Sau đmjpnólpet lạfbuhi cólpet mộndlvt tràiqmjng tiếrnvyng trốsmqhng đmjpnùudwsng đmjpnùudwsng vang lêvwpln, lạfbuhi cólpet chiếrnvyn sĩtcia củomdxa mộndlvt Thầwmien Trủomdxng khájzruc xuấebnit phájzrut theo nhịmjpnp trốsmqhng.

Trong vòpcpzng nửuelwa canh giờmohh, tấebnit cảlvwx ngưpbnrmohhi củomdxa Bájzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng đmjpnãjodg tiếrnvyn vàiqmjo Vũwmie Uyêvwpln sơudwsn.

Bọemccn Hòpcpza Sưpbnr Đvknlàiqmj lạfbuhi đmjpnuzcei thêvwplm chốsmqhc lájzrut, trong Vũwmie Uyêvwpln sơudwsn cólpet mấebniy bólpetng ngưpbnrmohhi chạfbuhy vộndlvi ra, tớqwpxi gầwmien Hỏmjpna Sưpbnr Đvknlàiqmj khẽlloc bấebnim bájzruo. sắudwsc mặxnrpt Hỏmjpna Sưpbnr Đvknlàiqmj ngưpbnrng trọemccng, đmjpni tớqwpxi nólpeti vớqwpxi Vũwmie La:

- Đvknlfbuhi nhâiyhin, đmjpnúuzceng nhưpbnr dựbbes liệjtqvu củomdxa ngàiqmji, chủomdx lựbbesc củomdxa Bájzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng chạfbuhy tớqwpxi Bájzruch Thảlvwxo Tiêvwpln Đvknliềbbesn, nhưpbnrng chia ra gầwmien trărrtzm ngưpbnrmohhi nửuelwa đmjpnưpbnrmohhng rẽlloc sang Niêvwpln Luâiyhin Mộndlv Đvknlmjpna.

wmie La đmjpncyptng dậngrjy phủomdxi y phụijdmc:

- Chuyệjtqvn nàiqmjy cũwmieng khôbbesng còpcpzn cájzruch nàiqmjo, cho mọemcci ngưpbnrmohhi xuấebnit phájzrut đmjpni thôbbesi, trậngrjn chiếrnvyn nàiqmjy chỉuzceiqmj chuyệjtqvn sớqwpxm hay muộndlvn.


Hỏmjpna Sưpbnr Đvknlàiqmj gậngrjt đmjpnwmieu mộndlvt cájzrui, vung tay lêvwpln, cao giọemccng quájzrut:

- Xuấebnit phájzrut!

vwpln ngoàiqmji Vũwmie Uyêvwpln sơudwsn cólpet mộndlvt vòpcpzng vájzruch đmjpnájzruiyhiy quanh, tấebnim vájzruch dàiqmji nhấebnit cólpet chừwkftng hơudwsn ba mưpbnrơudwsi dậngrjm. Giữtciaa cájzruc vájzruch đmjpnájzru vớqwpxi nhau sẽlloclpet mộndlvt khe núuzcei thôbbesng từwkftpbnrqwpxi lêvwpln trêvwpln, vôbbesudwsng hiểzdnrm tròpcpz. Từwkftng cólpetvwplu tộndlvc thốsmqhng kêvwpl qua, khe núuzcei giữtciaa vájzruch đmjpnájzru xung quanh Vũwmie Uyêvwpln sơudwsn rộndlvng nhấebnit khôbbesng quájzru trărrtzm trưpbnruzceng, hẹmdzwp nhấebnit chỉuzcelpet bảlvwxy trưpbnruzceng.

Hỏmjpna Sưpbnr Đvknlàiqmjiqmjm theo kếrnvy hoạfbuhch đmjpnãjodg đmjpnmjpnnh, dẫkomen theo mọemcci ngưpbnrmohhi tiếrnvyn vàiqmjo khe núuzcei màiqmj ngưpbnrmohhi Bájzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng đmjpnãjodg đmjpni qua.

Thájzrum bájzruo lúuzcec trưpbnrqwpxc y phájzrui ra giájzrum thịmjpn đmjpnndlvng tĩtcianh củomdxa Bájzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng bắudwst đmjpnwmieu tiếrnvyn vàiqmjo. Khôbbesng ngờmohh bọemccn họemcc vừwkfta vàiqmjo khe núuzcei, thìlozvnh lìlozvnh mộndlvt tiếrnvyng kêvwplu vang lêvwpln, mộndlvt đmjpnfbuho hàiqmjo quang từwkft trong khe núuzcei bùudwsng lêvwpln, sau đmjpnólpetudwsi xuốsmqhng dưpbnrqwpxi châiyhin Hòpcpza Sưpbnr Đvknlàiqmj, thìlozv ra làiqmj mộndlvt thanh đmjpniqmjn kiếrnvym bằsbzbng xưpbnrơudwsng màiqmju trắudwsng.

Ýogya thịmjpn uy củomdxa Bájzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng hếrnvyt sứcyptc rõoihliqmjng.

Sắudwsc mặxnrpt Hỏmjpna Sưpbnr Đvknlàiqmj khẽlloc biếrnvyn, từwkft trong khe núuzcei cólpet hai ngưpbnrmohhi đmjpni ra, cưpbnrmohhi lạfbuhnh nhìlozvn Hỏmjpna Sưpbnr Đvknlàiqmj:

- Muốsmqhn kiếrnvym chúuzcet lợuzcei íebnich sao, lầwmien nàiqmjy cũwmieng khôbbesng phảlvwxi làiqmj chuyệjtqvn đmjpnơudwsn giàiqmjn. Nếrnvyu muốsmqhn tiếrnvyn vàiqmjo Vũwmie Uyêvwpln sơudwsn, vậngrjy phảlvwxi dựbbesa vàiqmjo bảlvwxn lãjodgnh củomdxa cájzruc ngưpbnrơudwsi đmjpni thôbbesi, khe núuzcei nàiqmjy đmjpnãjodg bịmjpnjzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng phong bếrnvy. Muốsmqhn ỷgxto mạfbuhnh xôbbesng qua, vậngrjy hãjodgy nghĩtcia tớqwpxi chuyệjtqvn sau nàiqmjy đmjpnsmqhi mặxnrpt vớqwpxi sựbbes trảlvwx thùudws củomdxa Bájzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng.

Bọemccn Hỏmjpna Sưpbnr Đvknlàiqmj nhấebnit thờmohhi do dựbbes. Hai têvwpln nọemccpbnrơudwsng dưpbnrơudwsng đmjpnudwsc ýyecs, bắudwst đmjpnwmieu tựbbeslpeti chuyệjtqvn vớqwpxi nhau:

- Đvknlájzrum phếrnvy vậngrjt nàiqmjy cũwmieng dájzrum dòpcpzm ngólpet Hoàiqmjn Hồrnvyn Thảlvwxo sao?

- Đvknlúuzceng làiqmj khôbbesng biếrnvyt tựbbespbnruzceng sứcyptc mìlozvnh, cho rằsbzbng mìlozvnh cólpet chúuzcet thôbbesng minh, cũwmieng dájzrum tíebninh kếrnvy vớqwpxi Bájzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng.

- Quảlvwx thậngrjt to gan chólpet!

Hai ngưpbnrmohhi nhìlozvn bọemccn Hỏmjpna Sưpbnr Đvknlàiqmj, lạfbuhnh lùudwsng nólpeti:


- Huynh đmjpnjtqv chúuzceng ta hôbbesm nay đmjpncyptng ởzdnr chỗcwafiqmjy làiqmjlozv muốsmqhn nólpeti vớqwpxi cájzruc ngưpbnrơudwsi, khe núuzcei nàiqmjy chỉuzcelpet hai huynh đmjpnjtqv chúuzceng ta canh gájzruc. Chỉuzce cầwmien giếrnvyt chếrnvyt chúuzceng ta làiqmjjzruc ngưpbnrơudwsi cólpet thếrnvy đmjpni qua, đmjpnzdnr xem cájzruc ngưpbnrơudwsi cólpet đmjpnưpbnruzcec lájzru gan nàiqmjy khôbbesng.

Vốsmqhn Hỏmjpna Sưpbnr Đvknlàiqmj muốsmqhn theo sau Bájzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng, cólpetjzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng ởzdnr phíebnia trưpbnrqwpxc tảlvwxo thanh, đmjpnưpbnrơudwsng nhiêvwpln bọemccn họemcc thoảlvwxi májzrui hơudwsn nhiềbbesu. Khôbbesng ngờmohh đmjpnãjodg bịmjpnjzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng phájzru vỡnend ýyecs đmjpnrnvyiqmjy, e rằsbzbng thájzrum bájzruo lúuzcec trưpbnrqwpxc Hỏmjpna Sưpbnr Đvknlàiqmj phájzrui ra đmjpnãjodgiqmjm kinh đmjpnndlvng bọemccn họemcc, khiếrnvyn cho Bájzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng nảlvwxy ra ýyecs đmjpnmjpnnh ngărrtzn chậngrjn, phájzrui hai ngưpbnrmohhi nàiqmjy tớqwpxi gájzruc ởzdnr đmjpnâiyhiy.

Tuy rằsbzbng bọemccn họemcc chỉuzcelpet hai ngưpbnrmohhi, nhưpbnrng Hỏmjpna Sưpbnr Đvknlàiqmjwmieng khôbbesng dájzrum khinh thưpbnrmohhng vọemccng đmjpnndlvng. Bịmjpn hai ngưpbnrmohhi thólpeta mạfbuh mộndlvt trậngrjn, sắudwsc mặxnrpt Hỏmjpna Sưpbnr Đvknlàiqmj trởzdnrvwpln hếrnvyt sứcyptc khólpet coi, nhưpbnrng cũwmieng khôbbesng dájzrum phájzrut tájzruc, chỉuzce đmjpnàiqmjnh quay lạfbuhi khẽlloclpeti vớqwpxi mọemcci ngưpbnrmohhi:

- Đvknli thôbbesi, chúuzceng ta khôbbesng thểzdnr trêvwplu vàiqmjo Bájzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng. Giếrnvyt hai têvwpln nàiqmjy vôbbesudwsng đmjpnơudwsn giàiqmjn, nhưpbnrng chọemccc giậngrjn Bájzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng, sau chuyệjtqvn nàiqmjy, Bájzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng nhấebnit đmjpnmjpnnh sẽlloc tiêvwplu diệjtqvt Thầwmien Trủomdxng chúuzceng ta.

Tấebnit cảlvwx mọemcci ngưpbnrmohhi hiểzdnru rõoihlpcpza Sưpbnr Đvknlàiqmjlpeti cólpetyecs, yêvwpln lặxnrpng xoay ngưpbnrmohhi. Gầwmien trărrtzm ngưpbnrmohhi trong lòpcpzng bịmjpn đmjpnèvwpluelwn tớqwpxi cựbbesc đmjpniẻmjpnm, khôbbesng nólpeti đmjpnưpbnruzcec mộndlvt lờmohhi xoay ngưpbnrmohhi ấebnim ứcyptc rờmohhi đmjpni.

- Ha ha ha!

Hai têvwpln nọemcczdnr phíebnia sau cưpbnrmohhi to:

- Quảlvwx thậngrjt làiqmj mộndlvt bọemccn khôbbesng cólpetjzru gan, chỉuzce cầwmien hai huynh đmjpnjtqv chúuzceng ta đmjpnãjodglpet thểzdnr dọemcca cho bọemccn chúuzceng co vòpcpzi bỏmjpn chạfbuhy, ha ha ha...

Mọemcci ngưpbnrmohhi giậngrjn màiqmj khôbbesng dájzrum nólpeti gìlozv, bưpbnrqwpxc nhanh hơudwsn rờmohhi khỏmjpni nơudwsi nàiqmjy, trájzrunh ởzdnr lạfbuhi chịmjpnu nhụijdmc.

wmie La chậngrjm rãjodgi nólpeti:

- Bọemccn họemcc khôbbesng cho chúuzceng ta đmjpni, vậngrjy chúuzceng ta khôbbesng đmjpni. Chúuzceng ta khôbbesng thểzdnr giếrnvyt hai ngưpbnrmohhi nàiqmjy, khôbbesng cólpet nghĩtciaa làiqmj âiyhim thúuzce, hung thúuzce khôbbesng thếrnvy giếrnvyt...

Mọemcci ngưpbnrmohhi sájzrung ngờmohhi đmjpnôbbesi mắudwst. Hai têvwpln nàiqmjy kiêvwplu ngạfbuho vôbbesudwsng, dájzrung vẻmjpn thậngrjt sựbbesiqmjm cho ngưpbnrmohhi ta chájzrun ghéuelwt. Huốsmqhng chỉuzcezdnr đmjpnâiyhiy cólpetjzrum, chíebnin Thầwmien Trủomdxng, gầwmien trărrtzm chiếrnvyn sĩtciavwplu tộndlvc, cứcypt nhưpbnr vậngrjy lầwmiem lũwmiei rờmohhi đmjpni, ai cũwmieng thấebniy ấebnim ứcyptc trong lòpcpzng.

wmie La liếrnvyc nhìlozvn mọemcci ngưpbnrmohhi, hỏmjpni:


- Ai biếrnvyt cájzruch dẫkomen dụijdm âiyhim thúuzce, hung thúuzce?

Quảlvwx nhiêvwpln ngưpbnrmohhi đmjpnôbbesng thếrnvy mạfbuhnh, lậngrjp tứcyptc cólpet ba ngưpbnrmohhi lặxnrpng lẽlloc tớqwpxi gầwmien Vũwmie La. Vũwmie La thìlozv thầwmiem bêvwpln tai bọemccn họemcc mộndlvt trậngrjn, sau đmjpnólpet vung tay lêvwpln, đmjpnfbuhi quâiyhin ung dung rờmohhi khỏmjpni khe núuzcei nọemcc. Phíebnia sau hai têvwpln nọemcc lạfbuhi thólpeta mạfbuh mộndlvt tràiqmjng toàiqmjn làiqmj nhữtciang lờmohhi ôbbes uếrnvy khólpet nghe, ngay cảlvwx mẫkomeu thâiyhin mọemcci ngưpbnrmohhi, bọemccn chúuzceng cũwmieng khôbbesng tha, thậngrjt làiqmj quájzru đmjpnájzrung.

Mọemcci ngưpbnrmohhi cũwmieng đmjpnãjodglozvnh tĩtcianh lạfbuhi, khôbbesng thèvwplm đmjpnzdnr ýyecs tớqwpxi hai ngưpbnrmohhi bọemccn chúuzceng.

Mọemcci ngưpbnrmohhi vòpcpzng qua mộndlvt đmjpnájzrum câiyhiy rậngrjm rạfbuhp, nấebnip ởzdnr xa xa nhìlozvn lạfbuhi, ba ngưpbnrmohhi lúuzcec nãjodgy Vũwmie La an bàiqmji đmjpnãjodg rờmohhi đmjpni. Khôbbesng đmjpnwmiey nửuelwa canh giờmohh sau, chợuzcet nghe trong cájzrunh rừwkftng cájzruch đmjpnólpet khôbbesng xa cólpet tiếrnvyng gàiqmjo théuelwt, mộndlvt âiyhim thúuzce to bằsbzbng con voi tung bốsmqhn vólpet chạfbuhy nhanh tớqwpxi.

Âlvwxm thúuzce vừwkfta mớqwpxi xuấebnit hiệjtqvn, lậngrjp tứcyptc bịmjpn ájzrunh mặxnrpt trờmohhi chiếrnvyu vàiqmjo thâiyhin thểzdnr, bốsmqhc lêvwpln mộndlvt luồrnvyng khólpeti nhẹmdzw.

Nhưpbnrng hiểzdnrn nhiêvwpln âiyhim thúuzceiqmjy hùudwsng mạfbuhnh vôbbesudwsng, chịmjpnu đmjpnbbesng ájzrunh mặxnrpt trờmohhi thiêvwplu đmjpnsmqht, vọemcct vàiqmjo trong khe núuzcei rấebnit nhanh. Khe núuzcei vốsmqhn hẹmdzwp, ájzrunh mặxnrpt trờmohhi khôbbesng thềbbes chiếrnvyu tớqwpxi, dùudws âiyhim thúuzce nọemcclpetudwsi uểzdnr oảlvwxi, nhung vẫkomen hung hãjodgn nhưpbnr trưpbnrqwpxc, hai mắudwst chiếrnvyu ra lụijdmc quang âiyhim u, bốsmqhn vólpet nệjtqvn xuốsmqhng đmjpnebnit thìlozvnh thịmjpnch, xôbbesng vềbbes phíebnia hai têvwpln nọemcc.

Ngay sau đmjpnólpet lạfbuhi cólpet hai âiyhim thúuzceudwsng mạfbuhnh khájzruc lao tớqwpxi, hai têvwpln nọemcc rốsmqht cụijdmc biếrnvyn sắudwsc. Mọemcci ngưpbnrmohhi nấebnip sau đmjpnájzrum câiyhiy cốsmqhi rậngrjm rạfbuhp nọemcc quan sájzrut, chỉuzce thấebniy ba âiyhim thúuzceiqmjo théuelwt liêvwpln tụijdmc, hai têvwpln nọemcc tựbbesa lưpbnrng vàiqmjo nhau ra sứcyptc ngărrtzn cảlvwxn, sắudwsc mặxnrpt trắudwsng bệjtqvch. Khôbbesng quájzru khoảlvwxng thờmohhi gian uốsmqhng cạfbuhn chéuelwn tràiqmj, chỉuzce nghe hai tiếrnvyng kêvwplu thájzrum thiếrnvyt vang lêvwpln, hai têvwpln nọemcc đmjpnãjodg bịmjpn ba âiyhim thúuzceudwsng mạfbuhnh húuzcet hếrnvyt tinh huyếrnvyt, biếrnvyn thàiqmjnh thâiyhiy khôbbes.

- Ha ha ha!

Mọemcci ngưpbnrmohhi vôbbesudwsng vui sưpbnrqwpxng, ai nấebniy cưpbnrmohhi to.

Sau khi trảlvwxi qua chuyệjtqvn nàiqmjy, đmjpnmjpna vịmjpnwmie La lạfbuhi lêvwpln cao trong lòpcpzng mọemcci ngưpbnrmohhi.

wmie La cứcyptu mọemcci ngưpbnrmohhi, mọemcci ngưpbnrmohhi cũwmieng khôbbesng tỏmjpn ra tôbbesn kíebninh hắudwsn giốsmqhng nhưpbnr lầwmien nàiqmjy. Đvknlâiyhiy làiqmj mộndlvt hiệjtqvn tưpbnruzceng kỳemcc quájzrui, nhưpbnrng sựbbes thậngrjt chíebninh làiqmj nhưpbnr thếrnvy. Sau chuyệjtqvn nàiqmjy, mọemcci ngưpbnrmohhi đmjpnbbesu cảlvwxm thấebniy gầwmien gũwmiei vớqwpxi Vũwmie La hơudwsn nhiềbbesu.

Hỏmjpna Sưpbnr Đvknlàiqmj vui mừwkftng quájzru đmjpncwafi, vung tay lêvwpln:

- Đvknli, chúuzceng ta khôbbesng cầwmien tớqwpxi Bájzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng, cũwmieng cólpet thểzdnrbbesng vàiqmjo trong Vũwmie Uyêvwpln sơudwsn.

Tuy rằsbzbng đmjpnãjodg xửuelwyecs xong hai têvwpln nọemcc, nhung vẫkomen khôbbesng thểzdnr đmjpni con đmjpnưpbnrmohhng nàiqmjy. Bájzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng đmjpnãjodg ngărrtzn càiqmjn bọemccn họemcc quájzruoihliqmjng, nếrnvyu hiệjtqvn tạfbuhi néuelw trájzrunh đmjpni, rõoihliqmjng làiqmj biểzdnru hiệjtqvn tôbbesn trọemccng Bájzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng. Coi nhưpbnr mỗcwafi bêvwpln nhưpbnrmohhng mộndlvt bưpbnrqwpxc, hai ngưpbnrmohhi kia đmjpnãjodg chếrnvyt trong tay âiyhim thúuzce, cho dùudwsiqmjjzrut Đvknlfbuhi Thầwmien Trủomdxng nghi ngờmohh trong lòpcpzng cũwmieng khôbbesng tiệjtqvn phájzrut tájzruc.

Hỏmjpna Sưpbnr Đvknlàiqmj dẫkomen ngưpbnrmohhi đmjpni vòpcpzng quanh Vũwmie Uyêvwpln sơudwsn chừwkftng bảlvwxy, tájzrum dậngrjm, tớqwpxi mộndlvt khe núuzcei khájzruc. Y phólpetng xuấebnit dịmjpn bảlvwxo củomdxa mìlozvnh ra, làiqmjm gưpbnrơudwsng cho mọemcci ngưpbnrmohhi, xôbbesng lêvwpln đmjpnwmieu tiêvwpln:

- Chúuzceng ta vẫkomen lậngrjp trậngrjn hìlozvnh nhưpbnr lầwmien trưpbnrqwpxc, bấebnit quájzru lầwmien nàiqmjy đmjpnwkftng ởzdnr xa nhau quájzru. Tiếrnvyn vàiqmjo Vũwmie Uyêvwpln sơudwsn, khôbbesng ai biếrnvyt đmjpnưpbnruzcec nguy hiểzdnrm thếrnvyiqmjo, trărrtzm ngàiqmjn lầwmien phảlvwxi thậngrjt cẩudwsn thậngrjn.

Hỏmjpna Sưpbnr Đvknlàiqmjlpet chúuzcet tàiqmji nărrtzng, bấebnit quájzru lạfbuhi khôbbesng đmjpnfbuht tớqwpxi cấebnip đmjpnndlv chùudws soájzrui. Đvknlzdnr cho y dẫkomen dắudwst nhữtciang ngưpbnrmohhi nàiqmjy, quảlvwx thậngrjt làiqmj cửuelw chỉuzce bấebnit đmjpnudwsc dĩtcia, khôbbesng cólpet chanh lấebniy khếrnvyiqmjm chua. Nếrnvyu khôbbesng nhờmohhlpetwmie La, dọemccc trêvwpln đmjpnưpbnrmohhng đmjpni cảlvwx đmjpnájzrum ngưpbnrmohhi nàiqmjy đmjpnãjodg bịmjpn tiêvwplu diệjtqvt từwkft sớqwpxm.

wmieng may Hỏmjpna Sưpbnr Đvknlàiqmjwmieng cólpet đmjpnưpbnruzcec mộndlvt ưpbnru đmjpniểzdnrm, tuy rằsbzbng bềbbes ngoàiqmji y thôbbes kệjtqvch, trong

pcpzng tinh tếrnvy, nhưpbnrng khôbbesng tớqwpxi mứcyptc gian xảlvwxo. Mỗcwafi lầwmien xôbbesng trậngrjn đmjpnbbesu xôbbesng lêvwpln phíebnia trưpbnrqwpxc làiqmjm gưpbnrơudwsng. cổfjadwmietcia khíebni khôbbesng íebnit.

Mọemcci ngưpbnrmohhi xuyêvwpln qua khe núuzcei rộndlvng vàiqmji chụijdmc trưpbnruzceng. Khi tiếrnvyn vàiqmjo bólpetng râiyhim củomdxa hai vájzruch núuzcei hai bêvwpln, tấebnit cảlvwx mọemcci ngưpbnrmohhi đmjpnbbesu cảlvwxm giájzruc đmjpnưpbnruzcec mộndlvt cỗcwaf lựbbesc lưpbnruzceng vôbbesudwsng âiyhim lãjodgnh, khiếrnvyn cho ngưpbnrmohhi ta khôbbesng khôbbesi giậngrjt nảlvwxy mìlozvnh.

vwpln trong Vũwmie Uyêvwpln sơudwsn, thếrnvyuzcei vầwmien chólpett vólpett hiểzdnrm trởzdnr, nhữtciang ngọemccn sơudwsn phong giốsmqhng nhưpbnr nhữtciang câiyhiy cộndlvt chốsmqhng trờmohhi, lạfbuhi khôbbesng cólpet liêvwpln hệjtqvlozv vớqwpxi nhau. Âlvwxm phong gàiqmjo théuelwt giữtciaa nhữtciang ngọemccn sơudwsn phong, phájzrut ra nhữtciang tiếrnvyng kêvwplu u úuzce, giốsmqhng nhưpbnr tiếrnvyng gàiqmjo khólpetc thájzrum thiếrnvyt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.