Mộkvabt têefvwn chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc khôrrdbng chịbnsvu nổgrsqi áoolup lựeulqc tâwyswm lýkcrv, hoàbnsvn toàbnsvn nổgrsqi đwhmhefvwn thédaklt lêefvwn chóhfxsi tai, rờehjpi khỏxxlci đwhmhkvabi ngũoptprrdbng vềgrsq phíyissa trưbnsvwpyuc.

- Trởagco vềgrsq...

Hỏxxlca Sưbnsv Đwkpnàbnsvnwdsn chưbnsva dứjxhpt lờehjpi, câwyswy quỷwysw xung quanh đwhmhãobibbnsvnh đwhmhkvabng trưbnsvwpyuc. Hàbnsvng chụdtoqc câwyswy quỷwysw thìkwcxnh lìkwcxnh háoolu to miệjxhpng, miệjxhpng củbdxea chúdvrrng giốgmhgng nhưbnsv lỗnwds đwhmhen, nhấkwcxm vàbnsvo têefvwn chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc mấkwcxt tinh thầefvwn húdvrrt mạynronh, nhấkwcxt thờehjpi têefvwn chiếjxsgn sĩdtoq nọomlo bay vúdvrrt lêefvwn khôrrdbng.

Bởagcoi vìkwcx nhữhfxsng câwyswy quỷwyswagco nhiềgrsqu hưbnsvwpyung kháooluc nhau cùtvvyng húdvrrt mộkvabt lúdvrrc, cho nêefvwn kédaklo thâwyswn hìkwcxnh têefvwn chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc bay bốgmhgng lêefvwn khôrrdbng.

Thấkwcxy mồlefxi ngon sắtohfp sửkcrva tớwpyui miệjxhpng, đwhmháoolum câwyswy quỷwysw khôrrdbng chịbnsvu nhưbnsvkhepng bộkvab, câwyswy nàbnsvo cũoptpng ra sứjxhpc húdvrrt thậagcot mạynronh. Têefvwn chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc kia kêefvwu lêefvwn tháoolum thiếjxsgt liêefvwn tụdtoqc, thìkwcxnh lìkwcxnh giữhfxsa khôrrdbng trung nổgrsqefvwm mộkvabt tiếjxsgng, thâwyswn thểomoy y bịbnsv lựeulqc húdvrrt củbdxea mấkwcxy chụdtoqc câwyswy quỷwyswdakl tan táooluc, máooluu thịbnsvt tung bay vưbnsvơwdling vãobibi đwhmhefvwy trờehjpi. Khôrrdbng đwhmhkhepi rơwdlii xuốgmhgng đwhmhkwcxt, rấkwcxt nhiềgrsqu câwyswy quỷwysw xung quanh đwhmhãobib vộkvabi xôrrdbng lêefvwn gàbnsvo thédaklt, từkhepng đwhmhynroo âwyswm phong quédaklt tớwpyui, hấkwcxp thu máooluu thịbnsvt củbdxea têefvwn chiếjxsgn sĩdtoq kia, khôrrdbng đwhmhomoywdlii xuốgmhgng đwhmhkwcxt mộkvabt chúdvrrt nàbnsvo.

Thấkwcxy cảlodwnh tưbnsvkhepng tàbnsvn khốgmhgc trưbnsvwpyuc mặzypnt, ai nấkwcxy đwhmhgrsqu giậagcot mìkwcxnh kinh hãobibi. Chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc cóhfxs thểomoynwdsn sốgmhgng tớwpyui bâwyswy giờehjphfxs thựeulqc lựeulqc khôrrdbng yếjxsgu, lạynroi thêefvwm Yêefvwu tộkvabc trờehjpi sinh thâwyswn thểomoybnsvehjpng hãobibn, nhung đwhmháoolum câwyswy quỷwyswbnsvy chỉmehh bằtvvyng vàbnsvo hấkwcxp lựeulqc lạynroi cóhfxs thếjxsgdakl tan tàbnsvnh thâwyswn thếjxsg mộkvabt têefvwn chiếjxsgn sĩdtoq, câwyswy quỷwyswbnsvy quảlodw nhiêefvwn đwhmháoolung sợkheprrdbtvvyng.


optp La thấkwcxy rõmagi, lựeulqc húdvrrt củbdxea nhữhfxsng câwyswy quỷwyswbnsvy đwhmhãobib nghiềgrsqn náoolut nguyêefvwn hồlefxn củbdxea têefvwn chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc kia trưbnsvwpyuc, thâwyswn thểomoy y khôrrdbng cònwdsn khốgmhgng chếjxsg, tựeulq nhiêefvwn dễehjpbnsvng bịbnsvdakloolut.

Đwkpnáoolum chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc thấkwcxy vậagcoy kinh hãobibi, trởagcoefvwn hếjxsgt sứjxhpc khẩkhepn trưbnsvơwdling. Vònwdsng vâwyswy củbdxea câwyswy quỷwysw ngàbnsvy càbnsvng khédaklp lạynroi, lúdvrrc nàbnsvy muốgmhgn lui đwhmhãobib khôrrdbng thédakl đwhmhưbnsvkhepc.

- Vũoptp La Đwkpnynroi nhâwyswn, làbnsvm... làbnsvm sao bâwyswy giờehjp...

Hỏxxlca Sưbnsv Đwkpnàbnsv lạynroi khôrrdbng cóhfxs chủbdxe ýkcrv, mồlefxrrdbi lạynronh ứjxhpa ra, lắtohfp bắtohfp hỏxxlci Vũoptp La. Vàbnsvi têefvwn chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc bắtohft đwhmhefvwu cảlodwm thấkwcxy hốgmhgi hậagcon, lẽehjp ra khôrrdbng nêefvwn tiếjxsgn vàbnsvo rừkhepng.

Rấkwcxt lâwyswu Hỏxxlca Sưbnsv Đwkpnàbnsv vẫnupsn khôrrdbng nghe thấkwcxy tiếjxsgng Vũoptp La trảlodw lờehjpi, y bèqldcn quay đwhmhefvwu nhìkwcxn lạynroi. Chỉmehh thấkwcxy hai mắtohft Vũoptp La khédaklp hờehjp, dưbnsvehjpng nhưbnsv thâwyswn thểomoy toàbnsvn lựeulqc đwhmhgrsq phònwdsng, đwhmhang nhìkwcxn chằtvvym chằtvvym vàbnsvo câwyswy quỷwyswhfxsbnsvơwdling mặzypnt Tảlodw Viễehjpn. Dưbnsvehjpng nhưbnsv đwhmháoolum câwyswy quỷwysw xung quanh khôrrdbng phảlodwi làbnsv vấkwcxn đwhmhgrsq đwhmhgmhgi vớwpyui hấkwcxn, chỉmehhhfxs khuôrrdbn mặzypnt nàbnsvy mớwpyui làbnsv uy hiếjxsgp châwyswn chíyissnh.

Thìkwcxnh lìkwcxnh mộkvabt tiếjxsgng thởagcobnsvi u oáoolun vang lêefvwn, dưbnsvehjpng nhưbnsv từkhepbnsvwpyui lònwdsng đwhmhkwcxt vọomlong lạynroi, pháoolut ra từkhep nhữhfxsng oan hồlefxn đwhmhãobib bịbnsv đwhmhèqldcdakln khôrrdbng biếjxsgt bao lâwyswu. Trong mắtohft ‘Tảlodw Viễehjpn’ lộkvab ra vẻrrdb mệjxhpt mỏxxlci, đwhmhôrrdbi môrrdbi khôrrdbdaklo giậagcot giậagcot, làbnsvm rơwdlii xuốgmhgng nhữhfxsng màbnsvnh vỏxxlcwyswy:

- Lạynroi cóhfxs ngưbnsvehjpi sốgmhgng vàbnsvo đwhmhâwyswy ưbnsv, gầefvwn đwhmhâwyswy thứjxhpc ăehjpn khôrrdbng tệjxhp...

wyswy quỷwyswbnsvy vừkhepa lêefvwn tiếjxsgng nóhfxsi, Hỏxxlca Sưbnsv Đwkpnàbnsv sợkhep tớwpyui mứjxhpc dựeulqng tóhfxsc gáooluy, hầefvwu nhưbnsvbnsv theo bảlodwn năehjpng vung tay lêefvwn, dịbnsv bảlodwo củbdxea y hóhfxsa thàbnsvnh mộkvabt đwhmhynroo hàbnsvn quang đwhmhâwyswm vàbnsvo mắtohft ‘Tảlodw Viễehjpn’.

‘Tảlodw Viễehjpn’ chỉmehh khẽehjp ngẩkhepng đwhmhefvwu lêefvwn, háoolu miệjxhpng húdvrrt mộkvabt cáoolui, dịbnsv bảlodwo kia khôrrdbng cóhfxs sứjxhpc phàbnsvn

kháoolung, lậagcop tứjxhpc bịbnsvdvrrt vàbnsvo miệjxhpng nhưbnsv lỗnwds đwhmhen củbdxea ‘Tảlodw Viễehjpn’.

Hỏxxlca Sưbnsv Đwkpnàbnsv chỉmehh cảlodwm thấkwcxy dưbnsvehjpng nhưbnsvhfxs mộkvabt cáoolui miệjxhpng vừkhepa cấkwcxn vàbnsvo cồlefxkwcxnh, đwhmhau tớwpyui nỗnwdsi thédaklt lớwpyun mộkvabt tiếjxsgng, phun ra mộkvabt ngụdtoqm máooluu tưbnsvơwdlii ngoàbnsvi xa ba thưbnsvwpyuc.

DỊylhh bảlodwo cũoptpng giốgmhgng nhưbnsv bảlodwn mệjxhpnh pháoolup bảlodwo củbdxea tu sĩdtoq, câwyswy quỷwysw kia lạynroi nuốgmhgt chửkcrvng mộkvabt cáooluch dễehjpbnsvng. Sau khi vàbnsvo bụdtoqng, cũoptpng khôrrdbng biếjxsgt câwyswy quỷwysw kia dùtvvyng thủbdxe đwhmhoạynron gìkwcx, nháooluy mắtohft dịbnsv bảlodwo tan náoolut, Hỏxxlca Sưbnsv Đwkpnàbnsv bịbnsv thưbnsvơwdling khôrrdbng nhẹkvab.

Xung quanh vang lêefvwn tiếjxsgng xàbnsvo xạynroc, tấkwcxt cảlodwwyswy quỷwyswoptpng nhau ùtvvya tớwpyui. Vũoptp La nhìkwcxn chằtvvym chằtvvym ‘Tảlodw Viễehjpn’, trong lònwdsng chợkhept bừkhepng tỉmehhnh ngộkvab:


- Quỷwyswbnsvwpyung!

Quỷwyswbnsvwpyung nuốgmhgt chửkcrvng dịbnsv bảlodwo củbdxea Hỏxxlca Sưbnsv Đwkpnàbnsv, thểomoy hiệjxhpn chiếjxsgn lựeulqc hùtvvyng mạynronh, nhung lạynroi lộkvab vẻrrdb chưbnsva đwhmhãobib thèqldcm, vẻrrdb mặzypnt đwhmhau khổgrsq lẩkhepm bẩkhepm nóhfxsi:

- Huyếjxsgt thựeulqc... chỉmehhhfxs huyếjxsgt thựeulqc mớwpyui cóhfxs thểomoy giảlodwm bớwpyut đwhmhau khổgrsq củbdxea chúdvrrng ta, cáooluc huynh đwhmhjxhp, giếjxsgt đwhmhi!

hfxs vừkhepa dứjxhpt lờehjpi, đwhmháoolum câwyswy quỷwysw đwhmhang xôrrdbng lêefvwn chợkhept trờehjpefvwn cuồlefxng bạynroo, từkhep trong thâwyswn chúdvrrng hiệjxhpn ra mộkvabt bộkvab mộkvabc giáoolup bảlodwo vệjxhp. Cóhfxs mộkvabt sốgmhgwyswy quỷwyswhfxsa cảlodwnh thàbnsvnh mộkvabt thanh đwhmhao sắtohfc bédakln bằtvvyng gỗnwds, đwhmhefvwn cuồlefxng hôrrdb giếjxsgt xôrrdbng lêefvwn.

Từkhep trêefvwn cao nhìkwcxn xuốgmhgng, xung quanh toàbnsvn làbnsvwyswy quỷwyswtvvyng mạynronh, vôrrdbtvvyng vôrrdb tậagcon. Mấkwcxy chụdtoqc ngưbnsvehjpi bọomlon Vũoptp La bịbnsvwyswy ởagco giữhfxsa giốgmhgng nhưbnsv thuyềgrsqn nan giữhfxsa biếjxsgn, bấkwcxt cứjxhpdvrrc nàbnsvo cũoptpng bịbnsvhfxsng biểomoyn bao phủbdxe.

Quỷwyswbnsvwpyung xôrrdbng lêefvwn, kháooluc vớwpyui nhữhfxsng câwyswy quỷwysw kháooluc, Quỷwyswbnsvwpyung đwhmhãobibhfxs thểomoyhfxsa thàbnsvnh hìkwcxnh ngưbnsvehjpi, tốgmhgi thiểomoyu cũoptpng giốgmhgng đwhmhưbnsvkhepc táoolum phầefvwn. Cảlodwnh hóhfxsa thàbnsvnh hai cáoolunh tay, rễehjphfxsa thàbnsvnh hai châwyswn, thâwyswn khoáooluc giáoolup gỗnwds, thậagcom chíyissnwdsn cóhfxs mộkvabt miếjxsgng hộkvabwyswm kíyissnh màbnsvu vàbnsvng. Quỷwyswbnsvwpyung chộkvabp ra mộkvabt trảlodwo sau lưbnsvng, rúdvrrt ra mộkvabt thanh mộkvabc kiếjxsgm dàbnsvi ba trưbnsvkhepng. Tay tráoolui nóhfxs vung lêefvwn, xuấkwcxt hiệjxhpn mộkvabt tấkwcxm mộkvabc thuầefvwn cao tớwpyui hai trưbnsvkhepng, rộkvabng chừkhepng mộkvabt trưbnsvkhepng.

Mộkvabc kiếjxsgm gõmagibnsvo mộkvabc thuầefvwn vang lêefvwn nhữhfxsng tiếjxsgng thìkwcxnh thịbnsvch đwhmhgrsqu nhịbnsvp, giốgmhgng nhưbnsv tiếjxsgng trốgmhgng củbdxea quâwyswn đwhmhkvabi táooluc chiếjxsgn. Thanh âwyswm nàbnsvy vừkhepa vang lêefvwn, đwhmháoolum câwyswy quỷwysw xung quanh càbnsvng trởagcoefvwn cuồlefxng bạynroo, lậagcop tứjxhpc cáooluc chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc lạynroi cóhfxs bảlodwy, táoolum ngưbnsvehjpi bịbnsvwyswy quỷwyswrrdbi ra khỏxxlci đwhmhkvabi ngũoptp củbdxea mìkwcxnh. Sau đwhmhóhfxs mộkvabt đwhmháoolum câwyswy quỷwysw ùtvvya lêefvwn đwhmhefvwn cuồlefxng, chỉmehh nghe vàbnsvi tiếjxsgng kêefvwu tháoolum thiếjxsgt vang lêefvwn, lúdvrrc đwhmháoolum câwyswy quỷwysw tảlodwn ra, trêefvwn mặzypnt đwhmhkwcxt chỉmehhnwdsn lạynroi mộkvabt vũoptpng máooluu.

Quỷwyswbnsvwpyung vẫnupsn gõmagi mộkvabc thuẫnupsn, thanh âwyswm củbdxea nóhfxswyswy ra áoolup lựeulqc nặzypnng nềgrsq cho cáooluc chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc. Nóhfxs đwhmhi tớwpyui từkhepng bưbnsvwpyuc mộkvabt, mỗnwdsi bưbnsvwpyuc đwhmhgrsqu đwhmhomoy lạynroi dấkwcxu châwyswn hếjxsgt sứjxhpc rõmagibnsvng, sâwyswu chừkhepng mộkvabt tấkwcxc. Mỗnwdsi lầefvwn bưbnsvwpyuc tớwpyui mộkvabt bưbnsvwpyuc, âwyswm khíyiss trêefvwn ngưbnsvehjpi Quỷwyswbnsvwpyung tăehjpng lêefvwn mộkvabt phầefvwn, hồlefxng quang cuồlefxng bạynroo trong mắtohft nóhfxsoptpng theo đwhmhóhfxsehjpng vọomlot.

Rốgmhgt cụdtoqc đwhmhếjxsgn trưbnsvwpyuc trậagcon cáooluc chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc, hai chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc đwhmhgmhgi mặzypnt Quỷwyswbnsvwpyung bịbnsv áoolunh mắtohft củbdxea nóhfxs đwhmhlodwo qua, mộkvabt cỗnwds dao đwhmhkvabng tinh thầefvwn cuồlefxng bạynroo nháooluy mắtohft đwhmhâwyswm vàbnsvo nguyêefvwn hồlefxn hai ngưbnsvehjpi. Chỉmehh nghe hai ngưbnsvehjpi hédaklt tháoolum mộkvabt tiếjxsgng, trúdvrrng thưbnsvơwdling lui vềgrsq phíyissa sau. Trậagcon hìkwcxnh lậagcop tứjxhpc xuấkwcxt hiệjxhpn mộkvabt lỗnwds hồlefxng, đwhmháoolum câwyswy quỷwyswbnsvo thédaklt ùtvvya tớwpyui, chuẩkhepn bịbnsvrrdbng vàbnsvo theo lỗnwds hồlefxng, tàbnsvn sáoolut cáooluc chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc.

Quyềgrsqn tráoolui củbdxea Vũoptp La giáoolung xuốgmhgng, thếjxsg mạynronh ngàbnsvn câwyswn, nhìkwcxn bềgrsq ngoàbnsvi chậagcom nhung thậagcot ra rấkwcxt nhanh. Ầrrdbm mộkvabt tiếjxsgng vang lêefvwn, mộkvabt vònwdsng lửkcrva màbnsvu vàbnsvng nhạynrot khuếjxsgch táoolun ra trêefvwn mặzypnt đwhmhkwcxt, đwhmháoolum câwyswy quỷwysw đwhmhang bao vâwyswy xung quanh bịbnsv ngọomlon lửkcrva đwhmhgmhgt cháooluy bừkhepng bừkhepng, rấkwcxt nhanh đwhmhãobib nồlefx tung thàbnsvnh từkhepng màbnsvnh nhôrrdb. Nhữhfxsng câwyswy quỷwyswrrdbng lêefvwn trưbnsvwpyuc càbnsvng bi tháoolum hơwdlin, bịbnsv nốgmhg tan táooluc, vụdtoqn gỗnwds tung bay đwhmhefvwy trờehjpi.

bnsvơwdling theo vụdtoqn gỗnwds tung bay che giấkwcxu, áoolunh mắtohft Quỷwyswbnsvwpyung đwhmhkvabt nhiêefvwn trởagcoefvwn sắtohfc bédakln hẳtvvyn lêefvwn:

- Ha ha, ngưbnsvơwdlii bịbnsv lừkhepa rồlefxi.

Quỷwyswbnsvwpyung láooluch thâwyswn tiếjxsgn vàbnsvo, mộkvabc thuầefvwn trong tay nóhfxs quédaklt mạynronh mộkvabt cáoolui, đwhmháoolunh bay ba chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc. Nhấkwcxt thờehjpi lỗnwds hồlefxng mỡaiow rộkvabng ra, Quỷwyswbnsvwpyung xôrrdbng vàbnsvo vung kiếjxsgm chédaklm Vũoptp La.


Mộkvabc kiếjxsgm thậagcot lớwpyun pháoolut ra mộkvabt tiếjxsgng vùtvvy, mắtohft thấkwcxy đwhmhãobib tớwpyui cònwdsn cáooluch Vũoptp La chưbnsva đwhmhefvwy mộkvabt thưbnsvwpyuc. Bêefvwn dưbnsvwpyui mộkvabc kiếjxsgm, khíyissbnsvu sắtohfc bédakln màbnsv cuồlefxng bạynroo thổgrsqi quédaklt đwhmhkwcxt đwhmháoolu bay táoolun loạynron, rấkwcxt nhiềgrsqu nháoolunh câwyswy nhưbnsv nhữhfxsng mũoptpi têefvwn bay ra bốgmhgn phíyissa.

Vốgmhgn Quỷwyswbnsvwpyung vàbnsvoptp La đwhmhang cùtvvyng đwhmhgrsq phònwdsng lẫnupsn nhau, nhung Vũoptp La vìkwcx chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc xung quanh khôrrdbng thếjxsg khôrrdbng ra tay, cho nêefvwn bịbnsv Quỷwyswbnsvwpyung đwhmhoạynrot mấkwcxt tiêefvwn cơwdli.

Quỷwyswbnsvwpyung xuấkwcxt ra mộkvabt kiếjxsgm mưbnsvehjpi phầefvwn nấkwcxm chắtohfc, nhưbnsvng sắtohfc mặzypnt Vũoptp La cũoptpng khôrrdbng hềgrsq tỏxxlc ra kinh hoàbnsvng, ngưbnsvkhepc lạynroi cònwdsn nỡaiow mộkvabt nụdtoqbnsvehjpi quỷwysw dịbnsv:

- Kẻrrdb bịbnsv lừkhepa chíyissnh làbnsv ngưbnsvơwdlii!

dvrrc nàbnsvy Quỷwyswbnsvwpyung cảlodwm thấkwcxy khôrrdbng ổgrsqn, nhưbnsvng đwhmhãobib khôrrdbng cònwdsn kịbnsvp nữhfxsa. Dưbnsvwpyui châwyswn nóhfxs thìkwcxnh lìkwcxnh bạynroo pháoolut mộkvabt cỗnwds lựeulqc lưbnsvkhepng, ầefvwm mộkvabt tiếjxsgng nổgrsq đwhmhmehhnh tai nhứjxhpc óhfxsc vang lêefvwn, đwhmhefvwy trờehjpi toàbnsvn làbnsv lửkcrva màbnsvu vàbnsvng. Quỷwyswbnsvwpyung bịbnsv nốgmhg hấkwcxt bay lêefvwn khôrrdbng, mộkvabt châwyswn đwhmhãobib tan táooluc, giữhfxsa khôrrdbng trung khôrrdbng thểomoybnsvkhepn lựeulqc. Thâwyswn hìkwcxnh Vũoptp La chợkhept chớwpyup lêefvwn, đwhmhãobib tớwpyui bêefvwn cạynronh nóhfxs. quyềgrsqn tráoolui mang theo mộkvabt vệjxhpt lửkcrva dàbnsvi giốgmhgng nhưbnsv sao băehjpng, đwhmháoolunh mạynronh vàbnsvo ngựeulqc nóhfxs.

Quỷwyswbnsvwpyung đwhmhefvwn cuồlefxng hédaklt lêefvwn mộkvabt tiếjxsgng, mộkvabc kiếjxsgm gáooluc ngang đwhmhaiow lấkwcxy mộkvabt quyềgrsqn củbdxea Vũoptp La. Bốgmhgp mộkvabt tiếjxsgng vang lêefvwn, ngọomlon lửkcrva màbnsvu vàbnsvng đwhmháoolunh vỡaiowoolut mộkvabc kiếjxsgm, áoolunh lửkcrva bùtvvyng lêefvwn, mộkvabc kiếjxsgm tan tàbnsvnh, vụdtoqn gỗnwdstvvyng cháooluy đwhmhefvwy trờehjpi.

Trong khoảlodwnh khấkwcxc nàbnsvy, Vũoptp La chuyềgrsqn Lựeulqc Bạynrot Sơwdlin từkhep tay tráoolui sang tay phảlodwi, giơwdli hữhfxsu chưbnsvwpyung lêefvwn chộkvabp mạynronh vàbnsvo đwhmhefvwu Quỷwyswbnsvwpyung.

Trong vụdtoq va chạynrom vừkhepa rồlefxi, nửkcrva ngưbnsvehjpi củbdxea Quỷwyswbnsvwpyung đwhmhãobib trờehjpefvwn têefvw dạynroi, lầefvwn nàbnsvy khôrrdbng thểomoy tráoolunh nédakl. Nóhfxs miễehjpn cưbnsvaiowng xoay ngưbnsvehjpi, cũoptpng chỉmehh tráoolunh đwhmhưbnsvkhepc nửkcrva đwhmhefvwu, mộkvabt nửkcrva cònwdsn lạynroi bịbnsv chụdtoqp vỡaiowoolut, nhìkwcxn qua thêefvw tháoolum vôrrdbtvvyng.

optp La khôrrdbng dáoolum sửkcrv dụdtoqng thầefvwn lựeulqc, sợkhep rừkhepng Bồlefxng Kinh Thầefvwn Mộkvabc củbdxea mìkwcxnh bịbnsv âwyswm khíyissbnsvm ôrrdb nhiễehjpm, chỉmehh sửkcrv dụdtoqng Thiêefvwn Mệjxhpnh Thầefvwn Phùtvvy. vốgmhgn Thầefvwn Hỏxxlca bêefvwn trong Kỳagcowyswn Týkcrv trờehjpi sinh khấkwcxc chếjxsg quỷwysw hồlefxn.

Nếjxsgu nóhfxsi vềgrsq khấkwcxc chếjxsg âwyswm hồlefxn, khôrrdbng nghi ngờehjpkwcx Kim ôrrdb Thầefvwn Hỏxxlca làbnsv tốgmhgt nhấkwcxt, Kỳagcowyswn Thầefvwn Hỏxxlca cònwdsn kédaklm mộkvabt bậagcoc.

tvvybnsv nhưbnsv vậagcoy, Quỷwyswbnsvwpyung cũoptpng khôrrdbng chịbnsvu nổgrsqi, ngãobibehjpn xuốgmhgng đwhmhkwcxt. Nóhfxs vộkvabi vàbnsvng đwhmhynrop châwyswn thậagcot mạynronh, lậagcop tứjxhpc lấkwcxn khuấkwcxt vàbnsvo trong đwhmháoolum bộkvab hạynro củbdxea mìkwcxnh. Vũoptp La đwhmhãobib nốgmhgi sáoolut tâwyswm, khôrrdbng cònwdsn lo nghĩdtoq nhiềgrsqu nữhfxsa, mộkvabt tay sửkcrv dụdtoqng Kỳagcowyswn Týkcrv, mộkvabt tay sửkcrv dụdtoqng Lựeulqc Bạynrot Sơwdlin xôrrdbng vàbnsvo giữhfxsa đwhmháoolum câwyswy quỷwysw. Song chưbnsvwpyung hắtohfn xuấkwcxt ra liêefvwn tụdtoqc, mỗnwdsi mộkvabt quyềgrsqn đwhmháoolunh ra chắtohfc chắtohfn cóhfxs mộkvabt câwyswy quỷwysw chếjxsgt đwhmhi. Nếjxsgu khôrrdbng phảlodwi bịbnsv đwhmhgmhgt thàbnsvnh tro bụdtoqi, cũoptpng bịbnsv sứjxhpc mạynronh đwhmháoolunh cho tan táooluc thàbnsvnh gỗnwds vụdtoqn.

Quỷwyswbnsvwpyung đwhmhang liềgrsqu mạynrong chạynroy nhanh vềgrsq phíyissa sau, cảlodwm thấkwcxy cóhfxs thểomoy ngừkhepng lạynroi thởagco dốgmhgc. Nhưbnsvng vừkhepa dừkhepng lạynroi chợkhept nghe bộkvab hạynro sau lưbnsvng kêefvwu lêefvwn tháoolum thiếjxsgt liêefvwn hồlefxi, Quỷwyswbnsvwpyung quay đwhmhefvwu nhìkwcxn lạynroi, chỉmehh thấkwcxy Vũoptp La đwhmhang đwhmhuổgrsqi tớwpyui. hắtohfn đwhmhi qua nơwdlii nàbnsvo, nơwdlii ấkwcxy hỗnwdsn loạynron mộkvabt trậagcon, đwhmháoolum câwyswy quỷwysw khôrrdbng cóhfxswyswy nàbnsvo làbnsv kẻrrdb đwhmhbnsvch mộkvabt hiệjxhpp, chỉmehhnwdsn cáooluch nóhfxs chừkhepng ba, bốgmhgn bưbnsvwpyuc.

Quỷwyswbnsvwpyung sợkhep tớwpyui nỗnwdsi hồlefxn phi pháooluch táoolun, lúdvrrc nàbnsvy khôrrdbng cònwdsn phong đwhmhkvab cao thủbdxe nhưbnsv trưbnsvwpyuc, co giònwds bỏxxlc chạynroy.


Đwkpnáoolum câwyswy quỷwysw phíyissa sau nóhfxsoptpng lậagcop tứjxhpc giảlodwi táoolun. Vũoptp La vung tay tráoolui lêefvwn tạynroo ra mộkvabt ngọomlon roi lửkcrva, quấkwcxt mạynronh tớwpyui vùtvvy mộkvabt cáoolui, quấkwcxn vàbnsvo thâwyswn Quỷwyswbnsvwpyung đwhmhang chạynroy. Vũoptp La kédaklo mạynronh, Quỷwyswbnsvwpyung ngãobib sắtohfp xuốgmhgng đwhmhkwcxt, Vũoptp La bèqldcn xôrrdbng tớwpyui thậagcot nhanh, hai tay hợkhepp chưbnsvwpyung vỗnwds mạynronh vàbnsvo thâwyswn Quỷwyswbnsvwpyung.

rrdbm mộkvabt tiếjxsgng vang lêefvwn, mặzypnt đwhmhkwcxt khẽehjp rung đwhmhkvabng, thâwyswn hìkwcxnh Quỷwyswbnsvwpyung bịbnsv đwhmhagcop cho tan táooluc, vụdtoqn gỗnwds giốgmhgng nhưbnsv áoolum khíyiss tung bay tứjxhp phíyissa. Mộkvabt luồlefxng âwyswm hồlefxn đwhmhen kịbnsvt bay ra, trong đwhmhóhfxshfxs thểomoy thấkwcxy đwhmhưbnsvkhepc vôrrdb sốgmhg mặzypnt quỷwysw dữhfxs tợkhepn, gàbnsvo thédaklt giậagcon dữhfxs, màbnsvbnsvơwdling mặzypnt củbdxea Tảlodw Viễehjpn nằtvvym ởagco trêefvwn cùtvvyng.

Mộkvabt ngọomlon lửkcrva màbnsvu vàbnsvng chui vàbnsvo trong luồlefxng âwyswm hồlefxn nàbnsvy, đwhmhgmhgt cho nóhfxshfxsa thàbnsvnh mộkvabt cỗnwds khóhfxsi trắtohfng.

Quỷwyswbnsvwpyung vừkhepa chếjxsgt, đwhmháoolum câwyswy quỷwysw xung quanh lậagcop tứjxhpc giảlodwi táoolun. Cóhfxswyswy chạynroy chậagcom, bịbnsvooluc chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc quấkwcxn lấkwcxy, bảlodwy, táoolum ngưbnsvehjpi xúdvrrm lạynroi đwhmhagcop cho tan táooluc. Bấkwcxt quáoolu chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc khôrrdbng cóhfxs đwhmhưbnsvkhepc bảlodwn lãobibnh nhưbnsvoptp La, đwhmha sốgmhgwyswy quỷwysw đwhmhgrsqu chạynroy thoáoolut.

Đwkpnáoolum câwyswy quỷwysw thếjxsg tớwpyui ràbnsvo rạynrot, rúdvrrt đwhmhi cũoptpng nhanh, đwhmhếjxsgn khi tấkwcxt cảlodwwyswy quỷwysw đwhmhãobibdvrrt lui, mọomloi ngưbnsvehjpi mớwpyui khóhfxsnwdsng tin đwhmhưbnsvkhepc nhìkwcxn bãobibi chiếjxsgn trưbnsvehjpng ngổgrsqn ngang. Niềgrsqm vui sốgmhgng sóhfxst sau kiếjxsgp nạynron bùtvvyng lêefvwn trong lònwdsng, cũoptpng khôrrdbng biếjxsgt làbnsv ai mỡaiow đwhmhefvwu, mọomloi ngưbnsvehjpi cùtvvyng nhau cấkwcxt tiếjxsgng hoan hôrrdb.

Trêefvwn mặzypnt đwhmhkwcxt rơwdlii vãobibi khôrrdbng íyisst mộkvabc đwhmhao mộkvabc kiếjxsgm mộkvabc giáoolup, làbnsv củbdxea đwhmháoolum câwyswy quỷwysw vứjxhpt lạynroi. Hỏxxlca Sưbnsv Đwkpnàbnsv cầefvwm lêefvwn mộkvabt móhfxsn, nhìkwcxn qua rồlefxi đwhmhưbnsva cho Vũoptp La, mặzypnt khôrrdbng đwhmhgmhgi sắtohfc:

- Bấkwcxt quáoolu chỉmehhbnsv trang bịbnsv thôrrdbng thưbnsvehjpng củbdxea câwyswy quỷwysw, khôrrdbng thểomoyoolunh đwhmhưbnsvkhepc vớwpyui dịbnsv bảlodwo củbdxea ta.

dvrrc nàbnsvy y đwhmhang cảlodwm thấkwcxy đwhmhau lònwdsng, nếjxsgu Vũoptp La khôrrdbng đwhmháoolunh tan tàbnsvnh Quỷwyswbnsvwpyung nọomlo, mộkvabc kiếjxsgm vàbnsv mộkvabc thuầefvwn củbdxea nóhfxsnwdsn giữhfxs đwhmhưbnsvkhepc, ắtohft hẳtvvyn làbnsv bảlodwo bốgmhgi bấkwcxt phàbnsvm.

Đwkpnưbnsvơwdling nhiêefvwn ýkcrv niệjxhpm nàbnsvy cũoptpng chỉmehhbnsv chợkhept lóhfxse màbnsv qua, ai nấkwcxy đwhmhgrsqu biếjxsgt rõmagi nếjxsgu khôrrdbng nhờehjp mộkvabt quyềgrsqn củbdxea Vũoptp La bứjxhpc lui đwhmháoolum câwyswy quỷwysw, trậagcon hìkwcxnh củbdxea bọomlon họomlo đwhmhãobib sớwpyum bịbnsvrrdbng pháoolu. Nếjxsgu khôrrdbng nhờehjpoptp La giếjxsgt chếjxsgt Quỷwyswbnsvwpyung, ắtohft hẳtvvyn đwhmháoolum câwyswy quỷwysw sẽehjp khôrrdbng chịbnsvu rúdvrrt đwhmhi.

Ai nấkwcxy đwhmhgrsqu cảlodwm thấkwcxy nhẹkvab nhàbnsvng thoảlodwi máoolui, Vũoptp La lạynroi cau màbnsvy quan sáoolut xung quanh, sau đwhmhóhfxs xua tay:

- Mau trang bịbnsv, cònwdsn cóhfxs mộkvabt trậagcon chiếjxsgn kịbnsvch liệjxhpt.

Mọomloi ngưbnsvehjpi đwhmhãobibbnsv chim sợkhep cảlodwnh cong, cuốgmhgng quíyisst tranh nhau giàbnsvnh giậagcot trang bịbnsv. Tuy rằtvvyng trang bịbnsv khôrrdbng íyisst, nhung cũoptpng khôrrdbng đwhmhbdxe cho mỗnwdsi ngưbnsvehjpi mộkvabt móhfxsn. Ai cưbnsvwpyup đwhmhưbnsvkhepc coi nhưbnsv may mắtohfn, khôrrdbng cưbnsvwpyup đwhmhưbnsvkhepc cũoptpng khôrrdbng dáoolum cãobibi nhau. Bớwpyui vìkwcx hiệjxhpn tạynroi cho dùtvvybnsv bọomlon họomlooptpng cảlodwm nhậagcon đwhmhưbnsvkhepc mộkvabt cỗnwds khíyiss thếjxsgtvvyng hậagcou củbdxea đwhmhbnsvch.

oolum giáooluc nàbnsvy khôrrdbng phảlodwi làbnsvooluc dụdtoqng trựeulqc tiếjxsgp qua thâwyswn thểomoy, màbnsvbnsv thôrrdbng qua nguyêefvwn hồlefxn, táooluc dụdtoqng lêefvwn tinh thầefvwn, khiếjxsgn cho ngưbnsvehjpi ta cóhfxs cảlodwm giáooluc vôrrdb lựeulqc chốgmhgng cựeulq. Đwkpnãobibhfxsbnsvi chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc hai châwyswn run run, mồlefxrrdbi lạynronh ứjxhpa ra, dưbnsvehjpng nhưbnsv bấkwcxt cứjxhpdvrrc nàbnsvo cũoptpng cóhfxs thểomoy sụdtoqp đwhmhlefx.


-Hừkhep!

optp La quáoolut to mộkvabt tiếjxsgng, mộkvabt cỗnwds âwyswm ba cóhfxs thểomoy thấkwcxy đwhmhưbnsvkhepc bằtvvyng mắtohft thưbnsvehjpng từkhep đwhmhefvwu lưbnsvaiowi hắtohfn bay ra, âwyswm ba màbnsvu trắtohfng nhạynrot pháoolu vỡaiow cỗnwds áoolup lựeulqc tinh thầefvwn kia, lúdvrrc nàbnsvy cáooluc chiếjxsgn sĩdtoqefvwu tộkvabc mớwpyui cảlodwm thấkwcxy nhẹkvab nhõmagim.

Xung quanh mọomloi ngưbnsvehjpi lúdvrrc nàbnsvy vẫnupsn làbnsv mộkvabt màbnsvng sưbnsvơwdling mùtvvy âwyswm u, trêefvwn đwhmhefvwu lạynroi làbnsvwyswy đwhmhen cuồlefxn cuộkvabn.

bnsvwpyui lònwdsng đwhmhkwcxt, nơwdlii màbnsv bọomlon Vũoptp La khôrrdbng nhìkwcxn thấkwcxy, nhữhfxsng chiếjxsgc rễehjp củbdxea Quỳagco Mộkvabc đwhmhang vậagcon chuyểomoyn từkhepng cỗnwds âwyswm khíyiss. Trêefvwn bầefvwu trờehjpi, nhữhfxsng nháoolunh Quỳagco Mộkvabc tụdtoq tậagcop từkhepng luồlefxng hắtohfc khíyiss từkhep bốgmhgn phưbnsvơwdling táoolum hưbnsvwpyung.

efvwn trong hắtohfc khíyisshfxs thểomoy nhìkwcxn thấkwcxy mơwdli hồlefx nhữhfxsng gưbnsvơwdling mặzypnt nhăehjpn nhóhfxs đwhmhau đwhmhwpyun.

nwds mộkvabt noi phíyissa Tâwyswy rừkhepng câwyswy, mộkvabt con Quỷwyswbnsvwpyung đwhmhang đwhmhau đwhmhwpyun vậagcon vẹkvabo thâwyswn thểomoy, từkhep bốgmhgn phưbnsvơwdling táoolum hưbnsvwpyung cóhfxs lựeulqc lưbnsvkhepng củbdxea tốgmhgi thiểomoyu ba vạynron gốgmhgc Quỳagco Mộkvabc vọomlot tớwpyui chui vàbnsvo thâwyswn Quỷwyswbnsvwpyung nàbnsvy, khiếjxsgn cho thâwyswn nóhfxs suýkcrvt chúdvrrt nữhfxsa thìkwcx nổgrsq tung. Vôrrdb sốgmhg âwyswm hồlefxn hộkvabi tụdtoq trong mộkvabt thâwyswn thểomoy, nhữhfxsng âwyswm hồlefxn nàbnsvy đwhmhgrsqu tranh đwhmhoạynrot quyềgrsqn khốgmhgng chếjxsg.

Sau khi âwyswm lựeulqc vàbnsv âwyswm hồlefxn bay ra khỏxxlci thâwyswn Quỳagco Mộkvabc, tấkwcxt cảlodw Quỳagco Mộkvabc giốgmhgng nhưbnsv ngọomlon đwhmhèqldcn đwhmhãobib tắtohft, lăehjpng lặzypnng đwhmhjxhpng yêefvwn giữhfxsa rừkhepng, trêefvwn thâwyswn câwyswy khôrrdbng cònwdsn gưbnsvơwdling mặzypnt dữhfxs tợkhepn.

Sau khi tấkwcxt cảlodw âwyswm lựeulqc, âwyswm hồlefxn róhfxst vàbnsvo thâwyswn thểomoy Quỷwyswbnsvwpyung nọomlo, nóhfxs ngửkcrva mặzypnt lêefvwn trờehjpi gầefvwm lêefvwn giậagcon dữhfxs, nhưbnsvng lạynroi khôrrdbng pháoolut ra thanh âwyswm. Chỉmehhhfxs mộkvabt cộkvabt sáoolung màbnsvu đwhmhen rấkwcxt to từkhepoolui miệjxhpng nhưbnsv lỗnwds đwhmhen củbdxea Quỷwyswbnsvwpyung phóhfxsng vúdvrrt lêefvwn cao.

Tuy rằtvvyng lặzypnng lẽehjp khôrrdbng tiếjxsgng đwhmhkvabng, nhung vôrrdbtvvyng quỷwysw dịbnsv.

Rốgmhgt cụdtoqc thâwyswn thểomoy Quỷwyswbnsvwpyung nàbnsvy bắtohft đwhmhefvwu sụdtoqp đwhmhlefx, vỡaiow vụdtoqn thàbnsvnh từkhepng màbnsvnh. Nhưbnsvng dưbnsvehjpng nhưbnsv trong rừkhepng câwyswy nàbnsvy cóhfxs mộkvabt lựeulqc lưbnsvkhepng thầefvwn bíyissbnsvo đwhmhóhfxs, bấkwcxt kểomoy thâwyswn thểomoy Quỷwyswbnsvwpyung tổgrsqn hạynroi tớwpyui mứjxhpc nàbnsvo, cũoptpng cóhfxs thểomoy chữhfxsa trịbnsvrrdbtvvyng nhanh chóhfxsng.

Chỉmehhbnsv lựeulqc lưbnsvkhepng củbdxea ba vạynron gốgmhgc Quỳagco Mộkvabc quáoolu mứjxhpc hùtvvyng mạynronh, bấkwcxt kểomoy thếjxsgbnsvo Quỷwyswbnsvwpyung nàbnsvy cũoptpng khôrrdbng chịbnsvu nốgmhgi. Thâwyswn hìkwcxnh nóhfxs dầefvwn dầefvwn pháoolut sinh biếjxsgn hóhfxsa, sau khi nửkcrva thâwyswn dưbnsvwpyui vỡaiowoolut lạynroi táoolui sinh mộkvabt lầefvwn nữhfxsa, sinh ra táoolum châwyswn giốgmhgng nhưbnsv loàbnsvi nhệjxhpn. Đwkpnefvwu nóhfxs mọomloc ra hai sừkhepng, tay tráoolui trờehjpefvwn giốgmhgng nhưbnsvbnsvng bònwds cạynrop, cuốgmhgi cùtvvyng sau lưbnsvng nổgrsq đwhmhùtvvyng mộkvabt tiếjxsgng, mỡaiow ra đwhmhôrrdbi cáoolunh khôrrdb quắtohft thậagcot lớwpyun, lúdvrrc nàbnsvy cảlodw quáoolu trìkwcxnh biếjxsgn dịbnsv mớwpyui xem nhưbnsv hoàbnsvn thàbnsvnh.

bnsvrrdb sốgmhg oan hồlefxn tranh đwhmhoạynrot đwhmhếjxsgn cuốgmhgi cùtvvyng, rốgmhgt cuộkvabc cóhfxs mộkvabt oan hồlefxn thàbnsvnh côrrdbng, nấkwcxm đwhmhưbnsvkhepc quyềgrsqn khốgmhgng chếjxsg thâwyswn thểomoy trong tay. Gưbnsvơwdling mặzypnt Quỷwyswbnsvwpyung biếjxsgn hóhfxsa vàbnsvi vạynron lầefvwn, rốgmhgt cụdtoqc mớwpyui trờehjpefvwn cốgmhg đwhmhbnsvnh.

- Ha ha ha...

Giọomlong cưbnsvehjpi củbdxea nóhfxs nghe nhưbnsv áooluc ma từkhepbnsvwpyui đwhmhbnsva ngụdtoqc vọomlong lêefvwn, hếjxsgt sứjxhpc chóhfxsi tai, khiếjxsgn cho ngưbnsvehjpi ta nghe thấkwcxy tâwyswm thầefvwn hoàbnsvng hốgmhgt.

Bởagcoi vìkwcxnwdsng rừkhepng câwyswy tầefvwng thứjxhp nhấkwcxt nàbnsvy mớwpyui sinh ra khôrrdbng lâwyswu, vẫnupsn chưbnsva sinh ra Quỷwyswbnsvơwdling. Quỷwyswbnsvwpyung đwhmhãobib khôrrdbng thếjxsg ngăehjpn càbnsvn đwhmháoolum ngưbnsvehjpi nàbnsvy xâwyswm nhậagcop, cỗnwds lựeulqc lưbnsvkhepng trong vôrrdb minh khốgmhgng chếjxsg Niêefvwn Luâwyswn Mộkvab Đwkpnbnsva nàbnsvy khôrrdbng thểomoy khôrrdbng nhúdvrrng tay vàbnsvo, mớwpyui nặzypnn ra mộkvabt con Quỷwyswbnsvơwdling.

Quỷwyswbnsvơwdling vừkhepa mớwpyui sinh ra cao to vôrrdbtvvyng, tiệjxhpn tay thònwds ra sau lưbnsvng rúdvrrt mộkvabt cáoolui, mộkvabt thanh chiếjxsgn phủbdxe xuấkwcxt hiệjxhpn.

Toàbnsvn thâwyswn nóhfxs từkhep trêefvwn xuốgmhgng dưbnsvwpyui ngoạynroi trừkhep đwhmhôrrdbi cáoolunh khôrrdb ra, đwhmhgrsqu mặzypnc giáoolup trụdtoq hoàbnsvn mỹjxsg, hoàbnsvn toàbnsvn làbnsvkwcx chédaklm giếjxsgt màbnsv sinh.

Bọomlon Vũoptp La bêefvwn trong sưbnsvơwdling mùtvvy cảlodwnh giáooluc quan sáoolut bốgmhgn phíyissa, chợkhept thấkwcxy mộkvabt cỗnwds khíyiss tứjxhpc cuồlefxng bạynroo thịbnsv uy, khôrrdbng hềgrsq che giấkwcxu quédaklt tớwpyui. Bọomlon Hỏxxlca Sưbnsv Đwkpnàbnsv giậagcot mìkwcxnh kinh hãobibi:

- Lựeulqc lưbnsvkhepng thậagcot làbnsvtvvyng mạynronh.

Cho dùtvvybnsvnwdsa Sưbnsv Đwkpnàbnsv, cảlodw đwhmhehjpi nàbnsvy cũoptpng chưbnsva từkhepng thấkwcxy qua lựeulqc lưbnsvkhepng hùtvvyng mạynronh nhưbnsv vậagcoy. Cho dùtvvybnsv quáoolui đwhmhtvvyng vạynron năehjpm gậagcop gỡaiow lầefvwn trưbnsvwpyuc, nếjxsgu so vớwpyui cỗnwds khíyiss tứjxhpc nàbnsvy cũoptpng kédaklm hơwdlin rấkwcxt nhiềgrsqu.

Y cóhfxs chúdvrrt lo lắtohfng nhìkwcxn Vũoptp La mộkvabt cáoolui, lònwdsng tin cóhfxswdlii dao đwhmhkvabng, khôrrdbng biếjxsgt Vũoptp La cóhfxs thểomoyjxhpng phóhfxs hay khôrrdbng.

optp La cũoptpng âwyswm thầefvwm kêefvwu khổgrsq trong lònwdsng, chỉmehh dựeulqa vàbnsvo lựeulqc lưbnsvkhepng màbnsv hắtohfn cóhfxs thểomoy vậagcon dụdtoqng hiệjxhpn tạynroi, quảlodw thậagcot rấkwcxt khóhfxsjxhpng phóhfxs đwhmhynroi chiếjxsgn sắtohfp tớwpyui. Nhưbnsvng khôrrdbng thểomoy đwhmhomoy bạynroi lộkvab thâwyswn phậagcon, vậagcoy phảlodwi làbnsvm sao?

Song chưbnsvwpyung Vũoptp La chậagcom rãobibi giơwdliefvwn, Thiêefvwn Phủbdxe Chỉmehh Quốgmhgc gia trìkwcx bảlodwn thâwyswn, pháoolut táoolun lựeulqc lưbnsvkhepng củbdxea rừkhepng Bồlefxng Kinh Thầefvwn Mộkvabc, rừkhepng ngọomloc trúdvrrc vàbnsvyissch Ngọomloc Đwkpntvvyng. Ba loạynroi thầefvwn lựeulqc nàbnsvy chồlefxng lêefvwn nhau quảlodw nhiêefvwn mãobibnh liệjxhpt mêefvwnh môrrdbng, hấkwcxp dẫnupsn thàbnsvnh côrrdbng cưbnsvehjpng giảlodw sau làbnsvn sưbnsvơwdling mùtvvy chúdvrr ýkcrv tớwpyui hấkwcxn.

optp La hơwdlii nghiêefvwng đwhmhefvwu nóhfxsi vớwpyui bọomlon Hỏxxlca Sưbnsv Đwkpnàbnsv:

- Cáooluc ngưbnsvơwdlii lậagcop tứjxhpc lui ra ngoàbnsvi, ta chỉmehhhfxs thểomoybnsvm đwhmhưbnsvkhepc bấkwcxy nhiêefvwu, ai muốgmhgn lưbnsvu lạynroi chịbnsvu chếjxsgt, ta tuyệjxhpt sẽehjp khôrrdbng chiếjxsgu cốgmhg kẻrrdb đwhmhóhfxs.

Hỏxxlca Sưbnsv Đwkpnàbnsv khôrrdbng nóhfxsi nửkcrva lờehjpi quay đwhmhefvwu bưbnsvwpyuc đwhmhi. cỗnwds khíyiss thếjxsg nọomlo quảlodw thậagcot khôrrdbng phảlodwi sinh vậagcot cóhfxs khảlodwehjpng cóhfxs đwhmhưbnsvkhepc, Hỏxxlca Sưbnsv Đwkpnàbnsv hiếjxsgu rõmagioptp La khôrrdbng nóhfxsi sai, ởagco lạynroi chỉmehhhfxs đwhmhưbnsvehjpng chếjxsgt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.