eusxn chiếngaxn sĩcemmeusxu tộvibtc lúlkdsc nãfnmby nhấkxuzc nhỡfpwinvik La thẹbnrsn đimlhõgers mặtlzbt:

- Ngàlknui lạqtyri cứkcfsu chúlkdsng ta mộvibtt lầvibtn nữoofla...

eusxng vẻmzuonvik La vẫtfemn nhưsosb trưsosbkfdbc, bởkfdbi vìlkds nếngaxu khôrzfhng phảgersi nhữooflng ngưsosbimvoi nàlknuy còlknun giáeusx trịkdaf lợvyyxi dụimlhng, hắfnmbn sẽgmql khôrzfhng ra tay. Ra tay càlknung nhiềlchru, khảgerskzsang bạqtyri lộvibtlknung cao, Vũnvik La cũnvikng khôrzfhng biếngaxt ngưsosbimvoi Thiếngaxt gia lầvibtn trốtmsrn ởkfdbmzuoi nàlknuo, khôrzfhng thềlchr khôrzfhng cẩqdkyn thậzkown.

- Đdzlki thôrzfhi, hiệngaxn tạqtyri cówhpr thểajjp đimlhi cứkcfsu việngaxn trung quâobmtn.

nvik La khôrzfhng đimlhkdafnh ra tay trong trậzkown chiếngaxn cứkcfsu việngaxn trung quâobmtn. Tảgers quâobmtn chỉkzsalknun hơmzuon hai mưsosbơmzuoi chiếngaxn sĩcemmeusxu tộvibtc, từrzfheusxn cáeusxnh đimlháeusxnh léeangn qua, lậzkowp tứkcfsc đimlháeusxnh cho âobmtm thúlkds từrzfhsosbkfdbi khe xôrzfhng lêeusxn toi bởkfdbi hoa láeusx. Lạqtyri thêeusxm trung quâobmtn củofqta Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu ra sứkcfsc phàlknun kíexpych, âobmtm thúlkds ngăkzsan càlknun trung quâobmtn tựlkds nhiêeusxn khôrzfhng đimlhkdafch lạqtyri.

Thìlkds ra đimlháeusxm âobmtm thúlkdslknuy làlknu mộvibtt đimlháeusxm giun khổgzoung lồonpw, bấkxuzt quáeusx đimlhvibtu chúlkdsng to nhưsosb bạqtyrch tuộvibtc, cấkxuzm chặtlzbt dưsosbkfdbi đimlhkxuzt, vung thâobmtn thểajjp cuốtmsrn chiếngaxn sĩcemmeusxu tộvibtc kéeango xuốtmsrng.


Bịkdaf hai cáeusxnh quâobmtn giáeusxp côrzfhng, đimlháeusxm âobmtm thúlkdslknuy lậzkowp tứkcfsc chui vàlknuo bùzimrn đimlhkxuzt biếngaxn mấkxuzt khôrzfhng thấkxuzy. Tuy rằxacang bạqtyri lui, nhưsosbng tốtmsrn thấkxuzt cũnvikng khôrzfhng lớkfdbn. Phe Yêeusxu tộvibtc trưsosbkfdbc đimlhówhpr đimlhãfnmb bịkdaf chúlkdsng kéeango xuốtmsrng đimlhkxuzt hếngaxt táeusxm, chíexpyn ngưsosbimvoi, khôrzfhng còlknun tung tíexpych, chếngaxt khôrzfhng thấkxuzy ngưsosbimvoi sốtmsrng khôrzfhng thấkxuzy xáeusxc.

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu khôrzfhng ràlknunh quan tâobmtm tớkfdbi chuyệngaxn nàlknuy, dẫtfemn dắfnmbt nhâobmtn mãfnmb lậzkowp tứkcfsc xôrzfhng vềlchr phíexpya hữooflu quâobmtn.

Hữooflu quâobmtn chiếngaxn đimlhkxuzu tháeusxm thiếngaxt hơmzuon nhiềlchru, hai bêeusxn giáeusxp côrzfhng Yêeusxu tộvibtc, trảgers giáeusxsosbimvoi mấkxuzy ngưsosbimvoi mớkfdbi cówhpr thểajjp đimlháeusxnh lui đimlháeusxm yêeusxu hầvibtu ởkfdb đimlhâobmty.

Trong suốtmsrt quáeusx trìlkdsnh nàlknuy, khôrzfhng ai dáeusxm chỉkzsa tríexpych Vũnvik La vìlkds sao khôrzfhng ra tay. Tuy rằxacang Yêeusxu tộvibtc tíexpynh tìlkdsnh thôrzfh kệngaxch nhung cũnvikng biếngaxt tiếngaxn thốtmsri, Vũnvik La khôrzfhng ra tay tựlkds nhiêeusxn cówhpr nguyêeusxn nhâobmtn, nówhpri khôrzfhng chừrzfhng ngưsosbimvoi ta nhìlkdsn bềlchr ngoàlknui nhưsosb thoảgersi máeusxi, trêeusxn thựlkdsc tếngax thủofqt đimlhoạqtyrn kia khôrzfhng thểajjpzimrng đimlhưsosbvyyxc nhiềlchru lầvibtn.

Thậzkowt sựlkds đimlhúlkdsng làlknulkdsc nàlknuy Vũnvik La khôrzfhng thểajjp xuấkxuzt thùzimr.

Nhờimvo nuốtmsrt rấkxuzt nhiềlchru âobmtm thúlkds, thưsosbơmzuong thếngax củofqta Đdzlkkdafa Hỏsosba Kim Kỳtkwzobmtn ẩqdkyn trong Kỳtkwzobmtn Týlkds lậzkowp tứkcfsc đimlhưsosbvyyxc chữoofla trịkdaf. Cũnvikng giốtmsrng nhưsosbsosbvyyxc vậzkowt, thôrzfhng thưsosbimvong cówhpr hiệngaxu quảgers tốtmsrt nhấkxuzt lúlkdsc ban đimlhvibtu.

Đdzlkkdafa Hỏsosba Kim Kỳtkwzobmtn đimlhưsosbvyyxc âobmtm khíexpy chữoofla trịkdaf, hiệngaxn tạqtyri chíexpynh làlknu thờimvoi đimlhiểajjpm cówhpr hiệngaxu quảgers tốtmsrt nhấkxuzt. Hiệngaxn tạqtyri trong Kỳtkwzobmtn Týlkds, từrzfhng tia lửlerla màlknuu vàlknung đimlhang bừrzfhng bừrzfhng cháeusxy, Kỳtkwzobmtn Týlkds nhậzkown đimlhưsosbvyyxc íexpych lợvyyxi khôrzfhng nhôrzfh. Vũnvik La cówhpr thếngax cảgersm nhậzkown rõgerslknung, lựlkdsc lưsosbvyyxng củofqta Kỳtkwzobmtn Týlkds đimlhang tăkzsang lêeusxn chậzkowm chạqtyrp màlknu vữooflng vàlknung, xem ra khôrzfhng bao lâobmtu sau, cówhpr thểajjp đimlhvibtt pháeusx thăkzsang cấkxuzp.

Trưsosbkfdbc khi Kỳtkwzobmtn Týlkds thăkzsang cấkxuzp hoàlknun thàlknunh, Vũnvik La khôrzfhng thểajjp xuấkxuzt thùzimr.

Trảgersi qua phen hỗgmqln chiếngaxn vừrzfha rồonpwi, y phụimlhc Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknunvikng ráeusxch tảgers toi, vôrzfhzimrng chậzkowt vậzkowt. Y khoáeusxt tay ra lệngaxnh mọobmti ngưsosbimvoi dừrzfhng lạqtyri, nghi ngơmzuoi khôrzfhi phụimlhc mộvibtt lúlkdsc.

whpr chiếngaxn sĩcemmeusxu tộvibtc tãfnmb quâobmtn lặtlzbng lẽgmql tớkfdbi gầvibtn Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu, kểajjp lạqtyri cho y tìlkdsnh hìlkdsnh chiếngaxn đimlhkxuzu trưsosbkfdbc đimlhówhpr, khiếngaxn cho Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu sữooflng sờimvo, khôrzfhng nhịkdafn đimlhưsosbvyyxc liếngaxc nhìlkdsn Vũnvik La.

- Thậzkowt ưsosb?

Y cảgersm thấkxuzy khówhpr tin.

obmtm phúlkdsc màlknu y an bàlknui trong tảgers quâobmtn gậzkowt đimlhvibtu xáeusxc nhậzkown:


- Ta cũnvikng biếngaxt chuyệngaxn nàlknuy thậzkowt sựlkds khówhpr tin...

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu khôrzfhng ngờimvo mộvibtt chiếngaxn sĩcemm thấkxuzt phẩqdkym hạqtyr lạqtyri cówhpr đimlhưsosbvyyxc bảgersn lãfnmbnh nàlknuy. Tuy rằxacang lúlkdsc trưsosbkfdbc y khôrzfhng nówhpri gìlkds nhiềlchru, nhung trong lòlknung hếngaxt sứkcfsc khinh thưsosbimvong Vũnvik La. Cho dùzimr y đimlheusxn sau lưsosbng Vũnvik La cówhpr chỗgmql dựlkdsa hùzimrng mạqtyrnh, nhưsosbng dùzimr sao cũnvikng khôrzfhng phảgersi làlknu lựlkdsc lưsosbvyyxng củofqta mìlkdsnh.

Lạqtyri khôrzfhng ngờimvo rằxacang vàlknuo thờimvoi khấkxuzc mấkxuzu chốtmsrt, Vũnvik La bằxacang vàlknuo sứkcfsc mìlkdsnh cứkcfsu lấkxuzy mọobmti ngưsosbimvoi.

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu hiểajjpu rấkxuzt rõgerslknung, nếngaxu khôrzfhng cówhpr tảgers quâobmtn giúlkdsp đimlhfpwi, trung quâobmtn khôrzfhng cówhpr khảgerskzsang thắfnmbng lợvyyxi. Nówhpri cáeusxch kháeusxc khôrzfhng cówhprnvik La, tảgers quâobmtn xong đimlhimvoi, trung quâobmtn cùzimrng hữooflu quâobmtn cũnvikng khówhpr trốtmsrn kiếngaxp nạqtyrn nàlknuy.

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu nhớkfdb lạqtyri lúlkdsc trưsosbkfdbc mìlkdsnh coi thưsosbimvong Vũnvik La, khôrzfhng khỏsosbi mặtlzbt mũnviki nówhprng bừrzfhng, ngưsosbvyyxng ngùzimrng tiếngaxn lêeusxn đimlhkdafnh nówhpri gìlkds đimlhówhpr vớkfdbi Vũnvik La. Dưsosbimvong nhưsosbnvik La đimlhãfnmb sớkfdbm biếngaxt y muốtmsrn nówhpri gìlkds, sắfnmbc mặtlzbt lạqtyrnh lùzimrng xua xua tay:

- Khôrzfhng cầvibtn phảgersi nówhpri.

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu xấkxuzu hổgzourzfhzimrng, ngẫtfemm nghĩcemm mộvibtt chúlkdst, cảgersm thấkxuzy táeusxc dụimlhng củofqta Vũnvik La đimlhtmsri vớkfdbi cảgers đimlhvibti ngũnvik thậzkowt lớkfdbn, cho nêeusxn khôrzfhng dáeusxm trởkfdb mặtlzbt, xấkxuzu hồonpw rờimvoi khỏsosbi.

Bởkfdbi vìlkds thếngax lựlkdsc Báeusxt Đdzlkqtyri Thầvibtn Trủofqtng xôrzfhng vàlknuo rừrzfhng trưsosbkfdbc đimlhówhpr đimlhãfnmb giảgersi quyếngaxt rấkxuzt nhiềlchru lựlkdsc lưsosbvyyxng âobmtm thúlkds trong rừrzfhng, cho nêeusxn sau khi đimlháeusxm Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu tiêeusxu diệngaxt đimlhvyyxt âobmtm thúlkdslknuy, đimlhưsosbimvong trưsosbkfdbc mặtlzbt bọobmtn họobmt lậzkowp tứkcfsc trởkfdbeusxn bằxacang phẳxacang trốtmsrng trảgersi.

Nhưsosbng dọobmtc trêeusxn đimlhưsosbimvong đimlhi lạqtyri gậzkowp phảgersi hai đimlhvyyxt ngăkzsan chậzkown nữoofla, bấkxuzt quáeusx thựlkdsc lựlkdsc âobmtm thúlkdseangm xa đimlhvyyxt đimlhvibtu tiêeusxn. Rấkxuzt nhanh đimlháeusxm ngưsosbimvoi củofqta Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu đimlhãfnmb xuyêeusxn qua cáeusxnh rừrzfhng nàlknuy, tớkfdbi dưsosbkfdbi châobmtn Vũnvik Uyêeusxn sơmzuon.

zimrng lúlkdsc bọobmtn họobmt lao ra khỏsosbi rừrzfhng, bêeusxn phe Báeusxt Đdzlkqtyri Thầvibtn Trủofqtng cũnvikng nổgzoui lêeusxn tiếngaxng hoan hôrzfh, mộvibtt trong Báeusxt Đdzlkqtyri Thầvibtn Trủofqtng cũnvikng vừrzfha xôrzfhng ra.

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu âobmtm thầvibtm kinh hãfnmbi, Báeusxt Đdzlkqtyri Thầvibtn Trủofqtng quảgers nhiêeusxn lợvyyxi hạqtyri, cówhpr thểajjp nhanh chówhprng xôrzfhng ra dưsosbkfdbi tìlkdsnh huốtmsrng âobmtm thúlkds trong rừrzfhng dốtmsrc hếngaxt toàlknun lựlkdsc ngăkzsan chậzkown nhưsosb vậzkowy. quảgers thậzkowt khôrzfhng phảgersi đimlháeusxm ngưsosbimvoi ôrzfh họobmtp nhưsosblkdsnh cówhpr thểajjp đimlhtmsri kháeusxng chíexpynh diệngaxn.

Trong nửlerla canh giờimvo sau đimlhówhpr, Báeusxt Đdzlkqtyri Thầvibtn Trủofqtng trưsosbkfdbc sau xôrzfhng ra khỏsosbi rừrzfhng. Tuy rằxacang tổgzoun thấkxuzt củofqta bọobmtn họobmt khôrzfhng nhỏsosb, nhung cũnvikng khôrzfhng tớkfdbi nỗgmqli tổgzoun thưsosbơmzuong gâobmtn cốtmsrt.

Hầvibtu nhưsosb trong phạqtyrm vi thếngax lựlkdsc trêeusxn khôrzfhng củofqta mỗgmqli Thầvibtn Trủofqtng đimlhlchru cówhpr hai, ba mưsosbơmzuoi mówhprn dịkdaf bảgerso bay trêeusxn khôrzfhng, đimlhgersm nhiệngaxm cảgersnh giớkfdbi, khiếngaxn cho bọobmtn Kim Hàlknu Hạqtyro nhìlkdsn thấkxuzy hâobmtm mộvibtrzfhzimrng.


nvik Uyêeusxn sơmzuon làlknu mộvibtt sơmzuon mạqtyrch kỳtkwz lạqtyr, lầvibtn đimlhvibtu tiêeusxn Vũnvik La nhìlkdsn thấkxuzy nówhpr đimlhãfnmb cảgersm thấkxuzy bấkxuzt ngờimvo.

mzuon mạqtyrch nàlknuy khôrzfhng phảgersi ngoàlknui rìlkdsa thấkxuzp, sau đimlhówhprlknuo trong dầvibtn dầvibtn cao lêeusxn, cho đimlhếngaxn ngọobmtn chủofqt phong ởkfdb trung ưsosbơmzuong đimlhqtyrt tớkfdbi đimlhvibt cao nhấkxuzt so vớkfdbi mặtlzbt nưsosbkfdbc biểajjpn, giốtmsrng nhưsosb nhữooflng sơmzuon mạqtyrch bìlkdsnh thưsosbimvong kháeusxc. Bêeusxn ngoàlknui Vũnvik Uyêeusxn sơmzuon chíexpynh làlknueusxch núlkdsi thìlkdsnh lìlkdsnh từrzfhsosbkfdbi đimlhkxuzt mọobmtc lêeusxn thẳxacang đimlhkcfsng cao ngàlknun trưsosbvyyxng, đimlháeusxlkdsi đimlhen kịkdaft. Liếngaxc mắfnmbt nhìlkdsn qua, chỉkzsa thấkxuzy trêeusxn váeusxch đimlháeusx rảgersi ráeusxc cówhpr mấkxuzy gốtmsrc tùzimrng đimlhâobmtm ra chêeusxnh chếngaxch, cówhprzimrng ung xâobmty tốtmsr, thỉkzsanh thoảgersng lưsosbvyyxn vòlknung, pháeusxt ra nhữooflng tiếngaxng kêeusxu lạqtyrnh lẽgmqlo thêeusxsosbơmzuong.

Đdzlkếngaxn nơmzuoi nàlknuy rồonpwi, bao gồonpwm Báeusxt Đdzlkqtyri Thầvibtn Trủofqtng cũnvikng khôrzfhng ai ngừrzfhng lạqtyri nữoofla.

nvik Uyêeusxn sơmzuon cũnvikng làlknu cổgzou Đdzlkkdafa nổgzoui danh Đdzlkôrzfhng Thổgzou, hung hiểajjpm vôrzfhzimrng. Màlknu từrzfh sau khi tin tứkcfsc Hoàlknun Hồonpwn Thảgerso lan tràlknun ra, dưsosbimvong nhưsosbnvik Uyêeusxn sơmzuon càlknung trởkfdbeusxn đimlháeusxng sợvyyx. Tốtmsri thiểajjpu trưsosbkfdbc kia cówhpr thếngax dễgerslknung tớkfdbi dưsosbkfdbi châobmtn Vũnvik Uyêeusxn sơmzuon, bêeusxn ngoàlknui chắfnmbc chấkxuzn khôrzfhng cówhpr bầvibty âobmtm thúlkdszimrng mạqtyrnh nhưsosb vậzkowy.

Muốtmsrn tiếngaxn vàlknuo nơmzuoi hung hiểajjpm nhưsosb vậzkowy, nếngaxu khôrzfhng chuẩqdkyn bịkdaf tốtmsrt mộvibtt chúlkdst, cơmzuo hồonpwlknu đimlhi chịkdafu chếngaxt.

Trong thếngax lựlkdsc Báeusxt Đdzlkqtyri Thầvibtn Trủofqtng, cówhpr nhữooflng Thầvibtn Trủofqtng mang theo Đdzlkonpw Đdzlkxacang Thầvibtn Thúlkds tớkfdbi. Nhữooflng Đdzlkonpw Đdzlkxacang Thầvibtn Thúlkds khổgzoung lồonpw nằxacam phụimlhc trêeusxn mặtlzbt đimlhkxuzt làlknum cho ngưsosbimvoi ta cówhpr cảgersm giáeusxc tin cậzkowy an toàlknun.

eusxn phe Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknulknu mộvibtt đimlháeusxm ôrzfh hợvyyxp, dùzimrlknuwhpr Đdzlkonpw Đdzlkxacang Thầvibtn Thúlkdsnvikng khôrzfhng dáeusxm khinh suấkxuzt vậzkown dụimlhng, chỉkzsa pháeusxi Hổgzoueusxo chiếngaxn sĩcemm chạqtyry tớkfdbi.

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu trầvibtm ngâobmtm mộvibtt phen, quyếngaxt đimlhkdafnh triệngaxu tậzkowp tấkxuzt cảgers Hổgzoueusxo chiếngaxn sĩcemm củofqta cáeusxc Thầvibtn Trủofqtng lạqtyri, thưsosbơmzuong nghịkdaflknunh đimlhvibtng củofqta bưsosbkfdbc tiếngaxp theo. Lầvibtn nàlknuy y cũnvikng khôrzfhng dáeusxm coi thưsosbimvong Vũnvik La, pháeusxi ngưsosbimvoi đimlhi thôrzfhng báeusxo cho cáeusxc Hốtmsreusxo chiếngaxn sĩcemm kháeusxc, tựlkdslkdsnh tớkfdbi mờimvoi Vũnvik La.

lkdsc trưsosbkfdbc ởkfdb trong rừrzfhng hoang, tuy rằxacang Vũnvik La đimlhãfnmb cứkcfsu mọobmti ngưsosbimvoi, nhung biểajjpu hiệngaxn cũnvikng tỏsosb ra hếngaxt sứkcfsc lạqtyrnh lùzimrng vớkfdbi Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu. Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu biếngaxt rõgerslknu do hàlknunh vi củofqta mìlkdsnh trưsosbkfdbc đimlhówhprlknum cho Vũnvik La khôrzfhng vui, tựlkds nhiêeusxn muốtmsrn thừrzfha cơmzuo hộvibti nàlknuy xoa dịkdafu quan hệngax giữoofla hai ngưsosbimvoi.

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu tớkfdbi chỗgmql củofqta ngưsosbimvoi Phưsosbvyyxng Kim Thầvibtn Trủofqtng, thấkxuzy Vũnvik La đimlhang ngồonpwi chíexpynh giữoofla, nhàlknun nhãfnmb uốtmsrng tràlknu, táeusxm ngưsosbimvoi Phưsosbvyyxng Kim Thầvibtn Trủofqtng hếngaxt sứkcfsc trung thàlknunh thủofqt giữoofleusxn ngoàlknui. Y cówhpr chúlkdst bấkxuzt đimlhfnmbc dĩcemm, tiếngaxn tớkfdbi ôrzfhm quyềlchrn nówhpri vớkfdbi Kim Hàlknu Hạqtyro:

- Kim huynh đimlhngax, làlknum phiềlchrn thôrzfhng báeusxo Vũnvik Đdzlkqtyri nhâobmtn mộvibtt tiếngaxng, cówhpr Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu cầvibtu kiếngaxn.

Kim Hàlknu Hạqtyro nhìlkdsn y vớkfdbi vẻmzuo giễgersu cợvyyxt, trong lòlknung cảgersm thấkxuzy hơmzuoi khoáeusxi chíexpy. Sao hảgers, lúlkdsc trưsosbkfdbc ta nhấkxuzc nhờimvo ngưsosbơmzuoi, ngưsosbơmzuoi khôrzfhng coi ra gìlkds, hiệngaxn tạqtyri biếngaxt lợvyyxi hạqtyri rồonpwi chứkcfs? Hừrzfh!

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu hiểajjpu rõgerslknum nghĩcemma trong áeusxnh mắfnmbt Kim Hàlknu Hạqtyro, cảgersm thấkxuzy mặtlzbt mìlkdsnh nówhprng bừrzfhng. Giọobmtng y khôrzfhng thấkxuzp, chắfnmbc chấkxuzn Vũnvik La nghe thấkxuzy, nhung vầvibtn tỏsosb ra thờimvo ơmzuo, hiềlchrn nhiêeusxn khôrzfhng coi y ra gìlkds.


Nhưsosbng thựlkdsc lựlkdsc củofqta Vũnvik La ràlknunh ràlknunh ra đimlhówhpr, hơmzuon nữoofla nghe nówhpri còlknun pháeusxt hiệngaxn âobmtm thúlkds mai phụimlhc sớkfdbm mộvibtt bưsosbkfdbc. Đdzlkâobmty khôrzfhng chỉkzsalknu thựlkdsc lựlkdsc hùzimrng mạqtyrnh, xem ra còlknun làlknu ngưsosbimvoi đimlha mưsosbu túlkdsc tríexpy.

Kếngax tiếngaxp nêeusxn làlknum gìlkds, Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknunvikng còlknun đimlhang do dựlkds, cho nêeusxn cầvibtn phảgersi nhanh chówhprng tậzkowp trung mọobmti ngưsosbimvoi lạqtyri cùzimrng thưsosbơmzuong lưsosbvyyxng. Ngoạqtyri trừrzfhnvik La ra, đimlháeusxm Hổgzoueusxo chiếngaxn sĩcemm kháeusxc toàlknun làlknu loạqtyri ngưsosbimvoi quen xung phong hãfnmbm trậzkown, muốtmsrn bọobmtn họobmt nghĩcemm ra chủofqt ýlkds hỗgmql trợvyyx chíexpynh làlknulknum khówhpr bọobmtn họobmt.

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu bấkxuzt đimlhfnmbc dĩcemm, đimlhàlknunh phảgersi ôrzfhm quyềlchrn khom ngưsosbimvoi cúlkdsi đimlhvibtu trưsosbkfdbc Kim Hàlknu Hạqtyro:

- Kim huynh, làlknum phiềlchrn!

Kim Hàlknu Hạqtyro lạqtyri liếngaxc Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu mộvibtt cáeusxi ra vẻmzuo chếngax giễgersu, lúlkdsc nàlknuy mớkfdbi chậzkowm rãfnmbi bưsosbkfdbc lạqtyri chỗgmqlnvik La. Y thấkxuzp giọobmtng hôrzfhi mộvibtt câobmtu, Vũnvik La khoáeusxt tay, Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu vộvibti vàlknung chạqtyry tớkfdbi:

- Vũnvik Đdzlkqtyri nhâobmtn, tạqtyri hạqtyrwhpr mắfnmbt khôrzfhng tròlknung, khôrzfhng biếngaxt cao nhâobmtn, xin thứkcfs tộvibti. Đdzlka tạqtyrnvik Đdzlkqtyri nhâobmtn khôrzfhng nhớkfdb hiềlchrm khíexpych lúlkdsc trưsosbkfdbc, lấkxuzy âobmtn báeusxo oáeusxn, cứkcfsu mạqtyrng chúlkdsng ta.

nvik La cưsosbimvoi nhẹbnrs:

- Đdzlkrzfhng nówhpri nhữooflng lờimvoi êeusxm tai nhưsosb vậzkowy, ta cũnvikng khôrzfhng đimlhếngaxn mứkcfsc vĩcemm đimlhqtyri nhưsosb ngưsosbơmzuoi nówhpri. Nówhpri thẳxacang đimlhi, rốtmsrt cụimlhc làlknuwhpr chuyệngaxn gìlkds?

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu vộvibti vàlknung nówhpri ra ýlkds đimlhonpw tớkfdbi đimlhâobmty, Vũnvik La ngẫtfemm nghĩcemm mộvibtt chúlkdst, cũnvikng khôrzfhng lôrzfhi thôrzfhi dàlknui dòlknung, thu dọobmtn tràlknu cụimlh đimlhkcfsng dậzkowy:

- Nếngaxu đimlhãfnmblknu nhưsosb vậzkowy, chúlkdsng ta đimlhi tớkfdbi đimlhówhpr đimlhi.

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu mừrzfhng rỡfpwi:

- Đdzlka tạqtyr Đdzlkqtyri nhâobmtn!

Hiệngaxn tạqtyri làlknu thờimvoi chiếngaxn, tấkxuzt cảgers đimlhlchru đimlhơmzuon giàlknun. Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu mỡfpwi ‘hộvibti nghịkdaf quâobmtn sựlkds’ cũnvikng khôrzfhng cówhpr đimlhiềlchru kiệngaxn gìlkds hay tốtmsrt. Cáeusxch đimlhówhpr khôrzfhng xa cówhpr mấkxuzy khốtmsri đimlháeusx lớkfdbn, khôrzfhng biếngaxt lăkzsan xuốtmsrng từrzfh trêeusxn núlkdsi đimlhãfnmb bao nhiêeusxu năkzsam, Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu lệngaxnh cho thùzimr hạqtyr củofqta mìlkdsnh dọobmtn dẹbnrsp sạqtyrch sẽgmql mộvibtt khoảgersng trốtmsrng, mang thêeusxm mấkxuzy khốtmsri đimlháeusx kháeusxc tớkfdbi làlknum chỗgmql dựlkdsa, nhưsosb vậzkowy làlknu xong.


lkdsc Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknulknunvik La tớkfdbi, nhữooflng Hổgzoueusxo chiếngaxn sĩcemm củofqta Thầvibtn Trủofqtng kháeusxc đimlhãfnmb tớkfdbi. Tuy rằxacang hiệngaxn tạqtyri mọobmti ngưsosbimvoi đimlhlchru biếngaxt thâobmtn phậzkown củofqta Vũnvik La cówhpr chỗgmql đimlhtlzbc thùzimr, nếngaxu khôrzfhng nhờimvo hấkxuzn, lầvibtn nàlknuy rấkxuzt cówhpr khảgerskzsang toàlknun quâobmtn bịkdaf diệngaxt. Nhưsosbng ngàlknuy thưsosbimvong đimlháeusxm Hổgzoueusxo chiếngaxn sĩcemm quen ởkfdb trêeusxn cao, bắfnmbt bọobmtn họobmt chờimvo ngưsosbimvoi kháeusxc nhưsosb vậzkowy, trong lòlknung bọobmtn họobmt khôrzfhng khỏsosbi khôrzfhng vui. Chỉkzsalknu ngạqtyri Vũnvik La vừrzfha mớkfdbi cứkcfsu mạqtyrng mọobmti ngưsosbimvoi, cho nêeusxn khôrzfhng tiệngaxn pháeusxt táeusxc màlknu thôrzfhi.

Mặtlzbc dùzimr khôrzfhng đimlhưsosbvyyxc hàlknui lòlknung lấkxuzm, bấkxuzt quáeusx lễgers nghĩcemma ngoàlknui mặtlzbt khôrzfhng thểajjp thiếngaxu. Vũnvik La vừrzfha tớkfdbi, đimlháeusxm Hổgzoueusxo chiếngaxn sĩcemm lậzkowp tứkcfsc nghiêeusxng mìlkdsnh thi lễgers, tạqtyr đimlhqtyri âobmtn củofqta hấkxuzn.

nvik La khôrzfhng đimlhajjp ýlkds, kháeusxch sáeusxo vàlknui câobmtu cho xong, sau đimlhówhprlkdsm mộvibtt chỗgmql ngồonpwi xuốtmsrng.

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu đimlhkcfsng dậzkowy nówhpri:

- Tưsosbkfdbng mọobmti ngưsosbimvoi cũnvikng biếngaxt chúlkdsng ta cầvibtn thưsosbơmzuong lưsosbvyyxng chuyệngaxn gìlkds. Ai cũnvikng đimlhãfnmb biếngaxt tìlkdsnh huốtmsrng Vũnvik Uyêeusxn sơmzuon, nówhpri làlknu mộvibtt Vũnvik Uyêeusxn sơmzuon, trêeusxn thựlkdsc tếngaxwhpr tớkfdbi tứkcfs đimlhqtyri hiểajjpm cảgersnh: Báeusxch Thảgerso Tiêeusxn Đdzlkiềlchrn, Toáeusxi Kim Mêeusx Cốtmsrc, Niêeusxn Luâobmtn Mộvibt Đdzlkkdafa vàlknueusxn Diệngaxt Đdzlkkdafa Bảgerso. Bao nhiêeusxu năkzsam qua, cówhpr khôrzfhng biếngaxt bao nhiêeusxu tiềlchrn bốtmsri cao nhâobmtn tiếngaxn vàlknuo Vũnvik Uyêeusxn sơmzuon chéeangm giếngaxt hung thúlkds, nhưsosbng cho tớkfdbi bâobmty giờimvo, ngưsosbimvoi tiếngaxn vàlknuo tứkcfs đimlhqtyri hiểajjpm cảgersnh vẫtfemn làlknulknunh íexpyt dữoofl nhiềlchru, cứkcfssosbimvoi ngưsosbimvoi tiếngaxn vàlknuo cówhpr đimlhưsosbvyyxc hai ngưsosbimvoi trởkfdb ra đimlhãfnmblknu may mắfnmbn.

Quảgers thậzkowt Vũnvik La khôrzfhng biếngaxt tìlkdsnh huốtmsrng nàlknuy, thìlkds ra Vũnvik Uyêeusxn sơmzuon nàlknuy khôrzfhng giốtmsrng nhưsosb nhữooflng Cốtmsr Đdzlkkdafa thôrzfhng thưsosbimvong kháeusxc.

Mọobmti ngưsosbimvoi cũnvikng đimlhlchru rõgerslknung, thiêeusxn đimlhkdafa thầvibtn vậzkowt nhưsosb Hoàlknun Hồonpwn Thảgerso khôrzfhng cówhpr khảgerskzsang xuấkxuzt hiệngaxn ngẫtfemu nhiêeusxn ởkfdb mộvibtt nơmzuoi nàlknuo đimlhówhpr, chắfnmbc chấkxuzn làlknu sẽgmql xuấkxuzt hiệngaxn ởkfdb mộvibtt trong tứkcfs đimlhqtyri hiểajjpm cảgersnh nàlknuy.

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu chỉkzsa vềlchr phíexpya Báeusxt Đdzlkqtyri Thầvibtn Trủofqtng:

- Chắfnmbc chắfnmbn bọobmtn họobmt đimlhãfnmb thưsosbơmzuong lưsosbvyyxng, rốtmsrt cụimlhc cũnvikng phảgersi tiếngaxn vàlknuo nhữooflng hiểajjpm cảgersnh nàlknuy. Ta gọobmti mọobmti ngưsosbimvoi tớkfdbi đimlhâobmty làlknu muốtmsrn nghe ýlkds kiếngaxn củofqta mọobmti ngưsosbimvoi. Chúlkdsng ta thựlkdsc lựlkdsc khôrzfhng đimlhofqt, chỉkzsawhpr thểajjp lựlkdsa chọobmtn mộvibtt hiểajjpm cảgersnh tiếngaxn vàlknuo, vậzkowy nêeusxn vàlknuo hiểajjpm cảgersnh nàlknuo?

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknuwhpri xong, tựlkdslkdsnh ngồonpwi xuốtmsrng, nhìlkdsn mọobmti ngưsosbimvoi.

eusxn phảgersi y cówhpr mộvibtt têeusxn Hổgzoueusxo chiếngaxn sĩcemm sờimvo sờimvo cằxacam, chậzkowm rãfnmbi nówhpri:

- Báeusxch Thảgerso Tiêeusxn Đdzlkiềlchrn từrzfh trưsosbkfdbc tớkfdbi nay vầvibtn sinh ra tiêeusxn chỉkzsa tiêeusxn thảgerso, nhung màlknu trong đimlhówhpr đimlhvibtc trùzimrng thiêeusxn hạqtyr đimlhngax nhấkxuzt, thậzkowt ra khảgerskzsang cao nhấkxuzt làlknukfdbeusxch Thảgerso Tiêeusxn Đdzlkiềlchrn.

- Bêeusxn trong Toáeusxi Kim Mêeusx Cốtmsrc thưsosbimvong hay sinh ra kim loạqtyri hiếngaxm, thếngax nhung trong đimlhówhprwhprkcfsc vạqtyrn Phệngax Kim Hỏsosba Nghĩcemm sinh sốtmsrng. Trừrzfh phi kẻmzuo tiếngaxn vàlknuo đimlhqtyrt tớkfdbi cảgersnh giớkfdbi nhấkxuzt phẩqdkym thưsosbvyyxng, bằxacang khôrzfhng cơmzuo hồonpw khôrzfhng thểajjp ra đimlhưsosbvyyxc. Phệngax Kim Hỏsosba Nghĩcemmlknuy thứkcfslkdsnvikng ăkzsan cảgers, phỏsosbng chừrzfhng Hoàlknun Hồonpwn Thảgerso sẽgmql khôrzfhng cówhprkfdb đimlhówhpr.

- Niêeusxn Luâobmtn Mộvibt Đdzlkkdafa làlknu noi thầvibtn bíexpy nhấkxuzt bêeusxn trong tứkcfs đimlhqtyri hiềlchrm cảgersnh, cho đimlhếngaxn bâobmty giờimvo mọobmti ngưsosbimvoi cũnvikng khôrzfhng biếngaxt bêeusxn trong cówhpr bảgerso bốtmsri gìlkds, cũnvikng cówhpr rấkxuzt íexpyt ngưsosbimvoi tiếngaxn vàlknuo. Chẳxacang lẽgmql Hoàlknun Hồonpwn Thảgerso lạqtyri sinh ra nơmzuoi phầvibtn mộvibt?

- Yêeusxn Diệngaxt Đdzlkkdafa Bàlknuo chíexpynh làlknu mộvibtt di tíexpych từrzfh thờimvoi thưsosbvyyxng cổgzou, trong đimlhówhpr di bảgerso rấkxuzt nhiềlchru. Bấkxuzt quáeusx tuyệngaxt đimlhqtyri đimlha sốtmsr đimlhlchru đimlhãfnmb tổgzoun hạqtyri, mọobmti ngưsosbimvoi vàlknuo đimlhówhpr phảgersi trôrzfhng vàlknuo vậzkown may, hy vọobmtng tìlkdsm đimlhưsosbvyyxc mộvibtt mówhprn bảgerso bốtmsri nguyêeusxn vẹbnrsn khôrzfhng tốtmsrn hao gìlkds. Bêeusxn trong Yêeusxn Diệngaxt Đdzlkkdafa Bảgerso rấkxuzt nhiềlchru xàlknu trùzimrng, làlknu mộvibtt trong nhữooflng di tíexpych màlknu Đdzlkôrzfhng Thổgzou rấkxuzt íexpyt hiểajjpu biếngaxt.

eusxn cạqtyrnh chợvyyxt cówhpr ngưsosbimvoi cưsosbimvoi nhạqtyro:

- Ngưsosbơmzuoi nówhpri vòlknung vo nửlerla ngàlknuy, rốtmsrt cụimlhc khôrzfhng đimlhưsosba ra đimlhưsosbvyyxc vấkxuzn đimlhlchr trọobmtng đimlhiểajjpm. Ai cũnvikng biếngaxt Báeusxch Thảgerso Tiêeusxn Đdzlkiềlchrn làlknuwhpr khảgerskzsang nhấkxuzt, vấkxuzn đimlhlchrlknu ngưsosbimvoi củofqta Báeusxt Đdzlkqtyri Thầvibtn Trủofqtng chắfnmbc chấkxuzn cũnvikng nghĩcemm nhưsosb vậzkowy, chúlkdsng ta khôrzfhng cówhprmzuo hộvibti.

- Vìlkds sao ngưsosbơmzuoi biếngaxt chúlkdsng ta khôrzfhng cówhprmzuo hộvibti? Nówhpri khôrzfhng chừrzfhng khôrzfhng cówhprkfdbeusxch Thảgerso Tiêeusxn Đdzlkiềlchrn...

- Vìlkds sao ngưsosbơmzuoi biếngaxt khôrzfhng cówhpr khảgerskzsang ởkfdb Niêeusxn Luâobmtn Mộvibt Đdzlkkdafa? Đdzlkówhpr chíexpynh làlknu Hoàlknun Hồonpwn Thảgerso, hoàlknun hồonpwn... nówhpri khôrzfhng chừrzfhng làlknukfdb Niêeusxn Luâobmtn Mộvibt Đdzlkkdafa.

Mọobmti ngưsosbimvoi cãfnmbi nhau ầvibtm ĩcemm, mỗgmqli ngưsosbimvoi mộvibtt ýlkds. Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu lắfnmbc đimlhvibtu cưsosbimvoi khổgzou, quảgers nhiêeusxn toàlknun làlknuwhpri chuyệngaxn khôrzfhng đimlhâobmtu.

Y nhìlkdsn nhìlkdsn Vũnvik La, chờimvo cho tiếngaxng tranh cãfnmbi củofqta mọobmti ngưsosbimvoi lắfnmbng xuốtmsrng mộvibtt íexpyt, mớkfdbi đimlhxacang hắfnmbng mộvibtt tiếngaxng:

- Vũnvik Đdzlkqtyri nhâobmtn cówhpr ýlkds kiếngaxn gìlkds khôrzfhng?

Mọobmti ngưsosbimvoi còlknun vẫtfemn giữoofl đimlhưsosbvyyxc lòlknung tôrzfhn trọobmtng đimlhtmsri vớkfdbi âobmtn nhâobmtn, dầvibtn dầvibtn cũnvikng khôrzfhng nówhpri chuyệngaxn nữoofla, đimlhưsosba mắfnmbt nhìlkdsn Vũnvik La.

nvik La trầvibtm ngâobmtm mộvibtt chúlkdst, sau đimlhówhpr mớkfdbi nówhpri:

- Nhìlkdsn bềlchr ngoàlknui, Báeusxch Thảgerso Tiêeusxn Đdzlkiềlchrn cówhpr khảgerskzsang lớkfdbn nhấkxuzt, Báeusxt Đdzlkqtyri Thầvibtn Trủofqtng chắfnmbc chấkxuzn sẽgmql đimlhtlzbt tuyệngaxt đimlhqtyri bộvibt phậzkown lựlkdsc lưsosbvyyxng ởkfdbeusxch Thảgerso Tiêeusxn Đdzlkiềlchrn. Nhưsosbng vìlkds thựlkdsc lựlkdsc bọobmtn họobmtzimrng hậzkowu, cho nêeusxn nhấkxuzt đimlhkdafnh cũnvikng sẽgmql khôrzfhng bỏsosb qua ba đimlhkdafa phưsosbơmzuong còlknun lạqtyri, sẽgmql pháeusxi ra mộvibtt íexpyt nhâobmtn thùzimr xem xéeangt.

Mọobmti ngưsosbimvoi gậzkowt gậzkowt đimlhvibtu, đimlhâobmty làlknugerslknung.

- Bấkxuzt quáeusx ta cảgersm thấkxuzy, hẳxacan làlknukfdb Niêeusxn Luâobmtn Mộvibt Đdzlkkdafa.

Mọobmti ngưsosbimvoi nghe vậzkowy sừrzfhng sốtmsrt, têeusxn Hồonpweusxo chiếngaxn sĩcemm vừrzfha nówhpri cówhpr khảgerskzsang ởkfdb Niêeusxn Luâobmtn Mộvibt Đdzlkkdafa bậzkowt cưsosbimvoi ha hảgers:

- Cáeusxc ngưsosbơmzuoi thấkxuzy chưsosba, ta nówhpri khôrzfhng sai.

whpr ngưsosbimvoi cau màlknuy, chỉkzsalknu khôrzfhng tiệngaxn phàlknun báeusxc Vũnvik La, nhung hiểajjpn nhiêeusxn đimlha sốtmsr khôrzfhng đimlhonpwng ýlkds. Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknufnmbn hỏsosbi:

- Vìlkds sao Vũnvik La Đdzlkqtyri nhâobmtn cówhpr ýlkds nghĩcemmlknuy?

nvik La nhìlkdsn mọobmti ngưsosbimvoi xung quanh mộvibtt vòlknung, chợvyyxt hỏsosbi:

- Trưsosbkfdbc kia xung quanh Vũnvik Uyêeusxn sơmzuon khôrzfhng cówhpr âobmtm thúlkds, cówhpr đimlhúlkdsng khôrzfhng?

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknulknu ngưsosbimvoi đimlhvibtu tiêeusxn vỡfpwi lẽgmql, hai mắfnmbt sáeusxng rựlkdsc:

- Đdzlkúlkdsng, Hoàlknun Hồonpwn Thảgerso ởkfdb Niêeusxn Luâobmtn Mộvibt Đdzlkkdafa, cho nêeusxn âobmtm khíexpy đimlhqtyri thịkdafnh, mớkfdbi đimlhưsosba tớkfdbi âobmtm thúlkds nhiềlchru nhưsosb vậzkowy đimlhajjp bảgerso vệngax. Vũnvik La Đdzlkqtyri nhâobmtn nówhpri rấkxuzt đimlhúlkdsng, nhấkxuzt đimlhkdafnh làlknukfdb Niêeusxn Luâobmtn Mộvibt Đdzlkkdafa.

Thậzkowt ra đimlhqtyro lýlkdslknuy cũnvikng khôrzfhng phứkcfsc tạqtyrp, chỉkzsalknu mọobmti ngưsosbimvoi khôrzfhng nghĩcemm tớkfdbi phưsosbơmzuong diệngaxn nàlknuy. Chuyệngaxn trêeusxn đimlhimvoi nàlknuy vốtmsrn làlknu nhưsosb vậzkowy, khi đimlhãfnmb giảgersi thíexpych rõgerslknung, thôrzfhng thưsosbimvong ai cũnvikng cówhpr thểajjp hiểajjpu đimlhưsosbvyyxc, nhung trưsosbkfdbc khi cówhpr ngưsosbimvoi chỉkzsa đimlhiểajjpm, đimlhqtyri đimlha sốtmsr đimlhlchru mêeusx muộvibti khôrzfhng rõgers.

Vốtmsrn mọobmti ngưsosbimvoi khôrzfhng táeusxn thàlknunh pháeusxn đimlheusxn củofqta Vũnvik La, hiệngaxn tạqtyri đimlhãfnmb hoàlknun toàlknun tâobmtm phụimlhc khẩqdkyu phụimlhc, vốtmsrn chúlkdst bấkxuzt mãfnmbn vìlkdsnvik La tớkfdbi trễgersnvikng vìlkds vậzkowy màlknu tan thàlknunh mâobmty khówhpri. Lúlkdsc nàlknuy uy vọobmtng củofqta Vũnvik La đimlhãfnmb trởkfdbeusxn tốtmsri cao đimlhtmsri vớkfdbi mọobmti ngưsosbimvoi, thậzkowm chíexpysosbvyyxt qua Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu.

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu lậzkowp tứkcfsc nówhpri:

- Vậzkowy chúlkdsng ta lậzkowp tứkcfsc xuấkxuzt pháeusxt, chạqtyry tớkfdbi Niêeusxn Luâobmtn Mộvibt Đdzlkkdafa.

nvik La lạqtyri khôrzfhng thểajjp khôrzfhng nhấkxuzc nhỡfpwi mọobmti ngưsosbimvoi:

- Bêeusxn trong Báeusxt Đdzlkqtyri Thầvibtn Trủofqtng chưsosba chắfnmbc đimlhãfnmb khôrzfhng cówhpr nhâobmtn tàlknui, nhung ta đimlheusxn chừrzfhng bọobmtn họobmt lấkxuzy ổgzoun thỏsosba làlknum trọobmtng. Cho nêeusxn chủofqt lựlkdsc củofqta Báeusxt Đdzlkqtyri Thầvibtn Trủofqtng hẳxacan làlknukfdbeusxch Thảgerso

Tiêeusxn Đdzlkiềlchrn, kếngax tiếngaxp rấkxuzt cówhpr thểajjp chíexpynh làlknu Niêeusxn Luâobmtn Mộvibt Đdzlkkdafa.

Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknuzimrng mọobmti ngưsosbimvoi gậzkowt gậzkowt đimlhvibtu, sắfnmbc mặtlzbt cówhpr vẻmzuo ngưsosbng trọobmtng:

- Chỉkzsa sợvyyx sau đimlhówhpr phảgersi đimlháeusxnh mộvibtt trậzkown vôrzfhzimrng kịkdafch liệngaxt...

Mọobmti ngưsosbimvoi lạqtyri thưsosbơmzuong nghịkdaf mộvibtt hồonpwi, từrzfh bỏsosb kếngax hoạqtyrch tiêeusxn pháeusxt chếngax nhâobmtn, quyếngaxt đimlhkdafnh áeusxn binh bấkxuzt đimlhvibtng, chờimvo xem Báeusxt Đdzlkqtyri Thầvibtn Trủofqtng an bàlknui thếngaxlknuo.

Phe Hỏsosba Sưsosb Đdzlkàlknu chỉkzsalknu mộvibtt đimlháeusxm ôrzfh hợvyyxp, nhưsosbng quyếngaxt đimlhkdafnh vôrzfhzimrng nhanh chówhprng, cảgers bọobmtn Hổgzoueusxo chiếngaxn sĩcemm vừrzfha thưsosbơmzuong lưsosbvyyxng mộvibtt chúlkdst, chuyệngaxn nàlknuy lậzkowp tứkcfsc quyếngaxt đimlhkdafnh nhưsosb vậzkowy. Nhưsosbng Báeusxt Đdzlkqtyri Thầvibtn Trủofqtng lạqtyri lềlchr mềlchrmzuon nhiềlchru, sau hai, ba canh giờimvo vẫtfemn chưsosba cówhpr quyếngaxt đimlhkdafnh. Mắfnmbt thấkxuzy trờimvoi đimlhãfnmb tốtmsri, thờimvoi gian trôrzfhi qua vôrzfh íexpych, Vũnvik La âobmtm thầvibtm sốtmsrt ruộvibtt, nhưsosbng cũnvikng khôrzfhng làlknum sao đimlhưsosbvyyxc.

eusxng sớkfdbm hôrzfhm sau, mộvibtt tràlknung tiếngaxng tùzimrlknulknum hiệngaxu vang lêeusxn, rốtmsrt cụimlhc Báeusxt Đdzlkqtyri Thầvibtn Trủofqtng đimlhãfnmbwhpr quyếngaxt đimlhkdafnh. Mộvibtt láeusx đimlhqtyri kỳtkwz củofqta mộvibtt Thầvibtn Trủofqtng vung lêeusxn, xôrzfhng vàlknuo Vũnvik Uyêeusxn sơmzuon.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.