Thìnfmgnh lìnfmgnh chim chóeabzc kinh đapwquirmng bay lêxzttn ồdlvgn àuirmo mộuirmt màuirmng, mộuirmt cỗectz âemmam khísmuvpqgfng mạczvynh phóeabzng vúendft lêxzttn cao, sưllkaơiwwmng mùpqgfuirmu xáqynkm mịntnkt mờurtr chậcqghm rãjabgi bay lêxzttn, bao phủcqgh khấeabzp cảmkrdqynknh rừrevdng. Kim A Na bêxzttn ngoàuirmi cũurtrng giậcqght mìnfmgnh:

- Theo khísmuv tứnosic nàuirmy, tốvrbii thiểkhceu cũurtrng làuirm mộuirmt con âemmam thúendf ngũurtr phẩkzytm, tiểkhceu tửbyiauirmy chếoicht chắfsquc rồdlvgi!

- Chếoicht cũurtrng chếoicht rồdlvgi, đapwqqwhr mấeabzt côvwgjng đapwqi cạczvynh hắfsqun còdpean phảmkrdi đapwqljym phòdpeang...

Kim A Na lộuirm vẻtcbk vui mừrevdng trưllkavwgjc tai họjlsja củcqgha kẻtcbk kháqynkc.

Mọjlsji ngưllkaurtri phísmuva sau đapwquổfitwi tớvwgji, tâemman Hổfitwqynko chiếoichn sĩfoqi Kim Hàuirm Hạczvyo dưllkavwgji châemman đapwqczvyp mấeabzy láqynk sắfsqut môvwgjng, dưllkavwgji thầczvyn lựayrxc khốvrbing chếoich thàuirmnh thạczvyo, láqynk sắfsqut dáqynkn sáqynkt mặeabzt cỏusvdllkavwgjt tớvwgji nhưllka bay hỏusvdi:

- Cóeabz chuyệfvugn gìnfmg vậcqghy?


Kim A Na lạczvynh lùpqgfng nóeabzi:

- Tiểkhceu tửbyia nọjlsj vậcqghn may quáqynkqwhrm, đapwqgyxbng phảmkrdi mộuirmt con âemmam thúendf ngũurtr phẩkzytm, ta nghĩfoqi hẳoichn làuirmeabz sẽlkpl giúendfp chúendfng ta giảmkrdi quyếoicht mốvrbii phiềljymn phứnosic nàuirmy.

Kim Hàuirm Hạczvyo cảmkrdm thấeabzy hơiwwmi đapwqáqynkng tiếoichc:

- Khôvwgjng ngờurtr tiểkhceu tửbyia nọjlsj xui xèvilfo nhưllka vậcqghy, vốvrbin nghĩfoqi rằpmxang chờurtr gậcqghp tìnfmgnh hụgyxbvrbing nguy hiểkhcem, đapwqkhce tiếoichu tửbyiauirmy làuirmm vậcqght hy sinh giữayrx châemman kẻtcbk đapwqntnkch, chúendfng ta sẽlkpl nhâemman cơiwwm hộuirmi đapwqàuirmo tấeabzu...

Nhữayrxng ngưllkaurtri kháqynkc bêxzttn cạczvynh cũurtrng lấeabzc đapwqczvyu khuyêxzttn nhủcqgh:

- Ngưllkaurtri cũurtrng đapwqãjabg chếoicht, cóeabz nghĩfoqi nhiềljymu cũurtrng vôvwgj ísmuvch. Chúendfng ta tiếoichp tụgyxbc tiếoichn tớvwgji đapwqi thôvwgji, hiệfvugn tạczvyi bêxzttn ngoàuirmi đapwqãjabg nguy hiểkhcem nhưllka vậcqghy, chúendfng ta càuirmng phảmkrdi cẩkzytn thậcqghn gấeabzp bộuirmi.

Kim Hàuirm Hạczvyo gậcqght đapwqczvyu, khoáqynkt tay hạczvy lệfvugnh:

- Kim A Na, ngưllkaơiwwmi cứnosi đapwqi trưllkavwgjc dòdpea đapwqưllkaurtrng, cóeabznfmgnh huốvrbing aìnfmg xảmkrdy ra phảmkrdi báqynko cho chúendfng ta ngay tứnosic khấeabzc. Ngàuirmn vạczvyn lầczvyn khôvwgjng nêxzttn tựayrxnfmgnh mạczvyo hiểkhcem, tiểkhceu tửbyia ngốvrbic kia chísmuvnh làuirm vếoicht xe đapwqo.

Kim A Na gậcqght đapwqczvyu:

- Ta biếoicht rồdlvgi.

Trong rừrevdng câemmay, Vũurtr La hoi bấeabzt ngờurtr nhìnfmgn quáqynki vậcqght trưllkavwgjc mặeabzt mìnfmgnh.

Hắfsqun đapwqang đapwqnosing giữayrxa hai gốvrbic câemmay to bằpmxang miệfvugng báqynkt, trưllkavwgjc mặeabzt hắfsqun làuirm mộuirmt màuirmng cỏusvd hoang, trêxzttn đapwqczvyu tàuirmng câemmay rậcqghm rạczvyp che khuấeabzt áqynknh sáqynkng mặeabzt trờurtri, trong đapwqóeabzeabzn nấeabzp mộuirmt con quáqynki vậcqght thâemman thểkhceeabz vẻtcbkllkamkrdo.

Quáqynki vậcqght nàuirmy đapwqczvyu cóeabz hai sừrevdng nhưllka sừrevdng trâemmau, lạczvyi cóeabz đapwqczvyu hổfitw, từrevd cổfitw trởpwjn xuốvrbing làuirm thâemman cáqynk sấeabzu, bốvrbin châemman lạczvyi làuirm châemman sóeabzi.


Âusvdm khísmuv xung quanh quáqynki vậcqght bắfsqut đapwqczvyu khởpwjni đapwquirmng, phóeabzng xuấeabzt từrevdng luồdlvgng sưllkaơiwwmng mùpqgfuirmu xáqynkm, khôvwgjng ngừrevdng lan tràuirmn ra trong rừrevdng câemmay.

Tiềljymn kiếoichp Vũurtr La cũurtrng từrevdng sửbyia dụgyxbng mộuirmt ísmuvt Ma tu vàuirm âemmam hồdlvgn tu luyệfvugn, chỉrjqw liếoichc mắfsqut mộuirmt cáqynki đapwqãjabg nhìnfmgn ra âemmam thúendfuirmy làuirm do thúendf hồdlvgn chấeabzp nốvrbii lạczvyi hìnfmgnh thàuirmnh, bấeabzt quáqynkpqgfng mạczvynh hơiwwmn thúendf hồdlvgn thôvwgjng thưllkaurtrng rấeabzt nhiềljymu, dưllkaurtrng nhưllka giữayrx lạczvyi đapwqưllkawrbwc tấeabzt cảmkrd lựayrxc lưllkawrbwng củcqgha nhữayrxng thúendf hồdlvgn kia khi còdpean sốvrbing. Hơiwwmn nữayrxa chắfsqup nốvrbii lạczvyi vớvwgji nhau nhưllka vậcqghy, thúendf hồdlvgn sẽlkpl đapwqau đapwqvwgjn vôvwgjpqgfng, cũurtrng càuirmng thêxzttm tàuirmn bạczvyo hiếoichu sáqynkt.

Từrevdng cỗectz khísmuv tứnosic âemmam hồdlvgn từrevdllkavwgji đapwqeabzt khuếoichch táqynkn ra, cỏusvd trêxzttn mặeabzt đapwqeabzt dưllkaurtrng nhưllka bịntnk mộuirmt bàuirmn tay khổfitwng lồdlvgvwgjnfmgnh vuốvrbit qua, ngãjabg rạczvyp kéqwhro dàuirmi vềljym phísmuva Vũurtr La. Xuyêxzttn qua đapwqáqynkm côvwgj rậcqghm rạczvyp, Vũurtr La nhìnfmgn thấeabzy nơiwwmi khísmuv tứnosic âemmam hồdlvgn đapwqi qua, mặeabzt đapwqeabzt trởpwjn thàuirmnh đapwqen kịntnkt.

Đrjqwâemmay làuirm mốvrbii nguy hiểkhcem theo lờurtri đapwqáqynkm ngưllkaurtri Phưllkawrbwng Kim Thầczvyn Trũurtrng sao? Vũurtr La thầczvym nghĩfoqi trong lòdpeang.

vwgjm qua đapwqáqynkm ngưllkaurtri Phưllkawrbwng Kim Thầczvyn Trũurtrng đapwqãjabg gậcqghp phảmkrdi mộuirmt sốvrbi âemmam thúendfpqgfng mạczvynh, vìnfmg khôvwgjng kịntnkp đapwqljym phòdpeang cho nêxzttn sau khi chiếoichn đapwqeabzu vấeabzt vảmkrd mộuirmt ngàuirmy, chỉrjqwdpean đapwqưllkaurtrng rúendft lui tháqynko chạczvyy. Vốvrbin bọjlsjn họjlsjeabzllkaemmam, cho nêxzttn khôvwgjng nóeabzi rõvmjs cho Vũurtr La biếoicht rốvrbit cụgyxbc nguy hiểkhcem làuirmnfmg.

xzttu tộuirmc tu luyệfvugn thầczvyn lựayrxc, nếoichu so vớvwgji Nhâemman tộuirmc, lựayrxc lưllkawrbwng nguyêxzttn hồdlvgn củcqgha họjlsj yếoichu ớvwgjt hơiwwmn rấeabzt nhiềljymu. Cho nêxzttn khi đapwqvrbii mặeabzt vớvwgji loạczvyi âemmam thúendf do âemmam hồdlvgn ngưllkang kếoicht nàuirmy, hoàuirmn toàuirmn chịntnku thiệfvugt.

Tỷfitw nhưllka Kim Hàuirm Hạczvyo đapwqãjabguirm chiếoichn sĩfoqixzttu tộuirmc tam phẩkzytm thưllkawrbwng, nhưllkang nếoichu y đapwqvrbii mặeabzt vớvwgji con âemmam thúendf ngũurtr phẩkzytm nàuirmy, hẳoichn sẽlkplvwgjpqgfng chậcqght vậcqght.

urtr La lạczvyi kháqynkc, hắfsqun quan sáqynkt âemmam thúendf ngũurtr phẩkzytm nàuirmy, cảmkrdm ứnosing đapwqưllkawrbwc đapwqáqynkm ngưllkaurtri Phưllkawrbwng Kim Thầczvyn Trũurtrng ngoàuirmi rừrevdng đapwqãjabgdpeai đapwqi, khôvwgjng khỏusvdi nỡqwhr mộuirmt nụgyxbllkaurtri, nhìnfmgn âemmam thúendf ngũurtr phẩkzytm đapwqang gàuirmo théqwhrt, giơiwwm tay lêxzttn khẽlkpl ngoắfsquc.

Cỗectz âemmam khísmuv từrevdllkavwgji đapwqeabzt đapwqang tiếoichn tớvwgji, đapwqếoichn trưllkavwgjc ngưllkaurtri Vũurtr La chừrevdng năfitwm trưllkawrbwng dưllkaurtrng nhưllka bịntnk thứnosinfmg đapwqóeabz chậcqghn lạczvyi, khôvwgjng thểkhce tiếoichn tớvwgji đapwqưllkawrbwc chúendft nàuirmo. Kếoicht quảmkrd nhưllka vậcqghy khiếoichn cho âemmam thúendf kia vôvwgjpqgfng giậcqghn dữayrx, đapwqxzttn cuồdlvgng théqwhrt lêxzttn mộuirmt tiếoichng làuirmm chấeabzn đapwquirmng láqynkemmay xung quanh rụgyxbng xuốvrbing ràuirmo ràuirmo, thìnfmgnh lìnfmgnh xôvwgjng vềljym phísmuva Vũurtr La.

Nguyêxzttn hồdlvgn Vũurtr La hùpqgfng mạczvynh vôvwgjpqgfng, tuy rằpmxang vớvwgji cảmkrdnh giớvwgji củcqgha hắfsqun hiệfvugn tạczvyi, vậcqghn dụgyxbng nguyêxzttn hồdlvgn tiêxzttu hao rấeabzt lớvwgjn, nhưllkang muốvrbin giảmkrdi quyếoicht mộuirmt âemmam thúendf nhưllka vậcqghy làuirm khôvwgjng thàuirmnh vấeabzn đapwqljym.

Hắfsqun vung tay đapwqiểkhcem ra, chỉrjqw thấeabzy ngóeabzn tay củcqgha hắfsqun bỗectzng nhiêxzttn dàuirmi ra thêxzttm mộuirmt đapwqoạczvyn. Nhìnfmgn kỹjlab mớvwgji pháqynkt hiệfvugn, ngay trưllkavwgjc đapwqczvyu ngóeabzn tay hắfsqun mọjlsjc ra thêxzttm mộuirmt lóeabzng tay, lóeabzng tay nọjlsj toáqynkt ra hàuirmo quang mờurtr nhạczvyt, tuy rằpmxang nhưllka ngưllkang tụgyxb thàuirmnh thựayrxc chấeabzt, nhung vầczvyn khôvwgjng phảmkrdi làuirm thựayrxc chấeabzt, chísmuvnh làuirm nguyêxzttn hồdlvgn Vũurtr La hiểkhcen hóeabza.

Đrjqwczvyo nguyêxzttn hồdlvgn bằpmxang lóeabzng tay sinh ra móeabzng tay sắfsquc béqwhrn, đapwqóeabzn gióeabzeabza lớvwgjn. Chỉrjqw cầczvyn chéqwhrm ra mộuirmt đapwqczvyo hồdlvgn lựayrxc, bằpmxang vàuirmo lựayrxc lưllkawrbwng nguyêxzttn hồdlvgn củcqgha Vũurtr La, chỉrjqw mộuirmt nháqynkt chéqwhrm nhẹucof nhàuirmng nàuirmy thừrevda sứnosic cắfsqut âemmam thúendf ngũurtr phẩkzytm kia thàuirmnh hai đapwqoạczvyn.

Nhưllkang lúendfc Vũurtr La vừrevda đapwqntnknh chéqwhrm ra, vốvrbin cáqynknh tay tráqynki hắfsqun từrevd đapwqczvyu chísmuv cuốvrbii khôvwgjng cửbyia đapwquirmng, hiệfvugn tạczvyi thìnfmgnh lìnfmgnh tựayrx đapwquirmng giơiwwmxzttn. Ngay sau đapwqóeabz, mộuirmt cỗectz Hỏusvda Thầczvyn Lựayrxc hùpqgfng mạczvynh vôvwgjpqgfng khôvwgjng chịntnku khốvrbing chếoich, từrevdqynknh tay tráqynki Vũurtr La bay vọjlsjt ra ngoàuirmi.


eabzm mộuirmt tiếoichng vang lêxzttn, hàuirmo quang màuirmu đapwqõvmjs sẫectzm tung tóeabze khấeabzp rừrevdng câemmay, đapwqáqynknh cho sưllkaơiwwmng mùpqgfuirmu xáqynkm tan táqynkc khôvwgjng còdpean mộuirmt chúendft. Mộuirmt hưllkamkrdnh Thầczvyn Hỏusvda Kỳntilemman xuấeabzt hiệfvugn giữayrxa khôvwgjng trung, song trảmkrdo ấeabzn hờurtr, trợwrbwn mắfsqut to nhưllka chuôvwgjng, uy phong lẫectzm liệfvugt.

Âusvdm thúendf ngũurtr phẩkzytm nọjlsj vừrevda nhìnfmgn thấeabzy Thầczvyn Hỏusvda Kỳntilemman, sợwrbw tớvwgji mứnosic gàuirmo lêxzttn mộuirmt tiếoichng, thâemman mìnfmgnh mềljymm nhũurtrn từrevd giữayrxa khôvwgjng trung rơiwwmi xuốvrbing, lăfitwn trêxzttn mặeabzt đapwqeabzt mấeabzy vòdpeang, sau đapwqóeabz quay đapwqczvyu bỏusvd chạczvyy.

Thầczvyn Hỏusvda Kỳntilemman vung trảmkrdo xuấeabzt ra mộuirmt đapwqòdpean, mộuirmt luồdlvgng lửbyiaa đapwqõvmjs bay ra, đapwqưllkawrbwc nửbyiaa đapwqưllkaurtrng lạczvyi hóeabza thàuirmnh ba đapwqczvyo xiềljymng xísmuvch lửbyiaa đapwqõvmjs, chỉrjqw khẽlkpl run lêxzttn đapwqãjabg tróeabzi chặeabzt âemmam thúendf.

Âusvdm thúendf lớvwgjn tiếoichng khóeabzc théqwhrt, ra sứnosic giãjabgy dụgyxba cốvrbi gắfsqung trốvrbin thoáqynkt, nhưllkang Hỏusvda Thầczvyn Lựayrxc nọjlsj thậcqght sựayrxeabz khôvwgjng cóeabz khảmkrdfitwng chốvrbing lạczvyi. Đrjqwâemmay làuirm Thầczvyn Hỏusvda củcqgha Đrjqwntnka Hỏusvda Kim Kỳntilemman, hoàuirmn toàuirmn khấeabzc chếoich loạczvyi sinh vậcqght âemmam thúendfuirmy, chỉrjqw trong thoáqynkng chốvrbic đapwqãjabgqwhro âemmam thúendf ngũurtr phẩkzytm vừrevda rồdlvgi còdpean diễpqgfu võvmjsllkaơiwwmng oai tớvwgji sáqynkt miệfvugng mìnfmgnh. Đrjqwntnka Hỏusvda Kim Kỳntilemman háqynk miệfvugng thậcqght to, lậcqghp tứnosic nuốvrbit chừrevdng.

llkaurtrng nhưllka vừrevda đapwqưllkawrbwc ăfitwn linh đapwqan diệfvugu dưllkawrbwc đapwqczvyi bổfitw, Thầczvyn Hỏusvda trêxzttn thâemman Đrjqwntnka Hỏusvda Kim Kỳntilemman thìnfmgnh lìnfmgnh bùpqgfng lêxzttn cao mấeabzy trưllkawrbwng, ngọjlsjn lửbyiaa bừrevdng bừrevdng, cháqynky nhưllka vậcqghy mộuirmt lúendfc, sau đapwqóeabz mớvwgji chậcqghm rãjabgi thu trờurtr vềljym thâemman thêxztt Đrjqwntnka Hỏusvda Kim Kỳntilemman.

Đrjqwntnka Hỏusvda Kim Kỳntilemman chéqwhrp miệfvugng mộuirmt cáqynki ra vẻtcbk ngon làuirmnh, lạczvyi phun ra mộuirmt chuỗectzi bọjlsjt khísmuvuirmu đapwqõvmjs.

Tay phảmkrdi Vũurtr La vẫectzn còdpean giơiwwmxzttn giữayrxa khôvwgjng trung, nguyêxzttn hồdlvgn hiểkhcen hóeabza ởpwjn đapwqczvyu ngóeabzn tay vẫectzn chưllkaa thu vềljym, âemmam thúendf ngũurtr phẩkzytm nọjlsj đapwqãjabg bịntnk Đrjqwntnka Hỏusvda Kim Kỳntilemman giảmkrdi quyếoicht mau lẹucof, hắfsqun khôvwgjng khôvwgji trợwrbwn mắfsqut háqynk mồdlvgm. Đrjqwntnka Hỏusvda Kim Kỳntilemman trừrevdng mắfsqut nhìnfmgn hấeabzn, miệfvugng nóeabzi tiếoichng ngưllkaurtri, giọjlsjng đapwqiệfvugu vôvwgjpqgfng bấeabzt mãjabgn:

- Sau nàuirmy cóeabz chuyệfvugn tốvrbit nhưllka vậcqghy nhớvwgjqynko cho ta. Tuy rằpmxang hiệfvugn tạczvyi bảmkrdn tọjlsja suy yếoichu thậcqght, nhưllkang sau khi bảmkrdn tọjlsja khôvwgji phụgyxbc thựayrxc lựayrxc rồdlvgi, giúendfp ngưllkaơiwwmi xung báqynk Đrjqwôvwgjng Thốvrbiuirm khôvwgjng thàuirmnh vấeabzn đapwqljym.

urtr La áqynk khẩkzytu nghẹucofn lờurtri, ai màuirm biếoicht đapwqưllkawrbwc Kỳntilemman lãjabgo Đrjqwczvyi nhâemman ngàuirmi còdpean cóeabz bảmkrdn lãjabgnh nàuirmy chứnosi, ai biếoicht âemmam hồdlvgn làuirm vậcqght đapwqczvyi bốvrbi đapwqvrbii vớvwgji lãjabgo nhâemman gia ngàuirmi? Ta quảmkrd thậcqght làuirm oan uốvrbing, làuirmm nhưllka ta đapwquirmc chiếoichm lợwrbwi ísmuvch màuirm khôvwgjng chia cho ngàuirmi vậcqghy... Nếoichu biếoicht trưllkavwgjc lãjabgo nhâemman gia ngàuirmi lợwrbwi hạczvyi nhưllka vậcqghy, ta đapwqâemmau cầczvyn tốvrbin sứnosic hiểkhcen hóeabza nguyêxzttn hồdlvgn đapwqkhceuirmm gìnfmg...

Xem ra sinh vậcqght âemmam hồdlvgn nàuirmy đapwqeabzc biệfvugt quan trọjlsjng vớvwgji Đrjqwntnka Hỏusvda Kim Kỳntilemman. Nóeabzeabzi xong nhữayrxng lờurtri nàuirmy, dưllkaurtrng nhưllkaeabziwwmi lo lắfsqung, lạczvyi nóeabzi thêxzttm mấeabzy lờurtri:

- Nếoichu cóeabz thêxzttm bảmkrdy, táqynkm âemmam thúendf nhưllka vậcqghy nữayrxa, ta cóeabz thểkhce giúendfp ngưllkaơiwwmi gia tăfitwng Kỳntilemman Týipuwxzttn mộuirmt bậcqghc.

Dứnosit lờurtri, nóeabz trừrevdng mắfsqut nhìnfmgn Vũurtr La ra vẻtcbk khôvwgjng hàuirmi lòdpeang, sau đapwqóeabzeabza thàuirmnh mộuirmt tia lửbyiaa nhòdpea chui trởpwjn lạczvyi vàuirmo cáqynknh tay tráqynki Vũurtr La.

urtr La dờurtr khóeabzc dờurtrllkaurtri, bấeabzt quáqynk lờurtri Đrjqwntnka Hỏusvda Kim Kỳntilemman vừrevda nóeabzi sẽlkpl giúendfp Kỳntilemman Týipuwfitwng lêxzttn mộuirmt cấeabzp làuirmm cho hắfsqun đapwquirmng lòdpeang. Hiệfvugn tạczvyi hắfsqun đapwqãjabgeabz Lựayrxc Bạczvyt Sơiwwmn, nếoichu Kỳntilemman Týipuw đapwqưllkawrbwc tăfitwng mộuirmt cấeabzp, lạczvyi phốvrbii hợwrbwp thêxzttm thầczvyn kiếoichm Thiêxzttn Tinh, thiêxzttn hạczvyuirmy ngưllkaurtri cóeabz thếoich ngăfitwn đapwqưllkawrbwc mộuirmt kiếoichm củcqgha mìnfmgnh quảmkrd thậcqght khôvwgjng nhiềljymu.

Trong lòdpeang cảmkrdm thấeabzy hưllkang phấeabzn, Vũurtr La ra khỏusvdi rừrevdng, truy tung theo dấeabzu vếoicht củcqgha đapwqáqynkm ngưllkaurtri Phưllkawrbwng Kim Thầczvyn Trũurtrng đapwqkhce lạczvyi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.