Nhan Chỉiszn Vi mỉisznm cưojpyaccti thèacctojpymshzi, thấbulqp giọieceng khẽyjgnxjtci:

- Nguy hiểhqjpm thậhbsst.

elarng lắemioc lưojpy đhtnaieceu, thấbulqy Vũfbda La đhtnaang nhìpitxn mìpitxnh vớssbli vẻbpuu bấbulqt thiệacekn bèacctn cưojpyaccti hìpitxpitxxjtci:

- Ngưojpyơhqjpi đhtnauslcng tứlvgpc giậhbssn nữxurma, ta chỉiszn muốfrvhn đhtnaùookqa vớssbli Hồfbdang gia gia mộbihht chúqhuot...

fbda La khôlvgpng thểhqjp tin đhtnaưojpyrfpxc lờaccti nàelarna:

- Rốfrvht cụpmigc làelarxjtc chuyệacekn gìpitx?


Nhan Chỉiszn Vi chộbihht dạookq, ấbulqp úqhuong nóxjtci:

- Thậhbsst ra cũfbdang khôlvgpng cóxjtcpitx... Chắemioc ngưojpyơhqjpi cũfbdang biếbkowt tíhbssnh tìpitxnh quávzaqi gỡmshz củgpzia gia gia ta, gia gia cùookqng Hồfbdang gia gia làelar nhâbejfn vậhbsst đhtnafbdang bốfrvhi, nhưojpyng lãyuzjo nhâbejfn gia cảchdbm thấbulqy đhtnazyyka vịzyyk hiệacekn tạookqi củgpzia mìpitxnh ởzxyg Đwwrdôlvgpng Thổhwhi cao hơhqjpn ngưojpyaccti khávzaqc, tựqtof nhiêuslcn làelar Hồfbdang gia gia khôlvgpng hàelari lòailung vềufpx đhtnaiểhqjpm nàelary...

fbda La tứlvgpc giậhbssn khôlvgpng íhbsst:

- Vậhbssy gia gia nàelarng nóxjtci vớssbli ta rằafwlng, ôlvgpng ấbulqy đhtnaãyuzjxjtci trưojpyssblc vớssbli vịzyykyuzjo bằafwlng hữxurmu nàelary, tấbulqt cảchdb đhtnaufpxu làelar gạookqt ta ưojpy?

Nhan Chỉiszn Vi khôlvgpng nóxjtci lờaccti nàelaro, tròailung mắemiot đhtnachdbo tròailun lia lịzyyka.

fbda La nỡmshz mộbihht nụpmigojpyaccti khổhwhi:

- Nhan lãyuzjo ôlvgpi, ngàelari làelar nhâbejfn vậhbsst thờaccti Hồfbdang Hoang, lừuslca mộbihht têuslcn vãyuzjn bốfrvhi nhưojpy ta khôlvgpng cảchdbm thấbulqy mấbulqt mậhbsst hay sao...

Nhan Chỉiszn Vi lạookqi cưojpyaccti hìpitxpitx:

- Gia gia khôlvgpng hềufpx cảchdbm thấbulqy xấbulqu hổhwhi, tíhbssnh củgpzia gia gia làelar nhưojpy vậhbssy. Ngưojpyaccti nấbulqm trong tay toàelarn Đwwrdôlvgpng Thốfrvh, ngưojpyaccti nóxjtci rằafwlng lừuslca gạookqt vãyuzjn bốfrvhi vớssbli thiệacekn ýxjtc, đhtnaóxjtc chíhbssnh làelar phong đhtnabihh củgpzia cao thùookq châbejfn chíhbssnh, toàelarn bộbihh Đwwrdôlvgpng Thổhwhiuslcu tộbihhc đhtnaufpxu thừuslca nhậhbssn nhưojpy vậhbssy.

fbda La ávzaq khẩlvgpu nghẹbulqn lờaccti.

Mộbihht lúqhuoc lâbejfu sau, Vũfbda La mớssbli lấbulqc đhtnaieceu nóxjtci:

- Vậhbssy hiệacekn tạookqi phảchdbi chăpmigng chúqhuong ta lédsikn lúqhuot tiếbkown vàelaro, trộbihhm thứlvgp nọiece đhtnai?

- Mưojpyrfpxn!


Sắemioc mậhbsst Nhan Chỉiszn Vi nghiêuslcm trang:

- Gia gia ta nóxjtci, làelarojpyrfpxn.

- Vậhbssy hiệacekn tạookqi phảchdbi làelarm gìpitx?

fbda La chỉisznelaro kim ấbulqn nọiece. Hiểhqjpn nhiêuslcn kim ấbulqn làelar mộbihht loạookqi trậhbssn phávzaqp phong ấbulqn nàelaro đhtnaóxjtc, phong ấbulqn toàelarn bộbihhvzaqch đhtnaávzaqelary.

Nhan Chỉiszn Vi chẳbvewng hềufpx đhtnahqjp ýxjtc:

- Chuyệacekn nàelary ta đhtnaãyuzj sớssblm chuẩlvgpn bịzyyk từuslc trưojpyssblc.

elarng bắemiot đhtnaieceu lụpmigc tìpitxm bêuslcn trong dịzyyk bảchdbo trữxurm vậhbsst củgpzia mìpitxnh.

Ba ngưojpyaccti Vũfbda La hiệacekn tạookqi giốfrvhng nhưojpy thằafwln lằafwln dávzaqn sávzaqt ngưojpyaccti vàelaro vávzaqch đhtnaávzaq, khôlvgpng ai chúqhuo ýxjtc sau lưojpyng dưojpyssbli biểhqjpn tốfrvhi om cóxjtc mộbihht sợrfpxn sóxjtcng nhẹbulq nổhwhii lêuslcn. Mộbihht cávzaqi đhtnaieceu rồfbdang vôlvgpookqng to lớssbln, dávzaqng vẻbpuu dữxurm tợrfpxn từuslcojpyssbli biểhqjpn vưojpyơhqjpn lêuslcn, sau đhtnaóxjtc lụpmigc tụpmigc cóxjtc thêuslcm sávzaqu sợrfpxn sóxjtcng nổhwhii lêuslcn, lạookqi thêuslcm sávzaqu cávzaqi đhtnaieceu rồfbdang nữxurma xuấbulqt hiệacekn.

Bảchdby cávzaqi đhtnaieceu rồfbdang lặhziwng lẽyjgnojpyơhqjpn lêuslcn khỏhtnai mặhziwt biểhqjpn, mưojpyaccti bốfrvhn con mắemiot to tưojpyssblng lạookqnh lẽyjgno nhìpitxn chằafwlm chằafwlm ba ngưojpyaccti trêuslcn vávzaqch đhtnaávzaq.

Nhan Chỉiszn Vi quảchdb thậhbsst vôlvgpookqng quen thuộbihhc Nộbihh Long đhtnachdbo, sau khi vưojpyrfpxt qua đhtnaookqo kim ấbulqn phong ấbulqn nọiece, leo lêuslcn đhtnaisznnh vávzaqch đhtnaávzaq, rẽyjgn trávzaqi rẽyjgn phảchdbi vòailung vo mấbulqy lưojpyrfpxt trêuslcn đhtnachdbo, nhanh nhẹbulqn vôlvgpookqng.

Thậhbsst ra trong đhtnachdbo khôlvgpng còailun cơhqjp quan trậhbssn phávzaqp gìpitx khávzaqc. Dùookq sao nơhqjpi nàelary cũfbdang làelar đhtnazyyka phưojpyơhqjpng ấbulqn cưojpy củgpzia Hồfbdang Phávzaqelari, nếbkowu bốfrvh tríhbss quávzaq nhiềufpxu trậhbssn phávzaqp mai phụpmigc, vậhbssy khôlvgpng phảchdbi làelarlvgpng phóxjtc vớssbli đhtnazyykch nhâbejfn bêuslcn ngoàelari, màelarelarbejfy khốfrvhn chíhbssnh mìpitxnh.

Từuslcxjtcc đhtnabihh củgpzia Hồfbdang Phávzaqelari màelarxjtci, tu vi củgpzia lãyuzjo đhtnaãyuzj đhtnaookqt tớssbli hóxjtca càelarnh, quédsikt nhìpitxn khấbulqp cảchdb Đwwrdôlvgpng Thổhwhi, chỉisznxjtcojpya thưojpya vàelari ngưojpyaccti cóxjtc thểhqjpookqng lãyuzjo tranh hùookqng, nhữxurmng ngưojpyaccti nàelary sẽyjgn khôlvgpng lédsikn lúqhuot tiếbkown lêuslcn Nộbihh Long đhtnachdbo. vềufpx phầiecen nhữxurmng ngưojpyaccti khávzaqc, chỉiszn cầiecen vừuslca tiếbkown vàelaro, Hồfbdang Phávzaqelari đhtnaãyuzjxjtc thểhqjp phávzaqt giávzaqc ngay tứlvgpc khấbulqc, cho nêuslcn hoàelarn toàelarn khôlvgpng cầiecen trậhbssn phávzaqp, phong ấbulqn gìpitx nữxurma.

Nhan Chỉiszn Vi dẫhtnan Vũfbda La cùookqng Chu Nghiêuslcn, thuậhbssn lợrfpxi đhtnai tớssbli bêuslcn ngoàelari mộbihht sơhqjpn cốfrvhc mớssbli dừuslcng lạookqi, nóxjtci vớssbli hai ngưojpyaccti:


- Thứlvgp chúqhuong ta cầiecen tìpitxm ởzxyg trong nàelary, cẩlvgpn thậhbssn mộbihht chúqhuot.

fbda La dờacct khóxjtcc dờacctojpyaccti, mìpitxnh bịzyyk lừuslca gạookqt đhtnai trộbihhm đhtnafbda củgpzia ngưojpyaccti khávzaqc, quảchdb thậhbsst làelar... ôlvgpi, đhtnaãyuzj leo lêuslcn thuyềufpxn giặhziwc, còailun ngạookqi chuyệacekn aìpitx nữxurma...

Nhan Chỉiszn Vi nhìpitxn hấbulqn mộbihht cávzaqi, khôlvgpng nóxjtci thêuslcm lờaccti nàelaro, bắemiot đhtnaieceu đhtnai trưojpyssblc dẫhtnan đhtnaưojpyacctng.

Nộbihh Long đhtnachdbo khôlvgpng giốfrvhng Thanh Khâbejfu, trêuslcn đhtnachdbo hếbkowt sứlvgpc đhtnaơhqjpn sơhqjp giàelarn dịzyyk, khôlvgpng hềufpxxjtcelarnh sắemioc nổhwhii bậhbsst nàelaro. Sơhqjpn cốfrvhc trưojpyssblc mắemiot cũfbdang chỉisznelar hai ngọiecen đhtnafbdai nhỏhtnapitxnh thưojpyacctng giávzaqp nhau, tạookqo ra mộbihht sơhqjpn cốfrvhc nhỏhtnazxyg giữxurma.

Nhan Chỉiszn Vi tiếbkown vàelaro trưojpyssblc, vừuslca chuyềufpxn qua mộbihht khúqhuoc ngoặhziwt, ba ngưojpyaccti cùookqng nhau ngừuslcng lạookqi.

uslcn trong sơhqjpn cốfrvhc hếbkowt sứlvgpc bằafwlng phẳbvewng, cávzaqch ba ngưojpyaccti chừuslcng mộbihht trăpmigm năpmigm mưojpyơhqjpi trưojpyrfpxng cóxjtc mộbihht tòailua lầieceu cávzaqc ngóxjtci xanh, cũfbdang khôlvgpng cao lấbulqm, chỉisznxjtc hai tầieceng, bốfrvhn hưojpyssblng mỗojpyi hưojpyssblng cóxjtc mộbihht góxjtcc mávzaqi cong, trêuslcn đhtnaóxjtcxjtc mộbihht pho tưojpyrfpxng cao nửtovva thưojpyssblc khắemioc mỏhtna diềufpxu hâbejfu.

Tiêuslcu lâbejfu nàelary đhtnaưojpyrfpxc xâbejfy bằafwlng gạookqch xanh ngóxjtci xanh, song cửtovva sơhqjpn màelaru đhtnaõsuki nhạookqt, khôlvgpng cóxjtc vẻbpuupitxelar nổhwhii bậhbsst.

Chỉisznxjtczxyg trưojpyssblc bậhbssc thềufpxm, hai bêuslcn cóxjtc hai pho tưojpyrfpxng.

ojpyrfpxng đhtnaávzaqelary cóxjtc vẻbpuuhqjpi kỳiszn quávzaqi, khôlvgpng giốfrvhng nhưojpy Thầiecen Thúqhuopitxnh thưojpyacctng. Đwwrdieceu hơhqjpi giốfrvhng nhưojpy giao long, thâbejfn nhưojpy hốfrvhvzaqo, đhtnaôlvgpi mắemiot nhìpitxn lêuslcn trờaccti. Lúqhuoc nàelary trong đhtnaôlvgpi mắemiot ấbulqy toávzaqt ra nhiềufpxu đhtnaiểhqjpm bạookqch quang, tiếbkowp nhậhbssn ávzaqnh trăpmigng trêuslcn trờaccti. Ngâbejfn quang mờacct mờacct dung nhậhbssp vàelaro trong thâbejfn tưojpyrfpxng giốfrvhng nhưojpy đhtnaiệacekn chớssblp, vừuslca lóxjtce lêuslcn đhtnaãyuzj khôlvgpng còailun thấbulqy nữxurma.

Tiểhqjpu bạookqch hồfbda Nhan Chỉiszn Vi tỏhtna ra ngưojpyng trọieceng vôlvgpookqng:

- Cẩlvgpn thậhbssn mộbihht chúqhuot, gia gia khôlvgpng nhấbulqc noi nàelary còailun cóxjtc hai pho tưojpyrfpxng...

Nhìpitxn qua cũfbdang biếbkowt hai pho tưojpyrfpxng nàelary làelar vậhbsst bấbulqt phàelarm, cho nêuslcn ba ngưojpyaccti cũfbdang tỏhtna ra hếbkowt sứlvgpc khấbulqn trưojpyơhqjpng. Trong lòailung Vũfbda La vôlvgpookqng căpmigm tứlvgpc, chuyệacekn nàelary đhtnaãyuzjxjtci rấbulqt rõsuki sựqtof giảchdbo hoạookqt củgpzia Cửtovvu Vĩailu Bạookqch Hồfbda, lừuslca gạookqt mìpitxnh tớssbli đhtnaâbejfy.

Con ngưojpyaccti ai ai cũfbdang cóxjtc nhưojpyrfpxc đhtnaiểhqjpm, dùookqelarfbda La cũfbdang khôlvgpng ngoạookqi lệacek. Đwwrdfrvhi mậhbsst Nhan lãyuzjo, Vũfbda La hếbkowt sứlvgpc đhtnaufpx phòailung, lo lắemiong lãyuzjo hồfbda ly nàelary giờacct tròailu. Nhưojpyng đhtnafrvhi mậhbsst Nhan Chỉiszn Vi, mộbihht thiếbkowu nữxurm khíhbss chấbulqt thanh nhãyuzj, ngâbejfy thơhqjp thuầiecen khiếbkowt, bấbulqt cứlvgp ngưojpyaccti nàelaro cũfbdang phảchdbi buôlvgpng lơhqjpi càelarnh giávzaqc.


Đwwrdâbejfy chíhbssnh làelar chuyệacekn thưojpyacctng tìpitxnh củgpzia con ngưojpyaccti, khôlvgpng phảchdbi chỉisznxjtcfbda La. Trêuslcn thựqtofc tếbkow hắemion quảchdb thậhbsst khôlvgpng cóxjtc ýxjtcpitx vớssbli Nhan Chỉiszn Vi.

Vẻbpuu mặhziwt Vũfbda La vôlvgpookqng ảchdbo nãyuzjo, trong lòailung Nhan Chỉiszn Vi cũfbdang hơhqjpi hốfrvhi hậhbssn, bấbulqt quávzaq hiệacekn tạookqi chỉisznxjtc thểhqjp nhắemiom mắemiot đhtnaưojpya châbejfn. Ba ngưojpyaccti chậhbssm rãyuzji đhtnai vềufpx phíhbssa tòailua tiểhqjpu lâbejfu nọiece.

Hồfbdang Phávzaqelari làelar Thấbulqt Thủgpzi Giao Long nhấbulqt tộbihhc, bộbihh tộbihhc nàelary hùookqng mạookqnh vôlvgpookqng, dùookqzxyg thờaccti thưojpyrfpxng cốfrvhfbdang xưojpyng bávzaq mộbihht phưojpyơhqjpng. Nhớssbl lạookqi thờaccti ấbulqy Thầiecen Thúqhuo khấbulqp noi, Tiêuslcn Nhâbejfn nhưojpybejfy, chíhbssnh làelar thờaccti quầiecen hùookqng cùookqng nhau quậhbsst khi. Thâbejfn làelaruslcu tộbihhc lạookqi cóxjtc thểhqjp đhtnabihhc bávzaq mộbihht phưojpyơhqjpng, cóxjtc thếbkow thấbulqy thiêuslcn phúqhuo củgpzia Thấbulqt Thủgpzi Giao Long kinh ngưojpyaccti tớssbli mứlvgpc nàelaro.

elar Thấbulqt Thủgpzi Giao Long nhấbulqt tộbihhc luôlvgpn luôlvgpn tựqtofojpyng làelar bộbihh tộbihhc gầiecen vớssbli Châbejfn Long nhấbulqt. Khôlvgpng cầiecen biếbkowt giảchdb thuyếbkowt nàelary cóxjtc đhtnaúqhuong hay khôlvgpng, tốfrvhi thiểhqjpu cũfbdang chứlvgpng minh mộbihht đhtnaiểhqjpm, tốfrvhi thiểhqjpu vềufpx thóxjtci quen, bọiecen họiecefbdang rấbulqt giốfrvhng Thầiecen Long nhấbulqt tộbihhc.

Tỷikmu nhưojpy thu thậhbssp bảchdbo bốfrvhi.

Từuslcng cóxjtc ngưojpyaccti vìpitx quávzaqelarnh rỗojpyi, xếbkowp ra mộbihht bảchdbng xếbkowp hạookqng bảchdbo tàelarng truyềufpxn thuyếbkowt, xếbkowp tấbulqt cảchdb bảchdbo tàelarng từuslcojpya đhtnaếbkown nay trong truyềufpxn thuyếbkowt Tu Châbejfn Giớssbli làelarm mưojpyaccti vịzyyk tríhbss đhtnalvgpng đhtnaieceu. Kếbkowt quảchdbvzaqu vịzyyk tríhbss đhtnaieceu tiêuslcn toàelarn làelar bảchdbo tàelarng củgpzia Long tộbihhc.

elar Hồfbdang Phávzaqelari cũfbdang bắemiot chưojpyssblc tậhbssp quávzaqn nàelary, tòailua tiểhqjpu lâbejfu đhtnaávzaq xanh nàelary nhìpitxn qua khôlvgpng lớssbln, nhung bêuslcn trong lạookqi khávzaqc. Bảchdbo vậhbsst cảchdb đhtnaaccti Hồfbdang Phávzaqelari thu thậhbssp đhtnaufpxu đhtnaưojpyrfpxc cấbulqt giữxurm trong đhtnaóxjtc.

xjtci tớssbli chuyệacekn nàelary, khôlvgpng thểhqjp khôlvgpng nóxjtci tớssbli mộbihht sỡmshz thíhbssch khávzaqc củgpzia Long tộbihhc: khoe khoang.

pmigm xưojpya vàelaro thờaccti Hồfbdang Hoang, bảchdbo tàelarng củgpzia Đwwrdôlvgpng Hàelari Long tộbihhc nổhwhii tiếbkowng thiêuslcn hạookq, dẫhtnan tớssbli vôlvgp sốfrvh ngưojpyaccti tiếbkown đhtnaếbkown tranh đhtnaoạookqt. Bêuslcn bờacct Đwwrdôlvgpng Hàelari mávzaqu nhuộbihhm đhtnaõsuki mộbihht màelaru, khôlvgpng biếbkowt bao nhiêuslcu anh hùookqng távzaqng thâbejfn nơhqjpi đhtnaóxjtc.

Tuy rằafwlng bảchdbo tàelarng Long tộbihhc khổhwhing lồfbda thậhbsst, nhưojpyng vớssbli bảchdbn lãyuzjnh củgpzia Long tộbihhc tựqtof nhiêuslcn cóxjtc thếbkow khai mờacct khôlvgpng gian riêuslcng, dờaccti tấbulqt cảchdb bảchdbo vậhbsst củgpzia mìpitxnh vàelaro đhtnaóxjtc. Bảchdbo vậhbsst nằafwlm trong thếbkow giớssbli khôlvgpng gian củgpzia mìpitxnh, tựqtof nhiêuslcn khôlvgpng cầiecen lo lắemiong bịzyyk ngưojpyaccti đhtnaoạookqt đhtnai. Đwwrdávzaqm đhtnaookqo chíhbssch mơhqjp đhtnaếbkown chuyệacekn trộbihhm bảchdbo tàelarng cũfbdang sẽyjgn hếbkowt hy vọieceng.

Nhưojpyng Long tộbihhc lạookqi khôlvgpng chịzyyku làelarm nhưojpy vậhbssy, màelar mang bảchdbo vậhbsst ra khoe cho tấbulqt cảchdb thiêuslcn hạookq, chấbulqt đhtnafrvhng trong Thủgpziy Tinh cung, chờacct ngưojpyaccti khávzaqc tớssbli cưojpyssblp.

Nhữxurmng truyềufpxn thuyếbkowt nàelary lan truyềufpxn rấbulqt rộbihhng bêuslcn trong tu sĩailu Nhâbejfn tộbihhc, khôlvgpng íhbsst tu sĩailu cho rằafwlng đhtnaâbejfy làelar vấbulqn đhtnaufpxhbssnh cávzaqch thíhbssch khoe khoang củgpzia Long tộbihhc. Thậhbsst ra Vũfbda La cóxjtcvzaqi nhìpitxn củgpzia riêuslcng mìpitxnh, Long tộbihhc làelarm nhưojpy vậhbssy sẽyjgn dẫhtnan tớssbli vôlvgp sốfrvhojpyacctng giảchdblvgpng tớssbli tranh cưojpyssblp. Nhung lúqhuoc bảchdbo vệacek bảchdbo tàelarng, cũfbdang khôlvgpng phảchdbi làelarojpyacctng giảchdb mạookqnh nhấbulqt trong Long tộbihhc ra tay, màelarelar mộbihht íhbsst lựqtofc lưojpyrfpxng mớssbli sinh ra trong Long tộbihhc.

Long tộbihhc bàelary ra bảchdbo tàelarng củgpzia mìpitxnh nhưojpy vậhbssy, mụpmigc đhtnaíhbssch chíhbssnh làelar dẫhtnan dụpmiglvgp sốfrvhojpyacctng giảchdbdsiko tớssbli cho đhtnaávzaqm vãyuzjn bốfrvhi củgpzia mìpitxnh rèacctn luyệacekn. Tấbulqt cảchdbojpyacctng giảchdb ngãyuzj xuốfrvhng trong biểhqjpn cảchdbuslcnh môlvgpng, đhtnaufpxu trởzxyg thàelarnh hòailun đhtnaávzaqxjtct đhtnaưojpyacctng cho lớssblp cao thùookq Long tộbihhc trưojpyacctng thàelarnh sau nàelary.


Đwwrdưojpyơhqjpng nhiêuslcn Vũfbda La hiểhqjpu cũfbdang rõsukielarng, suy nghĩailu củgpzia mìpitxnh cũfbdang chỉisznelar phỏhtnang đhtnavzaqn. Hấbulqn khôlvgpng tựqtof cho rằafwlng mìpitxnh siêuslcu phàelarm tớssbli nỗojpyi cóxjtc thểhqjp nhìpitxn thấbulqu bảchdbn chấbulqt vấbulqn đhtnaufpx. Rốfrvht cụpmigc dụpmigng tâbejfm củgpzia Long tộbihhc thếbkowelaro, chỉisznxjtc chíhbssnh bọiecen họiece mớssbli biếbkowt đhtnaưojpyrfpxc.

Từuslc đhtnaiểhqjpm nàelary màelarxjtci, Hồfbdang Phávzaqelari cũfbdang lâbejfy nhiễlhnom thóxjtci quen nàelary củgpzia Long tộbihhc, cốfrvhpitxnh xâbejfy mộbihht tòailua tiểhqjpu lâbejfu, gởzxygi bảchdbo vậhbsst trong tiểhqjpu lâbejfu chứlvgp khôlvgpng mang theo bêuslcn mìpitxnh.

Ba ngưojpyaccti bưojpyssblc ra đhtnaưojpyrfpxc mấbulqy bưojpyssblc, Vũfbda La làelar ngưojpyaccti đhtnaieceu tiêuslcn cau màelary:

- Đwwrdâbejfy làelar...

Trong lúqhuoc khôlvgpng hay khôlvgpng biếbkowt, bọiecen họiece đhtnaãyuzj tiếbkown vàelaro trong mộbihht Lĩailunh Vựqtofc kỳiszn lạookq. E rằafwlng mấbulqu chốfrvht nằafwlm ởzxygojpyssblc cuốfrvhi cùookqng, sau khi bưojpyssblc ra mộbihht bưojpyssblc nọiece, cảchdb thiêuslcn đhtnazyyka hoàelarn toàelarn biếbkown

- Ủorrha...

Giọieceng Nhan Chỉiszn Vi kédsiko dàelari:

- Khôlvgpng xong, ta khôlvgpng dùookqng đhtnaưojpyrfpxc lựqtofc lưojpyrfpxng nữxurma...

Sắemioc mậhbsst Chu Nghiêuslcn cũfbdang biếbkown đhtnafbdai, dùookqng ngôlvgpn ngữxurm Nhâbejfn tộbihhc nóxjtci vớssbli Vũfbda La:

- Hìpitxnh nhưojpyelar phong ấbulqn nàelaro đhtnaóxjtc, linh nguyêuslcn trong cơhqjp thểhqjp ta đhtnaãyuzj hoàelarn toàelarn bịzyyk phong bếbkow... Khôlvgpng riêuslcng gìpitxelarng, Nhan Chỉiszn Vi cùookqng Vũfbda La cũfbdang bịzyyk phong bếbkow lựqtofc lưojpyrfpxng.

Nhan Chỉiszn Vi khôlvgpng thểhqjp sửtovv dụpmigng thầiecen lựqtofc cóxjtchqjpi phiềufpxn phứlvgpc, nàelarng biếbkowt rõsuki dung mạookqo thậhbsst củgpzia mìpitxnh ra sao, cóxjtc thầiecen lựqtofc trong ngưojpyaccti, Nhan Chỉiszn Vi cảchdbm thấbulqy hếbkowt sứlvgpc an toàelarn. Nhưojpyng tìpitxnh huốfrvhng khôlvgpng thểhqjp vậhbssn dụpmigng thầiecen lựqtofc nhưojpy hiệacekn tạookqi làelarm cho nàelarng hếbkowt sứlvgpc khôlvgpng thoảchdbi mávzaqi, cảchdbm giávzaqc an toàelarn hạookq xuốfrvhng rấbulqt thấbulqp. Tuy rằafwlng nàelarng biếbkowt hai ngưojpyaccti kia cũfbdang khôlvgpng đhtnahqjp ýxjtc chuyệacekn nàelary, nhung cũfbdang khóxjtcojpyrfpxt qua ávzaqm ảchdbnh tâbejfm lýxjtc.

- Vìpitx sao vậhbssy, trưojpyssblc kia gia gia khôlvgpng nóxjtci vớssbli ta cóxjtc chuyệacekn nàelary...

fbda La khôlvgpng ràelarnh đhtnahqjp ýxjtc tớssbli Nhan Chỉiszn Vi đhtnaang bựqtofc bộbihhi, hấbulqn nhìpitxn chằafwlm chằafwlm vềufpx phíhbssa trưojpyssblc, vưojpyơhqjpn tay kédsiko hai nàelarng ra phíhbssa sau. Tấbulqt cảchdb mọiecei ngưojpyaccti đhtnaufpxu khôlvgpng thếbkow sửtovv dụpmigng linh nguyêuslcn hay thầiecen lựqtofc, ưojpyu thếbkow Tiêuslcn Thiêuslcn củgpzia thâbejfn nam tửtovvfbda La hiềufpxn lộbihhsukielarng. Lựqtofc lưojpyrfpxng củgpzia hấbulqn vẫhtnan hếbkowt sứlvgpc hùookqng mạookqnh, hai nàelarng khôlvgpng thểhqjp phàelarn khávzaqng.

- Cóxjtc chuyệacekn gìpitx vậhbssy?

Giọieceng Nhan Chỉiszn Vi cóxjtc vẻbpuu bựqtofc mìpitxnh.

fbda La khôlvgpng nóxjtci lờaccti nàelaro, chỉiszn nhìpitxn chăpmigm chúqhuo vềufpx phíhbssa trưojpyssblc, Nhan Chỉiszn Vi nhìpitxn theo ávzaqnh mắemiot củgpzia hấbulqn, nhấbulqt thờaccti thédsikt lêuslcn mộbihht tiếbkowng kinh hãyuzji:

- Chúqhuong...

Hai pho tưojpyrfpxng trưojpyssblc tiểhqjpu lâbejfu lúqhuoc trưojpyssblc, khôlvgpng ngờacctqhuoc nàelary chậhbssm rãyuzji đhtnalvgpng dậhbssy.

qhuoc nàelary ba ngưojpyaccti chỉisznxjtc thểhqjp nhìpitxn thấbulqy trong khoảchdbng cávzaqch từuslc trưojpyssblc ngưojpyaccti mìpitxnh cho tớssbli tiểhqjpu lâbejfu. Ngoàelari khoảchdbng cávzaqch nàelary làelar mộbihht màelarng môlvgpng lung mờacct mịzyykt, dưojpyacctng nhưojpyxjtc mộbihht con cổhwhi Thậhbssn thúqhuouslcn ngoàelari đhtnaang khôlvgpng ngừuslcng hàelarhqjpi vềufpx phíhbssa nàelary. Dùookqelar tiếbkowu lâbejfu cũfbdang dưojpyacctng nhưojpy chìpitxm trong mộbihht làelarn sưojpyơhqjpng mùookq, chỉisznxjtc thểhqjp nhìpitxn rõsuki mậhbsst trưojpyssblc, ngoàelari ra khôlvgpng thểhqjp nhìpitxn thấbulqy aìpitx

Mộbihht tràelarng tiếbkowng đhtnaávzaq chạookqm nhau lávzaqch cávzaqch vang lêuslcn, dưojpyacctng nhưojpy hai pho tưojpyrfpxng nàelary đhtnaãyuzjbejfu khôlvgpng hoạookqt đhtnabihhng, đhtnaang thưojpy giãyuzjn gâbejfn cốfrvht.

fbda La cóxjtc thểhqjp đhtnavzaqn đhtnaưojpyrfpxc đhtnaookqi khávzaqi làelar chuyệacekn gìpitx:

- Đwwrdâbejfy cóxjtc lẽyjgnelar cấbulqm chếbkow do Hồfbdang tiềufpxn bốfrvhi lậhbssp ra, phong ấbulqn thầiecen lựqtofc, linh nguyêuslcn, chỉiszn bằafwlng vàelaro lựqtofc lưojpyrfpxng nhụpmigc thểhqjp, ai cóxjtc thểhqjp đhtnaávzaqnh thắemiong đhtnaưojpyrfpxc hai con rốfrvhi thạookqch thúqhuoelary?

Tu sĩailufbdang cóxjtc ngưojpyaccti dùookqng võsuki nhậhbssp đhtnaookqo, bấbulqt quávzaq ngưojpyaccti nhưojpy vậhbssy rấbulqt íhbsst. Trêuslcn thựqtofc tếbkow lựqtofc lưojpyrfpxng nhụpmigc thếbkow củgpzia tuyệacekt đhtnaookqi đhtnaa sốfrvh Nhâbejfn tộbihhc khôlvgpng bằafwlng mộbihht sốfrvhsuki nhâbejfn. Yêuslcu tộbihhc cóxjtc đhtnaưojpyrfpxc bảchdbn chấbulqt Tiêuslcn Thiêuslcn mạookqnh mẽyjgn, tốfrvht hơhqjpn Nhâbejfn tộbihhc rấbulqt nhiềufpxu, đhtnaávzaqng tiếbkowc Nhan Chỉiszn Vi làelar Cửtovvu Vĩailu Bạookqch Hồfbda nhấbulqt tộbihhc, lựqtofc lưojpyrfpxng khôlvgpng phảchdbi làelar sờacct trưojpyacctng củgpzia nàelarng.

Huốfrvhng chỉiszn hai con rốfrvhi thạookqch thúqhuoelary làelar do Hồfbdang Phávzaqelari bốfrvh tríhbss, cho dùookqelaruslcu tộbihhc hùookqng mạookqnh mứlvgpc nàelaro tớssbli đhtnaâbejfy, chỉiszn bằafwlng vàelaro lựqtofc lưojpyrfpxng nhụpmigc thếbkow, chắemioc chấbulqn cũfbdang khôlvgpng phảchdbi làelar đhtnafrvhi thùookq củgpzia chúqhuong.

Nhan Chỉiszn Vi thấbulqy hai con rốfrvhi thạookqch thúqhuo nọieceelarng ngàelary càelarng tớssbli gầiecen, khuôlvgpn mậhbsst nhỏhtna nhắemion trắemiong bệacekch:

- Đwwrdâbejfy làelar... dịzyyk bảchdbo nhấbulqt đhtnabvewng, thâbejfn thềufpx chúqhuong đhtnaưojpyrfpxc dùookqng Hoang Hàelari Trầiecem Nham dưojpyssbli đhtnaávzaqy vựqtofc sâbejfu trong lòailung Thầiecen Hoang hảchdbi rèacctn nêuslcn, cứlvgpng rắemion vôlvgpookqng. Cho dùookqelar ta cóxjtc thểhqjp vậhbssn dụpmigng thầiecen lựqtofc, cũfbdang khôlvgpng phảchdbi đhtnafrvhi thùookq củgpzia mộbihht trong hai con đhtnaóxjtc, huốfrvhng chỉiszn hiệacekn tạookqi...

Nhan Chỉiszn Vi đhtnaãyuzj tu luyệacekn đhtnaưojpyrfpxc ba đhtnalvgpi, tiêuslcu chuẩlvgpn cảchdbnh giớssbli nàelary dùookq quyếbkowt đhtnabulqu cùookqng Hồfbdavzaqo chiếbkown sĩailu củgpzia Bávzaqt Đwwrdookqi Thầiecen Trũfbdang cũfbdang thừuslca sứlvgpc chiếbkowm đhtnaưojpyrfpxc thưojpyrfpxng phong, nhưojpyng nàelarng lạookqi tựqtof nhậhbssn mìpitxnh khôlvgpng phảchdbi đhtnafrvhi thủgpzi củgpzia hai con rốfrvhi thạookqch thúqhuoelary.

Trêuslcn thựqtofc tếbkow thờaccti gian cấbulqp bávzaqch, Nhan Chỉiszn Vi cũfbdang khôlvgpng nóxjtci rõsukielarng, Hoang Hàelari Trầiecem Nham chíhbssnh làelarelari liệaceku loạookqi Nham Giávzaqp nhấbulqt đhtnabvewng ởzxyg Đwwrdôlvgpng Thổhwhi. Đwwrdôlvgpng Thổhwhi vốfrvhn thiếbkowu thốfrvhn kim loạookqi hiếbkowm, luyệacekn chếbkow ávzaqo giávzaqp phảchdbi tìpitxm loạookqi tàelari liệaceku khávzaqc. Nham Giávzaqp làelar loạookqi ávzaqo giávzaqp bằafwlng đhtnaávzaq đhtnahziwc biệacekt ởzxyg Đwwrdôlvgpng Thốfrvh, sửtovv dụpmigng Hoang Hàelari Trầiecem Nham luyệacekn chếbkowelar thàelarnh, lựqtofc phòailung ngựqtof tuyệacekt đhtnafrvhi khôlvgpng kédsikm gìpitx ávzaqo giávzaqp củgpzia cávzaqc tu sĩailu Trung Châbejfu. Từuslc đhtnaóxjtcxjtc thểhqjp thấbulqy đhtnaưojpyrfpxc, Hoang Hàelari Trầiecem Nham cứlvgpng rắemion tớssbli mứlvgpc nàelaro.

Sắemioc mậhbsst Vũfbda La tỏhtna ra ngưojpyng trọieceng, Nhan Chỉiszn Vi đhtnaãyuzjxjtc vẻbpuu sợrfpxyuzji, vộbihhi vàelarng nũfbdang nịzyyku kêuslcu to:

- Hồfbdang gia gia, con biếbkowt sai rồfbdai, nếbkowu ngàelari cóxjtcpitx tứlvgpc giậhbssn, hãyuzjy tìpitxm lãyuzjo gia tửtovv củgpzia con màelar phávzaqt tiếbkowt, đhtnauslcng so đhtnao tíhbssnh toávzaqn vớssbli đhtnaávzaqm vãyuzjn bốfrvhi chúqhuong con...

elarng kêuslcu lêuslcn mộbihht hoi, hai con rốfrvhi thạookqch thúqhuo vầiecen từuslc từuslc tiếbkown tớssbli, cávzaqch ba ngưojpyaccti càelarng ngàelary càelarng gầiecen.

Sắemioc mậhbsst Nhan Chỉiszn Vi trờacctuslcn hếbkowt sứlvgpc khóxjtc coi, hạookq giọieceng nóxjtci:

- Tìpitxnh huốfrvhng khôlvgpng ồfbdan, e rằafwlng đhtnaãyuzj xảchdby ra biếbkown cốfrvhpitx đhtnaóxjtc. Bằafwlng khôlvgpng ta kêuslcu lêuslcn nhưojpy vậhbssy, đhtnaúqhuong ra Hồfbdang tiềufpxn bốfrvhi đhtnaãyuzj ra mậhbsst mớssbli phảchdbi...

elarng cũfbdang tỏhtna ra hoàelarng sợrfpx:

- Bâbejfy giờacct phảchdbi làelarm sao?

fbda La bưojpyssblc ra mộbihht bưojpyssblc ngăpmign càelarn trưojpyssblc mậhbsst hai con rốfrvhi thạookqch thúqhuo, Nhan Chỉiszn Vi khẩlvgpn trưojpyơhqjpng:

- Vũfbda La, hiệacekn tạookqi khôlvgpng phảchdbi làelarqhuoc síhbssnh cưojpyacctng...

elarng tưojpyzxygng rằafwlng Vũfbda La bịzyyk chạookqm lòailung tựqtof trọieceng.

Đwwrdávzaqng tiếbkowc khôlvgpng đhtnarfpxi nàelarng nóxjtci xong, hai con rốfrvhi thạookqch thúqhuo nọiece đhtnaãyuzj giậhbssm châbejfn mộbihht cávzaqi, hóxjtca thàelarnh hai chiếbkowc bóxjtcng xanh, âbejfm thầiecem lặhziwng lẽyjgn xuấbulqt hiệacekn bêuslcn cạookqnh Vũfbda La, mộbihht trávzaqi mộbihht phảchdbi giávzaqp côlvgpng đhtnaávzaqnh tớssbli.

Trong mắemiot hai con rốfrvhi thạookqch thúqhuo toávzaqt ra bạookqch quang mờacct mờacct, chợrfpxt bay lêuslcn giữxurma khôlvgpng trung, hai châbejfn trưojpyssblc xuấbulqt ra nhiềufpxu bóxjtcng trảchdbo chậhbssp chùookqng dàelari chừuslcng ba tấbulqc bổhwhi tớssbli.

Lợrfpxi trảchdbo xédsik gióxjtchbsst lêuslcn sắemioc bédsikn rợrfpxn ngưojpyaccti.

Nhan Chỉiszn Vi thédsikt lêuslcn mộbihht tiếbkowng kinh hãyuzji, quay mậhbsst đhtnai khôlvgpng đhtnaàelarnh lòailung nhìpitxn, tựqtofa nhưojpy đhtnaãyuzj đhtnavzaqn đhtnaưojpyrfpxc ngay sau đhtnaóxjtcfbda La sẽyjgn bịzyyk lợrfpxi trảchdbo cắemiot thàelarnh mấbulqy màelarnh.

Sau lưojpyng Vũfbda La làelar hai nữxurm nhâbejfn, muốfrvhn trávzaqnh cũfbdang khôlvgpng thểhqjp đhtnaưojpyrfpxc.

Trong mắemiot Vũfbda La chợrfpxt lóxjtce hàelarn quang, thìpitxnh lìpitxnh xôlvgpng vềufpx phíhbssa trưojpyssblc mộbihht bưojpyssblc, hai tay giơhqjp ra. Mộbihht màelarn khôlvgpng thếbkowojpyzxygng tưojpyrfpxng xuấbulqt hiệacekn, hai tay Vũfbda La giữxurm chặhziwt trảchdbo hai con rốfrvhi thạookqch thúqhuo cứlvgpng nhưojpy sắemiot thédsikp, mặhziwc cho chúqhuong giãyuzjy dụpmiga thếbkowelaro cũfbdang khôlvgpng trávzaqnh thoávzaqt.

elaro quang trong mắemiot hai con rốfrvhi thạookqch thúqhuo tan távzaqc, cóxjtc vẻbpuu khôlvgpng cam lòailung bịzyyk chếbkow ngựqtof nhưojpy vậhbssy, lạookqi thêuslcm hai trảchdbo khávzaqc thòailu ra, bắemion ra móxjtcng vuốfrvht sắemioc bédsikn từuslc hai bêuslcn hung hăpmigng chụpmigp vàelaro Vũfbda La.

fbda La tiệacekn tay hấbulqt mạookqnh, hai con rốfrvhi thạookqch thúqhuo lậhbssp tứlvgpc bịzyyk quăpmigng đhtnai xa hàelarng chụpmigc trưojpyrfpxng lăpmign lôlvgpng lốfrvhc, tạookqo ra mộbihht chuỗojpyi hốfrvh to trảchdbi dàelari trêuslcn mậhbsst đhtnabulqt, chậhbsst vậhbsst vôlvgpookqng.

Chu Nghiêuslcn cảchdbm thấbulqy hếbkowt sứlvgpc bấbulqt ngờacct. Nàelarng cóxjtc thểhqjp nhìpitxn ra hai con rốfrvhi thạookqch thúqhuoelary quảchdb thậhbsst bấbulqt phàelarm, khôlvgpng ngờacctfbda La bịzyyk phong ấbulqn linh nguyêuslcn màelarailun cóxjtc đhtnaưojpyrfpxc lựqtofc lưojpyrfpxng hùookqng mạookqnh nhưojpy vậhbssy. Càelarng ngàelary nàelarng càelarng cảchdbm thấbulqy hàelari lòailung vịzyyk muộbihhi phu nàelary. dưojpyacctng nhưojpy trêuslcn ngưojpyaccti hấbulqn cóxjtclvgp sốfrvhhbss mậhbsst. ơhqjp chung vớssbli mộbihht ngưojpyaccti nhưojpy vậhbssy giốfrvhng nhưojpy mộbihht cuộbihhc phiêuslcu lưojpyu mạookqo hiểhqjpm, lúqhuoc nàelaro cũfbdang cóxjtc bấbulqt ngờacct chờacctpitxnh khávzaqm phávzaq.

Chu Nghiêuslcn chỉisznelar bấbulqt ngờacct, Nhan Chỉiszn Vi lạookqi vôlvgpookqng kinh ngạookqc. Nàelarng biếbkowt rấbulqt rõsukielarng thựqtofc lựqtofc củgpzia hai con rốfrvhi thạookqch thúqhuoelary, chỉiszn riêuslcng Hoang Hàelari Trầiecem Nham cứlvgpng rắemion cũfbdang đhtnaãyuzj khiếbkown cho hai con rốfrvhi thạookqch thúqhuoelary trởzxyg thàelarnh vôlvgp đhtnazyykch trong Lĩailunh Vựqtofc cấbulqm chếbkow linh nguyêuslcn vàelar thầiecen

Vốfrvhn nàelarng cho rằafwlng Vũfbda La sẽyjgn khóxjtc thoávzaqt khôlvgpi cửtovva ảchdbi nàelary. Hồfbdang Phávzaqelari sẽyjgnpitx gia gia màelar mỡmshz cho mìpitxnh mộbihht góxjtcc lưojpyssbli, nhung vớssbli tíhbssnh cávzaqch củgpzia lãyuzjo, tuyệacekt sẽyjgn khôlvgpng bỏhtna qua cho Vũfbda La cùookqng Chu Nghiêuslcn, cho nêuslcn hai con rốfrvhi thạookqch thúqhuo sẽyjgn khôlvgpng lưojpyu tĩailunh, vừuslca xôlvgpng lêuslcn lậhbssp tứlvgpc liềufpxu mộbihht mấbulqt mộbihht còailun, nhưojpyng khôlvgpng ngờacct rằafwlng bịzyykfbda La nédsikm đhtnai mộbihht cávzaqch nhẹbulq nhàelarng nhưojpy vậhbssy.

Nhan Chỉiszn Vi nhìpitxn Vũfbda La vớssbli vèacct khóxjtcailung tin đhtnaưojpyrfpxc, Vũfbda La đhtnaang dùookqng tay phủgpzii bụpmigi trêuslcn ávzaqo mìpitxnh, toávzaqt ra vẻbpuu tựqtof tin màelarpitxnh thảchdbn.

Nhan Chỉiszn Vi tựqtof nhậhbssn làelar hiểhqjpu biếbkowt thựqtofc lựqtofc hai con rốfrvhi thạookqch thúqhuoelary, nhung nàelarng đhtnaãyuzj sai

Kẻbpuuxjtc thểhqjp châbejfn chíhbssnh thấbulqy rõsukielarng tìpitxnh hìpitxnh giao phong khi nãyuzjy, chíhbssnh làelar mộbihht lãyuzjo nhâbejfn thâbejfn vậhbssn hắemioc bàelaro đhtnaang đhtnalvgpng trêuslcn đhtnaisznnh mộbihht ngọiecen núqhuoi ngoàelari xa. Gưojpyơhqjpng mậhbsst lãyuzjo lạookqnh lùookqng bìpitxnh thảchdbn, giốfrvhng nhưojpy đhtnaưojpyrfpxc Bấbulqc Hàelari Hàelarn Cưojpyơhqjpng đhtnaúqhuoc thàelarnh. Nếbkowu cóxjtc ngưojpyaccti quan sávzaqt cẩlvgpn thậhbssn, nhấbulqt đhtnazyyknh cóxjtc thểhqjp phávzaqt hiệacekn bêuslcn trong đhtnaôlvgpi mắemiot lãyuzjo, mỗojpyi mắemiot cóxjtc bảchdby đhtnafbdang tửtovv.

Ngoàelari đhtnafbdang tửtovv chíhbssnh nằafwlm ởzxyg giữxurma ra, xung quanh còailun cóxjtcvzaqu đhtnaiểhqjpm vàelarng nho nhôlvgpbejfy quanh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.