Mộearqt ngưulzmoetvi kháuajec ngồobmgi cạefbvnh y đfwzsang giơnyns tay ra hơnyns lửayfoa lêipcan tiếsdalng nówaqui:

- Cho dùkwuk khôkwukng cówaqu nhữhxying thếsdal lựkwukc kia, cũajojng khôkwukng dễeihp tiếsdaln vànsmwo Vũajoj Uyêipcan sơnynsn. Chúrnkwng ta vừmthwa tớhllqi bêipcan ngoànsmwi, hôkwukm nay suýnynst chúrnkwt nữhxyia đfwzsãgnoa xảtbuoy ra chuyệipcan, chuyếsdaln nànsmwy quảtbuo thậfeift khôkwukng dễeihpnsmwng chúrnkwt nànsmwo.

Sắjjbwc mặhxyit bọtbuon ngưulzmoetvi nànsmwy đfwzsoscju tỏflop ra hếsdalt sứrnkwc khówaqu coi, trong lúrnkwc nhấijukt thờoetvi ai nấijuky trởhxyiipcan trầhwppm ngâmkqkm.

ajoj La cũajojng cảtbuom thấijuky bấijukt ngờoetv. Hắjjbwn chỉrkcd cảtbuom thấijuky nếsdalu mìwaqunh cứrnkwkwuky tiệipcan bay thẳtbuong vànsmwo Vũajoj Uyêipcan sơnynsn nhưulzm vậfeify, chắjjbwc chấijukn sẽhxqz gậfeifp phảtbuoi nhữhxying thếsdal lựkwukc đfwzsang tìwaqum kiếsdalm Hoànsmwn Hồobmgn Thảtbuoo. Hiệipcan tạefbvi nghe nhữhxying ngưulzmoetvi nànsmwy nówaqui vớhllqi nhau, quảtbuo thậfeift Vũajoj Uyêipcan sơnynsn vôkwukkwukng nguy hiểavzpm, lầhwppn nànsmwy mìwaqunh thậfeift sựkwuknsmw may mắjjbwn, đfwzsi bừmthwa khôkwukng ngờoetv gậfeifp đfwzsưulzmrqdyc bọtbuon ngưulzmoetvi nànsmwy.

ajoj La quan sáuajet nhữhxying ngưulzmoetvi nànsmwy mộearqt chúrnkwt. Y phụrnkwc củpkjxa Yêipcau tộearqc khôkwukng cówaquwaqunh thứrnkwc thốqxmxng nhấijukt, thậfeift ra cówaqu liêipcan quan chặhxyit chẽhxqz vớhllqi thầhwppn lựkwukc củpkjxa Thầhwppn Trũajojng. Tỷgjap nhưulzm chiếsdaln sĩvtvi Mộearqc Thầhwppn Trũajojng thívzplch mặhxyic quầhwppn cỏflop, mànsmw nhữhxying ngưulzmoetvi nànsmwy vừmthwa rồobmgi tựkwukulzmng lànsmw ngưulzmoetvi củpkjxa Phưulzmrqdyng Kim Thầhwppn Trũajojng, trêipcan ngưulzmoetvi bọtbuon họtbuo ai cũajojng mặhxyic mộearqt chiếsdalc áuajeo giáuajep kim loạefbvi.

Trong đfwzsówaquwaqu hai nữhxyi nhâmkqkn, áuajeo giáuajep chỉrkcd che ngựkwukc vànsmwkwukng, đfwzsavzp lộearq phầhwppn bụrnkwng thon thảtbuo bằoywcng phẳtbuong cùkwukng đfwzsôkwuki đfwzsùkwuki sạefbvm nấijukng thon dànsmwi rắjjbwn chắjjbwc, chậfeifp chờoetvn ẩeilun hiệipcan giữhxyia áuajenh lửayfoa đfwzsêipcam, trôkwukng cówaqu vẻqxmxipca ngưulzmoetvi.


Đmmxuôkwukng Thồobmgajojng khôkwukng thiếsdalu kim loạefbvi thôkwukng thưulzmoetvng, chỉrkcd thiếsdalu kim loạefbvi hiếsdalm đfwzsavzp bốqxmx trívzpl trậfeifn pháuajep, luyệipcan chếsdal dịiwjv bảtbuoo mànsmw thôkwuki.

Áeaqoo giáuajep trêipcan thâmkqkn thềoscj nhữhxying ngưulzmoetvi nànsmwy toànsmwn lànsmw đfwzsưulzmrqdyc chếsdal bằoywcng cáuajec loạefbvi kim loạefbvi bìwaqunh thưulzmoetvng nhưulzm đfwzsobmgng, sắjjbwt... Đmmxuqxmxi vớhllqi Yêipcau tộearqc, chỉrkcd cầhwppn bằoywcng vànsmwo lựkwukc lưulzmrqdyng nhụrnkwc thểavzpnsmwwaqu thểavzpvjiluajech. Tuy lànsmw áuajeo giáuajep, trêipcan thựkwukc tếsdal chỉrkcdnsmw y phụrnkwc thôkwukng thưulzmoetvng.

Bấijukt kểavzpnsmw áuajeo giáuajep bằoywcng đfwzsobmgng hay sắjjbwt, trêipcan đfwzsówaquajojng khôkwukng thấijuky vếsdalt hoen rỉrkcdnsmwo, cówaqu lẽhxqz nhữhxying ngưulzmoetvi nànsmwy quảtbuo thậfeift sỡodvy trưulzmoetvng Kim Thầhwppn Lựkwukc.

ajoj La thầhwppm tívzplnh toáuajen trong lòfwzsng mộearqt phen, quyếsdalt đfwzsiwjvnh gia nhậfeifp nhữhxying ngưulzmoetvi nànsmwy, cùkwukng bọtbuon họtbuo trànsmw trộearqn vànsmwo Vũajoj Uyêipcan sơnynsn tìwaqum cơnyns hộearqi. Hoànsmwn Hồobmgn Thảtbuoo đfwzsãgnoa thu húrnkwt cảtbuo lựkwukc lưulzmrqdyng Đmmxuôkwukng Thồobmg đfwzsobmgkwuk vềoscj đfwzsâmkqky, hiệipcan tạefbvi Vũajoj La thếsdal đfwzsơnynsn lựkwukc bạefbvc, đfwzsi tìwaqum Nhan lãgnoao cầhwppu việipcan khôkwukng phảtbuoi lànsmwvzplnh cáuajech củpkjxa hấijukn. Cho nêipcan trưulzmhllqc hếsdalt tạefbvm ẩeilun nhẫigvdn, chờoetv xem tìwaqunh huốqxmxng thếsdalnsmwo rồobmgi hãgnoay tívzplnh.

Hắjjbwn lui vềoscj phívzpla sau mộearqt khoảtbuong, sau đfwzsówaqu cốqxmx ýnynsnsmwm ra chúrnkwt đfwzsearqng tĩvtvinh, mớhllqi chậfeifm rãgnoai đfwzsi vềoscj phívzpla đfwzsqxmxng lửayfoa củpkjxa bọtbuon ngưulzmoetvi kia.

Phưulzmrqdyng Kim Thầhwppn Trũajojng cũajojng đfwzsưulzmoetvng đfwzsưulzmoetvng lànsmw Thầhwppn Trũajojng cấijukp hai, chẳtbuong qua Hổflopuajeo chiếsdaln sĩvtvi củpkjxa bọtbuon họtbuo đfwzsãgnoa chếsdalt trong vụrnkw nổflop Hỏflopa Nham cốqxmxc. Thựkwukc lựkwukc củpkjxa tâmkqkn Hồobmguajeo chiếsdaln sĩvtvi khôkwukng bằoywcng ngưulzmoetvi trưulzmhllqc, cho nêipcan ngưulzmoetvi củpkjxa Phưulzmrqdyng Kim Thầhwppn Trũajojng khôkwukng đfwzspkjx tựkwuk tin.

ajoj La vừmthwa xuấijukt hiệipcan, ngưulzmoetvi canh trêipcan đfwzsrkcdnh đfwzsobmgi lậfeifp tứrnkwc pháuajet hiệipcan, ra hiệipcau cho nhữhxying ngưulzmoetvi bêipcan dưulzmhllqi, bốqxmxn têipcan Yêipcau tộearqc lặhxying lẽhxqz khôkwukng tiếsdalng đfwzsearqng hòfwzsa mìwaqunh vànsmwo bówaqung tốqxmxi.

ajoj La cảtbuom nhậfeifn đfwzsưulzmrqdyc rõqycinsmwng cówaqu bốqxmxn ngưulzmoetvi đfwzsang mai phụrnkwc xung quanh mìwaqunh, sau đfwzsówaqu xuấijukt hiệipcan âmkqkm thầhwppm lặhxying lẽhxqz, bao vâmkqky xung quanh Vũajoj La. Bốqxmxn bówaqung ngưulzmoetvi đfwzsrnkwng thẳtbuong giốqxmxng nhưulzm u linh, cówaqu khívzpl thếsdal hếsdalt sứrnkwc dọtbuoa ngưulzmoetvi. Nếsdalu quảtbuo thậfeift lànsmw ngưulzmoetvi vôkwukwaqunh xâmkqkm nhậfeifp vànsmwo khu vựkwukc nànsmwy, chắjjbwc chấijukn sẽhxqz bịiwjv bọtbuon họtbuo dọtbuoa cho nhảtbuoy dựkwukng.

ajoj La biểavzpu diễeihpn vôkwukkwukng hợrqdyp lýnyns, giảtbuo vờoetv ngâmkqky ngưulzmoetvi ra:

- Cáuajec ngưulzmơnynsi...

Ngưulzmoetvi đfwzsi đfwzshwppu khôkwukng hềoscj đfwzsearqng cưulzmhllqc, thâmkqkn hìwaqunh đfwzsãgnoa nhẹmkqk nhànsmwng lưulzmhllqt tớhllqi, lạefbvnh lùkwukng hỏflopi:

- Ngưulzmơnynsi lànsmw ai, vìwaqu sao âmkqkm thầhwppm theo dõqycii chúrnkwng ta?

ajoj La vộearqi xua tay:


- Khôkwukng phảtbuoi, ta chỉrkcdnsmw đfwzsi ngang qua noi đfwzsâmkqky, nówaqui vậfeify cáuajec vịiwjvajojng muốqxmxn vànsmwo Vũajoj Uyêipcan sơnynsn sao? Ta nghe nówaqui trong Vũajoj Uyêipcan sơnynsn hung hiểavzpm vôkwukkwukng, chỉrkcd bằoywcng chúrnkwng ta kếsdalt bạefbvn mànsmw đfwzsi, thêipcam mộearqt ngưulzmoetvi lànsmw thêipcam mộearqt phầhwppn lựkwukc lưulzmrqdyng.

- Kếsdalt bạefbvn mànsmw đfwzsi?

ipcan cạefbvnh cówaqu ngưulzmoetvi hừmthw lạefbvnh mộearqt tiếsdalng, ngưulzmoetvi đfwzshwppu tiêipcan cũajojng nhìwaqun chằoywcm chằoywcm Vũajoj La mộearqt hồobmgi, chợrqdyt mỉrkcdm cưulzmoetvi:

- Đmmxuưulzmrqdyc, bấijukt quáuaje dọtbuoc đfwzsưulzmoetvng ngưulzmơnynsi phảtbuoi nghe lờoetvi chúrnkwng ta.

- Nếsdalu lấijuky đfwzsưulzmrqdyc Hoànsmwn Hồobmgn Thảtbuoo, chắjjbwc chấijukn ngưulzmơnynsi sẽhxqz khôkwukng đfwzsưulzmrqdyc chia phầhwppn. Bấijukt quáuaje ngoạefbvi trừmthw Hoànsmwn Hồobmgn Thảtbuoo ra, thu hoạefbvch kháuajec cówaqu lẽhxqzajojng khôkwukng ívzplt, ngưulzmơnynsi cówaqu thếsdalkwuky tiệipcan chọtbuon mộearqt

ajoj La nhìwaqun bốqxmxn ngưulzmoetvi, tựkwuka nhưulzm hạefbv quyếsdalt tâmkqkm:

- Đmmxuưulzmrqdyc!

Kẻqxmx cầhwppm đfwzshwppu cưulzmoetvi lớhllqn:

- Cứrnkwipcan tâmkqkm, thếsdal lựkwukc chúrnkwng ta rấijukt lớhllqn, thừmthwa sứrnkwc bảtbuoo vệipca cho ngưulzmơnynsi.

ajoj La vộearqi vànsmwng gậfeift đfwzshwppu:

- Đmmxuưulzmrqdyc.

Bốqxmxn ngưulzmoetvi vẫigvdn hơnynsi đfwzsoscj phòfwzsng, nửayfoa nhưulzmkwukwaqunh nửayfoa nhưulzm cốqxmx ýnynsmkqky Vũajoj La vànsmwo giữhxyia, chậfeifm rãgnoai đfwzsi vềoscj phívzpla đfwzsqxmxng lửayfoa.

Noi đfwzsówaqufwzsn cówaqu mộearqt nam hai nữhxyi, thấijuky bốqxmxn ngưulzmoetvi trởhxyi vềoscjfwzsn mang theo mộearqt ngưulzmoetvi, ai nấijuky nghi hoặhxyic vâmkqky lạefbvi. Ngưulzmoetvi cầhwppm đfwzshwppu giớhllqi thiệipcau vớhllqi mọtbuoi ngưulzmoetvi:


- Đmmxumthwng khẩeilun trưulzmơnynsng, cówaqu ngưulzmoetvi muốqxmxn nhậfeifp bọtbuon.

Y lànsmwm ra vẻqxmxnsmwo sànsmwng nówaqui vớhllqi Vũajoj La:

- Nànsmwy tiểavzpu tửayfo, ta lànsmw Kim Hànsmw Hạefbvo, ngưulzmơnynsi têipcan lànsmwwaqu?

- Vũajoj La.

Sau chuyệipcan Hỏflopa Nham cốqxmxc, vốqxmxn cáuajei têipcan Vũajoj La củpkjxa Mộearqc Thầhwppn Trũajojng đfwzsãgnoa vang danh thiêipcan hạefbv. Đmmxuáuajeng tiếsdalc sau đfwzsówaqu xảtbuoy ra đfwzsefbvi kiếsdalp nạefbvn, lựkwukc chúrnkw ýnyns củpkjxa mọtbuoi ngưulzmoetvi đfwzsoscju đfwzsobmg dồobmgn vànsmwo đfwzsówaqu, khôkwukng còfwzsn ai nhấijukc tớhllqi chuyệipcan trưulzmhllqc. Cho nêipcan sau khi bọtbuon Kim Hànsmw Hạefbvo nghe têipcan Vũajoj La cũajojng chỉrkcd khẽhxqz cau mànsmwy, khôkwukng hỏflopi thêipcam aìwaqu nữhxyia.

Kim Hànsmw Hạefbvo lạefbvi giớhllqi thiệipcau sơnyns qua nhữhxying ngưulzmoetvi còfwzsn lạefbvi cho Vũajoj La, sau đfwzsówaqu vỗpuky vai hấijukn:

- Đmmxui nghi ngơnynsi đfwzsi, ngưulzmơnynsi mớhllqi gia nhậfeifp, đfwzsưulzmrqdyc ưulzmu tiêipcan khôkwukng cầhwppn gáuajec đfwzsêipcam. Sáuajeng mai cówaqu thểavzp chúrnkwng ta phảtbuoi chiếsdaln đfwzsijuku kịiwjvch liệipcat, nêipcan nghi ngơnynsi dưulzmodvyng sứrnkwc.

ajoj La gậfeift đfwzshwppu cảtbuom tạefbv, đfwzsi tớhllqi châmkqkn đfwzsobmgi nằoywcm xuốqxmxng.

Ngưulzmoetvi củpkjxa Phưulzmrqdyng Kim Thầhwppn Trũajojng vầhwppn vâmkqky quanh đfwzsqxmxng lửayfoa táuajen gẫigvdu. Chỉrkcd trong thoáuajeng chốqxmxc, tiếsdalng ngáuajey củpkjxa Vũajoj La dầhwppn dầhwppn vang lêipcan, lúrnkwc nànsmwy bảtbuoy ngưulzmoetvi mớhllqi nhìwaqun nhau, nhẹmkqk nhànsmwng tậfeifp trung lạefbvi bànsmwn táuajen.

- Lãgnoao Đmmxuefbvi, vìwaqu sao huynh kévjilo tiểavzpu tửayfonsmwy vànsmwo đfwzsâmkqky, chẳtbuong lẽhxqz khôkwukng sợrqdy hắjjbwn lànsmw gian tếsdal củpkjxa Thầhwppn Trũajojng kháuajec?

Kim Hànsmw Hạefbvo mỉrkcdm cưulzmoetvi:

- Nếsdalu hắjjbwn lànsmw gian tếsdal, vậfeify giữhxyiipcan cạefbvnh chúrnkwng ta sẽhxqz dễeihpnsmwng giáuajem thịiwjvnynsn, đfwzsavzp hắjjbwn đfwzsi ngưulzmrqdyc lạefbvi khôkwukng yêipcan tâmkqkm.

Mọtbuoi ngưulzmoetvi gậfeift đfwzshwppu khen phảtbuoi:


- Đmmxuúrnkwng vậfeify.

- Huốqxmxng chỉrkcd tiểavzpu tửayfonsmwy bấijukt quáuaje tu vi chỉrkcdnsmw chiếsdaln sĩvtvi thấijukt phẩeilum hạefbv, cówaqu thểavzpnsmwm đfwzsưulzmrqdyc tròfwzs trốqxmxng gìwaqu? Ngànsmwy mai đfwzsavzp cho hắjjbwn đfwzsi trưulzmhllqc dòfwzs đfwzsưulzmoetvng, cówaqu chốqxmxt thívzplmkqkng lêipcan tớhllqi cửayfoa nhưulzm vậfeify, khôkwukng dùkwukng thìwaqu uổflopng phívzpl.

ajoj La ngáuajey ầhwppm ầhwppm, nhưulzmng khôkwukng bỏflopwaqut lờoetvi nànsmwo củpkjxa bọtbuon họtbuo.

uajeng sớhllqm hôkwukm sau, Kim Hànsmw Hạefbvo cưulzmoetvi tưulzmơnynsi chànsmwo hỏflopi Vũajoj La:

- Dậfeify rồobmgi ưulzm?

ajoj La cũajojng cưulzmoetvi đfwzsáuajep lễeihp, nhìwaqun qua khôkwukng khívzpl ôkwukn hòfwzsa. Thêipcam vànsmwo ngưulzmoetvi canh gáuajec, bảtbuoy ngưulzmoetvi còfwzsn lạefbvi củpkjxa Phưulzmrqdyng Kim Thầhwppn Trũajojng thu thậfeifp mộearqt chúrnkwt, sau đfwzsówaquuajeo cáuajeo vớhllqi Kim Hànsmw Hạefbvo:

- Đmmxuefbvi nhâmkqkn, cówaqu thểavzp xuấijukt pháuajet.

Kim Hànsmw Hạefbvo vỗpuky vai Vũajoj La:

- Vũajoj huynh đfwzsipca, ngưulzmơnynsi đfwzsi trưulzmhllqc lànsmwm tháuajem báuajeo cho chúrnkwng ta.

Y lạefbvi chỉrkcdnsmwo mộearqt nữhxyi nhâmkqkn:

- Kim A Na, nànsmwng đfwzsi vớhllqi hấijukn.

Nếsdalu đfwzsavzp mộearqt mìwaqunh Vũajoj La đfwzsi trưulzmhllqc trinh sáuajet, ngưulzmoetvi Phưulzmrqdyng Kim Thầhwppn Trũajojng chắjjbwc chấijukn khôkwukng yêipcan lòfwzsng. Kim A Na chívzplnh lànsmw chiếsdaln sĩvtviipcau tộearqc lụrnkwc phẩeilum hạefbv, cówaqunsmwng giáuajem thịiwjv, Vũajoj La bấijukt quáuaje chỉrkcdnsmw cảtbuonh giớhllqi thấijukt phẩeilum hạefbv, tựkwuk nhiêipcan bịiwjv khốqxmxng chếsdal gắjjbwt gao.

Nữhxyiipcau tộearqc nọtbuo sắjjbwc mặhxyit lạefbvnh lùkwukng, sửayfoa sang hànsmwnh trang mộearqt chúrnkwt, sau đfwzsówaqu tớhllqi cạefbvnh Vũajoj La lêipcan tiếsdalng nówaqui:

- Đmmxui thôkwuki.

ipcau tộearqc thiêipcan phúrnkwnynsn ngưulzmoetvi, thâmkqkn thểavzp Kim A Na cũajojng cao tưulzmơnynsng đfwzsưulzmơnynsng Vũajoj La, đfwzsôkwuki châmkqkn thon dànsmwi thẳtbuong tắjjbwp, châmkqkn mang giànsmwy chiếsdaln bằoywcng da, đfwzsếsdal kim loạefbvi. Nửayfoa thâmkqkn trêipcan khoáuajec áuajeo giáuajep che ngựkwukc vànsmw hai vai, thâmkqkn dưulzmhllqi củpkjxa cówaqunsmwnh giáuajep đfwzsếsdaln đfwzsùkwuki, toànsmwn thâmkqkn vôkwukkwukng hấijukp dẫigvdn.

Bấijukt quáuaje theo vẻqxmx mặhxyit củpkjxa nànsmwng, hiểavzpn nhiêipcan xem Vũajoj La lànsmw mộearqt kẻqxmx chếsdalt rồobmgi.

nsmwng đfwzsi trưulzmhllqc, Vũajoj La tụrnkwt lạefbvi nửayfoa thâmkqkn ngưulzmoetvi, hai ngưulzmoetvi cùkwukng tiếsdaln vànsmwo cáuajenh rừmthwng trưulzmhllqc mặhxyit.

kwukng nànsmwy chỉrkcdnsmw đfwzsobmgi núrnkwi thấijukp nhỏflop, câmkqky cốqxmxi thưulzma thớhllqt, theo lýnyns khôkwukng thểavzpnsmwo cówaqu hung thúrnkw cỡodvy lớhllqn sinh sốqxmxng. Nhưulzmng sau khi rờoetvi đfwzsearqi ngũajoj, Kim A Na lạefbvi tỏflop ra đfwzshxyic biệipcat cẩeilun thậfeifn. Eo nànsmwng dẻqxmxo vôkwukkwukng, thoămautn thoắjjbwt xuyêipcan qua rừmthwng giốqxmxng nhưulzm mộearqt con báuajeo. Chợrqdyt nànsmwng quay đfwzshwppu lạefbvi, chỉrkcd thấijuky vẻqxmx mặhxyit Vũajoj La tỏflop ra khôkwukng cówaqu chuyệipcan gìwaqu, vẫigvdn báuajem sáuajet theo sau, nhấijukt thờoetvi cau mànsmwy tỏflop vẻqxmx khôkwukng vui. Môkwuki nànsmwng mấijukp máuajey, dưulzmoetvng nhưulzm muốqxmxn nówaqui gìwaqu, nhung rốqxmxt cụrnkwc kềoscjm lạefbvi, trong lòfwzsng thầhwppm nhũajoj: tiểavzpu tửayfo ngốqxmxc nànsmwy, chếsdalt đfwzsếsdaln nơnynsi còfwzsn khôkwukng tựkwuk biếsdalt, phảtbuoi cho ngưulzmơnynsi chịiwjvu chúrnkwt đfwzsau khổflop mớhllqi đfwzsưulzmrqdyc..,

Đmmxui thêipcam mộearqt lúrnkwc, chọtbuot Kim A Na cảtbuom ứrnkwng đfwzsưulzmrqdyc trong rừmthwng phívzpla trưulzmhllqc cówaqu mộearqt cỗpuky lựkwukc lưulzmrqdyng hùkwukng mạefbvnh đfwzsang ẩeilun nấijukp. Nànsmwng khôkwukng thèayfom nhấijukc nhờoetvajoj La, mànsmwvjiln lúrnkwt đfwzsi lệipcach khỏflopi hưulzmhllqng đfwzsi đfwzsãgnoa đfwzsiwjvnh.

nsmwng rẽhxqz sang mộearqt hưulzmhllqng kháuajec, mặhxyic cho Vũajoj La thẳtbuong tiếsdaln vànsmwo cáuajenh rừmthwng phívzpla trưulzmhllqc.

ajoj La vầhwppn khôkwukng hay biếsdalt gìwaqu, tiếsdalp tụrnkwc đfwzsi thẳtbuong vànsmwo rừmthwng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.