Hỏscuia Sưvbia Đqveiàqbqf mang theo ngưvbiakndli hốrrfht hoàqbqfng rờkndli đaojwi, tuy rằkcksng xung quanh toàqbqfn làqbqfvbiaơrjking mùccpd trắnswdng xóqalba, nhưvbiang lựxdrtc lưvbiaotaong củpzlpa đaojwávrqzm câckloy quỷcjlk đaojwãvhdt bịeajgzlhzt hếhgart, nhờkndl vậkezsy bọhkhpn họhkhp ra khỏscuii rừirykng câckloy mộscuit cávrqzch thuậkezsn lợotaoi.

Cảdgpl bọhkhpn đaojweouzng ngoàqbqfi bìmcxma rừirykng, sau đaojwóqalb quay đaojwnedfu nhìmcxmn lạscuii. Bêckxmn trong rừirykng câckloy sưvbiaơrjking mùccpdckxmnh môrjking, mâckloy đaojwen trêckxmn trờkndli càqbqfng ngàqbqfy càqbqfng đaojwèohss xuốrrfhng thấqveip, từirykng tia chớfvtmp màqbqfu tírrfhm đaojwen chợotaot lóqalbe trôrjking nhưvbia nhữqalbng thanh kiếhgarm sắnswdc dưvbiafvtmi đaojweajga ngụeouzc.

Kim Hàqbqf Hạscuio vẫeouzn còvhdtn chưvbiaa trấqvein tĩmvyknh lạscuii, chợotaot hỏscuii:

- Cávrqzc ngưvbiaơrjkii thấqveiy Vũmxnt La Đqveiscuii nhâcklon cóqalb thểzlhz sốrrfhng sóqalbt thoávrqzt khỏscuii hay khôrjking?

Tuy rằkcksng trưvbiafvtmc kia lòvhdtng tin củpzlpa mọhkhpi ngưvbiakndli vớfvtmi Vũmxnt La đaojwãvhdt đaojwscuit tớfvtmi mứeouzc mùccpd quávrqzng, nhung màqbqf lầnedfn nàqbqfy, tấqveit cảdgpl mọhkhpi ngưvbiakndli đaojwvbwfu trầnedfm ngâcklom, khôrjking ai lêckxmn tiếhgarng nóqalbi. kẻypmc đaojweajgch nọhkhp quávrqz mứeouzc hùccpdng mạscuinh, hùccpdng mạscuinh thậkezsm chírrfhvbiaotaot qua tưvbiaqbqfng tưvbiaotaong củpzlpa bọhkhpn họhkhp.

Ngay cảdgplcklou hỏscuii củpzlpa Kim Hàqbqf Hạscuio cũmxntng khôrjking phảdgpli làqbqf ‘Vũmxnt La Đqveiscuii nhâcklon cóqalb thểzlhz giàqbqfnh thắnswdng lợotaoi hay khôrjking’, màqbqfqbqf ‘Vũmxnt La Đqveiscuii nhâcklon cóqalb thếhgar sốrrfhng sóqalbt thoávrqzt khỏscuii hay khôrjking’.


ccpdng lúzlhzc nàqbqfy, ởqbqf phírrfha đaojwrrfhi diệeajgn củpzlpa Niêckxmn Luâcklon Mộscui Đqveieajga, Nguyễdloln Xạscui Nhậkezst cũmxntng đaojwang khổcqhv chiếhgarn.

puyfqbqfng rừirykng câckloy phírrfha Đqveiôrjking phávrqzt giávrqzc đaojweajgch nhâcklon xâcklom nhậkezsp hùccpdng mạscuinh hơrjkin, cho nêckxmn ngưvbiang tụeouz âcklom lựxdrtc âcklom hồytgln củpzlpa bốrrfhn vạscuin gốrrfhc Quỳotao Mộscuic, nặeypgn ra mộscuit Quỷcjlkvbiaơrjking. Quỷcjlkvbiaơrjking nàqbqfy cóqalb thâcklon thểzlhz củpzlpa mãvhdtng xàqbqf, châcklon rếhgart, còvhdtn cóqalb bốrrfhn chiếhgarc lợotaoi trảdgplo lưvbiancqhi hávrqzi nhưvbiaqbqfng bọhkhp ngựxdrta.

Toàqbqfn thâcklon nóqalb từiryk trêckxmn xuốrrfhng dưvbiafvtmi toàqbqfn làqbqf vảdgply gỗaynsqbqfy nặeypgng. Dùccpdqbqf quyềvbwfn củpzlpa Nguyễdloln Xạscui Nhậkezst đaojwávrqznh ra, cũmxntng chỉbawbqalb thểzlhz đaojwávrqznh vỡncqh đaojwưvbiaotaoc mộscuit chiếhgarc vảdgply, khôrjking thểzlhz tạscuio thàqbqfnh tổcqhvn thưvbiaơrjking châcklon chírrfhnh cho Quỷcjlkvbiaơrjking đaojwưvbiaotaoc.

Ưorjbu thếhgar củpzlpa Nguyễdloln Xạscui Nhậkezst chírrfhnh làqbqfckxmn cạscuinh y cóqalb rấqveit nhiềvbwfu cao thủpzlp củpzlpa Bávrqzt Đqveiscuii Thầnedfn Trủpzlpng cùccpdng nhau quấqvein lấqveiy Quỷcjlkvbiaơrjking nàqbqfy. Còvhdtn Nguyễdloln Xạscui Nhậkezst khôrjking ngừirykng chạscuiy ởqbqfvhdtng ngoàqbqfi, tìmcxmm kiếhgarm nhưvbiaotaoc đaojwiểzlhzm củpzlpa Quỷcjlkvbiaơrjking.

Trong lúzlhzc bậkezsn rộscuin nàqbqfy, mộscuit ýohss niệeajgm chợotaot hiệeajgn ra trong đaojwnedfu Nguyễdloln Xạscui Nhậkezst: Bọhkhpn Vũmxnt La bêckxmn đaojwrrfhi diệeajgn chỉbawb sợotao chậkezst vậkezst hơrjkin mìmcxmnh rấqveit nhiềvbwfu, hắnswdn cóqalb thểzlhz giàqbqfnh thắnswdng lợotaoi khôrjking?

Khôrjking thểzlhz trávrqzch Nguyễdloln Xạscui Nhậkezst xem nhẹvhdtmxnt La, thâcklon làqbqf Đqveiscuii Tếhgar Ti củpzlpa Hốrrfhng Tuyềvbwfn Thầnedfn Trủpzlpng, trong mávrqzu Nguyễdloln Xạscui Nhậkezst vẫeouzn cóqalb chúzlhzt kiêckxmu ngạscuio. Lúzlhzc vừiryka gậkezsp mặeypgt Vũmxnt La, Nguyễdloln Xạscui Nhậkezst quyếhgart đaojweajgnh lui bưvbiafvtmc tạscuio ra cụeouzc diệeajgn ngang tay, theo y nghĩmvyk chírrfhnh làqbqf tạscuio ra cho Vũmxnt La mộscuit móqalbn nợotao nhâcklon tĩmvyknh, thủpzlpy chung y vẫeouzn cho rằkcksng chiếhgarn lựxdrtc củpzlpa mìmcxmnh nhấqveit đaojweajgnh cao hơrjkin Vũmxnt La.

rjkin nữqalba bêckxmn cạscuinh Nguyễdloln Xạscui Nhậkezst còvhdtn cóqalb rấqveit nhiềvbwfu cao thủpzlp giúzlhzp đaojwncqh, bêckxmn cạscuinh Vũmxnt La lạscuii chỉbawbqalb mộscuit đaojwávrqzm ôrjki hợotaop, chẳfvtmng nhữqalbng khôrjking giúzlhzp đaojwưvbiaotaoc gìmcxm, nóqalbi khôrjking chừirykng còvhdtn làqbqfm liêckxmn lụeouzy Vũmxnt La.

Chỉbawbqbqf hiệeajgn tạscuii Nguyễdloln Xạscui Nhậkezst còvhdtn khôrjking giảdgpli quyếhgart đaojwưvbiaotaoc phiềvbwfn phứeouzc củpzlpa mìmcxmnh. Tuy rằkcksng y cảdgplm thấqveiy quávrqz nửqsgaa Vũmxnt La sẽytgl thấqveit bạscuii, nhung cũmxntng khôrjking cóqalb lựxdrtc cứeouzu việeajgn, chỉbawbqalb thểzlhz bỏscui qua cơrjki hộscuii giao hảdgplo nàqbqfy.

Từirykzlhzc vừiryka gậkezsp mặeypgt, Nguyễdloln Xạscui Nhậkezst đaojwãvhdt bắnswdt đaojwnedfu câcklon nhấqveic vềvbwf thâcklon phậkezsn củpzlpa Vũmxnt La. Theo nhưvbiamcxmnh huốrrfhng màqbqf lầnedfn trưvbiafvtmc Nguyễdloln Thôrjkin Hổcqhv trởqbqf vềvbwf kểzlhz lạscuii, hiểzlhzn nhiêckxmn Vũmxnt La khôrjking phảdgpli làqbqf ngưvbiakndli Thanh Khâcklou. Bấqveit quávrqz Nguyễdloln Xạscui Nhậkezst cũmxntng biếhgart, Đqveiôrjking Thổcqhvqbqfy ngoạscuii trừiryk Nhan lãvhdto làqbqf Đqveiscuii Thávrqznh nhưvbia hạscuic giữqalba đaojwàqbqfn gàqbqf, vẫeouzn còvhdtn mộscuit írrfht thịeajg tộscuic cốrrfhvbiaa lávrqznh đaojwkndli khôrjking xuấqveit hiệeajgn. Thựxdrtc lựxdrtc củpzlpa nhữqalbng thịeajg tộscuic nàqbqfy cũmxntng chỉbawbrjkii kéxwwam Đqveiscuii Thávrqznh mộscuit chúzlhzt, cávrqzc Thầnedfn Trủpzlpng, bao gồytglm cảdgplvrqzt Đqveiscuii Thầnedfn Trủpzlpng khôrjking thếhgarqbqfo vớfvtmi tớfvtmi.

qbqf quan hệeajg giữqalba cávrqzc gia tộscuic củpzlpa Đqveiscuii Thávrqznh Yêckxmu tộscuic vớfvtmi cávrqzc thịeajg tộscuic cồytglvbiaa nàqbqfy rấqveit tốrrfht, thưvbiakndlng xuyêckxmn kếhgart thôrjking gia vớfvtmi nhau.

mxntng nhưvbia Cửqsgau Vĩmvyk Bạscuich Hồytgl giao hảdgplo cùccpdng Thanh Nguyệeajgt Thưvbiaơrjking Lang nhấqveit tộscuic, hai bêckxmn kếhgart thôrjking gia.

Thâcklom Uyêckxmn Huyếhgart Ngạscuic nhấqveit tộscuic giao hảdgplo cùccpdng Ngâcklon Tuyếhgarn cồytglvhdtng nhấqveit tộscuic.

Nguyễdloln Xạscui Nhậkezst đaojwvrqzn rằkcksng Vũmxnt La đaojwếhgarn từiryk nhữqalbng thịeajg tộscuic cổcqhvvbiaa nàqbqfy, bấqveit quávrqz y chưvbiaa nhìmcxmn ra rốrrfht cụeouzc làqbqf thịeajg tộscuic nàqbqfo.


Chiếhgarc càqbqfng duy nhấqveit củpzlpa Quỷcjlkvbiaơrjking múzlhza hai lưvbiaotaot khôrjking theo quy tắnswdc nàqbqfo cảdgpl, távrqzm cávrqzi châcklon nhệeajgn nhẹvhdt nhàqbqfng hoạscuit đaojwscuing nhưvbia đaojwang đaojwi dạscuio. Đqveiscuio âcklom hồytgln đaojwoạscuit đaojwưvbiaotaoc quyềvbwfn khốrrfhng chếhgar thâcklon thểzlhzqbqfy dưvbiakndlng nhưvbia khôrjking đaojwưvbiaotaoc linh hoạscuit lấqveim, lấqveic lưvbia cổcqhvqalb vẻypmc cứeouzng nhấqveic, phávrqzt ra mộscuit tràqbqfng tiếhgarng răqbqfng rắnswdc chóqalbi tai, giọhkhpng cũmxntng cứeouzng nhấqveic:

- Thứeouzc ngon...

Trong mắnswdt Quỷcjlkvbiaơrjking, Vũmxnt La chírrfhnh làqbqf mộscuit móqalbn ăqbqfn ngon.

Thâcklon thểzlhzqalb hộscuii tụeouz lựxdrtc lưvbiaotaong củpzlpa ba vạscuin Quỳotao Mộscuic, chỉbawb bằkcksng vàqbqfo lựxdrtc lưvbiaotaong thuầnedfn túzlhzy, hầnedfu nhưvbiaqalbqalb thểzlhz giàqbqfy xéxwwao tấqveit cảdgpl cao thủpzlp Đqveiôrjking Thổcqhv.

Từirykng giọhkhpt nưvbiafvtmc dãvhdti củpzlpa nóqalb nhỏscui xuốrrfhng, chạscuim đaojwqveit kêckxmu lêckxmn xèohsso xèohsso, ăqbqfn mòvhdtn tạscuio thàqbqfnh nhữqalbng cávrqzi hốrrfh to. Châcklon nhệeajgn củpzlpa Quỷcjlkvbiaơrjking thìmcxmnh lìmcxmnh thoávrqzng đaojwscuing, sau đaojwóqalb biếhgarn mấqveit nhưvbia mộscuit trậkezsn quỷcjlk phong. Cùccpdng lúzlhzc đaojwóqalb, Vũmxnt La cảdgplm thấqveiy návrqzch trávrqzi củpzlpa mìmcxmnh têckxm rầnedfn, mộscuit cỗayns lựxdrtc lưvbiaotaong hùccpdng mạscuinh đaojwávrqznh hắnswdn bay vềvbwf phírrfha sau.

Trưvbiafvtmc khi bay đaojwi, Vũmxnt La mớfvtmi nhìmcxmn thấqveiy càqbqfng củpzlpa Quỷcjlkvbiaơrjking nọhkhp.

mxnt La thóqalba mạscui, vừiryka ngãvhdt xuốrrfhng đaojwqveit cũmxntng khôrjking dừirykng lạscuii, lậkezsp tứeouzc xoay ngưvbiakndli bay vọhkhpt lêckxmn khôrjking. Ngay sau đaojwóqalb mộscuit lưvbiancqhi chiếhgarn phủpzlp đaojwãvhdt lấqveiy đaojwi mộscuit miếhgarng da bụeouzng hấqvein, sau đaojwóqalb cấqveim phậkezsp vàqbqfo mặeypgt đaojwqveit chỗayns hắnswdn vừiryka ngãvhdt xuốrrfhng.

Quảdgpl thậkezst làqbqf nhanh nhưvbia đaojwiệeajgn chóqalbp.

Trốrrfhn!

Ábawbo Vũmxnt La rávrqzch toávrqzt, đaojwzlhz lộscui mộscuit vếhgart thưvbiaơrjking. Xung quanh miệeajgng vếhgart thưvbiaơrjking nhanh chóqalbng ngãvhdt sang màqbqfu đaojwen, mộscuit cỗayns tửqsga khírrfhqbqfu xávrqzm nhạscuit nhanh chóqalbng lan tràqbqfn. Vũmxnt La đaojwiềvbwfu đaojwscuing Thầnedfn Hỏscuia Kỳotaocklon tớfvtmi chỗayns vếhgart thưvbiaơrjking, giảdgpli trừiryk tửqsga khírrfh. Trêckxmn vếhgart thưvbiaơrjking dầnedfn dầnedfn bốrrfhc lêckxmn mộscuit làqbqfn khóqalbi trắnswdng, mávrqzu tưvbiaơrjkii cũmxntng ngừirykng chảdgply.

Quávrqz nhanh, nhanh tớfvtmi mứeouzc Vũmxnt La khôrjking kịeajgp nhìmcxmn.

Tuy rằkcksng quávrqz nửqsgaa làqbqf Quỷcjlkvbiaơrjking chiếhgarn đaojwqveiu theo bảdgpln năqbqfng, nhung trờkndli sinh nóqalbqalb đaojwưvbiaotaoc lựxdrtc lưvbiaotaong hùccpdng mạscuinh, khiếhgarn cho tírrfhnh uy hiếhgarp củpzlpa nóqalb cao hơrjkin Quỷcjlkvbiafvtmng trưvbiafvtmc đaojwóqalb gấqveip mấqveiy trăqbqfm

mxnt La giếhgart chếhgart Quỷcjlkvbiafvtmng mộscuit cávrqzch dễdlolqbqfng. lạscuii khôrjking cóqalb sứeouzc trảdgpl đaojwòvhdtn trưvbiafvtmc mặeypgt Quỷcjlkvbiaơrjking. Quỷcjlkvbiaơrjking cấqveit tiếhgarng cưvbiakndli quávrqzi dịeajg, thâcklon hìmcxmnh lạscuii biếhgarn mấqveit, khi xuấqveit hiệeajgn làqbqfvbiadgplnh đaojwnedfy trờkndli, càqbqfng vàqbqf chiếhgarn phủpzlp củpzlpa nóqalb vung lêckxmn loạscuin xạscui. Vũmxnt La vôrjkiccpdng bốrrfhi rồytgli khôrjking kịeajgp néxwwa trávrqznh, thìmcxmnh lìmcxmnh hắnswdn gầnedfm lêckxmn giậkezsn dữqalb, phávrqzt đaojwscuing Bávrqzch Vạscuin Nhâcklon Đqveiytgl.


vrqzt khírrfh ngậkezsp trờkndli, khírrfh thếhgar hung hãvhdtn.

vrqzch Vạscuin Nhâcklon Đqveiytglqalba thàqbqfnh mộscuit tấqveim bia đaojwávrqz, nguy nga giávrqzng xuốrrfhng, va chạscuim thậkezst mạscuinh, lậkezsp tứeouzc đaojwávrqznh bạscuit Quỷcjlkvbiaơrjking đaojwi.

mxnt La cũmxntng âcklom thầnedfm thởqbqfqbqfi mộscuit tiếhgarng, tuy rằkcksng cũmxntng cùccpdng làqbqf thiêckxmn hạscui đaojweajg nhấqveit, nhưvbiang hắnswdn sửqsga dụeouzng Bávrqzch Vạscuin Nhâcklon Đqveiytgl thủpzlpy chung vẫeouzn khôrjking thuậkezsn tay bằkcksng Hạscuin Bạscuit Huyếhgart Phầnedfn.

vrqzch Vạscuin Nhâcklon Đqveiytgl đaojwrrfhi phóqalb vớfvtmi loàqbqfi quỷcjlkqbqfy, chỉbawbqalb thểzlhz bằkcksng vàqbqfo lựxdrtc lưvbiaotaong cưvbiakndlng hãvhdtn đaojwávrqznh mạscuinh đaojwncqh thăqbqfng, nhưvbiang Hạscuin Bạscuit Huyếhgart Phầnedfn lạscuii khávrqzc. Đqveiávrqzm quỷcjlkqbqfy đaojwrrfhi vớfvtmi lửqsgaa củpzlpa Hạscuin Bạscuit Huyếhgart Phầnedfn chírrfhnh làqbqf chấqveit dẫeouzn chávrqzy rấqveit tốrrfht, nếhgaru Vũmxnt La cóqalb thểzlhz sửqsga dụeouzng Hạscuin Bạscuit Huyếhgart Phầnedfn chírrfhnh làqbqfqbqfm írrfht ăqbqfn nhiềvbwfu, thậkezsm chírrfhvhdtn cóqalb hiệeajgu quảdgplrjkin cảdgpl Kim ôrjki Thầnedfn Hỏscuia.

Sau khi thoávrqzng nhớfvtm nhung Hạscuin Bạscuit Huyếhgart Phầnedfn, Vũmxnt La giơrjki cao tay phảdgpli củpzlpa mìmcxmnh lêckxmn, khốrrfhng chếhgarvrqzch Vạscuin Nhâcklon Đqveiytglrjkiccpdng to lớfvtmn giữqalba khôrjking trung.

Tay trávrqzi hắnswdn nhờkndlqalb lựxdrtc gia trìmcxm củpzlpa ba đaojwscuio Thiêckxmn Mệeajgnh Thầnedfn Phùccpdqbqf Thiêckxmn Phủpzlp Chỉbawb Quốrrfhc, Kỳotaocklon Týohssqbqf Lựxdrtc Bạscuit Sơrjkin, cóqalb ba đaojwscuio thầnedfn lựxdrtc nàqbqfy duy trìmcxm, nấqveim chặeypgt thầnedfn kiếhgarm Thiêckxmn Tỉbawbnh. Lửqsgaa chávrqzy cuồytgln cuộscuin, thầnedfn kiếhgarm toávrqzt ra hàqbqfn quang uy thếhgar ngậkezsp trờkndli, ngạscuio thịeajg thiêckxmn hạscui.

- Giếhgart!

mxnt La vậkezsn dụeouzng bốrrfhn đaojwscuio Thiêckxmn Mệeajgnh Thầnedfn Phùccpd cộscuing thêckxmm thầnedfn kiếhgarm Thiêckxmn Tỉbawbnh, phảdgpli gávrqznh chịeajgu ávrqzp lựxdrtc rấqveit lớfvtmn. Nếhgaru khôrjking thểzlhz mau chóqalbng chéxwwam giếhgart Quỷcjlkvbiaơrjking, chírrfhnh hắnswdn sẽytgl sụeouzp đaojwcqhv trưvbiafvtmc.

Lựxdrtc lưvbiaotaong củpzlpa Bávrqzch Vạscuin Nhâcklon Đqveiytgl thậkezst sựxdrt quávrqz mứeouzc hùccpdng mạscuinh, lơrjki lừirykng giữqalba khôrjking trung bao phùccpd Quỷcjlkvbiaơrjking nọhkhp trong mộscuit màqbqfng huyếhgart quang. Rốrrfht cụeouzc tốrrfhc đaojwscui kinh ngưvbiakndli củpzlpa Quỷcjlkvbiaơrjking đaojwãvhdt bịeajg hạscuin chếhgar, nhung lựxdrtc lưvbiaotaong kinh ngưvbiakndli củpzlpa Quỷcjlkvbiaơrjking khôrjking chịeajgu nhiềvbwfu ảdgplnh hưvbiaqbqfng.

Chỉbawb nghe nóqalbvbiakndli mộscuit trậkezsn quávrqzi dịeajg, vung chiếhgarc càqbqfng đaojwscuic nhấqveit lêckxmn hai lưvbiaotaot, ra vẻypmc thịeajg uy vớfvtmi Bávrqzch Vạscuin Nhâcklon Đqveiytgl trêckxmn khôrjking. Sau đaojwóqalb chiếhgarn phủpzlp trong tay nóqalb chỉbawb thẳfvtmng vềvbwf phírrfha Vũmxnt La, hávrqz miệeajgng phávrqzt ra mộscuit tiếhgarng gàqbqfo phẫeouzn nộscui. Távrqzm chiếhgarc châcklon nhệeajgn củpzlpa nóqalb di chuyểzlhzn rấqveit nhanh, giốrrfhng nhưvbia mộscuit têckxmn trọhkhpng giávrqzp thiếhgart kỵdmry, khởqbqfi xưvbiafvtmng xung phong vềvbwf phírrfha Vũmxnt La.

mxnt La vung kiếhgarm, ra sứeouzc nấqveim chặeypgt thầnedfn kiếhgarm Thiêckxmn Tỉbawbnh. Tuy rằkcksng thanh Thầnedfn khírrfh thưvbiaotaong cổcqhvqbqfy đaojwãvhdt tổcqhvn hạscuii, nhưvbiang vẫeouzn hùccpdng mạscuinh vôrjkiccpdng. Thâcklon kiếhgarm chợotaot bàqbqfnh trưvbiafvtmng gấqveip đaojwôrjkii, dàqbqfi sávrqzu trưvbiaotaong, rộscuing hai trưvbiaotaong, xuấqveit ra mộscuit kiếhgarm chéxwwam vàqbqfo chiếhgarn phủpzlp củpzlpa Quỷcjlkvbiaơrjking.

Mộscuit tiếhgarng choang rấqveit lớfvtmn vang lêckxmn, chiếhgarn phủpzlp củpzlpa Quỷcjlkvbiaơrjking đaojweouzt làqbqfm hai đaojwoạscuin, chiếhgarc càqbqfng đaojwscuic nhấqveit củpzlpa nóqalb nệeajgn mạscuinh vàqbqfo thầnedfn kiếhgarm Thiêckxmn Tỉbawbnh, lựxdrtc lưvbiaotaong khổcqhvng lồytgl chấqvein cho Vũmxnt La lảdgplo đaojwdgplo thốrrfhi lui.

Trong cơrjki thểzlhz Quỷcjlkvbiaơrjking, mặeypgc dùccpd lựxdrtc lưvbiaotaong củpzlpa ba vạscuin gốrrfhc Quỳotao Mộscuic chỉbawbqbqf chấqveit chồytglng đaojwơrjkin giàqbqfn, nhưvbiang cỗayns lựxdrtc lưvbiaotaong khổcqhvng lồytglqbqfy vẫeouzn thừiryka sứeouzc dờkndli non lấqveip bểzlhz, hávrqzqbqf tấqveim thâcklon xưvbiaơrjking thịeajgt củpzlpa Vũmxnt La cóqalb thếhgar chốrrfhng đaojwncqh? Nếhgaru khôrjking phảdgpli thâcklon mang Thiêckxmn Mệeajgnh Thầnedfn Phùccpd Lựxdrtc Bạscuit Sơrjkin, e rằkcksng Vũmxnt La sẽytgl bịeajg chấqvein návrqzt toàqbqfn thâcklon ngay tạscuii chỗayns.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.