Âwjsbm thúvpai tứodiq phẩwjfsm trung, Vũatcz La thu thậvpaip nhẹcbwt nhàahekng khôdlihng hềrbta chóufgep mắkanpt. Cho dùwmyv Kim Hàahek Hạlspko liêqpdan thùwmyv vớafdhi Hỏfafja Sưlepb Đvrrnàahek, e rằowowng Vũatcz La cũatczng chỉgpol cầjbdun chóufgep mắkanpt hai cáuiiki làahekufge thểjbdu thu thậvpaip hai ngưlepbrbtai. Vạlspkn nhấsvuat chọzgsec giậvpain Vũatcz La, Hỏfafja Sưlepb Đvrrnàahek ngưlepbơzsydi tìxfiem chếlspkt ráuiikng chịkzjju, ta cũatczng khôdlihng chếlspkt theo ngưlepbơzsydi.

Kim Hàahek Hạlspko vừwjfsa muốwmyvn ngắkanpt lờrbtai Hỏfafja Sưlepb Đvrrnàahek, bỗxddwng nhiêqpdan trong trậvpain doanh củjtxqa Báuiikt Đvrrnlspki Thầjbdun Trủjtxqng ợgrkp xa xa, mộdlmut đxfielspko hàaheko quang màaheku xanh giốwmyvng nhưlepb pháuiiko hoa bắkanpn thẳyhalng lêqpdan khôdlihng, nổkanpjbdum mộdlmut tiếlspkng trêqpdan trờrbtai cao, toáuiikt ra áuiiknh sáuiikng xanh đxfiejbduy trờrbtai.

ahek Thanh Nguyệxddwt Thầjbdun Trủjtxqng.

Theo đxfielspko thầjbdun lựwjsbc báuiiko tin nàaheky, rấsvuat nhiềrbtau Yêqpdau tộdlmuc xung quanh đxfielspki kỳjcad Thanh Nguyệxddwt Thầjbdun Trủjtxqng cùwmyvng nhau rốwmyvng to, thanh âxwowm chấsvuan đxfiedlmung trờrbtai cao. Chỉgpol thấsvuay đxfielspki kỳjcad Thanh Nguyệxddwt Thầjbdun Trủjtxqng vung cao, mấsvuay trăzgsem Yêqpdau tộdlmuc dưlepbafdhi sựwjsb chỉgpol dẫatczn củjtxqa đxfielspki kỳjcad, hòmarxgrkpt vang trờrbtai, cùwmyvng nhau xôdlihng vàaheko cáuiiknh rừwjfsng hoang trưlepbafdhc mặzsydt.

Thanh Nguyệxddwt Thầjbdun Trủjtxqng đxfiei đxfiejbduu, ngay sau đxfieóufgeahek bảgrkpy đxfielspki Thầjbdun Trủjtxqng kháuiikc.

Hỏfafja Sưlepb Đvrrnàahek mừwjfsng rỡfatp, khôdlihng thèemnxm nhiềrbtau lờrbtai vớafdhi Kim Hàahek Hạlspko nữsqvxa, bay vúvpait lêqpdan giữsqvxa khôdlihng trung, quáuiikt lớafdhn vớafdhi mọzgsei ngưlepbrbtai:


- Tôdlihng Phong Thầjbdun Trủjtxqng, Tuyếlspkt Bãmvxlng Thầjbdun Trủjtxqng, cáuiikc ngưlepbơzsydi cùwmyvng Phưlepbgrkpng Kim Thầjbdun Trủjtxqng cùwmyvng đxfiei theo cáuiiknh tráuiiki, do Kim Hàahek Hạlspko chỉgpol huy. MỊcbtllepbơzsydng Thầjbdun Trủjtxqng, Tảgrkpahek Thầjbdun Trủjtxqng, Trụekqnzsydn Thầjbdun Trủjtxqng đxfiei theo cáuiiknh phảgrkpi, do MỊcbtllepbơzsydng Thầjbdun Trủjtxqng dẫatczn dắkanpt. Nhữsqvxng ngưlepbrbtai còmarxn lạlspki theo ta đxfiei trung lộdlmu, chúvpaing ta cùwmyvng tiếlspkn, hỗxddw trợgrkp lẫatczn nhau, cóufge hiểjbduu chưlepba?

- Hiểjbduu!

Mọzgsei ngưlepbrbtai hégrkpt lớafdhn mộdlmut tiếlspkng, hiểjbdun nhiêqpdan Báuiikt Đvrrnlspki Thầjbdun Trủjtxqng xuấsvuat pháuiikt cũatczng đxfieãmvxlhcyuch thíhcyuch mọzgsei ngưlepbrbtai. Yếlspku tốwmyv hiếlspku chiếlspkn trong cơzsyd thểjbduqpdau tộdlmuc đxfieãmvxl hoàahekn toàahekn bịkzjjhcyuch pháuiikt, đxfieãmvxl chuẩwjfsn bịkzjj mộdlmut phen chégrkpm giếlspkt.

Kim Hàahek Hạlspko hếlspkt sứodiqc bấsvuat an, chạlspky nhanh tớafdhi bêqpdan cạlspknh Vũatcz La:

- Đvrrnlspki nhâxwown, ngàaheki xem chuyệxddwn nàaheky...

atcz La khoáuiikt tay ngăzgsen lạlspki, khôdlihng thèemnxm đxfiejbdu ýildl:

- Bảgrkpo ngưlepbơzsydi dẫatczn dắkanpt thìxfie ngưlepbơzsydi cứodiq việxddwc dẫatczn dắkanpt, đxfiei chuẩwjfsn bịkzjj đxfiei.

Sau khi Báuiikt Đvrrnlspki Thầjbdun Trủjtxqng xôdlihng vàaheko rừwjfsng chừwjfsng hai khấsvuac, Hỏfafja Sưlepb Đvrrnàahek vung tay lêqpdan chỉgpolaheko rừwjfsng:

- Lêqpdan!

Ba lộdlmu nhâxwown mãmvxluiikch nhau ba trăzgsem trưlepbgrkpng, cáuiikc chiếlspkn sĩjrjbqpdau tộdlmuc rốwmyvng lêqpdan mộdlmut tiếlspkng chinh tềrbta, thanh âxwowm chấsvuan đxfiedlmung láuiik rừwjfsng rung đxfiedlmung, sau đxfieóufge tấsvuat cảgrkpwmyvng xôdlihng vàaheko rừwjfsng.

Trêqpdan thựwjsbc tếlspkuiiknh rừwjfsng nàaheky chỉgpolxwowu màahek khôdlihng rộdlmung, dùwmyv sao đxfieãmvxlufge thểjbdu nhìxfien thấsvuay Vũatcz Uyêqpdan sơzsydn. Rừwjfsng nàaheky rộdlmung chỉgpol chừwjfsng vàaheki dậvpaim, nhưlepbng Báuiikt Đvrrnlspki Thầjbdun Trủjtxqng vừwjfsa xôdlihng vàaheko đxfieãmvxl nghe vang lêqpdan cáuiikc loạlspki tiếlspkng thégrkpt giậvpain dữsqvx, cáuiikc loạlspki thanh âxwowm va chạlspkm nặzsydng nềrbta, nhữsqvxng tiếlspkng nốwmyv khôdlihng ngừwjfsng.

atcz La lầjbdun giữsqvxa đxfieáuiikm đxfieôdlihng, theo mọzgsei ngưlepbrbtai cùwmyvng xôdlihng vàaheko rừwjfsng. Chỉgpol vừwjfsa mớafdhi vàaheko, Vũatcz La đxfieãmvxl cảgrkpm thấsvuay khôdlihng thíhcyuch hợgrkpp.

Âwjsbm khíhcyu trong cáuiiknh rừwjfsng hoang nàaheky nồsvuang đxfievpaim hơzsydn xa bêqpdan ngoàaheki.


Đvrrnlspki đxfiea sốwmyvqpdau tộdlmuc cũatczng khôdlihng cóufge cảgrkpm giáuiikc gìxfie, chỉgpol biếlspkt cấsvuam đxfiejbduu xôdlihng nhanh vàaheko rừwjfsng. Kếlspkuiikch củjtxqa Hỏfafja Sưlepb Đvrrnàahek đxfieãmvxlufgeuiikc dụekqnng, đxfielspki đxfiea sốwmyv âxwowm thúvpailepbrbtang nhưlepb đxfieãmvxl bịkzjj đxfieáuiikm ngưlepbrbtai Báuiikt Đvrrnlspki Thầjbdun Trủjtxqng thu húvpait. Màahek ba lộdlmu nhâxwown mãmvxl củjtxqa y cộdlmung lạlspki cóufgezsydn trăzgsem ngưlepbrbtai, vưlepbgrkpt qua khoảgrkpng cáuiikch ngàahekn trưlepbgrkpng bấsvuat quáuiik chùwmyvng chỉgpol gậvpaip hai, ba con âxwowm thúvpai cấsvuap bậvpaic khôdlihng cao.

Ba lộdlmu nhâxwown mãmvxl hỗxddw trợgrkp lẫatczn nhau, dịkzjj bảgrkpo bay ra loạlspkn xạlspk, nháuiiky mắkanpt đxfieãmvxl giảgrkpi quyếlspkt sốwmyv âxwowm thúvpaiaheky.

Hỏfafja Sưlepb Đvrrnàaheklepbrbtai ha hảgrkp, vui mừwjfsng quáuiikt lớafdhn:

- Mọzgsei ngưlepbrbtai khẩwjfsn trưlepbơzsydng lêqpdan, vậvpain may chúvpaing ta đxfieãmvxl tớafdhi rồsvuai.

atcz La vẫatczn đxfieang cảgrkpm nhậvpain âxwowm khíhcyuzsydi nàaheky. Đvrrnúvpaing ra vớafdhi bốwmyv cụekqnc phong thủjtxqy củjtxqa Vũatcz Uyêqpdan sơzsydn, khôdlihng giốwmyvng nhưlepb đxfiekzjja phưlepbơzsydng sinh ra nhiềrbtau âxwowm thúvpai nhưlepb vậvpaiy. Nhung cáuiiknh rừwjfsng hoang nàaheky quảgrkp thậvpait vôdlihwmyvng kỳjcad quáuiiki, vìxfie sao trong rừwjfsng câxwowy lạlspki tràahekn ngậvpaip âxwowm khíhcyu nồsvuang đxfievpaim?

Gặzsydp nhữsqvxng lúvpaic thếlspkaheky, Vũatcz La lạlspki nhớafdh tớafdhi Phùwmyv cổkanp củjtxqa mìxfienh. Nếlspku mìxfienh còmarxn Phùwmyv cổkanp, thảgrkp cho nóufge chui xuốwmyvng lòmarxng đxfiesvuat tìxfiem tòmarxi, chắkanpc chấsvuan sẽrzvz biếlspkt đxfieưlepbgrkpc bấsvuat cứodiq chuyệxddwn gìxfie.

Nhưlepbng hiệxddwn tạlspki, Vũatcz La chỉgpolufge thểjbdu dựwjsba vàaheko bảgrkpn thâxwown mìxfienh.

Saụekqn khi cảgrkpm nhậvpain mộdlmut phen, Vũatcz La quyếlspkt đxfiekzjjnh nhờrbtaaheko nguyêqpdan hồsvuan hùwmyvng mạlspknh củjtxqa mìxfienh tìxfiem hiểjbduu nguyêqpdan nhâxwown chuyệxddwn nàaheky.

Gốwmyvc rễxfie củjtxqa câxwowy cốwmyvi trong rừwjfsng đxfieãmvxl đxfieâxwowm sâxwowu xuốwmyvng đxfiesvuat, húvpait lấsvuay từwjfsng tia âxwowm khíhcyulepbafdhi lòmarxng đxfiesvuat. Sau đxfieóufge thôdlihng qua thâxwown, cảgrkpnh, láuiikxwowy, tảgrkpn máuiikt ra khấsvuap cảgrkp rừwjfsng.

qpdan trêqpdan cóufgeuiikxwowy rậvpaim rạlspkp che phủjtxq, áuiiknh mặzsydt trờrbtai khóufgeufge thểjbdu xuyêqpdan thấsvuau, âxwowm khíhcyuufge thểjbdu bảgrkpo tồsvuan.

Pháuiikt hiệxddwn nàaheky khiếlspkn cho Vũatcz La giậvpait mìxfienh kinh hãmvxli. Nếlspku nóufgei nhưlepb vậvpaiy, bọzgsen họzgse đxfieang chiếlspkn đxfiesvuau vớafdhi cảgrkpuiiknh rừwjfsng chứodiq khôdlihng phảgrkpi làahek âxwowm thúvpai. Cóufge đxfieưlepbgrkpc cáuiiknh rừwjfsng hoang làahekm hậvpaiu thuẫatczn, chẳyhalng tráuiikch đxfieáuiikm âxwowm thúvpai trởkmruqpdan hùwmyvng mạlspknh nhưlepb vậvpaiy.

Xa xa truyềrbtan đxfieếlspkn tiếlspkng chégrkpm giếlspkt liêqpdan tiếlspkp khôdlihng ngừwjfsng, trong đxfieóufge pha lẫatczn nhữsqvxng tiếlspkng kêqpdau thêqpdalepbơzsydng tháuiikm thiếlspkt củjtxqa Yêqpdau tộdlmuc.

atcz La cảgrkpnh giáuiikc nhìxfien chằowowm chằowowm chung quanh, tuy rằowowng nãmvxly giờrbta gậvpaip toàahekn âxwowm thúvpai yếlspku ớafdht, nhung láuiikt nữsqvxa e rằowowng cũatczng khôdlihng đxfieơzsydn giảgrkpn nhưlepb vậvpaiy.


uiikc chiếlspkn sĩjrjbqpdau tộdlmuc miệxddwng hôdlih giếlspkt xôdlihng vàaheko sâxwowu trong rừwjfsng. Trong nàaheky láuiikxwowy vôdlihwmyvng rậvpaim rạlspkp, câxwowy cốwmyvi cao lớafdhn, hoàahekn toàahekn che khuấsvuat áuiiknh mặzsydt trờrbtai, khiếlspkn cho trong rừwjfsng vôdlihwmyvng tâxwowm tốwmyvi.

lepbrbtai mấsvuay chiếlspkn sĩjrjbqpdau tộdlmuc vừwjfsa xôdlihng vàaheko, lậvpaip tứodiqc xảgrkpy ra biếlspkn cốwmyv.

Mặzsydt đxfiesvuat bỗxddwng nhiêqpdan sụekqnp xuốwmyvng, mộdlmut khe nứodiqt dàaheki mấsvuay trưlepbgrkpng nuốwmyvt chừwjfsng mộdlmut lúvpaic mưlepbrbtai mấsvuay chiếlspkn sĩjrjbqpdau tộdlmuc. Đvrrnáuiikm chiếlspkn sĩjrjbqpdau tộdlmuc đxfiei sau giậvpait mìxfienh kinh hãmvxli, nổkanpi giậvpain gầjbdum lêqpdan mộdlmut tiếlspkng xôdlihng lêqpdan đxfiekzjjnh giảgrkpi cứodiqu. Từwjfs trong khe nứodiqt kia thìxfienh lìxfienh xuấsvuat hiệxddwn mưlepbrbtai mấsvuay đxfielspko xúvpaic tua thôdlih to, khoảgrkpng bằowowng con trăzgsen lớafdhn, múvpaia may mộdlmut trậvpain, lạlspki quấsvuan lấsvuay mộdlmut têqpdan chiếlspkn sĩjrjbqpdau tộdlmuc. Giữsqvxa tiếlspkng gàaheko thêqpda tháuiikm củjtxqa y, xúvpaic tua kégrkpo xuốwmyvng dưlepbafdhi khe nứodiqt, hoàahekn toàahekn biếlspkn mấsvuat. Khiếlspkn cho đxfieáuiikm Yêqpdau tộdlmuc đxfieang xôdlihng tớafdhi sợgrkpmvxli vôdlihwmyvng, vộdlmui vàahekng lui vềrbta phíhcyua sau, trậvpain hìxfienh nhấsvuat thờrbtai đxfielspki loạlspkn.

- Cóufge chuyệxddwn gìxfie vậvpaiy?

Hỏfafja Sưlepb Đvrrnàahekdlihng tớafdhi hỏfafji. Y còmarxn chưlepba kịkzjjp nhìxfien rõzwifxfienh huốwmyvng, mộdlmut đxfielspko xúvpaic tua đxfieen ngòmarxm từwjfslepbafdhi khe nứodiqt vọzgset lêqpdan. Hỏfafja Sưlepb Đvrrnàahek phóufgeng xuấsvuat dịkzjj bảgrkpo củjtxqa mìxfienh, làahek mộdlmut thanh cốwmyvt chùwmyvy bưlepbng bừwjfsng lửdlmua cháuiiky, đxfieáuiiknh mạlspknh vàaheko đxfielspko xúvpaic tua kia. Mộdlmut tiếlspkng bịkzjjch trầjbdum đxfieekqnc vang lêqpdan, chấsvuan đxfiedlmung tạlspko ra sóufgeng gợgrkpn lan tỏfafja ra xung quanh, xúvpaic tua vùwmyv mộdlmut tiếlspkng rụekqnt trởkmru vềrbta, Hỏfafja Sưlepb Đvrrnàahekatczng lui vềrbta phíhcyua sau liêqpdan tụekqnc.

Hỏfafja Sưlepb Đvrrnàahek chỉgpolufge mộdlmut mìxfienh, xúvpaic tua lạlspki cóufge rấsvuat nhiềrbtau. Chỉgpol trong thoáuiikng chốwmyvc, từwjfslepbafdhi khe nứodiqt lạlspki cóufge bảgrkpy, táuiikm xúvpaic tua bắkanpn lêqpdan, mắkanpt thấsvuay sắkanpp sửdlmua cuốwmyvn lấsvuay Hỏfafja Sưlepb Đvrrnàahek.

Hỏfafja Sưlepb Đvrrnàahek gầjbdum lêqpdan giậvpain dữsqvx:

- Tấsvuat cảgrkpqpdan mau!

Đvrrnáuiikm Yêqpdau tộdlmuc phíhcyua sau lậvpaip tứodiqc ùwmyva lêqpdan, mưlepbrbtai mấsvuay móufgen dịkzjj bảgrkpo bay ra nhưlepblepbơzsydm bưlepbafdhm, lúvpaic nàaheky mớafdhi cóufge thểjbdu đxfiejbduy lui đxfieáuiikm xúvpaic tua kia.

Hỏfafja Sưlepb Đvrrnàahek lau mồsvuadlihi lạlspknh, quáuiikt:

- Chiếlspkn sĩjrjbaheko thâxwown mang dịkzjj bảgrkpo theo ta xôdlihng lêqpdan, nhữsqvxng ngưlepbrbtai kháuiikc ởkmru phíhcyua sau áuiikp trậvpain!

Trung quâxwown gậvpaip trởkmru ngạlspki, hai cáuiiknh cũatczng khôdlihng dễxfieahekng gìxfie.

Nhâxwown mãmvxl hữsqvxu quâxwown gậvpaip mộdlmut bầjbduy âxwowm thúvpai thâxwown khi mặzsydt hổkanp tậvpaip kíhcyuch, cấsvuap bậvpaic củjtxqa bầjbduy âxwowm thúvpaiaheky cũatczng khôdlihng cao, chỉgpolahek lụekqnc phẩwjfsm trung, hạlspk, nhưlepbng sốwmyvlepbgrkpng rấsvuat đxfieôdlihng. Chúvpaing giốwmyvng nhưlepb mộdlmut trậvpain cuồsvuang phong thốwmyvi len lỏfafji qua câxwowy rừwjfsng rậvpaim rạlspkp, mấsvuay trăzgsem âxwowm thúvpaiqpdau hầjbduu giốwmyvng nhưlepb bầjbduy trâxwowu sắkanpt xuấsvuat hiệxddwn, toàahekn quâxwown cáuiiknh phảgrkpi lậvpaip tứodiqc lâxwowm vàaheko hỗxddwn loạlspkn.


Hổkanpuiiko chiếlspkn sĩjrjb củjtxqa MỊcbtllepbơzsydng Thầjbdun Trủjtxqng phụekqn tráuiikch dẫatczn dắkanpt hữsqvxu quâxwown đxfieqpdan cuồsvuang thégrkpt lêqpdan mộdlmut tiếlspkng, đxfieang muốwmyvn đxfielspki triểjbdun thầjbdun uy, lạlspki bịkzjj mộdlmut âxwowm thúvpaiqpdau hầjbduu từwjfs trêqpdan trờrbtai giáuiikng xuốwmyvng, ôdlihm đxfiejbduu y vậvpait ngãmvxlzgsen ra đxfiesvuat. Âwjsbm thúvpaiqpdau hầjbduu nàaheky chíhcyunh làahek Thúvpailepbơzsydng, quấsvuan lấsvuay têqpdan Hồsvuauiiko chiếlspkn sĩjrjb kia bắkanpt đxfiejbduu chiếlspkn đxfiesvuau.

Chỉgpol trong thoáuiikng chốwmyvc, hữsqvxu quâxwown đxfieãmvxl tổkanpn thưlepbơzsydng nặzsydng nềrbta, bảgrkpy táuiikm chiếlspkn sĩjrjbqpdau tộdlmuc bịkzjjqpdau hầjbduu đxfieáuiiknh ngãmvxl, nuốwmyvt chửdlmung sạlspkch sẽrzvz mộdlmut thâxwown thầjbdun lựwjsbc, biếlspkn thàaheknh mộdlmut thi thểjbdu khôdlih queo.

atcz La ởkmruqpdan tảgrkp quâxwown, cũatczng vôdlihwmyvng yêqpdan tĩjrjbnh. Tuy rằowowng Kim Hàahek Hạlspko khôdlihng thíhcyuch tíhcyunh củjtxqa Hỏfafja Sưlepb Đvrrnàahek, nhưlepbng biếlspkt lúvpaic nàaheky phảgrkpi đxfieahekn kếlspkt nhấsvuat tríhcyu, y đxfieang muốwmyvn dẫatczn ngưlepbrbtai đxfiei qua cứodiqu việxddwn, Vũatcz La chợgrkpt giữsqvx y lạlspki:

- Khôdlihng thểjbdu khinh suấsvuat vọzgseng đxfiedlmung!

Kim Hàahek Hạlspko còmarxn đxfieang sừwjfsng sốwmyvt, bêqpdan cạlspknh đxfieãmvxlufge ngưlepbrbtai củjtxqa Thầjbdun Trủjtxqng kháuiikc gầjbdum lêqpdan thóufgea mạlspk:

- Chẳyhalng lẽrzvzvpaic nàaheky ngưlepbơzsydi còmarxn ghi nhớafdh âxwown oáuiikn cáuiik nhâxwown hay sao, quảgrkp thậvpait làahek tầjbdum nhìxfien hạlspkn hẹcbwtp. Nếlspku khôdlihng cứodiqu việxddwn, hai đxfielspko nhâxwown mãmvxl bọzgsen họzgse chếlspkt sạlspkch, chúvpaing ta sẽrzvzahek ngưlepbrbtai kếlspk tiếlspkp!

atcz La nhìxfien chằowowm chằowowm vàaheko rừwjfsng hoang, lắkanpc đxfiejbduu nóufgei:

- Ngưlepbơzsydi nóufgei sai rồsvuai, nếlspku đxfiei qua cứodiqu việxddwn, chúvpaing ta chíhcyunh làahek kẻyhal đxfiejbduu tiêqpdan xong đxfierbtai.

Tuy rằowowng khoảgrkpng cáuiikch giữsqvxa ba lộdlmu nhâxwown mãmvxl chỉgpolufge ba trăzgsem trưlepbgrkpng, nhưlepbng vìxfiezsydi nàaheky làahek rừwjfsng rậvpaim, cho nêqpdan khôdlihng thấsvuay rõzwifahekng tìxfienh huốwmyvng. Chỉgpol thấsvuay âxwowm khíhcyu tràahekn ngậvpaip, dưlepbrbtang nhưlepb trong rừwjfsng cóufgedlih sốwmyv kẻyhal đxfiekzjjch.

- Kim Hàahek Hạlspko, ngưlepbơzsydi khôdlihng phảgrkpi làahek nam nhâxwown, bịkzjj mộdlmut têqpdan phếlspk vậvpait thấsvuat phẩwjfsm hạlspk chèemnxn égrkpp.

uiikc chiếlspkn sĩjrjb nhữsqvxng Thầjbdun Trủjtxqng kháuiikc xung quanh khôdlihng nhịkzjjn đxfieưlepbgrkpc nữsqvxa, cấsvuat tiếlspkng thóufgea mạlspkjbdum ĩjrjb.

Kim Hàahek Hạlspko quáuiikt lêqpdan mộdlmut tiếlspkng lớafdhn:

- Câxwowm mồsvuam!


atcz La khôdlihng đxfiejbdu ýildl tớafdhi nhữsqvxng áuiiknh mắkanpt phẫatczn nộdlmu xung quanh, phóufgeng xuấsvuat nguyêqpdan hồsvuan cảgrkpm nhậvpain biếlspkn hóufgea củjtxqa âxwowm khíhcyu trong khôdlihng khíhcyu, dầjbdun dầjbdun hắkanpn nấsvuam đxfieưlepbgrkpc mộdlmut chúvpait biếlspkn hóufgea củjtxqa âxwowm khíhcyu. hắkanpn còmarxn cầjbdun nhữsqvxng ngưlepbrbtai nàaheky che giấsvuau cho mìxfienh, khôdlihng thểjbdu đxfiejbdu cho bọzgsen họzgse chếlspkt đxfieưlepbgrkpc.

atcz La chợgrkpt giơzsyd tay chỉgpol ra:

- Đvrrnáuiiknh gãmvxly câxwowy đxfielspki thụekqnaheky.

Dịkzjj bảgrkpo củjtxqa Kim Hàahek Hạlspko trưlepbafdhc đxfieóufge đxfieãmvxl bịkzjj con âxwowm thúvpai tứodiq phẩwjfsm trung kia húvpaic vỡfatp, y đxfieàaheknh ra lệxddwnh cho cáuiikc chiếlspkn sĩjrjb củjtxqa Thầjbdun Trủjtxqng kháuiikc:

- Còmarxn chưlepba đxfiedlmung thủjtxq, đxfieáuiiknh gãmvxly gốwmyvc đxfielspki thụekqn kia?

Đvrrnáuiikm chiếlspkn sĩjrjb Thầjbdun Trủjtxqng kháuiikc hung tợgrkpn trừwjfsng mắkanpt nhìxfien Vũatcz La, nhưlepbng cũatczng khôdlihng dáuiikm cãmvxli lệxddwnh, ai nấsvuay vung tay lêqpdan. Sáuiiku đxfielspko hàaheko quang từwjfs nhiềrbtau phưlepbơzsydng hưlepbafdhng kháuiikc nhau cùwmyvng đxfieáuiiknh vàaheko gốwmyvc đxfielspki thụekqn kia.

Dịkzjj bảgrkpo củjtxqa bọzgsen họzgsemarxn chưlepba đxfieáuiiknh trúvpaing đxfielspki thụekqn, thìxfienh lìxfienh mộdlmut đxfielspko hưlepbgrkpnh từwjfs trong đxfielspki thụekqn chợgrkpt xuấsvuat hiệxddwn ra, đxfieodiqng trêqpdan mặzsydt đxfiesvuat ngửdlmua mặzsydt lêqpdan trờrbtai thégrkpt lêqpdan mộdlmut tiếlspkng thêqpdalepbơzsydng.

Theo tiếlspkng thégrkpt nàaheky vang lêqpdan, trong khoảgrkpng cáuiikch ba trăzgsem trưlepbgrkpng giữsqvxa bọzgsen Vũatcz La vàahek trung quâxwown, hầjbduu nhưlepb mỗxddwi gốwmyvc đxfielspki thụekqn đxfierbtau xuấsvuat hiệxddwn mộdlmut đxfielspko hưlepbgrkpnh. Bọzgsen chúvpaing bay ra rơzsydi xuốwmyvng đxfiesvuat, trảgrkpo trưlepbafdhc chạlspkm đxfiesvuat, cùwmyvng bắkanpt chưlepbafdhc âxwowm thúvpai đxfiejbduu tiêqpdan ngửdlmua mặzsydt lêqpdan trờrbtai thégrkpt dàaheki.

Đvrrnáuiikm âxwowm thúvpaiaheky dàaheky đxfiezsydc, tốwmyvi thiểjbduu cũatczng cóufge mấsvuay trăzgsem con. Con nàaheko cũatczng cóufge đxfiejbduu sóufgei thâxwown hổkanp, thâxwown thểjbdu ngưlepbng thậvpait, thựwjsbc lựwjsbc đxfielspkt tớafdhi lụekqnc phẩwjfsm trung. Riêqpdang con cầjbdum đxfiejbduu đxfieãmvxl đxfielspkt tớafdhi cảgrkpnh giớafdhi tứodiq phẩwjfsm trung hếlspkt sứodiqc hùwmyvng mạlspknh.

Mọzgsei ngưlepbrbtai hoàahekng sợgrkp, khôdlihng ngờrbta thậvpait sựwjsbufge mai phụekqnc, nếlspku vừwjfsa rồsvuai khôdlihng nghe Vũatcz La xôdlihng bừwjfsa qua đxfieóufge, đxfieáuiikm âxwowm thúvpaiaheky thìxfienh lìxfienh từwjfs trong thâxwown đxfielspki thụekqndlihng ra, rõzwifahekng lộdlmu nhâxwown mãmvxl hữsqvxu quâxwown củjtxqa bọzgsen họzgse khôdlihng tráuiiknh khôdlihi diệxddwt vong.

Đvrrnáuiikm Yêqpdau tộdlmuc cảgrkpm kíhcyuch nhìxfien Vũatcz La mộdlmut cáuiiki, nhữsqvxng têqpdan lúvpaic nãmvxly thóufgea mạlspk tỏfafj ra xấsvuau hổkanpdlihwmyvng.

- Vũatcz La Đvrrnlspki nhâxwown, chúvpaing ta...

Bọzgsen họzgse đxfieang muốwmyvn giảgrkpi thíhcyuch, Vũatcz La cũatczng chỉgpol lạlspknh lùwmyvng nóufgei:

- Khôdlihng cầjbdun nhiềrbtau lờrbtai, hãmvxly nghĩjrjbuiikch làahekm thếlspkaheko ứodiqng phóufge đxfieáuiikm âxwowm thúvpaiaheky đxfiei.

atcz La cứodiqu bọzgsen họzgse chỉgpolahek muốwmyvn lợgrkpi dụekqnng bọzgsen họzgse che giấsvuau thâxwown phậvpain củjtxqa mìxfienh, cũatczng khôdlihng phảgrkpi làahekxfie âxwown tĩjrjbnh, cho nêqpdan lưlepbrbtai quan tâxwowm tớafdhi nhữsqvxng ngưlepbrbtai nàaheky.

Nhữsqvxng ngưlepbrbtai nàaheky lạlspki cho rằowowng Vũatcz La thi âxwown bấsvuat cầjbduu báuiiko, trong lòmarxng lạlspki càahekng thêqpdam hổkanp thẹcbwtn.

Âwjsbm thúvpai cầjbdum đxfiejbduu thégrkpt dàaheki mộdlmut tiếlspkng, cảgrkp bầjbduy âxwowm thúvpaiqpdau lang nhậvpain đxfieưlepbgrkpc mệxddwnh lệxddwnh, lậvpaip tứodiqc đxfieqpdan cuồsvuang đxfieáuiiknh tớafdhi. Đvrrnáuiikm âxwowm thúvpaiaheky đxfieáuiikng sợgrkpzsydn bầjbduy sóufgei thôdlihng thưlepbrbtang rấsvuat nhiềrbtau, chỉgpol thấsvuay trong rừwjfsng câxwowy lúvpaic nàaheky toàahekn làahekufgeng xáuiikm, khôdlihng thếlspk nhìxfien rõzwifxfienh dạlspkng cụekqn thếlspk. Cóufge con chạlspky trêqpdan mặzsydt đxfiesvuat xôdlihng tớafdhi, cóufge con chuyềrbtan từwjfs thâxwown câxwowy nàaheky sang thâxwown câxwowy kháuiikc xôdlihng tớafdhi, thậvpaim chíhcyuufge con chui xuốwmyvng đxfiesvuat, chỉgpol mộdlmut lúvpaic sau lạlspki chui lêqpdan khỏfafji mặzsydt đxfiesvuat, ngay dưlepbafdhi châxwown mọzgsei ngưlepbrbtai.

- Giếlspkt!

Kim Hàahek Hạlspko gầjbdum lêqpdan giậvpain dữsqvx, thìxfienh lìxfienh giậvpaim châxwown mộdlmut cáuiiki, khôdlihng dáuiikm sửdlmu dụekqnng thầjbdun lựwjsbc, chỉgpol bằowowng vàaheko lựwjsbc lưlepbgrkpng nhụekqnc thểjbdudlihng lêqpdan.

DỊcbtl bảgrkpo tung bay, nháuiiky mắkanpt đxfieãmvxlufge bảgrkpy táuiikm con âxwowm thúvpai bịkzjj giếlspkt chếlspkt.

Nhưlepbng sốwmyvlepbgrkpng âxwowm thúvpai thậvpait sựwjsb quáuiik nhiềrbtau, thùwmyv đxfieoạlspkn côdlihng kíhcyuch lạlspki quỷnyvf dịkzjj khôdlihn lưlepbrbtang. Phe Yêqpdau tộdlmuc vừwjfsa tiếlspkp xúvpaic lậvpaip tứodiqc rơzsydi vàaheko thếlspk hạlspk phong.

atcz La vừwjfsa vung tay bổkanpuiikt mộdlmut con âxwowm thúvpaiqpdau lang xôdlihng tớafdhi, bêqpdan tai đxfieãmvxl nghe ba tiếlspkng kêqpdau tháuiikm thiếlspkt.

ahekng trăzgsem âxwowm thúvpaiqpdau lang nhưlepbmvxlo táuiikp mưlepba sa đxfieáuiiknh tớafdhi. Đvrrnáuiikm chiếlspkn sĩjrjbqpdau tộdlmuc chỉgpolaheklepbgrkpng đxfiesvuat qua sôdlihng, bảgrkpn thâxwown còmarxn khóufge bảgrkpo toàahekn. Nhữsqvxng tiếlspkng kêqpdau tháuiikm vang lêqpdan nhưlepbng khôdlihng ai cứodiqu việxddwn, tiếlspkng kêqpdau tháuiikm nhưlepb vậvpaiy cóufge nghĩjrjba làahek sinh mạlspkng sắkanpp sửdlmua kếlspkt thúvpaic.

atcz La giếlspkt liêqpdan tụekqnc mấsvuay con âxwowm thúvpaiqpdau lang, lúvpaic nàaheky đxfieãmvxlufgelepbrbtai mấsvuay chiếlspkn sĩjrjbqpdau tộdlmuc bịkzjj bắkanpt vàaheko giữsqvxa bầjbduy âxwowm thúvpai. Đvrrnáuiikm âxwowm thúvpai ùwmyva lêqpdan mộdlmut lưlepbgrkpt, sau mộdlmut lúvpaic chúvpaing lui ra, trêqpdan mặzsydt đxfiesvuat chỉgpolmarxn lạlspki nhữsqvxng thi thểjbdu khôdlih quắkanpt.

Cảgrkp tảgrkp quâxwown chỉgpolufge ba, bốwmyvn mưlepbơzsydi chiếlspkn sĩjrjbqpdau tộdlmuc, hiệxddwn tạlspki đxfieãmvxl tổkanpn thấsvuat gầjbdun mộdlmut phầjbdun ba.

atcz La bấsvuat đxfiekanpc dĩjrjb thởkmruaheki, thầjbdum than vậvpain may củjtxqa mìxfienh khôdlihng tốwmyvt. Nếlspku Phưlepbgrkpng Kim Thầjbdun Trủjtxqng phụekqn thuộdlmuc vàaheko Báuiikt Đvrrnlspki Thầjbdun Trủjtxqng, lúvpaic nàaheky rấsvuat cóufge thếlspkxfienh đxfieang vôdlihwmyvng thuậvpain lợgrkpi đxfiei cùwmyvng bọzgsen họzgse tiếlspkn vàaheko Vũatcz Uyêqpdan sơzsydn, hiệxddwn tạlspki lạlspki phảgrkpi ra tay. Cũatczng may ra tay nhưlepb vậvpaiy cũatczng khôdlihng tớafdhi nỗxddwi vôdlih íhcyuch, còmarxn cóufge lợgrkpi cho Kỳjcadxwown Týildl.

- Rốwmyvng....

Mộdlmut tiếlspkng thégrkpt dàaheki thêqpdalepbơzsydng vang lêqpdan, mộdlmut têqpdan chiếlspkn sĩjrjbqpdau tộdlmuc bêqpdan cạlspknh hôdlih to:

- Cẩwjfsn thậvpain!

aheki con âxwowm thúvpaiqpdau lang bêqpdan cạlspknh dưlepbrbtang nhưlepb nghe đxfieưlepbgrkpc mệxddwnh lệxddwnh, trậvpait tựwjsb lui lạlspki. Vũatcz La quay ngưlepbrbtai lạlspki, chỉgpol thấsvuay trong mắkanpt yêqpdau lang cầjbdum đxfiejbduu bùwmyvng lêqpdan hai ngọzgsen lửdlmua màaheku lam, đxfieang chậvpaim rãmvxli đxfiei vềrbta phíhcyua mìxfienh.

qpdan chiếlspkn sĩjrjbqpdau tộdlmuc vừwjfsa nhấsvuac nhờrbtavpaic trưlepbafdhc từwjfsng tráuiikch cứodiqatcz La, cho nêqpdan trong lòmarxng áuiiky náuiiky, nhìxfien thấsvuay Vũatcz La bịkzjjqpdau lang cầjbdum đxfiejbduu chúvpai ýildl, vộdlmui vàahekng kêqpdau lêqpdan nhấsvuac nhỡfatp.

Trong tay y nấsvuam mộdlmut móufgen dịkzjj bảgrkpo, làahek kiếlspkm gỗxddw khôdlihng chuôdlihi hai lưlepbfatpi, lúvpaic nàaheky ra sứodiqc chégrkpm chếlspkt hai yêqpdau lang, sau đxfieóufge vọzgset ngưlepbrbtai tớafdhi trợgrkp giúvpaip Vũatcz La.

Y cho rằowowng Vũatcz La cũatczng bằowowng vàaheko lựwjsbc lưlepbgrkpng nhụekqnc thểjbdu chégrkpm giếlspkt yêqpdau lang, màahek khôdlihng cóufge dịkzjj bảgrkpo. Nếlspku chỉgpol trong vàaheko lựwjsbc lưlepbgrkpng nhụekqnc thểjbdu, muốwmyvn giếlspkt chếlspkt yêqpdau lang bìxfienh thưlepbrbtang còmarxn đxfieưlepbgrkpc, gậvpaip phảgrkpi yêqpdau lang cầjbdum đxfiejbduu rõzwifahekng làahek khôdlihng cóufge khảgrkpzgseng.

vpaic trưlepbafdhc y thóufgea mạlspkatcz La, rốwmyvt cụekqnc Vũatcz La cứodiqu mạlspkng mọzgsei ngưlepbrbtai, y cảgrkpm thấsvuay trong lòmarxng áuiiky náuiiky, lúvpaic nàaheky liềrbtau chếlspkt chạlspky tớafdhi hỗxddw trợgrkp.

Chỉgpolahek y vừwjfsa đxfiedlmung, mấsvuay con yêqpdau lang lúvpaic trưlepbafdhc đxfieang bao vâxwowy Vũatcz La lậvpaip tứodiqc xôdlihng lêqpdan. Trong cùwmyvng lúvpaic cóufge bảgrkpy táuiikm yêqpdau lang xôdlihng tớafdhi, cuốwmyvn chặzsydt lấsvuay y.

Y vôdlihwmyvng lo lắkanpng, mìxfienh khôdlihng cóufge biệxddwn pháuiikp thoáuiikt thâxwown, chỉgpolmarxn nưlepbafdhc kêqpdau to vớafdhi đxfieáuiikm Yêqpdau tộdlmuc gầjbdun đxfieóufge:

- Mau tớafdhi đxfieâxwowy cứodiqu ngưlepbrbtai...

Y vừwjfsa phâxwown thầjbdun mộdlmut chúvpait, mộdlmut con yêqpdau lang đxfieãmvxldlihng tớafdhi xégrkpn mộdlmut màahekng thịkzjjt trêqpdan thâxwown thểjbdu y.

Đvrrnáuiikm Yêqpdau tộdlmuc đxfierbtau nhìxfien thấsvuay yêqpdau lang cầjbdum đxfiejbduu đxfieang tớafdhi gầjbdun Vũatcz La, nhung mấsvuay trăzgsem yêqpdau lang đxfieang vâxwowy chặzsydt bọzgsen họzgse. Khôdlihng íhcyut ngưlepbrbtai cũatczng muốwmyvn báuiiko âxwown, nhưlepbng lạlspki khôdlihng thếlspk ra tay, chỉgpolufge thểjbdu trơzsyd mắkanpt nhìxfien yêqpdau lang cầjbdum đxfiejbduu đxfiei từwjfsng bưlepbafdhc mộdlmut vềrbta phíhcyua Vũatcz La, tựwjsba nhưlepb tửdlmu thầjbdun đxfieang chậvpaim rãmvxli tiếlspkn tớafdhi.

qpdau lang cầjbdum đxfiejbduu gầjbdum nhẹcbwt mộdlmut tiếlspkng, hóufgea thàaheknh mộdlmut đxfielspko hàaheko quang màaheku xáuiikm mờrbta nhạlspkt, khóufgeufge thểjbdu thấsvuay đxfieưlepbgrkpc bằowowng mắkanpt thưlepbrbtang, vùwmyv mộdlmut cáuiiki xuấsvuat hiệxddwn trưlepbafdhc mặzsydt Vũatcz La. Đvrrnáuiikm chiếlspkn sĩjrjbqpdau tộdlmuc cũatczng khôdlihng nỡfatp nhìxfien, mộdlmut chiếlspkn sĩjrjb thấsvuat phẩwjfsm hạlspk đxfiewmyvi mặzsydt vớafdhi mộdlmut Lang Vưlepbơzsydng tứodiq phẩwjfsm trung, kếlspkt quảgrkp ra sao khôdlihng cầjbdun nóufgei cũatczng biếlspkt.

ufgei thìxfie chậvpaim, trêqpdan thựwjsbc tếlspkatczng chỉgpolahek chuyệxddwn trong nháuiiky mắkanpt.

Lang Vưlepbơzsydng nọzgsedlihng tớafdhi trưlepbafdhc mặzsydt Vũatcz La, thìxfienh lìxfienh mộdlmut ngọzgsen lửdlmua từwjfs trong tay Vũatcz La xôdlihng ra. Vũatcz La chỉgpol vỗxddw nhẹcbwt, ngọzgsen lửdlmua nổkanpjbdum mộdlmut tiếlspkng, bao phủjtxq lấsvuay thâxwown thểjbdu Lang Vưlepbơzsydng.

Lang Vưlepbơzsydng hégrkpt tháuiikm mộdlmut tiếlspkng ngãmvxl nhàaheko trêqpdan mặzsydt đxfiesvuat, giãmvxly dụekqna khôdlihng ngừwjfsng, tỏfafj ra đxfieau đxfieafdhn vôdlihwmyvng.

atcz La cũatczng khôdlihng thèemnxm nhìxfien tớafdhi Lang Vưlepbơzsydng dưlepbafdhi đxfiesvuat, dưlepbrbtang nhưlepb biếlspkt nóufge khóufge thoáuiikt khỏfafji mộdlmut kiếlspkp. hắkanpn thong thảgrkp di chuyềrbtan trong rừwjfsng, cứodiq chégrkpm ra mộdlmut chưlepbafdhng làahekufge mộdlmut yêqpdau lang bịkzjj lửdlmua bao phủjtxq. Chỉgpol trong thoáuiikng chốwmyvc, Vũatcz La đxfieãmvxl chégrkpm ra mấsvuay trăzgsem chưlepbrbtang, đxfieáuiikm chiếlspkn sĩjrjbqpdau tộdlmuc chỉgpol nhìxfien thấsvuay chưlepbafdhng ảgrkpnh tràahekn ngậvpaip xung quanh Vũatcz La, giốwmyvng nhưlepblepbơzsydm bưlepbafdhm đxfiejbduy trờrbtai, sau đxfieóufge từwjfsng ngọzgsen lửdlmua bao vâxwowy yêqpdau lang bêqpdan cạlspknh mìxfienh. Đvrrnáuiikm yêqpdau lang vôdlihwmyvng khóufge chịkzjju vừwjfsa bịkzjj ngọzgsen lửdlmua thiêqpdau đxfiewmyvt, lậvpaip tứodiqc ngãmvxlzgsen ra đxfiesvuat kêqpdau thégrkpt tháuiikm thiếlspkt.

Chỉgpol trong thờrbtai gian mưlepbrbtai mấsvuay lầjbdun hôdlih hấsvuap, tấsvuat cảgrkpqpdau lang đxfieãmvxl ngãmvxl xuốwmyvng, kểjbdu cảgrkp Lang Vưlepbơzsydng kia, rấsvuat nhanh bịkzjj đxfiewmyvt cháuiiky khôdlihng còmarxn.

atcz La vung tay mộdlmut cáuiiki, tấsvuat cảgrkp lửdlmua xung quanh chậvpaim rãmvxli bay trởkmru vềrbta, ngưlepbng tụekqn trong lòmarxng bàahekn tay hắkanpn thàaheknh mộdlmut viêqpdan hỏfafja châxwowu to bằowowng trứodiqng chim câxwowu. Vũatcz La nấsvuam tay lạlspki, hỏfafja châxwowu kia lậvpaip tứodiqc biếlspkn mấsvuat.

Đvrrnáuiikm chiếlspkn sĩjrjbqpdau tộdlmuc thấsvuay vậvpaiy trợgrkpn mắkanpt háuiik mồsvuam, chiếlspkn lựwjsbc nhưlepb vậvpaiy quảgrkp thậvpait vôdlihwmyvng đxfieáuiikng sợgrkp. Mấsvuay trăzgsem yêqpdau lang cùwmyvng mộdlmut Lang Vưlepbơzsydng tứodiq phẩwjfsm trung, rốwmyvt cụekqnc bịkzjj hắkanpn giếlspkt chếlspkt mộdlmut cáuiikch nhẹcbwt nhàahekng, cho dùwmyvahek Hốwmyvuiiko chiếlspkn sĩjrjb củjtxqa Báuiikt Đvrrnlspki Thầjbdun Trủjtxqng cũatczng khôdlihng thếlspkahekm đxfieưlepbgrkpc nhưlepb vậvpaiy.

Tấsvuat cảgrkp chiếlspkn sĩjrjbqpdau tộdlmuc, kểjbdu cảgrkp chiếlspkn sĩjrjb Phưlepbgrkpng Kim Thầjbdun Trủjtxqng đxfieãmvxl biếlspkt Vũatcz La bấsvuat phàahekm, áuiiknh mắkanpt nhìxfien hắkanpn tỏfafj ra vôdlihwmyvng kíhcyunh sợgrkp.

Kim Hàahek Hạlspko biếlspkt Vũatcz La lợgrkpi hạlspki, lạlspki khôdlihng ngờrbta rằowowng lợgrkpi hạlspki tớafdhi mứodiqc nàaheky, quảgrkp thậvpait dưlepbafdhi tay hấsvuan, âxwowm thúvpai khôdlihng chịkzjju nổkanpi mộdlmut đxfieòmarxn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.