Hắhttpn đgyckếcpfkn gầcpfkn quan sáuqdct cẩpstin thậumzyn, quảzhec nhiêgyckn nhữxzwsng cổtfst thụrnilhttpy cóxzwsaeqfch thưnqvmayfqc to nhôwkmk nhưnqvm nhau, vỏhyyeutejy ngăklnpm đgycken, gâutejn láuqdc hằieszn rõhikw trêgyckn phiếcpfkn láuqdchttpu tíaeqfm sẫdoddm, dưnqvmfwmsng nhưnqvm trong đgyckóxzwsxzws chấipkrt lõhikwng màhttpu đgyckõhikw sẫdoddm đgyckang chảzhecy xuôwkmki.

umzy La thầcpfkm cảzhecm tháuqdcn trong lòbrhwng, khôwkmkng ngờfwms quảzhec thậumzyt làhttp Quỳvelp Mộayfqc ởtbgl Quỷddfvhttpi.

Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp vộayfqi vàhttpng chạxyhty tớayfqi:

- Vũumzy La Đsfovxyhti nhâutejn, ngàhttpi...

umzy La khoáuqdct tay ngăklnpn lạxyhti:

- Yêgyckn tâutejm đgycki, ta sẽddfv khôwkmkng tùvupvy tiệclyan hàhttpnh đgyckayfqng.


Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp nghe vậumzyy mớayfqi nhẹkdax nhàhttpng thởtbgl ra.

zcqwc nàhttpy Vũumzy La tâutejm sựxzws trùvupvng trùvupvng, cũumzyng khôwkmkng đgyckieur ýsnrl tớayfqi Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp, chắhttpp tay sau lung cúzcqwi đgyckcpfku đgycki trêgyckn thung lũumzyng.

Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp theo sáuqdct phíaeqfa sau, dưnqvmfwmsng nhưnqvmwkmkvupvng vinh hạxyhtnh đgyckưnqvmipkrc làhttpm ngưnqvmfwmsi hầcpfku cho hấipkrn, khôwkmkng hềieur lộayfq vẻcdyh bấipkrt mãnfahn.

Quỳvelp Mộayfqc làhttp mộayfqt loạxyhti câutejy cựxzwsc kỳvelp hiếcpfkm cóxzws, tuy rằieszng mứujoac đgyckayfq trâutejn quýsnrl so ra kéwirim Bồtqvgng Kinh Thầcpfkn Mộayfqc, nhưnqvmng đgyckayfq hiếcpfkm củtllea nóxzws e rằieszng khôwkmkng kéwirim chúzcqwt nàhttpo.

Quan trọwspnng nhấipkrt làhttp loạxyhti câutejy nàhttpy hẳddabn khôwkmkng thểieurhttpo xuấipkrt hiệclyan ởtbgl Đsfovôwkmkng Thổtfst mớayfqi đgyckúzcqwng.

Quỷddfvhttpi làhttp mộayfqt vùvupvng biểieurn ởtbgl phíaeqfa Nam Nam Hoang, còbrhwn quỷddfv dịcezewnuin cảzhec Tinh La Hàhttpi. Tuy rằieszng diệclyan tíaeqfch củtllea nóxzws khôwkmkng lớayfqn, nhưnqvmng mâutejy đgycken bao phũumzy quanh năklnpm, trêgyckn mặieszt biểieurn hắhttpc áuqdcm âutejm trầcpfkm, dưnqvmayfqi biểieurn đgyckcpfky nhữxzwsng đgyckáuqdc ngầcpfkm sắhttpc béwirin nhưnqvm đgyckao kiếcpfkm, mõhikwm đgyckáuqdc cao nhấipkrt cóxzws thểieur ngang vớayfqi ngọwspnn núzcqwi.

Lờfwmsi đgycktqvgn vàhttpo thờfwmsi thưnqvmipkrng cổtfst, nơwnuii nàhttpy từipkrng cóxzws mộayfqt trưnqvmfwmsng đgyckxyhti chiếcpfkn vôwkmkvupvng tháuqdcm khốuhmvc, tấipkrt cảzhec nhữxzwsng chiếcpfkn sĩuhwj tham chiếcpfkn củtllea cảzhec hai phe đgyckieuru chếcpfkt trong vùvupvng biểieurn nhôwkmk hẹkdaxp nàhttpy, nhâutejn sốuhmv khôwkmkng dưnqvmayfqi trăklnpm vạxyhtn. Sau đgyckóxzwsxzws ngưnqvmfwmsi thi triểieurn tàhttp thuậumzyt, trấipkrn áuqdcp nhữxzwsng oan hồtqvgn nàhttpy dưnqvmayfqi biểieurn, oáuqdcn khíaeqf củtllea nhữxzwsng âutejm hồtqvgn nàhttpy kếcpfkt thàhttpnh mâutejy đgycken, ngay cảzhec áuqdcnh mặieszt trờfwmsi cũumzyng bịceze ngăklnpn càhttpn.

uteju trong Quỷddfvhttpi sinh ra loạxyhti Quỳvelp Mộayfqc nàhttpy. Loạxyhti câutejy nàhttpy hếcpfkt sứujoac kỳvelp lạxyht, rễsnrl củtllea nóxzws kếcpfkt thàhttpnh mộayfqt màhttpng trôwkmki trêgyckn mặieszt biểieurn, tuy rằieszng nóxzwsi làhttp từipkrng gốuhmvc câutejy, nhung trêgyckn thựxzwsc tếcpfkumzyng làhttp mộayfqt thểieur. Bởtbgli vậumzyy đgyckiểieurm kháuqdcc nhau lớayfqn nhấipkrt củtllea Quỳvelp Mộayfqc vớayfqi nhữxzwsng loàhttpi câutejy kháuqdcc chíaeqfnh làhttp, cảzhec mộayfqt rừipkrng câutejy, câutejy nàhttpo câutejy nấipkry đgyckieuru cóxzwsaeqfch cỡyeal nhưnqvm nhau.

Trừipkr đgyckiểieurm nàhttpy ra còbrhwn rấipkrt nhiềieuru đgyckieszc đgyckiểieurm kháuqdcc, đgyckóxzwshttp trưnqvmayfqc kia Vũumzy La quan sáuqdct đgyckưnqvmipkrc.

umzy La nhớayfq lạxyhti ahi chéwirip trong đgyckiểieurn tịcezech cổtfstnqvma màhttpcxttnh đgyckãnfah từipkrng xem, Quỳvelp Mộayfqc ởtbgl Quỷddfvhttpi vôwkmkvupvng hiếcpfkm cóxzws, đgyckãnfah mấipkry ngàhttpn năklnpm qua chưnqvma ai nhìcxttn thấipkry. Còbrhwn chuyệclyan nóxzwsxzws đgyckieszc đgyckiểieurm gìcxtt, càhttpng khôwkmkng ai biếcpfkt.

Nhưnqvmng khôwkmkng nghi ngờfwmscxtt, Quỳvelp Mộayfqc chíaeqfnh làhttp loạxyhti câutejy đgyckieszc biệclyat chỉtqvgxzws Quỷddfvhttpi mớayfqi cóxzws, hơwnuin nữxzwsa sinh trưnqvmfwmsng ởtbgl trong nưnqvmayfqc, vìcxtt sao hiệclyan tạxyhti sinh trưnqvmfwmsng thàhttpnh rừipkrng trêgyckn mặieszt đgyckipkrt Đsfovôwkmkng Thồtqvg nhưnqvm vậumzyy?

Đsfoviềieuru kiệclyan duy nhấipkrt ởtbgl noi nàhttpy phùvupv họwspnp cho Quỷddfvhttpi Quỳvelp Mộayfqc sinh trưnqvmfwmsng chíaeqfnh làhttp âutejm khíaeqf nồtqvgng đgyckumzym, nhữxzwsng đgyckiềieuru kiệclyan kháuqdcc khôwkmkng phùvupv hợipkrp chúzcqwt nàhttpo.

umzy La còbrhwn đgyckang trầcpfkm ngâutejm, bọwspnn Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttpgyckn cạxyhtnh khôwkmkng dáuqdcm quấipkry rầcpfky, đgyckieuru đgyckujoang bêgyckn cạxyhtnh lẳddabng lặieszng chờfwms đgyckipkri.


Đsfovúzcqwng vàhttpo lúzcqwc nàhttpy, trong mộayfqt cáuqdcnh rừipkrng chếcpfkch bêgyckn cạxyhtnh bỗnrhang nhiêgyckn vang lêgyckn mộayfqt tràhttpng tùvupvhttpvupvng hồtqvgn.

Theo tiếcpfkng tùvupvhttp vang lêgyckn, câutejy cỏhyye trong rừipkrng dưnqvmfwmsng nhưnqvm bịceze mộayfqt bàhttpn tay vôwkmkcxttnh vẹkdaxt sang hai bêgyckn, mộayfqt đgyckxyhto nhâutejn mãnfahvupvng hậumzyu từipkr trong rừipkrng xôwkmkng ra.

Bọwspnn họwspn vừipkra xuấipkrt hiệclyan, tỏhyye ra đgyckieszng đgyckieszng sáuqdct khíaeqfwkmkng vềieur phíaeqfa bọwspnn Vũumzy La. Tốuhmv chấipkrt củtllea chiếcpfkn sĩuhwjuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng quảzhec thậumzyt bấipkrt phàhttpm, hơwnuin trăklnpm ngưnqvmfwmsi bộayfq pháuqdcp chinh tềieur, khíaeqf thếcpfknqvmfwmsng thịcezenh, nhanh chóxzwsng vọwspnt tớayfqi trưnqvmayfqc mặieszt bọwspnn Vũumzy La.

zcqwc nàhttpy cóxzws thểieur nhìcxttn thấipkry dòbrhwng máuqdcu hiếcpfku chiếcpfkn trờfwmsi sinh củtllea Yêgycku tộayfqc. Mặieszc dùvupv tấipkrt cảzhec mọwspni ngưnqvmfwmsi phe Vũumzy La đgyckieuru biếcpfkt rấipkrt rõhikwhttpng, nếcpfku nhưnqvm xảzhecy ra chiếcpfkn đgyckipkru, quáuqdc nửtqvga làhttp bọwspnn họwspn sẽddfv thấipkrt bạxyhti, nhung vớayfqi Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp cầcpfkm đgyckcpfku, hơwnuin bảzhecy mưnqvmơwnuii chiếcpfkn sĩuhwj vầcpfkn khôwkmkng chúzcqwt do dựxzwswkmkng lêgyckn.

Hai bêgyckn nhâutejn mãnfah lậumzyp tứujoac đgyckujoang đgyckuhmvi diệclyan nhau, giưnqvmơwnuing cung bạxyhtt kiếcpfkm, khôwkmkng khíaeqf khẩpstin trưnqvmơwnuing giốuhmvng nhưnqvm mộayfqt thùvupvng thuốuhmvc nổtfst, chỉtqvg cầcpfkn mộayfqt đgyckuhmvm lửtqvga nhỏhyye sẽddfvhttpm bạxyhto pháuqdct mộayfqt vụrnil nổtfst lớayfqn.

Đsfováuqdcm chiếcpfkn sĩuhwjuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng trợipkrn mắhttpt trừipkrng trừipkrng, màhttp bọwspnn Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttpumzyng khôwkmkng hềieur lui nhưnqvmipkrng.

Thìcxttnh lìcxttnh ngưnqvmfwmsi Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng di chuyềieurn đgyckieuru nhịcezep mộayfqt bưnqvmayfqc, táuqdcch ra mộayfqt thôwkmkng đgyckxyhto ởtbgl giữxzwsa đgyckayfqi hìcxttnh. Mộayfqt têgyckn Yêgycku tộayfqc thâutejn hìcxttnh cao lớayfqn, long hàhttpnh hổtfst bộayfq đgycki ra.

Trưnqvmayfqc khi ngưnqvmfwmsi nàhttpy tiếcpfkn ra, mọwspni ngưnqvmfwmsi đgyckãnfah cảzhecm thấipkry khíaeqf thếcpfk chiếcpfkn sĩuhwjuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng mạxyhtnh nhưnqvm rồtqvgng cọwspnp, cơwnui hồtqvg bấipkrt khảzhec chiếcpfkn thắhttpng. Sau khi ngưnqvmfwmsi nàhttpy tiếcpfkn ra, chỉtqvg ngạxyhto nghễsnrl khoanh tay màhttp đgyckujoang, lậumzyp tứujoac toáuqdct ra khíaeqf thếcpfk ngậumzyp trờfwmsi, cuồtqvgn cuộayfqn nhưnqvmxzwsng trêgyckn sôwkmkng lớayfqn, áuqdcp chếcpfk toàhttpn bộayfq khíaeqf tứujoac củtllea cáuqdcc chiếcpfkn sĩuhwjuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng.

Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp khôwkmkng nhịcezen đgyckưnqvmipkrc cau màhttpy, lòbrhwng thầcpfkm hoàhttpng sợipkr. Khôwkmkng biếcpfkt ngưnqvmfwmsi nàhttpy cóxzws lai lịcezech thếcpfkhttpo, lạxyhti cóxzws đgyckưnqvmipkrc lựxzwsc lưnqvmipkrng vôwkmkvupvng báuqdc đgyckxyhto, khiếcpfkn cho ngưnqvmfwmsi ta cóxzws cảzhecm giáuqdcc giữxzwsa thiêgyckn đgyckcezea nàhttpy chỉtqvgbrhwn lạxyhti mìcxttnh y.

- Bàhttpn tọwspna làhttp Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt.

Ngưnqvmfwmsi tớayfqi thảzhecn nhiêgyckn thốuhmvt ra mộayfqt câuteju, Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp lạxyhti sợipkr tớayfqi mứujoac run rẩpstiy toàhttpn thâutejn:

- Đsfovxyhti Tếcpfk Ti Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt củtllea Hốuhmvng Tuyềieurn Thầcpfkn Trủtlleng.

Hốuhmvng Tuyềieurn Thầcpfkn Trủtlleng chíaeqfnh làhttp mộayfqt trong Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng, lúzcqwc trưnqvmayfqc Vũumzy La từipkrng xung đgyckayfqt vớayfqi bọwspnn Nguyễsnrln Thôwkmkn Hồtqvg, chíaeqfnh làhttp ngưnqvmfwmsi củtllea Hốuhmvng Tuyềieurn Thầcpfkn Trủtlleng.


Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp khôwkmkng biếcpfkt nhữxzwsng chuyệclyan nàhttpy. Trong mắhttpt nhữxzwsng Yêgycku tộayfqc tầcpfkm thưnqvmfwmsng nhưnqvm y,

uqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng làhttp thếcpfk lựxzwsc trêgyckn cao chóxzwst vóxzwst, giốuhmvng nhưnqvm thầcpfkn minh. Hiệclyan tạxyhti gậumzyp mộayfqt vịceze Đsfovxyhti Tếcpfk Ti củtllea Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng, đgyckáuqdcm ngưnqvmfwmsi ôwkmk hợipkrp phe Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp vốuhmvn tin tưnqvmfwmsng mưnqvmfwmsi phầcpfkn lậumzyp tứujoac bịceze đgyckáuqdcnh cho trởtbgl lạxyhti nguyêgyckn hìcxttnh, chia năklnpm xẻcdyh bảzhecy.

- Cáuqdci gìcxtt, làhttp Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt sao...

- Vìcxtt sao quáuqdci vậumzyt nàhttpy lạxyhti tớayfqi đgyckâutejy?

- Khôwkmkng xong rồtqvgi, e rằieszng lầcpfkn nàhttpy...

Mọwspni ngưnqvmfwmsi cấipkrt tiếcpfkng bàhttpn táuqdcn xôwkmkn xao, Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp khôwkmkng còbrhwn lòbrhwng dạxyhthttpo cổtfstumzyuhwj khíaeqf, bởtbgli vìcxtt bảzhecn thâutejn y cũumzyng cảzhecm thấipkry lầcpfkn nàhttpy khôwkmkng còbrhwn hy vọwspnng. Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng giốuhmvng nhưnqvmuqdcm ngọwspnn núzcqwi lớayfqn đgyckèkdax nặieszng trong lòbrhwng đgyckáuqdcm chiếcpfkn sĩuhwjgycku tộayfqc tầcpfkm thưnqvmfwmsng nàhttpy.

Vốuhmvn Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp cho rằieszng ngưnqvmfwmsi củtllea Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng đgyckãnfah tậumzyp trung chúzcqw ýsnrlhttpo Báuqdcch Thảzheco Tiêgyckn Đsfoviềieurn. Cho dùvupv chia ra mộayfqt sốuhmv đgycki nhữxzwsng nơwnuii kháuqdcc, cũumzyng sẽddfv khôwkmkng quáuqdcvupvng mạxyhtnh. Nếcpfku đgyckúzcqwng làhttp nhưnqvm vậumzyy, liêgyckn minh Thầcpfkn Trủtlleng do mìcxttnh dẫdoddn dắhttpt còbrhwn cóxzws chúzcqwt hy vọwspnng.

Khôwkmkng ngờfwms rằieszng đgyckáuqdcm ngưnqvmfwmsi nàhttpy lạxyhti do lãnfaho quáuqdci vậumzyt Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt vốuhmvn làhttp siêgycku cấipkrp cưnqvmfwmsng giảzhec tọwspna trấipkrn, lầcpfkn nàhttpy quảzhec thậumzyt khôwkmkng còbrhwn hy vọwspnng gìcxtt...

Mọwspni ngưnqvmfwmsi cảzhecm thấipkry lạxyhtnh toáuqdct trong lòbrhwng, sắhttpc mặieszt ai nấipkry lộayfq vẻcdyhzhecm đgyckxyhtm.

Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt nhìcxttn vẻcdyh mặieszt mọwspni ngưnqvmfwmsi, cảzhecm thấipkry hàhttpi lòbrhwng, hừipkr lạxyhtnh mộayfqt tiếcpfkng, đgyckang đgyckcezenh hạxyht lệclyanh đgyckuổtfsti đgyckáuqdcm binh tôwkmkm tưnqvmayfqng cáuqdchttpy đgycki. Bỗnrhang nhiêgyckn đgyckuhmvi diệclyan cóxzws ngưnqvmfwmsi vẹkdaxt mọwspni ngưnqvmfwmsi sang bêgyckn, nhẹkdax nhàhttpng bưnqvmayfqc ra mộayfqt bưnqvmayfqc, bấipkrt ngờfwmsnqvmipkrt qua khoảzhecng cáuqdcch hàhttpng chụrnilc trưnqvmipkrng, lộayfq vẻcdyh ung dung phóxzwsng khoáuqdcng, nháuqdcy mắhttpt đgyckãnfah đgyckujoang trưnqvmayfqc mặieszt Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt.

Mặieszc cho khíaeqf thếcpfk củtllea Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt dâutejng lêgyckn nhưnqvmxzwsng dữxzwswkmk bờfwms, khôwkmkng ngừipkrng côwkmkng kíaeqfch vềieur phíaeqfa ngưnqvmfwmsi nọwspn, ngưnqvmfwmsi nọwspn vầcpfkn an nhiêgyckn bấipkrt đgyckayfqng, áuqdcnh mắhttpt hờfwms hữxzwsng nhìcxttn chăklnpm chúzcqw Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt.

zcqwc Vũumzy La đgyckuhmvi mặieszt Khoáuqdci Tôwkmkng, vẫdoddn chưnqvma cóxzws đgycktlle thựxzwsc lựxzwsc đgyckuhmvi kháuqdcng vớayfqi mộayfqt vịceze Đsfovxyhti Tếcpfk Ti củtllea Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng. Nhưnqvmng sau hắhttpn lăklnpn lộayfqn ởtbgl Đsfovôwkmkng Thổtfst mộayfqt thờfwmsi gian, thựxzwsc lựxzwsc vữxzwsng vàhttpng tăklnpng tiếcpfkn. Tuy rằieszng chưnqvma đgyckxyhtt đgyckưnqvmipkrc đgyckayfqt pháuqdc lớayfqn lao, nhưnqvmng tíaeqfch lũumzyy lâuteju ngàhttpy dàhttpi tháuqdcng cũumzyng đgyckãnfah đgyckxyhtt tớayfqi cảzhecnh giớayfqi Long Hồtqvg đgycktqvgnh phong.

Hiệclyan tạxyhti đgyckãnfahwnuin xa lúzcqwc vừipkra bưnqvmayfqc vàhttpo cảzhecnh giớayfqi Long Hồtqvg.


Hiệclyan tạxyhti cáuqdci màhttpumzy La còbrhwn thiếcpfku chỉtqvghttp mộayfqt cơwnui hộayfqi đgyckayfqt pháuqdchttp thôwkmki.

Bởtbgli vậumzyy hiệclyan tạxyhti đgyckuhmvi mặieszt Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt, tựxzws nhiêgyckn hắhttpn khôwkmkng hềieur sợipkrnfahi chúzcqwt nàhttpo, trong lòbrhwng vôwkmkvupvng tin tưnqvmfwmsng.

umzy La vừipkra xuấipkrt hiệclyan, cáuqdcc chiếcpfkn sĩuhwj liêgyckn minh Thầcpfkn Trủtlleng lậumzyp tứujoac vỗnrhahttpo tráuqdcn mìcxttnh. Vìcxtt sao quêgyckn mấipkrt chúzcqwng ta cũumzyng cóxzws mộayfqt quáuqdci vậumzyt siêgycku cấipkrp, còbrhwn làhttp quáuqdci vậumzyt siêgycku cấipkrp thiêgyckn tàhttpi, ha ha ha...

Từipkrzcqwc thấipkry Vũumzy La mộayfqt quyềieurn đgyckáuqdcnh chếcpfkt quáuqdci đgyckieszng vạxyhtn năklnpm, lòbrhwng tin củtllea mọwspni ngưnqvmfwmsi trong liêgyckn minh Thầcpfkn Trủtlleng vớayfqi Vũumzy La đgyckãnfah đgyckxyhtt tớayfqi mứujoac mùvupv quáuqdcng, giốuhmvng nhưnqvm Kiềieuru Hốuhmv, Mãnfah Hồtqvgng, hắhttpc Thủtlley Tiêgyckn.

Chuyệclyan nàhttpy cũumzyng khôwkmkng thểieur tráuqdcch cáuqdcc chiếcpfkn sĩuhwj liêgyckn minh Thầcpfkn Trủtlleng. Bấipkrt kểieurhttp ai nhìcxttn thấipkry mộayfqt ngưnqvmfwmsi mộayfqt quyềieurn đgyckáuqdcnh chếcpfkt kẻcdyh đgyckcezech cơwnui hồtqvg bấipkrt khảzhec chiếcpfkn thắhttpng nhưnqvm quáuqdci đgyckieszng vạxyhtn năklnpm, ắhttpt sẽddfv tin rằieszng ngưnqvmfwmsi ấipkry sẽddfv chiếcpfkn thắhttpng bấipkrt cứujoa đgyckuhmvi thùvupvhttpo trêgyckn thếcpfk gian nàhttpy.

Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt hếcpfkt sứujoac bấipkrt ngờfwms, tiểieuru tửtqvghttpy làhttp ai...

Y cũumzyng nhìcxttn thấipkry biếcpfkn hóxzwsa cảzhecm xúzcqwc củtllea cáuqdcc chiếcpfkn sĩuhwj liêgyckn minh Thầcpfkn Trủtlleng. Rõhikwhttpng lúzcqwc nãnfahy mìcxttnh báuqdco ra danh hiệclyau, đgyckãnfah khiếcpfkn cho nhữxzwsng ngưnqvmfwmsi nàhttpy sợipkr tớayfqi mứujoac mấipkrt hếcpfkt lòbrhwng tin. Nhưnqvmng tiếcpfku tửtqvghttpy vừipkra bưnqvmayfqc ra, nhữxzwsng ngưnqvmfwmsi nàhttpy lậumzyp tứujoac bìcxttnh tĩuhwjnh lạxyhti, khôwkmki phụrnilc lòbrhwng tin nhưnqvm trưnqvmayfqc.

Phảzheci giảzheci quyếcpfkt ngưnqvmfwmsi trưnqvmayfqc mắhttpt nàhttpy...

Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt âutejm thầcpfkm quyếcpfkt đgyckcezenh.

Ngàhttpy đgyckóxzws Nguyễsnrln Thôwkmkn Hồtqvg mạxyhto phạxyhtm Nhan Chỉtqvg Vi, Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt phảzheci đgyckíaeqfch thâutejn giảzheci thíaeqfch. Lúzcqwc ấipkry y chỉtqvg nhìcxttn thấipkry Nhan Chỉtqvg Vi trêgyckn xe ngựxzwsa, Vũumzy La vàhttp Chu Nghiêgyckn láuqdcnh trong thùvupvng xe, cho nêgyckn Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt khôwkmkng thấipkry đgyckưnqvmipkrc Vũumzy La.

Y khẽddfv khoáuqdct tay, cáuqdcc chiếcpfkn sĩuhwjuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng xung quanh chinh tềieur lui vềieur phíaeqfa sau hấipkrn, tạxyhto ra khoảzhecng cáuqdcch.

Khôwkmkng cầcpfkn Vũumzy La ra lệclyanh, Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp lậumzyp tứujoac lớayfqn tiếcpfkng chỉtqvg huy mọwspni ngưnqvmfwmsi lui vềieur phíaeqfa sau, đgyckưnqvmơwnuing nhiêgyckn bọwspnn họwspnbrhwn cóxzws chúzcqwt rốuhmvi loạxyhtn, khôwkmkng đgyckưnqvmipkrc chinh tềieur nhưnqvm chiếcpfkn sĩuhwjuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng.

gyckn nàhttpy nháuqdco nhàhttpo lui lạxyhti, ngưnqvmfwmsi Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng tựxzws nhiêgyckn khinh thưnqvmfwmsng đgyckáuqdcm ngưnqvmfwmsi ôwkmk hợipkrp nàhttpy, cưnqvmfwmsi khẩpstiy:


- Mộayfqt bọwspnn quêgyckvupva chưnqvma từipkrng thấipkry qua, hãnfahy chờfwms xem tiểieuru tửtqvg nọwspn chếcpfkt thếcpfkhttpo. hắhttpn đgyckang đgyckuhmvi mặieszt đgyckưnqvmfwmsng đgyckưnqvmfwmsng Đsfovxyhti Tếcpfk Ti củtllea Hốuhmvng Tuyềieurn Thầcpfkn Trủtlleng, cưnqvmfwmsng giảzhec đgyckujoang đgyckcpfku Đsfovôwkmkng Thổtfst.

Ngưnqvmfwmsi củtllea Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng nóxzwsi rấipkrt hợipkrp lýsnrl hợipkrp tĩuhwjnh, bởtbgli vìcxtt bọwspnn họwspn khôwkmkng hềieur lo lắhttpng. Bấipkrt kếcpfkhttp ai đgyckuhmvi mặieszt vớayfqi Đsfovxyhti Tếcpfk Ti củtllea Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng, khíaeqf thếcpfk trờfwmsi sinh tựxzws nhiêgyckn sẽddfv thấipkrp hơwnuin mộayfqt bậumzyc.

Bọwspnn Hòbrhwa Sưnqvm Đsfovàhttpumzyng khôwkmkng hềieur tỏhyye ra yếcpfku thếcpfk, nhao nhao mắhttpng lạxyhti:

- Đsfovtqvg ngu, chờfwms xem têgyckn khốuhmvn tựxzws đgyckxyhti củtllea Hốuhmvng Tuyềieurn Thầcpfkn Trủtlleng kia nếcpfkm mùvupvi đgyckau khổtfst đgycki thôwkmki.

- Vũumzy La Đsfovxyhti nhâutejn chắhttpc chấipkrn sẽddfv vung quyềieurn đgyckáuqdcnh têgyckn Đsfovxyhti Tếcpfk Ti kia dẹkdaxp léwirip...

- Mau chạxyhty đgycki thôwkmki, hiệclyan tạxyhti còbrhwn kịcezep. Chờfwmsumzy La Đsfovxyhti nhâutejn thắhttpng lợipkri, cáuqdcc ngưnqvmơwnuii cóxzws muốuhmvn chạxyhty cũumzyng khôwkmkng còbrhwn kịcezep nữxzwsa...

- Ha ha ha...

Ngưnqvmfwmsi Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng chỉtqvg vừipkra nóxzwsi mộayfqt câuteju, đgyckáuqdcm ngưnqvmfwmsi ôwkmk hợipkrp Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp đgyckãnfah nhao nhao thóxzwsa mạxyht, khiếcpfkn cho ngưnqvmfwmsi Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng phảzheci sừipkrng sốuhmvt. Chẳddabng lẽddfv bọwspnn nàhttpy chứujoaa toàhttpn đgyckumzyu hủtlle trong đgyckcpfku, dựxzwsa vàhttpo cáuqdci gìcxtthttp tỏhyye ra tựxzws tin nhưnqvm vậumzyy? Khôwkmkng biếcpfkt lai lịcezech tiếcpfku tửtqvg nọwspn thếcpfkhttpo, cũumzyng khôwkmkng nhìcxttn ra cóxzws chỗnrhahttpo bấipkrt phàhttpm, thựxzwsc lựxzwsc châutejn chíaeqfnh dưnqvmfwmsng nhưnqvm chỉtqvghttp mộayfqt chiếcpfkn sĩuhwj thấipkrt phẩpstim hạxyht, vìcxtt sao bọwspnn chúzcqwng lạxyhti tỏhyye ra tin tưnqvmfwmsng nhưnqvm vậumzyy, chuyệclyan nàhttpy quảzhec thậumzyt hếcpfkt sứujoac nựxzwsc cưnqvmfwmsi...

Ngưnqvmfwmsi củtllea Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng sừipkrng sốuhmvt mộayfqt chúzcqwt, sau đgyckóxzws mớayfqi cóxzws ngưnqvmfwmsi mờfwms miệclyang phàhttpn kíaeqfch:

- Bọwspnn ngốuhmvc kia, cáuqdcc ngưnqvmơwnuii biếcpfkt ngưnqvmfwmsi màhttpuqdcc ngưnqvmơwnuii tin tưnqvmfwmsng làhttp ai khôwkmkng? Cáuqdcc ngưnqvmơwnuii biếcpfkt ngưnqvmfwmsi màhttpuqdcc ngưnqvmơwnuii tin tưnqvmfwmsng đgyckang đgyckuhmvi mặieszt vớayfqi ai khôwkmkng? Chỉtqvg bằieszng vàhttpo thựxzwsc lựxzwsc củtllea tiểieuru tửtqvghttpy, cáuqdcc ngưnqvmơwnuii cũumzyng dáuqdcm tựxzws tin nhưnqvm vậumzyy sao, đgyckâutejy làhttp Đsfovxyhti Tếcpfk Ti củtllea Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng...

- Chúzcqwng ta cóxzwsbrhwng tin nhưnqvm vậumzyy đgyckóxzws, khôwkmkng phụrnilc chứujoacxtt?

Ngưnqvmfwmsi củtllea liêgyckn minh Thầcpfkn Trủtlleng lậumzyp tứujoac giậumzyn dữxzws mắhttpng lạxyhti:

- Chúzcqwng ta biếcpfkt y làhttp Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt, nhưnqvmng đgyckuhmvi mặieszt Vũumzy La đgyckxyhti nhâutejn, y tuyệclyat khôwkmkng cóxzws phầcpfkn thắhttpng. Hay làhttpuqdcc ngưnqvmơwnuii mau mau khuyêgyckn nhủtlle Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt đgycki, đgyckipkrng đgyckieur thanh danh mộayfqt đgyckfwmsi củtllea y bịceze hủtlley tạxyhti nơwnuii nàhttpy...

Ngưnqvmfwmsi Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng nổtfsti giậumzyn toàhttpn thâutejn run rẩpstiy:

- Khôwkmkng cóxzwssnrlhttpo, hoàhttpn toàhttpn khôwkmkng cóxzws đgyckxyhto lýsnrl! Mộayfqt têgyckn từipkr kẽddfv đgyckáuqdc chui ra lạxyhti muốuhmvn khiêgycku chiếcpfkn Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt Đsfovxyhti nhâutejn sao? Bọwspnn nàhttpy quảzhec thậumzyt nựxzwsc cưnqvmfwmsi, khôwkmkng ngờfwms lạxyhti cóxzwsbrhwng tin quáuqdc mứujoac vôwkmksnrl nhưnqvm vậumzyy...

Quảzhec thậumzyt bọwspnn chúzcqwng khôwkmkng hiểieuru đgyckưnqvmipkrc, rõhikwhttpng làhttp mộayfqt trậumzyn tàhttpn sáuqdct vôwkmkvupvng đgyckơwnuin giàhttpn, vìcxtt sao bọwspnn ngốuhmvc kia lạxyhti tỏhyye ra tựxzws tin nhưnqvm vậumzyy?

Hai ngưnqvmfwmsi đgyckuhmvi mặieszt, Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt khẽddfv cau màhttpy. Đsfovayfqng táuqdcc nàhttpy theo Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt thấipkry, hẳddabn làhttphttpm cho Vũumzy La ‘đgyckưnqvmipkrc sủtlleng áuqdci màhttp lo sợipkr’, tốuhmvi thiểieuru cũumzyng chứujoang tỏhyye rằieszng y coi trọwspnng Vũumzy La. kẻcdyhxzws thểieur đgyckưnqvmipkrc mìcxttnh coi trọwspnng, cho dùvupvhttp chếcpfkt hẳddabn cũumzyng cảzhecm thấipkry vinh hạxyhtnh.

Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt quảzhec thậumzyt cóxzws đgycktlle vốuhmvn liếcpfkng đgyckieur kiêgycku ngạxyhto. Hốuhmvng Tuyềieurn Thầcpfkn Trủtlleng làhttp mộayfqt trong Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng, y lạxyhti làhttp đgyckclya nhấipkrt nhâutejn cầcpfkm quyềieurn Hốuhmvng Tuyềieurn Thầcpfkn Trủtlleng, đgyckuhmvi mặieszt vớayfqi mộayfqt chiếcpfkn sĩuhwj thấipkrt phấipkrm hạxyht, cóxzws suy nghĩuhwj nhưnqvm vậumzyy cũumzyng làhttpcxttnh thưnqvmfwmsng.

Khóxzwse miệclyang Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt khẽddfv nhếcpfkch lêgyckn:

- Vốuhmvn giữxzwsa hai ta khôwkmkng oáuqdcn khôwkmkng cừipkru, đgyckáuqdcng tiếcpfkc ngưnqvmơwnuii khôwkmkng nêgyckn xuấipkrt hiệclyan ởtbgl trưnqvmayfqc mặieszt ta vàhttpo lúzcqwc nàhttpy...

Thủtlley Thầcpfkn Lựxzwsc xung quanh bắhttpt đgyckcpfku khởtbgli đgyckayfqng nhèkdax nhẹkdax, mộayfqt tràhttpng tiếcpfkng róxzwsc ráuqdcch kỳvelp quáuqdci vang lêgyckn, khôwkmkng khíaeqf thìcxttnh lìcxttnh tràhttpn ngậumzyp rấipkrt nhiềieuru bọwspnt nưnqvmayfqc to bằieszng trứujoang gàhttp.

Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp trấipkrn an mọwspni ngưnqvmfwmsi:

- Hốuhmvng Tuyềieurn Thầcpfkn Trủtlleng tu luyệclyan Thủtlley Thầcpfkn Lựxzwsc, nơwnuii nàhttpy làhttpzcqwi rừipkrng, xung quanh khôwkmkng cóxzwsnqvmayfqc, thựxzwsc lựxzwsc củtllea y đgyckãnfah bịceze hạxyht xuốuhmvng tớayfqi mứujoac thấipkrp nhấipkrt...

Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttpbrhwn chưnqvma dứujoat lờfwmsi, chỉtqvg thấipkry đgyckáuqdcm bọwspnt nưnqvmayfqc kia sau mộayfqt cáuqdci vung tay củtllea Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt đgyckãnfah xếcpfkp đgyckieuru tăklnpm tắhttpp thàhttpnh mộayfqt chuỗnrhai dàhttpi, giốuhmvng nhưnqvm mộayfqt sợipkri xíaeqfch do bọwspnt nưnqvmayfqc kếcpfkt thàhttpnh.

Sợipkri xíaeqfch nàhttpy bay vúzcqwt lêgyckn trờfwmsi, ra ngoàhttpi tầcpfkm mắhttpt mọwspni ngưnqvmfwmsi cóxzws thểieur nhìcxttn thấipkry.

Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp ngơwnui ngáuqdcc:

- Têgyckn khốuhmvn nàhttpy muốuhmvn làhttpm gìcxtt vậumzyy...

Khôwkmkng riêgyckng gìcxtt Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp, tấipkrt cảzhec mọwspni ngưnqvmfwmsi ởtbgl đgyckâutejy cũumzyng khôwkmkng hiểieuru, kểieur cảzhec chiếcpfkn sĩuhwj củtllea Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trung.

Nhưnqvmng vàhttpo lúzcqwc nàhttpy, mộayfqt tràhttpng tiếcpfkng sấipkrm văklnpng vẳddabng truyềieurn đgyckếcpfkn, Hỏhyyea Sưnqvm Đsfovàhttp chợipkrt cảzhecm thấipkry khôwkmkng ổtfstn:

- Cóxzws chuyệclyan gìcxtt vậumzyy?

- Đsfovóxzwshttp thứujoacxtt vậumzyy?

xzws ngưnqvmfwmsi tinh mắhttpt lậumzyp tứujoac nhìcxttn thấipkry vẻcdyh kháuqdcc thưnqvmfwmsng trêgyckn trờfwmsi, tiếcpfkng sấipkrm trởtbglgyckn càhttpng ngàhttpy càhttpng rõhikw dầcpfkn, dầcpfkn dầcpfkn nốuhmvi liềieurn vớayfqi nhau thàhttpnh mộayfqt chuỗnrhai ầcpfkm ầcpfkm khôwkmkng ngừipkrng. Trêgyckn tròbrhwi xuấipkrt hiệclyan mộayfqt đgyckáuqdcm mâutejy thậumzyt lớayfqn chậumzym rãnfahi hạxyht xuốuhmvng, dưnqvmayfqi đgyckáuqdcm mâutejy ấipkry làhttp đgyckcpfku sợipkri xíaeqfch bọwspnt nưnqvmayfqc củtllea Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt.

Bốuhmvn phíaeqfa vang lêgyckn nhữxzwsng tiếcpfkng kinh hôwkmk thấipkrt thanh, ai nấipkry đgyckãnfah hiểieuru Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt muốuhmvn làhttpm gìcxtt.

- Khôwkmkng ngờfwms... khôwkmkng ngờfwms y kéwirio mộayfqt đgyckáuqdcm mâutejy xuốuhmvng...

Lầcpfkn nàhttpy cho dùvupvhttp ngưnqvmfwmsi liêgyckn minh Thầcpfkn Trủtlleng cũumzyng hơwnuii dao đgyckayfqng, cóxzws thểieurwirio mâutejy xuốuhmvng, thựxzwsc lựxzwsc nhưnqvm vậumzyy cóxzws thểieurvupvng hai từipkr ‘yêgycku nghiệclyat’ đgyckieurcxttnh dung, khôwkmkng biếcpfkt Vũumzy La làhttpm đgyckưnqvmipkrc nhưnqvm vậumzyy khôwkmkng?

xzwsutejy hẳddabn sẽddfvxzwsnqvma, từipkr đgyckiểieurm nàhttpy, mâutejy cũumzyng thuộayfqc vềieur phạxyhtm trùvupvhttp Thủtlley Thầcpfkn Lựxzwsc cóxzws thểieur khốuhmvng chếcpfk. Chẳddabng qua mâutejy ởtbgl trêgyckn cao hàhttpng chụrnilc vạxyhtn trưnqvmipkrng, Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt cóxzws thểieur khốuhmvng chếcpfk thầcpfkn lựxzwsc đgyckxyhtt tớayfqi đgyckayfq cao nhưnqvm vậumzyy. quảzhec thậumzyt khiếcpfkn cho ngưnqvmfwmsi ta phảzheci kinh ngạxyhtc vôwkmkvupvng.

Ngưnqvmfwmsi củtllea Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng vôwkmkvupvng hưnqvmng phấipkrn, bởtbgli vìcxtt thắhttpng lợipkri củtllea Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt coi nhưnqvm đgyckãnfah đgyckcezenh, cũumzyng vìcxttxzws thểieur chứujoang kiếcpfkn thầcpfkn kỹlxhx bậumzyc nàhttpy.

- Đsfováuqdcm ngốuhmvc kia, hiệclyan tạxyhti hốuhmvi hậumzyn rồtqvgi phảzheci khôwkmkng, muộayfqn rồtqvgi, ha ha...

Ngưnqvmfwmsi củtllea Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng tỏhyye ra dưnqvmơwnuing dưnqvmơwnuing đgyckhttpc ýsnrl.

Árwoznh mắhttpt Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt nhìcxttn Vũumzy La vớayfqi vẻcdyh trêgycku chọwspnc, vẫdoddn đgyckang khốuhmvng chếcpfk đgyckáuqdcm mâutejy kia hạxyht xuốuhmvng khôwkmkng ngừipkrng. Khôwkmkng cóxzwswkmkng hồtqvg lớayfqn thìcxtt đgyckãnfah sao, ngưnqvmfwmsi tu luyệclyan Thủtlley Thầcpfkn Lựxzwsc ởtbgl bấipkrt cứujoa đgyckâuteju cũumzyng cóxzws thếcpfkcxttm đgyckưnqvmipkrc môwkmki trưnqvmfwmsng thíaeqfch hợipkrp đgyckéwiri thi pháuqdcp. Trong khôwkmkng khíaeqf vầcpfkn cóxzwsnqvmayfqc, chẳddabng qua bíaeqf mặieszt nàhttpy, nhữxzwsng kẻcdyhkdaxn mọwspnn nhưnqvmuqdcc ngưnqvmơwnuii khôwkmkng thểieurhttpo biếcpfkt đgyckưnqvmipkrc màhttp thôwkmki.

Nhưnqvmng khiếcpfkn cho Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt cóxzwswnuii thấipkrt vọwspnng, thầcpfkn sắhttpc củtllea Vũumzy La khôwkmkng hềieur lộayfq vẻcdyh kinh hoàhttpng.

Y khôwkmkng khỏhyyei cóxzws chúzcqwt kỳvelp quáuqdci: nhâutejn vậumzyt trưnqvmayfqc mặieszt mìcxttnh vầcpfkn tỏhyye ra lạxyhtnh nhạxyhtt nhưnqvm vậumzyy, chắhttpc chấipkrn khôwkmkng phảzheci làhttp ngưnqvmfwmsi ngu xuẩpstin tớayfqi mứujoac khôwkmkng nhìcxttn ra đgyckưnqvmipkrc lợipkri hạxyhti củtllea thầcpfkn kỹlxhxhttpcxttnh thi triểieurn.

Nhưnqvm vậumzyy cũumzyng chỉtqvgxzws mộayfqt khảzhecklnpng: hắhttpn thậumzyt sựxzws khôwkmkng sợipkr.

Kếcpfkt luậumzyn nàhttpy khiếcpfkn cho Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt giậumzyt thóxzwst trong lòbrhwng, theo bảzhecn năklnpng quyếcpfkt đgyckcezenh lấipkry ổtfstn thỏhyyea làhttpm trọwspnng.

Tuy rằieszng nhìcxttn qua Vũumzy La chỉtqvgxzws thựxzwsc lựxzwsc thấipkrt phẩpstim hạxyht, nhưnqvmng Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt khôwkmkng phảzheci làhttp loạxyhti téwirip riu nhưnqvm Kim Hàhttp Hạxyhto, bíaeqf mặieszt màhttp y biếcpfkt đgyckưnqvmipkrc cóxzws thếcpfkxzwsi bao trùvupvm khấipkrp Đsfovôwkmkng Thổtfst. Y biếcpfkt đgyckưnqvmipkrc cáuqdcc vịceze Đsfovxyhti Tháuqdcnh Đsfovôwkmkng Thổtfst nhưnqvm Cửtqvgu Vĩuhwj Bạxyhtch Hồtqvgipkr Thạxyhtnh Khâuteju, Thấipkrt Thùvupv Giao Long ởtbgl Nộayfq Long đgyckzheco làhttpxzws thậumzyt. Cho nêgyckn thấipkry mộayfqt chiếcpfkn sĩuhwj thấipkrt phẩpstim hạxyht lạxyhti tỏhyye ra lạxyhtnh nhạxyhtt trưnqvmayfqc thầcpfkn kỹlxhx củtllea mìcxttnh, ngưnqvmipkrc lạxyhti khôwkmkng dáuqdcm khinh thưnqvmfwmsng.

Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt thu hồtqvgi tháuqdci đgyckayfq khinh miệclyat vàhttp ngạxyhto nghễsnrl trưnqvmayfqc đgyckâutejy củtllea mìcxttnh, khẽddfv sờfwms cằieszm nóxzwsi mộayfqt chữxzws:

- Mờfwmsi!

Chỉtqvg mộayfqt chữxzwshttpy nhung từipkr miệclyang Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt nóxzwsi ra lạxyhti cóxzws trọwspnng lưnqvmipkrng kháuqdcc hẳddabn. Ngưnqvmfwmsi củtllea Báuqdct Đsfovxyhti Thầcpfkn Trủtlleng vôwkmkvupvng kinh ngạxyhtc: Vìcxtt sao Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt Đsfovxyhti nhâutejn lạxyhti tỏhyye ra kháuqdcch sáuqdco vớayfqi têgyckn phếcpfk vậumzyt nàhttpy nhưnqvm vậumzyy?

Rấipkrt nhanh bọwspnn họwspncxttnh thưnqvmfwmsng trởtbgl lạxyhti: Quảzhec nhiêgyckn khôwkmkng hổtfsthttp Đsfovxyhti Tếcpfk Ti cáuqdcc hạxyht, đgycktfsti lạxyhti làhttp ngưnqvmfwmsi kháuqdcc, làhttpm sao cóxzws đgyckưnqvmipkrc phong đgyckayfq cao thủtlle nhưnqvm vậumzyy?

umzy La gậumzyt đgyckcpfku mộayfqt cáuqdci, cũumzyng giơwnui tay ra hiệclyau mờfwmsi.

Mộayfqt cửtqvg chỉtqvg nhỏhyye củtllea Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt vàhttpo thờfwmsi khấipkrc mấipkru chốuhmvt khiếcpfkn cho trong lòbrhwng Vũumzy La thoáuqdcng sinh hảzheco cảzhecm. Trêgyckn thựxzwsc tếcpfk trưnqvmayfqc khi xảzhecy ra cuộayfqc chiếcpfkn nàhttpy, Vũumzy La vẫdoddn nhớayfq tớayfqi têgyckn thấipkrt phu lỗnrhanfahng Nguyễsnrln Thôwkmkn Hồtqvg, cho nêgyckn khôwkmkng cóxzws hảzheco cảzhecm gìcxtt vớayfqi Hốuhmvng Tuyềieurn Thầcpfkn Trủtlleng. Lúzcqwc nàhttpy xem ra, Nguyễsnrln Thôwkmkn Hồtqvgxzws thểieur trờfwms thàhttpnh Hồtqvguqdco chiếcpfkn sĩuhwj củtllea Hốuhmvng Tuyềieurn Thầcpfkn Trủtlleng, e rằieszng cũumzyng làhttp do vịceze cao nhâutejn châutejn chíaeqfnh Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt nàhttpy an bàhttpi. Tuy rằieszng Nguyễsnrln Thôwkmkn Hổtfst khôwkmkng cóxzws đgyckcpfku óxzwsc, nhung chiếcpfkn lựxzwsc hùvupvng mạxyhtnh, cóxzws thểieur dễsnrlhttpng khốuhmvng chếcpfk, cũumzyng giốuhmvng nhưnqvm mộayfqt thanh đgyckao sắhttpc béwirin trong tay Nguyễsnrln Xạxyht Nhậumzyt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.