vbedm giávbedc nàtoxny Vũynhc La quen thuộbqkgc vôgfrykbrung. Tiềnukpn kiếuilop hắwpafn lúgedhc hùkbrung mạhqspnh nhấgybmt, phóqbqjng xuấgybmt nguyêdrknn hồjfntn cóqbqj thểmgpi bao trùkbrum phạhqspm vi trăzrtlm dậjxmhm.

Hiệxaqcn tạhqspi trong phạhqspm vi năzrtlm trưstyrcgrjng, trong khôgfryng khíoridstyrpsehi lòfedong đpjmngybmt tràtoxnn ngậjxmhp mộbqkgt cỗuilo âhkvzm lựscolc môgfryng manh. Bấgybmt quávbed phạhqspm vi cảehaam ứhibyng củmgpia Vũynhc La quávbed nhòfedo, thậjxmht sựscol khóqbqjfedong phávbedt giávbedc đpjmnưstyrcgrjc gìclnu từcgrj cỗuilo âhkvzm lựscolc môgfryng manh nàtoxny.

ynhc La thoávbedng đpjmnbqkgng trong lòfedong, quyếuilot đpjmnzrrunh mạhqspo hiềnukpm mộbqkgt phen.

Hấgybmn mỡbqkg rộbqkgng nguyêdrknn hồjfntn củmgpia mìclnunh mộbqkgt chúgedht, cảehaam ứhibyng mộbqkgt chúgedht, dưstyrcrqfng nhưstyr khôgfryng cóqbqjclnu khôgfryng ốcwban, lạhqspi mỡbqkg rộbqkgng thêdrknm vàtoxni phâhkvzn. Cứhiby khôgfryng ngừcgrjng thăzrtlm dòfedo nhưstyr vậjxmhy, rốcwbat cụtisgc mỡbqkg rộbqkgng nguyêdrknn hồjfntn ra tớpsehi phạhqspm vi bảehaay trưstyrcgrjng.

Cứhiby nhưstyr vậjxmhy, diệxaqcn tíoridch tăzrtlng lêdrknn rấgybmt nhiềnukpu, tin tứhibyc cảehaam ứhibyng đpjmnưstyrcgrjc lạhqspi càtoxnng nhiềnukpu. Vũynhc La cẩbiovn thậjxmhn tìclnum hiểmgpiu, phávbedt hiệxaqcn nhữsnfnng tia âhkvzm lựscolc nàtoxny cuốcwbai cùkbrung đpjmnnukpu đpjmnjfntgfry vềnukp mộbqkgt hưstyrpsehng. Lúgedhc nàtoxny hắwpafn đpjmnãozpv hiểmgpiu rõmfuz, bèsursn thởnukp ra mộbqkgt hơifbei thậjxmht dàtoxni, sau đpjmnóqbqj thu nguyêdrknn hồjfntn trờcrqf vềnukp.

Tuy rằgrpvng khôgfryng cóqbqjclnu phávbedt sinh ngoàtoxni ýmfuz muốcwban, nhung Vũynhc La vầaeqmn lo lắwpafng đpjmnnukp phòfedong. Hiệxaqcn tạhqspi hắwpafn bịzrru cảehaanh giớpsehi ávbedp chếuilo, tuy rằgrpvng nguyêdrknn hồjfntn hùkbrung mạhqspnh nhưstyrng khôgfryng cóqbqjvbedch nàtoxno sửnaev dụtisgng.


Phóqbqjng xuấgybmt nguyêdrknn hồjfntn ra ngoàtoxni thâhkvzn thểmgpi nhưstyr vậjxmhy, nếuilou khôgfryng xảehaay ra chuyệxaqcn gìclnufedon may, mộbqkgt khi cóqbqj chuyệxaqcn gìclnu ngoàtoxni ýmfuz muốcwban, hậjxmhu quảehaa thiếuilot tưstyrcrqfng khôgfryng chịzrruu nổmgpii.

Sau khi tìclnum đpjmnưstyrcgrjc phưstyrơifbeng hưstyrpsehng củmgpia Niêdrknn Luâhkvzn Mộbqkg Đwvenzrrua, Vũynhc La nhìclnun nhìclnun đpjmnávbedm chiếuilon sĩfedodrknu tộbqkgc đpjmnang canh gávbedc cávbedch đpjmnóqbqj khôgfryng xa, âhkvzm thầaeqmm lặwpafng lẽstyr nằgrpvm xuốcwbang.

vbedc chiếuilon sĩfedodrknu tộbqkgc đpjmnưstyrơifbeng nhiêdrknn khôgfryng dávbedm quấgybmy rầaeqmy.

vbedng sớpsehm hôgfrym sau, Hỏrmeza Sưstyr Đwvenàtoxngfrykbrung lễfedo phénjdip tiếuilon đpjmnếuilon hôgfryi mộbqkgt câhkvzu:

- Vũynhc La Đwvenhqspi nhâhkvzn, chúgedhng ta nêdrknn đpjmni theo hưstyrpsehng nàtoxno?

Thậjxmht ra mọjxmhi ngưstyrcrqfi khôgfryng trôgfryng cậjxmhy vàtoxno Vũynhc La cóqbqj thểmgpi đpjmnưstyra ra đpjmnưstyrcgrjc đpjmnnukp nghịzrruclnu, dùkbru sao bọjxmhn họjxmhynhcng hiếuilou đpjmnưstyrcgrjc cóqbqj chúgedht khóqbqj khăzrtln.

ynhc La nhìclnun nhìclnun xung quanh, chỉkdnptoxno phưstyrơifbeng hưstyrpsehng mìclnunh cảehaam ứhibyng đpjmnưstyrcgrjc đpjmnêdrknm qua:

- Phíorida nàtoxny.

Hỏrmeza Sưstyr Đwvenàtoxn sừcgrjng sốcwbat:

- Phíorida nàtoxny ưstyr?

ynhc La gậjxmht đpjmnaeqmu khẳmgping đpjmnzrrunh, sau đpjmnóqbqjstyrpsehc đpjmni.

Hỏrmeza Sưstyr Đwvenàtoxn ngâhkvzy ngưstyrcrqfi mộbqkgt chúgedht mớpsehi hồjfnti phụtisgc tinh thầaeqmn lạhqspi, vộbqkgi vàtoxnng kêdrknu gọjxmhi mọjxmhi ngưstyrcrqfi:

- Mau, mau lêdrknn đpjmnưstyrcrqfng.


fedon gầaeqmn távbedm mưstyrơifbei chiếuilon sĩfedodrknu tộbqkgc lậjxmhp tứhibyc xuấgybmt phávbedt theo sau Vũynhc La.

Rốcwbat cụtisgc cũynhcng cóqbqj ngưstyrcrqfi thầaeqmm nóqbqji trong lòfedong, thậjxmht làtoxn phưstyrơifbeng hưstyrpsehng nàtoxny sao, Vũynhc La Đwvenhqspi nhâhkvzn cóqbqj lầaeqmm khôgfryng? Tuy rằgrpvng chiếuilon lựscolc củmgpia lãozpvo nhâhkvzn gia vôgfry song thậjxmht, nhưstyrng chuyệxaqcn nàtoxny cũynhcng khôgfryng phảehaai dựscola vàtoxno chiếuilon lựscolc làtoxnqbqj thếuilo giảehaai quyếuilot.

Đwveni tớpsehi giữsnfna trưstyra cũynhcng khôgfryng thấgybmy bóqbqjng dávbedng Niêdrknn Luâhkvzn Mộbqkg Đwvenzrrua đpjmnâhkvzu, trong lòfedong mọjxmhi ngưstyrcrqfi cũynhcng cóqbqj chúgedht khôgfryng tin.

Dọjxmhc đpjmnưstyrcrqfng mọjxmhi ngưstyrcrqfi gậjxmhp phảehaai ba hung thúgedh, trong đpjmnóqbqjqbqj mộbqkgt con làtoxn Lam Lâhkvzn Băzrtlng Mãozpvng, hung thúgedh nhịzrru phẩbiovm thưstyrcgrjng. Sau khi mọjxmhi ngưstyrcrqfi giếuilot chếuilot, Hỏrmeza Sưstyr Đwvenàtoxn vộbqkgi vàtoxnng dùkbrung mộbqkgt chiếuiloc chénjdin gỗuilo đpjmnscolng lấgybmy xàtoxn đpjmnan, chạhqspy nhanh tớpsehi cạhqspnh Vũynhc La:

- Vũynhc La Đwvenhqspi nhâhkvzn, thờcrqfi tiếuilot nóqbqjng bứhibyc, thứhibytoxny lạhqspnh lẽstyro, mang cho ngàtoxni giảehaai khávbedt.

ynhc La thầaeqmm căzrtlm tứhibyc trong lòfedong, đpjmnâhkvzy làtoxn thứhibyqbqj giávbed trịzrru nhấgybmt trêdrknn ngưstyrcrqfi hung thúgedh nhịzrru phẩbiovm thưstyrcgrjng, bọjxmhn phávbed củmgpia nàtoxny lạhqspi sửnaev dụtisgng làtoxnm móqbqjn giảehaai khávbedt.

Nhưstyrng ngưstyrcrqfi ta cóqbqjfedong tốcwbat mờcrqfi mìclnunh, nếuilou nhậjxmhn lấgybmy rồjfnti cấgybmt đpjmni khôgfryng khỏrmezi cóqbqj vẻgybm hẹcgrjp hòfedoi nhỏrmez mọjxmhn. Cho nêdrknn tuy rằgrpvng Vũynhc La cảehaam thấgybmy phíorid củmgpia, nhưstyrng cũynhcng đpjmnàtoxnnh làtoxnm ra vẻgybm lạhqspnh nhạhqspt, hávbed miệxaqcng nuốcwbat chừcgrjng viêdrknn xàtoxn đpjmnan kia.

toxn đpjmnan vàtoxno bụtisgng rồjfnti, Vũynhc La vầaeqmn khôgfryng ngừcgrjng oávbedn trávbedch, bọjxmhn nhàtoxn quêdrkntoxny, Đwvenôgfryng Thổmgpi quảehaa thậjxmht tàtoxni nguyêdrknn phong phúgedh, nhung cávbedc ngưstyrơifbei cũynhcng khôgfryng thếuilo phíorid củmgpia nhưstyr vậjxmhy đpjmnưstyrcgrjc...

Giữsnfna trưstyra mọjxmhi ngưstyrcrqfi nghi ngơifbei mộbqkgt lávbedt, buổmgpii chiềnukpu lạhqspi tiếuilop tụtisgc xuấgybmt phávbedt. Tuy rằgrpvng mọjxmhi ngưstyrcrqfi cảehaam thấgybmy khôgfryng vui trong lòfedong, nhưstyrng nểmgpi mặwpaft Vũynhc La cho nêdrknn khôgfryng thểmgpi khôgfryng tiếuilop tụtisgc tiếuilon tớpsehi theo phưstyrơifbeng hưstyrpsehng đpjmnãozpv đpjmnzrrunh.

Khôgfryng ngờcrqf vừcgrja xuấgybmt phávbedt, đpjmni tớpsehi khôgfryng xa, vòfedong qua hai ngọjxmhn núgedhi, trưstyrpsehc mặwpaft mọjxmhi ngưstyrcrqfi chợcgrjt xuấgybmt hiệxaqcn mộbqkgt thung lũynhcng trốcwbang trảehaai. Giữsnfna thung lũynhcng nàtoxny cóqbqj từcgrjng vòfedong mộbqkgt loạhqspi câhkvzy khôgfryng biếuilot têdrknn đpjmnhibyng sừcgrjng sữsnfnng, giốcwbang nhưstyrfedong tuổmgpii (niêdrknn luâhkvzn). Vịzrru tríorid trung tâhkvzm lõmfuzm xuốcwbang, khôgfryng thểmgpi nhìclnun rõmfuz trong đpjmnóqbqj rốcwbat cụtisgc cóqbqj nhữsnfnng gìclnu.

ynhc La còfedon đpjmnang sữsnfnng sờcrqf, Hỏrmeza Sưstyr Đwvenàtoxntoxn ngưstyrcrqfi đpjmnaeqmu tiêdrknn cóqbqj phàtoxnn ứhibyng, ngửnaeva mặwpaft lêdrknn trờcrqfi cưstyrcrqfi to:

- Ha ha ha, chúgedhng ta tớpsehi nơifbei rồjfnti, Niêdrknn Luâhkvzn Mộbqkg Đwvenzrrua, nơifbei nàtoxny chíoridnh làtoxn Niêdrknn Luâhkvzn Mộbqkg Đwvenzrrua!

Mọjxmhi ngưstyrcrqfi hoan hôgfry mộbqkgt trậjxmhn, nếuilou đpjmnãozpvtoxno Vũynhc Uyêdrknn sơifben, cuốcwbai cùkbrung lạhqspi khôgfryng tìclnum đpjmnưstyrcgrjc Niêdrknn Luâhkvzn Mộbqkg Đwvenzrrua, vậjxmhy thậjxmht sựscoltoxn buồjfntn bựscolc vôgfrykbrung. Hiệxaqcn tạhqspi đpjmnãozpvclnum đpjmnưstyrcgrjc đpjmnếuilon noi, mọjxmhi ngưstyrcrqfi xem nhưstyr dỡbqkg bỏrmezvbednh nặwpafng trong lòfedong, vôgfrykbrung vui sưstyrpsehng.


- Vũynhc La Đwvenhqspi nhâhkvzn quảehaa thậjxmht làtoxn thầaeqmn nhâhkvzn!

gedhc trưstyrpsehc còfedon cóqbqj mộbqkgt sốcwba chiếuilon sĩfedodrknu tộbqkgc nghi ngờcrqfynhc La, lúgedhc nàtoxny chỉkdnp biếuilot kíoridnh nểmgpi. Tuy rằgrpvng bọjxmhn họjxmh khôgfryng biếuilot rốcwbat cụtisgc Vũynhc La làtoxnm thếuilotoxno biếuilot đpjmnưstyrcgrjc, nhưstyrng hiệxaqcn tạhqspi trong cảehaam nhậjxmhn củmgpia bọjxmhn họjxmh, Vũynhc La quảehaa thậjxmht khôgfryng gìclnutoxn khôgfryng làtoxnm đpjmnưstyrcgrjc.

vbedm ngưstyrcrqfi Kim Hàtoxn Hạhqspo lạhqspi cóqbqj cảehaam giávbedc khávbedc vớpsehi nhữsnfnng ngưstyrcrqfi còfedon lạhqspi. Bọjxmhn họjxmh ngàtoxnn vạhqspn lầaeqmn khôgfryng ngờcrqf, lầaeqmn hàtoxnnh trìclnunh Vũynhc Uyêdrknn sơifben nàtoxny gậjxmhp đpjmnưstyrcgrjc Vũynhc La, chíoridnh làtoxn phúgedhc duyêdrknn lớpsehn nhấgybmt củmgpia mìclnunh.

Nhìclnun lạhqspi ngưstyrcrqfi củmgpia nhữsnfnng Thầaeqmn Trủmgping khávbedc, bao gồjfntm cảehaa thùkbru hạhqsp củmgpia Hỏrmeza Sưstyr Đwvenàtoxn, ngưstyrcrqfi nàtoxno cũynhcng mang thưstyrơifbeng tíoridch khôgfryng nhiềnukpu thìclnu íoridt, chỉkdnpqbqjvbedm ngưstyrcrqfi bọjxmhn họjxmhfedo đpjmnaeqmu tớpsehi châhkvzn khôgfryng mấgybmt mộbqkgt sợcgrji lôgfryng.

Tuy rằgrpvng ngay từcgrj đpjmnaeqmu bọjxmhn họjxmhqbqj chúgedht mâhkvzu thuầaeqmn cùkbrung Vũynhc La, nhưstyrng cóqbqj đpjmnưstyrcgrjc thuậjxmhn lợcgrji làtoxn quen biếuilot Vũynhc La từcgrj trưstyrpsehc, cho nêdrknn hiệxaqcn tạhqspi bọjxmhn họjxmh đpjmnãozpv trởnukp thàtoxnnh ngưstyrcrqfi củmgpia Vũynhc La. Mỗuiloi khi gậjxmhp nguy hiểmgpim, khôgfryng biếuilot Vũynhc La cốcwba ýmfuz hay vôgfryfedonh, đpjmnnukpu ưstyru tiêdrknn cứhibyu bọjxmhn họjxmh trưstyrpsehc. Từcgrj đpjmniểmgpim nàtoxny cóqbqj thếuilo thấgybmy đpjmnưstyrcgrjc, Vũynhc La cũynhcng cóqbqjoridnh phúgedhc hậjxmhu, tuy rằgrpvng khôgfryng nóqbqji ra ngoàtoxni miệxaqcng, nhưstyrng sựscol thậjxmht cũynhcng đpjmnãozpv chứhibyng minh.

Bọjxmhn Kim Hàtoxn Hạhqspo, Kim A Na cóqbqjifbei hốcwbai hậjxmhn, nếuilou khôgfryng phảehaai lúgedhc trưstyrpsehc bọjxmhn họjxmh lấgybmy mắwpaft chóqbqj nhìclnun ngưstyrcrqfi, mang dạhqsp tiếuilou nhâhkvzn đpjmno lòfedong quâhkvzn tửnaev, nóqbqji khôgfryng chừcgrjng hiệxaqcn tạhqspi quan hệxaqc vớpsehi Vũynhc La càtoxnng tiếuilon sâhkvzu hơifben mộbqkgt bưstyrpsehc, cóqbqj thểmgpi vẻgybm mặwpaft Vũynhc La hiệxaqcn tạhqspi sẽstyr khôgfryng lạhqspnh lùkbrung vớpsehi bọjxmhn họjxmh nhưstyr

qbqj mộbqkgt vịzrru cao thùkbru nhưstyr vậjxmhy tọjxmha trấgybmn, đpjmncwbai vớpsehi Phưstyrcgrjng Kim Thầaeqmn Trủmgping quảehaa thậjxmht cóqbqj íoridch rấgybmt nhiềnukpu.

Nhưstyrng hiệxaqcn tạhqspi Kim Hàtoxn Hạhqspo hiểmgpiu rấgybmt rõmfuztoxnng, e rằgrpvng duyêdrknn phậjxmhn giữsnfna Vũynhc La vàtoxn Phưstyrcgrjng Kim Thầaeqmn Trủmgping sẽstyr chấgybmm dứhibyt khi ra khỏrmezi Vũynhc Uyêdrknn sơifben. Y thâhkvzn làtoxn Hổmgpivbedo chiếuilon sĩfedo củmgpia Phưstyrcgrjng Kim Thầaeqmn Trủmgping, làtoxnm sao lạhqspi khôgfryng cảehaam thấgybmy tiếuiloc nuốcwbai trong lòfedong?

ynhc La khôgfryng biếuilot tâhkvzm trạhqspng bùkbrui ngùkbrui cảehaam khávbedi củmgpia bọjxmhn Kim Hàtoxn Hạhqspo sau lưstyrng, nhìclnun thung lũynhcng rộbqkgng rãozpvi trưstyrpsehc mặwpaft, chậjxmhm rãozpvi nóqbqji:

- Đwvenâhkvzy làtoxn Niêdrknn Luâhkvzn Mộbqkg Đwvenzrrua...

Trong mắwpaft đpjmnávbedm chiếuilon sĩfedodrknu tộbqkgc bêdrknn cạhqspnh, Niêdrknn Luâhkvzn Mộbqkg Đwvenzrrua làtoxn từcgrjng vòfedong cổmgpi thụtisg họjxmhp lạhqspi tạhqspo thàtoxnnh vòfedong tuổmgpii, bấgybmt quávbed phạhqspm vi rộbqkgng lớpsehn màtoxn thôgfryi.

Nhưstyrng tầaeqmm mắwpaft Vũynhc La lạhqspi nhìclnun sâhkvzu hơifben nữsnfna.

Tiềnukpn kiếuilop hắwpafn chíoridnh làtoxnvbed chủmgpi Nam Hoang, trấgybmn thùkbru Nam Hoang chíoridn mưstyrơifbei chíoridn năzrtlm, cóqbqjgfry sốcwbastyrcrqfng hàtoxno Nam Hoang lấgybmy lòfedong nịzrrunh bợcgrj, đpjmnmgpi loạhqspi kỳfedo trâhkvzn dịzrru bảehaao, đpjmnmgpi loạhqspi côgfryng phávbedp trâhkvzn quýmfuz, cuồjfntn cuộbqkgn khôgfryng ngừcgrjng đpjmnưstyra vàtoxno Hoang Vâhkvzn thàtoxnnh.

Trong đpjmnávbedm Ma tu Nam Hoang, cóqbqj rấgybmt nhiềnukpu ngưstyrcrqfi sửnaev dụtisgng luyệxaqcn phávbedp âhkvzm hồjfntn. Tuy rằgrpvng Vũynhc La khôgfryng thíoridch côgfryng phávbedp nàtoxny, nhung lúgedhc ràtoxnnh rỗuiloi cũynhcng cóqbqj liếuiloc sơifbe qua, cho nêdrknn cóqbqj đpjmniềnukpu hiểmgpiu biếuilot.

Tuy rằgrpvng Vũynhc La khôgfryng nhìclnun ra Niêdrknn Luâhkvzn Mộbqkg Đwvenzrrua trưstyrpsehc mắwpaft mìclnunh rốcwbat cụtisgc làtoxn loạhqspi trậjxmhn phávbedp gìclnu, nhưstyrng cóqbqj thểmgpi nhìclnun ra đpjmnưstyrcgrjc, nhữsnfnng câhkvzy cổmgpi thụtisgtoxny kếuilot hợcgrjp lạhqspi vớpsehi nhau, vừcgrja khénjdio cóqbqj thểmgpi ngưstyrng tụtisg âhkvzm khíorid trong phạhqspm vi mấgybmy ngàtoxnn dậjxmhm.

ifben nữsnfna Vũynhc La phỏrmezng đpjmnvbedn, khôgfryng chỉkdnp ngưstyrng tụtisg đpjmnơifben giảehaan nhưstyr vậjxmhy, nếuilou cóqbqj nhâhkvzn vậjxmht cao minh thao túgedhng, e rằgrpvng còfedon cóqbqj thểmgpiehaanh hưstyrpsehng đpjmnếuilon biếuilon hóqbqja củmgpia âhkvzm khíorid mấgybmy ngàtoxnn dậjxmhm xung quanh.

Nhìclnun thấgybmy cảehaanh tưstyrcgrjng trưstyrpsehc mặwpaft, Vũynhc La gầaeqmn nhưstyrqbqj thểmgpi khẳmgping đpjmnzrrunh, bêdrknn ngoàtoxni Vũynhc Uyêdrknn sơifben bỗuilong nhiêdrknn xuấgybmt hiệxaqcn nhiềnukpu âhkvzm thúgedh nhưstyr vậjxmhy, chắwpafc chấgybmn làtoxn do Niêdrknn Luâhkvzn Mộbqkg Đwvenzrrua giờcrqf tròfedo quỷuilo quávbedi.

Chỉkdnp bằgrpvng vàtoxno đpjmniểmgpim nàtoxny, Niêdrknn Luâhkvzn Mộbqkg Đwvenzrrua đpjmnãozpvqbqj thểmgpi chiếuilom cứhiby vịzrru tríorid đpjmnxaqc nhấgybmt hiềnukpm cảehaanh Vũynhc Uyêdrknn sơifben, ba hiểmgpim cảehaanh còfedon lạhqspi phảehaai nénjdip sang bêdrknn nhưstyrcrqfng chỗuilo.

toxn đpjmnávbedm câhkvzy cổmgpi thụtisg kia cũynhcng hếuilot sứhibyc kỳfedo lạhqsp, tuy rằgrpvng chúgedhng sinh trưstyrcrqfng ởnukp Đwvenôgfryng Thổmgpi, nhưstyrng đpjmnávbedm dâhkvzn bảehaan xứhiby nhưstyr Hỏrmeza Sưstyr Đwvenàtoxn lạhqspi chưstyra từcgrjng thấgybmy qua.

ynhc La quan sávbedt từcgrj xa, khẽstyr cau màtoxny ngưstyrng tụtisg thịzrru lựscolc, cóqbqj thểmgpi quan sávbedt rõmfuztoxnng hìclnunh dávbedng đpjmnávbedm cổmgpi thụtisg kia, thoávbedng đpjmnbqkgng trong lòfedong, chẳmgping lẽstyrtoxn...

Hắwpafn vộbqkgi vàtoxnng chạhqspy nhưstyr đpjmndrknn vàtoxno thung lũynhcng, Hỏrmeza Sưstyr Đwvenàtoxn thấgybmy vậjxmhy giậjxmht mìclnunh kinh hãozpvi, vộbqkgi vàtoxnng đpjmnuổmgpii theo gọjxmhi to:

- Đwvenhqspi nhâhkvzn... xin Đwvenhqspi nhâhkvzn bìclnunh tĩfedonh mộbqkgt chúgedht, nơifbei nàtoxny cựscolc kỳfedo hung hiểmgpim. Chờcrqf chúgedhng ta chinh đpjmncwban nhâhkvzn mãozpv, sau đpjmnóqbqj sẽstyr theo ngàtoxni cùkbrung nhau tiếuilon vàtoxno...

ynhc La khoávbedt tay ngăzrtln lạhqspi, sau đpjmnóqbqj ngừcgrjng lạhqspi bêdrknn bờcrqf Niêdrknn Luâhkvzn Mộbqkg Đwvenzrrua.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.