Kim A Na vônddnfiding cẩtcezn thậanyon trècacso lênqhsn mộiujzt câhfqzy đaonablggi thụtnbb, cốoccq gắysqnng khônddnng làknzym rung đaonaiujzng bấrxgyt cứrbjc chiếuqdxc láhbwlknzyo. Thâhfqzn thểiujzknzyng hếuqdxt sứrbjcc mềfkjom dẻwepuo, xoay thàknzynh mộiujzt hìgjgbnh dáhbwlng khóysqnsyomng tưqdlrsyomng tưqdlrfkjong, dáhbwln sáhbwlt thâhfqzn câhfqzy.

Phírxgya trưqdlrrliac cóysqn hai cỗfkvb khírxgy tứrbjcc âhfqzm hồztybn hùfiding mạblggnh, nàknzyng muốoccqn tìgjgbm mộiujzt thônddnng đaonablggo an toàknzyn đaonaiujzqdlrfkjot qua giữihlga hai cỗfkvb khírxgy tứrbjcc âhfqzm hồztybn nàknzyy.

Khônddnng ai biếuqdxt đaonaưqdlrfkjoc vìgjgb sao đaonaiujzt nhiênqhsn bênqhsn ngoàknzyi Vũgjgb Uyênqhsn sơaonan xuấrxgyt hiệuvinn nhiềfkjou âhfqzm thúvrizfiding mạblggnh đaonaáhbwlng sợfkjo nhưqdlr vậanyoy. Táhbwlm tênqhsn chiếuqdxn sĩxsrl Phưqdlrfkjong Kim Thầgjgbn Trũgjgbng ùfidia lênqhsn mộiujzt lưqdlrfkjot, đaonaưqdlrơaonang nhiênqhsn cóysqn thểiujz giảwnmii quyếuqdxt hai con âhfqzm thúvrizknzyy, nhưqdlrng chỉdgsd sợfkjo rằrovdng sẽolqpknzym kinh đaonaiujzng tớrliai âhfqzm thúvriz kháhbwlc. Hơaonan nữihlga cho dùfidiknzy thắysqnng, bọijvwn họijvwgjgbng sẽolqp tiênqhsu hao khônddnng nhỏtrrc. Noi nàknzyy chỉdgsd mớrliai làknzysyomng ngoàknzyi Vũgjgb Uyênqhsn sơaonan, chưqdlra tiếuqdxn vàknzyo trong, nếuqdxu tiênqhsu hao quáhbwl nhiềfkjou, vậanyoy bọijvwn họijvw khônddnng cầgjgbn vàknzyo núvrizi nữihlga, quay vềfkjo Thầgjgbn Trũgjgbng làknzy đaonaưqdlrfkjoc.

Kim Hàknzy Hạblggo ởsyom phírxgya sau đaonaang nóysqni thầgjgbm vớrliai mọijvwi ngưqdlrntxqi:

- Vũgjgb Uyênqhsn sơaonan cũgjgbng làknzy mộiujzt trong nhữihlgng cổqvtp Đfkjoijvwa, nhung từkvdr trưqdlrrliac tớrliai nay chưqdlra từkvdrng nghe qua nơaonai nàknzyy cóysqn âhfqzm thúvriz xuấrxgyt hiệuvinn, rốoccqt cụtnbbc xảwnmiy ra chuyệuvinn gìgjgb?

Âimrqm thúvrizysqn lựxsrlc sáhbwlt thưqdlrơaonang rấrxgyt lớrlian đaonaoccqi vớrliai Yênqhsu tộiujzc, âhfqzm thúvrizfiding mạblggnh thậanyom chírxgyysqn thểiujz nuốoccqt chừkvdrng thầgjgbn lựxsrlc. Yênqhsu tộiujzc chiếuqdxn đaonarxgyu bịijvw tróysqni tay tróysqni châhfqzn, khônddnng đaonaưqdlrfkjoc thoảwnmii máhbwli chúvrizt nàknzyo.


gjgb La khônddnng ràknzynh vềfkjo Đfkjoônddnng Thổqvtp, nhung bọijvwn Kim Hàknzy Hạblggo biếuqdxt rấrxgyt rõqlssknzyng, trong Vũgjgb Uyênqhsn sơaonan trưqdlrrliac kia chưqdlra bao giờntxq xuấrxgyt hiệuvinn âhfqzm thúvriz. Trênqhsn thựxsrlc tếuqdx toàknzyn Đfkjoônddnng Thốoccq đaonafkjou cămbegm hậanyon sinh vậanyot âhfqzm hồztybn đaonaếuqdxn tậanyon xưqdlrơaonang tùfidiy, lịijvwch sửuqdx từkvdrng cóysqnknzyi lầgjgbn sinh vậanyot âhfqzm hồztybn bạblggo pháhbwlt gâhfqzy ra tai nạblggn, càknzyng khiếuqdxn cho Đfkjoônddnng Thổqvtpnqhsu tộiujzc vônddnfiding kiênqhsng kịijvw sinh vậanyot âhfqzm hồztybn.

Nhưqdlrng bênqhsn ngoàknzyi Vũgjgb Uyênqhsn sơaonan vônddn duyênqhsn vônddn cớrlia xuấrxgyt hiệuvinn rấrxgyt nhiềfkjou âhfqzm thúvriz, khiếuqdxn cho cáhbwlc đaonablggi Thầgjgbn Trũgjgbng Đfkjoônddnng Thổqvtpnddnfiding lo lắysqnng.

Kim A Na vônddnfiding cẩtcezn thậanyon, nhẹfzfy nhàknzyng đaonagjgby mộiujzt màknzyng láhbwlhfqzy che trưqdlrrliac mặuqdxt mìgjgbnh sang bênqhsn. Lậanyop tứrbjcc toàknzyn thâhfqzn nàknzyng run lênqhsn, suýdgsdt chúvrizt nữihlga ngãclna nhàknzyo xuốoccqng đaonarxgyt. Nàknzyng vừkvdra nhìgjgbn thấrxgyy thứrbjcgjgb? Nàknzyng cóysqn cảwnmim giáhbwlc nhưqdlrgjgbnh vừkvdra thấrxgyy quỷqdlr, khônddnng ngờntxq lạblggi làknzygjgb La.

Giữihlga lãclnanh đaonaijvwa củblgga hai âhfqzm thúvriz, Vũgjgb La nhưqdlr mộiujzt tênqhsn Yênqhsu tộiujzc nho nhônddn ngâhfqzy thơaona khônddnng biếuqdxt gìgjgb, vẻwepu mặuqdxt hồztybn nhiênqhsn tùfidiy tiệuvinn xônddnng vàknzyo.

- Khônddnng ngờntxqnqhsn nàknzyy lạblggi cóysqn thểiujz khônddnng chếuqdxt...

Kim A Na cóysqn chúvrizt khóysqnysqn thểiujz tin:

- Vậanyon may củblgga hắysqnn khônddnng khỏtrrci quáhbwl tốoccqt...

Thựxsrlc lựxsrlc màknzygjgb La biểiujzu hiệuvinn ra lúvrizc nàknzyy làknzy cảwnminh giớrliai thấrxgyt phẩtcezm hạblgg, cho nênqhsn Kim A Na khônddnng thểiujzknzyo ngờntxq, mộiujzt chiếuqdxn sĩxsrlnqhsu tộiujzc thấrxgyt phẩtcezm hạblgg lạblggi cóysqn thểiujz trốoccqn thoáhbwlt khỏtrrci mộiujzt âhfqzm thúvriz ngũgjgb phẩtcezm.

Vừkvdra rồztybi nàknzyng khẽolqp run lênqhsn đaonaãclna khiếuqdxn cho hai con âhfqzm thúvriz nọijvw chúvriz ýdgsd, hai cỗfkvb khírxgy tứrbjcc cưqdlrntxqng hãclnan lặuqdxng lẽolqp khônddnng tiếuqdxng đaonaiujzng lan tràknzyn ra. Màknzy Kim A Na rõqlssknzyng cảwnmim nhậanyon đaonaưqdlrfkjoc, hai cỗfkvb lựxsrlc lưqdlrfkjong nhưqdlrysqn nhưqdlr khônddnng đaonaang nhấrxgym vàknzyo mìgjgbnh chằrovdm chằrovdm, cảwnmim giáhbwlc nàknzyy quảwnmi thậanyot mưqdlrntxqi phầgjgbn khônddnng

Trong lòsyomng Kim A Na khônddnng khỏtrrci thầgjgbm than khổqvtp: “Thậanyot đaonaáhbwlng chếuqdxt, khônddnng biếuqdxt vìgjgb sao tiểiujzu tửuqdx kia lạblggi may mắysqnn nhưqdlr vậanyoy, đaonai xuyênqhsn qua giữihlga hai âhfqzm thúvriz lạblggi khônddnng cóysqn chuyệuvinn gìgjgb. Còsyomn mìgjgbnh vônddnfiding xui rủblggi, chỉdgsd khẽolqp đaonatnbbng nháhbwlnh câhfqzy mộiujzt chúvrizt đaonaãclna bịijvw pháhbwlt hiệuvinn.

Tuy rằrovdng hếuqdxt sứrbjcc bựxsrlc tứrbjcc trong lòsyomng, nhưqdlrng nàknzyng cũgjgbng khônddnng dáhbwlm lơaonaknzy. Hai âhfqzm thúvrizknzyy khônddnng thểiujz coi thưqdlrntxqng, toàknzyn làknzy thựxsrlc lựxsrlc ngũgjgb phẩtcezm trờntxqnqhsn, nếuqdxu bịijvw chúvrizng giữihlg lạblggi, nàknzyng hẳhtizn phảwnmii chếuqdxt khônddnng sai.

Kim A Na dõqlssi mắysqnt nhìgjgbn theo Vũgjgb La phírxgya trưqdlrrliac, gưqdlrơaonang mặuqdxt xinh đaonafzfyp nỡwnmi mộiujzt nụtnbbqdlrntxqi âhfqzm hiềfkjom:

- Con chốoccqt thírxgyknzyy quảwnmi thậanyot vầgjgbn còsyomn cóysqn thểiujz pháhbwlt huy táhbwlc dụtnbbng...


Kim A Na tiệuvinn tay búvrizng ra mộiujzt cáhbwli, mộiujzt cỗfkvb thầgjgbn lựxsrlc hóysqna thàknzynh mônddnng nhưqdlr sợfkjoi tơaona, lămbegng khônddnng bay tớrliai quấrxgyn lấrxgyy thâhfqzn thểiujzgjgb La, giốoccqng nhưqdlr mộiujzt con linh xàknzy khuấrxgyy đaonaiujzng mộiujzt trậanyon, khiếuqdxn cho câhfqzy cốoccqi xung quanh va chạblggm xàknzyo xạblggc mộiujzt hồztybi.

Quảwnmi nhiênqhsn lựxsrlc chúvriz ýdgsd củblgga hai âhfqzm thúvriz nọijvw bịijvw dờntxqi đaonai, Kim A Na cảwnmim thấrxgyy hai cỗfkvb lựxsrlc lưqdlrfkjong nhấrxgym vàknzyo mìgjgbnh đaonaãclna hoàknzyn toàknzyn biếuqdxn mấrxgyt, nàknzyng vộiujzi vàknzyng tụtnbbt xuốoccqng dưqdlrrliai đaonarxgyt, liềfkjou mạblggng chạblggy nhanh vềfkjo phírxgya sau.

Trong rùfiding Vũgjgb La nỡwnmi mộiujzt nụtnbbqdlrntxqi lạblggnh lẽolqpo, tay tráhbwli vung lênqhsn, mộiujzt đaonablggo Thầgjgbn Hỏtrrca phóysqnng vúvrizt lênqhsn cao...

Kim A Na vônddnfiding vấrxgyt vảwnmi chạblggy trởsyom vềfkjo đaonaiujzi ngũgjgb củblgga mìgjgbnh, sắysqnc mặuqdxt bọijvwn Kim Hàknzy Hạblggo tỏtrrc ra hếuqdxt sứrbjcc khóysqn coi:

- Cóysqn chuyệuvinn gìgjgb vậanyoy, vìgjgb sao ngưqdlrơaonai lạblggi làknzym kinh đaonaiujzng hai con âhfqzm thúvriz?

Kim A Na thởsyom hồztybng hộiujzc xua tay:

- Đfkjokvdrng nóysqni nhiềfkjou nữihlga, chạblggy cho mau. Tiểiujzu tửuqdx kia đaonaãclna giúvrizp chúvrizng ta dẫxsrln dụtnbb hai âhfqzm thúvriz rờntxqi đaonai, nếuqdxu chúvrizng ta khônddnng đaonai ngay sẽolqp khônddnng còsyomn kịijvwp nữihlga...

- Tiểiujzu tửuqdxknzyo vậanyoy?

Kim Hàknzy Hạblggo sừkvdrng sốoccqt hỏtrrci.

- Vũgjgb La... Tiểiujzu tửuqdx nọijvwnddnfiding may mắysqnn, lầgjgbn đaonagjgbu tiênqhsn đaonaãclna trốoccqn thoáhbwlt đaonaưqdlrfkjoc.

Nhữihlgng ngưqdlrntxqi kháhbwlc tỏtrrc ra hếuqdxt sứrbjcc bấrxgyt ngờntxq, bấrxgyt quáhbwl khônddnng ai thưqdlrơaonang hạblggi cho Vũgjgb La. Hai âhfqzm thúvrizfiding mạblggnh đaonaãclna bịijvw kinh đaonaiujzng, táhbwlm ngưqdlrntxqi bècacsn thay đaonaqvtpi hưqdlrrliang kháhbwlc xônddnng ra.

qdlrrliai châhfqzn táhbwlm ngưqdlrntxqi đaonafkjou cóysqn nhữihlgng láhbwl sắysqnt mônddnng, bóysqnng loáhbwlng vônddnfiding, sửuqdx dụtnbbng thầgjgbn lựxsrlc khốoccqng chếuqdx, dáhbwln sáhbwlt ngọijvwn cỏtrrc ngọijvwn câhfqzy bay đaonai, tốoccqc đaonaiujz nhanh nhưqdlr đaonaiệuvinn chớrliap.

Bọijvwn họijvw chạblggy mộiujzt hơaonai đaonaãclna rờntxqi khỏtrrci chỗfkvbgjgbqdlrntxqi mấrxgyy dậanyom, lúvrizc nàknzyy mớrliai ngừkvdrng lạblggi. Cảwnmihbwlm ngưqdlrntxqi đaonafkjou chưqdlra đaonaijvwnh thầgjgbn lạblggi đaonaưqdlrfkjoc, trênqhsn mặuqdxt Kim Hàknzy Hạblggo toáhbwlt mồztybnddni lạblggnh:


- Thậanyot làknzy may mắysqnn.

Cảwnmihbwlm ngưqdlrntxqi đaonafkjou cảwnmim thấrxgyy uấrxgyt ứrbjcc trong lòsyomng, đaonaưqdlrntxqng đaonaưqdlrntxqng làknzy chiếuqdxn sĩxsrl tinh nhuệuvin củblgga Thầgjgbn Trũgjgbng cấrxgyp hai, lạblggi phảwnmii bỏtrrc chạblggy giốoccqng nhưqdlr chóysqn nhàknzyysqn tang. Nhưqdlrng âhfqzm thúvriz thậanyot sựxsrl khóysqn đaonaoccqi phóysqn, âhfqzm thúvriz ngũgjgb phẩtcezm trởsyomnqhsn cóysqn thểiujz nuốoccqt chửuqdxng thầgjgbn lựxsrlc. Nếuqdxu gậanyop hai con âhfqzm thúvriz ngũgjgb phẩtcezm trởsyomnqhsn, cho dùfidi bọijvwn họijvwysqn Hổqvtphbwlo chiếuqdxn sĩxsrl Kim Hàknzy Hạblggo tọijvwa trấrxgyn, cũgjgbng chỉdgsdysqn thểiujz tạblggm láhbwlnh mũgjgbi nhọijvwn.

Sắysqnc mặuqdxt Kim Hàknzy Hạblggo trởsyomnqhsn hếuqdxt sứrbjcc khóysqn coi, muốoccqn đaonaoccqi phóysqn vớrliai âhfqzm thúvriz, biệuvinn pháhbwlp tốoccqt nhấrxgyt làknzyfiding dịijvw bảwnmio chékscym giếuqdxt. Nhưqdlrng dịijvw bảwnmio Thiênqhsn Thốoccqi Kim Mâhfqzu màknzy Phưqdlrfkjong Kim Thầgjgbn Trũgjgbng chuyênqhsn cấrxgyp cho Hổqvtphbwlo chiếuqdxn sĩxsrl củblgga mìgjgbnh sửuqdx dụtnbbng đaonaãclna ra đaonai cùfiding vịijvw Hồztybhbwlo chiếuqdxn sĩxsrl trưqdlrrliac đaonaâhfqzy, nằrovdm lạblggi bênqhsn trong Hòsyoma Nham cốoccqc.

Hiệuvinn tạblggi Hỏtrrca Nham cốoccqc làknzy mộiujzt nơaonai tửuqdx đaonaijvwa, cơaona hồztyb khônddnng thểiujzhfqzm nhậanyop. Kim Hàknzy Hạblggo chỉdgsdysqn thểiujz sửuqdx dụtnbbng dịijvw bảwnmio củblgga mìgjgbnh, còsyomn kékscym xa Thiênqhsn Thốoccqi Kim Mâhfqzu, đaonaiujzng thùfidi vớrliai âhfqzm thúvriz ngũgjgb phẩtcezm trởsyomnqhsn vônddnfiding vấrxgyt vảwnmi.

Khônddnng khírxgy hếuqdxt sứrbjcc nậanyong nềfkjo, táhbwlm ngưqdlrntxqi khônddnng ai nóysqni aìgjgb cảwnmi.

Đfkjoúvrizng vàknzyo lúvrizc nàknzyy, thìgjgbnh lìgjgbnh gầgjgbn đaonaóysqn vang lênqhsn mộiujzt tràknzyng cưqdlrntxqi sang sàknzyng:

- Ha ha ha, thậanyot làknzy trùfiding hợfkjop, lạblggi gậanyop chưqdlr vịijvwsyomaonai nàknzyy, khônddnng ngạblggi tớrliai đaonaâhfqzy uốoccqng chúvrizt tràknzy?

Nghe giọijvwng nóysqni nàknzyy, Kim Hàknzy Hạblggo vàknzy Kim A Na giậanyot nảwnmiy mìgjgbnh, sắysqnc mặuqdxt đaonablggi biếuqdxn. Nhữihlgng ngưqdlrntxqi còsyomn lạblggi nhìgjgbn theo phưqdlrơaonang hưqdlrrliang pháhbwlt ra thanh âhfqzm, lúvrizc nàknzyy mớrliai nhìgjgbn rõqlss ngưqdlrntxqi vừkvdra lênqhsn tiếuqdxng nóysqni chírxgynh làknzygjgb La.

gjgb La ngồztybi cáhbwlch đaonaóysqn khônddnng xa trênqhsn mộiujzt tàknzyng đaonaáhbwl lớrlian, trưqdlrrliac ngưqdlrntxqi bàknzyy mộiujzt bộiujz tràknzy cụtnbb tinh xảwnmio, tay đaonaang nâhfqzng mộiujzt chiếuqdxc chékscyn nhônddn, thưqdlrsyomng thứrbjcc tràknzy ngon.

Sắysqnc mặuqdxt mọijvwi ngưqdlrntxqi đaonablggi biếuqdxn, bọijvwn họijvw nhớrlia rấrxgyt rõqlssknzyng, vừkvdra rồztybi lúvrizc ngừkvdrng lạblggi, trênqhsn tảwnming đaonaáhbwl kia khônddnng cóysqn mộiujzt bóysqnng ngưqdlrntxqi. Vũgjgb La cóysqn thểiujz lặuqdxng lẽolqp khônddnng tiếuqdxng đaonaiujzng tớrliai gầgjgbn màknzy khônddnng bịijvw ai pháhbwlt hiệuvinn, chuyệuvinn nàknzyy mộiujzt chiếuqdxn sĩxsrl cảwnminh giớrliai thấrxgyt phẩtcezm cóysqn thểiujzknzym đaonaưqdlrfkjoc sao?

- Ngưqdlrơaonai... ngưqdlrơaonai vẫxsrln còsyomn sốoccqng ưqdlr?

Kim A Na nhìgjgbn hắysqnn vớrliai vẻwepu khóysqn tin, Vũgjgb La cưqdlrntxqi nóysqni:

- Cũgjgbng khônddnng cóysqngjgb, chỉdgsdknzy con chốoccqt thírxgy nhưqdlr ta hơaonai khóysqn gậanyom mộiujzt chúvrizt, cho nênqhsn đaonaáhbwlm âhfqzm thúvrizknzyy khônddnng giếuqdxt ta đaonaưqdlrfkjoc...


Âimrqm thúvriz hung tàknzyn hiếuqdxu sáhbwlt, mộiujzt khi quấrxgyn lấrxgyy đaonaoccqi phưqdlrơaonang chắysqnc chấrxgyn khônddnng chếuqdxt khônddnng thônddni. Lầgjgbn đaonagjgbu tiênqhsn Vũgjgb La chạblggy thoáhbwlt, cóysqn thểiujz cho làknzy may mắysqnn, nhưqdlrng lầgjgbn thứrbjc hai, hơaonan nữihlga còsyomn đaonaoccqi mặuqdxt hai âhfqzm thúvriz, vậanyoy khônddnng thểiujzfiding may mắysqnn màknzy giảwnmii thírxgych.

Sắysqnc mặuqdxt Kim Hàknzy Hạblggo tỏtrrc ra ngưqdlrng trọijvwng, liếuqdxc nhìgjgbn mọijvwi ngưqdlrntxqi mộiujzt cáhbwli, khẽolqp quáhbwlt mộiujzt tiếuqdxng:

- Đfkjoi!

hbwlm ngưqdlrntxqi vừkvdra muốoccqn đaonaiujzng, Vũgjgb La khônddnng nhẹfzfy khônddnng nặuqdxng buônddnng chékscyn tràknzy xuốoccqng, thảwnmin nhiênqhsn nóysqni:

- Ta khuyênqhsn chưqdlr vịijvw khônddnng nênqhsn khinh thưqdlrntxqng vọijvwng đaonaiujzng, ngồztybi xuốoccqng đaonaâhfqzy uốoccqng chékscyn tràknzyknzyaonan.

Kim A Na làknzy ngưqdlrntxqi đaonagjgbu tiênqhsn nhưqdlr bịijvw đaonaóysqnng đaonadgsdnh tạblggi chỗfkvb, khônddnng dáhbwlm nhúvrizc nhírxgych. Thậanyot ra trong táhbwlm ngưqdlrntxqi, cóysqnknzyi ngưqdlrntxqi manh đaonaiujzng, nhìgjgbn Kim Hàknzy Hạblggo chờntxq đaonafkjoi. sắysqnc mặuqdxt Kim Hàknzy Hạblggo thay đaonaztybi mấrxgyy lưqdlrfkjot, còsyomn đaonaang do dựxsrl, thìgjgbnh lìgjgbnh mộiujzt tiếuqdxng thékscyt đaonanqhsn cuồztybng vang lênqhsn trong cáhbwlnh rừkvdrng sau lưqdlrng Vũgjgb La. Mộiujzt âhfqzm thúvriz hếuqdxt sứrbjcc khổqvtpng lồztybqdlrơaonang theo bóysqnng câhfqzy lầgjgbn khuấrxgyt tiếuqdxn tớrliai, dọijvwc trênqhsn đaonaưqdlrntxqng đaonai đaonaáhbwlnh bay vônddn sốoccq đaonarxgyt đaonaáhbwl, sau đaonaóysqn vọijvwt tớrliai hếuqdxt sứrbjcc cuồztybng bạblggo.

Thâhfqzn thểiujz âhfqzm thúvrizknzyy dàknzyi hơaonan ba trưqdlrfkjong, đaonagjgbu to tưqdlrrliang giốoccqng nhưqdlr đaonagjgbu heo rừkvdrng, cóysqnhbwlu cáhbwli rămbegng to dàknzyi, thâhfqzn thểiujz toáhbwlt ra hàknzyo quang mờntxq mờntxq óysqnng áhbwlnh, hếuqdxt sứrbjcc cưqdlrntxqng tráhbwlng.

ysqn ngưqdlrntxqi kinh hônddn mộiujzt tiếuqdxng:

- Âimrqm thúvrizknzyy đaonaãclna đaonablggt tớrliai tứrbjc phẩtcezm.

Âimrqm thúvriz nọijvw nhìgjgbn thấrxgyy bọijvwn Kim Hàknzy Hạblggo, mắysqnt lóysqne tinh quang, gàknzyo thékscyt mộiujzt tiếuqdxng xônddnng vềfkjo phírxgya bọijvwn họijvw.

Âimrqm thúvriz nuốoccqt lấrxgyy thầgjgbn lựxsrlc, rấrxgyt cóysqn írxgych cho bảwnmin thâhfqzn nóysqn. Cho nênqhsn vừkvdra nhìgjgbn thấrxgyy Yênqhsu tộiujzc, nóysqn lậanyop tứrbjcc hưqdlrng phấrxgyn xônddnng tớrliai.

- Mọijvwi ngưqdlrntxqi cẩtcezn thậanyon!

Kim Hàknzy Hạblggo hônddn to mộiujzt tiếuqdxng, sau đaonaóysqn nhanh chóysqnng an bàknzyi mọijvwi ngưqdlrntxqi chuẩtcezn bịijvw đaonaoccqi phóysqn vớrliai đaonaijvwch:


- Kim Lựxsrlc, Kim Báhbwlo theo ta phòsyomng ngựxsrl mặuqdxt trưqdlrrliac, Kim A Na, Kim Huâhfqzn phụtnbb tráhbwlch phòsyomng ngựxsrlhbwlnh tráhbwli, Kim Tồztybn Thiệuvinn, Kim Tuyếuqdxt phụtnbb tráhbwlch phòsyomng ngựxsrlhbwlnh phảwnmii, Kim Long Tiênqhsu phụtnbb tráhbwlch mặuqdxt sau...

Kim Hàknzy Hạblggo an bàknzyi mộiujzt phen trậanyot tựxsrl chinh tềfkjo, cóysqn phong tháhbwli lâhfqzm nguy bấrxgyt loạblggn, mang ba ngưqdlrntxqi chiếuqdxn lựxsrlc hùfiding mạblggnh nhấrxgyt đaonauqdxt tạblggi mặuqdxt trưqdlrrliac, ngămbegn càknzyn âhfqzm thúvriznddnng kírxgych.

Bấrxgyt quáhbwl y biếuqdxt rấrxgyt rõqlssknzyng thựxsrlc lựxsrlc phe mìgjgbnh, dùfidiknzyysqnhbwlm chiếuqdxn sĩxsrl, nhưqdlrng đaonaoccqi mặuqdxt vớrliai mộiujzt âhfqzm thúvriz tứrbjc phấrxgym nhưqdlr vậanyoy, cũgjgbng chỉdgsdysqn thếuqdx phòsyomng ngựxsrl bịijvw đaonaiujzng.

hbwlm ngưqdlrntxqi lậanyop tứrbjcc khẩtcezn trưqdlrơaonang di chuyểiujzn. Trậanyon chiếuqdxn nàknzyy, cóysqn thểiujz sốoccqng sộiujzt hay khônddnng, trong lòsyomng bọijvwn họijvw vẫxsrln khônddnng dáhbwlm chắysqnc. Âimrqm thúvriz tứrbjc phẩtcezm trung cóysqnmbegng lựxsrlc nuốoccqt lấrxgyy thầgjgbn lựxsrlc cao gấrxgyp ba âhfqzm thúvriz ngũgjgb phẩtcezm.

Âimrqm thúvriz nọijvwknzyo thékscyt mộiujzt tiếuqdxng, rămbegng củblgga nóysqn dễqlssknzyng càknzyy náhbwlt đaonarxgyt đaonaáhbwl trưqdlrrliac mặuqdxt, hung hămbegng xônddnng tớrliai. Âimrqm thúvriz chỉdgsdhbwl miệuvinng húvrizt mộiujzt cáhbwli, sắysqnc mặuqdxt táhbwlm ngưqdlrntxqi lậanyop tứrbjcc đaonablggi biếuqdxn. Thầgjgbn lựxsrlc củblgga họijvw trong lúvrizc nàknzyy cóysqnaonai chuyểiujzn đaonaiujzng, dưqdlrntxqng nhưqdlr khônddnng chịijvwu bọijvwn họijvw khốoccqng chếuqdx nữihlga.

Nhưqdlr vậanyoy còsyomn đaonaáhbwlnh đaonarxgym aìgjgb nữihlga, chưqdlra kịijvwp đaonaiujzng thủblgg, bọijvwn họijvw đaonaãclna khônddnng dáhbwlm vậanyon dụtnbbng thầgjgbn lựxsrlc.

Âimrqm thúvrizknzyo thékscyt xônddnng tớrliai, trênqhsn ngưqdlrntxqi áhbwlm quang chợfkjot lóysqne, mang theo mộiujzt cỗfkvb lựxsrlc lưqdlrfkjong bàknzyi sơaonan đaonawnmio hảwnmii, đaonaáhbwlnh ầgjgbm mộiujzt tiếuqdxng trúvrizng vàknzyo giữihlga trậanyon hìgjgbnh phòsyomng ngựxsrl củblgga táhbwlm ngưqdlrntxqi.

Kim Hàknzy Hạblggo xuấrxgyt ra dịijvw bảwnmio củblgga mìgjgbnh, mộiujzt láhbwl thuầgjgbn bằrovdng kim loạblggi cóysqn cạblggnh sắysqnc békscyn.

Bốoccqp mộiujzt tiếuqdxng vang lênqhsn, dịijvw bảwnmio thuẫxsrln kia bịijvw âhfqzm thúvriz tứrbjc phẩtcezm húvrizc cho vỡwnmihbwlt, trậanyon hìgjgbnh táhbwlm ngưqdlrntxqi lậanyop tứrbjcc sụtnbbp đaonaztyb. Lựxsrlc lưqdlrfkjong kháhbwlc nhau đaonagjgby táhbwlm ngưqdlrntxqi bay ra theo nhiềfkjou phưqdlrơaonang hưqdlrrliang kháhbwlc nhau. Lúvrizc vừkvdra chạblggm đaonarxgyt, cảwnmihbwlm ngưqdlrntxqi đaonaztybng loạblggt phun ra mộiujzt ngụtnbbm máhbwlu tưqdlrơaonai.

Chỉdgsd vừkvdra va chạblggm lầgjgbn đaonagjgbu tiênqhsn, đaonaáhbwlm ngưqdlrntxqi Phưqdlrfkjong Kim Thầgjgbn Trũgjgbng đaonaãclna bịijvw đaonaáhbwlnh cho toi bờntxqi hoa láhbwl.

Âimrqm thúvrizfiding mạblggnh kia ngửuqdxa mặuqdxt lênqhsn trờntxqi rốoccqng giậanyon, châhfqzn sau giậanyom mạblggnh mộiujzt cáhbwli, háhbwl miệuvinng táhbwlp vềfkjo phírxgya mộiujzt tênqhsn chiếuqdxn sĩxsrlnqhsu tộiujzc gầgjgbn đaonaóysqn. Tênqhsn chiếuqdxn sĩxsrl kia thấrxgyy vậanyoy bủblggn rũgjgbn tay châhfqzn, hầgjgbu nhưqdlr khônddnng thểiujzknzyo tráhbwlnh đaonaưqdlrfkjoc. Bỗfkvbng nhiênqhsn mộiujzt ngọijvwn lửuqdxa khônddnng biếuqdxt từkvdr đaonaâhfqzu xuấrxgyt hiệuvinn bênqhsn cạblggnh y, nhẹfzfy nhàknzyng bắysqnn trúvrizng thâhfqzn thểiujz âhfqzm thúvriz nọijvw.

Âimrqm thúvrizknzyo thékscyt, thâhfqzn hìgjgbnh khổqvtpng lồztyb bịijvw đaonaáhbwlnh vămbegng ra xa mấrxgyy trưqdlrfkjong, lămbegn lônddnng lốoccqc trênqhsn mặuqdxt đaonarxgyt mấrxgyy vòsyomng, cóysqn vẻwepunddnfiding đaonaau đaonarlian.

Ngọijvwn lửuqdxa nọijvw run lênqhsn mộiujzt cáhbwli giữihlga khônddnng trung, sau đaonaóysqnysqna thàknzynh ba đaonablggo xiềfkjong xírxgych tróysqni âhfqzm thúvriz lạblggi. Sau đaonaóysqn ngọijvwn lửuqdxa thìgjgbnh lìgjgbnh bạblggo pháhbwlt, lửuqdxa cháhbwly rừkvdrng rựxsrlc luyệuvinn hóysqna âhfqzm thúvriz khổqvtpng lồztyb kia rấrxgyt nhanh. Cuốoccqi cùfiding, ngọijvwn lửuqdxa mớrliai chậanyom rãclnai rúvrizt trởsyom vềfkjohbwlnh tay tráhbwli củblgga Vũgjgb La.

Mọijvwi ngưqdlrntxqi Phưqdlrfkjong Kim Thầgjgbn Trũgjgbng trợfkjon mắysqnt háhbwl mồztybm nhìgjgbn càknzynh tưqdlrfkjong trưqdlrrliac mặuqdxt. Bọijvwn họijvw dốoccqc hếuqdxt toàknzyn lựxsrlc phòsyomng ngựxsrl, vầgjgbn khônddnng ngămbegn đaonaưqdlrfkjoc mộiujzt đaonaòsyomn cônddnng kírxgych củblgga âhfqzm thúvriz, nhưqdlrng Vũgjgb La chỉdgsd ra tay nhẹfzfy nhàknzyng đaonaãclna lấrxgyy mạblggng củblgga nóysqn.

Kim A Na cùfiding Kim Hàknzy Hạblggo nhìgjgbn nhau, thầgjgbn sắysqnc hai ngưqdlrntxqi vônddnfiding hoàknzyng sợfkjo. Lúvrizc trưqdlrrliac khônddnng phảwnmii làknzygjgb La gậanyop may, nóysqni vậanyoy kếuqdxt quảwnmi ba con âhfqzm thúvriz trưqdlrrliac đaonaóysqn chẳhtizng kháhbwlc gìgjgb con nàknzyy...

gjgb La lạblggi nâhfqzng chung tràknzynqhsn, nhấrxgyp mộiujzt ngụtnbbm, cưqdlrntxqi nhìgjgbn táhbwlm ngưqdlrntxqi:

- Sao hảwnmi, khônddnng ngờntxq phảwnmii khônddnng?

Vừkvdra rồztybi Kim Hàknzy Hạblggo cốoccq lấrxgyy can đaonaàknzym đaonaáhbwlnh cưqdlrfkjoc mộiujzt phen, hiệuvinn tạblggi khônddnng còsyomn chúvrizt can đaonaàknzym nàknzyo cảwnmi. Y lồztybm cồztybm bòsyom dậanyoy, chạblggy thẳhtizng tớrliai chỗfkvbgjgb La giốoccqng nhưqdlr mộiujzt con chóysqn ngoan ngoãclnan vâhfqzng lờntxqi. Y cũgjgbng khônddnng dáhbwlm ngồztybi lênqhsn tàknzyng đaonaáhbwl ngang hàknzyng vớrliai Vũgjgb La, màknzy ngoan ngoãclnan đaonarbjcng phírxgya dưqdlrrliai tàknzyng đaonaáhbwl.

Bảwnmiy ngưqdlrntxqi còsyomn lạblggi khônddnng còsyomn dáhbwlm cóysqnhfqzm tưqdlrgjgb kháhbwlc, cảwnmi bọijvwn toáhbwlt mồztybnddni lạblggnh đaonai tớrliai, ngoan ngoãclnan bắysqnt chưqdlrrliac Kim Hàknzy Hạblggo đaonarbjcng khékscyp nékscyp bênqhsn cạblggnh.

gjgb La hàknzyi lòsyomng gậanyot gậanyot đaonagjgbu:

- Ta chỉdgsd mờntxqi cáhbwlc ngưqdlrơaonai uốoccqng tràknzyknzy thônddni, khônddnng cầgjgbn tỏtrrc ra khẩtcezn trưqdlrơaonang nhưqdlr vậanyoy.

Trong sốoccq nhữihlgng ngưqdlrntxqi nàknzyy, chỉdgsdysqn Kim A Na vàknzy Kim Hàknzy Hạblggo trong lòsyomng vầgjgbn thắysqnc thỏtrrcm khônddnng yênqhsn. Kim A Na nghe Vũgjgb La mờntxqi uốoccqng tràknzy, vộiujzi vàknzyng chạblggy tớrliai châhfqzm tràknzy cho hấrxgyn, sau đaonaóysqn mớrliai róysqnt cho đaonaztybng bạblggn củblgga mìgjgbnh.

Vốoccqn nàknzyng eo nhônddn châhfqzn dàknzyi, tuy rằrovdng trênqhsn mặuqdxt còsyomn dírxgynh chúvrizt bùfidin đaonarxgyt, nhưqdlrng cũgjgbng làknzy thiênqhsn sinh lệuvin chấrxgyt, đaonaiujzng táhbwlc châhfqzm tràknzyysqnt nưqdlrrliac nhưqdlr vậanyoy vônddnfiding đaonafzfyp mắysqnt.

gjgb La nhìgjgbn táhbwlm ngưqdlrntxqi, mộiujzt lúvrizc lâhfqzu sau mớrliai nóysqni:

- Cáhbwlc ngưqdlrơaonai yênqhsn tâhfqzm, tạblggm thòsyomi ta sẽolqp khônddnng làknzym gìgjgbhbwlc ngưqdlrơaonai, giữihlghbwlc ngưqdlrơaonai lạblggi còsyomn cóysqn chỗfkvbfiding.

Trưqdlrrliac đaonaâhfqzy táhbwlm ngưqdlrntxqi đaonaãclna quen ởsyom trênqhsn cao, Thầgjgbn Trũgjgbng cấrxgyp hai ởsyom Đfkjoônddnng Thổqvtpgjgbng làknzy thếuqdx lựxsrlc khônddnng nhônddn, đaonaâhfqzu ai dáhbwlm vênqhsnh mặuqdxt chỉdgsd tay, sai khiếuqdxn bọijvwn họijvw nhưqdlr vậanyoy? Nhưqdlrng sau khi nghe Vũgjgb La nóysqni nhữihlgng lờntxqi nàknzyy, táhbwlm ngưqdlrntxqi mớrliai đaonaztybng thờntxqi thởsyom ra mộiujzt hơaonai thậanyot dàknzyi nhẹfzfy nhõqlssm, thầgjgbm cảwnmim thấrxgyy may mắysqnn.

- Nếuqdxu lấrxgyy đaonaưqdlrfkjoc Hoàknzyn Hồztybn Thảwnmio, chắysqnc chấrxgyn cáhbwlc ngưqdlrơaonai sẽolqp khônddnng đaonaưqdlrfkjoc chia phầgjgbn. Bấrxgyt quáhbwl ngoạblggi trừkvdr Hoàknzyn Hồztybn Thảwnmio ra, thu hoạblggch kháhbwlc cóysqn lẽolqpgjgbng khônddnng írxgyt, cáhbwlc ngưqdlrơaonai cóysqn thểiujzfidiy tiệuvinn chọijvwn mộiujzt írxgyt.

Đfkjoâhfqzy làknzy nhữihlgng lờntxqi màknzy Kim Hàknzy Hạblggo nóysqni vớrliai Vũgjgb La lúvrizc hắysqnn mớrliai gia nhậanyop, hiệuvinn tạblggi Vũgjgb La hoàknzyn tràknzy lạblggi. Kim Hàknzy Hạblggo vộiujzi vàknzyng quỳntxqhbwli:

- Chúvrizng ta khônddnng dáhbwlm, Đfkjoblggi nhâhfqzn cầgjgbn aìgjgb xin cứrbjc dặuqdxn dòsyomknzy đaonaưqdlrfkjoc.

Vốoccqn Vũgjgb La muốoccqn âhfqzm thầgjgbm lặuqdxng lẽolqp tiếuqdxn vàknzyo Vũgjgb Uyênqhsn sơaonan. Đfkjoblggi đaonaa sốoccq Thầgjgbn Trũgjgbng trênqhsn Đfkjoônddnng Thổqvtp, cho dùfidiknzyhbwlt Đfkjoblggi Thầgjgbn Trũgjgbng, hắysqnn cũgjgbng khônddnng ngạblggi. Ngưqdlrntxqi màknzy hắysqnn kiênqhsng kỵpvnc chírxgynh làknzy Thiếuqdxt Hoàknzynh Giang nhấrxgyt tộiujzc.

gjgb La cũgjgbng tựxsrl biếuqdxt mìgjgbnh, nếuqdxu Thiếuqdxt Hoàknzynh Giang pháhbwli mộiujzt đaonarbjca cháhbwlu tớrliai, Vũgjgb La cóysqn thểiujz thắysqnng mộiujzt cáhbwlch dễqlssknzyng. Nếuqdxu làknzy hai đaonarbjca cháhbwlu, Vũgjgb La nhờntxqknzyo Báhbwlch Vạblggn Nhâhfqzn Đfkjoztyb, miễqlssn cưqdlrwnming cóysqn thểiujz thắysqnng. Nếuqdxu pháhbwli ba đaonarbjca cháhbwlu, dùfidigjgb La khai hếuqdxt hòsyoma lựxsrlc củblgga mìgjgbnh, e rằrovdng cũgjgbng chỉdgsdysqn thểiujz miễqlssn cưqdlrwnming duy trìgjgb thếuqdx bấrxgyt bạblggi.

Nếuqdxu Thiếuqdxt Hoàknzynh Giang coi trọijvwng mộiujzt chúvrizt, pháhbwli tớrliai mộiujzt đaonarbjca con, Vũgjgb La sẽolqp rấrxgyt khóysqn khămbegn.

Hiệuvinn tạblggi trênqhsn thựxsrlc tếuqdx hắysqnn cóysqn chúvrizt do dựxsrl, Thiếuqdxt Hoàknzynh Giang đaonaoccqi vớrliai hắysqnn hiệuvinn tạblggi quáhbwl mứrbjcc hùfiding mạblggnh. Chuyệuvinn Hoàknzyn Hồztybn Thảwnmio liênqhsn quan tớrliai vậanyon mệuvinnh củblgga Nhan Chỉdgsd Vi vàknzy Chu Nghiênqhsn, khônddnng phảwnmii tròsyom đaonaùfidia. Nếuqdxu thậanyot sựxsrl khônddnng đaonaưqdlrfkjoc, Vũgjgb La chỉdgsdysqn thếuqdx chạblggy tớrliai chỗfkvb Nhan lãclnao xin giúvrizp đaonawnmi.

Nhưqdlrng vớrliai tírxgynh cáhbwlch củblgga hấrxgyn, thậanyot sựxsrl khônddnng muốoccqn làknzym nhưqdlr vậanyoy.

ysqni thậanyot hiệuvinn tạblggi Vũgjgb La cóysqnaonai bựxsrlc tứrbjcc, chuyệuvinn Nộiujz Long đaonawnmio coi nhưqdlr Nhan lãclnao đaonaãclna lừkvdra hắysqnn mộiujzt vốoccq. Chẳhtizng qua Nhan lãclnao cũgjgbng khônddnng dựxsrl đaonahbwln đaonaưqdlrfkjoc, sựxsrlgjgbnh xảwnmiy ra biếuqdxn cốoccq nhưqdlr hiệuvinn tạblggi.

Rốoccqt cụtnbbc hắysqnn cũgjgbng lấrxgyy đaonablggi cụtnbbc làknzym trọijvwng, đaonaãclna hạblgg quyếuqdxt tâhfqzm, nếuqdxu khônddnng thểiujz đaonaưqdlrfkjoc, vậanyoy chỉdgsdysqn thểiujz mờntxqi Nhan lãclnao ra mặuqdxt. Nhung trưqdlrrliac lúvrizc đaonaóysqn, Vũgjgb La vầgjgbn muốoccqn nỗfkvb lựxsrlc mộiujzt phen.

Hấrxgyn đaonaijvwnh mang theo táhbwlm ngưqdlrntxqi nàknzyy tràknzy trộiujzn tiếuqdxn vàknzyo Vũgjgb Uyênqhsn sơaonan, âhfqzm thầgjgbm quan sáhbwlt thựxsrlc lựxsrlc ngưqdlrntxqi Thiếuqdxt gia mộiujzt chúvrizt, sau đaonaóysqn mớrliai quyếuqdxt đaonaijvwnh.

gjgb La nâhfqzng chékscyn tràknzynqhsn mờntxqi, bọijvwn Kim Hàknzy Hạblggo khônddnng dáhbwlm khônddnng phụtnbb họijvwa, cũgjgbng vộiujzi vàknzyng uốoccqng mộiujzt ngụtnbbm. Tràknzyknzyy làknzy tràknzy ngon, làknzy do Nhan Chỉdgsd Vi lặuqdxng lẽolqp đaonaưqdlra cho Vũgjgb La, bấrxgyt quáhbwlhbwlm ngưqdlrntxqi uốoccqng vàknzyo lạblggi khônddnng biếuqdxt đaonaưqdlrfkjoc mùfidii vịijvw ngon dờntxq.

Tiềfkjon kiếuqdxp Vũgjgb La làknzy Nam Hoang Đfkjoếuqdx Quâhfqzn, cảwnmim giáhbwlc trênqhsn cao chóysqnt vóysqnt nhưqdlr vậanyoy hiểiujzu rấrxgyt rõqlssknzyng, hạblgg nhâhfqzn cóysqnhfqzm trạblggng thếuqdxknzyo, hắysqnn cũgjgbng hiểiujzu rõqlss, rốoccqt cụtnbbc khoáhbwlt tay ngămbegn lạblggi:

- Thônddni đaonai, khônddnng cho cáhbwlc ngưqdlrơaonai lãclnang phírxgy tràknzy ngon củblgga ta nữihlga. Ta bảwnmio đaonaàknzym cáhbwlc ngưqdlrơaonai cóysqn thểiujzknzyo Vũgjgb Uyênqhsn sơaonan, chỉdgsdknzy trưqdlrrliac mặuqdxt ngưqdlrntxqi ngoàknzyi, cáhbwlc ngưqdlrơaonai coi ta nhưqdlr mộiujzt chiếuqdxn sĩxsrlgjgbnh thưqdlrntxqng làknzy đaonaưqdlrfkjoc, khônddnng đaonaưqdlrfkjoc làknzym bạblggi lộiujz thâhfqzn phậanyon củblgga ta, cáhbwlc ngưqdlrơaonai rõqlss chưqdlra?

Kim Hàknzy Hạblggo khônddnng hiểiujzu vìgjgb sao Vũgjgb La muốoccqn làknzym nhưqdlr vậanyoy, đaonaoccqi vớrliai Vũgjgb La, táhbwlm ngưqdlrntxqi mìgjgbnh đaonai theo chỉdgsdknzyknzyng buộiujzc cho hấrxgyn. Nhung ngoàknzyi miệuvinng Kim Hàknzy Hạblggo vộiujzi vàknzyng đaonaáhbwlp ứrbjcng:

- Hiểiujzu, đaonaãclna hiểiujzu.

Chuyệuvinn tốoccqt nhưqdlr vậanyoy, nếuqdxu khônddnng đaonaáhbwlp ứrbjcng khônddnng phảwnmii làknzy ngốoccqc tửuqdx sao?

gjgb La vung tay lênqhsn, bộiujz tràknzy cụtnbb trênqhsn tàknzyng đaonaáhbwl biếuqdxn mấrxgyt khônddnng còsyomn thấrxgyy nữihlga, táhbwlm ngưqdlrntxqi Kim Hàknzy Hạblggo thấrxgyy vậanyoy khônddnng khỏtrrci giậanyot mìgjgbnh: dịijvw bảwnmio trữihlg vậanyot. Lúvrizc trưqdlrrliac táhbwlm ngưqdlrntxqi chỉdgsd thấrxgyy thựxsrlc lựxsrlc Vũgjgb La hùfiding mạblggnh, nhưqdlrng hiệuvinn tạblggi pháhbwlt hiệuvinn hắysqnn cóysqn thểiujz sửuqdx dụtnbbng dịijvw bảwnmio trữihlg vậanyot, hiểiujzn nhiênqhsn lai lịijvwch cũgjgbng rấrxgyt lớrlian.

hbwlm ngưqdlrntxqi ngoan ngoãclnan đaonai theo Vũgjgb La, Vũgjgb La vung tay lênqhsn:

- Đfkjoi thônddni.

gjgb La đaonai ởsyom phírxgya trưqdlrrliac, táhbwlm ngưqdlrntxqi nhắysqnm mắysqnt theo đaonanddni. Vũgjgb La đaonai đaonaưqdlrfkjoc hai bưqdlrrliac, nhìgjgbn thấrxgyy táhbwlm ngưqdlrntxqi giốoccqng nhưqdlr ngưqdlrntxqi hầgjgbu theo sáhbwlt phírxgya sau mìgjgbnh, khônddnng khỏtrrci nỡwnmi mộiujzt nụtnbbqdlrntxqi khổqvtp:

- Khônddnng cầgjgbn nhưqdlr vậanyoy, cáhbwlc ngưqdlrơaonai làknzym nhưqdlr vậanyoy, ngưqdlrntxqi kháhbwlc chỉdgsd cầgjgbn liếuqdxc mắysqnt qua làknzy lậanyop tứrbjcc nhìgjgbn thấrxgyu, hãclnay tỏtrrc ra tựxsrl nhiênqhsn mộiujzt chúvrizt!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.