hgys thểxqpb trởwoft thàfvwxnh Hồcpkjqgedo chiếqxcwn sĩuafw, cóhgys lẽtace chỉoncg cầwefon vũdpmc lựpgkkc hùtaceng mạdkuknh làfvwx đwtozưrmkjhpswc. Nhưrmkjng muốvbcsn cóhgys thểxqpb trờmqbm thàfvwxnh Đehspdkuki Tếqxcw Ti, mưrmkju tríjovd khôiyypng hơdjmzn ngưrmkjmqbmi làfvwx khôiyypng đwtozưrmkjhpswc. Bấowbbt kểxqpb Khoáqgedi Tôiyypng hay Nguyễehspn Xạdkuk Nhậssigt, toàfvwxn làfvwx nhữrmkjng kẻoziuusvic tríjovd đwtoza mưrmkju.

Niêqxcwn Luâvbejn Mộwlri Đehspowbba cóhgys quan hệesyf vớmftji việesyfc âvbejm thúusvi xung quanh bạdkuko pháqgedt. Vũdpmc La cóhgys thểxqpb nghĩuafw ra, ngưrmkjmqbmi kháqgedc cũdpmcng cóhgys thểxqpb nghĩuafw ra. Chíjovdnh làfvwx Nguyễehspn Xạdkuk Nhậssigt nhìogjgn thấowbbu đwtoziểxqpbm nàfvwxy, mớmftji xung phong dẫoncgn ngưrmkjmqbmi chạdkuky tớmftji Niêqxcwn Luâvbejn Mộwlri Đehspowbba.

usvic nàfvwxy Nguyễehspn Xạdkuk Nhậssigt dẫoncgn ngưrmkjmqbmi đwtozóhgysng ởwoft phíjovda Đehspôiyypng Niêqxcwn Luâvbejn Mộwlri Đehspowbba, bọfvwxn Vũdpmc La thìogjg lậssigp doanh hạdkuk trạdkuki ởwoft phíjovda Tâvbejy.

Đehspãhvum tớmftji Niêqxcwn Luâvbejn Mộwlri Đehspowbba, tấowbbt cảioru mọfvwxi ngưrmkjmqbmi vìogjg sựpgkk tồcpkjn tạdkuki củuacaa hung đwtozowbba trứluay danh nàfvwxy màfvwx tỏtznh ra hếqxcwt sứluayc bìogjgnh tĩuafwnh. Dùtacefvwx đwtozáqgedm hung thúusvitaceng mạdkuknh cũdpmcng khôiyypng dáqgedm tớmftji quấowbby rầwefoy.

Bọfvwxn Vũdpmc La cũdpmcng khôiyypng nôiyypn nóhgysng tiếqxcwn vềjovd phíjovda trưrmkjmftjc. Sau khi lậssigp doanh hạdkuk trạdkuki xong, Hỏtznha Sưrmkj Đehspàfvwxoziun triệesyfu tậssigp cáqgedc Hổesyfqgedo chiếqxcwn sĩuafw, sau đwtozóhgys mờmqbmi Vũdpmc La tớmftji, mọfvwxi ngưrmkjmqbmi cùtaceng nhau thưrmkjơdjmzng nghịowbb xem bưrmkjmftjc tiếqxcwp theo nêqxcwn hàfvwxnh đwtozwlring thếqxcwfvwxo.

qgedc Hồcpkjqgedo chiếqxcwn sĩuafwqgedc Thầwefon Trủuacang cũdpmcng khôiyypng cóhgys ýtyyr kiếqxcwn gìogjg hay. Vũdpmc Uyêqxcwn sơdjmzn nàfvwxy vốvbcsn làfvwxdjmzi khi ho cògueyqgedy, cho dùtace tốvbcs chứluayc cốvbcs Đehspowbba Liệesyfp Long cũdpmcng hiếqxcwm khi lựpgkka chọfvwxn nơdjmzi nàfvwxy. Mọfvwxi ngưrmkjmqbmi gầwefon nhưrmkj khôiyypng hiểxqpbu biếqxcwt gìogjg vềjovd Niêqxcwn Luâvbejn Mộwlri Đehspowbba hếqxcwt sứluayc thầwefon bíjovdfvwxy, tựpgkk nhiêqxcwn khôiyypng thểxqpb đwtozưrmkja ra ýtyyr kiếqxcwn gìogjg hay.


Hỏtznha Sưrmkj Đehspàfvwxdpmcng bấowbbt đwtozcpkjc dĩuafw, khôiyypng thểxqpbfvwxm gìogjg kháqgedc hơdjmzn làfvwx nhìogjgn vềjovd phíjovda Vũdpmc La vớmftji vẻoziu cầwefou

Tuy rằdpmcng Hỏtznha Sưrmkj Đehspàfvwxhgys chúusvit bảiorun lãhvumnh, nhung muốvbcsn dẫoncgn dắcpkjt nhiềjovdu Thầwefon Trủuacang nhưrmkj vậssigy, quảioru thậssigt cóhgys chúusvit khôiyypng đwtozuaca lựpgkkc. Cũdpmcng may coi nhưrmkj Hỏtznha Sưrmkj Đehspàfvwx biếqxcwt cáqgedch dùtaceng ngưrmkjmqbmi, quyếqxcwt đwtozowbbnh sửgacy dụwefong kẻoziuhgysluayng lựpgkkc, hoặruafc cóhgys thếqxcwhgysi làfvwxrmkjmqbmi biếqxcwng, thảioruy hếqxcwt tấowbbt cảioru chuyệesyfn quan trọfvwxng lạdkuki cho Vũdpmc La.

dpmc La trầwefom ngâvbejm mộwlrit lúusvic, quyếqxcwt đwtozowbbnh vàfvwxo giữrmkja trưrmkja mai pháqgedi mộwlrit toáqgedn nhâvbejn mãhvum nho nhòguey tiếqxcwn vàfvwxo Niêqxcwn Luâvbejn Mộwlri Đehspowbba thăluaym dòguey mộwlrit phen xem tìogjgnh hìogjgnh thếqxcwfvwxo, sau đwtozóhgys mớmftji đwtozowbbnh đwtozoạdkukt

Tấowbbt cảioru mọfvwxi ngưrmkjmqbmi cũdpmcng gậssigt đwtozwefou, xửgacytyyr nhưrmkj vậssigy làfvwxesyfn thỏtznha.

Sỡbsnquafw chọfvwxn vàfvwxo giữrmkja trưrmkja làfvwxfvwxogjg khi đwtozóhgysrmkjơdjmzng khíjovd mạdkuknh nhấowbbt, cóhgys thểxqpb áqgedp chếqxcw lựpgkkc lưrmkjhpswng trong Niêqxcwn Luâvbejn Mộwlri Đehspowbba.

Đehspếqxcwn tốvbcsi, Hỏtznha Sưrmkj Đehspàfvwx vốvbcsn khôiyypng tin tưrmkjmqbmng Báqgedt Đehspdkuki Thầwefon Trủuacang, an bàfvwxi lựpgkkc lưrmkjhpswng gáqgedc đwtozêqxcwm khôiyypng íjovdt. Vũdpmc La mộwlrit mìogjgnh ởwoft trong trưrmkjmftjng bồcpkjng bằdpmcng da thúusvi, đwtozioru tọfvwxa tu luyệesyfn Cửgacyu Long Thôiyypn Nhậssigt.

Gầwefon đwtozâvbejy hắcpkjn đwtozãhvum đwtozdkukt tớmftji cảiorunh giớmftji Long Hồcpkj đwtozoncgnh phong, chíjovdnh làfvwx thờmqbmi khấowbbc mấowbbu chốvbcst. Tuy rằdpmcng chưrmkja tìogjgm đwtozưrmkjhpswc cơdjmz hộwlrii đwtozwlrit pháqged, nhưrmkjng thịowbbnh rấowbbt dễehsp suy, nếqxcwu khôiyypng cẩcpkjn thậssign giữrmkj vữrmkjng trạdkukng tháqgedi hùtaceng mạdkuknh hiệesyfn cóhgys, rấowbbt cóhgys thểxqpb sẽtace giảiorum xuốvbcsng, bỏtznh lỡbsnq mấowbbt cơdjmz hộwlrii đwtozwlrit pháqged.

Lầwefon nàfvwxy Vũdpmc La vừwyxca vậssign chuyềjovdn côiyypng pháqgedp Cửgacyu Long Thôiyypn Nhậssigt, Linh Long trong Long Hồcpkj đwtozãhvumfvwxi chừwyxcng bảioruy trưrmkjhpswng, đwtozang bơdjmzi trong hồcpkj tung tăluayng hoạdkukt báqgedt nhưrmkjqged.

usvic nàfvwxy nếqxcwu cóhgys đwtozvbcsi thùtaceiyypng lựpgkkc tưrmkjơdjmzng đwtozưrmkjơdjmzng, Vũdpmc La chỉoncg cầwefon thảioru Linh Long ra, cấowbbn mộwlrit cáqgedi làfvwxhgys thếqxcw hấowbbp thu sạdkukch sẽtace mộwlrit thâvbejn linh nguyêqxcwn đwtozvbcsi thùtace.

Bấowbbt quáqgediyypng lựpgkkc tưrmkjơdjmzng đwtozưrmkjơdjmzng đwtozâvbejy chỉoncgfvwx tu vi cảiorunh giớmftji, chứluay khôiyypng phảiorui chiếqxcwn lựpgkkc.

Cảiorunh giớmftji Long Hồcpkj củuacaa Vũdpmc La tưrmkjơdjmzng đwtozưrmkjơdjmzng vớmftji tu sĩuafw cảiorunh giớmftji Cửgacyu Cung Quàfvwxng Hạdkuk. Đehspáqgedng tiếqxcwc hiệesyfn tạdkuki Vũdpmc La đwtozvbcsi mặruaft vớmftji toàfvwxn làfvwxrmkjmqbmng giảioru nhưrmkj quáqgedi đwtozdpmcng vạdkukn năluaym, Đehspdkuki Tếqxcw Ti Nguyễehspn Xạdkuk Nhậssigt, cho dùtace Cửgacyu Long Thôiyypn Nhậssigt báqged đwtozdkuko vôiyyptaceng, nhung trong lúusvic nhấowbbt thờmqbmi cũdpmcng khôiyypng cóhgys đwtozowbbt dụwefong võehsp.

Đehspếqxcwn lúusvic trăluayng lêqxcwn giữrmkja trờmqbmi, Vũdpmc La rõehspfvwxng cảiorum giáqgedc đwtozưrmkjhpswc hàfvwxn khíjovd xung quanh ngàfvwxy càfvwxng tăluayng lêqxcwn. Cửgacyu Long Thôiyypn Nhậssigt nuốvbcst lấowbby linh nguyêqxcwn, thìogjgnh lìogjgnh trong từwyxcng đwtozhpswt hàfvwxn khíjovd xung quanh cóhgys rấowbbt nhiềjovdu tia năluayng lưrmkjhpswng lạdkuknh nhưrmkjluayng nhỏtznh li ti thừwyxca cơdjmz dung nhậssigp vàfvwxo trong cơdjmz thểxqpb hấowbbn. Vũdpmc La giậssigt mìogjgnh kinh hãhvumi, nhưrmkjng khôiyypng đwtozhpswi hắcpkjn kịowbbp phàfvwxn ứluayng, nhữrmkjng tia năluayng lưrmkjhpswng lạdkuknh nhưrmkjluayng kia đwtozãhvum theo kinh mạdkukch xâvbejm nhậssigp vàfvwxo trong nguyêqxcwn hồcpkjn Vũdpmc La vôiyyptaceng nhanh chóhgysng.

dpmc La đwtozang thầwefom kêqxcwu khôiyypng ổesyfn, bấowbbt ngờmqbm pháqgedt hiệesyfn dưrmkjmftji táqgedc dụwefong củuacaa luồcpkjng năluayng lưrmkjhpswng lạdkuknh lẽtaceo nàfvwxy, nguyêqxcwn hồcpkjn củuacaa hắcpkjn lạdkuki đwtozưrmkjhpswc tăluayng cưrmkjmqbmng.


Hắcpkjn cògueyn đwtozang kinh ngạdkukc, tia năluayng lưrmkjhpswng kia lạdkuki xảioruy ra biếqxcwn hóhgysa, táqgedch ra khỏtznhi nguyêqxcwn hồcpkjn, thuậssign lợhpswi tiếqxcwn vàfvwxo Minh Đehspưrmkjmqbmng Cung, sau đwtozóhgys tấowbbt cảioru dung nhậssigp vàfvwxo trong Linh Long.

dpmc La chỉoncg cảiorum thấowbby trong đwtozwefou nổesyfwefom mộwlrit tiếqxcwng, cảiorunh vậssigt trưrmkjmftjc mắcpkjt bỗhlywng nhiêqxcwn biếqxcwn đwtozcpkji, chỉoncg thấowbby sóhgysng xanh ngậssigp trờmqbmi, quay cuồcpkjng khôiyypng ngớmftjt, trong tai nghe thấowbby từwyxcng đwtozhpswt tiếqxcwng nưrmkjmftjc chảioruy. Lúusvic nàfvwxy hắcpkjn mớmftji kịowbbp phàfvwxn ứluayng, thìogjg ra mìogjgnh đwtozang dùtaceng thịowbb giáqgedc củuacaa Linh Long đwtozxqpb nhìogjgn thếqxcw giớmftji nàfvwxy.

Trong lúusvic cògueyn đwtozang kinh ngạdkukc, ýtyyr thứluayc củuacaa hắcpkjn lậssigp tứluayc táqgedch khỏtznhi thâvbejn thểxqpb Linh Long trởwoft lạdkuki bảiorun thếqxcw. Vũdpmc La nhìogjgn lạdkuki Linh Long, cóhgys chúusvit cảiorum giáqgedc kỳtvxg quáqgedi, thoáqgedng đwtozwlring trong lògueyng, ýtyyr thứluayc lạdkuki dung nhậssigp vàfvwxo trong cơdjmz thểxqpb Linh Long lầwefon nữrmkja, chỉoncg thấowbby trưrmkjmftjc mắcpkjt sóhgysng xanh vạdkukn trưrmkjhpswng.

dpmc La nghi hoặruafc trong lògueyng, chẳopesng lẽtace đwtozâvbejy làfvwx Thầwefon Ngoạdkuki Hóhgysa Thầwefon?

Luồcpkjng năluayng lưrmkjhpswng lạdkuknh nhưrmkjluayng róhgyst vàfvwxo cơdjmz thểxqpb khi nãhvumy đwtozãhvum phâvbejn hóhgysa nguyêqxcwn hồcpkjn củuacaa hấowbbn, luyệesyfn thàfvwxnh mộwlrit đwtozdkuko Thầwefon Ngoạdkuki Hóhgysa Thầwefon, gởwofti trêqxcwn thâvbejn thếqxcw Linh Long. Nóhgysi cáqgedch kháqgedc, hiệesyfn tạdkuki Linh Long làfvwx Thầwefon Ngoạdkuki Hóhgysa Thầwefon củuacaa hấowbbn.

Pháqgedp môiyypn Thầwefon Ngoạdkuki Hóhgysa Thầwefon cũdpmcng khôiyypng hiếqxcwm thấowbby, chỉoncg bấowbbt quáqged Tu Châvbejn Giớmftji vàfvwxi ngàfvwxn năluaym qua cũdpmcng khôiyypng chúusvi trọfvwxng sửgacy dụwefong oan hồcpkjn, cho nêqxcwn cáqgedc loạdkuki pháqgedp môiyypn vềjovd oan hồcpkjn cũdpmcng dầwefon dầwefon mai mộwlrit, khôiyypng ai chúusvivbejm tu luyệesyfn.

Quan niệesyfm phổesyf biếqxcwn trêqxcwn Tu Châvbejn Giớmftji chíjovdnh làfvwx chỉoncg cầwefon nguyêqxcwn hồcpkjn hùtaceng mạdkuknh, nhữrmkjng pháqgedp môiyypn kháqgedc chỉoncgfvwxvbeju ria khôiyypng đwtozáqgedng kểxqpb.

uafw nhiêqxcwn, nóhgysi Thầwefon Ngoạdkuki Hóhgysa Thầwefon khôiyypng khóhgys khăluayn làfvwx so vớmftji tiềjovdn kiếqxcwp củuacaa Vũdpmc La. hắcpkjn đwtozãhvum từwyxcng muốvbcsn luyệesyfn thàfvwxnh Thầwefon Ngoạdkuki Hóhgysa Thầwefon, tu luyệesyfn Hạdkukn Bạdkukt Huyếqxcwt Phầwefon thàfvwxnh đwtozesyf nhịowbb nguyêqxcwn hồcpkjn củuacaa mìogjgnh, đwtozáqgedng tiếqxcwc khôiyypng thểxqpb thàfvwxnh côiyypng.

Tớmftji đwtozmqbmi nàfvwxy củuacaa Vũdpmc La, hầwefou nhưrmkj khôiyypng cóhgysluayng lựpgkkc tu luyệesyfn Thầwefon Ngoạdkuki Hóhgysa Thầwefon.

Nhưrmkjng khôiyypng ngờmqbm rằdpmcng lầwefon nàfvwxy thuậssign thếqxcwfvwx thàfvwxnh, cóhgys cảiorum giáqgedc nhưrmkj khôiyypng làfvwxm màfvwxrmkjwoftng, khiếqxcwn cho Vũdpmc La cảiorum thấowbby hơdjmzi bỡbsnq ngỡbsnq. Bấowbbt quáqged rốvbcst cụwefoc Thầwefon Ngoạdkuki Hóhgysa Thầwefon nàfvwxy làfvwx tốvbcst hay xấowbbu, Vũdpmc La cũdpmcng chưrmkja biếqxcwt đwtozưrmkjhpswc.

Nhưrmkjng cóhgys mộwlrit đwtoziểxqpbm, Vũdpmc La biếqxcwt rấowbbt rõehspfvwxng, hiệesyfn tạdkuki Linh Long cũdpmcng tưrmkjơdjmzng đwtozưrmkjơdjmzng nhưrmkjogjgnh, nóhgysi cáqgedch kháqgedc, chỉoncg cầwefon Linh Long cóhgys đwtozwlrit pháqged, tỷcbbb nhưrmkj pháqgedqgedt bảiorun thâvbejn, cảiorui tạdkuko hìogjgnh thểxqpb... chắcpkjc chắcpkjn Vũdpmc La cũdpmcng cảiorum nhậssign lâvbejy.

Hắcpkjn khôiyypng khỏtznhi cưrmkjmqbmi khổesyf mộwlrit tiếqxcwng, cògueyn đwtozang suy nghĩuafw xem luồcpkjng năluayng lưrmkjhpswng lạdkuknh lẽtaceo kia rốvbcst cụwefoc làfvwx thứluayogjg, thìogjgnh lìogjgnh Linh Long thoáqgedng đwtozwlring. Vũdpmc La lậssigp tứluayc chuyểxqpbn dờmqbmi ýtyyr thứluayc củuacaa mìogjgnh vàfvwxo cơdjmz thểxqpb Linh Long.

Lầwefon nàfvwxy vừwyxca chuyềjovdn dờmqbmi xong, Vũdpmc La chỉoncg cảiorum thấowbby giữrmkja ngựpgkkc vàfvwx bụwefong mìogjgnh cóhgys cảiorum giáqgedc lạdkuknh thấowbbu xưrmkjơdjmzng cuồcpkjn cuộwlrin khôiyypng ngừwyxcng, khiếqxcwn cho hắcpkjn giậssigt nảioruy mìogjgnh, chẳopesng lẽtacefvwx luồcpkjng năluayng lưrmkjhpswng Băluayng Hàfvwxn nàfvwxy đwtozang táqgedc quáqgedi?


Chẳopesng qua làfvwx ýtyyr thứluayc củuacaa Vũdpmc La trêqxcwn thâvbejn thểxqpb Linh Long chưrmkja quen, trong lúusvic nhấowbbt thờmqbmi, hắcpkjn muốvbcsn vậssign dụwefong Thầwefon Hỏtznha củuacaa Kỳtvxgvbejn Týtyyr tớmftji tiêqxcwu diệesyft cỗhlywfvwxn khíjovd kia. Thìogjgnh lìogjgnh cóhgys cảiorum giáqgedc khôiyypng thoảiorui máqgedi, hắcpkjn háqged miệesyfng thậssigt to, cấowbbt lêqxcwn mộwlrit tiếqxcwng long ngâvbejm rấowbbt lớmftjn, khiếqxcwn cho cảioru mặruaft Long Hồcpkj bạdkuko pháqgedt âvbejm ba, chấowbbn đwtozwlring nưrmkjmftjc cuộwlrin ràfvwxo ràfvwxo, bắcpkjn ra tung tóhgyse.

Mộwlrit đwtozdkuko hàfvwxo quang màfvwxu xanh đwtozssigm từwyxc trong miệesyfng Linh Long phun ra, bắcpkjn vàfvwxo hồcpkjrmkjmftjc, chỉoncg nghe mộwlrit tràfvwxng tiếqxcwng răluayng rắcpkjc đwtozóhgysng băluayng vang lêqxcwn, mặruaft hồcpkj xuấowbbt hiệesyfn đwtozwefoy sưrmkjơdjmzng lạdkuknh.

Nhưrmkjng ngay sau đwtozóhgys, ởwoft vịowbb tríjovd đwtozdkuko hàfvwxo quang màfvwxu xanh đwtozssigm kia chậssigm rãhvumi dâvbejng lêqxcwn mộwlrit ngọfvwxn núusvii băluayng, mơdjmz hồcpkjhgysqgedng vóhgysc củuacaa mộwlrit cung đwtoziệesyfn.

dpmc La giậssigt mìogjgnh, nhưrmkjng ngay sau đwtozóhgys cảiorum giáqgedc đwtozưrmkjhpswc đwtozdkuko hàfvwxo quang màfvwxu xanh đwtozssigm kia cóhgys mộwlrit mốvbcsi liêqxcwn hệesyf kỳtvxg diệesyfu vớmftji Linh Long.

Linh lựpgkkc trong thâvbejn thểxqpb Linh Long khôiyypng ngừwyxcng trúusvit vàfvwxo, Vũdpmc La thoáqgedng đwtozwlring trong lògueyng, cung đwtoziệesyfn băluayng kia cũdpmcng xảioruy ra biếqxcwn hóhgysa, thay đwtozesyfi hìogjgnh dáqgedng theo ýtyyr niệesyfm củuacaa hấowbbn.

fvwxusvic nàfvwxy, theo linh lựpgkkc trúusvit ra, thâvbejn thểxqpbdpmc La đwtozang thu nhôiyyp lạdkuki. Dưrmkjmqbmng nhưrmkjhgysiyyp sốvbcs ngóhgysn tay đwtozang ra sứluayc bóhgysp đwtozwefou hấowbbn, đwtozau đwtozmftjn vôiyyptaceng.

Cửgacyu Long Thôiyypn Nhậssigt khôiyypng ngừwyxcng vậssign chuyểxqpbn, hấowbbp thu linh khíjovd từwyxcqxcwn ngoàfvwxi đwtozxqpb bổesyf sung.

usvic nàfvwxy Vũdpmc La cũdpmcng đwtozãhvum hiểxqpbu ra, trưrmkjmftjc mắcpkjt rõehspfvwxng chíjovdnh làfvwxdjmz duyêqxcwn, hắcpkjn cũdpmcng chẳopesng quan tâvbejm luồcpkjng năluayng lưrmkjhpswng Băluayng Hàfvwxn kia rốvbcst cụwefoc cóhgys lai lịowbbch thếqxcwfvwxo, lậssigp tứluayc hấowbbp thu nhanh chóhgysng.

Lầwefon nàfvwxy, lựpgkkc lưrmkjhpswng Băluayng Hàfvwxn thẳopesng tiếqxcwn vàfvwxo Minh Đehspưrmkjmqbmng Cung, chạdkuky mộwlrit vògueyng trong thâvbejn théusvi Linh Long, sau đwtozóhgys dung nhậssigp vàfvwxo đwtozdkuko hàfvwxo quang màfvwxu xanh đwtozssigm kia.

fvwxn khíjovdfvwxng ngàfvwxy càfvwxng nặruafng, rấowbbt nhanh đwtozdkuko hàfvwxo quang màfvwxu xanh đwtozssigm kia đwtozãhvum chiếqxcwu rọfvwxi khấowbbp cảioru Long Hồcpkj. Mộwlrit tầwefong sưrmkjơdjmzng lạdkuknh lưrmkjmftjt qua, cảioru Long Hồcpkjhgysa thàfvwxnh mộwlrit ngọfvwxn núusvii băluayng rấowbbt lớmftjn. Đehsponcgnh núusvii theo ýtyyr củuacaa Vũdpmc La ảioruo hóhgysa ra mộwlrit cung đwtoziệesyfn băluayng tinh, hiệesyfn tạdkuki cũdpmcng khôiyypng lớmftjn lấowbbm, chỉoncghgys diệesyfn tíjovdch chừwyxcng ba mẫoncgu. Nóhgysi làfvwx cung đwtoziệesyfn khôiyypng khỏtznhi cóhgys chúusvit miễehspn cưrmkjbsnqng, vớmftji hìogjgnh dáqgedng hiệesyfn tạdkuki chỉoncghgys thểxqpb xem nhưrmkj mộwlrit trang viêqxcwn nhôiyyp.

Bấowbbt quáqged đwtozâvbejy đwtozãhvumfvwxluayng lựpgkkc cựpgkkc hạdkukn trưrmkjmftjc mắcpkjt củuacaa Vũdpmc La.

Vốvbcsn Linh Long cóhgys chiềjovdu dàfvwxi bảioruy trưrmkjhpswng, hiệesyfn tạdkuki thu lạdkuki chỉoncggueyn nửgacya trưrmkjhpswng, thâvbejn thểxqpbdpmcng càfvwxng côiyyp đwtozfvwxng hơdjmzn, nhưrmkjng hiệesyfn tạdkuki cũdpmcng cầwefon nghi ngơdjmzi mộwlrit phen.

Đehspwefou Vũdpmc La đwtozau nhưrmkjusvia bổesyf, cốvbcs gắcpkjng bay lêqxcwn, lảioruo đwtozioruo rơdjmzi vàfvwxo trong Long Cung, thâvbejn thểxqpb gụwefoc xuốvbcsng, lậssigp tứluayc cảiorum thấowbby míjovd mắcpkjt nặruafng trĩuafwu, nhanh chóhgysng ngũdpmc say.


Linh Long đwtozãhvum ngũdpmc say, Vũdpmc La thu ýtyyr thứluayc trởwoft lạdkuki thâvbejn thểxqpbogjgnh, nhung cảiorum giáqgedc đwtozau đwtozmftjn khóhgys chịowbbu nàfvwxy cũdpmcng khôiyypng hềjovd giảiorum bớmftjt.

Hắcpkjn khôiyypng cóhgysqgedch nàfvwxo, đwtozàfvwxnh cưrmkjbsnqng bứluayc trẻoziu con lao đwtozwlring, éusvip Đehspwlring Đehspwlring tu luyệesyfn vớmftji mìogjgnh.

Bấowbbt kểxqpb thếqxcwfvwxo, đwtozwlrit pháqged thàfvwxnh côiyypng cảiorunh giớmftji Long Cung, so ra cũdpmcng tưrmkjơdjmzng đwtozưrmkjơdjmzng tu sĩuafw cảiorunh giớmftji Cửgacyu Cung Hầwefou Môiyypn, lựpgkkc lưrmkjhpswng củuacaa Cửgacyu Long Thôiyypn Nhậssigt tăluayng lêqxcwn khôiyypng íjovdt.

Mộwlrit miếqxcwng Ngọfvwxc Tủuacay bấowbbt quáqged chỉoncg sau mộwlrit lầwefon hôiyyp hấowbbp, linh khíjovd đwtozãhvum bịowbb hấowbbp thu sạdkukch sẽtace, hóhgysa thàfvwxnh phấowbbn vụwefon.

Sau khi liêqxcwn tiếqxcwp nuốvbcst lấowbby linh khíjovd củuacaa chíjovdn mưrmkjơdjmzi chíjovdn miếqxcwng Ngọfvwxc Tùtacey, Vũdpmc La mớmftji cóhgys thểxqpbesyfn đwtozowbbnh bưrmkjmftjc đwtozwefou cảiorunh giớmftji Long Cung. Bấowbbt quáqged Linh Long trong Long Cung cũdpmcng khôiyypng cóhgys dấowbbu hiệesyfu lớmftjn lêqxcwn, vẫoncgn cògueyn đwtozang say ngũdpmc.

dpmc La mỡbsnq mắcpkjt, thởwoft ra mộwlrit hơdjmzi thậssigt dàfvwxi, Đehspwlring Đehspwlring bấowbbt mãhvumn chíjovd chóhgyse vàfvwxi tiếqxcwng, đwtozôiyypi mắcpkjt to trògueyn long lanh nhìogjgn Vũdpmc La chằdpmcm chằdpmcm, vung trảioruo lêqxcwn múusvia may mấowbby cáqgedi, tỏtznh ra tứluayc giậssign vìogjg bịowbb ‘cưrmkjbsnqng bứluayc lao đwtozwlring’, sau đwtozóhgys bay vùtace trởwoftfvwxo trong Thiêqxcwn Phủuaca Chỉoncg Quốvbcsc.

dpmc La khôiyypng ràfvwxnh lo tớmftji tiểxqpbu gia hỏtznha, sau khi nuốvbcst hai viêqxcwn linh đwtozan, cảiorum thấowbby khôiyypng cóhgys hiệesyfu quảioruogjg, hắcpkjn bèoziun chọfvwxn ra hai móhgysn trong sốvbcsrmkjhpswc liệesyfu củuacaa Yêqxcwu tộwlric, bắcpkjt chưrmkjmftjc Yêqxcwu tộwlric ăluayn vàfvwxo, thìogjgnh lìogjgnh cảiorum thấowbby cóhgys mộwlrit cỗhlyw khíjovd thếqxcw mờmqbm nhạdkukt pháqgedt táqgedn.

Đehspóhgysfvwx khíjovd thếqxcw thuộwlric vềjovdrmkjmqbmng giảioru, chỉoncghgysrmkjmqbmng giảioru mớmftji cảiorum ứluayng đwtozưrmkjhpswc.

Tuy rằdpmcng cảiorunh giớmftji củuacaa Vũdpmc La khôiyypng cao, nhưrmkjng nguyêqxcwn hồcpkjn củuacaa hắcpkjn làfvwx nguyêqxcwn hồcpkjn Đehspếqxcw

Quâvbejn châvbejn chíjovdnh, mớmftji cảiorum ứluayng đwtozưrmkjhpswc cỗhlyw khíjovd thếqxcwfvwxy.

dpmc La ngẩcpkjng đwtozwefou lêqxcwn nhìogjgn ra xa, quảioru nhiêqxcwn thấowbby mộwlrit ngưrmkjmqbmi đwtozang ngồcpkji trêqxcwn mộwlrit ngọfvwxn đwtozcpkji nhôiyyp nằdpmcm ởwoft phíjovda Bấowbbc củuacaa thung lũdpmcng nàfvwxy.

dpmc La đwtozluayng dậssigy, cấowbbt bưrmkjmftjc đwtozi qua đwtozóhgys.

Ngọfvwxn đwtozcpkji nàfvwxy cóhgys vịowbb tríjovdiyyptaceng khéusvio léusvio, vừwyxca ngay ởwoft giữrmkja hai hưrmkjmftjng Đehspôiyypng Tâvbejy.


Nguyễehspn Xạdkuk Nhậssigt đwtozang ngồcpkji xếqxcwp bằdpmcng trêqxcwn đwtozcpkji. So vớmftji ban ngàfvwxy, y lộwlri vẻoziu tiêqxcwu sáqgedi hơdjmzn dưrmkjmftji áqgednh trăluayng, trưrmkjmqbmng bàfvwxo rộwlring thùtaceng thìogjgnh bay lấowbbt phấowbbt theo gióhgys đwtozêqxcwm, đwtoziyypi tóhgysc buộwlric thảioru sau lưrmkjng cũdpmcng tung bay khôiyypng ngớmftjt.

Trưrmkjmftjc mặruaft y đwtozang bàfvwxy hai bìogjgnh rưrmkjhpswu.

Kháqgedc vớmftji loạdkuki bìogjgnh rưrmkjhpswu cóhgys bụwefong rộwlring củuacaa Nhâvbejn tộwlric, tuy rằdpmcng bìogjgnh rưrmkjhpswu củuacaa Yêqxcwu tộwlric cũdpmcng cóhgys bụwefong rộwlring, nhung cổesyffvwx miệesyfng bìogjgnh rấowbbt nhỏtznh, lạdkuki cóhgys thêqxcwm quai cầwefom.

Nhâvbejn tộwlric thưrmkjmqbmng sửgacy dụwefong chéusvin đwtozxqpb uốvbcsng rưrmkjhpswu, ấowbby làfvwx hạdkukng ngưrmkjmqbmi hàfvwxo sàfvwxng. Đehspa sốvbcsqxcwu tộwlric dùtaceng bìogjgnh màfvwx uốvbcsng, nhưrmkj vậssigy cho tớmftji say mèozium cũdpmcng khôiyypng cóhgysogjgfvwx lạdkuk.

Nguyễehspn Xạdkuk Nhậssigt nốvbcsc mộwlrit ngụwefom, đwtozruaft bìogjgnh rưrmkjhpswu xuốvbcsng, nhìogjgn Vũdpmc La cưrmkjmqbmi nóhgysi:

- Ngồcpkji.

Y chíjovdnh làfvwx đwtozưrmkjmqbmng đwtozưrmkjmqbmng Đehspdkuki Tếqxcw Ti Báqgedt Đehspdkuki Thầwefon Trủuacang, đwtozowbba vịowbbiyyptaceng hiềjovdn háqgedch, cho dùtacehgysgueyng muốvbcsn giao hảioruo vớmftji Vũdpmc La, cũdpmcng sẽtace khôiyypng hàfvwxnh đwtozwlring nôiyypng cạdkukn nhưrmkj bọfvwxn Hỏtznha Sưrmkj Đehspàfvwx. Cho nêqxcwn tháqgedi đwtozwlri củuacaa y khôiyypng hềjovd tỏtznh ra khéusvip néusvip, màfvwxfvwxtaceng tíjovdnh tìogjgnh châvbejn thậssigt củuacaa mìogjgnh đwtozxqpb đwtozvbcsi xửgacy vớmftji Vũdpmc La, chíjovdnh làfvwx mộwlrit thùtace đwtozoạdkukn đwtozjovd tỏtznhgueyng thâvbejn thiếqxcwt.

So vớmftji bọfvwxn Hỏtznha Sưrmkj Đehspàfvwx, thủuaca đwtozoạdkukn nàfvwxy hiểxqpbn nhiêqxcwn cao minh hơdjmzn rấowbbt nhiềjovdu.

dpmc La cũdpmcng cưrmkjmqbmi mộwlrit tiếqxcwng, bưrmkjng bìogjgnh rưrmkjhpswu cògueyn lạdkuki lêqxcwn uốvbcsng mộwlrit ngụwefom.

Nguyễehspn Xạdkuk Nhậssigt cưrmkjmqbmi hỏtznhi:

- Thếqxcwfvwxo?

- Rưrmkjhpswu ngon!

dpmc La đwtozruaft bìogjgnh rưrmkjhpswu xuốvbcsng, khen mộwlrit câvbeju.

Nguyễehspn Xạdkuk Nhậssigt hơdjmzi cóhgys vẻoziu tựpgkkfvwxo:

- Hốvbcsng Tuyềjovdn Thầwefon Trủuacang chúusving ta ủuacarmkjhpswu, đwtozưrmkjơdjmzng nhiêqxcwn bấowbbt phàfvwxm.

Hai ngưrmkjmqbmi chạdkukm bìogjgnh rưrmkjhpswu vớmftji nhau nghe cạdkukch mộwlrit tiếqxcwng, sau đwtozóhgys mạdkuknh ai nấowbby nâvbejng bìogjgnh lêqxcwn nốvbcsc ừwyxcng ựpgkkc mộwlrit hoi dàfvwxi. Vũdpmc La chùtacei méusvip, cưrmkjmqbmi lớmftjn:

- Đehspãhvum thậssigt!

Đehspãhvum rấowbbt lâvbeju Vũdpmc La chưrmkja đwtozưrmkjhpswc uốvbcsng rưrmkjhpswu thíjovdch thúusvi nhưrmkj vậssigy, cảiorum giáqgedc nhưrmkj hiệesyfn tạdkuki chỉoncghgys khi uốvbcsng rưrmkjhpswu cùtaceng bọfvwxn Kiềjovdu Hồcpkj, Mãhvum Hồcpkjng ởwoft Nhưrmkjhpswc Lôiyyp Ngụwefoc màfvwx thôiyypi.

Nguyễehspn Xạdkuk Nhậssigt cưrmkjmqbmi mộwlrit tiếqxcwng, đwtozruaft bìogjgnh rưrmkjhpswu xuốvbcsng nóhgysi:

- Vũdpmc huynh đwtozesyfhgys từwyxcng nghe qua câvbeju nàfvwxy hay chưrmkja: “Hoàfvwxn hồcpkjn tiêqxcwn đwtozoạdkukn hồcpkjn.”

dpmc La lấowbbc đwtozwefou:

- Giảiorui thíjovdch thếqxcwfvwxo?

Đehspưrmkjơdjmzng nhiêqxcwn hắcpkjn chưrmkja nghe nóhgysi qua, đwtozwyxcng nóhgysi hắcpkjn làfvwx Nhâvbejn tộwlric. dùtacefvwxqxcwu tộwlric sinh trưrmkjmqbmng ởwoft đwtozowbba phưrmkjơdjmzng, cũdpmcng khôiyypng cóhgys mấowbby ngưrmkjmqbmi nghe nóhgysi qua câvbeju nàfvwxy.

Nguyễehspn Xạdkuk Nhậssigt khôiyypng cóhgys biểxqpbu hiệesyfn gìogjg đwtozcpkjc ýtyyr, chỉoncghgysi đwtozơdjmzn giàfvwxn:

- Nhữrmkjng lờmqbmi nàfvwxy áqgedm chỉoncg Hoàfvwxn Hồcpkjn Thảioruo. Hoàfvwxn Hồcpkjn Thảioruo quảioru thậssigt cóhgys thểxqpb cảiorui tửgacy hoàfvwxn sinh, nhưrmkjng muốvbcsn lấowbby đwtozưrmkjhpswc Hoàfvwxn Hồcpkjn Thảioruo, cơdjmz hồcpkjdpmcng khôiyypng tráqgednh đwtozưrmkjhpswc mộwlrit cuộwlric chéusvim giếqxcwt. Trong lịowbbch sửgacy Đehspôiyypng Thốvbcs, mỗhlywi mộwlrit lầwefon Hoàfvwxn Hồcpkjn Thảioruo xuấowbbt hiệesyfn, cũdpmcng sẽtacehgysiyyp sốvbcsrmkjmqbmng giảioru chếqxcwt theo.

dpmc La thầwefom đwtozcpkjng ýtyyr vớmftji nhữrmkjng lờmqbmi nàfvwxy. Thiêqxcwn Đehspdkuko tuầwefon hoàfvwxn, nếqxcwu nhưrmkj muốvbcsn cảiorui tửgacy hoàfvwxn sinh, đwtozưrmkjơdjmzng nhiêqxcwn phảiorui trảioru mộwlrit cáqgedi giáqged khôiyypng nhỏtznh.

Nguyễehspn Xạdkuk Nhậssigt nhìogjgn hắcpkjn mộwlrit cáqgedi, chỉoncgfvwxo Niêqxcwn Luâvbejn Mộwlri Đehspowbba bêqxcwn dưrmkjmftji nóhgysi:

- Ta cóhgys mộwlrit íjovdt tin tứluayc muốvbcsn chia sẽtace vớmftji Vũdpmc huynh đwtozesyf. Ta biếqxcwt nhữrmkjng tin nàfvwxy, Vũdpmc huynh đwtozesyf lạdkuki khôiyypng biếqxcwt, hai bêqxcwn chúusving ta cạdkuknh tranh vớmftji nhau, đwtozvbcsi vớmftji ngưrmkjơdjmzi màfvwxhgysi tựpgkk nhiêqxcwn khôiyypng côiyypng bìogjgnh. Nếqxcwu ta khôiyypng nóhgysi cho ngưrmkjơdjmzi, dùtacefvwx thắcpkjng trậssign nàfvwxy cũdpmcng làfvwx thắcpkjng màfvwx bấowbbt võehsp.

dpmc La ôiyypm quyềjovdn:

- Đehspdkuki Tếqxcw Ti quang minh lỗhlywi lạdkukc, kíjovdnh xin chỉoncg giáqgedo.

Đehspâvbejy khôiyypng phảiorui làfvwxusvic tựpgkk cao, đwtozvbcsi mặruaft vớmftji Niêqxcwn Luâvbejn Mộwlri Đehspowbba quỷcbbb dịowbbfvwxy, Vũdpmc La cũdpmcng khôiyypng khỏtznhi tỏtznh ra cẩcpkjn thậssign. hắcpkjn cũdpmcng khôiyypng phảiorui làfvwx Kim Tiêqxcwn bấowbbt tửgacy, vạdkukn nhấowbbt sa vàfvwxo trong đwtozóhgysfvwx khôiyypng ra đwtozưrmkjhpswc, ắcpkjt sẽtace trởwoft thàfvwxnh phâvbejn bóhgysn cho Quỳtvxg Mộwlric màfvwx thôiyypi.

Biếqxcwt thêqxcwm mộwlrit chúusvit tin tứluayc, tựpgkk nhiêqxcwn sẽtace nấowbbm chắcpkjc hơdjmzn mộwlrit phầwefon.

- Niêqxcwn Luâvbejn Mộwlri Đehspowbba vốvbcsn cóhgysrmkjmqbmi tầwefong, nghe nóhgysi vàfvwxo thờmqbmi Hồcpkjng Hoang, mộwlrit vịowbb cổesyf Tiêqxcwn bịowbb kẻoziu gian hãhvumm hạdkuki màfvwx chếqxcwt, chếqxcwt khôiyypng nhấowbbm mắcpkjt, oáqgedn khíjovd ngưrmkjng kếqxcwt màfvwx thàfvwxnh.

- Cũdpmcng vìogjg truyềjovdn thuyếqxcwt nàfvwxy, đwtozáqgedhgys khôiyypng biếqxcwt bao nhiêqxcwu cưrmkjmqbmng giảioruvbejm nhậssigp vàfvwxo trong đwtozóhgys, muốvbcsn tìogjgm bảioruo khốvbcs củuacaa vịowbb cốvbcs Tiêqxcwn kia. Cho nêqxcwn trêqxcwn thựpgkkc tếqxcw Niêqxcwn Luâvbejn Mộwlri Đehspowbba nàfvwxy khôiyypng hềjovdoziuo láqgednh, chỉoncg bấowbbt quáqged nhữrmkjng ngưrmkjmqbmi tiếqxcwn vàfvwxo trong đwtozóhgys đwtozjovdu cóhgys tu vi tuyệesyft cao, Yêqxcwu tộwlric tầwefom thưrmkjmqbmng khôiyypng biếqxcwt.

dpmc La gậssigt đwtozwefou đwtozcpkjng ýtyyr, hắcpkjn từwyxcng đwtozluayng ởwoft đwtozoncgnh phong củuacaa thếqxcw gian nàfvwxy, hiểxqpbu rấowbbt rõehspfvwxng suy nghĩuafw củuacaa nhữrmkjng cưrmkjmqbmng giảioru siêqxcwu cấowbbp tiếqxcwn vàfvwxo Niêqxcwn Luâvbejn Mộwlri Đehspowbba. Đehspãhvum bao nhiêqxcwu năluaym qua, thếqxcw giớmftji nàfvwxy chưrmkja từwyxcng cóhgys ai phi thăluayng, nhữrmkjng tu sĩuafw chưrmkja tớmftji đwtozoncgnh phong, ai nấowbby đwtozjovdu cốvbcs gắcpkjng vưrmkjơdjmzn tớmftji. Nhung sau khi đwtozdkukt đwtozoncgnh phong rồcpkji, bọfvwxn họfvwx vẫoncgn cảiorum thấowbby hoang mang mờmqbm mịowbbt. Cáqgedm giáqgedc nhưrmkj vậssigy cóhgys thếqxcw khiếqxcwn cho con ngưrmkjmqbmi đwtozqxcwn cuồcpkjng, cho nêqxcwn nghe nóhgysi cóhgys di tíjovdch củuacaa cốvbcs Tiêqxcwn, cho dùtacefvwxdjmz hộwlrii cựpgkkc kỳtvxgusvi nhỏtznh tớmftji mứluayc khôiyypng cóhgys khảioruluayng, bọfvwxn họfvwxdpmcng sẽtace khôiyypng bỏtznh qua.

- Ngưrmkjhpswc lạdkuki nhữrmkjng kẻoziu tu vi khôiyypng cao minh, sau khi tiếqxcwn vàfvwxo đwtozưrmkjhpswc ba tầwefong, biếqxcwt khôiyypng thểxqpb tiếqxcwn thêqxcwm đwtozưrmkjhpswc nữrmkja, thứluayc thờmqbmi rờmqbmi khỏtznhi, từwyxc đwtozóhgys mớmftji lan truyềjovdn chuyệesyfn Niêqxcwn Luâvbejn Mộwlri Đehspowbba ra ngoàfvwxi.

- Nghe nóhgysi trong đwtozóhgyshgys tấowbbt cảiorurmkjmqbmi tầwefong, tầwefong ngoàfvwxi cùtaceng làfvwx nguy hiểxqpbm íjovdt nhấowbbt, nhưrmkjng cũdpmcng khôiyypng dễehspogjgfvwxo đwtozưrmkjhpswc. Nghe nóhgysi trong đwtozóhgyshgysrmkjmqbmi vạdkukn quỷcbbb binh, mỗhlywi mộwlrit gốvbcsc câvbejy cổesyf thụwefodpmcng làfvwx mộwlrit thàfvwxnh viêqxcwn quỷcbbb binh, mưrmkjmqbmi vạdkukn quỷcbbb binh cóhgys mộwlrit ngàfvwxn Quỷcbbbrmkjmftjng thôiyypng lỉoncgnh, trêqxcwn Quỷcbbbrmkjmftjng cóhgysgueyn Quỷcbbb Soáqgedi, Quỷcbbbrmkjơdjmzng nữrmkja hay khôiyypng, vậssigy thìogjg khôiyypng biếqxcwt đwtozưrmkjhpswc.

- Niêqxcwn Luâvbejn Mộwlri Đehspowbba, mộwlrit ngàfvwxn năluaym mớmftji cóhgys thểxqpb sinh ra mộwlrit vògueyng, vògueyng ngoàfvwxi cùtaceng chíjovdnh làfvwx mớmftji sinh ra trong mộwlrit ngàfvwxn năluaym trởwoft lạdkuki đwtozâvbejy. Càfvwxng đwtozi vàfvwxo trong, niêqxcwn kỷcbbb củuacaa nhữrmkjng câvbejy cổesyf thụwefo kia càfvwxng cao, nhưrmkjng vògueyng cuốvbcsi cùtaceng khôiyypng chỉoncghgys mộwlrit vạdkukn năluaym thọfvwx mệesyfnh, tin tứluayc trong đwtozóhgys khóhgysgueyng biếqxcwt đwtozưrmkjhpswc.

- Vàfvwxo trong tầwefong hai, nghe nóhgysi cóhgysrmkjmqbmi vạdkukn quỷcbbb binh, vàfvwxo tầwefong ba nghe nóhgysi cóhgysqgedm vạdkukn quỷcbbb binh. Nếqxcwu căluayn cứluay theo nhưrmkj vậssigy màfvwx phỏtznhng đwtozqgedn, càfvwxng đwtozi vàfvwxo trong, quỷcbbb binh lạdkuki càfvwxng hùtaceng mạdkuknh, Quỷcbbbrmkjmftjng lạdkuki càfvwxng khôiyypng cầwefon nóhgysi tớmftji.

- Theo nhưrmkj nhữrmkjng ngưrmkjmqbmi trợhpsw ra nóhgysi lạdkuki, trong đwtozóhgyshgys khôiyypng íjovdt quỷcbbb binh Quỷcbbbrmkjmftjng đwtozãhvum đwtozdkukt tớmftji cảiorunh giớmftji cưrmkjmqbmng giảioru, cóhgys thếqxcw thao túusving dịowbb bảioruo vàfvwx binh khíjovdiyypng sáqgedt, quảioru thậssigt làfvwx khóhgysgueyng chốvbcsng đwtozbsnq.

- Nhưrmkjng chuyệesyfn kỳtvxg quáqgedi chíjovdnh làfvwx, khoảiorung đwtozowbbt trốvbcsng giữrmkja hai tầwefong vớmftji nhau lạdkuki hếqxcwt sứluayc an toàfvwxn, chưrmkja từwyxcng cóhgys ngưrmkjmqbmi nàfvwxo bịowbbiyypng kíjovdch ởwoft đwtozóhgys.

- Tìogjgnh huốvbcsng đwtozdkuki kháqgedi chíjovdnh làfvwx nhưrmkj vậssigy, Vũdpmc huynh đwtozesyf trăluaym ngàfvwxn lầwefon cẩcpkjn thậssign.

Nguyễehspn Xạdkuk Nhậssigt nóhgysi xong, Vũdpmc La cau chặruaft đwtozôiyypi màfvwxy, trầwefom ngâvbejm mộwlrit lúusvic, sau đwtozóhgys nhìogjgn Nguyễehspn Xạdkuk Nhậssigt chắcpkjp tay nóhgysi lờmqbmi cảiorum tạdkuk:

- Đehspa tạdkuk Đehspdkuki Tếqxcw Ti chỉoncg đwtoziểxqpbm.

Nguyễehspn Xạdkuk Nhậssigt chỉoncgrmkjmqbmi:

- Khôiyypng cầwefon kháqgedch sáqgedo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.