ghgx La cảsmoym thấfwqpy têdnpin Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovpjovpy nhìvkzhn bềgsiv ngoàjovpi lỗgsivnjmmng, nhung tớnjmmi bâqjdny giờqnxu vẫxksmn nhẫxksmn nhịvkzhn khôiskrng đxksmpflgng thùebtg, sau khi mắuoqbng mộpflgt hai câqjdnu, đxksmôiskri mắuoqbt to nhưsmoy chuôiskrng củfsrfa y lậaydwp tứulzxc đxksmsmoyo tròvvuqn, khôiskrng biếonyct đxksmang suy típflgnh chuyệybzhn gìvkzh.

ghgx La nhìvkzhn ngưsmoyqnxui vôiskr sốwycc, cũghgxng mơnpsn hồqfas đxksmsewin ra e rằegovng têdnpin hásewin tửtefw lỗgsivnjmmng nàjovpy cũghgxng khôiskrng đxksmơnpsnn giảsmoyn.

Hắuoqbn chỉrmeo thảsmoyn nhiêdnpin nóebtgi:

- Phảsmoyi chăaulvng ngưsmoyơnpsni làjovp Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp? Ngưsmoyơnpsni cũghgxng khôiskrng cầebtgn cốwycc ýpflg chèrljdn ékmcop Phưsmoysfyqng Kim Thầebtgn Trủfsrfng ta, ngưsmoyơnpsni cóebtgpflgnh toásewin gìvkzh cứulzx việybzhc nóebtgi ra.

Khuyếonyct đxksmiểiouvm khôiskrng giỏlmssi mồqfasm mékmcop củfsrfa Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp lạxfvsi tásewii phásewit, mộpflgt câqjdnu củfsrfa Vũghgx La đxksmãnjmmebtgi trúsbdsng tim đxksmen y, nhấfwqpt thờqnxui sắuoqbc mặazest Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp đxksmõdzpu bừnpsnng. Thấfwqpy ásewinh mắuoqbt nghi hoặazesc củfsrfa mọulzxi ngưsmoyqnxui đxksmsmoyo qua, Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp dứulzxt khoásewit đxksmulzxng dậaydwy, ôiskrm quyềgsivn nóebtgi vớnjmmi mọulzxi ngưsmoyqnxui xung quanh:

- Cásewic vịvkzh, ta cũghgxng khôiskrng giấfwqpu diếonycm, Básewit Đvbhfxfvsi Thầebtgn Trủfsrfng thựqqhxc lựqqhxc hùebtgng mạxfvsnh, còvvuqn cóebtg mộpflgt đxksmásewim chóebtgaulvn vâqjdny quanh. Nếonycu chúsbdsng ta phâqjdnn tásewin ra, đxksmnpsnng nóebtgi làjovp Hoàjovpn Hồqfasn Thảsmoyo, ngay cảsmoy nhữazesng bảsmoyo bốwycci khásewic cũghgxng khôiskrng tớnjmmi tay chúsbdsng ta.


Mọulzxi ngưsmoyqnxui yêdnpin lặazesng, khôiskrng ai phụuunq họulzxa. Đvbhfóebtgjovpvkzh thểiouv diệybzhn củfsrfa mìvkzhnh khôiskrng tiệybzhn nóebtgi ra, nhung mọulzxi ngưsmoyqnxui đxksmgsivu biếonyct nhữazesng lờqnxui củfsrfa Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp chípflgnh làjovp thựqqhxc tếonyc.

- Lăaulvng Hỏlmssa Thầebtgn Trủfsrfng chúsbdsng ta thầebtgn lựqqhxc côiskrng kípflgch hùebtgng mạxfvsnh, Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp ta cũghgxng làjovp chiếonycn sĩlave nhấfwqpt phẩulzxm hạxfvs, tựqqhx nhậaydwn làjovpebtg thểiouv dẫxksmn dắuoqbt mọulzxi ngưsmoyqnxui. Nếonycu mọulzxi ngưsmoyqnxui khôiskrng cóebtg ýpflg kiếonycn

vkzh, chúsbdsng ta tạxfvsm thờqnxui kếonyct làjovpm liêdnpin minh, cùebtgng nhau đxksmwycci khásewing Básewit Đvbhfxfvsi Thầebtgn Trủfsrfng, khôiskrng biếonyct ýpflg kiếonycn mọulzxi ngưsmoyqnxui thếonycjovpo?

Tấfwqpt cảsmoy mọulzxi ngưsmoyqnxui đxksmgsivu trầebtgm mặazesc, trong lòvvuqng thầebtgm típflgnh toásewin.

Kim Hàjovp Hạxfvso kinh ngạxfvsc liếonycc nhìvkzhn Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp mộpflgt cásewii, khôiskrng ngờqnxusewin tửtefw thôiskr tụuunqc nàjovpy còvvuqn cóebtg dụuunqng tâqjdnm nhưsmoy vậaydwy. Nếonycu nóebtgi nhưsmoy vậaydwy, mìvkzhnh vừnpsna tớnjmmi đxksmâqjdny, y đxksmãnjmm chủfsrf đxksmpflgng khiêdnpiu khípflgch, hiểiouvn nhiêdnpin làjovp muốwyccn chèrljdn ékmcop Phưsmoysfyqng Kim Thầebtgn Trủfsrfng, khôiskrng cho tranh vịvkzh trípflg Minh chủfsrf vớnjmmi y.

Chẳuunqng qua Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp khôiskrng giỏlmssi ăaulvn nóebtgi, cho nêdnpin hơnpsni bấfwqpt tiệybzhn. Chưsmoya chắuoqbc Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp khôiskrng biếonyct nhưsmoysfyqc đxksmiểiouvm bảsmoyn thâqjdnn mìvkzhnh, sờqnxulave y chủfsrf đxksmpflgng khiêdnpiu khípflgch Kim Hàjovp Hạxfvso, e rằegovng cũghgxng vìvkzh nguyêdnpin nhâqjdnn têdnpin đxksmãnjmm trêdnpin dâqjdny, khôiskrng thểiouv khôiskrng phásewit.

Tuy rằegovng Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovpebtg chúsbdst bảsmoyn lãnjmmnh, nhưsmoyng muốwyccn đxksmxfvst tớnjmmi cảsmoynh giớnjmmi Gia Cásewit tásewii thếonyc, típflgnh toásewin khôiskrng sóebtgt chuyệybzhn gìvkzh, vậaydwy vầebtgn còvvuqn kékmcom hỏlmssa hậaydwu.

Kim Hàjovp Hạxfvso khôiskrng nhịvkzhn đxksmưsmoysfyqc lạxfvsi liếonycc nhìvkzhn Vũghgx La ngồqfasi bêdnpin cạxfvsnh mộpflgt cásewii, lòvvuqng thầebtgm kinh hãnjmmi: Ngưsmoyqnxui nàjovpy thoạxfvst nhìvkzhn tuổgsivi còvvuqn trẻaeop, vìvkzh sao lạxfvsi cóebtg vẻaeop xảsmoyo quyệybzht nhưsmoy vậaydwy, chỉrmeo liếonycc nhìvkzhn qua đxksmãnjmm xem thấfwqpu dụuunqng tâqjdnm củfsrfa Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp...

Kim Hàjovp Hạxfvso cho rằegovng mìvkzhnh hiểiouvu biếonyct vềgsiv Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp khôiskrng ípflgt, nhưsmoyng cũghgxng khôiskrng làjovpm đxksmưsmoysfyqc nhưsmoy vậaydwy.

Mọulzxi ngưsmoyqnxui trầebtgm mặazesc mộpflgt hồqfasi, chợsfyqt cóebtg ngưsmoyqnxui kêdnpiu lêdnpin:

- Hoàjovpn Hồqfasn Thảsmoyo chỉrmeoebtg mộpflgt gốwyccc, đxksmếonycn lúsbdsc đxksmóebtg phảsmoyi phâqjdnn chia thếonycjovpo?

Hiểiouvn nhiêdnpin Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp đxksmãnjmm sớnjmmm nghĩlave tớnjmmi chuyệybzhn nàjovpy, bèrljdn nóebtgi:

- Mọulzxi ngưsmoyqnxui tiếonycn vàjovpo Vũghgx Uyêdnpin sơnpsnn nàjovpy, bấfwqpt quásewijovp muốwyccn chia mộpflgt phầebtgn canh, chưsmoya chắuoqbc đxksmãnjmm thậaydwt sựqqhx cầebtgn tớnjmmi Hoàjovpn Hồqfasn Thảsmoyo. Nếonycu nhưsmoy thàjovpnh côiskrng, ngoàjovpi Hoàjovpn Hồqfasn Thảsmoyo ra, còvvuqn cóebtg thểiouvebtg rấfwqpt nhiềgsivu bảsmoyo bốwycci, đxksmếonycn lúsbdsc đxksmóebtg dựqqhxa theo côiskrng lao chia cho mọulzxi ngưsmoyqnxui. Lăaulvng Hỏlmssa Thầebtgn Trủfsrfng chúsbdsng ta thựqqhxc sựqqhx cầebtgn gốwyccc Hoàjovpn Hồqfasn Thảsmoyo nàjovpy, nếonycu cóebtg ngưsmoyqnxui khôiskrng hàjovpi lòvvuqng, Lăaulvng Hỏlmssa Thầebtgn Trủfsrfng chúsbdsng ta cóebtg thếonyc bỏlmss tiềgsivn túsbdsi ra bồqfasi thưsmoyqnxung cho mọulzxi ngưsmoyqnxui.


Mọulzxi ngưsmoyqnxui thưsmoyơnpsnng nghịvkzh mộpflgt phen, sau đxksmóebtg chợsfyqt cóebtg ngưsmoyqnxui vung quyềgsivn lêdnpin nóebtgi lớnjmmn:

- Đvbhfưsmoysfyqc, chúsbdsng ta đxksmásewip ứulzxng!

Biệybzhn phásewip củfsrfa Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp coi nhưsmoyiskrng bằegovng, chỉrmeo trong vòvvuqng nửtefwa khấfwqpc đxksmãnjmmebtg bảsmoyy, tásewim Thầebtgn Trủfsrfng bằegovng lòvvuqng.

Kim Hàjovp Hạxfvso tiếonycn lêdnpin mộpflgt bưsmoynjmmc, thấfwqpp giọulzxng xin chỉrmeo thịvkzhghgx La:

- Đvbhfxfvsi nhâqjdnn, chúsbdsng ta cóebtg cầebtgn tranh vịvkzh trípflg Minh chủfsrfjovpy khôiskrng?

ghgx La khẽebtglaveu môiskri:

- Tranh làjovpm gìvkzh? Ai muốwyccn làjovpm cứulzx mặazesc kệybzh họulzx.

ghgx La tuyệybzht khôiskrng muốwyccn lộpflg mặazest.

Kim Hàjovp Hạxfvso sừnpsnng sốwycct, khôiskrng phảsmoyi ngưsmoyơnpsni muốwyccn Hoàjovpn Hồqfasn Thảsmoyo sao, lạxfvsi khôiskrng làjovpm Minh chủfsrf Y lạxfvsi khôiskrng dásewim hỏlmssi nhiềgsivu, đxksmsewin Vũghgx La cóebtgpflgnh toásewin khásewic, bèrljdn ngoan ngoãnjmmn lui xuốwyccng, sau đxksmóebtg giơnpsn tay lêdnpin nóebtgi lớnjmmn:

- Phưsmoysfyqng Kim Thầebtgn Trủfsrfng chúsbdsng ta gia nhậaydwp.

Kim Hàjovp Hạxfvso vừnpsna tỏlmss thásewii đxksmpflg, nhữazesng Thầebtgn Trủfsrfng còvvuqn đxksmang do dựqqhxghgxng lậaydwp tứulzxc tỏlmss vẻaeop gia nhậaydwp.

Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp mừnpsnng rỡnpsn:

- Vậaydwy mọulzxi ngưsmoyqnxui hãnjmmy nghe theo ta đxksmiềgsivu đxksmpflgng. Chúsbdsng ta xem vùebtgng núsbdsi trưsmoynjmmc mắuoqbt làjovp đxksmpflgt phásewi khấfwqpu, sau khi Básewit Đvbhfxfvsi Thầebtgn Trủfsrfng đxksmpflgng thùebtg, chúsbdsng ta chờqnxu thêdnpim mộpflgt chúsbdst nữazesa hãnjmmy xôiskrng vàjovpo.


Kim A Na cóebtg chúsbdst bấfwqpt mãnjmmn, nóebtgi thầebtgm:

- Vìvkzh sao phảsmoyi theo sau Básewit Đvbhfxfvsi Thầebtgn Trủfsrfng, đxksmiouv cho ngưsmoyqnxui ta vàjovpo trưsmoynjmmc, chúsbdsng ta vàjovpo sau, khôiskrng phảsmoyi làjovp khôiskrng còvvuqn gìvkzh cảsmoy hay sao?

Đvbhfásewim ngưsmoyqnxui Phưsmoysfyqng Kim Thầebtgn Trủfsrfng cóebtgnpsni bấfwqpt mãnjmmn, đxksmqfasng ýpflg vớnjmmi lờqnxui củfsrfa Kim A Na.

ghgx La liếonycc nhìvkzhn Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovpxfvs xa xa:

- Trong Vũghgx Uyêdnpin sơnpsnn nguy hiểiouvm, ngưsmoyqnxui củfsrfa Básewit Đvbhfxfvsi Thầebtgn Trủfsrfng xôiskrng vàjovpo trưsmoynjmmc, cũghgxng đxksmqfasng nghĩlavea vớnjmmi giúsbdsp chúsbdsng ta thu húsbdst sựqqhx chúsbds ýpflg củfsrfa nhữazesng hung vậaydwt bêdnpin trong, chúsbdsng ta xôiskrng vàjovpo sau sẽebtgjovp ngưsmoy ôiskrng đxksmuoqbc lợsfyqi.

Kim A Na vẫxksmn còvvuqn cóebtg chúsbdst lo lắuoqbng:

- Nhưsmoyng nếonycu chúsbdsng ta đxksmi chậaydwm, Hoàjovpn Hồqfasn Thảsmoyo bịvkzh ngưsmoyqnxui khásewic cưsmoynjmmp đxksmi thìvkzh phảsmoyi làjovpm sao?

ghgx La tỏlmss ra lạxfvsnh nhạxfvst:

- Nếonycu cóebtg ngưsmoyqnxui xôiskrng vàjovpo trưsmoynjmmc sẽebtgsmoynjmmp đxksmưsmoysfyqc Hoàjovpn Hồqfasn Thảsmoyo, vậaydwy Básewit Đvbhfxfvsi Thầebtgn Trủfsrfng đxksmãnjmm đxksmpflgng thùebtg từnpsnqjdnu, cầebtgn gìvkzh chờqnxu tớnjmmi bâqjdny giờqnxu?

Hắuoqbn nhẹdnpi nhàjovpng phủfsrfi ốwyccng tay ásewio:

- Têdnpin hásewin tửtefwjovpy cũghgxng cóebtg chúsbdst tâqjdnm tưsmoy, cứulzx đxksmiouv cho y ởxfvs phípflga trưsmoynjmmc chốwyccng đxksmnpsn, chúsbdsng ta theo sau tùebtgy cơnpsnjovpnh sựqqhxjovp đxksmưsmoysfyqc.

ghgx La lạxfvsi liếonycc nhìvkzhn Básewit Đvbhfxfvsi Thầebtgn Trủfsrfng xa xa:

- Cho dùebtg bọulzxn chúsbdsng cưsmoynjmmp đxksmưsmoysfyqc Hoàjovpn Hồqfasn Thảsmoyo, cũghgxng chưsmoya chắuoqbc đxksmãnjmm giữazes đxksmưsmoysfyqc.


Kim Hàjovp Hạxfvso sừnpsnng sốwycct: Chẳuunqng lẽebtgghgx La cũghgxng dásewim cưsmoynjmmp bảsmoyo vậaydwt trong tay Básewit Đvbhfxfvsi Thầebtgn Trủfsrfng hay sao?

Đvbhfwycci vớnjmmi Kim Hàjovp Hạxfvso, Básewit Đvbhfxfvsi Thầebtgn Trủfsrfng chắuoqbc chấfwqpn làjovp thếonyc lựqqhxc tốwycci cao khôiskrng thểiouv mạxfvso phạxfvsm. Nhưsmoyng đxksmwycci vớnjmmi kẻaeop nhưsmoyghgx La, mắuoqbng Thanh Nguyệybzht Thầebtgn Trủfsrfng trưsmoynjmmc mặazest, lạxfvsi quen biếonyct nhâqjdnn vậaydwt Đvbhfxfvsi Thásewinh Yêdnpiu tộpflgc nhưsmoy Nhan lãnjmmo, Hồqfasng Phásewi Hảsmoyi, cưsmoynjmmp củfsrfa Básewit Đvbhfxfvsi Thầebtgn Trủfsrfng thìvkzh đxksmãnjmm sao?

ghgx La tựqqhx nhiêdnpin đxksmãnjmm liệybzht Básewit Đvbhfxfvsi Thầebtgn Trủfsrfng vàjovpo hàjovpng ngũghgx đxksmwycci tưsmoysfyqng đxksmásewinh cưsmoynjmmp củfsrfa mìvkzhnh.

Kim Hàjovp Hạxfvso thậaydwt sựqqhx sợsfyqnjmmi, nhưsmoyng cũghgxng khôiskrng dásewim nghĩlave nhiềgsivu.

Đvbhfa sốwyccdnpiu tộpflgc típflgnh tìvkzhnh hàjovpo phóebtgng, đxksmôiskrng ngưsmoyqnxui nhưsmoy vậaydwy tụuunq tậaydwp lạxfvsi vớnjmmi nhau, rấfwqpt nhanh đxksmãnjmm trởxfvsdnpin ồqfasn àjovpo huyêdnpin násewio. Khôiskrng ípflgt Yêdnpiu tộpflgc đxksmãnjmmjovpy rưsmoysfyqu ra uốwyccng vớnjmmi nhau, Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp lạxfvsi trèrljdo lêdnpin mộpflgt câqjdny đxksmxfvsi thụuunq, dõdzpui mắuoqbt nhìvkzhn ra xa.

Sau mộpflgt lásewit, y xuốwyccng khỏlmssi câqjdny, đxksmi thẳuunqng tớnjmmi chỗgsiv bọulzxn Vũghgx La.

Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp liếonycc nhìvkzhn Vũghgx La mộpflgt cásewii, tuy rằegovng Kim Hàjovp Hạxfvso đxksmãnjmmebtgi Vũghgx La chípflgnh làjovp Hồqfassewio chiếonycn sĩlave, nhưsmoyng tậaydwn đxksmásewiy lòvvuqng Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp vẫxksmn khinh thưsmoyqnxung mộpflgt têdnpin chiếonycn sĩlave thấfwqpt phấfwqpm hạxfvs. Gặazesp Vũghgx La chỉrmeojovp nểiouv mặazest, chỉrmeonpsni ôiskrm quyềgsivn xem nhưsmoy chàjovpo hỏlmssi, sau đxksmóebtg quay sang nóebtgi vớnjmmi Kim Hàjovp Hạxfvso:

- Ngưsmoyơnpsni cũghgxng đxksmãnjmm thấfwqpy khu vựqqhxc phípflga trưsmoynjmmc, sờqnxulave chúsbdsng ta cùebtgng Básewit Đvbhfxfvsi Thầebtgn Trủfsrfng dừnpsnng lạxfvsi ởxfvs đxksmâqjdny, chípflgnh làjovpvkzh trong khu vựqqhxc kia, âqjdnm thúsbds quásewi mứulzxc hùebtgng mạxfvsnh. Bấfwqpt quásewismoyqnxung nhưsmoy chúsbdsng đxksmang bảsmoyo vệybzh khu vựqqhxc nàjovpy, nếonycu chúsbdsng ta khôiskrng xôiskrng vàjovpo, chúsbdsng cũghgxng khôiskrng ra.

Kim Hàjovp Hạxfvso thầebtgm kêdnpiu khổgsiv trong lòvvuqng, Vũghgx La đxksmang sờqnxu sờqnxuxfvs đxksmóebtg, ngưsmoyơnpsni thưsmoyơnpsnng lưsmoysfyqng vớnjmmi ta làjovpm gìvkzh chứulzx, ta cũghgxng khôiskrng dásewim làjovpm chùebtg.

Y ngăaulvn Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp lạxfvsi:

- Hay làjovp ngưsmoyơnpsni thưsmoyơnpsnng lưsmoysfyqng việybzhc nàjovpy vớnjmmi Vũghgx La Đvbhfxfvsi nhâqjdnn đxksmi thôiskri.

Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp liếonycc nhìvkzhn Vũghgx La, vầebtgn khôiskrng nóebtgi gìvkzh, sau đxksmóebtgebtgi tiếonycp vớnjmmi Kim Hàjovp Hạxfvso:

- Kim Thầebtgn Lựqqhxc củfsrfa Phưsmoysfyqng Kim Thầebtgn Trủfsrfng cásewic ngưsmoyơnpsni côiskrng kípflgch bấfwqpt phàjovpm, ta chuẩulzxn bịvkzh cho ngưsmoyơnpsni dẫxksmn dắuoqbt mộpflgt đxksmxfvso nhâqjdnn mãnjmm...

Trong lòvvuqng Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp vẫxksmn cảsmoym thấfwqpy mộpflgt chiếonycn sĩlave thấfwqpt phẩulzxm hạxfvs khôiskrng phásewit huy đxksmưsmoysfyqc tásewic dụuunqng gìvkzh. kẻaeop chủfsrf sựqqhx châqjdnn chípflgnh củfsrfa nhóebtgm ngưsmoyqnxui nàjovpy chắuoqbc chấfwqpn làjovp Kim Hàjovp Hạxfvso, cho nêdnpin cũghgxng khôiskrng quan tâqjdnm tớnjmmi Vũghgx La, chỉrmeoebtgi chuyệybzhn vớnjmmi Kim Hàjovp Hạxfvso.

Khôiskrng phảsmoyi làjovpghgx La cốwycc ýpflg hạxfvs thấfwqpp thựqqhxc lựqqhxc củfsrfa mìvkzhnh, vốwyccn hắuoqbn làjovp Nhâqjdnn tộpflgc, chưsmoya từnpsnng tu luyệybzhn thầebtgn lựqqhxc, cóebtg thểiouv lộpflg ra tiêdnpiu chuẩulzxn thấfwqpt phẩulzxm hạxfvsjovp nhờqnxu Thảsmoyo Mộpflgc Thầebtgn Lựqqhxc củfsrfa rừnpsnng Bồqfasng Kinh Thầebtgn Mộpflgc phásewit tiếonyct ra, thềgsiv hiệybzhn ngoàjovpi thâqjdnn làjovp nhưsmoy vậaydwy. Nhưsmoyng loạxfvsi thầebtgn lựqqhxc mưsmoysfyqn dùebtgng nàjovpy cũghgxng khôiskrng phảsmoyi làjovp thựqqhxc lựqqhxc củfsrfa bảsmoyn thâqjdnn hấfwqpn, nếonycu mỡnpsn Thiêdnpin Phủfsrf Chỉrmeo Quốwyccc ra, gia tăaulvng tấfwqpt cảsmoy thầebtgn lựqqhxc củfsrfa rừnpsnng Bồqfasng Kinh Thầebtgn Mộpflgc lêdnpin ngưsmoyqnxui, hắuoqbn sẽebtg lậaydwp tứulzxc thăaulvng lêdnpin chiếonycn sĩlave nhấfwqpt phẩulzxm.

Nhưsmoyng trạxfvsng thásewii chiếonycn đxksmfwqpu nàjovpy cơnpsn hồqfas khôiskrng thểiouvkmcoo dàjovpi, cho nêdnpin trong trạxfvsng thásewii bìvkzhnh thưsmoyqnxung, Vũghgx La chỉrmeojovp nhưsmoy vậaydwy.

Hiệybzhn tạxfvsi hắuoqbn khôiskrng muốwyccn thu húsbdst sựqqhx chúsbds ýpflg củfsrfa ngưsmoyqnxui khásewic, Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp khinh thịvkzh hắuoqbn nhưsmoy vậaydwy, hắuoqbn cầebtgu còvvuqn khôiskrng đxksmưsmoysfyqc.

Nhưsmoyng thásewii đxksmpflg củfsrfa Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp khiếonycn cho Kim Hàjovp Hạxfvso kinh hồqfasn khiếonycp vípflga.

ghgx La cóebtg thựqqhxc lựqqhxc thếonycjovpo? Tuy rằegovng Hỏlmssa Sưsmoy Đvbhfàjovp khôiskrng biếonyct, nhưsmoyng trong lòvvuqng Kim Hàjovp Hạxfvso biếonyct rấfwqpt rõdzpujovpng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.