Nhữutptng sợsujzi dâzqwiy leo lâzqwiu đferszooli thôagff to giốxmvxng nhưqwgs nhữutptng cáwfaonh tay quỷleei quáwfaoi ôagffm lấaeuky ngọsgkyn núzooli, nhữutptng thâzqwin đfersyryui thụzlya to tưqwgsbdsfng dựkvmzng đferstqwjng rảtqwji ráwfaoc. cỏiztu hoang dưqwgsbdsfi châzqwin đfersyryui thụzlyaeaujcwdsnh răcuoung cưqwgsa trêopccn méxsgdp láwfao, toáwfaot ra vẻtntbagffng kíaeukch hung tợsujzn.

Thâzqwin ởfgof mộeepht đfersxzala phưqwgsơrjrrng kinh khủxsgdng quỷleei dịxzal nhưqwgs vậsrkky, cho dùbknj đfersáwfaom Yêopccu tộeephc trờzooli sinh thầtqwjn kinh vữutptng vàxszbng, cũpriqng cảtqwjm thấaeuky trong lòfbgfng hơrjrri sợsujz sệsyxwt. Mộeepht nơrjrri khi ho còfbgfwfaoy nhưqwgs vậsrkky sinh ra sinh linh, ấaeukt hẳpblbn hếfelvt sứtqwjc tàxszbn nhẫynxsn hiếfelvu sáwfaot.

Hỏiztua Sưqwgs Đylyoàxszb dẫynxsn theo hai têopccn chiếfelvn sĩydwtbknjng mạyryunh đfersi trưqwgsbdsfc dẫynxsn đfersưqwgszoolng, ba móeaujn dịxzal bảtqwjo lăcuoung khôagffng bay múzoola, quéxsgdt sạyryuch dâzqwiy leo ngăcuoun đfersưqwgszoolng.

Tấaeukt cảtqwj mọsgkyi ngưqwgszooli vôagffbknjng cẩqgcmn thậsrkkn, khôagffng dáwfaom pháwfaot ra tiếfelvng đferseephng lớbdsfn.

zqwim nhậsrkkp vàxszbo đfersưqwgssujzc vàxszbi dậsrkkm, xung quanh lặcwdsng ngắbdsft nhưqwgs tờzool, nhưqwgsng khôagffng gậsrkkp nguy hiểckajm gìcwds. Vũpriq La bỗtednng nhiêopccn ngừkvmzng lạyryui, khoáwfaot tay mộeepht cáwfaoi, cảtqwj đferseephi ngũpriq lậsrkkp tứtqwjc đferstqwjng im phăcuoung phắbdsfc, so ra uy vọsgkyng củxsgda hắbdsfn còfbgfn cao hơrjrrn Hỏiztua Sưqwgs Đylyoàxszb.

zoolc nàxszby đfersưqwgsơrjrrng nhiêopccn Hỏiztua Sưqwgs Đylyoàxszb khôagffng hềxnho tỏiztu ra ghen tịxzal, cóeauj vẻtntb lo lắbdsfng chạyryuy tớbdsfi nhôagff giọsgkyng


- Vũpriq La đfersyryui nhâzqwin pháwfaot hiệsyxwn chuyệsyxwn gìcwds vậsrkky?

priq La ngóeaujng nhìcwdsn bốxmvxn phíaeuka, chậsrkkm rãkkmni nóeauji:

- Chíaeuknh làxszb bởfgofi vìcwds khôagffng pháwfaot hiệsyxwn tìcwdsnh huốxmvxng gìcwds, ta mớbdsfi cảtqwjm thấaeuky cóeauj vẻtntb kháwfaoc thưqwgszoolng.

Sắbdsfc mặcwdst Kim Hàxszb Hạyryuo tỏiztu ra ngưqwgsng trọsgkyng:

- Vũpriq Uyêopccn sơrjrrn chíaeuknh làxszb cổxnho Đylyoxzala nổxnhoi danh, vôagffbknjng hung hiểckajm, chúzoolng ta tiếfelvn vàxszbo lâzqwiu nhưqwgs vậsrkky lạyryui khôagffng gậsrkkp phảtqwji chúzoolt nguy hiểckajm gìcwds, quảtqwj thậsrkkt làxszbagfffelv...

rjrrn trăcuoum ngưqwgszooli xâzqwim nhậsrkkp Vũpriq Uyêopccn sơrjrrn vàxszbi dậsrkkm, lạyryui khôagffng gậsrkkp mộeepht hung thúzoolxszbo cảtqwj, quảtqwj thậsrkkt khiếfelvn cho ngưqwgszooli ta phảtqwji sinh lòfbgfng nghi hoặcwdsc.

priq La chậsrkkm rãkkmni phóeaujng xuấaeukt nguyêopccn hồopygn, vừkvmza ra lậsrkkp tứtqwjc cảtqwjm nhậsrkkn đfersưqwgssujzc khôagffng khíaeuk xung quanh tràxszbn ngậsrkkp oáwfaon niệsyxwm sáwfaot khíaeukagffbknjng vôagff tậsrkkn. sắbdsfc mặcwdst hắbdsfn đfersyryui biếfelvn, quáwfaot to mộeepht tiếfelvng:

- Mau mau lui lạyryui...

Mọsgkyi ngưqwgszooli đfersang đfersxzalnh hàxszbnh đferseephng, bỗtednng nhiêopccn trêopccn mặcwdst đfersaeukt run lêopccn mộeepht trậsrkkn, câzqwiy cỏiztu rung rinh giốxmvxng nhưqwgs từkvmzng con lụzlyac long.

Nhữutptng mốxmvxi nguy khôagffng biếfelvt làxszbcwdsqgcmn trong câzqwiy cỏiztu, từkvmz bốxmvxn phưqwgsơrjrrng táwfaom hưqwgsbdsfng àxszbo àxszbo kéxsgdo vềxnho phíaeuka mọsgkyi ngưqwgszooli.

- Cóeauj chuyệsyxwn gìcwds vậsrkky?

eauj ngưqwgszooli kêopccu to, Hỏiztua Sưqwgs Đylyoàxszb bảtqwjn lãkkmnnh cao hơrjrrn mọsgkyi ngưqwgszooli mộeepht bậsrkkc, trấaeukn đfersxzalnh hơrjrrn nhiềxnhou, vộeephi vàxszbng gầtqwjm to mộeepht tiếfelvng:

- Bìcwdsnh tĩydwtnh, khôagffng cầtqwjn biếfelvt làxszb thứtqwjcwds, giếfelvt trưqwgsbdsfc nóeauji sau.


Tiếfelvng héxsgdt nàxszby khiếfelvn cho lòfbgfng quâzqwin ổxnhon đfersxzalnh trởfgof lạyryui. Hỏiztua Sưqwgs Đylyoàxszb đfersi đferstqwju, dịxzal bảtqwjo củxsgda y lăcuoung khôagffng chéxsgdm vềxnho phíaeuka mộeepht con ‘lụzlyac long’.

DỊcvsy bảtqwjo củxsgda Hỏiztua Sưqwgs Đylyoàxszb chéxsgdm trúzoolng ‘lụzlyac long’ tạyryuo ra thanh âzqwim bộeephp mộeepht tiếfelvng vôagffbknjng kỳylyo quáwfaoi, khiếfelvn cho ngưqwgszooli ta khôagffng phâzqwin biệsyxwt đfersưqwgssujzc làxszb chéxsgdm vàxszbo thứtqwjcwds. Cáwfaoc chiếfelvn sĩydwtopccu tộeephc xung quanh cũpriqng đfersãkkmn ra tay, trong lúzoolc nhấaeukt thờzooli thầtqwjn quang lóeauje sáwfaong rựkvmzc rỡtedn mộeepht vùbknjng, màxszb sắbdsfc mặcwdst Hỏiztua Sưqwgs Đylyoàxszb thìcwdsnh lìcwdsnh đfersyryui biếfelvn.

‘Lụzlyac long’ màxszb y mớbdsfi vừkvmza chéxsgdm trúzoolng dưqwgsbdsfi đfersaeukt thìcwdsnh lìcwdsnh bay lêopccn khôagffng, dịxzal bảtqwjo củxsgda Hỏiztua Sưqwgs Đylyoàxszb kẹzlyat trong thâzqwin thểckaj ‘lụzlyac long’, khôagffng thu vềxnho đfersưqwgssujzc.

‘Lụzlyac long’ kia lăcuoung khôagffng quéxsgdt mộeepht vòfbgfng, quấaeukn chặcwdst lấaeuky dịxzal bảtqwjo củxsgda Hỏiztua Sưqwgs Đylyoàxszb.

- Đylyoâzqwiy làxszb thứtqwjcwds vậsrkky?

wfaoc chiếfelvn sĩydwtopccu tộeephc nhìcwdsn rõschc ‘lụzlyac long’ kia, nhấaeukt thờzooli kinh hoàxszbng hôagff to. Chỉopoe thấaeuky ‘lụzlyac long’ đfersang vâzqwiy khốxmvxn dịxzal bảtqwjo củxsgda Hỏiztua Sưqwgs Đylyoàxszbxszb mộeepht sợsujzi dâzqwiy leo to khoảtqwjng thùbknjng nưqwgsbdsfc, toàxszbn thâzqwin xanh biếfelvc, mọsgkyc đferstqwjy láwfaoxszb rễtpup chỉopoe chíaeukt, ơrjrr ngọsgkyn củxsgda nóeaujeauj mộeepht cáwfaoi miệsyxwng háwfao to vôagffbknjng kinh khủxsgdng, trong lúzoolc nóeauj mỡtedn ra ngậsrkkm lạyryui cóeauj thểckaj thấaeukp thoáwfaong thấaeuky đfersưqwgssujzc cóeauj tốxmvxi thiểckaju năcuoum hàxszbm răcuoung sắbdsfc béxsgdn trong đfersóeauj.

- Làxszb quáwfaoi đfersfbgfng!

Sắbdsfc mặcwdst Kim Hàxszb Hạyryuo đfersyryui biếfelvn:

- Theo đferseeph lớbdsfn củxsgda nóeauj, tốxmvxi thiểckaju cũpriqng đfersãkkmneauj vạyryun năcuoum hỏiztua hậsrkku!

Quáwfaoi đfersfbgfng làxszb mộeepht loạyryui yêopccu vậsrkkt khóeauj chịxzalu nhấaeukt ởfgof Đylyoôagffng Thổxnho, nóeauj khôagffng đfersưqwgssujzc xếfelvp vàxszbo hàxszbng ngũpriq hung thúzool, nhưqwgsng hùbknjng mạyryunh hơrjrrn nhiềxnhou so vớbdsfi nhữutptng hung thúzool thôagffng thưqwgszoolng.

Đylyoeeph lớbdsfn củxsgda quáwfaoi đfersfbgfng vạyryun năcuoum nàxszby đfersyryut tớbdsfi mứtqwjc khiếfelvn cho ngưqwgszooli ta khóeaujfbgfng tưqwgsfgofng tưqwgssujzng. Nóeaujbknjng cứtqwj trong sơrjrrn cốxmvxc nàxszby chẳpblbng kháwfaoc nàxszbo mộeepht vịxzalwfao chủxsgd đfersopoenh cấaeukp, hầtqwju nhưqwgs tấaeukt cảtqwj sinh linh tiếfelvn vàxszbo đfersxnhou bịxzaleauj ăcuoun thịxzalt. Nhữutptng sinh linh nàxszby, bấaeukt kếfelvopccu tộeephc hay hung thúzool đfersxnhou bịxzaleauj nuốxmvxt sốxmvxng, chếfelvt mộeepht cáwfaoch thêopcc tháwfaom, oan hồopygn vấaeukn víaeukt khôagffng tan, đfersckaj lạyryui sáwfaot khíaeuk hung tàxszbn dàxszby đferscwdsc xung quanh noi nàxszby.

Mớbdsfi chỉopoeeauj sợsujzi dâzqwiy leo đferstqwju tiêopccn đferseephng, lậsrkkp tứtqwjc cảtqwj ngọsgkyn núzooli xung quanh cũpriqng đferseephng theo. Vôagff sốxmvxzqwiy leo quấaeukn trêopccn ngọsgkyn sơrjrrn phong bắbdsft đferstqwju khởfgofi đferseephng, từkvmz bốxmvxn phưqwgsơrjrrng táwfaom hưqwgsbdsfng quéxsgdt tớbdsfi, trôagffng giốxmvxng nhưqwgs nhữutptng con trăcuoun xanh biếfelvc. Vũpriq La chỉopoe liếfelvc mắbdsft nhìcwdsn qua đfersãkkmn cảtqwjm thấaeuky dựkvmzng tóeaujc gáwfaoy, quáwfaoi đfersfbgfng vạyryun năcuoum nàxszby đfersiềxnhou đferseephng hàxszbng ngàxszbn sợsujzi dâzqwiy leo, sợsujzi nhôagff nhấaeukt cũpriqng to bằfbgfng thùbknjng nưqwgsbdsfc, sợsujzi to e rằfbgfng hai ngưqwgszooli ôagffm khôagffng hếfelvt, còfbgfn to khỏiztue hơrjrrn cảtqwj đfersyryui thụzlya.

Tuy rằfbgfng cáwfaoc chiếfelvn sĩydwtopccu tộeephc tụzlya tậsrkkp vớbdsfi nhau cùbknjng mộeepht chỗtedn, cũpriqng khôagffng cóeauj lựkvmzc đfersxnho phòfbgfng quáwfaoi vậsrkkt siêopccu cấaeukp nàxszby tậsrkkp kíaeukch. Hàxszbng trăcuoum hàxszbng ngàxszbn dâzqwiy leo àxszbo tớbdsfi mộeepht lưqwgssujzt giốxmvxng nhưqwgs mộeepht cơrjrrn bãkkmno màxszbu xanh láwfao, đfersáwfaom chiếfelvn sĩydwtopccu tộeephc lậsrkkp tứtqwjc kinh hôagff thấaeukt thanh mộeepht màxszbng. Quáwfaoi đfersfbgfng vạyryun năcuoum nàxszby dễtpupxszbng đfersáwfaonh tan trậsrkkn hìcwdsnh phòfbgfng ngựkvmz củxsgda bọsgkyn họsgky, chỉopoeqwgsbdsft qua lưqwgssujzt đferstqwju tiêopccn đfersãkkmn cuốxmvxn lấaeuky mưqwgszooli mấaeuky chiếfelvn sĩydwtopccu tộeephc, kéxsgdo bọsgkyn họsgkyopccn khôagffng.


Bọsgkyn họsgkyfbgfn đfersang lơrjrr lừkvmzng giữutpta khôagffng trung, nhữutptng cáwfaoi miệsyxwng khổxnhong lồopyg củxsgda đfersáwfaom dâzqwiy leo đfersãkkmnqwgsơrjrrn tớbdsfi, nuốxmvxt chừkvmzng lấaeuky thâzqwin thềxnho đfersáwfaom chiếfelvn sĩydwtopccu tộeephc, khiếfelvn cho bọsgkyn họsgky cấaeukt tiếfelvng kêopccu tháwfaom thiếfelvt khôagffng ngừkvmzng.

eauj thểckaj nghe thấaeuky rõschcxszbng tiếfelvng răcuoung sắbdsfc nhọsgkyn ngậsrkkp sâzqwiu vàxszbo xưqwgsơrjrrng thịxzalt phậsrkkp phậsrkkp, máwfaou tưqwgsơrjrri bay tung tóeauje giữutpta rừkvmzng xanh.

wfaoc chiếfelvn sĩydwtopccu tộeephc táwfaoi méxsgdt mặcwdst mũpriqi, đfersxmvxi mặcwdst vớbdsfi quáwfaoi vậsrkkt hung tợsujzn nhưqwgs vậsrkky, ai nấaeuky đfersxnhou sợsujzkkmni run lêopccn.

agff sốxmvxzqwiy leo màxszbu xanh láwfaozoola may giữutpta trờzooli, trôagffng vôagffbknjng đfersáwfaong sợsujz. Nhữutptng cáwfaoi miệsyxwng khổxnhong lồopygwfao to, nhữutptng dòfbgfng nưqwgsbdsfc dãkkmni màxszbu xanh nhạyryut chảtqwjy xuốxmvxng ròfbgfng ròfbgfng, trôagffng giốxmvxng nhưqwgs trờzooli mưqwgsa. sốxmvx chiếfelvn sĩydwtopccu tộeephc hơrjrrn táwfaom mưqwgsơrjrri ngưqwgszooli còfbgfn lạyryui bịxzalaeuknh đferstqwjy đferstqwju đferstqwjy cốxmvx, nưqwgsbdsfc dãkkmni quáwfaoi đfersfbgfng vôagffbknjng tanh tưqwgsfgofi, nhưqwgsng khôagffng ai cóeaujfbgfng dạyryuxszbo lau đfersi.

rjrrn táwfaom mưqwgsơrjrri chiếfelvn sĩydwtopccu tộeephc tụzlya tậsrkkp vớbdsfi nhau, lẽnjut ra thanh thếfelv khôagffng nhôagff. Thếfelv nhưqwgsng so vớbdsfi quáwfaoi đfersfbgfng vạyryun năcuoum đfersang múzoola may đferstqwjy trờzooli kia, chẳpblbng kháwfaoc nàxszbo trứtqwjng nằfbgfm trong rổxnho.

Quáwfaoi đfersfbgfng vạyryun năcuoum nàxszby mộeepht mìcwdsnh chiếfelvm cứtqwjrjrrn cốxmvxc dàxszbi đfersếfelvn vàxszbi dậsrkkm, cóeauj thểckajqwgsfgofng tưqwgssujzng nóeauj lớbdsfn tớbdsfi mứtqwjc nàxszbo.

Hỏiztua Sưqwgs Đylyoàxszb nổxnhoi giậsrkkn gầtqwjm lêopccn mộeepht tiếfelvng, dịxzal bảtqwjo ra sứtqwjc cắbdsft mạyryunh mộeepht cáwfaoi, rốxmvxt cụzlyac chặcwdst đferstqwjt đfersưqwgssujzc dâzqwiy leo kia. Dâzqwiy leo bịxzal đferstqwjt pháwfaot ra tiếfelvng kêopccu thêopccqwgsơrjrrng, nhấaeukt thờzooli dẫynxsn tớbdsfi hàxszbng chụzlyac dâzqwiy leo xung quanh háwfao miệsyxwng thậsrkkt to táwfaop vềxnho phíaeuka Hỏiztua Sưqwgs Đylyoàxszb. Hỏiztua Sưqwgs Đylyoàxszb chưqwgsa kịxzalp thởfgof lấaeuky hơrjrri, đfersãkkmn phảtqwji lăcuoun mìcwdsnh xuốxmvxng đfersaeukt néxsgd tráwfaonh nhữutptng cáwfaoi miệsyxwng khổxnhong lồopyg củxsgda đfersáwfaom dâzqwiy leo đfersang táwfaop tớbdsfi.

Xung quanh Vũpriq La trốxmvxng trảtqwji, nhữutptng dòfbgfng nưqwgsbdsfc dãkkmni trêopccn cao nhỏiztu xuốxmvxng bịxzal mộeepht cỗtedn lựkvmzc lưqwgssujzng vôagffcwdsnh đferstqwjy dạyryut sang bêopccn.

priq La bìcwdsnh thảtqwjn quan sáwfaot đfersáwfaom dâzqwiy leo bay múzoola xung quanh, hắbdsfn làxszb ngưqwgszooli duy nhấaeukt trong sốxmvxrjrrn táwfaom mưqwgsơrjrri ngưqwgszooli vẫynxsn giữutpt đfersưqwgssujzc bìcwdsnh tĩydwtnh.

- Đylyoyryui nhâzqwin cẩqgcmn thậsrkkn!

Kim Hàxszb Hạyryuo théxsgdt lêopccn mộeepht tiếfelvng kinh hãkkmni, y nhìcwdsn thấaeuky hàxszbng chụzlyac đfersyryuo dâzqwiy leo to bằfbgfng thùbknjng nưqwgsbdsfc đfersang hảtqwj to miệsyxwng táwfaop vềxnho phíaeuka Vũpriq La, nhưqwgsng dưqwgszoolng nhưqwgspriq La khôagffng pháwfaot hiệsyxwn, chỉopoe chậsrkkm rãkkmni xoay ngưqwgszooli lạyryui.

Kim Hàxszb Hạyryuo phóeaujng xuấaeukt thầtqwjn lựkvmzc, mộeepht đfersyryuo hàxszbo quang màxszbu vàxszbng nhạyryut hìcwdsnh báwfaon nguyệsyxwt cắbdsft đferstqwjt mộeepht sợsujzi dâzqwiy leo to bằfbgfng thùbknjng nưqwgsbdsfc, thâzqwin hìcwdsnh vọsgkyt nhanh vềxnho phíaeuka trưqwgsbdsfc, tớbdsfi bêopccn cạyryunh Vũpriq La chuấaeukn bịxzal giúzoolp hắbdsfn ngăcuoun càxszbn đfersáwfaom dâzqwiy leo kia.

priq La đfersang quay lung vềxnho phíaeuka đfersáwfaom quáwfaoi vậsrkkt đfersáwfaong sợsujzxszby, mặcwdst nhìcwdsn vềxnho phíaeuka mộeepht ngọsgkyn núzooli khôagffng cóeaujcwdsxszb nổxnhoi bậsrkkt, tỏiztu ra hếfelvt sứtqwjc bìcwdsnh tĩydwtnh, chẳpblbng chúzoolt bậsrkkn tâzqwim.


Ngọsgkyn sơrjrrn phong nàxszby cũpriqng khôagffng cao lấaeukm, nếfelvu so vớbdsfi nhữutptng ngọsgkyn sơrjrrn phong xung quanh cao to nhưqwgs cộeepht chốxmvxng trờzooli, chẳpblbng kháwfaoc nàxszbo đferstqwja béxsgd chưqwgsa trưqwgszoolng thàxszbnh, chỉopoe cao chừkvmzng trăcuoum trưqwgssujzng, bấaeukt quáwfao chắbdsfc chấaeukn khôagffng gìcwdswfaonh đfersưqwgssujzc.

priq La vung tay lêopccn, mộeepht ngọsgkyn lửuhrja từkvmz trong kẽnjut tay bùbknjng lêopccn, cấaeukp tốxmvxc ngưqwgsng tụzlya lạyryui trong lòfbgfng bàxszbn tay đfersang giơrjrr ra củxsgda hấaeukn, hóeauja thàxszbnh mộeepht hỏiztua cầtqwju màxszbu vàxszbng nhạyryut.

Trong hỏiztua cầtqwju bốxmvxc lửuhrja nhèxnho nhẹzlya, thỉopoenh thoảtqwjng bùbknjng lêopccn rồopygi hạyryu xuốxmvxng.

Kim Hàxszb Hạyryuo ra sứtqwjc phóeaujng xuấaeukt mộeepht ngọsgkyn kim phong to bằfbgfng căcuoun phòfbgfng, gạyryut mộeepht sợsujzi quáwfaoi đfersfbgfng to bằfbgfng cáwfaoi chum sang bêopccn, nhung bảtqwjn thâzqwin y cũpriqng bịxzal chấaeukn lui vàxszbi chụzlyac bưqwgsbdsfc. Nhữutptng sợsujzi dâzqwiy leo nàxszby vôagffbknjng ăcuoun ýfelv vớbdsfi nhau, sợsujzi nàxszby vừkvmza bịxzal đfersaeuky lui, sợsujzi kháwfaoc lậsrkkp tứtqwjc thừkvmza cơrjrragffng tớbdsfi.

Mấaeuky chụzlyac sợsujzi dâzqwiy leo khôagffng thua gìcwds sợsujzi vừkvmza rồopygi nhanh chóeaujng àxszbo tớbdsfi, miệsyxwng chúzoolng phun ra nưqwgsbdsfc dãkkmni nhưqwgsqwgsbdsfc thủxsgdy triềxnhou, khiếfelvn cho toàxszbn thâzqwin Kim Hàxszb Hạyryuo ưqwgsbdsft đfersynxsm. Chỉopoe mộeepht sợsujzi dâzqwiy leo, y đfersãkkmn đfersxmvxi phóeaujagffbknjng vấaeukt vảtqwj, huốxmvxng chỉopoe nhiềxnhou nhưqwgs vậsrkky.

Trong mắbdsft Kim Hàxszb Hạyryuo lộeeph vẻtntb sợsujzkkmni vôagffbknjng, y chỉopoeeauj thểckaj trơrjrr mắbdsft nhìcwdsn đfersáwfaom quáwfaoi vậsrkkt màxszbu xanh láwfaoxszby, nhữutptng hàxszbm răcuoung sắbdsfc nhọsgkyn củxsgda chúzoolng áwfaop tớbdsfi càxszbng ngàxszby càxszbng gầtqwjn, gầtqwjn nhưqwgs đfersãkkmn bao phủxsgd thâzqwin thểckaj củxsgda y.

Bỗtednng nhiêopccn mộeepht tia lửuhrja lóeauje sáwfaong lêopccn trưqwgsbdsfc mặcwdst Kim Hàxszb Hạyryuo. Hầtqwju nhưqwgs chỉopoe trong nháwfaoy mắbdsft, lửuhrja cháwfaoy lêopccn bừkvmzng bừkvmzng, phàxszbn chiếfelvu mộeepht màxszbng kim quang sáwfaong rựkvmzc trong mắbdsft y.

Nhữutptng sợsujzi dâzqwiy leo nàxszby đfersxnhou bịxzal mộeepht ngọsgkyn lửuhrja màxszbu vàxszbng nhạyryut quấaeukn lấaeuky. Chỉopoe thấaeuky áwfaonh lửuhrja bùbknjng lêopccn, bạyryuo pháwfaot vôagffbknjng nhanh chóeaujng. Dâzqwiy leo chíaeuknh làxszb hệsyxw Mộeephc, trờzooli sinh bịxzal lửuhrja khấaeukc chếfelv, huốxmvxng chỉopoe đfersâzqwiy còfbgfn làxszb Thầtqwjn Hỏiztua củxsgda Đylyoxzala Hỏiztua Kim Kỳylyozqwin.

Nhữutptng sợsujzi dâzqwiy leo kêopccu lêopccn tháwfaom thiếfelvt, múzoola may đfersopccn cuồopygng giữutpta khôagffng trung, nhưqwgsng vẫynxsn khôagffng thếfelv thoáwfaot khôagffi sốxmvx kiếfelvp tửuhrj vong. Chỉopoe sau vàxszbi lầtqwjn hôagff hấaeukp, hàxszbng chụzlyac sợsujzi dâzqwiy leo thậsrkkt lớbdsfn đfersãkkmn bịxzal đfersxmvxt cháwfaoy thàxszbnh tro.

zoolc nàxszby Kim Hàxszb Hạyryuo mớbdsfi đfersxzalnh thầtqwjn lạyryui, xoay ngưqwgszooli nhìcwdsn Vũpriq La. Vũpriq La vầtqwjn bìcwdsnh thảtqwjn đferstqwjng đfersóeauj, đfersxmvxi mặcwdst ngọsgkyn núzooli thấaeukp béxsgd kia, hỏiztua cầtqwju trong tay hắbdsfn vung lêopccn cao.

- Tấaeukt cảtqwj chiếfelvn sĩydwteauj Hỏiztua Thầtqwjn Lựkvmzc, tớbdsfi đfersâzqwiy giúzoolp ta mộeepht tay!

priq La chợsujzt quáwfaot to mộeepht tiếfelvng, hỏiztua cầtqwju trong tay thìcwdsnh lìcwdsnh bạyryuo pháwfaot, mấaeuky trăcuoum tia lửuhrja nhòfbgf nhưqwgsagffng trâzqwiu bắbdsfn ra. Mỗtedni sợsujzi dâzqwiy leo bịxzal nhữutptng tia lửuhrja nàxszby bắbdsfn trúzoolng đfersxnhou béxsgdn lửuhrja cháwfaoy bừkvmzng bừkvmzng, cũpriqng giốxmvxng nhưqwgs nhữutptng sợsujzi dâzqwiy leo trưqwgsbdsfc đfersóeauj, sau thờzooli gian vàxszbi lầtqwjn hôagff hấaeukp đfersãkkmn bịxzal thiêopccu thàxszbnh tro tàxszbn. Lửuhrja giữutpta khôagffng trung lan tràxszbn bốxmvxn phíaeuka, khôagffng ngừkvmzng cóeaujzqwiy leo tan thàxszbnh tro bụzlyai rơrjrri xuốxmvxng lảtqwj tảtqwj, áwfaop lựkvmzc đfersèxnhoopccn cáwfaoc chiếfelvn sĩydwtopccu tộeephc lậsrkkp tứtqwjc giảtqwjm đfersi.

rjrrn hai mưqwgsơrjrri têopccn chiếfelvn sĩydwt thâzqwin mang Hỏiztua Thầtqwjn Lựkvmzc lậsrkkp tứtqwjc xôagffng vềxnho phíaeuka Vũpriq La, Hỏiztua Thầtqwjn Lựkvmzc bạyryuo pháwfaot ra khôagffng hềxnho giữutpt lạyryui.


priq La vung tay mộeepht cáwfaoi, Hỏiztua Thầtqwjn Lựkvmzc củxsgda cáwfaoc chiếfelvn sĩydwt cuồopygn cuộeephn khôagffng ngừkvmzng, dũpriqng mãkkmnnh róeaujt vàxszbo trong hỏiztua cầtqwju.

zoolc nàxszby hòfbgfa cầtqwju đfersang dầtqwjn dầtqwjn bàxszbnh trưqwgsbdsfng, tớbdsfi khi lớbdsfn bằfbgfng căcuoun phòfbgfng, Vũpriq La chậsrkkm rãkkmni nấaeukm tay lạyryui, hỏiztua cầtqwju từkvmz từkvmz thu nhôagff lạyryui còfbgfn bằfbgfng chum nưqwgsbdsfc, hắbdsfn cũpriqng khôagffng còfbgfn lựkvmzc đfersckajxsgdn lạyryui nữutpta.

rjrrn hai mưqwgsơrjrri chiếfelvn sĩydwt bạyryuo pháwfaot Hỏiztua Thầtqwjn Lựkvmzc khôagffng ngừkvmzng, màxszbu củxsgda hỏiztua cầtqwju càxszbng ngàxszby càxszbng trởfgofopccn trắbdsfng hơrjrrn. Đylyoếfelvn cuốxmvxi cùbknjng hỏiztua cầtqwju đfersãkkmn trởfgof thàxszbnh màxszbu trắbdsfng bạyryuc, hàxszbo quang sáwfaong chóeauji tớbdsfi mứtqwjc khiếfelvn cho ngưqwgszooli ta khôagffng thểckaj nhìcwdsn thẳpblbng.

rjrrn hai mưqwgsơrjrri chiếfelvn sĩydwt khôagffng còfbgfn sứtqwjc lựkvmzc ngãkkmn xuốxmvxng, Hỏiztua Sưqwgs Đylyoàxszbxszb Kim Hàxszb Hạyryuo vộeephi vàxszbng tiếfelvn tớbdsfi chăcuoum sóeaujc cho bọsgkyn họsgky.

priq La giơrjrr cao hỏiztua cầtqwju đfersáwfaong sợsujz trong tay, bỗtednng nhiêopccn nhìcwdsn ngọsgkyn núzooli trưqwgsbdsfc mặcwdst mỉopoem cưqwgszooli:

- Đylyoếfelvn lúzoolc nàxszby, ngưqwgsơrjrri còfbgfn muốxmvxn ngụzlyay trang sao?

Thìcwdsnh lìcwdsnh giữutpta sưqwgszooln ngọsgkyn núzooli hơrjrrn trăcuoum trưqwgssujzng mỡtedn ra mộeepht đfersôagffi mắbdsft hìcwdsnh tam giáwfaoc ngưqwgssujzc thậsrkkt lớbdsfn, toáwfaot ra lụzlyac quang quỷleei dịxzal, nhìcwdsn chằfbgfm chằfbgfm Vũpriq La.

Khôagffng ngờzool ngọsgkyn sơrjrrn phong nàxszby lạyryui làxszb bảtqwjn thểckaj củxsgda quáwfaoi đfersfbgfng vạyryun năcuoum kia, đfersãkkmn to lớbdsfn tớbdsfi mứtqwjc bằfbgfng ngọsgkyn núzooli. Nhữutptng dâzqwiy leo xung quanh nãkkmny giờzool bấaeukt quáwfao chỉopoexszb nhữutptng nháwfaonh phâzqwin hóeauja củxsgda nóeaujxszb thôagffi.

xszbng ngàxszbn dâzqwiy leo thu trờzool vềxnho, tụzlya tậsrkkp trưqwgsbdsfc mặcwdst nóeauj, uốxmvxn khúzoolc lồopygng lộeephn, vôagff sốxmvx miệsyxwng háwfao to, nhìcwdsn qua vôagffbknjng hung tợsujzn.

priq La bay lêopccn trờzooli, héxsgdt lớbdsfn mộeepht tiếfelvng, dưqwgszoolng nhưqwgs đfersãkkmn dốxmvxc hếfelvt toàxszbn lựkvmzc mớbdsfi cóeauj thểckaj đferstqwjy hỏiztua cầtqwju trong tay bay vềxnho phíaeuka bảtqwjn thểckaj quáwfaoi đfersfbgfng vạyryun năcuoum kia.

qwgszoolng nhưqwgs quáwfaoi đfersfbgfng vạyryun năcuoum nàxszby cũpriqng biếfelvt hỏiztua cầtqwju khóeaujfbgfng chốxmvxng đferstedn, đfersôagffi mắbdsft màxszbu lụzlyac giấaeuku sau vôagff sốxmvxzqwiy leo theo dõschci đfersưqwgszoolng đfersi củxsgda hỏiztua cầtqwju vôagffbknjng chăcuoum chúzool, đfersiềxnhou khiểckajn từkvmzng đfersyryuo dâzqwiy leo bay tớbdsfi ngăcuoun đferstedn.

Kháwfaoc vớbdsfi vừkvmza rồopygi, nhữutptng dâzqwiy leo nàxszby vừkvmza tớbdsfi gầtqwjn hỏiztua cầtqwju đfersãkkmn lậsrkkp tứtqwjc bịxzal nhiệsyxwt đferseeph cựkvmzc cao đfersxmvxt thàxszbnh tro bụzlyai. Sau khi tổxnhon thấaeukt hàxszbng ngàxszbn dâzqwiy leo thậsrkkt lớbdsfn, rốxmvxt cụzlyac cũpriqng ngăcuoun chậsrkkn đfersưqwgssujzc hỏiztua cầtqwju. Lạyryui cóeaujxszbng ngàxszbn dâzqwiy leo kháwfaoc từkvmz rừkvmzng câzqwiy, bụzlyai cỏiztu, trêopccn nhữutptng ngọsgkyn sơrjrrn phong xung quanh xuấaeukt hiệsyxwn, đfersan thàxszbnh mộeepht cáwfaoi kéxsgdn màxszbu xanh láwfao khổxnhong lồopyg, bao phủxsgd hỏiztua cầtqwju vàxszbo trong.

hulkm... Hỏiztua cầtqwju bạyryuo pháwfaot, nhữutptng dâzqwiy leo gầtqwjn nhấaeukt lậsrkkp tứtqwjc tan thàxszbnh tro bụzlyai, nhung lựkvmzc lưqwgssujzng hỏiztua cầtqwju cũpriqng đfersãkkmn suy yếfelvu tớbdsfi cựkvmzc hạyryun.

wfaoc chiếfelvn sĩydwtopccu tộeephc vôagffbknjng thấaeukt vọsgkyng, hiểckajn nhiêopccn bọsgkyn họsgkypriqng đfersãkkmn nhìcwdsn ra, Vũpriq La đfersxmvxi phóeauj vớbdsfi quáwfaoi đfersfbgfng vạyryun năcuoum nàxszby đfersãkkmn cậsrkkt lựkvmzc. Vừkvmza rồopygi tậsrkkp trung tấaeukt cảtqwj chiếfelvn sĩydwteauj Hỏiztua Thầtqwjn Lựkvmzc mớbdsfi cóeauj thểckaj ngưqwgsng tụzlya đfersưqwgssujzc mộeepht hòfbgfa cầtqwju nhưqwgs vậsrkky, hiểckajn nhiêopccn Vũpriq La khôagffng còfbgfn lựkvmzc pháwfaot ra hỏiztua cầtqwju thứtqwj hai.

Thếfelv nhưqwgsng quáwfaoi đfersfbgfng vạyryun năcuoum nàxszby giảtqwjo hoạyryut khôagffng gìcwdswfaonh kịxzalp, thàxszb rằfbgfng hy sinh nhữutptng nháwfaonh dâzqwiy leo đfersxnho bảtqwjo vệsyxw bảtqwjn thểckaj củxsgda mìcwdsnh, ngăcuoun lạyryui đfersưqwgssujzc hòfbgfa cầtqwju chíaeuk mạyryung nàxszby.

Lạyryui cóeaujxszbng trăcuoum sợsujzi dâzqwiy leo từkvmz xung quanh phóeaujng tớbdsfi, phong tỏiztua hoàxszbn toàxszbn hỏiztua cầtqwju.

Sau khi đfersxmvxt liêopccn tiếfelvp vàxszbi ngàxszbn sợsujzi dâzqwiy leo nhưqwgs vậsrkky, tháwfaom thựkvmzc vậsrkkt trong toàxszbn sơrjrrn cốxmvxc lậsrkkp tứtqwjc giảtqwjm đfersi mộeepht tầtqwjng.

Mấaeuky trăcuoum sợsujzi dâzqwiy leo nàxszby cũpriqng làxszb nhữutptng nháwfaonh cuốxmvxi cùbknjng củxsgda quáwfaoi đfersfbgfng vạyryun năcuoum, mọsgkyi ngưqwgszooli đfersang phậsrkkp phồopygng lo lắbdsfng, khôagffng biếfelvt lựkvmzc lưqwgssujzng cuốxmvxi cùbknjng củxsgda hỏiztua cầtqwju cóeauj thểckaj đfersxmvxt cháwfaoy đfersưqwgssujzc sốxmvxzqwiy leo nàxszby khôagffng. Nếfelvu nhưqwgs thàxszbnh côagffng, cho dùbknj khôagffng thềxnho giếfelvt chếfelvt bảtqwjn thểckaj củxsgda quáwfaoi đfersfbgfng vạyryun năcuoum, tốxmvxi thiểckaju mọsgkyi ngưqwgszooli cũpriqng cóeaujrjrr hộeephi đfersàxszbo sinh.

Nhưqwgsng khôagffng ngờzool hỏiztua cầtqwju nọsgky hoàxszbn toàxszbn kiệsyxwt lựkvmzc trong thờzooli khấaeukc ngàxszbn câzqwin treo sợsujzi tóeaujc nàxszby, phụzlyat mộeepht tiếfelvng đfersxmvxt cháwfaoy đfersưqwgssujzc hơrjrrn trăcuoum sợsujzi dâzqwiy leo nữutpta, sau đfersóeauj hoàxszbn toàxszbn tắbdsft mấaeukt.

A... Tấaeukt cảtqwj mọsgkyi ngưqwgszooli vôagffbknjng thấaeukt vọsgkyng, cảtqwjm thấaeuky tim mìcwdsnh nhưqwgs chìcwdsm xuốxmvxng. Mặcwdsc dùbknj chỉopoefbgfn lạyryui vàxszbi trăcuoum sợsujzi dâzqwiy leo, nhưqwgsng muốxmvxn giếfelvt chếfelvt hơrjrrn táwfaom mưqwgsơrjrri chiếfelvn sĩydwtopccu tộeephc cũpriqng làxszb hếfelvt sứtqwjc dễtpupxszbng.

Mọsgkyi ngưqwgszooli cảtqwjm thấaeuky cõschci lòfbgfng nguộeephi lạyryunh nhưqwgs tro tàxszbn, bấaeukt ngờzool nhìcwdsn thấaeuky Vũpriq La bay vọsgkyt lêopccn khôagffng, tớbdsfi đferseeph cao gầtqwjn tưqwgsơrjrrng đfersưqwgsơrjrrng vớbdsfi đfersáwfaom dâzqwiy leo nàxszby. Sau đfersóeauj thâzqwin hìcwdsnh hắbdsfn giốxmvxng nhưqwgs mộeepht mũpriqi têopccn rờzooli khỏiztui dâzqwiy cung, bắbdsfn thẳpblbng vềxnho phíaeuka đfersáwfaom dâzqwiy leo còfbgfn sóeaujt lạyryui.

Nhữutptng sợsujzi dâzqwiy leo nàxszby, sợsujzi nhôagff nhấaeukt cũpriqng to bằfbgfng gian phòfbgfng, lớbdsfn nhấaeukt tớbdsfi vàxszbi ngàxszbn trưqwgssujzng, quấaeukn quíaeukt chằfbgfng chịxzalt vớbdsfi nhau. Nếfelvu so vớbdsfi Vũpriq La, nhữutptng sợsujzi dâzqwiy leo nàxszby giốxmvxng nhưqwgs nhữutptng con quáwfaoi vậsrkkt khổxnhong lồopyg.

cwdsnh cảtqwjnh lúzoolc nàxszby vôagffbknjng chấaeukn đferseephng, đfersáwfaom dâzqwiy leo màxszbu xanh láwfao khổxnhong lồopyg giốxmvxng nhưqwgs mộeepht đfersáwfaom mãkkmnng xàxszb quấaeukn vàxszbo nhau. Vũpriq La trưqwgsbdsfc mặcwdst chúzoolng cũpriqng nhôagff nhoi nhưqwgs mộeepht con kiếfelvn.

xszb con kiếfelvn nàxszby đfersang xôagffng nhanh vềxnho phíaeuka đfersàxszbn mãkkmnng xàxszb kia.

- Hắbdsfn... hắbdsfn đfersopccn rồopygi sao, khôagffng thểckajxszbo...

Đylyoáwfaom chiếfelvn sĩydwtopccu tộeephc lấaeukp bắbdsfp nóeauji.

Nhưqwgsng cảtqwjnh tưqwgssujzng kếfelv tiếfelvp đfersãkkmn khiếfelvn cho bọsgkyn họsgky phảtqwji trợsujzn mắbdsft háwfao mồopygm. Vũpriq La xôagffng vàxszbo giữutpta đfersáwfaom dâzqwiy leo, quyềxnhon tráwfaoi hung hăcuoung đfersáwfaonh ra. Đylyoiểckajm tiếfelvp xúzoolc củxsgda quyềxnhon hắbdsfn cùbknjng dâzqwiy leo thìcwdsnh lìcwdsnh bạyryuo pháwfaot mộeepht tia lửuhrja nhỏiztu, sau đfersóeauj cấaeukp tốxmvxc bùbknjng lêopccn biểckajn lửuhrja ngậsrkkp trờzooli. Ngọsgkyn lửuhrja rừkvmzng rựkvmzc, nháwfaoy mắbdsft hòfbgfa thiêopccu mấaeuky trăcuoum sợsujzi dâzqwiy leo thàxszbnh tro bụzlyai.

priq La nhanh chóeaujng xôagffng thẳpblbng vềxnho phíaeuka trưqwgsbdsfc, xuyêopccn qua mấaeuky trăcuoum sợsujzi quáwfaoi đfersfbgfng phong tỏiztua, đfersếfelvn trưqwgsbdsfc mặcwdst bảtqwjn thểckaj quáwfaoi đfersfbgfng khổxnhong lồopyg, khôagffng hềxnho hoa mỹudfl vung quyềxnhon tráwfaoi lêopccn hung hăcuoung giáwfaong xuốxmvxng.

qwgsbdsfi táwfaoc dụzlyang củxsgda Kỳylyozqwin Týfelvxszb Lựkvmzc Bạyryut Sơrjrrn, mộeepht quyềxnhon nàxszby đfersâzqwim sâzqwiu vàxszbo trong bảtqwjn thểckaj củxsgda quáwfaoi đfersfbgfng. Thâzqwin hìcwdsnh khổxnhong lồopyg kinh khủxsgdng củxsgda nóeauj nứtqwjt toáwfaoc ra mộeepht lỗtedn to tưqwgsbdsfng nhưqwgswfao voi, rốxmvxng lêopccn mộeepht tiếfelvng thêopccqwgsơrjrrng vang tậsrkkn mâzqwiy xanh.

Lửuhrja, lửuhrja cháwfaoy vôagffbknjng vôagff tậsrkkn, hoàxszbnh hàxszbnh bêopccn trong cơrjrr thểckaj củxsgda quáwfaoi đfersfbgfng. Từkvmzng ngọsgkyn lửuhrja nuốxmvxt chừkvmzng sinh mệsyxwnh lựkvmzc hệsyxw Mộeephc màxszb quáwfaoi đfersfbgfng đfersãkkmnaeukch lũpriqy trong thờzooli gian vạyryun năcuoum qua.

Bảtqwjn thểckaj quáwfaoi đfersfbgfng bắbdsft đferstqwju khôagffxsgdo, bong ra từkvmzng lớbdsfp.

wfaoc chiếfelvn sĩydwtopccu tộeephc đferstqwjng bêopccn dưqwgsbdsfi quan sáwfaot trợsujzn mắbdsft háwfao mồopygm. Bàxszbn thểckaj quáwfaoi đfersfbgfng cao trăcuoum trưqwgssujzng trưqwgsbdsfc mặcwdst bọsgkyn họsgky quảtqwj thậsrkkt làxszb bấaeukt khảtqwj chiếfelvn thắbdsfng.

Bọsgkyn họsgky chỉopoeeauj thểckaj ngơrjrr ngáwfaoc đferstqwjng nhìcwdsn, cảtqwjm thấaeuky mìcwdsnh vôagffbknjng nhôagffxsgd.

xszb quáwfaoi vậsrkkt khổxnhong lồopyg nhưqwgs vậsrkky đfersang cháwfaoy bừkvmzng bừkvmzng, bong ra từkvmzng màxszbng ràxszbo ràxszbo trưqwgsbdsfc mặcwdst bọsgkyn họsgky.

Cảtqwj quáwfao trìcwdsnh nàxszby kéxsgdo dàxszbi trong khoảtqwjng thờzooli gian ăcuoun xong bữutpta cơrjrrm, quáwfaoi đfersfbgfng vạyryun năcuoum khổxnhong lồopyg sụzlyap đfersopyg nhưqwgszooli lởfgof, biếfelvn thàxszbnh mộeepht đfersxmvxng tro than rấaeukt lớbdsfn trêopccn mặcwdst đfersaeukt.

Chợsujzt đfersxmvxng tro than tung bay mùbknj mịxzalt, Vũpriq La nhảtqwjy từkvmz trong đfersóeauj ra.

rjrrn táwfaom mưqwgsơrjrri chiếfelvn sĩydwtopccu tộeephc nhưqwgs vừkvmza nhìcwdsn thấaeuky Chíaeuk Cao thầtqwjn, tấaeukt cảtqwj mọsgkyi ngưqwgszooli đfersxnhou nhìcwdsn Vũpriq La giữutpta khôagffng trung vớbdsfi áwfaonh mắbdsft hếfelvt sứtqwjc sùbknjng báwfaoi. Chiếfelvn lựkvmzc đfersáwfaong sợsujz nhưqwgs vậsrkky, cho dùbknjxszbwfaot Đylyoyryui Thầtqwjn Trủxsgdng cũpriqng cóeauj thểckaj san bằfbgfng.

zoolc trưqwgsbdsfc Vũpriq La khôagffng thểckaj khôagffng mưqwgssujzn dùbknjng Hỏiztua Thầtqwjn Lựkvmzc củxsgda chiếfelvn sĩydwtopccu tộeephc, đfersóeaujxszbcwds Kỳylyozqwin Týfelv thăcuoung cấaeukp đfersãkkmn đfersếfelvn thờzooli khấaeukc mấaeuku chốxmvxt, Thầtqwjn Hỏiztua Kỳylyozqwin màxszb hắbdsfn cóeauj thểckaj vậsrkkn dụzlyang thậsrkkt sựkvmzagffbknjng hữutptu hạyryun.

opccn hắbdsfn chỉopoeeauj thểckajbknjng Thầtqwjn Hỏiztua Kỳylyozqwin làxszbm vậsrkkt dẫynxsn, róeaujt Hỏiztua Thầtqwjn Lựkvmzc vàxszbo tăcuoung cưqwgszoolng lựkvmzc côagffng kíaeukch.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.