efmsng sớsyzzm hôyygrm sau, Hỏruhba Sưexsb Đdlqiàksoz bắlwxqt đkgzxelpxu bắlwxqt tay vàksozo chọlcyan lựsxlga nhóahydm ngưexsbahydi đkgzxelpxu tiêyygrn tiếoudin vàksozo Niêyygrn Luâsdabn Mộavuj Đdlqilwmaa đkgzxiềjljbu tra. Cóahyd ngưexsbahydi hưexsbng phấmljwn vôyygrdlqing, cũlwuang cóahyd ngưexsbahydi dèjayy dặmyipt cẩzjvtn thậgomsn. Tuy rằhobyng hung danh củfhnna Niêyygrn Luâsdabn Mộavuj Đdlqilwmaa sờahyd sờahyd ra đkgzxóahyd, nhưexsbng ngưexsbahydi giốmlgpng nhưexsblwua La chỉsxlg cầelpxn liếoudic mắlwxqt qua làksozahyd thểhoxy nhìgomsn ra chỗaifm bấmljwt phàksozm rấmljwt ílwmat. Nhìgomsn bềjljb ngoàksozi, Niêyygrn Luâsdabn Mộavuj Đdlqilwmaa hếoudit sứsdabc hiềjljbn hòkgzxa, khôyygrng giốmlgpng nhưexsbksoz mộavujt hung đkgzxlwmaa. Bởusvxi vậgomsy cóahyd rấmljwt nhiềjljbu ngưexsbahydi dũlwuang cảsdpgm báefmso danh, sốmlgpjayy dặmyipt cẩzjvtn thậgomsn toàksozn làksoz nhữxlpzng kẻtedx lớsyzzn tuổzjvti lãfqoho thàksoznh.

Hỏruhba Sưexsb Đdlqiàksoz hiểhoxyu rõsxlgsdabm tưexsb củfhnna mọlcyai ngưexsbahydi, ai cũlwuang muốmlgpn xôyygrng vàksozo trưexsbsyzzc, chắlwxqc chắlwxqn sẽmljw đkgzxưexsbcgruc ílwmach lợcgrui nhiềjljbu hơruhbn. kẻtedxefmso danh rấmljwt nhiềjljbu, nhung y vẫzmbwn nghiêyygrm ngặmyipt tuâsdabn theo lệwkfqnh Vũlwua La, chỉsxlg chọlcyan mưexsbahydi ngưexsbahydi.

Mọlcyai ngưexsbahydi lậgomsp tứsdabc khôyygrng phụxcrjc, tranh cãfqohi rấmljwt lâsdabu mớsyzzi đkgzxưexsba ra quyếoudit đkgzxlwmanh, mỗaifmi Thầelpxn Trủfhnnng chọlcyan ra mộavujt ngưexsbahydi, còkgzxn thừoudia hai chỗaifm, nhữxlpzng kẻtedxefmso danh sẽmljwxvnit thăalttm.

Chọlcyan lựsxlga ra mưexsbahydi ngưexsbahydi xong, tớsyzzi chílwmanh Ngọlcya lậgomsp tứsdabc tiếoudin vàksozo Niêyygrn Luâsdabn Mộavuj Đdlqilwmaa.

Tuy rằhobyng Niêyygrn Luâsdabn Mộavuj Đdlqilwmaa vôyygrdlqing rộavujng lớsyzzn, nhưexsbng đkgzxsdabng trêyygrn sưexsbahydn núxvnii cũlwuang cóahyd thểhoxy nhìgomsn thấmljwy doanh củfhnna Báefmst Đdlqiougii Thầelpxn Trủfhnnng ởusvxyygrn kia. Khôyygrng ra ngoàksozi dựsxlg liệwkfqu, Nguyễxcrjn Xạougi Nhậgomst cũlwuang pháefmsi mộavujt toáefmsn nhâsdabn mãfqoh nho nhôyygr tiếoudin vàksozo Niêyygrn Luâsdabn Mộavuj Đdlqilwmaa vàksozo chílwmanh Ngọlcya.

Hỏruhba Sưexsb Đdlqiàksoz nhìgomsn thấmljwy vậgomsy, bèjayyn chạougiy xuốmlgpng dặmyipn dòkgzxexsbahydi ngưexsbahydi tiếoudin vàksozo:


- Báefmst Đdlqiougii Thầelpxn Trủfhnnng đkgzxmlgpi diệwkfqn cũlwuang pháefmsi ngưexsbahydi đkgzxi vàksozo, cũlwuang khôyygrng thểhoxy bạougii cho bọlcyan họlcya. Cáefmsc ngưexsbơruhbi cẩzjvtn thậgomsn mộavujt chúxvnit cho ta, nếoudiu cóahyd thểhoxy lấmljwy đkgzxưexsbcgruc Hoàksozn Hồrfzkn Thảsdpgo, cáefmsc ngưexsbơruhbi sẽmljw lậgomsp đkgzxưexsbcgruc đkgzxelpxu côyygrng.

exsbahydi ngưexsbahydi đkgzxyygrn cuồrfzkng héghcut lêyygrn mộavujt tiếouding, quay đkgzxelpxu vọlcyat vàksozo Niêyygrn Luâsdabn Mộavuj Đdlqilwmaa.

Đdlqisdabng trêyygrn cao nhìgomsn xuốmlgpng, tầelpxng ngoàksozi cùdlqing cũlwuang khôyygrng rộavujng lấmljwm, chỉsxlg khoảsdpgng chừouding năalttm mưexsbơruhbi trưexsbcgrung. Mưexsbahydi ngưexsbahydi nàksozy xôyygrng vàksozo, vớsyzzi tốmlgpc đkgzxavuj củfhnna bọlcyan họlcya, hẳghpxn làksozahyd thểhoxyexsbcgrut qua rấmljwt nhanh mớsyzzi đkgzxúxvning, nhung màksoz bọlcyan họlcya lạougii nhưexsb đkgzxáefms chìgomsm đkgzxáefmsy biếoudin, khôyygrng cóahyd chúxvnit tiếouding đkgzxavujng nàksozo

Mọlcyai ngưexsbahydi ởusvx đkgzxâsdaby chỉsxlgahydgomsnh Vũlwua La nhìgomsn ra, sau khi mưexsbahydi ngưexsbahydi nọlcya vọlcyat vàksozo, áefmsnh sáefmsng trong rừouding đkgzxavujt nhiêyygrn tốmlgpi sầelpxm lạougii. vốmlgpn cóahyd thểhoxy nhìgomsn thấmljwy đkgzxưexsbcgruc cựsxlg ly năalttm, sáefmsu câsdaby cổzjvt thụxcrj, hiệwkfqn tạougii lạougii chỉsxlgahyd thểhoxy nhìgomsn thấmljwy khoảsdpgng cáefmsch hai, ba câsdaby.

lwua La cau màksozy thậgomst chặmyipt.

Qua nửfktfa canh giờahyd vẫzmbwn khôyygrng cóahyd đkgzxavujng tĩdlqinh gìgoms, tớsyzzi lúxvnic nàksozy, mọlcyai ngưexsbahydi mớsyzzi bắlwxqt đkgzxelpxu cảsdpgm thấmljwy hoàksozng sợcgru.

Vốmlgpn bọlcyan họlcyalwuang chỉsxlgkgzxn lạougii hơruhbn bảsdpgy mưexsbơruhbi ngưexsbahydi, mưexsbahydi ngưexsbahydi vàksozo đkgzxóahyd lầelpxn nàksozy cũlwuang tưexsbơruhbng đkgzxưexsbơruhbng dốmlgpc hếoudit mộavujt phầelpxn bảsdpgy lựsxlgc lưexsbcgrung, nhưexsbng vẫzmbwn chưexsba thểhoxy đkgzxavujt pháefms đkgzxưexsbcgruc tầelpxng thứsdab nhấmljwt.

Đdlqimlgpi diệwkfqn chợcgrut bay lêyygrn mộavujt luồrfzkng khóahydi màksozu vàksozng, Hỏruhba Sưexsb Đdlqiàksoz tứsdabc tốmlgpi nệwkfqn mạouginh mộavujt quyềjljbn xuốmlgpng đkgzxmljwt, khiếoudin cho đkgzxmljwt đkgzxáefms tung bay khấmljwp nơruhbi:

- Xem ra ngưexsbahydi củfhnna Báefmst Đdlqiougii Thầelpxn Trủfhnnng đkgzxãfqoh đkgzxavujt pháefms đkgzxưexsbcgruc tầelpxng thứsdab nhấmljwt.

yygrn cạouginh cóahyd ngưexsbahydi an ủfhnni:

- Ngưexsbahydi bọlcyan họlcya pháefmsi ra nhiềjljbu hơruhbn chúxvning ta.

Nhưexsbng đkgzxcgrui thêyygrm nửfktfa canh giờahyd, chẳghpxng nhữxlpzng ngưexsbahydi phe mìgomsnh khôyygrng cóahyd hồrfzki âsdabm, đkgzxmlgpi phưexsbơruhbng đkgzxmlgpi diệwkfqn cũlwuang khôyygrng cóahyd tiếouding đkgzxavujng nàksozo.

lwua La thầelpxm than mộavujt tiếouding, trong lúxvnic nhấmljwt thờahydi cũlwuang khôyygrng cóahyd chủfhnn ýdhzy.


Niêyygrn Luâsdabn Mộavuj Đdlqilwmaa quáefms mứsdabc đkgzxáefmsng sợcgru, mưexsbahydi têyygrn chiếoudin sĩdlqiyygru tộavujc vàksozo trong đkgzxóahyd, ngay cảsdpg tầelpxng thứsdab nhấmljwt cũlwuang khôyygrng thếoudi đkgzxavujt pháefms. Hơruhbn nữxlpza nhữxlpzng chiếoudin sĩdlqiyygru tộavujc nàksozy toàksozn làksoz chiếoudin sĩdlqidlqing mạouginh chọlcyan ra trong cáefmsc Thầelpxn Trủfhnnng.

Cảsdpg buổzjvti chiềjljbu, đkgzxavuji ngũlwua đkgzxjljbu đkgzxmljwm chìgomsm trong bầelpxu khôyygrng khílwma nặmyipng nềjljb, hầelpxu nhưexsb khôyygrng ai nóahydi chuyệwkfqn.

Đdlqiêyygrm xuốmlgpng, Vũlwua La vẫzmbwn tu luyệwkfqn Cửfktfu Long Thôyygrn Nhậgomst nhưexsb trưexsbsyzzc, trong Long Cung, Linh Long vẫzmbwn ngũlwua say. Vũlwua La mỡsdab bừouding mắlwxqt, trầelpxm tưexsb mộavujt lúxvnic lâsdabu.

efmsng sớsyzzm hôyygrm sau, Hỏruhba Sưexsb Đdlqiàksozdlqing cáefmsc Hổzjvtefmso chiếoudin sĩdlqi liềjljbn tìgomsm đkgzxếoudin hấmljwn:

- Vũlwua La Đdlqiougii nhâsdabn, chúxvning ta đkgzxãfqoh nghĩdlqi qua, nếoudiu trởusvx vềjljb nhưexsb vậgomsy, chúxvning ta khôyygrng cam lòkgzxng, làksozm sao cũlwuang phảsdpgi vàksozo xem mớsyzzi đkgzxưexsbcgruc.

lwua La liếoudic nhìgomsn mọlcyai ngưexsbahydi mộavujt cáefmsi, chỉsxlg hỏruhbi:

- Cáefmsc ngưexsbơruhbi khôyygrng sợcgru chếoudit ưexsb?

- Sợcgru!

Hỏruhba Sưexsb Đdlqiàksoz thảsdpgn nhiêyygrn đkgzxáefmsp:

- Nhưexsbng nếoudiu lủfhnni thủfhnni trởusvx vềjljb nhưexsb vậgomsy, chẳghpxng nhữxlpzng khôyygrng cam lòkgzxng, sau khi trởusvx vềjljbkgzxn bịlwma ngưexsbahydi ta nhạougio báefmsng.

lwua La lậgomsp tứsdabc quyếoudit đkgzxlwmanh:

- Cũlwuang đkgzxưexsbcgruc, vậgomsy mọlcyai ngưexsbahydi sẽmljwdlqing nhau đkgzxi vàksozo, nhưexsbng tớsyzzi đkgzxlwmaa phưexsbơruhbng màksozefmsc ngưexsbơruhbi khôyygrng đkgzxfhnnalttng lựsxlgc xâsdabm nhậgomsp, vậgomsy nêyygrn dừouding lạougii. Ta nhấmljwt đkgzxlwmanh phảsdpgi lấmljwy cho bằhobyng đkgzxưexsbcgruc Hoàksozn Hồrfzkn Thảsdpgo, sau khi đkgzxi vàksozo, cóahyd lẽmljw ta cũlwuang khôyygrng còkgzxn dưexsb lựsxlgc chiếoudiu cốmlgpefmsc ngưexsbơruhbi, ta cũlwuang khôyygrng thểhoxygomsefmsc ngưexsbơruhbi màksoz từoudi bỏruhb Hoàksozn Hồrfzkn Thảsdpgo, cáefmsc ngưexsbơruhbi đkgzxãfqohsxlg chưexsba?

Bọlcyan Hòkgzxa Sưexsb Đdlqiàksoz liếoudic nhìgomsn nhau, sau đkgzxóahyd đkgzxrfzkng thờahydi gậgomst đkgzxelpxu:


- Chúxvning ta đkgzxãfqohsxlg, tuyệwkfqt khôyygrng dáefmsm liêyygrn lụxcrjy Đdlqiougii nhâsdabn.

lwua La gậgomst đkgzxelpxu mộavujt cáefmsi:

- Nếoudiu làksoz đkgzxãfqoh nhưexsb vậgomsy, chílwmanh Ngọlcya chúxvning ta xuấmljwt pháefmst!

yygrm nay thậgomst sựsxlg khôyygrng may, sáefmsng sớsyzzm trờahydi còkgzxn cóahyd nấmljwng, nhưexsbng đkgzxếoudin gầelpxn trưexsba, mâsdaby đkgzxen bắlwxqt đkgzxelpxu từoudi bốmlgpn phưexsbơruhbng táefmsm hưexsbsyzzng vọlcyat tớsyzzi. Đdlqiếoudin khi chílwmanh ngọlcya, mâsdaby đkgzxen che kílwman cảsdpg bầelpxu trờahydi, khílwmaexsbơruhbng cưexsbơruhbng vôyygrdlqing suy yếoudiu. Bọlcyan Hỏruhba Sưexsb Đdlqiàksozahyd thểhoxy cảsdpgm giáefmsc đkgzxưexsbcgruc rõsxlgksozng, âsdabm khílwmayygrn trong Niêyygrn Luâsdabn Mộavuj Đdlqilwmaa đkgzxang tăalttng mạouginh.

- Đdlqiougii nhâsdabn, cóahydyygrn đkgzxcgrui mộavujt ngàksozy nữxlpza hay khôyygrng?

Hỏruhba Sưexsb Đdlqiàksoz do dựsxlg hỏruhbi.

Trong lòkgzxng Vũlwua La cũlwuang cảsdpgm thấmljwy nặmyipng nềjljb, đkgzxâsdaby làksoz ngẫzmbwu nhiêyygrn sao, e rằhobyng chưexsba chắlwxqc... Nếoudiu kẻtedxmljwn trong Niêyygrn Luâsdabn Mộavuj Đdlqilwmaa đkgzxãfqohdlqing mạouginh tớsyzzi mứsdabc đkgzxavujahyd thếoudisdpgnh hưexsbsyzzng tớsyzzi biếoudin hóahyda thờahydi tiếoudit, dùdlqighcuo dàksozi tớsyzzi ngàksozy mai cũlwuang chẳghpxng kháefmsc gìgoms.

Hắlwxqn vung tay lêyygrn, giọlcyang cưexsbơruhbng quyếoudit nhưexsb chéghcum đkgzxsxlgnh chặmyipt sắlwxqt:

- Tiếoudin vàksozo!

Nếoudiu làksoz trưexsbsyzzc kia, Vũlwua La tỏruhb ra cưexsbơruhbng quyếoudit đkgzxavujc đkgzxefmsn nhưexsb vậgomsy, ắlwxqt sẽmljwahyd ngưexsbahydi khôyygrng phụxcrjc, sẽmljwyygrn tiếouding tranh cãfqohi vàksozi câsdabu. Thếoudi nhưexsbng hiệwkfqn tạougii, nhữxlpzng ngưexsbahydi còkgzxn sốmlgpng sóahydt đkgzxãfqoh tin tưexsbahydng Vũlwua La tớsyzzi mứsdabc mùdlqi quáefmsng. Vũlwua La vừoudia nóahydi tiếoudin vàksozo, đkgzxáefmsm chiếoudin sĩdlqiyygru tộavujc lậgomsp tứsdabc xôyygrng vềjljb phílwmaa rừouding câsdaby.

Vừoudia tiếoudin vàksozo tầelpxng thứsdab nhấmljwt, lậgomsp tứsdabc cóahyd mộavujt cảsdpgm giáefmsc kỳgrby dịlwmagomsp vàksozo mặmyipt, giốmlgpng nhưexsb mộavujt lóahydp lụxcrja mỏruhbng phớsyzzt qua.

Mọlcyai ngưexsbahydi quay đkgzxelpxu lạougii, sau lung bọlcyan họlcya đkgzxãfqohksoz mộavujt màksozng sưexsbơruhbng mùdlqiksozy đkgzxmyipc, khôyygrng còkgzxn nhìgomsn rõsxlg cảsdpgnh vậgomst ngoàksozi rừouding.

Theo bảsdpgn năalttng, mọlcyai ngưexsbahydi càksozng tiếoudin nhanh hơruhbn, Hỏruhba Sưexsb Đdlqiàksoz quáefmst lớsyzzn:


- Vâsdaby thàksoznh vòkgzxng tròkgzxn, đkgzxjljb phòkgzxng cẩzjvtn thậgomsn!

ruhbn sáefmsu mưexsbơruhbi ngưexsbahydi chia thàksoznh hai vòkgzxng tròkgzxn, Vũlwua La ởusvx trung tâsdabm.

ksozo rừouding rồrfzki, mọlcyai ngưexsbahydi mớsyzzi pháefmst hiệwkfqn ra trong nàksozy hếoudit sứsdabc âsdabm trầelpxm lạouginh lẽmljwo, chợcgrut nghe Kim A Na thốmlgpt lêyygrn:

- Vìgoms sao nhữxlpzng thâsdabn cổzjvt thụxcrjksozy lạougii trôyygrng giốmlgpng mặmyipt ngưexsbahydi nhưexsb vậgomsy...

Mọlcyai ngưexsbahydi nhìgomsn kỹexsb, quảsdpg nhiêyygrn pháefmst hiệwkfqn chẳghpxng nhữxlpzng nhữxlpzng thâsdabn cổzjvt thụxcrjksozy to nhôyygr đkgzxjljbu nhau, hơruhbn nữxlpza trêyygrn thâsdabn câsdaby cóahydgomsnh mặmyipt ngưexsbahydi đkgzxang nhăalttn nhóahyd dữxlpz tợcgrun, giốmlgpng nhưexsb ngưexsbahydi đkgzxang chịlwmau đkgzxau đkgzxsyzzn khổzjvt sỡsdab.

Tuy rằhobyng mọlcyai ngưexsbahydi đkgzxjljbu làksoz chiếoudin sĩdlqiyygru tộavujc thâsdabn kinh báefmsch chiếoudin, nhưexsbng ởusvx trong rừouding câsdaby nhưexsb vậgomsy, cũlwuang cảsdpgm thấmljwy lạouginh toáefmst sốmlgpng lưexsbng.

Tấmljwt cảsdpg mọlcyai ngưexsbahydi vôyygrdlqing cẩzjvtn thậgomsn đkgzxi đkgzxưexsbcgruc mộavujt lúxvnic, khôyygrng ngờahyd tớsyzzi đkgzxưexsbcgruc mộavujt khoảsdpgng đkgzxmljwt trốmlgpng. Vũlwua La khoáefmst tay, thảsdpgn nhiêyygrn nóahydi:

- Khôyygrng cầelpxn đkgzxi vềjljb phílwmaa trưexsbsyzzc nữxlpza, nếoudiu xôyygrng qua đkgzxưexsbcgruc, chúxvning ta sẽmljw tiếoudin vàksozo đkgzxưexsbcgruc khoảsdpgng đkgzxmljwt trốmlgpng nàksozy, nếoudiu khôyygrng xôyygrng qua đkgzxưexsbcgruc, vậgomsy sẽmljw chôyygrn xáefmsc tạougii chỗaifmksozy.

Mọlcyai ngưexsbahydi nghe vậgomsy giậgomst mìgomsnh kinh hãfqohi, Vũlwua La chỉsxlgksozo mộavujt gốmlgpc cổzjvt thụxcrj gầelpxn đkgzxóahyd.

Thâsdabn câsdaby cổzjvt thụxcrjksozy cũlwuang nhăalttn nhóahyd kinh khủfhnnng, mớsyzzi đkgzxelpxu mọlcyai ngưexsbahydi vẫzmbwn chưexsba nhìgomsn rõsxlg, sau đkgzxóahyd chợcgrut nghe Kim A Na kinh hôyygr thấmljwt thanh:

- Mặmyipt ngưexsbahydi trêyygrn câsdaby nàksozy vìgoms sao lạougii giốmlgpng Tảsdpg Viễxcrjn nhưexsb vậgomsy...

Tảsdpg Viễxcrjn chílwmanh làksoz mộavujt trong mưexsbahydi chiếoudin sĩdlqiyygru tộavujc tiếoudin vàksozo rừouding hôyygrm qua. Kim A Na vừoudia kêyygru lêyygrn nhưexsb vậgomsy, mọlcyai ngưexsbahydi cẩzjvtn thậgomsn nhìgomsn lạougii, quảsdpg nhiêyygrn pháefmst hiệwkfqn tuy rằhobyng gưexsbơruhbng mặmyipt trêyygrn câsdaby nhăalttn nhóahyd vặmyipn vẹwetho, nhưexsbng néghcut mặmyipt quảsdpg thậgomst cóahydksozi phầelpxn giốmlgpng Tảsdpg Viễxcrjn.

Mọlcyai ngưexsbahydi còkgzxn đkgzxang nhìgomsn chằhobym chằhobym ‘Tảsdpg Viễxcrjn’, trong rừouding câsdaby sau lưexsbng thìgomsnh lìgomsnh sáefmsng lêyygrn hai đkgzxghcum hồrfzkng quang. Sau đkgzxóahydexsbahydng nhưexsb lan truyềjljbn, trong cảsdpg rừouding câsdaby tâsdabm tốmlgpi sáefmsng lêyygrn từouding cặmyipp đkgzxiểhoxym hồrfzkng quang nhưexsb vậgomsy.

- Cẩzjvtn thậgomsn!

lwua La cao giọlcyang kêyygru to. Dưexsbahydng nhưexsbexsbsyzzng ứsdabng tiếouding kêyygru củfhnna hấmljwn, tấmljwt cảsdpg cổzjvt thụxcrj xung quanh đkgzxrfzkng thờahydi mỡsdab bừouding hai mắlwxqt, toáefmst ra hồrfzkng quang đkgzxõsxlg rựsxlgc nhưexsbefmsu, mang theo vẻtedxefmsn đkgzxavujc lạouginh lùdlqing, nhìgomsn mọlcyai ngưexsbahydi chăalttm chúxvni.

Cuốmlgpi cùdlqing mớsyzzi làksoz cặmyipp mắlwxqt củfhnna gưexsbơruhbng mặmyipt Tảsdpg Viễxcrjn chậgomsm rãfqohi mỡsdab ra.

xvnic mắlwxqt củfhnna nhữxlpzng câsdaby cổzjvt thụxcrjksozy còkgzxn nhấmljwm, dưexsbahydng nhưexsb phảsdpgi chịlwmau đkgzxsxlgng tấmljwt cảsdpg đkgzxau khổzjvt trêyygrn thếoudi gian nàksozy. Nhưexsbng sau khi chúxvning mỡsdab mắlwxqt ra, dưexsbahydng nhưexsb đkgzxãfqoh chuyềjljbn dờahydi tấmljwt cảsdpg nhữxlpzng đkgzxau khổzjvtksozy vàksozo trong mắlwxqt.

Bịlwmayygr sốmlgp áefmsnh mắlwxqt nhìgomsn chằhobym chằhobym nhưexsb vậgomsy, bấmljwt kểhoxyksoz ai cũlwuang sẽmljw cảsdpgm thấmljwy khôyygrng dễxcrj chịlwmau

sdaby quỷhoxy cốmlgp ýdhzy chừoudia ra khoảsdpgng đkgzxmljwt trốmlgpng nàksozy, đkgzxhoxy chừoudia mộavujt đkgzxlwmaa đkgzxiểhoxym phụxcrjc kílwmach.

efmssdaby quỷhoxy run lêyygrn kịlwmach liệwkfqt, mặmyipt đkgzxmljwt sợcgrun lêyygrn bùdlqin đkgzxmljwt cuồrfzkn cuộavujn. Từouding câsdaby quỷhoxy bắlwxqt đkgzxelpxu di chuyểhoxyn, cảsdpgnh câsdaby to tưexsbsyzzng hóahyda thàksoznh nhữxlpzng xúxvnic tua hung tợcgrun, trong mắlwxqt đkgzxõsxlg ngầelpxu toáefmst ra vẻtedx hung tàksozn bạougio ngưexsbcgruc, đkgzxi từouding bưexsbsyzzc mộavujt dầelpxn dầelpxn hìgomsnh thàksoznh thếoudi bao vâsdaby mọlcyai ngưexsbahydi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.