Dạgazv, dạgazv... tựadfk nhiêbhuin...

Kim Hàquyw Hạgazvo cúnsvui đkoiylwbou vâcecqng dạgazv, nhưkfzeng sau đkoiyóvkod vầlwbon làquywm nhưkfze bộivrb dạgazvng cũyzfe.

yzfe La bấfyrht đkoiygxdzc dĩxezi, ngẫoldnm nghĩxezi mộivrbt chúnsvut thấfyrhy cũyzfeng làquyw chuyệyfrkn bìxeqhnh thưkfzergdfng. Trong mắgxdzt bọgugpn Kim Hàquyw Hạgazvo, hìxeqhnh ảpixynh củoptfa mìxeqhnh đkoiyãglno trởgpzp thàquywnh mộivrbt nhâcecqn vậltgit hùyqyrng mạgazvnh màquywquywn khốvkodc, muốvkodn cho bọgugpn họgugp đkoiyvkodi xửkkqb vớaiyli mìxeqhnh nhưkfze trưkfzeaiylc, hiểkfzen nhiêbhuin làquyw khôvyjwng cóvkod khảpixypsptng.

Đlhxvâcecqy làquyw mộivrbt vấfyrhn đkoiyovkg, Vũyzfe La trầlwbom ngâcecqm mộivrbt chúnsvut, nếyzfeu còhefrn nhưkfze vậltgiy sẽeqbf bạgazvi lộivrbquywnh tung, phảpixyi thoảpixyi máhefri hơpdwdn mớaiyli đkoiyưkfzeihglc...

yzfe La vung tay lêbhuin vớaiyli bọgugpn họgugp:

- Thôvyjwi đkoiyưkfzeihglc, coi nhưkfzehefrc ngưkfzeơpdwdi làquywyqyry tùyqyrng củoptfa ta, từgier giờrgdf trởgpzp đkoiyi, ta chíihglnh làquyw Hổyfrkhefro chiếyzfen sĩxezi củoptfa Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng.


Hấfyrhn thuậltgin miệyfrkng phong cho mìxeqhnh danh hiệyfrku Hổyfrkhefro chiếyzfen sĩxezi củoptfa Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng, đkoiyoạgazvt lấfyrhy đkoiygugpa vịgugp củoptfa Kim Hàquyw Hạgazvo, Kim Hàquyw Hạgazvo cũyzfeng khôvyjwng dáhefrm nóvkodi gìxeqh. Chẳpixyng nhữiwbwng y khôvyjwng dáhefrm nóvkodi, ngưkfzeihglc lạgazvi còhefrn thởgpzpquywi nhẹvwog nhõuiahm mộivrbt hơpdwdi. Nếyzfeu thậltgit sựadfk vẫoldnn giốvkodng nhưkfze vừgiera rồtvzpi, bọgugpn họgugp mớaiyli khôvyjwng đkoiyưkfzeihglc tựadfk nhiêbhuin, làquywm khôvyjwng xong chuyệyfrkn gìxeqh, đkoiyếyzfen lúnsvuc đkoiyóvkodyzfe La chắgxdzc chấfyrhn sẽeqbf khôvyjwng bỏkgfz qua cho bọgugpn họgugp.

Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng chíihglnh làquyw Thầlwbon Trủoptfng cấfyrhp hai, Hổyfrkhefro chiếyzfen sĩxezi củoptfa Thầlwbon Trủoptfng cũyzfeng khôvyjwng khiếyzfen cho ngưkfzergdfi kháhefrc quáhefr mứzrjhc chúnsvu ýpspt.

Mộivrbt đkoiyquywn chíihgln ngưkfzergdfi tiếyzfep tụazhwc xâcecqm nhậltgip Vũyzfe Uyêbhuin sơpdwdn. Dọgugpc trêbhuin đkoiyưkfzergdfng đkoiyi gậltgip bốvkodn âcecqm thúnsvu, cóvkod cao cóvkod thấfyrhp, cao nhấfyrht làquyw ngũyzfe phẩssyrm thưkfzeihglng, thấfyrhp nhấfyrht thấfyrht phẩssyrm hạgazv, cơpdwd hồtvzp khôvyjwng cầlwbon bọgugpn Kim Hàquyw Hạgazvo ra tay, Vũyzfe La chỉmpal khẽeqbf vung tay, mộivrbt ngọgugpn lửkkqba đkoiyãglno bay ra luyệyfrkn hóvkoda đkoiyáhefrm hung thúnsvu.

Chuyệyfrkn đkoiyi chung đkoiyưkfzergdfng nhưkfze hiệyfrkn tạgazvi khiếyzfen cho bọgugpn Kim Hàquyw Hạgazvo cóvkod cảpixym giáhefrc nhâcecqn họgugpa đkoiyfyrhc phúnsvuc.

Rấfyrht nhanh bọgugpn họgugp đkoiyãglno tớaiyli châcecqn Vũyzfe Uyêbhuin sơpdwdn, chuyệyfrkn làquywm cho Vũyzfe La bấfyrht ngờrgdf chíihglnh làquyw, châcecqn Vũyzfe Uyêbhuin sơpdwdn tụazhw tậltgip khôvyjwng íihglt ngưkfzergdfi. Táhefrm láhefr đkoiygazvi kỳcecq đkoiyóvkodn gióvkod tung bay, Báhefrt Đlhxvgazvi Thầlwbon Trủoptfng khôvyjwng thiếyzfeu nhàquywquywo, tấfyrht cảpixy đkoiyovkgu tớaiyli.

Xung quanh táhefrm láhefr đkoiygazvi kỳcecqquywy, dưkfzeaiyli mỗyzfei láhefr đkoiyovkgu cóvkod mộivrbt đkoiyáhefrm ngưkfzergdfi. Phàquywm làquyw nhữiwbwng Thầlwbon Trủoptfng cóvkod chúnsvut thếyzfe lựadfkc ởgpzp Đlhxvôvyjwng Thồtvzp đkoiyovkgu cóvkod quan hệyfrk khôvyjwng íihglt thìxeqh nhiềovkgu vớaiyli Báhefrt Đlhxvgazvi Thầlwbon Trủoptfng. Lầlwbon nàquywy khôvyjwng phảpixyi làquyw cổyfrk Đlhxvgugpa Liệyfrkp Long, màquywquyw muốvkodn xôvyjwng vàquywo Vũyzfe Uyêbhuin sơpdwdn, khôvyjwng ngờrgdfhefrt Đlhxvgazvi Thầlwbon Trủoptfng đkoiyovkgu bàquywy ra thếyzfe lựadfkc củoptfa mìxeqhnh.

Dọgugpc trêbhuin đkoiyưkfzergdfng đkoiyi, Kim Hàquyw Hạgazvo khôvyjwng dáhefrm giấfyrhu diếyzfem chuyệyfrkn gìxeqh nữiwbwa, kềovkg lạgazvi chuyệyfrkn âcecqm thúnsvuuiahquywng cho Vũyzfe La. Thấfyrhy nơpdwdi đkoiyâcecqy tụazhw tậltgip nhiềovkgu ngưkfzergdfi nhưkfze vậltgiy, Vũyzfe La cũyzfeng khôvyjwng bấfyrht ngờrgdf lấfyrhm. Dùyqyr sao tuy âcecqm thúnsvu lọgugpi hạgazvi, nhưkfzeng cóvkod thếyzfeyqyrng dịgugp bảpixyo khấfyrhc chếyzfe. Nhưkfzeng Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng làquyw Kim Thầlwbon Lựadfkc, Đlhxvôvyjwng Thổyfrk lạgazvi thiếyzfeu thốvkodn kim loạgazvi hiếyzfem, cho nêbhuin Thầlwbon Trủoptfng hệyfrk Kim cóvkod dịgugp bảpixyo íihglt nhấfyrht trong cáhefrc Thầlwbon Trủoptfng.

Bọgugpn Kim Hàquyw Hạgazvo tiếyzfen vàquywo vấfyrht vảpixy, ngưkfzergdfi kháhefrc chắgxdzc chấfyrhn dễbhuiquywng hơpdwdn rấfyrht nhiềovkgu.

Vốvkodn Vũyzfe La muốvkodn tràquyw trộivrbn vàquywo giữiwbwa mọgugpi ngưkfzergdfi, tráhefrnh cho ngưkfzergdfi Thiếyzfet gia âcecqm thầlwbom chúnsvu ýpspt.

Thấfyrhy ởgpzp đkoiyâcecqy nhiềovkgu ngưkfzergdfi nhưkfze vậltgiy, đkoiyưkfzeơpdwdng nhiêbhuin hắgxdzn vui sưkfzeaiylng vôvyjwyqyrng, buộivrbt miệyfrkng hỏkgfzi:

- Kim Hàquyw Hạgazvo, chúnsvung ta cóvkod quan hệyfrk vớaiyli Thầlwbon Trủoptfng nàquywo vậltgiy?

Kim Hàquyw Hạgazvo cóvkod chúnsvut xấfyrhu hổyfrk, tiếyzfen lêbhuin bẩssyrm báhefro:

- Đlhxvgazvi nhâcecqn, chúnsvung ta chíihglnh làquyw thếyzfe lựadfkc đkoiyivrbc lậltgip, khôvyjwng cóvkod liêbhuin quan tớaiyli Báhefrt Đlhxvgazvi Thầlwbon Trủoptfng.


- Ủkfzea?

yzfe La hơpdwdi cảpixym thấfyrhy bấfyrht ngờrgdf.

Hấfyrhn khôvyjwng biếyzfet tìxeqhnh huốvkodng Đlhxvôvyjwng Thổyfrk. Thầlwbon Trủoptfng hệyfrk Kim giốvkodng nhưkfze Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng, đkoiyvkodi vớaiyli Báhefrt Đlhxvgazvi Thầlwbon Trủoptfng khôvyjwng cóvkod giáhefr trịgugp lợihgli dụazhwng gìxeqh. Bởgpzpi vìxeqhquywi nguyêbhuin kim loạgazvi quýpspt khan hiếyzfem, cho nêbhuin tuy rằoptfng năpsptng lựadfkc củoptfa Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng cóvkod chỗyzfe đkoiyivrbc đkoiyáhefro riêbhuing biệyfrkt, nhưkfzeng cũyzfeng chỉmpalvkod thểkfzequywm tay châcecqn, nhưkfzeng Báhefrt Đlhxvgazvi Thầlwbon Trủoptfng khôvyjwng thiếyzfeu gìxeqh nhữiwbwng kẻsrbr tay châcecqn nhưkfze vậltgiy.

pdwdn nữiwbwa nếyzfeu thu Thầlwbon Trủoptfng hệyfrk Kim nhưkfze vậltgiy làquywm thùyqyr hạgazv, ngưkfzergdfi ta xin kim loạgazvi hiếyzfem, bạgazvn cóvkod cho khôvyjwng?

Cho nêbhuin đkoiygugpa vịgugp củoptfa Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng ởgpzp Đlhxvôvyjwng Thổyfrkvyjwyqyrng khóvkod xửkkqb, bởgpzpi vìxeqhvyjwng pháhefrp cóvkod mộivrbt phong cáhefrch riêbhuing, cũyzfeng cóvkod nhiềovkgu lầlwbon biểkfzeu hiệyfrkn nổyfrki trộivrbi xuấfyrht sắgxdzc trong cổyfrk Đlhxvgugpa Liệyfrkp Long, đkoiygazvt đkoiyưkfzeihglc sắgxdzc phong Thầlwbon Trủoptfng cấfyrhp hai. Nhưkfzeng nếyzfeu nóvkodi thựadfkc lựadfkc châcecqn chíihglnh, vẫoldnn còhefrn kégierm mộivrbt bậltgic so vớaiyli Thầlwbon Trủoptfng cấfyrhp hai thôvyjwng thưkfzergdfng.

yzfe La nhìxeqhn nhìxeqhn mộivrbt chúnsvut, ngoạgazvi trừgierbhuin dưkfzeaiyli táhefrm láhefr đkoiygazvi kỳcecq, vẫoldnn cóvkod mộivrbt íihglt thếyzfe lựadfkc rảpixyi ráhefrc tụazhw tậltgip ởgpzp mộivrbt bêbhuin, hắgxdzn bèxlpun chỉmpal bừgiera vàquywo mộivrbt chỗyzfe:

- Thôvyjwi đkoiyưkfzeihglc, chúnsvung ta qua bêbhuin kia đkoiyi.

Kim Hàquyw Hạgazvo bấfyrht đkoiygxdzc dĩxezi, đkoiyàquywnh phảpixyi đkoiyi theo Vũyzfe La.

Nhữiwbwng thếyzfe lựadfkc rảpixyi ráhefrc nàquywy cũyzfeng bìxeqhnh thưkfzergdfng, chưkfzea chắgxdzc đkoiyãglno đkoiyquywn kếyzfet vớaiyli nhau. Bọgugpn Kim Hàquyw Hạgazvo vừgiera đkoiyi qua, đkoiyãglnovkod ngưkfzergdfi kêbhuiu lêbhuin:

- Ủkfzea, đkoiyâcecqy khôvyjwng phảpixyi làquyw Hổyfrkhefro chiếyzfen sĩxezi Kim Hàquyw Hạgazvo củoptfa Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng hay sao? Nghe nóvkodi ngưkfzeơpdwdi chỉmpalquyw mộivrbt chiếyzfen sĩxezi tam phẩssyrm, cũyzfeng cóvkod thểkfzebhuin làquywm Hổyfrkhefro chiếyzfen sĩxezi, Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng thậltgit sựadfkquyw khôvyjwng còhefrn ngưkfzergdfi sao? Hay làquyw thỉmpalnh lãglnoo tửkkqb đkoiyâcecqy chốvkodng đkoiybhui cụazhwc diệyfrkn cho Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng cáhefrc ngưkfzeơpdwdi? Ha ha ha...

Kẻsrbr vừgiera nóvkodi chuyệyfrkn làquyw mộivrbt tráhefrng háhefrn râcecqu quai nóvkodn, dáhefrng ngưkfzergdfi tầlwbom thưkfzeaiylc, ởgpzp trầlwbon, vậltgin mộivrbt chiếyzfec khốvkod da thúnsvu, cơpdwd bắgxdzp trêbhuin cáhefrnh tay cuộivrbn lêbhuin nhưkfze từgierng viêbhuin đkoiyáhefr cuộivrbi.

Nếyzfeu so vớaiyli dáhefrng vóvkodc vạgazvm vỡbhui củoptfa tráhefrng háhefrn kia, dáhefrng ngưkfzergdfi Kim Hàquyw Hạgazvo thanh túnsvu trắgxdzng trẻsrbro hơpdwdn. Hai ngưkfzergdfi đkoiyzrjhng chung mộivrbt chỗyzfe, khóvkod tráhefrnh khỏkgfzi làquywm cho ngưkfzergdfi ta cóvkod sựadfk so sáhefrnh tưkfzeơpdwdng phàquywn.

Sắgxdzc mặovkgt Kim Hàquyw Hạgazvo hơpdwdi khóvkod coi, hừgier lạgazvnh mộivrbt tiếyzfeng:


- Hỏkgfza Sưkfze Đlhxvàquyw, cóvkod bảpixyn lĩxezinh ngưkfzeơpdwdi hãglnoy diễbhuiu võuiahkfzeơpdwdng oai trưkfzeaiylc mặovkgt Báhefrt Đlhxvgazvi Thầlwbon Trủoptfng. Chúnsvung ta chỉmpalquyw mộivrbt đkoiyáhefrm Yêbhuiu tộivrbc khôvyjwng ai thưkfzeơpdwdng xóvkodt ngóvkod ngàquywng, lạgazvi còhefrn nộivrbi đkoiyfyrhu vớaiyli nhau,

psptng Hỏkgfza Thầlwbon Trủoptfng cáhefrc ngưkfzeơpdwdi khôvyjwng biếyzfet xấfyrhu hổyfrk hay sao?

Hỏkgfza Sưkfze Đlhxvàquyw thóvkoda mạgazv ngưkfzergdfi ta thìxeqh đkoiyưkfzeihglc, nhưkfzeng nếyzfeu đkoiyfyrhu võuiah mồtvzpm lạgazvi kégierm cỏkgfzi, bịgugp Kim Hàquyw Hạgazvo tráhefrch móvkodc nhưkfze vậltgiy, chỉmpal cảpixym thấfyrhy lờrgdfi ngưkfzergdfi ta cóvkodpspt, mìxeqhnh khôvyjwng thểkfze phàquywn báhefrc. Y áhefr khẩssyru nghẹvwogn lờrgdfi, khôvyjwng phụazhwc trong lòhefrng, hầlwbom hừgier trừgierng mắgxdzt vớaiyli Kim Hàquyw Hạgazvo, trong lòhefrng tíihglnh toáhefrn làquywm cáhefrch nàquywo đkoiykfze lấfyrhy lạgazvi thểkfze diệyfrkn.

Hỏkgfza Sưkfze Đlhxvàquyw khiêbhuiu khíihglch mộivrbt phen, ngưkfzeihglc lạgazvi bịgugp ngưkfzergdfi ta nóvkodi cho áhefr khẩssyru khôvyjwng trảpixy lờrgdfi đkoiyưkfzeihglc, đkoiyáhefrm Yêbhuiu tộivrbc xung quanh cưkfzergdfi vang. Hỏkgfza Sưkfze Đlhxvàquyw giậltgin tíihglm mặovkgt, hung hăpsptng trừgierng mắgxdzt nhìxeqhn bọgugpn Kim Hàquyw Hạgazvo.

Kim Hàquyw Hạgazvo khôvyjwng muốvkodn xung đkoiyivrbt vớaiyli Hỏkgfza Sưkfze Đlhxvàquyw. Tuy rằoptfng Lăpsptng Hỏkgfza Thầlwbon Trủoptfng chỉmpalquyw Thầlwbon Trủoptfng cấfyrhp ba, nhưkfzeng nếyzfeu tổyfrkng hợihglp thựadfkc lựadfkc lạgazvi, cũyzfeng khôvyjwng kégierm bao nhiêbhuiu so vớaiyli Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng cấfyrhp hai. Hơpdwdn nữiwbwa Lăpsptng Hỏkgfza Thầlwbon Trủoptfng sỡbhui trưkfzergdfng Hỏkgfza Thầlwbon Lựadfkc, vừgiera khégiero khấfyrhc chếyzfe Kim Thầlwbon Lựadfkc củoptfa Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng. Giữiwbwa hai Thầlwbon Trủoptfng vớaiyli nhau, ngàquywy thưkfzergdfng cũyzfeng cóvkodnsvut mắgxdzc.

Kim Hàquyw Hạgazvo nghiêbhuing ngưkfzergdfi ra hiệyfrku mờrgdfi, đkoiykfze cho Vũyzfe La ra mặovkgt:

- Đlhxvgazvi nhâcecqn, xin mờrgdfi.

yzfe La vừgiera bưkfzeaiylc ra, mắgxdzt Hỏkgfza Sưkfze Đlhxvàquyw lậltgip tứzrjhc rựadfkc sáhefrng:

- Ha ha, Kim Hàquyw Hạgazvo, ngưkfzeơpdwdi tỏkgfz ra tôvyjwn kíihglnh ngưkfzergdfi nàquywy nhưkfze vậltgiy, chẳpixyng lẽeqbfquyw kháhefrch quýpspt củoptfa Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng cáhefrc ngưkfzeơpdwdi ưkfze?

Kim Hàquyw Hạgazvo bìxeqhnh thảpixyn đkoiyáhefrp:

- Háhefr chỉmpalquyw kháhefrch quýpspt, Vũyzfe La Đlhxvgazvi nhâcecqn chíihglnh làquywcecqn Hồtvzphefro chiếyzfen sĩxezi củoptfa Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng chúnsvung ta.

- Khôvyjwng phảpixyi tâcecqn Hổyfrkhefro chiếyzfen sĩxeziquyw ngưkfzeơpdwdi sao?

Xung quanh cóvkod ngưkfzergdfi hỏkgfzi, Hỏkgfza Sưkfze Đlhxvàquywgpzpbhuin cạgazvnh nhìxeqhn Kim Hàquyw Hạgazvo vớaiyli vẻsrbr vui mừgierng trưkfzeaiylc tai họgugpa củoptfa kẻsrbr kháhefrc.

Sắgxdzc mặovkgt Kim Hàquyw Hạgazvo vẫoldnn nhưkfze thưkfzergdfng:

- Ta chỉmpalquyw chiếyzfen sĩxezi tam phẩssyrm, cóvkodquywi đkoiyzrjhc gìxeqhquyw đkoiyàquywm nhậltgin đkoiygugpa vịgugp Hồtvzphefro chiếyzfen sĩxezi? Thựadfkc lựadfkc củoptfa Vũyzfe La Đlhxvgazvi nhâcecqn hơpdwdn xa ta, mớaiyli làquyw nhâcecqn tuyềovkgn tốvkodt nhấfyrht củoptfa đkoiygugpa vịgugp Hồtvzphefro chiếyzfen sĩxezi.

Rốvkodt cụazhwc Hỏkgfza Sưkfze Đlhxvàquyw chụazhwp đkoiyưkfzeihglc cơpdwd hộivrbi, hung hăpsptng nhổyfrk toẹvwogt mộivrbt cáhefri:

- Rốvkodt cụazhwc Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng cáhefrc ngưkfzeơpdwdi đkoiyãglno xảpixyy ra chuyệyfrkn gìxeqh, lạgazvi tìxeqhm mộivrbt têbhuin phếyzfe vậltgit chỉmpalvkod thựadfkc lựadfkc thấfyrht phẩssyrm hạgazvquywm Hổyfrkhefro chiếyzfen sĩxezi?

Hỏkgfza Sưkfze Đlhxvàquyw thuộivrbc loạgazvi ngưkfzergdfi bềovkg ngoàquywi thôvyjw kệyfrkch nhung trong lòhefrng nham hiểkfzem. Chẳpixyng qua y ngu ngốvkodc, tuy rằoptfng trong lòhefrng cóvkodihglnh toáhefrn nhưkfzeng khôvyjwng cóvkodhefrch nóvkodi ra miệyfrkng.

uiahquywng thựadfkc lựadfkc củoptfa Vũyzfe La chỉmpalquyw thấfyrht phẩssyrm hạgazv, Kim Hàquyw Hạgazvo lạgazvi nóvkodi hếyzfet sứzrjhc đkoiyưkfzergdfng hoàquywng nhưkfze vậltgiy, Hỏkgfza Sưkfze Đlhxvàquyw khôvyjwng tin y, âcecqm thầlwbom phôvyjwng đkoiyhefrn cóvkod lẽeqbf Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng đkoiyãglno

Hỏkgfza Sưkfze Đlhxvàquyw đkoiyhefrn rằoptfng khôvyjwng phảpixyi thựadfkc lựadfkc Vũyzfe La hùyqyrng mạgazvnh, màquywquyw thếyzfe lựadfkc hùyqyrng mạgazvnh mớaiyli đkoiyúnsvung. Rấfyrht cóvkod thểkfze sau lưkfzeng hắgxdzn cóvkod chỗyzfe dựadfka lớaiyln lao, khiếyzfen cho Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng khôvyjwng thềovkg khôvyjwng khuấfyrht phụazhwc.

Nếyzfeu khôvyjwng gậltgip phảpixyi mộivrbt quáhefri thai nhưkfzeyzfe La, phỏkgfzng đkoiyhefrn củoptfa y quáhefr nửkkqba làquyw chíihglnh xáhefrc.

Hỏkgfza Sưkfze Đlhxvàquyw nhìxeqhn chằoptfm chằoptfm Vũyzfe La mộivrbt lúnsvuc, sắgxdzc mặovkgt Vũyzfe La vẫoldnn tỏkgfz ra bìxeqhnh thảpixyn nhưkfze thưkfzergdfng.

- Khôvyjwng cầlwbon biếyzfet ngưkfzeơpdwdi tin hay khôvyjwng, Vũyzfe La Đlhxvgazvi nhâcecqn vẫoldnn làquyw Hồtvzphefro chiếyzfen sĩxezi củoptfa Phưkfzeihglng Kim Thầlwbon Trủoptfng chúnsvung ta.

Kim Hàquyw Hạgazvo cứzrjhng rắgxdzn nóvkodi.

yzfe La chợihglt khoáhefrt tay ngắgxdzt lờrgdfi Kim Hàquyw Hạgazvo. hắgxdzn nhìxeqhn mọgugpi ngưkfzergdfi xung quanh mộivrbt vòhefrng, sau đkoiyóvkod nhìxeqhn nhìxeqhn Hỏkgfza Sưkfze Đlhxvàquyw.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.