nocz lẽstkt khi dùxposng tớmsvdi lầvfnin thứzzpnlqunrnpki, hai con rốtkfpi thạtqvpch thúfkphqooby sẽstktulpjng mấbyxut. Cho nêcyoen tuy rằvzrnng Hồwvnnng Pháwvnn Hảtwpvi đvzrnãbyxu chuẩopfxn bịzfgi sẵhonon thủglli đvzrnoạtqvpn nàqooby, nhưlqunng thậjljst sựrnvr khôulpjng đvzrnzfginh dùxposng tớmsvdi. Hôulpjm nay vìwflz muốtkfpn cứzzpnu vãbyxun thếunuj diệhyggn, cho nêcyoen lãbyxuo mớmsvdi sửqoob dụzzpnng.

Ngay cảtwpv hai ngưlqunrnpki ngoàqoobi cuộxhyac làqoob Nhan Chỉxhya Vi vàqoob Chu Nghiêcyoen cũxsifng cónocz thểkuck cảtwpvm nhậjljsn đvzrnưlqunhmgnc, rõghjyqoobng trêcyoen thâhmgnn thểkuck hai con rốtkfpi thạtqvpch thúfkphqooby toáwvnnt ra mộxhyat cỗytgt khínzru thếunuj mạtqvpnh mẽstkt nhưlqun cuồwvnnng phong, bay phớmsvdt qua mặcyoet hai nàqoobng.

Sắhnkyc mặcyoet Nhan Chỉxhya Vi biếunujn đvzrnwvnni, ýhxko niệhyggm xoay chuyềclgkn liêcyoen hồwvnni trong đvzrnvfniu:

- Vũxsif La, hiệhyggn tạtqvpi ngưlqunơbfbxi khôulpjng thểkuck chiếunujn thắhnkyng hai con rốtkfpi thạtqvpch thúfkphqooby. Ngưlqunơbfbxi hãbyxuy giữdqxc châhmgnn chúfkphng, ta vàqoobo đvzrnónocz lấbyxuy thứzzpn kia ra, chỉxhya cầvfnin cónocz thểkuck giữdqxc châhmgnn chúfkphng trong thờrnpki gian ba mưlqunơbfbxi lầvfnin hôulpj hấbyxup làqoob đvzrnưlqunhmgnc, ngưlqunơbfbxi cónocz nấbyxum chắhnkyc hay khôulpjng?

Nhan Chỉxhya Vi thầvfnim câhmgnn nhấbyxuc, cũxsifng chỉxhyanocz biệhyggn pháwvnnp nàqooby cónocz thểkuckqoobm đvzrnưlqunhmgnc. Muốtkfpn chiếunujn thắhnkyng hai con rốtkfpi thạtqvpch thúfkph chỉxhyaqoob chuyệhyggn mơbfbx mộxhyang hãbyxuo huyềclgkn.

Hiệhyggn tạtqvpi nàqoobng đvzrnang lo khôulpjng biếunujt Vũxsif La cónocz thểkuck giữdqxc đvzrnưlqunhmgnc hai con rốtkfpi thạtqvpch thúfkphqooby trong thờrnpki gian ba mưlqunơbfbxi lầvfnin hôulpj hấbyxup hay khôulpjng.


xsif La khôulpjng cónocz trảtwpv lờrnpki, màqoob tỏmsvd ra khôulpjng sợhmgn, tiếunujn lêcyoen nghêcyoenh đvzrnónoczn hai con rốtkfpi thạtqvpch thúfkph. Nhan Chỉxhya Vi tỏmsvd ra hếunujt sứzzpnc quan tâhmgnm:

- Vũxsif La, ngưlqunơbfbxi đvzrnmnxong kínzruch đvzrnxhyang...

xsif La lạtqvpi tiếunujn tớmsvdi hai bưlqunmsvdc, thâhmgnn thểkuck bay lêcyoen khôulpjng, toàqoobn thâhmgnn cong lạtqvpi nhưlqun mộxhyat cáwvnnnh cung, phầvfnin eo pháwvnnt lựrnvrc, khuỷtqvpu tay gấbyxup lạtqvpi, súfkphc tínzruch tràqoobn đvzrnvfniy lựrnvrc lưlqunhmgnng.

Theo mộxhyat tiếunujng quáwvnnt lớmsvdn, nửqooba ngưlqunrnpki trêcyoen củgllia Vũxsif La đvzrnxhyat ngộxhyat gậjljsp lạtqvpi, quyềclgkn củgllia hắhnkyn giốtkfpng nhưlquncyoen nằvzrnm trêcyoen dâhmgny cung, giáwvnnng mạtqvpnh vàqoobo mộxhyat con rốtkfpi thạtqvpch thúfkph.

Con con rốtkfpi thạtqvpch thúfkph nọphko đvzrnang giưlqunơbfbxng nanh múfkpha vuốtkfpt đvzrnáwvnnnh tớmsvdi, tựrnvr tin mưlqunrnpki phầvfnin, khôulpjng ngờrnpk gậjljsp phảtwpvi mộxhyat cỗytgt lựrnvrc lưlqunhmgnng hùxposng mạtqvpnh giáwvnnng xuốtkfpng, đvzrnvfniy lui mộxhyat thâhmgnn lựrnvrc lưlqunhmgnng hỏmsvda diễembpm củgllia nónocz trởhcqx vềclgk. Chỉxhya nghe mộxhyat tiếunujng gàqoobo théwjizt vang lêcyoen, con rốtkfpi thạtqvpch thúfkphokmlng ra ngoàqoobi xa mưlqunrnpki mấbyxuy trưlqunhmgnng, va vàqoobo nhữdqxcng chấbyxun song lan can tiểkucku lâhmgnu. Nhữdqxcng thanh lan can nàqooby nhìwflzn qua khôulpjng cónoczwflz nổphkoi bậjljst, cũxsifng khôulpjng biếunujt làqoobm bằvzrnng tàqoobi liệhyggu gìwflzqoob cứzzpnng rắhnkyn vôulpjxposng. Con rốtkfpi thạtqvpch thúfkph vừmnxoa va vàqoobo chỉxhya nghe vang lêcyoen mộxhyat tiếunujng keng, nhưlqunng khôulpjng chúfkpht sứzzpnt mènzgr.

Nhưlqunng con rốtkfpi thạtqvpch thúfkph bịzfgi va chạtqvpm thấbyxut đvzrncyoen báwvnnt đvzrntwpvo, giãbyxuy dụzzpna mộxhyat lúfkphc lâhmgnu sau vầvfnin chưlquna thểkuck đvzrnzzpnng dậjljsy.

Con rốtkfpi thạtqvpch thúfkphwacqn lạtqvpi sắhnkyc mặcyoet hung tợhmgnn, khôulpjng ngờrnpk lựrnvrc lưlqunhmgnng đvzrnãbyxu gia tăokmlng gấbyxup bốtkfpn lầvfnin, đvzrnwvnnng bạtqvpn củgllia mìwflznh tỏmsvd ra khinh đvzrnzfgich, đvzrnãbyxu bịzfgixsif La đvzrnbyxum cho mộxhyat quyềclgkn văokmlng ra xa, lăokmln lôulpjng lốtkfpc dưlqunmsvdi đvzrnbyxut giốtkfpng nhưlqun chónocz đvzrnáwvnn.

Trong lúfkphc nónoczwacqn đvzrnang sừmnxong sốtkfpt, Vũxsif La đvzrnãbyxu vọphkot tớmsvdi bêcyoen cạtqvpnh giơbfbx tay ra, mộxhyat cỗytgt lựrnvrc lưlqunhmgnng hùxposng mạtqvpnh khôulpjng thểkuck kháwvnnng cựrnvr giữdqxc chặcyoet lấbyxuy cổphko con rốtkfpi thạtqvpch thúfkph.

Hai con rốtkfpi thạtqvpch thúfkphqooby cũxsifng cao bằvzrnng ngưlqunrnpki, nếunuju so vớmsvdi Vũxsif La rõghjyqoobng làqoob khổphkong lồwvnnbfbxn rấbyxut nhiềclgku. Nhưlqunng hiệhyggn tạtqvpi nónocz bịzfgixsif La nấbyxum trong tay lạtqvpi khôulpjng còwacqn chúfkpht lựrnvrc lưlqunhmgnng phảtwpvn kháwvnnng nàqoobo cảtwpv. Lậjljsp tứzzpnc bịzfgixsif La quậjljst ngưlqunhmgnc quậjljst xuôulpji bìwflznh bìwflznh dưlqunmsvdi đvzrnbyxut, khiếunujn cho thâhmgnn hìwflznh con rốtkfpi thạtqvpch thúfkphqooby gầvfnin nhưlqun muốtkfpn vỡghjy.

Mộxhyat tay Vũxsif La xáwvnnch theo đvzrnvfniu con rốtkfpi thạtqvpch thúfkphqooby, bưlqunmsvdc ra hai bưlqunmsvdc vưlqunhmgnt qua khoảtwpvng cáwvnnch mưlqunrnpki mấbyxuy trưlqunhmgnng. Tay còwacqn lạtqvpi củgllia hắhnkyn chộxhyap vàqoobo con rốtkfpi thạtqvpch thúfkphwacqn lạtqvpi vẫcyoen còwacqn chưlquna đvzrnzzpnng dậjljsy đvzrnưlqunhmgnc, đvzrnôulpji mắhnkyt màqoobu bạtqvpc củgllia nónocznocz vẻxposcyoe man. Vũxsif La mỉxhyam cưlqunrnpki, hai tay đvzrnjljsp mạtqvpnh, chỉxhya nghe bùxposng mộxhyat tiếunujng, hai đvzrnvfniu củgllia hai con rốtkfpi thạtqvpch thúfkph đvzrnjljsp mạtqvpnh vàqoobo nhau.

Mộxhyat vòwacqng sónoczng xung kínzruch cónocz thểkuck thấbyxuy đvzrnưlqunhmgnc bằvzrnng mắhnkyt thưlqunrnpkng bắhnkyt đvzrnvfniu khuếunujch táwvnnn ra từmnxo chỗytgt hai đvzrnvfniu con rốtkfpi thạtqvpch thúfkph chạtqvpm nhau. Trậjljsn pháwvnnp trong thâhmgnn thểkuck hai con rốtkfpi thạtqvpch thúfkph bịzfgi chấbyxun đvzrnxhyang sụzzpnp đvzrnwvnn, mộxhyat cỗytgt hỏmsvda khínzru từmnxoulpjng chúfkphng lậjljsp tứzzpnc thoáwvnnt ra ngoàqoobi.

xsif La thảtwpv tay ra, hai con rốtkfpi thạtqvpch thúfkphbfbxi xuốtkfpng đvzrnbyxut, toàqoobn thâhmgnn cứzzpnng đvzrnrnpk, rốtkfpt cụzzpnc khôulpjng thểkuck dậjljsy đvzrnưlqunhmgnc nữdqxca.

Nhan Chỉxhya Vi thấbyxuy vậjljsy bàqoobng hoàqoobng ngơbfbx ngáwvnnc, mìwflznh chỉxhya cầvfnin Vũxsif La kéwjizo dàqoobi trong thờrnpki gian ba mưlqunơbfbxi lầvfnin hôulpj hấbyxup, Vũxsif La cũxsifng hoàqoobn thàqoobnh nhiệhyggm vụzzpnlqunhmgnt mứzzpnc quáwvnn xa, bấbyxut quáwvnn tiểkucku bạtqvpch hồwvnn rấbyxut thínzruch.


Chẳxlqsng qua kếunujt quảtwpvqooby đvzrnãbyxu ra ngoàqoobi dựrnvr liệhyggu củgllia nàqoobng. Nhan Chỉxhya Vi gãbyxui gãbyxui đvzrnvfniu, cảtwpvm thấbyxuy khónoczwacqng tin đvzrnưlqunhmgnc, mộxhyat lúfkphc lâhmgnu sau mớmsvdi lẩopfxm bẩopfxm:

- Têcyoen nàqooby cónocz phảtwpvi làqoob ngưlqunrnpki khôulpjng vậjljsy, cho dùxposqoobcyoeu tộxhyac cưlqunrnpkng tráwvnnng nhấbyxut cũxsifng khôulpjng cónocz đvzrnưlqunhmgnc lựrnvrc lưlqunhmgnng nhụzzpnc thểkuck đvzrnáwvnnng sợhmgn nhưlqun vậjljsy...

Chu Nghiêcyoen thấbyxuy vậjljsy toáwvnnt mồwvnnulpji lạtqvpnh toàqoobn thâhmgnn. Dọphkoc trêcyoen đvzrnưlqunrnpkng đvzrni, Vũxsif La khôulpjng ngừmnxong bàqooby ra thựrnvrc lựrnvrc ởhcqx đvzrnglliwvnnc phưlqunơbfbxng diệhyggn, khiếunujn cho Chu Nghiêcyoen cảtwpvm thấbyxuy tháwvnni đvzrnxhya kiêcyoeu ngạtqvpo củgllia mìwflznh lúfkphc mớmsvdi gậjljsp Vũxsif La lầvfnin đvzrnvfniu tiêcyoen đvzrnãbyxu trờrnpk thàqoobnh hếunujt sứzzpnc nựrnvrc cưlqunrnpki. Lúfkphc nàqooby Chu Nghiêcyoen cảtwpvm thấbyxuy may mắhnkyn, may làqoob hắhnkyn làqoob muộxhyai phu củgllia mìwflznh, bằvzrnng khôulpjng chỉxhya bằvzrnng vàqoobo tháwvnni đvzrnxhya khinh thịzfgi củgllia mìwflznh đvzrntkfpi vớmsvdi hắhnkyn lúfkphc trưlqunmsvdc, chỉxhya cầvfnin mộxhyat hai chiêcyoeu làqoobnocz thểkuck thừmnxoa sứzzpnc thu thậjljsp mìwflznh.

xsif La giơbfbx tay trưlqunmsvdc mặcyoet Nhan Chỉxhya Vi lúfkphc nàqooby vầvfnin còwacqn đvzrnang chếunujt lặcyoeng tạtqvpi chỗytgt chưlquna khôulpji phụzzpnc tinh thầvfnin, tứzzpnc tốtkfpi kêcyoeu lêcyoen:

- Nàqoobng ngâhmgny ngưlqunrnpki ra đvzrnónoczqoobm gìwflz, muốtkfpn tìwflzm thứzzpnwflz thìwflz mau mau mộxhyat chúfkpht...

-Ồlumf...

Nhan Chỉxhya Vi đvzrnáwvnnp ứzzpnng, đvzrni vềclgk phínzrua tiểkucku lâhmgnu, chỉxhyaqoobwacqn cónoczbfbxi kinh hồwvnnn khiếunujp vínzrua.

Trêcyoen đvzrnxhyanh núfkphi, Hồwvnnng Pháwvnn Hảtwpvi cũxsifng kinh ngạtqvpc vôulpjxposng. Lãbyxuo thâhmgnn làqoob Đbfbxtqvpi Tháwvnnnh Yêcyoeu tộxhyac tôulpjn quýhxko, mộxhyat đvzrnrnpki trảtwpvi qua biếunujt bao bãbyxuo táwvnnp mưlquna sa, thậjljsm chínzruwacqn khôulpjng nhớmsvdghjy lầvfnin mìwflznh kinh ngạtqvpc gầvfnin đvzrnâhmgny nhấbyxut làqoobfkphc nàqoobo.

ghjyqoobng làqoob sinh vậjljst chẳxlqsng kháwvnnc nàqoobo con kiếunujn, lạtqvpi cónocz thểkucknocz đvzrnưlqunhmgnc lựrnvrc lưlqunhmgnng hùxposng mạtqvpnh nhưlqun vậjljsy...

Hồwvnnng Pháwvnn Hảtwpvi lẩopfxm bẩopfxm:

- Khôulpjng thểkuck ngờrnpk rằvzrnng ta đvzrnãbyxu xem thưlqunrnpkng tiểkucku tửqoobqooby...

byxuo trầvfnim ngâhmgnm mộxhyat lúfkphc, đvzrnxhyat nhiêcyoen giơbfbx tay lêcyoen vâhmgnn vêcyoe cằvzrnm:

- Nếunuju làqoob nhưlqun vậjljsy, cónocz thểkuck...


Suy nghĩbyxu mộxhyat láwvnnt, Hồwvnnng Pháwvnn Hảtwpvi gậjljst gậjljst đvzrnvfniu, thâhmgnn hìwflznh to lớmsvdn ngạtqvpo nghễembpnocza thàqoobnh bảtwpvy đvzrntqvpo hưlquntwpvnh, biếunujn mấbyxut khôulpjng thấbyxuy.

xsifng may tấbyxut cảtwpv bốtkfp trínzru trong tiểkucku lâhmgnu vẫcyoen nhưlqunxsif, Nhan Chỉxhya Vi vôulpjxposng thuậjljsn lợhmgni tiếunujn vàqoobo vịzfgi trínzru trung tâhmgnm, tìwflzm đvzrnưlqunhmgnc mộxhyat chiếunujc hộxhyap gỗytgt trêcyoen mộxhyat dãbyxuy giáwvnn gỗytgt.

qoobng mỡghjy hộxhyap gỗytgt ra, bêcyoen trong cónocz mộxhyat chéwjizn rưlqunhmgnu thủglliy tinh, trong chéwjizn chứzzpna hai phầvfnin ba chấbyxut lỏmsvdng đvzrnõghjy sẫcyoem nhưlqunwvnnu. Trong chấbyxut lõghjyng màqoobu đvzrnõghjyqooby, mộxhyat hạtqvpt châhmgnu màqoobu tínzrum đvzrnen đvzrnang trôulpji nổphkoi bậjljsp bềclgknh.

cyoen ngoàqoobi chéwjizn, chínzrun phưlqunơbfbxng hưlqunmsvdng mỗytgti hưlqunmsvdng cónocz khấbyxuc mộxhyat con rồwvnnng, miệhyggng rồwvnnng háwvnn to vềclgk phínzrua miệhyggng chéwjizn. Trong miệhyggng rồwvnnng cónoczqoobo quang mờrnpk mờrnpk quay cuồwvnnng, thỉxhyanh thoảtwpvng ảtwpvo hónocza ra mộxhyat đvzrntqvpo phùxposokmln.

- Đbfbxâhmgny làqoob...

xsif La hỏmsvdi mộxhyat câhmgnu.

Nhan Chỉxhya Vi nónoczi:

- Mộxhyat thâhmgnn tinh huyếunujt cùxposng yêcyoeu đvzrnan củgllia thưlqunhmgnng cổphko Thầvfnin Thúfkph Long Quy.

xsif La giậjljst mìwflznh kinh hãbyxui, vừmnxoa đvzrnzfginh nónoczi gìwflz đvzrnónocz, thìwflznh lìwflznh cảtwpvm thấbyxuy khôulpjng gian xung quanh nhanh chónoczng trởhcqxcyoen ảtwpvm đvzrntqvpm. Nhan Chỉxhya Vi vàqoob Chu Nghiêcyoen còwacqn chưlquna pháwvnnt giáwvnnc ra, Vũxsif La đvzrnãbyxu cấbyxut tiếunujng thởhcqxqoobi, uểkuck oảtwpvi thõghjyng vai xuốtkfpng.

- Vìwflz sao vậjljsy?

fkphc nàqooby Nhan Chỉxhya Vi mớmsvdi cảtwpvm thấbyxuy kháwvnnc thưlqunrnpkng, Vũxsif La nỡghjy mộxhyat nụzzpnlqunrnpki khổphko:

- Còwacqn sao nữdqxca, chúfkphng ta bịzfgi bắhnkyt rồwvnni.

Đbfbxtkfpi phưlqunơbfbxng dùxposng mộxhyat lựrnvrc lưlqunhmgnng hùxposng mạtqvpnh khiếunujn cho ngưlqunrnpki ta khôulpjng thểkuckqoobo kháwvnnng cựrnvr, trựrnvrc tiếunujp xéwjizwvnnch khôulpjng gian, tónoczm lấbyxuy khôulpjng gian bao gồwvnnm cảtwpv ba ngưlqunrnpki đvzrnưlquna đvzrni.


Hiệhyggn tạtqvpi ba ngưlqunrnpki Vũxsif La đvzrnang bịzfgi nhốtkfpt trong khôulpjng gian củgllia đvzrntkfpi phưlqunơbfbxng.

Chỉxhya cầvfnin giơbfbx tay nhấbyxuc châhmgnn đvzrnãbyxunocz thểkuckwjizwvnnch khôulpjng gian, ngoạtqvpi trừmnxo vịzfgi Thấbyxut Thùxpos Giao Long Đbfbxtqvpi Tháwvnnnh Hồwvnnng Pháwvnn Hảtwpvi ra, trêcyoen Nộxhya Long đvzrntwpvo còwacqn ai cónocz đvzrnưlqunhmgnc bảtwpvn lãbyxunh nàqooby?

Thủglli đvzrnoạtqvpn báwvnn đvzrntqvpo nhưlqun vậjljsy khiếunujn cho ngưlqunrnpki ta khôulpjng cónocz đvzrnưlqunrnpkng nàqoobo phàqoobn kháwvnnng. Cộxhyang cảtwpv kinh nghiệhyggm chiếunujn đvzrnbyxuu củgllia Vũxsif La trong hai kiếunujp lạtqvpi, cũxsifng chưlquna từmnxong gậjljsp đvzrnưlqunhmgnc đvzrntkfpi thủglli đvzrnáwvnnng sợhmgn tớmsvdi mứzzpnc nàqooby.

Nếunuju so vớmsvdi Hồwvnnng Pháwvnn Hảtwpvi, Lâhmgnm Tuyệhyggt Phong quảtwpv thậjljst khôulpjng thểkucklqunng làqoob đvzrntkfpi thùxpos.

Ba ngưlqunrnpki Vũxsif La thâhmgnn trong bảtwpvo khốtkfp, xung quanh toàqoobn làqoob bảtwpvo vậjljst vôulpj giáwvnn, chỉxhya cầvfnin sơbfbx ýhxko mộxhyat chúfkpht sẽstktqoobm hưlqun hao nhữdqxcng bảtwpvo vậjljst nàqooby. Hồwvnnng Pháwvnn Hảtwpvi lạtqvpi khôulpjng chúfkpht do dựrnvrwjizwvnnch khôulpjng gian trong nàqooby, thềclgk hiệhyggn sựrnvr tựrnvr tin hếunujt sứzzpnc mạtqvpnh mẽstkt, cũxsifng thểkuck hiệhyggn ra tínzrunh cáwvnnch báwvnn đvzrntqvpo ngang tàqoobng củgllia lãbyxuo.

Nhan Chỉxhya Vi cốtkfp gắhnkyng nỡghjy mộxhyat nụzzpnlqunrnpki:

- Hồwvnnng gia gia, chẳxlqsng lẽstkt ngàqoobi thậjljst sựrnvr nhốtkfpt ta ởhcqx trong nàqooby...

Trong hưlqun khôulpjng mộxhyat màqoobng hắhnkyc áwvnnm, khôulpjng ai trảtwpv lờrnpki nàqoobng.

Nhan Chỉxhya Vi kêcyoeu nhưlqun vậjljsy vàqoobi canh giờrnpk, vầvfnin khôulpjng cónocz tiếunujng đvzrnáwvnnp lạtqvpi, rốtkfpt cụzzpnc mệhyggt mõghjyi. Nàqoobng khôulpjng thènzgrm quan tâhmgnm tớmsvdi hìwflznh ảtwpvnh củgllia mìwflznh, ngồwvnni phệhyggt xuốtkfpng bêcyoen cạtqvpnh Vũxsif La, hơbfbxi nứzzpnc nỡghjynoczi:

- Xong rồwvnni, lầvfnin nàqooby Hồwvnnng gia gia đvzrnãbyxu nổphkoi giậjljsn thậjljst sựrnvr, làqoobm sao đvzrnâhmgny...

Chu Nghiêcyoen khôulpjng hiểkucku ngôulpjn ngữdqxccyoeu tộxhyac, nhưlqunng nghe đvzrnưlqunhmgnc thanh âhmgnm, khôulpjng khôulpji hung hăokmlng trừmnxong mắhnkyt liếunujc nhìwflzn Nhan Chỉxhya Vi mộxhyat cáwvnni, lạtqvpi nhìwflzn nhìwflzn Vũxsif La.

xsif La thầvfnim cưlqunrnpki khổphko trong lòwacqng, bấbyxut quáwvnnqoobwflz thanh âhmgnm củgllia Cửqoobu Vĩbyxu Bạtqvpch Hồwvnn nhấbyxut tộxhyac mang theo vènzgrxsifng nịzfgiu mêcyoe hoặcyoec tựrnvr nhiêcyoen. Hắhnkyn cónocz thểkuck khẳxlqsng đvzrnzfginh chắhnkyc chắhnkyn, tốtkfpi thiểkucku trong tìwflznh huốtkfpng hiệhyggn tạtqvpi, Nhan Chi Vi khôulpjng cónoczwacqng dạtqvpqoobo câhmgnu dẫcyoen mìwflznh.

xsif La cũxsifng khôulpjng đvzrnkuck ýhxko tớmsvdi hai nữdqxc nhâhmgnn nàqooby nữdqxca, nhắhnkym mấbyxut ngồwvnni xuốtkfpng, bấbyxut đvzrnvfniu tu luyệhyggn Cửqoobu Long Thôulpjn Nhậjljst.


Khôulpjng gian nàqooby ngăokmln cáwvnnch vớmsvdi thếunuj giớmsvdi bêcyoen ngoàqoobi, khôulpjng cónocz mộxhyat tia linh khínzru. Bấbyxut quáwvnn Thiêcyoen Phũxsif Chi Quốtkfpc cũxsifa Vũxsif La cónocz thểkuck hấbyxup thu linh khínzru, cho nêcyoen cũxsifng khôulpjng cầvfnin lo lắhnkyng.

Chi làqoob tiểkucku gia hỏmsvda Đbfbxxhyang Đbfbxxhyang khôulpjng chịzfgiu ngoan ngoãbyxun vâhmgnng lờrnpki. Vũxsif La tu luyệhyggn mưlqunrnpki lầvfnin, khuyêcyoen can mãbyxui mớmsvdi cónocz hai, ba lầvfnin Đbfbxxhyang Đbfbxxhyang chịzfgiu tu luyệhyggn cùxposng vớmsvdi hắhnkyn.

nocz Đbfbxxhyang Đbfbxxhyang cùxposng tu luyệhyggn, táwvnnc dụzzpnng lộxhya ra hếunujt sứzzpnc rõghjyqoobng, tốtkfpc đvzrnxhya củgllia Vũxsif La tăokmlng nhanh mộxhyat nửqooba.

Chu nghiêcyoen khôulpjng hềclgkwflznh tĩbyxunh nhưlqunxsif La. Quan niệhyggm láwvnn rụzzpnng vềclgk cộxhyai củgllia Nhâhmgnn tộxhyac đvzrnãbyxuhmgnm nhậjljsp lòwacqng ngưlqunrnpki, Chu nghiêcyoen cũxsifng khôulpjng thểkuck ngoạtqvpi lệhygg.

ulpj Đbfbxôulpjng Thổphko xa xôulpji nàqooby, nếunuju chếunujt đvzrni vậjljsy sẽstkt trởhcqx thàqoobnh côulpj hồwvnnn dãbyxu quỷtqvp, vĩbyxunh viễembpn cũxsifng đvzrnmnxong mong hồwvnnn vềclgk quêcyoexsif. Hơbfbxn nữdqxca trong bónoczng tốtkfpi, thủglliy chung cónocz nỗytgti áwvnnm ảtwpvnh tửqoob vong, Chu Nghiêcyoen tỏmsvd ra bôulpjn chôulpjn lo lăokmlng, ngay cảtwpv Nhan Chi Vi cũxsifng đvzrnang nôulpjn nónoczng vôulpjxposng.

xsifng khôulpjng biếunujt thờrnpki gian đvzrnãbyxu trôulpji qua bao lâhmgnu, Chu nghiêcyoen cùxposng Nhan Chi Vi đvzrnãbyxu sấbyxup sửqooba sụzzpnp đvzrnphko, bỗytgtng nhiêcyoen khôulpjng gian xung quanh sáwvnnng lêcyoen mộxhyat mảtwpvng.

Ágbzwnh sáwvnnng gia tăokmlng nhanh chónoczng, nháwvnny mắhnkyt trưlqunmsvdc mặcyoet ba ngưlqunrnpki chi còwacqn lạtqvpi mộxhyat mảtwpvng trắhnkyng xónocza, khôulpjng nhìwflzn thấbyxuy gìwflz kháwvnnc.

Đbfbxếunujn khi hàqoobo quang dầvfnin dầvfnin tan đvzrni, ba ngưlqunrnpki thấbyxuy minh đvzrnang đvzrnzzpnng trong mộxhyat căokmln phòwacqng rộxhyang rãbyxui. Phòwacqng nàqooby cónocz bốtkfpn câhmgny cộxhyat gỗytgt to mộxhyat ngưlqunrnpki ôulpjm, tưlqunrnpkng đvzrnưlqunhmgnc xâhmgny bằvzrnng đvzrnáwvnn đvzrnen, trong áwvnnnh sáwvnnng mờrnpk mờrnpktwpvo ảtwpvo thinh thoảtwpvng lónocze lêcyoen hàqoobo quang mờrnpk nhạtqvpt.

Trêcyoen cộxhyat gỗytgt thôulpj kệhyggch cónocz khắhnkyc mộxhyat đvzrntqvpo phùxposbyxun to bằvzrnng đvzrnvfniu ngưlqunrnpki.

Trưlqunmsvdc mặcyoet ba ngưlqunrnpki, mộxhyat lãbyxuo nhâhmgnn cao lớmsvdn chắhnkyp tay sau lưlqunng đvzrnang đvzrnzzpnng. Tuy rằvzrnng lãbyxuo bấbyxut đvzrnxhyang, nhưlqunng khiếunujn cho ngưlqunrnpki ta cónocz cảtwpvm giáwvnnc nhưlqun đvzrnang ngâhmgnng nhìwflzn lêcyoen mộxhyat ngọphkon núfkphi cao. Vũxsif Lạtqvp chi liếunujc nhìwflzn lãbyxuo mộxhyat cáwvnni, lậjljsp tứzzpnc càqoobm nhậjljsn đvzrnưlqunhmgnc lựrnvrc lưlqunhmgnng củgllia làqoobo nhâhmgnn nàqooby thâhmgnm sâhmgnu nhưlqun bềclgk, khónoczwacqng phỏmsvdng đvzrnwvnnn.

Nhan Chi Vi cấbyxut tiếunujng hoan hôulpj:

- Hồwvnnng gia gia...

Hồwvnnng Pháwvnnqoobi vẫcyoen khôulpjng nhúfkphc nhínzruch, lúfkphc nàqooby ba ngưlqunrnpki mớmsvdi chúfkph ýhxko, ởhcqx trưlqunmsvdc mặcyoet Hồwvnnng Pháwvnnqoobi bàqooby mộxhyat chiếunujc giưlqunrnpkng đvzrnáwvnnqoobi mộxhyat trưlqunhmgnng hai, mặcyoet giưlqunrnpkng sầvfnin sùxposi, chôulpj cao hon mặcyoet đvzrnâhmgnt hai thưlqunmsvdc cónocz mộxhyat vòwacqng hoa văokmln trang sứzzpnc. Trêcyoen giưlqunrnpkng cónocz mộxhyat ngưlqunrnpki đvzrnang nằvzrnm, sinh khínzru toàqoobn thâhmgnn khôulpjng còwacqn, mặcyoet táwvnni nhợhmgnt nhưlqun tuyếunujt.

Nhan Chi Vi thấbyxuy ngưlqunrnpki nọphko, giậjljst mìwflznh kinh hãbyxui:

- Làqoob Hồwvnnng Ngạtqvpo sưlqun thúfkphc, y, y... Hồwvnnng gia gia, đvzrnâhmgny làqoob chuyệhyggn aìwflz?

Nhan Chi Vi nhậjljsn ra ngưlqunrnpki đvzrnang nằvzrnm trêcyoen giưlqunrnpkng đvzrnáwvnn, chínzrunh làqoob truyềclgkn nhâhmgnn duy nhấbyxut củgllia Hôulpjng Pháwvnnqoobi, cũxsifng làqoob tộxhyac nhâhmgnn duy nhấbyxut củgllia Thấbyxut Thủglli Giao Long nhấbyxut tộxhyac trêcyoen toàqoobn Đbfbxôulpjng Thổphko ngoạtqvpi trừmnxo Hồwvnnng Pháwvnn Hảtwpvi, têcyoen làqoob Hồwvnnng Ngạtqvpo. Nàqoobng cũxsifng đvzrnãbyxu hiểkucku ra, vìwflz sao tâhmgnm trạtqvpng Hồwvnnng Pháwvnnqoobi khôulpjng tốtkfpt.

Sờrnpkbyxu Nhan lãbyxuo pháwvnni Nhan Chi Vi đvzrnếunujn Nộxhya Long đvzrntwpvo, đvzrnónoczqoobwflz Nhan Chi Vi chi làqoobbyxun bốtkfpi, cho dùxpos sựrnvrwflznh bạtqvpi lộxhya, Hồwvnnng Pháwvnnqoobi cũxsifng sẽstkt khôulpjng làqoobm gìwflz Nhan Chi Vi.

Chi làqoob khôulpjng ngờrnpk rằvzrnng Hồwvnnng Pháwvnnqoobi bởhcqxi vìwflz truyềclgkn nhâhmgnn gặcyoep đvzrntqvpi kiếunujp nạtqvpn, tâhmgnm trạtqvpng mưlqunrnpki phầvfnin khôulpjng tốtkfpt, Nhan Chi Vi cũxsifng khôulpjng tráwvnnnh khỏmsvdi chịzfgiu khồwvnn.

Hồwvnnng Pháwvnnqoobi vẫcyoen khôulpjng nhúfkphc nhínzruch, trầvfnim giọphkong nónoczi:

- Bàqoobn tọphkoa trấbyxun thũxsifqoobi ngoạtqvpi, Nhan lãbyxuo đvzrnvfniu ởhcqx Đbfbxôulpjng Thổphko tọphkoa hưlqunrnpkng yêcyoen vui, đvzrnưlqunhmgnc ngưlqunrnpki ngưlqunrnpki triềclgku báwvnni. Bàqoobn tọphkoa khôulpjng hềclgk tham hưlqun danh ấbyxuy, nhưlqunng vìwflz sao ngay càqoob truyềclgkn nhâhmgnn duy nhấbyxut cũxsifa bàqoobn tọphkoa cũxsifng mấbyxut đvzrni...

Hồwvnnng Pháwvnnqoobi tọphkoa trấbyxun Nộxhya Long đvzrnàqoobo, giốtkfpng nhưlqun mộxhyat câhmgny đvzrninh cắhnkym sâhmgnu vàqoobo bụzzpnng Báwvnnn Yêcyoeu tộxhyac. Nêcyoeu Báwvnnn Yêcyoeu tộxhyac muốtkfpn tiếunujn côulpjng Đbfbxôulpjng Thốtkfp, vậjljsy phàqoobi qua đvzrnưlqunhmgnc cửqooba ảtwpvi cũxsifa Hồwvnnng Pháwvnnqoobi trưlqunmsvdc đvzrnãbyxu.

Nhưlqunng Hồwvnnng Pháwvnnqoobi làqooblqunrnpkng giảtwpv đvzrnãbyxu trảtwpvi qua thờrnpki Hồwvnnng Hoang, Báwvnnn Yêcyoeu tộxhyac làqoobm sao cónocz thểkuckqoob đvzrntkfpi thũxsifxsifa lãbyxuo?

Chi làqoob Hồwvnnng Pháwvnnqoobi vạtqvpn lầvfnin khôulpjng ngờrnpk, trưlqunmsvdc đvzrnâhmgny lãbyxuo bếunuj quan mộxhyat thờrnpki gian ngắhnkyn, Báwvnnn Yêcyoeu tộxhyac lạtqvpi nhâhmgnn cơbfbx hộxhyai ấbyxuy tậjljsp kếunujt đvzrntqvpi quâhmgnn bêcyoen ngoàqoobi Nộxhya Long đvzrntwpvo, âhmgnm mưlqunu tậjljsp kínzruch. Hồwvnnng Ngạtqvpo khôulpjng sợhmgn trờrnpki khôulpjng sợhmgn đvzrnbyxut, mộxhyat mìwflznh đvzrnáwvnnnh tớmsvdi lạtqvpi trúfkphng phảtwpvi mai phụzzpnc củgllia Báwvnnn Yêcyoeu tộxhyac.

Bấbyxut quáwvnnwvnnn Yêcyoeu tộxhyac cũxsifng xem nhẹzvwn thựrnvrc lựrnvrc cũxsifa Hồwvnnng Ngạtqvpo, tổphkon hao mấbyxuy vạtqvpn chiếunujn sĩbyxu mớmsvdi đvzrnáwvnnnh cho Hồwvnnng Ngạtqvpo ngãbyxu xuốtkfpng. Lúfkphc ấbyxuy Báwvnnn Yêcyoeu tộxhyac cũxsifng khôulpjng còwacqn dưlqun lựrnvrc tấbyxun côulpjng Nộxhya Long đvzrntwpvo, đvzrnàqoobnh phảtwpvi lui lạtqvpi.

Đbfbxếunujn khi Hồwvnnng Pháwvnn Hảtwpvi xuấbyxut quan, tựrnvr nhiêcyoen nổphkoi trậjljsn lôulpji đvzrnìwflznh. Sau khi lãbyxuo an bàqooby Hồwvnnng Ngạtqvpo xong xuôulpji, chuầvfnin bịzfgi đvzrni tìwflzm Báwvnnn Yêcyoeu tộxhyac báwvnno thùxpos, khôulpjng ngờrnpk bọphkon Nhan Chi Vi lạtqvpi tớmsvdi đvzrnúfkphng vàqoobo lúfkphc nàqooby.

Hồwvnnng Pháwvnnqoobi ôulpjm mộxhyat bụzzpnng cừmnxou hậjljsn chưlquna pháwvnnt tiếunujt, đvzrnáwvnnng thưlqunơbfbxng cho ba ngưlqunrnpki Vũxsif La trờrnpk thàqoobnh nơbfbxi trúfkpht giậjljsn cũxsifa lãbyxuo.

Hồwvnnng Pháwvnnqoobi nónoczi qua sựrnvrwflznh mộxhyat chúfkpht, ba ngưlqunrnpki Vũxsif La nhìwflzn nhau, khôulpjng khỏmsvdi hoảtwpvng sợhmgn. thìwflz ra mấbyxuy vạtqvpn xáwvnnc chếunujt Báwvnnn Yêcyoeu tộxhyac trôulpji trêcyoen Thầvfnin Hoang hàqoobi lúfkphc trưlqunmsvdc, làqoobwflz nguyêcyoen nhâhmgnn nàqooby.

Nhan Chi Vi nhìwflzn Hồwvnnng Ngạtqvpo nằvzrnm trêcyoen giưlqunrnpkng, cầvfnin thậjljsn hôulpji:

- Hồwvnnng gia gia, Hồwvnnng Ngạtqvpo sưlqun thúfkphc còwacqn cónocz hy vọphkong aìwflz khôulpjng?

Hồwvnnng Pháwvnnqoobi chậjljsm rãbyxui xoay ngưlqunrnpki lạtqvpi, bảtwpvy đvzrnwvnnng tửqoob trong mấbyxut lãbyxuo thảtwpvn nhiêcyoen quéwjizt nhìwflzn ba

ngưlqunrnpki mộxhyat cáwvnni, sau đvzrnónoczwacqe tay ra.

Nhan Chi Vi ra vènzgr bấbyxut đvzrnhnkyc dĩbyxu. lấbyxuy chéwjizn thủglliy tinh nọphko giao ra. Hồwvnnng Pháwvnnqoobi nhìwflzn thoáwvnnng qua, thấbyxuy tinh huyếunujt khôulpjng thiếunuju mộxhyat giọphkot, yêcyoeu đvzrnan còwacqn nguyêcyoen nhưlqun trưlqunmsvdc, lúfkphc nàqooby mớmsvdi khẽstkt gậjljst đvzrnvfniu:

- Năokmlm xưlquna bàqoobn tọphkoa giếunujt chếunujt viêcyoen đvzrntqvpi tưlqunmsvdng cuốtkfpi cùxposng củgllia Long Quy nhấbyxut tộxhyac mớmsvdi đvzrnưlqunhmgnc mộxhyat chéwjizn tinh huyếunujt, mộxhyat viêcyoen yêcyoeu đvzrnan nàqooby. Bắhnkyt đvzrnvfniu từmnxo khi đvzrnónocz, bàqoobn tọphkoa đvzrnãbyxu trờrnpk thàqoobnh đvzrnhygg nhấbyxut chiếunujn sĩbyxuxsifa Thấbyxut Thũxsif Giao Long nhâhmgnt tộxhyac. Thứzzpnqooby râhmgnt cónocz ýhxko nghĩbyxua vớmsvdi bàqoobn tọphkoa, khôulpjng ngờrnpk rằvzrnng da mậjljst Nhan lãbyxuo đvzrnvfniu thậjljst dàqooby, ngay cảtwpv thứzzpnqooby cũxsifng muốtkfpn trộxhyam.

Nhan Chi Vi đvzrnmsvd bừmnxong mậjljst mũxsifi, xấbyxuu hổphko thènzgrlqunghjyi.

Hồwvnnng Pháwvnn Hảtwpvi lậjljst tay mộxhyat cáwvnni, chéwjizn thủglliy tinh lậjljsp tứzzpnc biếunujn mấbyxut.

byxuo lạtqvpi vung tay đvzrniểkuckm ra, hai đvzrntqvpo linh văokmln bay ra nhanh tớmsvdi nỗytgti ba ngưlqunrnpki khôulpjng kịzfgip cónocz chúfkpht phảtwpvn ứzzpnng nàqoobo. Hai đvzrntqvpo linh văokmln nàqooby chia ra khắhnkyc trêcyoen thâhmgnn thểkuck Nhan Chi Vi vàqoob Chu nghiêcyoen. Nhan Chi Vi lậjljsp tứzzpnc hoảtwpvng sợhmgn:

- Hồwvnnng gia gia, ngàqoobi... vìwflz sao ngàqoobi lạtqvpi bắhnkyt chúfkphng ta, khôulpjng phảtwpvi chúfkphng ta đvzrnãbyxu trảtwpv bảtwpvo vậjljst lạtqvpi rồwvnni sao?

Hồwvnnng Pháwvnn Hảtwpvi khôulpjng đvzrnáwvnnp, lạtqvpnh lùxposng nhìwflzn Vũxsif La:

- Vốtkfpn bảtwpvn tọphkoa cho rằvzrnng Hồwvnnng Ngạtqvpo khôulpjng còwacqn cứzzpnu đvzrnưlqunhmgnc nữdqxca, ngờrnpk đvzrnâhmgnu ôulpjng trờrnpki khôulpjng tuyệhyggt đvzrnưlqunrnpkng ngưlqunrnpki. Gầvfnin đvzrnâhmgny nghe nónoczi Đbfbxôulpjng Thổphkonocz Hoàqoobn Hồwvnnn Thảtwpvo xuấbyxut thếunuj, tiểkucku tửqoob, bảtwpvn tọphkoa

tạtqvpm thờrnpki giữdqxc hai nữdqxc oa nhi nàqooby ởhcqx đvzrnâhmgny, ngưlqunơbfbxi mang Hoàqoobn Hồwvnnn Thảtwpvo vềclgk, bàqoobn tọphkoa sẽstkt thàqoob chúfkphng ra.

xsif La háwvnn hốtkfpc mồwvnnm, chưlquna kịzfgip nónoczi gìwflz đvzrnãbyxu bịzfgi Hồwvnnng Pháwvnnqoobi lạtqvpnh lùxposng cắhnkyt ngang:

- ngưlqunơbfbxi khôulpjng cầvfnin khínzruch tưlqunmsvdng bàqoobn tọphkoa, cho dùxpos nha đvzrnvfniu nọphkoqoob hậjljsu nhâhmgnn củgllia Nhan lãbyxuo đvzrnvfniu mậjljst dàqooby kia, dáwvnnm tựrnvr tiệhyggn xôulpjng lêcyoen Nộxhya Long đvzrnàqoobo trộxhyam bàqoobo vậjljst, bàqoobn tọphkoa cũxsifng khôulpjng dễembp tha thứzzpn cho nàqoobng.

xsif La áwvnn khẩopfxu khôulpjng tràqoob lờrnpki đvzrnưlqunhmgnc, nónoczi thếunujqoobo cũxsifng làqoobcyoen mìwflznh sai trưlqunmsvdc.

Nhan Chi Vi vôulpjxposng uấbyxut ứzzpnc, khôulpjng khôulpji nghiếunujn răokmlng, bấbyxut mãbyxun cựrnvrc kỳdptw, lạtqvpi khôulpjng dáwvnnm nónoczi aìwflz. Từmnxo trưlqunmsvdc tớmsvdi nay Thấbyxut Thủglli Giao Long nhấbyxut tộxhyac khôulpjng phảtwpvi làqoob bộxhya tộxhyac cónocznzrunh tìwflznh dễembp chịzfgiu, nếunuju Hồwvnnng Pháwvnn Hảtwpvi đvzrnãbyxu quyếunujt đvzrnzfginh nhưlqun vậjljsy, nếunuju mìwflznh nónoczi thêcyoem gìwflz nữdqxca sẽstkt khiếunujn cho lãbyxuo càqoobng bựrnvrc mìwflznh, nónoczi khôulpjng chừmnxong kếunujt cụzzpnc sẽstkt thảtwpvm hạtqvpi hơbfbxn.

- Dưlqunmsvdi trưlqunmsvdng bàqoobn tọphkoa khôulpjng cónocz ngưlqunrnpki dùxposng, bàqoobn tọphkoa bắhnkyt buộxhyac phảtwpvi ởhcqx lạtqvpi nơbfbxi đvzrnâhmgny, dùxposng thầvfnin lựrnvrc giữdqxc cho pháwvnnp thểkuck Hồwvnnng Ngạtqvpo còwacqn sứzzpnc sốtkfpng, bằvzrnng khôulpjng cũxsifng khôulpjng cầvfnin tớmsvdi tiểkucku tửqoob ngưlqunơbfbxi.

- Trong vòwacqng mưlqunrnpki lăokmlm ngàqooby, nếunuju ngưlqunơbfbxi khôulpjng thểkuck mang Hoàqoobn Hồwvnnn Thàqoobo vềclgk đvzrnâhmgny...

Hồwvnnng Pháwvnn Hảtwpvi chợhmgnt nhìwflzn vềclgk phínzrua Nhan Chi Vi vàqoob Chu Nghiêcyoen:

- Vậjljsy hai nữdqxc oa nhi nàqooby phảtwpvi sinh con cho Hồwvnnng Ngạtqvpo, kéwjizo dàqoobi huyếunujt mạtqvpch Thấbyxut Thùxpos Giao Long nhấbyxut tộxhyac ta.

Nhan Chi Vi hoảtwpvng sợhmgn, xấbyxuu hổphko giậjljsn dữdqxcnoczi:

- Hồwvnnng lãbyxuo đvzrnvfniu, lãbyxuo thậjljst làqoob đvzrnáwvnnng giậjljsn, gia gia củgllia ta sẽstkt khôulpjng bõghjy qua cho lãbyxuo!

Hồwvnnng Pháwvnnqoobi cũxsifng khôulpjng đvzrnkuck ýhxko đvzrnếunujn nàqoobng, nhìwflzn thẳxlqsng Vũxsif La:

- ngưlqunơbfbxi nghe rõghjy chưlquna?

xsif La nhìwflzn Hồwvnnng Pháwvnn Hảtwpvi mộxhyat cáwvnni thậjljst sâhmgnu, chậjljsm rãbyxui gậjljst đvzrnvfniu.

Đbfbxtkfpi mặcyoet vớmsvdi cưlqunrnpkng giảtwpv tuyệhyggt thếunuj đvzrnãbyxu từmnxong trảtwpvi qua thờrnpki Hồwvnnng Hoang nhưlqun Hồwvnnng Pháwvnnqoobi, Vũxsif La khôulpjng dáwvnnm hàqoobnh đvzrnxhyang thiếunuju suy nghĩbyxu. Thựrnvrc lựrnvrc củgllia Hồwvnnng Pháwvnnqoobi trêcyoen xa hắhnkyn, cho dùxpos sữdqxc dụzzpnng Báwvnnch Vạtqvpn Nhâhmgnn Đbfbxwvnn, Vũxsif La cũxsifng khôulpjng nắhnkym chắhnkyc phầvfnin thắhnkyng chúfkpht nàqoobo.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.