Trêvidgn bềttaz mậijxkt loang lổklsi củanhsa tấaxfqm bia đritnáuughifany cólaqj khấaxfqc vàifani văttazn tựiedgifanvidg La khôiqksng biếbvhnt.

Linh quang chợerket lólaqje, tấaxfqm bia đritnáuugh biếbvhnn mấaxfqt, trong Phong Thầrjnnn Bảifanng củanhsa Vũvidg La, ởyqyyifanng ôiqks vuôiqksng thứuwbg ba đritnãovpg xuấaxfqt hiệpkyon tiêvidgu kýyplv bia đritnáuugh.

Thầrjnnn Tưvdbamrbbng tam phẩbvhnm!

vidg La hếbvhnt sứuwbgc bấaxfqt ngờmtgz, nửotxea tấaxfqm bia đritnáuughifany lạfktai làifan Thiêvidgn Mệpkyonh Thầrjnnn Phùivns tam phẩbvhnm. Hấaxfqn rấaxfqt vui mừaojlng, thìiqks ra quáuughi vậijxkt nàifany khôiqksng biếbvhnt sửotxe dụrjnnng Thiêvidgn Mệpkyonh Thầrjnnn Phùivns thếbvhnifano, cũvidgng giốzjogng nhưvdba Trưvdbauught Giớmrbbi ăttazn đritnàifano, phíykqs phạfktam củanhsa trờmtgzi. Bằvidgng khôiqksng dựiedga vàifano đritnfktao Thiêvidgn Mệpkyonh Thầrjnnn Phùivnsifany phốzjogi hợerkep vớmrbbi mộuwbgt thânaxkn lựiedgc lưvdbaerkeng củanhsa nólaqj, muốzjogn đritnáuughnh bạfktai mìiqksnh cũvidgng khôiqksng khólaqj khăttazn gìiqks.

Đmrbbưvdbaơlbping nhiêvidgn Vũvidg La còhrlcn cólaqjuughch Vạfktan Nhânaxkn Đmrbbaojl vẫykqsn chưvdbaa mang ra, cho dùivnsifan thua, tốzjogi thiểyplvu cũvidgng cólaqj thểyplv toàifann thânaxkn trởyqyy ra.

Đmrbbfktao Thiêvidgn Mệpkyonh Thầrjnnn Phùivns tam phẩbvhnm nàifany cólaqjvidgn làifan Lựiedgc Bạfktat Sơlbpin, chíykqsnh làifan loạfktai Thiêvidgn Mệpkyonh Thầrjnnn Phùivns đritnơlbpin thuầrjnnn vềttaz lựiedgc lưvdbaerkeng. Cũvidgng khôiqksng biếbvhnt vìiqks sao nólaqj mắxtztc vàifano hàifanm quáuughi vậijxkt, trong lúmtgzc khôiqksng hay khôiqksng biếbvhnt dầrjnnn dầrjnnn làifanm cho lựiedgc lưvdbaerkeng quáuughi vậijxkt càifanng ngàifany càifanng hùivnsng mạfktanh.


vidg La thu hoạfktach to lớmrbbn, nhung cũvidgng bấaxfqt đritnuwbgng thanh sắxtztc thu Phong Thầrjnnn Bảifanng vàifan Lựiedgc Bạfktat Sơlbpin lạfktai, sau đritnólaqjiqksm bọnlxxn Đmrbbao Lụrjnnc Nhãovpgn dưvdbamrbbi đritnáuughy biểyplvn, đritnưvdbaa tớmrbbi hoang đritnifano nơlbpii bọnlxxn Nhan Chỉijxk Vi đritnang ẩbvhnn nấaxfqp.

Bọnlxxn Đmrbbao Lụrjnnc Nhãovpgn làifanvidgu tộuwbgc, bảifann thânaxkn sinh mệpkyonh lựiedgc hếbvhnt sứuwbgc dẻuwbgo dai. Hơlbpin nữiucja làifanm thợerkettazn lânaxku năttazm nhưvdba vậijxky, ai nấaxfqy đritnttazu biếbvhnt mộuwbgt íykqst thùivns đritnoạfktan bíykqs mậijxkt giữiucj mạfktang. Lúmtgzc nàifany Miêvidgu Nữiucj A Đmrbbfktai mộuwbgt phen cứuwbgu chữiucja, tấaxfqt cảifanuughu ngưvdbamtgzi đritnttazu sốzjogng.

Chỉijxklaqjivnsng Lưvdbaơlbping bịyvur thưvdbaơlbping rấaxfqt nặgtmpng, vầrjnnn còhrlcn đritnang hôiqksn mêvidg.

Lầrjnnn nàifany quảifan thậijxkt làifanykqsnh mạfktang nhưvdba ngàifann cânaxkn treo sợerkei tólaqjc, mọnlxxi ngưvdbamtgzi đritnãovpg nhìiqksn Vũvidg La vớmrbbi áuughnh mắxtztt kháuughc trưvdbamrbbc. Hổklsi Ngũvidgifan Đmrbbao Lụrjnnc Nhãovpgn xấaxfqu hổklsiiqksivnsng, sau khi bọnlxxn họnlxx tinh lạfktai khôiqksng đritnyplv ýyplv trêvidgn ngưvdbamtgzi còhrlcn mang thưvdbaơlbping vộuwbgi vàifanng tớmrbbi dậijxkp đritnrjnnu trưvdbamrbbc mậijxkt Vũvidg La:

- Tiêvidgn sinh, chúmtgzng ta thậijxkt sựiedgifan...

vidg La xua tay:

- Khôiqksng cầrjnnn nólaqji.

vidg La cứuwbgu nhữiucjng ngưvdbamtgzi nàifany bấaxfqt quáuughifan tiệpkyon tay màifan thôiqksi, còhrlcn nhữiucjng ngưvdbamtgzi nàifany nghĩuzma vềttaz hấaxfqn thếbvhnifano, Vũvidg La cũvidgng khôiqksng đritnyplv ýyplv. Hai bêvidgn khôiqksng ởyqyyivnsng mộuwbgt đritnglpung cấaxfqp, dùivnsvidg La muốzjogn đritnyplv ýyplv tớmrbbi cáuughi nhìiqksn củanhsa ngưvdbamtgzi kháuughc vềttaziqksnh, cũvidgng phảifani làifan nhânaxkn vậijxkt cấaxfqp bậijxkc nhưvdba Khoáuughi Tôiqksng. Huốzjogng chỉijxkykqsnh hấaxfqn vốzjogn làifan nhưvdba vậijxky, íykqst khi đritnyplv ýyplv tớmrbbi tháuughi đritnuwbg củanhsa ngưvdbamtgzi kháuughc. Cho dùivns nhạfktac phụrjnnvdbaơlbping lai Cốzjogc Thưvdbaơlbping củanhsa hấaxfqn, hấaxfqn cũvidgng khôiqksng quan tânaxkm y đritnzjogi xửotxe vớmrbbi mìiqksnh thếbvhnifano.

Tháuughi đritnuwbgvidg La lạfktanh lùivnsng nhưvdba vậijxky, bọnlxxn Đmrbbao Lụrjnnc Nhãovpgn càifanng cảifanm thấaxfqy xấaxfqu hổklsi, cảifanm thấaxfqy trưvdbamrbbc kia tháuughi đritnuwbg củanhsa mìiqksnh quảifan thậijxkt hẹskpop hòhrlci nhỏrcpi mọnlxxn, hiệpkyon tạfktai xem ra chỉijxkifan tròhrlcvdbamtgzi. Ngưvdbaerkec lạfktai Vũvidg La vớmrbbi thựiedgc lựiedgc, thânaxkn phậijxkn nhưvdba vậijxky, bịyvur nhữiucjng nhânaxkn vậijxkt nho nhôiqks chânaxkm chọnlxxc khiêvidgu khíykqsch cũvidgng chỉijxk lạfktanh nhạfktat dửotxeng dưvdbang. quảifan thậijxkt làifan phong phạfktam củanhsa đritnfktai hàifannh gia, khôiqksng phảifani đritnáuughm Yêvidgu tộuwbgc nàifany cólaqj thềttaz họnlxxc theo đritnưvdbaerkec.

Miêvidgu Nữiucj A Đmrbbfktai khôiqksng biếbvhnt tíykqsnh Vũvidg La, cho rằvidgng nhờmtgziqksnh khẩbvhnn cầrjnnu cho nêvidgn hấaxfqn mớmrbbi ra tay cứuwbgu ngưvdbamtgzi. Nàifanng vừaojla chăttazm sólaqjc cho bằvidgng hữiucju củanhsa mìiqksnh, thỉijxknh thoảifanng lézmqfn liếbvhnc nhìiqksn Vũvidg La. Vốzjogn nàifanng đritnãovpg sẵanldn cólaqj hảifano cảifanm vớmrbbi Vũvidg La, hiệpkyon tạfktai trong lòhrlcng cảifanm thấaxfqy nólaqjng bừaojlng bừaojlng.

Nhan Chỉijxk Vi bêvidgn cạfktanh nhìiqksn rõanhs chuyệpkyon nàifany, cũvidgng chỉijxklaqj thểyplv than thởyqyy trong lòhrlcng.

Vốzjogn nàifanng cũvidgng khôiqksng cólaqj cảifanm tìiqksnh đritngtmpc biệpkyot gìiqks vớmrbbi bảifany têvidgn thợerkettazn nàifany, nhưvdbang vừaojla rồaojli Miêvidgu Nữiucj A Đmrbbfktai chânaxkn thàifannh van cầrjnnu Vũvidg La ra tay, mộuwbgt nữiucj nhânaxkn cólaqj thếbvhnlaqj đritnưvdbaerkec nghĩuzmaa khíykqs nhưvdba vậijxky, Nhan Chỉijxk Vi rấaxfqt khânaxkm phụrjnnc. Lúmtgzc nàifany nhìiqksn thấaxfqy nàifanng thấaxfqt thầrjnnn liếbvhnc nhìiqksn Vũvidg La, cảifanm thấaxfqy khôiqksng đritnàifannh lòhrlcng, lặgtmpng lẽqajw đritni tớmrbbi bêvidgn cạfktanh Miêvidgu Nữiucj A Đmrbbfktai.

Miêvidgu Nữiucj A Đmrbbfktai vộuwbgi vàifanng hàifannh lễsngs:


- Tiểyplvu thưvdba!

Nhan Chỉijxk Vi nhìiqksn nhìiqksn mọnlxxi ngưvdbamtgzi, sáuughu ngưvdbamtgzi bịyvur thưvdbaơlbping hôiqksn mêvidg đritnãovpg đritnưvdbaerkec cứuwbgu tỉijxknh, vẻuwbg mặgtmpt Miêvidgu Nữiucj A Đmrbbfktai tỏrcpi ra mõanhsi mệpkyot, nhung vẫykqsn khôiqksng giấaxfqu đritnưvdbaerkec nézmqft xinh đritnskpop. Nhan Chỉijxk Vi thầrjnnm cảifanm thấaxfqy đritnáuughng tiếbvhnc, nếbvhnu nhưvdbaifanng thíykqsch mộuwbgt ngưvdbamtgzi kháuughc, ắxtztt hẳglpun sẽqajwifan mộuwbgt mốzjogi lưvdbaơlbping duyêvidgn.

vidg La cùivnsng Chu Nghiêvidgn ởyqyy xa xa đritnang thưvdbaơlbping lưvdbaerkeng chuyệpkyon gìiqks, hạfkta giọnlxxng nólaqji nhỏrcpi, cólaqj lẽqajwifanivnsng ngôiqksn ngữiucj Nhânaxkn tộuwbgc bàifann bạfktac.

Nhan Chỉijxk Vi thu hồaojli áuughnh mắxtztt nhìiqksn Miêvidgu Nữiucj A Đmrbbfktai, nhẹskpo nhàifanng giơlbpi tay tháuugho mậijxkt nạfkta củanhsa mìiqksnh xuốzjogng.

Miêvidgu Nữiucj A Đmrbbfktai nhưvdba ngừaojlng thởyqyy, ngânaxky ngưvdbamtgzi mộuwbgt chúmtgzt, sau đritnólaqj quỳijxk sụrjnnp xuốzjogng đritnaxfqt, khôiqksng dáuughm ngẩbvhnng mậijxkt nhìiqksn lêvidgn.

Chỉijxk trong thoáuughng chốzjogc, Nhan Chỉijxk Vi lạfktai mang mậijxkt nạfkta trởyqyyifano:

- Ngưvdbaơlbpii cảifanm thấaxfqy ta thếbvhnifano?

Miêvidgu Nữiucj A Đmrbbfktai sừaojlng sốzjogt, ngơlbpi ngáuughc nhìiqksn Nhan Chỉijxk Vi, khôiqksng hiểyplvu ýyplvifanng. Thiếbvhnu nữiucj hồaojl ly nhìiqksn Miêvidgu Nữiucj A Đmrbbfktai vớmrbbi vẻuwbg thưvdbaơlbping hạfktai, tuy rằvidgng nữiucj nhânaxkn nàifany thôiqksng minh, nhưvdbang hiểyplvn nhiêvidgn cũvidgng khôiqksng hiểyplvu rõanhs đritnfktao lýyplv đritnzjogi nhânaxkn xửotxe thếbvhn, mìiqksnh đritnàifannh phảifani nólaqji thẳglpung vậijxky:

- Ta cũvidgng khôiqksng biếbvhnt mìiqksnh cólaqj thểyplv đritnifan đritnuwbgng hấaxfqn hay khôiqksng, ngưvdbaơlbpii cảifanm thấaxfqy ngưvdbaơlbpii cólaqjlbpi hộuwbgi sao?

Miêvidgu Nữiucj A Đmrbbfktai tứuwbgc thìiqks áuugho nãovpgo.

Nhan Chỉijxk Vi cólaqj chúmtgzt khôiqksng đritnàifannh lòhrlcng:

- Khôiqksng phảifani ta muốzjogn thịyvur uy vớmrbbi ngưvdbaơlbpii, chỉijxkifan thânaxkn phậijxkn hấaxfqn thậijxkt sựiedg khôiqksng giốzjogng bìiqksnh thưvdbamtgzng. Ngưvdbaơlbpii... Ngưvdbaơlbpii làifaniqksvdbaơlbping tốzjogt, hăttazn sẽqajwiqksm đritnưvdbaerkec chỗbvhnvdbaơlbping thânaxkn. Ngưvdbaơlbpii đritnãovpg chịyvuru nhiềttazu đritnau khổklsi, khôiqksng nêvidgn vìiqks vậijxky màifan phíykqs thờmtgzi gian cảifan đritnmtgzi, làifanm nhưvdba vậijxky khôiqksng đritnáuughng chúmtgzt nàifano.

Áycgdnh mắxtztt Miêvidgu Nữiucj A Đmrbbfktai tỏrcpi ra buồaojln bãovpg, lạfktai lézmqfn liếbvhnc nhìiqksn Vũvidg La mộuwbgt cáuughi. Nàifanng biếbvhnt Nhan Chỉijxk Vi muốzjogn tốzjogt cho mìiqksnh, nhữiucjng lờmtgzi nólaqji ra toàifann làifan lờmtgzi thậijxkt, nhưvdbang khôiqksng hiểyplvu sao nàifanng vẫykqsn cảifanm thấaxfqy đritnau nhólaqji trong tim.


Hoang đritnifano nàifany cáuughch Nộuwbg Long đritnifano khôiqksng xa, tíykqsnh đritnưvdbamtgzng chim bay cũvidgng chỉijxk khoảifanng chừaojlng hơlbpin hai mưvdbaơlbpii dậijxkm, thậijxkm chíykqslaqj thểyplv nhìiqksn thấaxfqy lờmtgz mờmtgzlaqjng dáuughng Nộuwbg Long đritnifano. Chẳglpung qua hoang đritnifano nàifany nhỏrcpilbpin Nộuwbg Long đritnifano rấaxfqt nhiềttazu.

Ba ngưvdbamtgzi Vũvidg La đritnyplv Miêvidgu Nữiucj A Đmrbbfktai lạfktai chăttazm sólaqjc cho đritnáuughm thợerkettazn bịyvur thưvdbaơlbping, còhrlcn bọnlxxn họnlxx xuốzjogng biểyplvn tiếbvhnp tụrjnnc tiếbvhnn vềttaz phíykqsa Nộuwbg Long đritnifano.

Nhan Chỉijxk Vi cũvidgng cólaqj dịyvur bảifano trữiucj vậijxkt, hiềttazn nhiêvidgn trưvdbamrbbc hàifannh trìiqksnh lầrjnnn nàifany nàifanng đritnãovpg chuẩbvhnn bịyvur đritnrjnny đritnanhs, lấaxfqy từaojl trong dịyvur bảifano trữiucj vậijxkt ra mộuwbgt con thuyềttazn nhỏrcpi.

Thuyềttazn nàifany chỉijxklaqj thểyplv đritnanhs cho ba ngưvdbamtgzi ngồaojli, Vũvidg La làifan nam nhânaxkn duy nhấaxfqt, cho nêvidgn chỉijxklaqj thểyplv ngồaojli giữiucja, vung hai máuughi chèsynro ra sứuwbgc chèsynro thuyềttazn.

Thuyềttazn nhôiqks nhẹskpo nhàifanng lưvdbamrbbt đritni, khôiqksng bao lânaxku sau đritnãovpg tớmrbbi bêvidgn ngoàifani Nộuwbg Long đritnifano.

Bờmtgzi vìiqks quáuughi vậijxkt kia xuấaxfqt hiệpkyon, trong khoảifanng thờmtgzi gian ngấaxfqn xung quanh vùivnsng biểyplvn nàifany khôiqksng cólaqjuughn Yêvidgu tộuwbgc hay hàifani yêvidgu kháuughc xuấaxfqt hiệpkyon, khiếbvhnn cho ba ngưvdbamtgzi Vũvidg La thuậijxkn lợerkei vôiqksivnsng.

Nhìiqksn từaojlvidgn ngoàifani, Nộuwbg Long đritnifano cũvidgng khôiqksng cólaqj chỗbvhnifano kỳijxk lạfkta. Phíykqsa Bấaxfqc đritnifano làifan mộuwbgt dãovpgy númtgzi, cólaqj mộuwbgt ngọnlxxn sơlbpin phong sừaojlng sữiucjng cao ngấaxfqt nổklsii bậijxkt ởyqyy giữiucja giốzjogng nhưvdba hạfktac giữiucja đritnàifann gàifan. Phíykqsa Nam chíykqsnh làifaniqksnh nguyêvidgn, rừaojlng cânaxky rậijxkm rạfktap, xanh um tưvdbaơlbpii tốzjogt.

Diệpkyon tíykqsch bờmtgzuught trêvidgn Nộuwbg Long đritnifano rấaxfqt lớmrbbn, chiếbvhnm khoảifanng mộuwbgt nửotxea diệpkyon tíykqsch toàifann Nộuwbg Long đritnifano. Từaojl trêvidgn khôiqksng nhìiqksn xuốzjogng, bờmtgzuught vàifanng trảifani dàifani ólaqjng áuughnh, cânaxky cốzjogi xanh um, trôiqksng giốzjogng nhưvdba mộuwbgt khốzjogi ngọnlxxc phi thúmtgzy xanh đritnưvdbaerkec viềttazn vàifanng.

Bờmtgzuught nàifany chíykqsnh làifanlbpii Hồaojlng Pháuughifani nuôiqksi dưvdbaklsing hung thúmtgz, cho nêvidgn diệpkyon tíykqsch khôiqksng thểyplvifano khôiqksng lớmrbbn.

Tớmrbbi gầrjnnn Nộuwbg Long đritnifano cáuughch chừaojlng năttazm dậijxkm, sắxtztc trờmtgzi sụrjnnp tốzjogi, trêvidgn mặgtmpt biểyplvn trờmtgzvidgn mịyvurt mờmtgz. Nộuwbg Long đritnifano giốzjogng nhưvdba mộuwbgt con nộuwbg long đritnang ẩbvhnn trong bólaqjng tốzjogi, cólaqj cảifanm giáuughc hơlbpii kinh khủanhsng.

Nhan Chỉijxk Vi ởyqyy sau lưvdbang đritnuwbgt nhiêvidgn vỗbvhn vai Vũvidg La, chỉijxk đritniểyplvm cho hấaxfqn cáuughch tiếbvhnn vàifano Nộuwbg Long đritnifano:

- Hồaojlng gia gia chuyêvidgn ra vàifano bằvidgng mộuwbgt thủanhsy đritnfktao bíykqs mậijxkt. Chỉijxk cầrjnnn theo thủanhsy đritnfktao ấaxfqy, cólaqj thểyplvvidgn Nộuwbg Long đritnifano an toàifann.

Chuyệpkyon nàifany cũvidgng làifaniqksnh thưvdbamtgzng, lãovpgo nuôiqksi nhiềttazu hung thúmtgz nhưvdba vậijxky, dùivns sao cũvidgng phảifani cólaqj mộuwbgt thôiqksng đritnfktao an toàifann mớmrbbi phảifani.

vidg La dựiedga theo Nhan Chỉijxk Vi chỉijxk đritniểyplvm, đritniềttazu khiểyplvn thuyềttazn nhỏrcpi ngoặgtmpt tráuughi rẽqajw phảifani khôiqksng ngừaojlng. Quảifan nhiêvidgn dọnlxxc trêvidgn đritnưvdbamtgzng đritni khôiqksng hềttaz kinh đritnuwbgng hung thúmtgz, vôiqksivnsng thuậijxkn lợerkei tiếbvhnn vàifano đritnàifano.

Bấaxfqt quáuughlbpii màifan bọnlxxn họnlxx thảifan neo lêvidgn bờmtgz đritnãovpghrlcng qua phíykqsa Bấaxfqc Nộuwbg Long đritnifano, bêvidgn dưvdbamrbbi mộuwbgt váuughch đritnáuugh cao ngàifann trưvdbaerkeng.

Nham thạfktach trêvidgn váuughch đritnáuugh khôiqksng biếbvhnt đritnãovpg trảifani qua bao năttazm giólaqj biểyplvn, nưvdbamrbbc biểyplvn ăttazn mòhrlcn, giốzjogng nhưvdba mộuwbgt đritnáuughm tưvdbaerkeng quáuughi vậijxkt, nhìiqksn trong bólaqjng tốzjogi ahêvidg rợerken vôiqksivnsng.

Nhan Chỉijxk Vi nhẹskpo nhàifanng nhảifany lêvidgn trêvidgn mộuwbgt mõanhsm đritnáuugh:

- Theo ta!

vidg La cùivnsng Chu Nghiêvidgn nhìiqksn nhau, mơlbpi hồaojl cảifanm thấaxfqy cólaqj đritniểyplvm khôiqksng thíykqsch hợerkep.

Tuy rằvidgng váuughch đritnáuugh nọnlxx cheo leo chólaqjt vólaqjt, nhưvdbang cũvidgng khôiqksng phảifani làifan trởyqyy ngạfktai aìiqks lớmrbbn trưvdbamrbbc mậijxkt ba ngưvdbamtgzi. Bọnlxxn họnlxx dễsngsifanng trèsynro lêvidgn trêvidgn hơlbpin trăttazm trưvdbaerkeng, Nhan Chỉijxk Vi vầrjnnn muốzjogn tiếbvhnp tụrjnnc tiếbvhnn tớmrbbi, chợerket bịyvurvidg La giữiucj lạfktai, mộuwbgt tay hắxtztn chỉijxkvidgn váuughch đritnáuugh.

Ngay trêvidgn đritnrjnnu Nhan Chỉijxk Vi chừaojlng ba thưvdbamrbbc, trêvidgn váuughch đritnáuughlaqj mộuwbgt đritnfktao kim ấaxfqn to chừaojlng ba ngólaqjn tay. Bờmtgzi vìiqks thờmtgzi gian đritnãovpg quáuughnaxku, bịyvuruughm vôiqks sốzjog bụrjnni bặgtmpm, trong đritnêvidgm tốzjogi nếbvhnu khôiqksng nhìiqksn kỹqajw, quảifan thậijxkt khólaqjhrlcng pháuught hiệpkyon.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.