Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt cảhlhjm thấyyuxy cổjsba họhwgnng khôzqdr khốaixkc, khóivbl chịioqpu vôzqdrxzqing. Khôzqdrng riêspbang gìazql y, mưhcgespbai mấyyuxy chiếzqdrn sĩvcqywlyut Đizxqyyuxi Thầxzqin Trủsdvgng còsdvgn sốaixkng sóivblt cũufjung phảhlhji trợqiucn mắnkgat háwlyu mồczfkm. Tiểyyuxu tửczfktmcuy còsdvgn làtmcu ngưhcgespbai sao, chúitzhng ta nhiềfcjbu ngưhcgespbai nhưhcge vậzqdry, cóivbl Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt dẫkvdpn dắnkgat, còsdvgn cóivbl linh dưhcgeqiucc gia tăhwgnng thựylnxc lựylnxc, cũufjung phảhlhji hao hếzqdrt sứfxffc lựylnxc mớczfki cóivbl thểyyuxzqdrng vàtmcuo. Tiểyyuxu tửczfktmcuy chỉmslvivbl mộbfclt mìazqlnh, còsdvgn cóivbl thếzqdr nhanh hơdscxn chúitzhng ta mộbfclt bưhcgeczfkc.

Trêspban thựylnxc tếzqdrufjung nhờspba pháwlyup bảhlhjo củsdvga Vũufju La khôzqdrng ítmcut, thùxzqi đdoyxoạyyuxn cũufjung nhiềfcjbu, cho nêspban xôzqdrng quan vôzqdrxzqing thuậzqdrn lợqiuci. Bớczfki vìazql thùxzqi đdoyxoạyyuxn củsdvga bọhwgnn Quỷspbahcgeơdscxng trong mỗhxiki tầxzqing kháwlyuc nhau, Vũufju La cóivbl thếzqdrfxffng phóivbl linh hoạyyuxt, tựylnx nhiêspban thuậzqdrn lợqiuci hơdscxn bọhwgnn Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt.

Thâshosn hắnkgan lạyyuxi mạyyuxng bốaixkn đdoyxyyuxo Thiêspban Mệpwsynh Thầxzqin Phùxzqi, phúitzhc duyêspban nàtmcuy khôzqdrng dáwlyum nóivbli làtmcu đdoyxbfclc nhấyyuxt vôzqdr nhịioqp, tốaixki thiểyyuxu trong ngàtmcun năhwgnm trởhwgn lạyyuxi đdoyxâshosy chưhcgea cóivbl ngưhcgespbai thứfxff hai. Cho dùxzqitmcu Thôzqdri Xáwlyun tiềfcjbn kiếzqdrp cũufjung khôzqdrng thểyyuxwlyunh đdoyxưhcgeqiucc vớczfki hắnkgan hiệpwsyn tạyyuxi.

ufju La thởhwgn dốaixkc mộbfclt hồczfki, sau đdoyxóivbl tiệpwsyn tay lấyyuxy mấyyuxy viêspban linh dưhcgeqiucc trong Thiêspban Phủsdvg Chỉmslv Quốaixkc ra cho vàtmcuo miệpwsyng. Hiệpwsyu quảhlhj củsdvga linh dưhcgeqiucc hầxzqiu nhưhcge pháwlyut sinh ngay tứfxffc khấyyuxc, thưhcgeơdscxng thếzqdr trêspban ngưhcgespbai Vũufju La khôzqdri phụmioac vớczfki tốaixkc đdoyxbfclivbl thểyyux thấyyuxy đdoyxưhcgeqiucc bằaixkng mắnkgat thưhcgespbang.

Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt nhìazqln chăhwgnm chúitzh, cơdscx mặbftat khẽsznz giậzqdrt. Đizxqóivbltmcu linh dưhcgeqiucc, cho dùxzqitmcu bảhlhjn tọhwgna cũufjung khôzqdrng dáwlyum phítmcu phạyyuxm nhưhcge vậzqdry, lấyyuxy linh dưhcgeqiucc trâshosn quýiylm ra ăhwgnn nhưhcge đdoyxzqdru phộbfclng.

Đizxqyyuxi đdoyxa sốaixk linh dưhcgeqiucc củsdvga Hốaixkng Tuyềfcjbn Thầxzqin Trủsdvgng làtmcu tổjsba truyềfcjbn, cũufjung cóivbl mộbfclt ítmcut làtmcuazqlm kiếzqdrm đdoyxưhcgeqiucc. Nhung bấyyuxt kểyyux thếzqdrtmcuo, nếzqdru Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt chỉmslv trúitzhng phảhlhji thưhcgeơdscxng thếzqdrazqlnh thưhcgespbang, cũufjung tuyệpwsyt khôzqdrng dáwlyum dùxzqing linh dưhcgeqiucc mộbfclt cáwlyuch hoang phítmcu nhưhcge vậzqdry. Thấyyuxy Vũufju La thoảhlhji máwlyui uốaixkng linh dưhcgeqiucc khôzqdrng cóivbl chúitzht gáwlyunh nặbftang tâshosm lýiylmtmcuo, cho dùxzqi y luôzqdrn tựylnx cao, lúitzhc nàtmcuy cũufjung cóivbl chúitzht ghen tịioqp vớczfki Vũufju La.


wlyuc chiếzqdrn sĩvcqywlyut Đizxqyyuxi Thầxzqin Trủsdvgng đdoyxi theo Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt thấyyuxy vậzqdry vôzqdrxzqing hâshosm mộbfcl. Nếzqdru khôzqdrng phảhlhji lầxzqin nàtmcuy tiếzqdrn vàtmcuo Niêspban Luâshosn Mộbfcl Đizxqioqpa, rấyyuxt nhiềfcjbu ngưhcgespbai trong sốaixk họhwgn cảhlhj đdoyxspbai nàtmcuy cũufjung chưhcgea chắnkgac đdoyxưhcgeqiucc uốaixkng linh dưhcgeqiucc. Nhìazqln thấyyuxy hàtmcunh đdoyxbfclng nàtmcuy củsdvga Vũufju La, tựylnx nhiêspban làtmcu ghen tịioqp đdoyxếzqdrn pháwlyut cuồczfkng.

Tuy rằaixkng ghen tịioqp, nhưhcgeng cóivbl mộbfclt sốaixk việpwsyc thủsdvgy chung vẫkvdpn khôzqdrng thểyyux thay đdoyxjsbai đdoyxưhcgeqiucc. Bao gồczfkm cảhlhj Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt, tấyyuxt cảhlhj chiếzqdrn sĩvcqywlyut Đizxqyyuxi Thầxzqin Trủsdvgng buồczfkn bựylnxc ngồczfki xuốaixkng, lấyyuxy dưhcgeqiucc liệpwsyu củsdvga mìazqlnh ra ăhwgnn.

Nếzqdru làtmcu trưhcgeczfkc kia, mọhwgni ngưhcgespbai còsdvgn trao đdoyxjsbai vớczfki nhau mộbfclt chúitzht. Ngưhcgeơdscxi cóivblhcgeqiucc liệpwsyu gìazql tốaixkt khôzqdrng, ngưhcgeơdscxi xem ta cóivbl thứfxfftmcuy, cũufjung khôzqdrng tệpwsy, ùxzqia, gốaixkc dưhcgeqiucc liệpwsyu nàtmcuy củsdvga ngưhcgeơdscxi cũufjung tốaixkt...

Nhưhcgeng lầxzqin nàtmcuy ai nấyyuxy cúitzhi đdoyxxzqiu ra sứfxffc cấyyuxm cúitzhi ăhwgnn, dưhcgespbang nhưhcgeivbl thùxzqi vớczfki nhữwmpsng gốaixkc dưhcgeqiucc liệpwsyu nàtmcuy vậzqdry.

Sau khi nghi ngơdscxi mộbfclt hồczfki, Vũufju La vàtmcu Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt gầxzqin nhưhcge hoàtmcun toàtmcun khôzqdri phụmioac, lúitzhc nàtmcuy hai ngưhcgespbai mớczfki chúitzh ýiylm tớczfki trung tâshosm Niêspban Luâshosn Mộbfcl Đizxqioqpa.

Trung tâshosm vẫkvdpn làtmcu mộbfclt rừbpging câshosy, loạyyuxi câshosy vẫkvdpn làtmcu Quỳskks Mộbfclc. Bấyyuxt quáwlyu kháwlyuc vớczfki bêspban ngoàtmcui, trong nàtmcuy chỉmslvivblhcgespbai gốaixkc Quỳskks Mộbfclc, mỗhxiki gốaixkc to bằaixkng bốaixkn ngưhcgespbai ôzqdrm, to hơdscxn tấyyuxt cảhlhj Quỳskks Mộbfclc kháwlyuc trong Niêspban Luâshosn Mộbfcl Đizxqioqpa rấyyuxt nhiềfcjbu.

hcgespbai gốaixkc Quỳskks Mộbfclc nàtmcuy hìazqlnh thàtmcunh mộbfclt vòsdvgng tròsdvgn, cảhlhjnh láwlyu rậzqdrm rạyyuxp, bao trùxzqim rộbfclng rãjaawi.

Chỉmslvhcgespbai gốaixkc Quỳskks Mộbfclc màtmcu đdoyxãjaawazqlnh thàtmcunh mộbfclt khu rừbpging rậzqdrm nhôzqdr.

Đizxqếzqdrn nơdscxi nàtmcuy, dưhcgespbang nhưhcge Quỳskks Mộbfclc cũufjung khôzqdrng còsdvgn giờspba tròsdvgtmcu lộbfclng nhưhcge trưhcgeczfkc, từbpgispban ngoàtmcui liếzqdrc mắnkgat nhìazqln qua đdoyxãjaawivbl thểyyux nhìazqln thấyyuxy rõujvrtmcung tìazqlnh huốaixkng bêspban trong rừbpging. Trong rừbpging rấyyuxt sạyyuxch sẽsznz, hầxzqiu nhưhcge khôzqdrng cóivblwlyu rụmioang, hoàtmcun toàtmcun khôzqdrng giốaixkng vớczfki rừbpging ởhwgn nhữwmpsng tầxzqing ngoàtmcui Niêspban Luâshosn Mộbfcl Đizxqioqpa, trêspban mặbftat đdoyxyyuxt bừbpgia bãjaawi vôzqdrxzqing.

hcgespbai gốaixkc Quỳskks Mộbfclc nàtmcuy bao quanh mộbfclt khoảhlhjng đdoyxyyuxt rộbfclng chừbpging bốaixkn, năhwgnm mẫkvdpu.

Trung tâshosm khoảhlhjng đdoyxyyuxt nàtmcuy làtmcu mộbfclt tấyyuxm bia đdoyxáwlyu cao bằaixkng đdoyxxzqiu ngưhcgespbai, cóivblwlyuu mặbftat tạyyuxo thàtmcunh hìazqlnh lụmioac giáwlyuc, trung tâshosm hìazqlnh lụmioac giáwlyuc nàtmcuy cóivbl mộbfclt cáwlyui giếzqdrng.

ufju La cùxzqing Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt nhìazqln nhau, cóivbl vẻwlyu ngầxzqim hiểyyuxu.

Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt quay đdoyxxzqiu lạyyuxi dặbftan dòsdvg thùxzqi hạyyux củsdvga mìazqlnh:


- Ởmnhy tạyyuxi chỗhxiktmcuy chờspba ta.

Nhữwmpsng chiếzqdrn sĩvcqyspbau tộbfclc cóivbl thểyyux sốaixkng sóivblt cho tớczfki bâshosy giờspba chẳrvyxng nhữwmpsng thựylnxc lựylnxc cưhcgespbang đdoyxyyuxi, hơdscxn nữwmpsa đdoyxfcjbu rấyyuxt thôzqdrng minh. Bọhwgnn họhwgn nhìazqln ra đdoyxưhcgeqiucc thâshosn phậzqdrn Vũufju La bấyyuxt phàtmcum, khôzqdrng dáwlyum nóivbli thêspbam gìazql, chỉmslvspban lặbftang thi lễtmcu, ngoan ngoãjaawn đdoyxfxffng ởhwgn ngoàtmcui bìazqla rừbpging.

ufju La cùxzqing Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt sóivblng vai đdoyxi vàtmcuo, quảhlhj nhiêspban nhữwmpsng gốaixkc Quỳskks Mộbfclc nàtmcuy khôzqdrng hềfcjb ngăhwgnn trởhwgn, bọhwgnn họhwgn đdoyxi qua thuậzqdrn lợqiuci dễtmcutmcung, nhưhcgeng trong lòsdvgng Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt lạyyuxi thầxzqim kêspbau khổjsba.

Quảhlhj thậzqdrt y khôzqdrng cầxzqin Hoàtmcun Hồczfkn Thảhlhjo, nhung theo ýiylmufju La, liềfcjbu mạyyuxng cũufjung quyếzqdrt cưhcgeczfkp cho bằaixkng đdoyxưhcgeqiucc, hiệpwsyn tạyyuxi tìazqlnh cảhlhjnh đdoyxếzqdrn nưhcgeczfkc nàtmcuy, mìazqlnh phảhlhji làtmcum sao?

Tốaixkn hao bao nhiêspbau chiếzqdrn sĩvcqy nhưhcge vậzqdry, phảhlhji cóivbl thu hoạyyuxch gìazql đdoyxóivbl mớczfki côzqdrng bằaixkng, chẳrvyxng lẽsznz cứfxff nhưhcge vậzqdry màtmcu từbpgi bỏwlyu Hoàtmcun Hồczfkn Thảhlhjo?

Nhưhcgeng nếzqdru khôzqdrng đdoyxyyux cho Vũufju La lấyyuxy, e rằaixkng sẽsznz kếzqdrt thùxzqixzqing vịioqp Đizxqyyuxi Tháwlyunh Yêspbau tộbfclc Nhan lãjaawo kia. Trong mấyyuxy ngàtmcun năhwgnm qua, Nhan lãjaawo vừbpgia dùxzqing âshosn vừbpgia dùxzqing uy, đdoyxãjaaw tạyyuxo nêspban uy vọhwgnng cựylnxc cao trong Đizxqôzqdrng Thổjsbaspbau tộbfclc. Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt hiểyyuxu rấyyuxt rõujvrtmcung, nếzqdru làtmcum cho Nhan lãjaawo nổjsbai giậzqdrn, chắnkgac chắnkgan Hốaixkng Tuyềfcjbn Thầxzqin Trủsdvgng củsdvga mìazqlnh sẽsznz bịioqp hủsdvgy diệpwsyt. Lầxzqin nàtmcuy y roi vàtmcuo tìazqlnh cảhlhjnh hếzqdrt sứfxffc khóivbl xửczfk, khóivblsdvgng quyếzqdrt đdoyxioqpnh.

Trong lúitzhc Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt còsdvgn đdoyxang do dựylnx, hai ngưhcgespbai đdoyxãjaaw tớczfki trưhcgeczfkc mặbftat bia đdoyxáwlyuwlyuu mặbftat nọhwgn.

Thầxzqin diệpwsyu đdoyxếzqdrn cựylnxc đdoyxiểyyuxm, cóivbl lẽsznz cảhlhjm ứfxffng đdoyxưhcgeqiucc cóivbl ngưhcgespbai đdoyxãjaaw đdoyxếzqdrn, trong giếzqdrng kia thìazqlnh lìazqlnh bùxzqing lêspban mộbfclt đdoyxyyuxo hưhcgehlhjnh hìazqlnh rồczfkng, bay vòsdvgng quanh bia đdoyxáwlyuwlyuu mặbftat mộbfclt vòsdvgng. Mộbfclt vòsdvgng hàtmcuo quang màtmcuu xanh títmcum từbpgihcgeczfki châshosn bia đdoyxáwlyushosng lêspban, phong tỏwlyua khôzqdrng gian nàtmcuy lạyyuxi.

- Đizxqâshosy làtmcu...

Sắnkgac mặbftat Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt khẽsznz biếzqdrn, y đdoyxãjaaw nhậzqdrn ra:

- Đizxqâshosy làtmcu Lụmioac Họhwgnp Thanh Long đdoyxyyuxi trậzqdrn!

Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt nghe nóivbli rằaixkng trậzqdrn pháwlyup nàtmcuy đdoyxưhcgeqiucc lưhcgeu truyềfcjbn từbpgi thờspbai Hồczfkng Hoang tớczfki nay, biếzqdrt rằaixkng uy lựylnxc củsdvga trậzqdrn pháwlyup nàtmcuy lớczfkn vôzqdrxzqing. Dùxzqitmcu y nếzqdru khôzqdrng biếzqdrt pháwlyup môzqdrn nhậzqdrp trậzqdrn màtmcu vẫkvdpn ỷspba mạyyuxnh xôzqdrng vàtmcuo, cũufjung sẽsznz bịioqp lựylnxc lưhcgeqiucng trậzqdrn pháwlyup phàtmcun chấyyuxn gâshosy thưhcgeơdscxng títmcuch.

Trêspban tấyyuxm bia đdoyxáwlyu chợqiuct hiệpwsyn ra mộbfclt mảhlhjng văhwgnn tựylnx.


ufju La cùxzqing Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt đdoyxfcjbu biếzqdrt linh văhwgnn Yêspbau tộbfclc, Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt biếzqdrt rõujvrtmcung hơdscxn. Nhưhcgeng chữwmps viếzqdrt trêspban bia, Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt lạyyuxi khôzqdrng biếzqdrt mộbfclt chữwmpstmcuo.

Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt cau màtmcuy, y cũufjung cóivbl nghiêspban cứfxffu linh văhwgnn cổjsba củsdvga Yêspbau tộbfclc, tựylnx tin rằaixkng chỉmslv cầxzqin linh văhwgnn xuấyyuxt hiệpwsyn ởhwgn Đizxqôzqdrng Thổjsba, cho dùxzqi y khôzqdrng biếzqdrt đdoyxưhcgeqiucc hoàtmcun toàtmcun, tốaixki thiểyyuxu cũufjung biếzqdrt đdoyxưhcgeqiucc phâshosn nửczfka. Nhưhcgeng văhwgnn tựylnx trêspban tấyyuxm bia nàtmcuy khiếzqdrn cho y hếzqdrt đdoyxưhcgespbang xoay xởhwgn, trong lòsdvgng khôzqdrng khỏwlyui cóivbl chúitzht căhwgnm tứfxffc.

- Vũufju La huynh đdoyxpwsy, chỉmslv sợqiuc chúitzhng ta phítmcuzqdrng vôzqdr ítmcuch mộbfclt chuyếzqdrn rồczfki. Ta khôzqdrng biếzqdrt đdoyxưhcgeqiucc hoàtmcun toàtmcun văhwgnn tựylnx trêspban bia đdoyxáwlyutmcuy, cho nêspban khôzqdrng suy đdoyxwlyun đdoyxưhcgeqiucc cóivbl ýiylmazql, ôzqdri...

Y vẫkvdpn còsdvgn sĩvcqy diệpwsyn, khôzqdrng dáwlyum nóivbli rằaixkng mìazqlnh khôzqdrng biếzqdrt mộbfclt chữwmpstmcuo cảhlhj.

tmcuo lúitzhc y hùxzqing mạyyuxnh nhấyyuxt còsdvgn khôzqdrng thểyyuxzqdrng qua Lụmioac Hợqiucp Thanh Long đdoyxyyuxi trậzqdrn, đdoyxbpging nóivbli bâshosy giờspba. Y lạyyuxi khôzqdrng biếzqdrt văhwgnn tựylnx trêspban bia, trảhlhj mộbfclt cáwlyui giáwlyu đdoyxyyuxt nhưhcge vậzqdry, phảhlhji dừbpging lạyyuxi ởhwgn chỗhxiktmcuy, trong lòsdvgng Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt buồczfkn bựylnxc vôzqdrxzqing.

Vềfcjb phầxzqin Vũufju La, Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt tin tưhcgehwgnng rằaixkng văhwgnn tựylnxtmcuazqlnh khôzqdrng biếzqdrt, mộbfclt thiếzqdru niêspban mưhcgespbai mấyyuxy tuổjsbai nhưhcgeufju La càtmcung khôzqdrng thểyyux biếzqdrt đdoyxưhcgeqiucc, cho nêspban cơdscx hồczfk y khôzqdrng lo tớczfki chuyệpwsyn Vũufju La cóivbl thểyyux biếzqdrt đdoyxưhcgeqiucc văhwgnn tựylnxtmcuy.

- Ta biếzqdrt.

ufju La chợqiuct lêspban tiếzqdrng nóivbli, khôzqdrng hềfcjbivbl ýiylm khoe khoang, giọhwgnng đdoyxiệpwsyu hếzqdrt sứfxffc bìazqlnh thảhlhjn, giốaixkng nhưhcge đdoyxâshosy làtmcu chuyệpwsyn hếzqdrt sứfxffc bìazqlnh thưhcgespbang, thậzqdrm chítmcu khôzqdrng nhìazqln Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt, bắnkgat đdoyxxzqiu tậzqdrp trung tinh thầxzqin đdoyxhwgnc văhwgnn tựylnx trêspban bia.

Hắnkgan càtmcung tỏwlyu ra bìazqlnh thảhlhjn nhẹioqp nhàtmcung, Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt lạyyuxi càtmcung buồczfkn bựylnxc.

- Ngưhcgeơdscxi biếzqdrt thậzqdrt sao?

Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt cóivbl vẻwlyu khôzqdrng tin.

- Ta biếzqdrt, sao vậzqdry?

ufju La nhìazqln y mộbfclt cáwlyui, cũufjung khôzqdrng lộbfcl vẻwlyuazql, sau đdoyxóivbl bắnkgat đdoyxxzqiu xem văhwgnn tựylnx.

Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt áwlyu khẩxtdfu, mộbfclt lúitzhc lâshosu sau khôzqdrng nóivbli nửczfka lờspbai. Từbpgiitzhc quen biếzqdrt Vũufju La tớczfki giờspba, lòsdvgng tin củsdvga y bịioqp đdoyxhlhjtmcuch liêspban tụmioac. Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt cóivbl cảhlhjm giáwlyuc nhưhcge bịioqp ngưhcgespbai nédvwxm lêspban khôzqdrng, xuấyyuxt ra mộbfclt chiêspbau liêspban hoàtmcun mưhcgespbai thứfxffc đdoyxáwlyunh cho y mộbfclt trậzqdrn thấyyuxt khiếzqdru đdoyxaixkwlyuu bấyyuxt tinh nhâshosn sựylnx. Sau khi kẻwlyuyyuxy đdoyxáwlyunh toi bởhwgni, còsdvgn nhẹioqp nhàtmcung chếzqdr giễtmcuu y mộbfclt phen, sau đdoyxóivbl mớczfki ung dung rờspbai đdoyxi.

Kẻwlyutmcun bạyyuxo nhưhcge vậzqdry chítmcunh làtmcuufju La. Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt quay sang nhìazqln hấyyuxn, giọhwgnng rítmcut qua kẽsznzhwgnng:

- Ngưhcgeơdscxi biếzqdrt thậzqdrt sao, ngưhcgeơdscxi biếzqdrt cũufjung nhiềfcjbu thậzqdrt, ngưhcgeơdscxi còsdvgn biếzqdrt đdoyxưhcgeqiucc gìazql nữwmpsa, ngưhcgeơdscxi còsdvgn cóivbl thểyyux biếzqdrt nhiềfcjbu hơdscxn nữwmpsa khôzqdrng?

ufju La sừbpging sốaixkt, quay đdoyxxzqiu nhìazqln Nguyễtmcun Xạyyux Nhậzqdrt, y vộbfcli vàtmcung bàtmcuy ra bộbfclwlyung cao thùxzqi, chấyyuxp tay sau lưhcgeng đdoyxjsbai giọhwgnng hỏwlyui:

- Ủspbaa, văhwgnn tựylnx trêspban bia nóivbli gìazql vậzqdry?

ufju La cũufjung khôzqdrng nghĩvcqy nhiềfcjbu, chỉmslvtmcuo tấyyuxm bia đdoyxáwlyuivbli:

- Trêspban đdoyxóivblivbli rằaixkng muốaixkn đdoyxi vàtmcuo trong Niêspban Luâshosn Mộbfcl Đizxqioqpa thậzqdrt ra vôzqdrxzqing đdoyxơdscxn giảhlhjn, chỉmslv cầxzqin áwlyup tay lêspban bia, nếzqdru đdoyxyyuxt tớczfki tiêspbau chuẩxtdfn kiểyyuxm tra, vậzqdry sẽsznz đdoyxưhcgeqiucc tiếzqdrp dẫkvdpn vàtmcuo trong.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.