecbwptdy kia chíjojtnh làgghq rễiecbwptdy củhdvva từhoynng gốezskc Quỳvtdu Mộsyxqc. Rễiecbwptdy củhdvva mỗhdvvi mộsyxqt cáicfvnh rừhoynng Quỳvtdu Mộsyxqc kếvwtnt nốezski vớhdvvi nhau thàgghqnh mộsyxqt thểglmv, cho nêsxpyn cókugaklmynh dạcfhkng nhưttat vậskmqy.

Chẳxuhong tráicfvch Quỳvtdu Mộsyxqc cókuga thểglmv sinh sốezskng ởpbgh noi nàgghqy, thìklmy ra làgghq nhờwsalttathdvvi lòiecbng đwlpkwunct cókuga mộsyxqt đwlpkcfhko Đjgurlcrua Mạcfhkch Âvnurm Hàgghq.

Vốezskn Vũiyds La từhoyn trung tâwptdm củhdvva Niêsxpyn Luâwptdn Mộsyxq Đjgurlcrua tiếvwtnn vàgghqo lòiecbng đwlpkwunct, lạcfhki bịlcru trậskmqn pháicfvp truyềbepxn tốezskng ra vòiecbng ngoàgghqi, sau đwlpkókuga lạcfhki chậskmqm rãhvgei tiếvwtnn vàgghqo.

Bấwunct quáicfv nghĩlcru mộsyxqt chúcnfdt cũiydsng cókuga thểglmv hiểglmvu đwlpkưttatofbmc, nếvwtnu kẻrbjn tiếvwtnn vàgghqo đwlpkưttatofbmc truyềbepxn tốezskng trựcybdc tiếvwtnp tớhdvvi vịlcru tríjojt trung tâwptdm, ắphxut sẽhdvvhvgei vàgghqo giữwshra hồxuhottathdvvc nàgghqy. Bấwunct kébepxgghqn đwlpksyxqc củhdvva Đjgurlcrua Mạcfhkch Âvnurm Hàgghq hay rễiecbwptdy Quỳvtdu Mộsyxqc, e rằhkpwng sẽhdvv khôhebkng ‘thâwptdn thiệxuhon’ lấwuncm.

Tựcybd nhiêsxpyn Vũiyds La khôhebkng sợofbm, nhưttatng khôhebkng phảxuhoi ai tiếvwtnn vàgghqo cũiydsng nhưttatiyds La.

iyds La đwlpki quanh hồxuhottathdvvc mộsyxqt vòiecbng. Bởpbghi vìklmy giữwshra hồxuho đwlpkbepxy rễiecb Quỳvtdu Mộsyxqc ngătkzbn càgghqn tầbepxm mắphxut, cho nêsxpyn đwlpki đwlpkếvwtnn phíjojta kháicfvc củhdvva hồxuhottathdvvc, Vũiyds La mớhdvvi nhìklmyn đwlpkưttatofbmc rõaleqgghqng. Đjgurezski diệxuhon vớhdvvi cửadixa Đjgurlcrua Mạcfhkch Âvnurm Hàgghqkugat vàgghqo hồxuho, bêsxpyn nàgghqy cũiydsng cókuga mộsyxqt cửadixa nưttathdvvc chảxuhoy ra.

Cửadixa nưttathdvvc ra vôhebkiydsng rộsyxqng rãhvgei, dòiecbng nưttathdvvc hiềbepxn hòiecba, khôhebkng hềbepx gợofbmn sókugang.

iyds La đwlpkwsalng ởpbgh cửadixa nưttathdvvc ra, từhoyn noi nàgghqy cókuga thểglmv nhìklmyn thấwuncy giữwshra nhữwshrng lớhdvvp rễiecbwptdy cókuga khe hởpbgh, trong đwlpkókugakugakugang đwlpken chókugap đwlpksyxqng, dưttatwsalng nhưttatkuga thứwsalklmy đwlpkókuga.

Mớhdvvi đwlpkbepxu Vũiyds La cũiydsng khôhebkng đwlpkglmv ýxuho, nhưttatng hắphxun phókugang xuấwunct Ngọtqzzc Tung Trùiydsng củhdvva Hồxuhong Pháicfv Hảxuhoi đwlpkưttata, bay mộsyxqt vòiecbng tìklmym tòiecbi quanh hồxuho, pháicfvt hiệxuhon ra khôhebkng íjojtt loàgghqi thựcybdc vậskmqt đwlpkttatc biệxuhot kỳvtdu lạcfhk, nhưttatng khôhebkng thấwuncy bókugang dáicfvng củhdvva Hoàgghqn Hồxuhon Thảxuhoo.

iecbn câwptdu “Ngũiyds say ởpbgh noi nàgghqy, ngưttatơhvgei sẽhdvv đwlpkưttatofbmc đwlpkáicfvnh thứwsalc vớhdvvi thâwptdn phậskmqn vưttatơhvgeng giảxuho!” đwlpkưttatofbmc viếvwtnt trịlcrunh trọtqzzng trêsxpyn bia đwlpkáicfvpbgh cồxuhong vàgghqo, trong nàgghqy khôhebkng nhìklmyn thấwuncy chúcnfdt manh mốezski nàgghqo cảxuho.

scai hai bêsxpyn cửadixa nưttathdvvc ra cơhvge hồxuho khôhebkng cókuga chỗhdvv đwlpkttatt châwptdn, dưttatwsalng nhưttat khôhebkng thểglmv tiếvwtnp tụzlssc theo cửadixa nưttathdvvc ra tiếvwtnn tớhdvvi. Hơhvgen nữwshra mặttatt đwlpkwunct bêsxpyn trêsxpyn nơhvgei nàgghqy làgghq Niêsxpyn Luâwptdn Mộsyxq Đjgurlcrua, nếvwtnu cókugajojt mặttatt gìklmy chắphxuc chắphxun sẽhdvv nằhkpwm trong hồxuhottathdvvc nàgghqy, khôhebkng cókuga khảxuhotkzbng nằhkpwm sau chỗhdvvttathdvvc ra.

cnfdc nàgghqy Vũiyds La mớhdvvi nhớhdvv tớhdvvi sâwptdu trong đwlpkáicfvm rễiecb Quỳvtdu Mộsyxqc dưttatwsalng nhưttatkuga cấwunct giấwuncu thứwsalklmy.

Hắphxun đwlpkiềbepxu khiểglmvn Ngọtqzzc Tung Trùiydsng lặttatng lẽhdvv bay tớhdvvi sáicfvt đwlpkáicfvm rễiecb Quỳvtdu Mộsyxqc. DỊaleq bảxuhoo củhdvva Đjgurcfhki Tháicfvnh Yêsxpyu tộsyxqc quảxuho thậskmqt bấwunct phàgghqm, phi hàgghqnh giữwshra khôhebkng trung khôhebkng gâwptdy ra chúcnfdt khíjojtttatu nàgghqo.

Rễiecbwptdy khẽhdvv đwlpkong đwlpkưttata theo hơhvgei nưttathdvvc bốezskc lêsxpyn, nhìklmyn qua cókuga vẻrbjnhebk hạcfhki, nhưttatng Vũiyds La khôhebkng dáicfvm khinh thưttatwsalng.

kugac thạcfhkch đwlpksyxqng trêsxpyn hồxuhottathdvvc cáicfvch mặttatt hồxuhokuga chừhoynng ngàgghqn trưttatofbmng, nhữwshrng rễiecbwptdy nàgghqy lạcfhki cókuga thểglmviyds xuốezskng sâwptdu dưttathdvvi lòiecbng hồxuho, cókuga nghĩlcrua làgghq rễiecbwptdy nàgghqy còiecbn dàgghqi hơhvgen cảxuho phầbepxn Quỳvtdu Mộsyxqc trêsxpyn mặttatt đwlpkwunct.

cnfdc đwlpkếvwtnn gầbepxn, Vũiyds La lạcfhki tỏhdvv ra kinh ngạcfhkc. Bớhdvvi vìklmy rễiecb Quỳvtdu Mộsyxqc nàgghqy nhôhebk nhấwunct cũiydsng bằhkpwng miệxuhong chébepxn, da ngoàgghqi bókugang loáicfvng giốezskng nhưttat da thịlcrut củhdvva sinh linh, hơhvgen nữwshra cókuga dạcfhkng nửadixa trong suốezskt. Cókuga thểglmv nhìklmyn thấwuncy nhữwshrng đwlpkưttatwsalng vâwptdn bêsxpyn trong đwlpkang chậskmqm rãhvgei vậskmqn chuyểglmvn nưttathdvvc Đjgurlcrua Mạcfhkch Âvnurm

gghqgghqu đwlpken nhạcfhkt lêsxpyn trêsxpyn, giốezskng nhưttat nhữwshrng mạcfhkch máicfvu nhôhebk li ti, chẳxuhong qua máicfvu đwlpkang chảxuhoy trong đwlpkókuga lạcfhki cókugagghqu đwlpken.

Từhoynng chiếvwtnc rễiecbwptdy khẽhdvv đwlpkong đwlpkưttata khôhebkng cókuga quy tắphxuc, thỉsxpynh thoảxuhong va chạcfhkm vớhdvvi nhau, làgghqm toáicfvt ra nhữwshrng vòiecbng linh quang mờwsal nhạcfhkt.

iyds La lấwuncy ra mộsyxqt miếvwtnng ngọtqzzc túcnfdy bắphxun ra. Ngọtqzzc túcnfdy theo khe hờwsal giữwshra cáicfvc rễiecbwptdy bay thẳxuhong vàgghqo trong, bắphxun trúcnfdng mộsyxqt rễiecbwptdy sâwptdu trong đwlpkókuga.

Chỉsxpy va chạcfhkm nhẹaxbg nhàgghqng nhưttat vậskmqy, đwlpkáicfvm rễiecbwptdy nhìklmyn qua hếvwtnt sứwsalc hiềbepxn hòiecba thìklmynh lìklmynh run lêsxpyn kịlcruch liệxuhot. Bàgghqy, táicfvm chiếvwtnc rễiecb từhoyn bốezskn phưttatơhvgeng táicfvm hưttathdvvng lậskmqp tứwsalc ùiydsa tớhdvvi, nhanh chókugang khébepxp lạcfhki, díjojtnh lạcfhki vớhdvvi nhau thàgghqnh mộsyxqt chiếvwtnc rễiecb lớhdvvn. Màgghq miếvwtnng ngọtqzzc túcnfdy kia cũiydsng bịlcru chúcnfdng dung hòiecba, ătkzbn mòiecbn, hấwuncp thu vàgghqo trong thâwptdn thếvwtn, tókugam lạcfhki làgghq khôhebkng chừhoyna lạcfhki chúcnfdt cậskmqn nàgghqo.

iyds La nhâwptdn cơhvge hộsyxqi nàgghqy thúcnfdc giụzlssc Ngọtqzzc Tung Trùiydsng, cẩuubkn thậskmqn xuyêsxpyn qua lớhdvvp rễiecbwptdy thứwsal nhấwunct.

Bổurzjn cũiyds soạcfhkn lạcfhki, cứwsal nhưttat vậskmqy Vũiyds La xuyêsxpyn qua mưttatwsali lókugap rễiecbwptdy, tiếvwtnn vàgghqo nơhvgei sâwptdu nhấwunct củhdvva hồxuhottathdvvc, cảxuhonh tưttatofbmng nơhvgei nàgghqy khiếvwtnn cho hắphxun phảxuhoi kinh ngạcfhkc ngẩuubkn ngưttatwsali.

Mặttatt nưttathdvvc nơhvgei nàgghqy vôhebkiydsng yêsxpyn tĩlcrunh, dưttatwsalng nhưttatgghqn khíjojthvgei nàgghqy nồxuhong đwlpkskmqm hơhvgen bêsxpyn ngoàgghqi rấwunct nhiềbepxu. Màgghqu nưttathdvvc dưttathdvvi hồxuhoiydsng đwlpken sẫgvasm hơhvgen, mặttatt nưttathdvvc toáicfvt ra mộsyxqt lókugap hàgghqo quang màgghqu vàgghqng nhạcfhkt, giốezskng nhưttat dầbepxu hỏhdvva khai tháicfvc dưttathdvvi lòiecbng đwlpkwunct.

Khu vựcybdc trung tâwptdm nàgghqy cũiydsng khôhebkng lớhdvvn lấwuncm, diệxuhon tíjojtch tưttatơhvgeng đwlpkưttatơhvgeng vớhdvvi diệxuhon tíjojtch khu vựcybdc nằhkpwm giữwshra mưttatwsali câwptdy Quỳvtdu Mộsyxqc trêsxpyn mặttatt đwlpkwunct. Màgghq trêsxpyn nókugac đwlpksyxqng cókuga mộsyxqt miệxuhong giếvwtnng, mộsyxqt luồxuhong hàgghqo quang màgghqu xanh nhạcfhkt chiếvwtnu xuốezskng, bao phủhdvv mộsyxqt pho tưttatofbmng trêsxpyn mặttatt hồxuho.

Đjgurâwptdy làgghq mộsyxqt pho tưttatofbmng chiếvwtnn thầbepxn cao tớhdvvi mưttatwsali trưttatofbmng, ngồxuhoi trêsxpyn mộsyxqt bảxuhoo tọtqzza do vôhebk sốezsk thi hàgghqi xâwptdy thàgghqnh. Mộsyxqt thâwptdn áicfvo giáicfvp hoàgghqn mỹbmbe, cựcybd kiếvwtnm cấwuncm bêsxpyn cạcfhknh châwptdn. Dưttathdvvi cựcybd kiếvwtnm làgghq thi thếvwtn mộsyxqt sinh vậskmqt kỳvtdu lạcfhk, cókuga thâwptdn ngưttatwsali, ba đwlpkbepxu, cựcybd kiếvwtnm đwlpkang ghim vàgghqo cáicfvi đwlpkbepxu chíjojtnh giữwshra xuốezskng mặttatt đwlpkwunct, hai đwlpkbepxu còiecbn lạcfhki vôhebkiydsng đwlpkau đwlpkhdvvn, giãhvgey dụzlssa khôhebkng cam lòiecbng, miệxuhong thèesva ra lưttatwptdi rắphxun vôhebkiydsng sắphxuc bébepxn.

Trêsxpyn thâwptdn cựcybd kiếvwtnm cókuga chíjojtn con Thầbepxn Long quấwuncn quanh tớhdvvi chuôhebki kiếvwtnm, quấwuncn lạcfhki thàgghqnh mộsyxqt cỗhdvv. Chíjojtn cáicfvi miệxuhong rồxuhong thậskmqt lớhdvvn chia nhau đwlpkuổurzji theo mộsyxqt viêsxpyn bảxuhoo châwptdu.

Cảxuho pho tưttatofbmng trôhebkng vôhebkiydsng sốezskng đwlpksyxqng, chỉsxpykugattatơhvgeng mặttatt chiếvwtnn thầbepxn nọtqzzgghq mộsyxqt màgghqng hưttathebk, khôhebkng nhìklmyn thấwuncy rõaleq.

ttathdvvi bảxuhoo tọtqzza chiếvwtnn thầbepxn, mộsyxqt câwptdy cộsyxqt đwlpkáicfv thậskmqt lớhdvvn chui sâwptdu vàgghqo trong hồxuho.

Trong hàgghqo quang màgghqu xanh nhạcfhkt bao phủhdvv, trêsxpyn áicfvo giáicfvp củhdvva chiếvwtnn thầbepxn thỉsxpynh thoảxuhong cókuga mộsyxqt bộsyxq phậskmqn lókugae lêsxpyn mộsyxqt đwlpkcfhko phùiydstkzbn, ngay cảxuhoiyds La cũiydsng khôhebkng nhậskmqn ra đwlpkcfhko phùiydstkzbn nàgghqy. Trong lúcnfdc chókugap lókugae nhưttat vậskmqy, cókuga mộsyxqt đwlpkcfhko linh quang theo áicfvo giáicfvp chui vàgghqo mặttatt chiếvwtnn thầbepxn. Nhữwshrng khi ấwuncy, trêsxpyn mặttatt chiếvwtnn thầbepxn mớhdvvi lókugae lêsxpyn hàgghqo quang mờwsal nhạcfhkt, dưttatwsalng nhưttatgghq do hai mắphxut bừhoynng sáicfvng.

Trong hồxuhottathdvvc quay xung quanh châwptdn pho tưttatofbmng chiếvwtnn thầbepxn nàgghqy, cókuga rấwunct nhiềbepxu thuyềbepxn bằhkpwng đwlpkáicfv chạcfhkm hìklmynh rồxuhong. Thuyềbepxn rồxuhong cũiydsng khôhebkng lớhdvvn, dàgghqi chừhoynng ba trưttatofbmng, chấwunct liệxuhou làgghqm ra cùiydsng loạcfhki vớhdvvi tưttatofbmng chiếvwtnn thầbepxn, toàgghqn thâwptdn đwlpken nháicfvnh, toáicfvt ra áicfvnh kim loạcfhki sáicfvng bókugang.

Đjgurhebki thuyềbepxn rồxuhong cong lêsxpyn sắphxuc bébepxn nhưttat dao, dùiydsgghq trong hoàgghqn cảxuhonh âwptdm u hiệxuhon tạcfhki cũiydsng lókugae lêsxpyn hàgghqn quang khiếvwtnn cho ngưttatwsali ta kinh sợofbm. Đjgurbepxu rồxuhong ngẩuubkng cao, kháicfvc vớhdvvi nhữwshrng pho tưttatofbmng Thầbepxn Long kháicfvc, vảxuhoy ngưttatofbmc bêsxpyn dưttathdvvi đwlpkbepxu rồxuhong đwlpkưttatofbmc nặttatn thàgghqnh nhữwshrng thanh kiếvwtnm bébepxn chĩlcrua ra xung quanh, cũiydsng tràgghqn ngậskmqp cảxuhom giáicfvc xâwptdm lătkzbng vàgghqicfvt khíjojt.

ttathdvvi thuyềbepxn rồxuhong cókuga khấwuncc bốezskn trảxuhoo, trong mỗhdvvi trảxuhoo cầbepxm mộsyxqt chiếvwtnc đwlpkbepxu lâwptdu cũiydsng đwlpkưttatofbmc đwlpksxpyu khấwuncc bằhkpwng đwlpkáicfv. Màgghq cảxuho thuyềbepxn rồxuhong chỉsxpykuga bốezskn chiếvwtnc đwlpkbepxu lâwptdu nàgghqy làgghq chìklmym dưttathdvvi nưttathdvvc, dưttatwsalng nhưttat bốezskn chiếvwtnc đwlpkbepxu lâwptdu nàgghqy gáicfvnh váicfvc tấwunct cảxuho sứwsalc nặttatng củhdvva thuyềbepxn rồxuhong vậskmqy.

Nhữwshrng thuyềbepxn rồxuhong nàgghqy cũiydsng giốezskng nhưttat rừhoynng câwptdy Niêsxpyn Luâwptdn Mộsyxq Đjgurlcrua trêsxpyn mặttatt đwlpkwunct, bao vâwptdy pho tưttatofbmng chiếvwtnn thầbepxn kia thàgghqnh mấwuncy vòiecbng tròiecbn. Cókuga hai mưttatơhvgei ba chiếvwtnc thuyềbepxn rồxuhong trêsxpyn mỗhdvvi chiếvwtnc cókuga chởpbgh mộsyxqt quan tàgghqi đwlpkáicfv.

jojtch thưttathdvvc, cấwuncu tạcfhko củhdvva nhữwshrng quan tàgghqi đwlpkáicfvgghqy giốezskng hệxuhot nhau. Mãhvgei tớhdvvi lúcnfdc nàgghqy, mớhdvvi nhìklmyn ra đwlpkưttatofbmc bộsyxqicfvng mộsyxq đwlpklcrua.

Nhữwshrng thuyềbepxn rồxuhong chờwsal quan tàgghqi đwlpkáicfvgghqiyds La pháicfvt hiệxuhon ởpbgh xa pho tưttatofbmng chiếvwtnn thầbepxn kia nhấwunct. hắphxun còiecbn đwlpkang suy nghĩlcru xem rốezskt cụzlssc mộsyxq đwlpklcrua nàgghqy ẩuubkn chứwsala huyềbepxn cơhvgeklmy, bỗhdvvng nhiêsxpyn nghe thấwuncy mộsyxqt íjojtt đwlpksyxqng tĩlcrunh kỳvtdu quáicfvi.

iyds La cốezsk gắphxung lắphxung nghe, thanh âwptdm nọtqzzgghq từhoynttathdvvi nưttathdvvc vang lêsxpyn.

iyds La hếvwtnt sứwsalc bấwunct ngờwsal, hắphxun chưttata từhoynng nghe qua dưttathdvvi Đjgurlcrua Mạcfhkch Âvnurm Hàgghqiecbn cókuga sinh linh cókuga thểglmv sinh sốezskng. Hàgghqn đwlpksyxqc củhdvva nókuga, sinh vậskmqt khôhebkng thểglmvgghqo chịlcruu đwlpkưttatofbmc, e rằhkpwng cũiydsng chỉsxpykuga loạcfhki Quỳvtdu Mộsyxqc kháicfvc thưttatwsalng nàgghqy mớhdvvi cókuga thểglmv dựcybda vàgghqo Đjgurlcrua Mạcfhkch Âvnurm Hàgghqgghq sinh trưttatwsalng.

Thanh âwptdm dưttathdvvi nưttathdvvc ngàgghqy càgghqng trởpbghsxpyn mãhvgenh liệxuhot, mặttatt hồxuho vốezskn yêsxpyn tĩlcrunh cũiydsng bắphxut đwlpkbepxu cuộsyxqn sókugang lêsxpyn, dưttatwsalng nhưttatsxpyn dưttathdvvi cókuga mộsyxqt cựcybd thúcnfd sắphxup sửadixa xuấwunct hiệxuhon.

iyds La thầbepxm nghĩlcru khôhebkng xong, vộsyxqi vàgghqng đwlpkiềbepxu khiểglmvn Ngọtqzzc Tung Trùiydsng bay lêsxpyn cao. Quáicfvi vậskmqt dưttathdvvi hồxuhottathdvvc nàgghqy quáicfv nửadixa làgghq xuấwunct hiệxuhon vìklmyklmynh, khôhebkng ngờwsal đwlpkáicfvm rễiecbwptdy kia khôhebkng pháicfvt hiệxuhon đwlpkưttatofbmc mìklmynh, cảxuhom giáicfvc củhdvva quáicfvi vậskmqt nàgghqy quảxuho thậskmqt vôhebkiydsng linh mẫgvasn.

iyds La vừhoyna bay lêsxpyn cao, trêsxpyn mặttatt hồxuho thìklmynh lìklmynh vang lêsxpyn mộsyxqt tiếvwtnng ầbepxm rấwunct lớhdvvn, nưttathdvvc đwlpken củhdvva Đjgurlcrua Mạcfhkch Âvnurm Hàgghqtkzbng lêsxpyn tung tókugae, mộsyxqt bókugang đwlpken lao ra khỏhdvvi mặttatt nưttathdvvc.

iyds La chộsyxqp ra mộsyxqt trảxuhoo, chuẩuubkn bịlcru vậskmqn dụzlssng thầbepxn kiếvwtnm Thiêsxpyn Tỉsxpynh.

kugang đwlpken nọtqzztkzbng thẳxuhong, sau đwlpkókuga nghe mộsyxqt tiếvwtnng choang rấwunct lớhdvvn, sau khi Vũiyds La nhìklmyn thấwuncy rõaleqgghqng, lạcfhki thởpbgh phàgghqo nhẹaxbg nhõaleqm.

Thìklmy ra bêsxpyn dưttathdvvi hồxuho khôhebkng phảxuhoi làgghq quáicfvi vậskmqt mãhvgeng xàgghqklmy, màgghqgghq mộsyxqt sợofbmi xíjojtch thôhebk to.

Sợofbmi xíjojtch cũiydsng làgghq do chấwunct liệxuhou nhưttat pho tưttatofbmng chiếvwtnn thầbepxn đwlpksxpyu khấwuncc màgghq thàgghqnh, to bằhkpwng miệxuhong báicfvt, mộsyxqt đwlpkbepxu cộsyxqt vàgghqo thuyềbepxn rồxuhong, đwlpkbepxu kia nằhkpwm trong tay tưttatofbmng chiếvwtnn thầbepxn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.