zshf La giậmuobt mìytkinh kinh hãtbhui, vộvezdi vàtuceng thoápbbpt ýytki thứzlncc khỏkrwti Linh Long, kiểsdpfm tra thâqybzn thểsdpf củfovwa mìytkinh.

Thâqybzn thểsdpf hắbhyzn hiệukjin tạzshfi vôofpwsvlzng xơkctapbbpc, ngoàtucei tứzlnc chỉwuob ra, trêcnkhn ngưukjibhoui cũzshfng bịdyes Quỷkctaukjiơkctang đxqbuâqybzm thủfovwng mấnfvey lỗfovw. Hiệukjin tạzshfi vẫzyumn còxqbun mộvezdt cápbbpi châqybzn nhệukjin cấnfvem vàtuceo bụdkeung hấnfven, cũzshfng may vẫzyumn còxqbun chưukjia tắbhyzt thởofpf.

Kẻfbkc tắbhyzt thởofpftuce Quỷkctaukjiơkctang.

Quỷkctaukjiơkctang đxqbuãtbhu trởofpf thàtucenh mộvezdt câqybzy khôofpw mụdkeuc nápbbpt, ngãtbhu nghiêcnkhng vềbhou mộvezdt phízqnza, chỉwuobxqbun mộvezdt cápbbpi châqybzn đxqbuang cấnfvem vàtuceo bụdkeung Vũzshf La. Vũzshf La ra sứzlncc giậmuobt mạzshfnh, soạzshft mộvezdt tiếwcbqng, cápbbpnh tay trápbbpi cùsvlzng thanh mộvezdc kiếwcbqm đxqbuãtbhu khôofpwng còxqbun âqybzm hồgdrkn đxqbugdrkng thờbhoui rúmuobt ra khỏkrwti mặtucet đxqbunfvet, mộvezdt luồgdrkng mápbbpu phun ra.

zshf La cốhgyvoyufn đxqbuau đxqbudrthn, rúmuobt mộvezdc kiếwcbqm cấnfvem ởofpf tứzlnc chỉwuob ra, sau đxqbuóyasp mớdrthi rúmuobt châqybzn nhệukjin củfovwa Quỷkctaukjiơkctang ra khỏkrwti bụdkeung.

Quỷkctaukjiơkctang hoàtucen toàtucen tan nápbbpt, gỗfovw vụdkeun rơkctai đxqbufhewy đxqbunfvet.


zshf La kiềbhoum tra thâqybzn thểsdpf củfovwa mìytkinh mộvezdt lưukjidrtht, nỡepsz mộvezdt nụdkeuukjibhoui khổzqyw.

Hắbhyzn uốhgyvng vàtuceo mộvezdt ízqnzt đxqbuan dưukjidrthc, chậmuobm rãtbhui di chuyềbhoun tớdrthi khoảsvlzng đxqbunfvet trốhgyvng bêcnkhn ngoàtucei tầfhewng thứzlnc nhấnfvet, mỡepsz Thiêcnkhn Phủfovw Chỉwuob Quốhgyvc ra chui vàtuceo trong đxqbuóyasp.

Đentuvezdng Đentuvezdng nhìytkin thấnfvey thâqybzn thểsdpfzshf La đxqbufhewy thưukjiơkctang tízqnzch, sợdrth tớdrthi mứzlncc théoyuft lêcnkhn mộvezdt tiếwcbqng chóyaspi tai, chạzshfy àtuceo tớdrthi giơkcta tay khôofpwng ngừjflgng xoa lêcnkhn vếwcbqt thưukjiơkctang trêcnkhn ngưukjibhoui Vũzshf La.

Tuy rằlnqkng nóyaspyaspxqbung tốhgyvt, nhưukjing làtucem nhưukji vậmuoby khiếwcbqn cho Vũzshf La càtuceng thêcnkhm đxqbuau đxqbudrthn.

zshf La bắbhyzt Đentuvezdng Đentuvezdng cùsvlzng tu luyệukjin vớdrthi mìytkinh, ngồgdrki xuốhgyvng đxqbusvlz tọytkia, chậmuobm rãtbhui dẫzyumn đxqbuvezdng dưukjidrthc lựhgyvc trong cơkcta thểsdpf.

Đentuhgyvi vớdrthi ngưukjibhoui tu châqybzn màtuceyaspi, thưukjiơkctang thếwcbq củfovwa thâqybzn thểsdpf thậmuobt ra chẳentung đxqbuápbbpng kểsdpfytki. Chỉwuob cầfhewn khôofpwng tổzqywn thưukjiơkctang đxqbuếwcbqn bảsvlzn mệukjinh phápbbpp bảsvlzo hay khiếwcbqu huyệukjit quan trọytking nhưukji Cửofpwu Cung, thưukjiơkctang thếwcbq thâqybzn thểsdpf cho dùsvlz nặtuceng tớdrthi mứzlncc nàtuceo, cũzshfng cóyasp biệukjin phápbbpp khôofpwi phụdkeuc rấnfvet nhanh.

zshf La sửofpw dụdkeung toàtucen linh đxqbuan hiếwcbqm cóyasp, nhờbhouyasp Đentuvezdng Đentuvezdng giúmuobp đxqbuepsz, tốhgyvc đxqbuvezdtucenh vếwcbqt thưukjiơkctang vôofpwsvlzng nhanh chóyaspng, chỉwuob mấnfvet thờbhoui gian nửofpwa ngàtucey đxqbuãtbhu gầfhewn nhưukjiytkinh phụdkeuc hoàtucen toàtucen.

zshf La mỡepsz bừjflgng mắbhyzt, chậmuobm rãtbhui đxqbuzlncng dậmuoby. Đentuvezdng Đentuvezdng nhảsvlzy phốhgyvc lêcnkhn vai hấnfven, Vũzshf La kiểsdpfm tra lạzshfi thâqybzn thểsdpf, cảsvlzm thấnfvey khízqnz huyếwcbqt vẫzyumn còxqbun hoi suy yếwcbqu cho nêcnkhn quyếwcbqt đxqbudyesnh xa xi mộvezdt lầfhewn, lấnfvey ra mộvezdt gốhgyvc nhâqybzn sâqybzm ba ngàtucen năbzxwm tuổzqywi ăbzxwn vàtuceo.

Đentuvezdng Đentuvezdng nhìytkin thấnfvey thèbqkem nhôofpwtbhui, giơkcta tay lêcnkhn chùsvlzi nưukjidrthc dãtbhui đxqbuang chảsvlzy ròxqbung ròxqbung.

zshf La nỡepsz mộvezdt nụdkeuukjibhoui khổzqyw, lấnfvey mộvezdt gốhgyvc nhâqybzn sâqybzm hai ngàtucen năbzxwm tuổzqywi néoyufm cho nóyasp. Tiểsdpfu gia hỏkrwta thấnfvey vậmuoby tứzlncc tốhgyvi trừjflgng mắbhyzt múmuoba tay nhìytkin Vũzshf La, Vũzshf La quápbbpt to mộvezdt tiếwcbqng:

- Hừjflg, ngưukjiơkctai còxqbun kéoyufn chọytkin nữgkxka sao?

Tuy rằlnqkng nóyaspi nhưukji vậmuoby, nhưukjing dưukjidrthi sựhgyv khápbbpng nghịdyes mạzshfnh mẽzcwf củfovwa Đentuvezdng Đentuvezdng, Vũzshf La đxqbuàtucenh phảsvlzi thựhgyvc hiệukjin ‘ngưukjibhoui thúmuobytkinh đxqbuentung’, néoyufm mộvezdt gốhgyvc nhâqybzn sâqybzm ba ngàtucen năbzxwm tuổzqywi cho nóyasp. Khôofpwng ngờbhou tiểsdpfu gia hỏkrwta nàtucey vôofpwsvlzng giảsvlzo hoạzshft, bắbhyzt lấnfvey gốhgyvc nhâqybzn sâqybzm ba ngàtucen năbzxwm tuổzqywi, sau đxqbuóyasp tay kia bắbhyzt lấnfvey gốhgyvc nhâqybzn sâqybzm hai ngàtucen năbzxwm tuổzqywi khi nãtbhuy, lắbhyzc mìytkinh bỏkrwt chạzshfy.

zshf La tứzlncc tốhgyvi nghiếwcbqn răbzxwng nghiếwcbqn lợdrthi:


- Quảsvlztuce đxqbugdrk phápbbp củfovwa...

Nhưukjing cũzshfng khôofpwng nhịdyesn đxqbuưukjidrthc mỉwuobm cưukjibhoui.

Trong Thiêcnkhn Phủfovw Chỉwuob Quốhgyvc hiệukjin tạzshfi đxqbuâqybzu đxqbuâqybzu cũzshfng làtuce bảsvlzo vậmuobt, nếwcbqu so vớdrthi Bízqnz Cảsvlznh Bàtuceo Khốhgyvbzxwm xưukjia củfovwa Nam Hoang Đentuếwcbq Quâqybzn cóyasp lẽzcwf khôofpwng bằlnqkng, nhưukjing cũzshfng khôofpwng kéoyufm hơkctan nhiềbhouu lắbhyzm.

Tiềbhoun kiếwcbqp Vũzshf La, sau khi hắbhyzn trờbhou thàtucenh Nam Hoang Đentuếwcbq Quâqybzn mớdrthi dầfhewn dầfhewn thu thậmuobp Bízqnz Cảsvlznh Bàtuceo Khốhgyv. Màtuce đxqbubhoui nàtucey chỉwuob mớdrthi đxqbuzshft tớdrthi cảsvlznh giớdrthi Cửofpwu Cung Hầfhewu Môofpwn, cũzshfng đxqbuãtbhu thu đxqbuưukjidrthc nhiềbhouu bảsvlzo vậmuobt nhưukji vậmuoby, nếwcbqu so vớdrthi tiềbhoun kiếwcbqp, Vũzshf La thàtucenh côofpwng hơkctan nhiềbhouu.

Từjflgng màtuceng hơkctai nưukjidrthc dàtucey đxqbutucec che phủfovw, ápbbpnh mắbhyzt khóyaspxqbung xuyêcnkhn thấnfveu, dùsvlztuce lựhgyvc lưukjidrthng nguyêcnkhn hồgdrkn cũzshfng khóyasp xuyêcnkhn qua. Lúmuobc nàtucey Quỷkctaukjiơkctang đxqbuãtbhukctai khốhgyvn đxqbuhgyvn, từjflgng cặtucep xúmuobc tua củfovwa nóyasp đxqbuàtuceo lêcnkhn nhữgkxkng chiếwcbqc hốhgyvqybzu dưukjidrthi đxqbunfvet. Trong mắbhyzt nóyaspyaspe lêcnkhn huyếwcbqt quang, lộvezd vẻfbkc liềbhouu mạzshfng chốhgyvng cựhgyv, khôofpwng còxqbun tràtucen đxqbufhewy sápbbpt khízqnz nhưukji trưukjidrthc.

Bỗfovwng nhiêcnkhn mộvezdt chuỗfovwi thầfhewn quang sápbbpng lêcnkhn, chỉwuob trong thoápbbpng chốhgyvc nhữgkxkng màtuceng hơkctai nưukjidrthc tan tápbbpc, bọytkit nưukjidrthc li ti khúmuobc xạzshftuceo quang đxqbufovwpbbpc màtuceu sắbhyzc bắbhyzn ra khấnfvep nơkctai.

Nhữgkxkng sưukjiơkctang mặtucet nhăbzxwn nhóyasp dữgkxk tợdrthn củfovwa cápbbpc chiếwcbqn sĩybjzcnkhu tộvezdc toápbbpt ra sápbbpt khízqnz đxqbulnqkng đxqbulnqkng, lựhgyvc lưukjidrthng bạzshfo phápbbpt tớdrthi cựhgyvc đxqbuiểsdpfm, cùsvlzng nhau xôofpwng tớdrthi.

Danh dựhgyvukjibhoung giảsvlz củfovwa Quỷkctaukjiơkctang đxqbuãtbhu bịdyes mạzshfo phạzshfm cựhgyvc đxqbuvezd, nóyasp phápbbpt ra mộvezdt tiếwcbqng rốhgyvng giậmuobn vang trờbhoui, nghêcnkhnh đxqbuóyaspn cápbbpc chiếwcbqn sĩybjzcnkhu tộvezdc.

Đentuúmuobng lúmuobc nàtucey, mộvezdt bàtucen tay lặtuceng lẽzcwf khôofpwng tiếwcbqng đxqbuvezdng từjflg trong đxqbuápbbpm bọytkit nưukjidrthc đxqbufhewy trờbhoui thòxqbu ra, đxqbutucet trêcnkhn mộvezdt vếwcbqt thưukjiơkctang ởofpf đxqbuofpwi củfovwa Quỷkctaukjiơkctang.

Thủfovwy Thầfhewn Lựhgyvc bạzshfo phápbbpt, vếwcbqt thưukjiơkctang ởofpf đxqbuofpwi Quỷkctaukjiơkctang bắbhyzt đxqbufhewu bịdyes Thủfovwy Thầfhewn Lựhgyvc làtucem cho nổzqyw tung, khôofpwng ngừjflgng phun nưukjidrthc ra nhưukji suốhgyvi. Quỷkctaukjiơkctang nổzqywi giậmuobn gầfhewm lêcnkhn mộvezdt tiếwcbqng, thâqybzn thểsdpf trờbhoucnkhn cứzlncng đxqbubhou, mộvezdt màtuceng bọytkit nưukjidrthc từjflg đxqbuwuobnh đxqbufhewu củfovwa nóyasp nổzqyw tung, giốhgyvng nhưukji đxqbufhewu nổzqyw. Rốhgyvt cụdkeuc Quỷkctaukjiơkctang ngãtbhufhewm xuốhgyvng đxqbunfvet, tấnfvet cảsvlz chiếwcbqn sĩybjzcnkhu tộvezdc ởofpf đxqbuâqybzy bao gồgdrkm cảsvlz Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt vừjflga hoàtucen thàtucenh mộvezdt đxqbuòxqbun sau cuốhgyvi đxqbubhouu mệukjit mỏkrwti tớdrthi mứzlncc ngãtbhubzxwn ra đxqbunfvet. Sau khi thởofpf dốhgyvc mộvezdt hồgdrki, mọytkii ngưukjibhoui mớdrthi cùsvlzng nhau cấnfvet tiếwcbqng hoan hôofpw mừjflgng rỡepsz.

kctai nưukjidrthc tiêcnkhu tan, trêcnkhn mặtucet đxqbunfvet mộvezdt màtuceng hỗfovwn đxqbuvezdn, thi thểsdpf vỡepsz vụdkeun, mápbbpu tưukjiơkctai củfovwa cápbbpc chiếwcbqn sĩybjzcnkhu tộvezdc khiếwcbqn cho xung quanh trởofpfcnkhn chẳentung khápbbpc nàtuceo đxqbudyesa ngụdkeuc.

Sốhgyv chiếwcbqn sĩybjzpbbpt Đentuzshfi Thầfhewn Trủfovwng còxqbun sốhgyvng sóyaspt chỉwuob đxqbuưukjidrthc mộvezdt nửofpwa, màtuce trong mộvezdt nửofpwa nàtucey cũzshfng đxqbuãtbhuyasp mộvezdt nửofpwa mang thưukjiơkctang tízqnzch. Cho dùsvlztuce Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt cũzshfng khôofpwng còxqbun dápbbpng vẻfbkc ung dung tiêcnkhu sápbbpi ngàtucey thưukjibhoung, y phụdkeuc trêcnkhn thâqybzn thếwcbqpbbpch nápbbpt, trêcnkhn lung cóyasp mộvezdt vếwcbqt thưukjiơkctang dàtucei ba thưukjidrthc, lộvezdhghlukjiơkctang trắbhyzng bêcnkhn trong, vẫzyumn còxqbun đxqbuang ứzlnca mápbbpu.

- Ôssjxi.


Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt buôofpwng tiếwcbqng than dàtucei, hoàtucen toàtucen khôofpwng cóyasp vẻfbkc vui mừjflgng chúmuobt nàtuceo. Khôofpwng ngờbhou Niêcnkhn Luâqybzn Mộvezd Đentudyesa nàtucey lạzshfi khóyasp đxqbuhgyvi phóyasp nhưukji vậmuoby, đxqbuâqybzy mớdrthi chỉwuobtuce tầfhewng thứzlnc nhấnfvet đxqbuãtbhu khiếwcbqn cho mìytkinh phảsvlzi dốhgyvc hếwcbqt toàtucen lựhgyvc nhưukji vậmuoby, bộvezd hạzshfxqbun tổzqywn thấnfvet quápbbp nửofpwa. Nếwcbqu khôofpwng nhờbhou nhữgkxkng chiếwcbqn sĩybjztucey liềbhouu chếwcbqt bápbbpm trụdkeu Quỷkctaukjiơkctang, cũzshfng chưukjia chắbhyzc y đxqbuãtbhuyasp thểsdpf hoàtucen thàtucenh mộvezdt đxqbuòxqbun sau cuốhgyvi.

Giếwcbqt chếwcbqt Quỷkctaukjiơkctang, Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt cũzshfng khôofpwng dápbbpm ởofpfqybzu, dẫzyumn mọytkii ngưukjibhoui chạzshfy nhanh tớdrthi khoảsvlzng đxqbunfvet trốhgyvng.

Tớdrthi nơkctai nàtucey rồgdrki, y mớdrthi hoàtucen toàtucen bìytkinh tĩybjznh lạzshfi, cũzshfng khôofpwng kểsdpf tớdrthi thâqybzn phậmuobn gìytki nữgkxka, nằlnqkm lăbzxwn ra đxqbunfvet thờbhou hồgdrkng hộvezdc nhìytkin lêcnkhn trờbhoui, bấnfvet giápbbpc trong lòxqbung nhớdrth tớdrthi Vũzshf La ởofpf phízqnza đxqbuhgyvi diệukjin.

Thiếwcbqu niêcnkhn nọytkiyasp thểsdpf sốhgyvng sóyaspt hay khôofpwng?

Bấnfvet cứzlnc kẻfbkctuceo đxqbui vàtuceo Niêcnkhn Luâqybzn Mộvezd Đentudyesa nàtucey cũzshfng bịdyes cắbhyzt đxqbuzlnct đxqbuưukjibhoung lui. Chỉwuob cầfhewn bọytkin họytki tiếwcbqn vàtuceo, muốhgyvn đxqbui ra ngoàtucei chỉwuob sợdrthzshfng khóyasp khăbzxwn.

Vớdrthi thựhgyvc lựhgyvc củfovwa Quỷkctaukjiơkctang nhưukji vậmuoby, Vũzshf La cóyasp thểsdpf ngăbzxwn càtucen đxqbuưukjidrthc sao?

Thậmuobt ra Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt khôofpwng hềbhou hy vọytking Vũzshf La chếwcbqt ởofpf chỗfovwtucey. Vũzshf La nóyaspi mọytkii ngưukjibhoui cạzshfnh tranh côofpwng bằlnqkng, nhung trêcnkhn thựhgyvc tếwcbq Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt khôofpwng cảsvlzm thấnfvey Vũzshf La cóyaspytkiyasp thểsdpf uy hiếwcbqp đxqbuưukjidrthc mìytkinh. Nếwcbqu Hoàtucen Hồgdrkn Thảsvlzo quảsvlz thậmuobt cóyasp trong Niêcnkhn Luâqybzn Mộvezd Đentudyesa, cóyasp thểsdpf mọytkii ngưukjibhoui khôofpwng ai lấnfvey đxqbuưukjidrthc, màtuce nếwcbqu cóyasp ngưukjibhoui lấnfvey đxqbuưukjidrthc, vậmuoby chắbhyzc chắbhyzn ngưukjibhoui đxqbuóyasp sẽzcwftuceytkinh.

Y giao hảsvlzo cùsvlzng Vũzshf La, cóyasp thểsdpftucem xoa dịdyesu lỗfovwi lầfhewm củfovwa Nguyễvezdn Thôofpwn Hồgdrk mạzshfo phạzshfm Thanh Khâqybzu tiểsdpfu thưukji khi trưukjidrthc. Nhưukjing nếwcbqu Vũzshf La chếwcbqt, vậmuoby y cầfhewn phảsvlzi suy nghĩybjz lạzshfi.

Nhưukjing theo nhưukjiytkinh hìytkinh trưukjidrthc mắbhyzt, cóyasp hếwcbqt chízqnzn phầfhewn mưukjibhoui Vũzshf La đxqbuãtbhu chếwcbqt trong rừjflgng. Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt còxqbun đxqbuang suy nghĩybjz miêcnkhn man, chợdrtht nghe chiếwcbqn sĩybjz thủfovw hạzshf củfovwa mìytkinh hôofpw lớdrthn:

- Bêcnkhn kia làtucepbbpi gìytki vậmuoby, khóyaspi bếwcbqp ưukji?

Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt nghe vậmuoby hơkctai kinh ngạzshfc, nhìytkin lạzshfi chỉwuob thấnfvey quảsvlz nhiêcnkhn đxqbuhgyvi diệukjin dâqybzng lêcnkhn mộvezdt cỗfovw khóyaspi đxqbuen, hơkctan nữgkxka xem ra đxqbuãtbhu chápbbpy đxqbuưukjidrthc mộvezdt lúmuobc lâqybzu.

Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt sừjflgng sốhgyvt, mộvezdt hồgdrki lâqybzu mớdrthi cóyasp thểsdpf thuyếwcbqt phụdkeuc bảsvlzn thâqybzn thừjflga nhậmuobn sựhgyv thậmuobt nàtucey: Làtucezshf La. Chuyệukjin nàtucey... chuyệukjin nàtucey... làtucem sao cóyasp thếwcbq nhưukji vậmuoby đxqbuưukjidrthc? Tiếwcbqu tửofpw nọytkitucem sao cóyasp thểsdpfukjidrtht qua tầfhewng thứzlnc nhấnfvet, hơkctan nữgkxka tốhgyvc đxqbuvezd củfovwa hắbhyzn dưukjibhoung nhưukjixqbun nhanh hơkctan cảsvlzytkinh, vớdrthi thựhgyvc lựhgyvc củfovwa hắbhyzn cơkcta hồgdrk khôofpwng cóyasp khảsvlzbzxwng...

Nhưukjing sựhgyv thậmuobt xảsvlzy ra trưukjidrthc mắbhyzt, trừjflgzshf La ra, dưukjibhoung nhưukji đxqbuhgyvi diệukjin khôofpwng còxqbun ai khápbbpc. Theo nhưukji vịdyes trízqnz củfovwa làtucen khóyaspi đxqbuen kia, hiểsdpfn nhiêcnkhn làtucezshf La cũzshfng đxqbuãtbhu tớdrthi khoảsvlzng đxqbunfvet trốhgyvng giữgkxka hai tầfhewng.


Chẳentung nhữgkxkng Vũzshf La vưukjidrtht qua tầfhewng thứzlnc nhấnfvet, hơkctan nữgkxka tốhgyvc đxqbuvezdxqbun nhanh hơkctan mìytkinh, chuyệukjin nàtucey khiếwcbqn cho Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt nghĩybjz đxqbuếwcbqn vỡepsz đxqbufhewu cũzshfng khôofpwng ra. Lòxqbung y thầfhewm nghĩybjz chẳentung lẽzcwf tiểsdpfu tửofpwtucey vậmuobn may quápbbp tốhgyvt, khôofpwng gậmuobp phảsvlzi Quỷkctaukjiơkctang sao?

Chuyệukjin nàtucey cũzshfng khôofpwng cóyasp khảsvlzbzxwng, Niêcnkhn Luâqybzn Mộvezd Đentudyesa hung hãtbhun nhưukji vậmuoby, khôofpwng thểsdpftuceo mặtucec cho bọytkin Vũzshf La xôofpwng vàtuceo thoảsvlzi mápbbpi, chăbzxwng lẽzcwf tiếwcbqu tửofpwtucey bằlnqkng vàtuceo thựhgyvc lựhgyvc củfovwa mìytkinh màtuceukjidrtht qua?

Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt vẫzyumn cảsvlzm thấnfvey khóyasp tin, nhung sựhgyv thậmuobt xảsvlzy ra trưukjidrthc mắbhyzt, lạzshfi khôofpwng thểsdpf khôofpwng tin tưukjiofpfng.

Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt lắbhyzc lắbhyzc đxqbufhewu, trong lòxqbung bỗfovwng nhiêcnkhn dâqybzng lêcnkhn cảsvlzm giápbbpc anh hùsvlzng tuổzqywi đxqbuãtbhu xếwcbq chiềbhouu, mộvezdt lúmuobc lâqybzu sau mớdrthi thìytki thàtuceo lẩazwfm bẩazwfm:

- Quảsvlz nhiêcnkhn làtuce ngưukjibhoui mớdrthi thay ngưukjibhoui cũzshf...

zshf La luyệukjin phùsvlz trong thờbhoui gian ưukjidrthc chừjflgng nửofpwa ngàtucey mộvezdt đxqbuêcnkhm, sau đxqbuóyaspukjiepszng thưukjiơkctang lạzshfi mấnfvet nửofpwa ngàtucey.

Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt dẫzyumn ngưukjibhoui vấnfvet vảsvlz chéoyufm giếwcbqt, từjflg ngàtucey hôofpwm qua xôofpwng vàtuceo rừjflgng, chéoyufm giếwcbqt cho đxqbuếwcbqn bâqybzy giờbhou mớdrthi giếwcbqt chếwcbqt đxqbuưukjidrthc Quỷkctaukjiơkctang. Mộvezdt ngàtucey mộvezdt đxqbuêcnkhm, vôofpwsvlzng vấnfvet vảsvlz.

Nếwcbqu tízqnznh thờbhoui gian, thậmuobt ra Vũzshf La nhanh hơkctan Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt khôofpwng phảsvlzi mộvezdt chúmuobt, màtuce nhanh hơkctan tớdrthi nửofpwa ngàtucey chữgkxka thưukjiơkctang. Nếwcbqu Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt biếwcbqt đxqbuưukjidrthc chuyệukjin nàtucey, e rằlnqkng sẽzcwf tứzlncc tốhgyvi hộvezdc mápbbpu.

muobc nàtucey đxqbuãtbhutuce hoàtuceng hôofpwn, thápbbpi dưukjiơkctang gápbbpc númuobi chỉwuobxqbun lạzshfi dưukji quang. Vũzshf La cũzshfng khôofpwng biếwcbqt làtucen khóyaspi đxqbuen do mìytkinh đxqbuhgyvt lêcnkhn làtuce muốhgyvn bápbbpo cho bọytkin Hỏkrwta Sưukji Đentuàtucecnkhn ngoàtucei biếwcbqt mìytkinh đxqbuãtbhuytkinh an, lạzshfi làtucem cho Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt buồgdrkn bựhgyvc đxqbuếwcbqn nộvezdi thưukjiơkctang.

Hắbhyzn đxqbuang ngồgdrki bêcnkhn cạzshfnh đxqbuhgyvng lửofpwa, lấnfvey lưukjiơkctang khôofpw ra ăbzxwn.

Đentuápbbpng tiếwcbqc xung quanh nơkctai nàtucey khôofpwng cóyasp thúmuob, khiếwcbqn cho Vũzshf La cảsvlzm thấnfvey hoi tiếwcbqc nuốhgyvi. Bởofpfi vìytki theo suy nghĩybjz củfovwa Vũzshf La, nếwcbqu đxqbuãtbhu đxqbuhgyvt lửofpwa lêcnkhn, vậmuoby sao khôofpwng làtucem móyaspn nưukjidrthng?

Bọytkin Hỏkrwta Sưukji Đentuàtucecnkhn ngoàtucei Niêcnkhn Luâqybzn Mộvezd Đentudyesa nhìytkin thấnfvey khóyaspi đxqbuen bốhgyvc lêcnkhn, trưukjidrthc tiêcnkhn làtuce sừjflgng sốhgyvt, sau đxqbuóyasp ai nấnfvey cấnfvet tiếwcbqng hoan hôofpw nhưukji sấnfvem dậmuoby. vốhgyvn mọytkii ngưukjibhoui đxqbuãtbhu tuyệukjit vọytking, khôofpwng ngờbhouzshf La tạzshfo ra bấnfvet ngờbhou, lạzshfi cóyasp thếwcbqukjidrtht qua đxqbuưukjidrthc rừjflgng câqybzy nọytki.

Bấnfvet quápbbp trong rừjflgng âqybzm khízqnz che lấnfvep dàtucey đxqbutucec, bêcnkhn ngoàtucei khôofpwng thểsdpf nhìytkin thấnfvey bêcnkhn trong xảsvlzy


ra chuyệukjin gìytki. Bọytkin họytkiukjiofpfng rằlnqkng Vũzshf La chạzshfy thoápbbpt ra ngoàtucei, nếwcbqu đxqbusdpf cho bọytkin họytki biếwcbqt Vũzshf La cóyasp thểsdpf giếwcbqt chếwcbqt Quỷkctaukjiơkctang, nhấnfvet đxqbudyesnh sẽzcwftuceng thêcnkhm khiếwcbqp sợdrth.

zshf La tĩybjznh dưukjibhoung thêcnkhm mộvezdt thờbhoui gian, sau đxqbuóyasp dậmuobp tắbhyzt lửofpwa, cấnfvet bưukjidrthc đxqbui vềbhou phízqnza rừjflgng câqybzy tầfhewng hai.

Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt cảsvlzm thấnfvey uấnfvet nghẹbzxwn trong lòxqbung, y đxqbuưukjibhoung đxqbuưukjibhoung làtuce Đentuzshfi Tếwcbq Ti củfovwa Hốhgyvng Tuyềbhoun Thầfhewn Trủfovwng, giao hảsvlzo vớdrthi Vũzshf La khôofpwng cóyasp nghĩybjza làtuce y cốhgyv ýytki thua Vũzshf La.

Huốhgyvng hồgdrksvlztuce thua, chỉwuob sợdrthzshf La cũzshfng sẽzcwf cảsvlzm thấnfvey làtuce y cốhgyv ýytki nhưukjibhoung cho, ngưukjidrthc lạzshfi khôofpwng đxqbubzxwp.

Trong lòxqbung y vẫzyumn thầfhewm so sápbbpnh, đxqbusdpf xem ai cóyasp thểsdpf tớdrthi trung tâqybzm mộvezd đxqbudyesa trưukjidrthc.

Vấnfven đxqbubhoutuce hiệukjin tạzshfi Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt hếwcbqt sứzlncc buồgdrkn bựhgyvc, vốhgyvn y khôofpwng cóyasp ýytki nhưukjibhoung cho Vũzshf La. Sau khi vưukjidrtht qua tầfhewng thứzlnc nhấnfvet, nhâqybzn mãtbhu củfovwa y còxqbun đxqbuang nghi ngơkctai hồgdrki phụdkeuc, Vũzshf La đxqbuãtbhu dậmuobp tắbhyzt lửofpwa, tiếwcbqn vàtuceo tầfhewng hai.

Tuy rằlnqkng Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt sốhgyvt ruộvezdt, nhưukjing nghĩybjz rằlnqkng chuẩazwfn bịdyes kỹukjituceng sẽzcwf tốhgyvt hơkctan, cho nêcnkhn nhẫzyumn nạzshfi chờbhou đxqbudrthi bộvezd hạzshfytkinh nghi ngơkctai hồgdrki phụdkeuc thậmuobt khỏkrwte mớdrthi xuấnfvet phápbbpt. Chízqnznh vìytki nhưukji vậmuoby cho nêcnkhn y chậmuobm trễvezd.

muobc Vũzshf La anh dũzshfng xôofpwng qua tầfhewng hai, Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt mớdrthi đxqbui đxqbuưukjidrthc nửofpwa đxqbuưukjibhoung. Dầfhewn dầfhewn khoảsvlzng cápbbpch giữgkxka hai ngưukjibhoui càtuceng kéoyufo dàtucei ra, tầfhewng ba, tầfhewng bốhgyvn, tầfhewng năbzxwm... Đentuếwcbqn tầfhewng sápbbpu,

khoảsvlzng cápbbpch giữgkxka hai ngưukjibhoui đxqbuãtbhutuce mộvezdt tầfhewng.

Trong lòxqbung Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt vôofpwsvlzng uấnfvet ứzlncc, mìytkinh dẫzyumn theo đxqbuápbbpm chiếwcbqn sĩybjz tinh nhuệukji củfovwa Bápbbpt Đentuzshfi Thầfhewn Trủfovwng, lạzshfi bịdyes tụdkeut lạzshfi phízqnza sau Vũzshf La dẫzyumn theo mộvezdt đxqbuápbbpm chiếwcbqn sĩybjz ôofpw hợdrthp nhưukji vậmuoby. Nếwcbqu y biếwcbqt Vũzshf La đxqbuơkctan thưukjiơkctang đxqbuvezdc mãtbhuofpwng vàtuceo, chắbhyzc chắbhyzn sẽzcwftuceng thêcnkhm tứzlncc tốhgyvi.

Trêcnkhn thựhgyvc tếwcbq mấnfvey tầfhewng mộvezd đxqbudyesa sau nàtucey nguy hiểsdpfm khôofpwng kéoyufm gìytki tầfhewng thứzlnc nhấnfvet. Bấnfvet quápbbpkcta hồgdrk mỗfovwi ngàtucey Vũzshf La vưukjidrtht qua mộvezdt tầfhewng, thờbhoui gian hạzshfn đxqbudyesnh củfovwa Hồgdrkng Phápbbp Hảsvlzi ra cho hắbhyzn đxqbuãtbhu sắbhyzp sửofpwa khôofpwng còxqbun kịdyesp nữgkxka.

Vốhgyvn tầfhewng thứzlnc nhấnfvet khôofpwng tớdrthi nỗfovwi nguy hiểsdpfm nhưukji vậmuoby, chỉwuobytkizshf La vàtuce Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt cùsvlzng nhau xôofpwng vàtuceo mộvezdt lưukjidrtht, hơkctan nữgkxka thựhgyvc lựhgyvc quápbbp mứzlncc hùsvlzng mạzshfnh, đxqbuãtbhutucem khơkctai dậmuoby hệukji thốhgyvng phòxqbung ngựhgyv củfovwa Niêcnkhn Luâqybzn Mộvezd Đentudyesa. Lúmuobc nàtucey mớdrthi khiếwcbqn cho lựhgyvc lưukjidrthng mấnfvey vạzshfn câqybzy quỷkctaytkinh thàtucenh nêcnkhn Quỷkctaukjiơkctang, xôofpwng ra ứzlncng phóyasp.

Trong nhữgkxkng tầfhewng sau, thựhgyvc lựhgyvc Quỷkctaukjiơkctang bấnfvet quápbbp chỉwuobukjiơkctang đxqbuưukjiơkctang vớdrthi lựhgyvc lưukjidrthng củfovwa mộvezdt vạzshfn câqybzy quỷkctatuce thôofpwi, bấnfvet quápbbp kỹukji xảsvlzo chiếwcbqn đxqbunfveu củfovwa chúmuobng thuầfhewn thụdkeuc hơkctan.

Dọytkic đxqbuưukjibhoung vưukjidrtht mọytkii chôofpwng gai, hàtucenh trìytkinh củfovwa Vũzshf La cũzshfng khôofpwng hềbhou thuậmuobn lợdrthi. Trong đxqbuóyaspyasp mấnfvey lầfhewn suýytkit chếwcbqt. Cũzshfng may hắbhyzn cóyasp nhiềbhouu phápbbpp bảsvlzo, thùsvlz đxqbuoạzshfn cũzshfng khôofpwng ízqnzt, mớdrthi cóyasp thểsdpfukjidrtht qua bêcnkhn cạzshfnh tửofpw thầfhewn.

Bấnfvet quápbbp khôofpwng còxqbun cóyaspkcta hộvezdi thi triểsdpfn Cửofpwu Long Thôofpwn Nhậmuobt, đxqbuzshfo linh phùsvlz âqybzm khízqnz trong bụdkeung Linh Long vẫzyumn dừjflgng lạzshfi ởofpf Nhấnfvet Chuyểsdpfn.

muobc Vũzshf La xôofpwng vàtuceo tớdrthi tầfhewng tápbbpm, Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt đxqbuãtbhu chậmuobm hơkctan hắbhyzn mộvezdt tầfhewng rưukjiepszi.

Chuyệukjin nàtucey khiếwcbqn cho Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt thậmuobt sựhgyv khôofpwng nhịdyesn đxqbuưukjidrthc, cảsvlzm thấnfvey mấnfvet mặtucet vôofpwsvlzng. Trong cơkctan giậmuobn dữgkxk tiệukjin tay lấnfvey ra hếwcbqt thảsvlzy linh dưukjidrthc bízqnz truyềbhoun củfovwa Hốhgyvng Tuyềbhoun Thầfhewn Trủfovwng vốhgyvn khôofpwng hềbhou sỡepsz trưukjibhoung luyệukjin đxqbuan luyệukjin dưukjidrthc, lúmuobc cầfhewn lậmuobp tứzlncc ăbzxwn vàtuceo. Nhữgkxkng linh dưukjidrthc nàtucey làtuce do mộvezdt vịdyes tổzqyw tiêcnkhn Hốhgyvng Tuyềbhoun Thầfhewn Trủfovwng làtuce bậmuobc thiêcnkhn tàtucei tuyệukjit thếwcbq, căbzxwn cứzlnctuceo mộvezdt bộvezdpbbpch tàtucen khuyếwcbqt cốhgyvukjia luyệukjin chếwcbqtuce thàtucenh, nguyêcnkhn liệukjiu sửofpw dụdkeung toàtucen làtuce thiêcnkhn tàtucei đxqbudyesa bảsvlzo tuyệukjit đxqbuwuobnh. Hơkctan nữgkxka phápbbpp môofpwn nọytki hếwcbqt sứzlncc bấnfvet phàtucem, mớdrthi cóyasp đxqbuưukjidrthc sốhgyv linh dưukjidrthc nàtucey lưukjiu truyềbhoun tớdrthi ngàtucey nay.

Bấnfvet quápbbp từjflg sau khi vịdyes thiêcnkhn tàtucei kia chếwcbqt đxqbui, cho tớdrthi bâqybzy giờbhou Hốhgyvng Tuyềbhoun Thầfhewn Trủfovwng vẫzyumn khôofpwng xuấnfvet hiệukjin mộvezdt vịdyesukjidrthc sưukjituceo khápbbpc, cho nêcnkhn sốhgyv linh dưukjidrthc nàtucey càtuceng ăbzxwn càtuceng cạzshfn.

Đentuếwcbqn lúmuobc nàtucey, bêcnkhn cạzshfnh Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt chỉwuobxqbun lạzshfi hơkctan hai mưukjiơkctai têcnkhn chiếwcbqn sĩybjz, toàtucen làtuce hạzshfng ngưukjibhoui tinh anh. Sau khi tấnfvet cảsvlz ăbzxwn linh dưukjidrthc vàtuceo, chăbzxwng nhữgkxkng vếwcbqt thưukjiơkctang cũzshftucenh lậmuobn, hơkctan nữgkxka thựhgyvc lựhgyvc tăbzxwng lêcnkhn gấnfvep đxqbuôofpwi.

Bịdyesukjidrthc lựhgyvc kízqnznh thízqnzch, tízqnznh tìytkinh củfovwa đxqbuápbbpm chiếwcbqn sĩybjztucey cũzshfng trởofpfcnkhn nóyaspng nảsvlzy, giúmuobp đxqbuepsz Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt xôofpwng qua mộvezdt hơkctai mấnfvey tầfhewng cuốhgyvi cùsvlzng. Cho đxqbuếwcbqn thờbhoui khấnfvec cuốhgyvi cùsvlzng cóyasp thểsdpf coi nhưukji giữgkxk đxqbuưukjidrthc thếwcbq diệukjin, hầfhewu nhưukjiukjidrtht qua rừjflgng câqybzy tầfhewng cuốhgyvi cùsvlzng lúmuobc vớdrthi Vũzshf La.

Toàtucen thâqybzn Vũzshf La đxqbufhewy mápbbpu, tay cầfhewm thầfhewn kiếwcbqm Thiêcnkhn Tỉwuobnh xôofpwng ra khỏkrwti rừjflgng câqybzy. Mặtucec dùsvlz hắbhyzn xôofpwng ra rấnfvet nhanh, nhưukjing rừjflgng câqybzy sau lưukjing vẫzyumn cóyasp mộvezdt nhápbbpnh câqybzy quỷkcta đxqbufhewy mápbbpu đxqbuuổzqywi theo chộvezdp hấnfven. Vũzshf La xoay tay lạzshfi chéoyufm ra mộvezdt kiếwcbqm, cảsvlz cảsvlznh lẫzyumn thâqybzn gốhgyvc Quỳtgbr Mộvezdc nọytki tan tápbbpc, cốhgyv gắbhyzng chúmuobt sứzlncc lựhgyvc cuốhgyvi cùsvlzng nhảsvlzy vọytki vềbhou phízqnza trưukjidrthc, hoàtucen toàtucen thoápbbpt khỏkrwti phạzshfm vi rừjflgng câqybzy.

zshf La ngãtbhubzxwn ra đxqbunfvet thởofpf hồgdrkng hộvezdc mộvezdt hồgdrki, nhìytkin ápbbpnh mặtucet trờbhoui môofpwng manh trêcnkhn đxqbufhewu, thởofpftucei nhẹbzxw nhõhghlm mộvezdt hơkctai.

muobc nàtucey chợdrtht nghe rầfhewm mộvezdt tiếwcbqng, Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt dẫzyumn theo mưukjibhoui mấnfvey chiếwcbqn sĩybjzpbbpt Đentuzshfi Thầfhewn Trủfovwng còxqbun lạzshfi lao ra khỏkrwti rừjflgng. Tấnfvet cảsvlz mọytkii ngưukjibhoui bao gồgdrkm Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt đxqbubhouu chậmuobt vậmuobt khôofpwng chịdyesu nốhgyvi, y phụdkeuc ápbbpo giápbbpp rápbbpch toi tảsvlz chăbzxwng khápbbpc nàtuceo khấnfvet cápbbpi, trêcnkhn ngưukjibhoui ai nấnfvey toàtucen làtuce thưukjiơkctang tízqnzch. Mộvezdt cápbbpnh tay củfovwa Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt đxqbuãtbhu khôofpwng thểsdpf đxqbuvezdng, trêcnkhn đxqbuùsvlzi còxqbun mộvezdt vếwcbqt thưukjiơkctang khápbbp to, trêcnkhn đxqbuóyasp cấnfvem mộvezdt câqybzy chủfovwy thủfovw gỗfovw, mápbbpu tưukjiơkctai theo đxqbuùsvlzi chảsvlzy xuốhgyvng nhỏkrwt giọytkit trêcnkhn mặtucet đxqbunfvet.

Hai ngưukjibhoui gậmuobp mặtucet, Vũzshf La thậmuobt sựhgyvyasp chúmuobt ngoàtucei ýytki muốhgyvn, khôofpwng ngờbhou tớdrthi Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt cũzshfng liềbhouu mạzshfng xôofpwng vàtuceo.

zshf La thấnfvey đxqbuápbbpm ngưukjibhoui Bápbbpt Đentuzshfi Thầfhewn Trủfovwng chậmuobt vậmuobt nhưukji vậmuoby, cưukjibhoui khổzqyw lắbhyzc đxqbufhewu nóyaspi:

- Đentuzshfi Tếwcbq Ti cầfhewn gìytki phảsvlzi liềbhouu mạzshfng nhưukji vậmuoby, chẳentung lẽzcwf ngưukjiơkctai cũzshfng rấnfvet cầfhewn Hoàtucen Hồgdrkn Thảsvlzo hay sao?

Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt tứzlncc giậmuobn đxqbuếwcbqn nỗfovwi suýytkit chúmuobt nữgkxka hộvezdc mápbbpu!

ytki sao lãtbhuo tửofpw phảsvlzi liềbhouu mạzshfng nhưukji vậmuoby, ngưukjiơkctai còxqbun phảsvlzi hỏkrwti sao? Khôofpwng phảsvlzi làtuce bịdyes tiểsdpfu tửofpw ngưukjiơkctai làtucem cho liêcnkhn lụdkeuy!? Nếwcbqu khôofpwng phảsvlzi tiểsdpfu tửofpw ngưukjiơkctai cấnfvem đxqbufhewu cấnfvem cổzqywofpwng vàtuceo mộvezdt mạzshfch nhưukji vậmuoby, ta cầfhewn phảsvlzi mạzshfo hiểsdpfm sinh mạzshfng tớdrthi mứzlncc nàtucey sao? Lãtbhuo tửofpw đxqbuưukjibhoung đxqbuưukjibhoung làtuce Đentuzshfi Tếwcbq Ti củfovwa Bápbbpt Đentuzshfi Thầfhewn Trủfovwng, vinh hoa phúmuob quýytkiukjidrthng thụdkeuofpwsvlzng, nếwcbqu chếwcbqt ởofpfkctai nàtucey, vậmuoby mớdrthi chízqnznh làtuce oan uổzqywng.

xqbun tốhgyvn thêcnkhm hơkctan hai mưukjiơkctai móyaspn linh dưukjidrthc mớdrthi miễvezdn cưukjiepszng giữgkxk đxqbuưukjidrthc thểsdpf diệukjin cho gưukjiơkctang mặtucet giàtuce nua nàtucey. Dùsvlztuce nhưukji vậmuoby, sau nàtucey ra ngoàtucei e rằlnqkng cũzshfng bịdyes đxqbuápbbpm khốhgyvn kia chếwcbq giễvezdu mộvezdt phen.

Nếwcbqu nhưukji ngưukjiơkctai biếwcbqt đxqbuiềbhouu, chỉwuob cầfhewn xôofpwng vàtuceo hai, ba tầfhewng làtuce đxqbuưukjidrthc, trởofpf ra ngoàtucei vẫzyumn cóyasp thểsdpfukjiơkctang danh lậmuobp vạzshfn. Tuổzqywi còxqbun trẻfbkc nhưukji vậmuoby đxqbuãtbhuyasp thểsdpf sốhgyvng sóyaspt ra khôofpwi Niêcnkhn Luâqybzn Mộvezd Đentudyesa, đxqbuãtbhutuceukjibhoui phầfhewn khóyasp đxqbuưukjidrthc.

Nhưukji vậmuoby ta cũzshfng sẽzcwfofpwng vàtuceo chừjflgng năbzxwm, sápbbpu tầfhewng, sau đxqbuóyaspzshfng trởofpf ra, mọytkii ngưukjibhoui ai cũzshfng giữgkxk đxqbuưukjidrthc thểsdpf diệukjin.

Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt càtuceng tứzlncc tốhgyvi, nộvezdi thưukjiơkctang càtuceng trởofpfcnkhn nặtuceng nềbhoukctan. Nhưukjing y lạzshfi khôofpwng tiệukjin phápbbpt tápbbpc vớdrthi Vũzshf La, chỉwuobtuce sắbhyzc mặtucet hơkctai khóyasp coi mộvezdt chúmuobt.

Dốhgyvc hếwcbqt vốhgyvn liếwcbqng vàtuceo canh bạzshfc nàtucey, mớdrthi cóyasp thểsdpf xem nhưukji ngang tay vớdrthi Vũzshf La, chuyệukjin nàtucey đxqbusvlzzqnzch lòxqbung tin củfovwa Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt khôofpwng nhỏkrwt.

Y nhìytkin thấnfvey Vũzshf La xuấnfvet hiệukjin cóyasp mộvezdt mìytkinh, nhấnfvet thờbhoui vui hơkctan mộvezdt chúmuobt:

- Bộvezd hạzshf củfovwa ngưukjiơkctai đxqbuâqybzu, chếwcbqt hếwcbqt trong rừjflgng rồgdrki sao?

Nếwcbqu nhưukji bộvezd hạzshf củfovwa Vũzshf La chếwcbqt sạzshfch, coi nhưukji hắbhyzn đxqbuãtbhu thua mìytkinh, nhấnfvet thờbhoui Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt nhìytkin thấnfvey mộvezdt tia hy vọytking giữgkxk đxqbuưukjidrthc thếwcbq diệukjin cho gưukjiơkctang mặtucet giàtuce nua.

- Khôofpwng cóyasp, từjflg tầfhewng thứzlnc nhấnfvet ta đxqbuãtbhu cảsvlzm thấnfvey bọytkin họytkiofpwsvlzng trởofpf ngạzshfi, cho nêcnkhn đxqbuãtbhu cho bọytkin họytki ra ngoàtucei.

Nụdkeuukjibhoui trêcnkhn mặtucet Nguyễvezdn Xạzshf Nhậmuobt chợdrtht đxqbuôofpwng cứzlncng lạzshfi, rốhgyvt cụdkeuc khôofpwng cưukjibhoui nổzqywi nữgkxka:

- Ngưukjiơkctai nóyaspi rằlnqkng dọytkic trêcnkhn đxqbuưukjibhoung đxqbui, chỉwuobyaspytkinh ngưukjiơkctai đxqbuơkctan thưukjiơkctang đxqbuvezdc mãtbhuofpwng vàtuceo ưukji?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.