Sau khi Vũqlsr La ra hiệuysxu mờeuhhi, Kỳfughuysxn Týkqah vừgjora thăhrping cấcqjcp, Lựpblic Bạjkzjt Sơxyjnn vừgjora đqbizjkzjt đqbizưpblipwmqc cùhpgrng nhau pháplmtt đqbizhwubng. Vũqlsr La lăhrping khôuwkyng chộhwubp ra mộhwubt trảdcdbo, mộhwubt cỗqbiz Mộhwubc Thầubxin Lựpblic xuấcqjct hiệuysxn trong tay. Lựpblic lưpblipwmqng củkruka Thầubxin Hỏwoufa Kỳfughuysxn cópziu đqbizưpblipwmqc Mộhwubc Thầubxin Lựpblic làecrgm chấcqjct dẫuysxn cháplmty, trởaegewsatn hùhpgrng mạjkzjnh vôuwkyhpgrng. Tiếikopng lửpziua cháplmty vùhpgrhpgr vang lêwsatn, ngọwikln lửpziua bao trùhpgrm cáplmtnh tay tráplmti Vũqlsr La, mưpblieuhhi chíngucn con rồukgong lửpziua cuồukgong bạjkzjo xôuwkyng ra, ngưpbling tụqbizwsatn cạjkzjnh Vũqlsr La thàecrgnh mưpblieuhhi chíngucn con Thầubxin Hỏwoufa Kỳfughuysxn, khiếikopn cho Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt khôuwkyng nhịfughn đqbizưpblipwmqc sắrewgc mặnrykt đqbizjkzji biếikopn.

Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt âuysxm thầubxim gậmwglt đqbizubxiu, may làecrgrgdcc nãxrdyy mìowkhnh đqbizãxrdy nhìowkhn ra tiểyzhxu tửpziuecrgy bấcqjct phàecrgm, nếikopu khôuwkyng tùhpgry tiệuysxn đqbizhwubng thùhpgr, bịfugh thua thìowkh chưpblia chắrewgc, lỡpbli chịfughu thiệuysxt thòkrqci, mấcqjct mặnrykt xấcqjcu hốdcdbecrg lẽwouf đqbizưpbliơxyjnng nhiêwsatn.

Y nhìowkhn Vũqlsr La vuốdcdbt cằrgdcm ra hiệuysxu, sau đqbizópziu sửpziu dụqbizng thầubxin lựpblic lăhrping khôuwkyng tiếikopp ứlcwong. Trêwsatn bầubxiu trờeuhhi, đqbizáplmtm mâuysxy khổfughng lồukgo kia lậmwglp tứlcwoc nérewgn lạjkzji thàecrgnh mộhwubt tấcqjcm màecrgn nưpbligjorc màecrgu xanh.

Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt đqbiziềkqahu khiểyzhxn tấcqjcm màecrgn nưpbligjorc nàecrgy bấcqjct đqbizhwubng.

Đgovhâuysxy gọwikli làecrg tựpbli trọwiklng thâuysxn phậmwgln, đqbizukgong thờeuhhi cũqlsrng làecrg mộhwubt áplmtm hiệuysxu khôuwkyng tấcqjcn côuwkyng.

qlsr La hiểyzhxu rõqbiz trong lòkrqcng, cũqlsrng khôuwkyng érewgp ngưpblieuhhi quáplmt đqbizáplmtng, tay tráplmti giơxyjnwsatn cao, dưpblieuhhng nhưpblipziu thérewg chốdcdbng trờeuhhi. Mưpblieuhhi chíngucn con Thầubxin Hỏwoufa Kỳfughuysxn pháplmtt ra mộhwubt tiếikopng gàecrgo thérewgt đqbizukgong loạjkzjt, sau đqbizópziuplmt to miệuysxng, phun ra mưpblieuhhi chíngucn ngọwikln lửpziua màecrgu vàecrgng hợpwmqp lạjkzji thàecrgnh mộhwubt luồukgong lửpziua đqbizưpblieuhhng kíngucnh chừgjorng năhrpim trưpblipwmqng. Luồukgong lửpziua nàecrgy gàecrgo thérewgt quay cuồukgong, đqbizi tớgjori đqbizâuysxu khôuwkyng khínguc trởaegewsatn nópziung rựpblic tớgjori đqbizópziu, áplmtnh sáplmtng cũqlsrng bịfugh khúrgdcc xạjkzj, khôuwkyng gian xuấcqjct hiệuysxn gợpwmqn sópziung mờeuhh mờeuhh.


Luồukgong lửpziua nàecrgy vừgjora quérewgt qua, lớgjorp đqbizcqjct khoảdcdbng vàecrgi chụqbizc trưpblipwmqng bêwsatn trêwsatn bịfugh đqbizdcdbt thàecrgnh tro. sau đqbizópziu lạjkzji bịfugh cuồukgong phong đqbizi theo luồukgong lửpziua thổfughi đqbizi tan táplmtc.

krqcm mộhwubt tiếikopng vang lêwsatn, rồukgong lửpziua va chạjkzjm thậmwglt mạjkzjnh vàecrgo màecrgn nưpbligjorc, màecrgn nưpbligjorc hópziua khínguc trựpblic tiếikopp, khôuwkyng hềkqah xuấcqjct hiệuysxn hơxyjni nưpbligjorc.

Luồukgong lửpziua gàecrgo thérewgt, đqbizhwubt pháplmt tầubxing tiếikopp theo củkruka màecrgn nưpbligjorc. Màecrgn nưpbligjorc nàecrgy vừgjora bịfugh luồukgong lửpziua đqbizhwubt pháplmt tầubxing trưpbligjorc, lậmwglp tứlcwoc xuấcqjct hiệuysxn tầubxing sau kịfughp thờeuhhi ngăhrpin chậmwgln luồukgong lửpziua.

Luồukgong lửpziua liêwsatn tiếikopp đqbizhwubt pháplmtpblieuhhi chíngucn lớgjorp màecrgn nưpbligjorc, rốdcdbt cụqbizc kiệuysxt lựpblic, dữkrqc tợpwmqn gầubxim thérewgt mộhwubt tiếikopng, tiêwsatu tan trong vôuwkyowkhnh.

ecrgecrgn nưpbligjorc kia chợpwmqt lópziue lam quang, cũqlsrng tan biếikopn giốdcdbng nhưpbli bọwiklt nưpbligjorc.

Noi luồukgong lửpziua kia dừgjorng lạjkzji vừgjora khérewgo nằrgdcm ngay trưpbligjorc mặnrykt chiếikopn sĩsmkuplmtt Đgovhjkzji Thầubxin Trủkrukng. Bọwikln họwikl thấcqjcy luồukgong lửpziua đqbizáplmtng sợpwmqecrgy đqbizáplmtnh thẳjznbng tớgjori trưpbligjorc mặnrykt mìowkhnh, cũqlsrng bịfugh dọwikla cho ngâuysxy ngưpblieuhhi sợpwmqxrdyi. Côuwkyng kíngucch hùhpgrng mạjkzjnh nhưpbli vậmwgly, bọwikln họwikl khôuwkyng thểyzhxecrgo chốdcdbng cựpbli. May làecrg cuốdcdbi cùhpgrng màecrgn nưpbligjorc đqbizãxrdy ngăhrpin chậmwgln đqbizưpblipwmqc luồukgong lửpziua, tấcqjct cảdcdb mọwikli ngưpblieuhhi cảdcdbm thấcqjcy nhưpbli vừgjora đqbizi dạjkzjo mộhwubt vòkrqcng trưpbligjorc Quỷpbliuwkyn quan, mồukgouwkyi lạjkzjnh sau lung chảdcdby ròkrqcng ròkrqcng, giópziu lạjkzjnh thổfughi qua, cảdcdbm giáplmtc lạjkzjnh thấcqjcu tậmwgln xưpbliơxyjnng tùhpgry.

Chẳjznbng tráplmtch đqbizáplmtm binh tôuwkym tưpbligjorng cáplmt kia giốdcdbng nhưpbli vừgjora đqbizưpblipwmqc uốdcdbng thầubxin dưpblipwmqc, tỏwouf ra tin tưpblieuhhng thậmwglp phầubxin. Tiểyzhxu tửpziuecrgy quảdcdb nhiêwsatn khôuwkyng phảdcdbi làecrg đqbizơxyjnn giảdcdbn...

plmtc chiếikopn sĩsmkuplmtt Đgovhjkzji Thầubxin Trủkrukng khôuwkyng nhịfughn đqbizưpblipwmqc đqbizukgo dồukgon áplmtnh mắrewgt nhìowkhn vềkqah phínguca Vũqlsr La, làecrgm nhưpbli vừgjora thấcqjcy mộhwubt con quáplmti vậmwglt xuấcqjct hiệuysxn.

wsatn cạjkzjnh Vũqlsr La vẫuysxn còkrqcn mưpblieuhhi chíngucn con Thầubxin Hỏwoufa Kỳfughuysxn. Thủkruky Thầubxin Lựpblic trong tay Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt vầubxin chớgjorp đqbizhwubng lam quang, hai bêwsatn vẫuysxn còkrqcn dưpbli lựpblic, bấcqjct quáplmtqlsrng cảdcdbm thấcqjcy kiêwsatng kịfugh lẫuysxn nhau.

Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt thìowkhnh lìowkhnh cưpblieuhhi mộhwubt tiếikopng, hờeuhh hữkrqcng thổfughi nhẹgnliecrgo lòkrqcng bàecrgn tay. Thủkruky Thầubxin Lựpblic màecrg y vấcqjct vàecrg ngưpbling tụqbiz lạjkzji nhấcqjct thờeuhhi hópziua thàecrgnh đqbiziểyzhxm đqbiziểyzhxm lam quang, sau đqbizópziu biếikopn mấcqjct khôuwkyng thấcqjcy nữkrqca.

Y gậmwglt đqbizubxiu vớgjori Vũqlsr La:

- Quảdcdbecrg anh hùhpgrng xuấcqjct thiếikopu niêwsatn.

qlsr La thấcqjcy vậmwgly cũqlsrng thoáplmtng đqbizhwubng niệuysxm, thu lạjkzji hai đqbizjkzjo Thiêwsatn Mệuysxnh Thầubxin Phùhpgr, mưpblieuhhi chíngucn Thầubxin Hỏwoufa Kỳfughuysxn bêwsatn cạjkzjnh cũqlsrng theo đqbizópziu tiêwsatu tan.


Ngưpblieuhhi củkruka Báplmtt Đgovhjkzji Thầubxin Trủkrukng ngẩkrukn ngơxyjn, cópziu kẻowkh khôuwkyng hiểyzhxu bèvygin hôuwkyi ngưpblieuhhi bêwsatn cạjkzjnh:

- Chuyệuysxn nàecrgy làecrg thếikopecrgo vậmwgly, vìowkh sao Nguyễnrykn Đgovhjkzji nhâuysxn thu tay lạjkzji, rốdcdbt cụqbizc làecrg ai thắrewgng ai thua?

pziu kẻowkh nhìowkhn ra cấcqjct tiếikopng thởaegeecrgi:

- Ngang nhau.

Ngang nhau ưpbli? Ngưpblieuhhi vừgjora hỏwoufi cảdcdbm thấcqjcy hếikopt sứlcwoc khópziu tin, Vũqlsr La chỉegedecrg mộhwubt têwsatn tiểyzhxu tửpziuuwky danh, Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt lạjkzji làecrgpblieuhhng giảdcdbecrgng đqbizubxiu Đgovhôuwkyng Thổfugh, khôuwkyng ngờeuhh lạjkzji ngang nhau.

- Cópziu lẽwouf Nguyễnrykn Đgovhjkzji nhâuysxn cảdcdbm thấcqjcy khópziukrqcng thùhpgr thắrewgng, cho nêwsatn quyếikopt đqbizfughnh dừgjorng tay. Hai bêwsatn... quảdcdb thậmwglt làecrg ngang ngửpziua.

Đgovháplmtm chiếikopn sĩsmkuplmtt Đgovhjkzji Thầubxin Trủkrukng cũqlsrng cảdcdbm thấcqjcy khópziu tin. Mặnrykc dùhpgr mộhwubt đqbizòkrqcn vừgjora rồukgoi củkruka Vũqlsr La lợpwmqi hạjkzji vôuwkyhpgrng, nhung bọwikln họwikl lạjkzji khôuwkyng thấcqjcy Vũqlsr La làecrgpblieuhhng giảdcdbhpgrng cấcqjcp bậmwglc vớgjori Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt. Nhưpbling hiệuysxn tạjkzji Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt đqbizãxrdy thu tay lạjkzji, chẳjznbng kháplmtc nàecrgo thừgjora nhậmwgln thựpblic lựpblic Vũqlsr La khôuwkyng phâuysxn cao thấcqjcp vớgjori mìowkhnh, làecrgm sao khôuwkyng khôuwkyi khiếikopn cho ngưpblieuhhi ta khiếikopp sợpwmq?

Chẳjznbng tráplmtch đqbizáplmtm ôuwky hợpwmqp kia cópziukrqcng tin vớgjori hắrewgn nhưpbli vậmwgly...

qlsr La suy nghĩsmku mộhwubt chúrgdct, chợpwmqt lậmwglt tay ra. Mộhwubt chiếikopc nhẫuysxn bạjkzjch ngọwiklc hiệuysxn ra, trêwsatn cópziu khắrewgc mộhwubt con bạjkzjch hồukgopblieuhhi biếikopng, đqbizôuwkyi mắrewgt đqbizwouf nhưpbliplmtu.

Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt vừgjora thấcqjcy nhẫuysxn nàecrgy lậmwglp tứlcwoc sắrewgc mặnrykt đqbizjkzji biếikopn, lòkrqcng thầubxim kinh hãxrdyi, lạjkzji cảdcdbm thấcqjcy cópziu chúrgdct may mắrewgn. May làecrg vừgjora rồukgoi mìowkhnh khôuwkyng lỗqbizxrdyng, bằrgdcng khôuwkyng mạjkzjo phạjkzjm vịfughecrgy, e rằrgdcng Hốdcdbng Tuyềkqahn Thầubxin Trủkrukng sẽwouf khôuwkyng cópziu kếikopt quảdcdb tốdcdbt.

Y nhưpbli nhớgjor lạjkzji chuyệuysxn gìowkh, bèvygin hỏwoufi:

- Phảdcdbi chăhrping vừgjora rồukgoi đqbizáplmtm bộhwub hạjkzj gọwikli ngưpbliơxyjni làecrgqlsr La Đgovhjkzji nhâuysxn?

rgdcc trưpbligjorc Nguyễnrykn Thôuwkyn Hồukgo bịfugh Nhan Chỉeged Vi dạjkzjy cho mộhwubt bàecrgi họwiklc, sau khi trởaege vềkqah kểyzhx lạjkzji, cópziu nhắrewgc tớgjori têwsatn Vũqlsr La.


qlsr La khẽwouf gậmwglt đqbizubxiu, nhấcqjct thờeuhhi Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt khôuwkyng kềkqah đqbizếikopn mặnrykt mũqlsri, vộhwubi vàecrgng ôuwkym quyềkqahn nópziui:

- Lúrgdcc trưpbligjorc hạjkzj nhâuysxn khôuwkyng biếikopt chuyệuysxn, đqbizrewgc tộhwubi đqbizãxrdy nhiềkqahu, kíngucnh xin Vũqlsr huynh đqbizuysx mỡpblipblipwmqng bao dung!

Trong lòkrqcng Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt lúrgdcc nàecrgy hếikopt sứlcwoc buồukgon bãxrdy, Nguyễnrykn Thôuwkyn Hổfugh đqbizãxrdy đqbizrewgc tộhwubi ngưpblieuhhi ta, hiệuysxn tạjkzji mìowkhnh suýkqaht chúrgdct nữkrqca mạjkzjo phạjkzjm, muốdcdbn sửpziua chữkrqca mốdcdbi quan hệuysxecrgy e rằrgdcng hếikopt sứlcwoc khópziu khăhrpin.

Y nhớgjor lạjkzji lầubxin trưpbligjorc, thiếikopu nữkrqc áplmto trắrewgng kia đqbizãxrdy cảdcdbnh cáplmto mìowkhnh: “Hốdcdbng Tuyềkqahn Thầubxin Trủkrukng cáplmtc ngưpbliơxyjni khôuwkyng biếikopt chuyệuysxn cũqlsrng khôuwkyng chỉeged mộhwubt hai lầubxin, danh hiệuysxu cáplmtc ngưpbliơxyjni đqbizãxrdy vang danh Đgovhôuwkyng Thổfugh.”

Kếikopt quảdcdb lầubxin nàecrgy mìowkhnh chạjkzjm mặnrykt Vũqlsr La, lầubxin nàecrgy e rằrgdcng phiềkqahn phứlcwoc khôuwkyng nhỏwouf.

Đgovháplmtm chiếikopn sĩsmkuplmtt Đgovhjkzji Thầubxin Trủkrukng phínguca sau nhìowkhn thấcqjcy dưpblieuhhng nhưpbli Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt hàecrgnh lễnryk vớgjori Vũqlsr La, giốdcdbng nhưpbli vừgjora thấcqjcy chuyệuysxn khópziu tin nhấcqjct trêwsatn đqbizeuhhi, cảdcdb bọwikln ai nấcqjcy trợpwmqn tròkrqcn mắrewgt.

Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt biếikopt mìowkhnh làecrgm nhưpbli vậmwgly coi nhưpbli khôuwkyng còkrqcn chúrgdct thểyzhx diệuysxn nàecrgo, nhưpbling khôuwkyng thếikop giảdcdbi thíngucch cho cáplmtc chiếikopn sĩsmkuplmtt Đgovhjkzji Thầubxin Trủkrukng, khôuwkyng thếikopecrgm gìowkhxyjnn làecrg kiêwsatn trìowkh nhìowkhn Vũqlsr La, khôuwkyng nhìowkhn tớgjori nhữkrqcng ngưpblieuhhi kia lầubxin nàecrgo.

- Vũqlsr huynh đqbizuysx, chuyệuysxn nàecrgy thậmwglt sựpbliecrg kẻowkh khôuwkyng biếikopt khôuwkyng cópziu tộhwubi, Hốdcdbng Tuyềkqahn Thầubxin Trủkrukng chúrgdcng ta tuyệuysxt đqbizdcdbi khôuwkyng phảdcdbi làecrg khôuwkyng biếikopt tốdcdbt xấcqjcu. Xin Vũqlsr huynh đqbizuysx bấcqjct tấcqjct phảdcdbi nhọwiklc lòkrqcng, sau khi trởaege vềkqah, chúrgdcng ta sẽwouf...

Y muốdcdbn đqbizưpblia ra lợpwmqi íngucch đqbizyzhx lấcqjcy lòkrqcng Vũqlsr La, lạjkzji bịfughqlsr La giơxyjn tay lêwsatn ngắrewgt lờeuhhi:

- Đgovhjkzji Tếikop Ti khôuwkyng cầubxin lo lắrewgng, chuyệuysxn nàecrgy chỉegedpziu ta vàecrg ngưpbliơxyjni biếikopt.

Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt nghe vậmwgly sừgjorng sốdcdbt, chợpwmqt thởaege ra mộhwubt hơxyjni thậmwglt dàecrgi, ôuwkym quyềkqahn váplmti mộhwubt váplmti, lầubxin nàecrgy hếikopt sứlcwoc châuysxn thàecrgnh:

- Vũqlsr huynh đqbizuysx quảdcdbecrg bao dung đqbizjkzji lưpblipwmqng, Nguyễnrykn mồukgo xin đqbiza tạjkzj.

qlsr La khôuwkyng thíngucch mưpblipwmqn uy thếikop ngưpblieuhhi kháplmtc, lấcqjcy ra chiếikopc nhẫuysxn bạjkzjch hồukgo, cũqlsrng chỉegedecrg muốdcdbn tráplmtnh mộhwubt cuộhwubc xung đqbizhwubt hoàecrgn toàecrgn khôuwkyng cópziu cầubxin thiếikopt. Dùhpgrecrg nếikopu xảdcdby ra đqbizáplmtnh nhau thậmwglt sựpbli, hắrewgn cũqlsrng khôuwkyng sợpwmqowkh Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt, nhưpbling Niêwsatn Luâuysxn Mộhwub Đgovhfugha nàecrgy hung hiểyzhxm vôuwkyhpgrng, cho nêwsatn Vũqlsr La sáplmtng suốdcdbt quyếikopt đqbizfughnh giữkrqc lạjkzji thựpblic lựpblic.

- Ta lậmwglp tứlcwoc dẫuysxn ngưpblieuhhi rúrgdct lui.

Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt cảdcdbm thấcqjcy mìowkhnh nêwsatn biếikopt đqbiziềkqahu, cópziu qua cópziu lạjkzji.

qlsr La lạjkzji xua tay:

- Vậmwgly cũqlsrng khôuwkyng cầubxin, nếikopu nhưpbli Đgovhjkzji Tếikop Ti khôuwkyng cópziu ýkqah kiếikopn gìowkh, ta thấcqjcy chỉeged bằrgdcng Đgovhjkzji Tếikop Ti đqbizi vềkqah phínguca Đgovhôuwkyng, ta đqbizi vềkqah phínguca Tâuysxy, mỗqbizi ngưpblieuhhi mộhwubt phínguca. Ai cópziu thếikopecrgo trong mộhwub đqbizfugha trưpbligjorc, chiếikopm đqbizưpblipwmqc Hoàecrgn Hồukgon Thảdcdbo, vậmwgly phảdcdbi trôuwkyng vàecrgo vậmwgln may củkruka mỗqbizi ngưpblieuhhi, sao hảdcdb?

qlsr La còkrqcn muốdcdbn ngưpblieuhhi Báplmtt Đgovhjkzji Thầubxin Trủkrukng chia sèvygi nguy hiểyzhxm bêwsatn trong Niêwsatn Luâuysxn Mộhwub Đgovhfugha vớgjori mìowkhnh, sao đqbizyzhx cho bọwikln họwikl đqbizi đqbizưpblipwmqc?

Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt lạjkzji cảdcdbm thấcqjcy vui mừgjorng, quan sáplmtt Vũqlsr La cẩkrukn thậmwgln, thấcqjcy Vũqlsr La khôuwkyng phảdcdbi làecrg giảdcdb vờeuhh, xoay chuyếikopn ýkqah nghĩsmku trong lòkrqcng, rốdcdbt cụqbizc cũqlsrng hiểyzhxu ra dụqbizng ýkqah củkruka Vũqlsr La, khẽwouf mỉegedm cưpblieuhhi gậmwglt đqbizubxiu nópziui:

- Nhưpbli vậmwgly cũqlsrng tốdcdbt!

Trêwsatn thựpblic tếikop Nguyễnrykn Xạjkzj Nhậmwglt đqbizãxrdy quyếikopt đqbizfughnh giúrgdcp cho Vũqlsr La mộhwubt phen, cho dùhpgr y lấcqjcy đqbizưpblipwmqc Hoàecrgn Hồukgon Thảdcdbo cũqlsrng khôuwkyng cópziuplmtc dụqbizng gìowkh, bấcqjct quáplmtpziu thêwsatm mộhwubt mópziun bảdcdbo bốdcdbi đqbizyzhx đqbizópziu khôuwkyng dùhpgrng. Cho nêwsatn y quyếikopt đqbizfughnh ởaege lạjkzji giúrgdcp Vũqlsr La chia sẽwouf hỏwoufa lựpblic, đqbizếikopn lúrgdcc cuốdcdbi cùhpgrng lấcqjcy Hoàecrgn Hồukgon Thảdcdbo tặnrykng cho Vũqlsr La. Mộhwubt mốdcdbi nhâuysxn tìowkhnh nhưpbli vậmwgly, nhấcqjct đqbizfughnh Vũqlsr La sẽwouf ghi nhớgjor trong lòkrqcng, nhưpbli vậmwgly sẽwoufpziua đqbizưpblipwmqc tộhwubi mạjkzjo phạjkzjm lúrgdcc trưpbligjorc, Hốdcdbng Tuyềkqahn Thầubxin Trủkrukng nhờeuhh vậmwgly cũqlsrng cópziu thểyzhx đqbizưpblipwmqc bảdcdbo toàecrgn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.