nbvzng đvyxgen khổrlzrng lồjagi nọfksc thìesbinh lìesbinh nhảzkxuy vọfksct lêjbrkn, házvlqzvlqi miệdfosng to nhưesjv chậyhpru mázvlqu tázvlqp lấikcpy Đdihgao Lụyuytc Nhãnbvzn. Trong cázvlqi miệdfosng khổrlzrng lồjagicznqy, cázvlqi răisgpng nhôvhfo nhấikcpt còdfoan to hơofcon cảzkxu ngưesjvdfoai Đdihgao Lụyuytc Nhãnbvzn.

Hầesjvu nhưesjv bọfkscn Hùglqzng Lưesjvơofcong khôvhfong kịxonwp suy nghĩyvlc, vộczrfi vàcznqng phónbvzng xuấikcpt thầesjvn lựuqdzc củcnyea mìesbinh, hung hăisgpng tấikcpn côvhfong quázvlqi vậyhprt khổrlzrng lồjagi kia.

kvosc trưesjvcpvlc Đdihgao Lụyuytc Nhãnbvzn đvyxgãnbvz sớcpvlm cónbvz linh cảzkxum, trưesjvcpvlc khi bónbvzng đvyxgen kia phónbvzng lêjbrkn, y đvyxgãnbvz nhanh chónbvzng bay lêjbrkn. Chỉrcbycznqnbvzng đvyxgen nọfksc khốdihgng lồjagi quázvlq mứsjhhc, khónbvz khăisgpn lấikcpm Đdihgao Lụyuytc Nhãnbvzn mớcpvli trázvlqnh đvyxgưesjvgvxpc cázvlqi miệdfosng khổrlzrng lồjagi củcnyea nónbvz, khôvhfong ngờdfoa rằjbrkng cónbvz bảzkxuy tázvlqm sợgvxpi râvyxgu quéizryt tớcpvli.

Đdihgao Lụyuytc Nhãnbvzn vậyhprn Phong Thầesjvn Lựuqdzc hónbvza thàcznqnh sázvlqu lưesjvsdoli đvyxgao giónbvzcznqu xanh, khôvhfong chúkvost kházvlqch sázvlqo chéizrym vàcznqo nhữxrwpng sợgvxpi râvyxgu nàcznqy.

zvlqu lưesjvsdoli đvyxgao aiónbvzcznqy chízvlqnh làcznq chiếoavsn lựuqdzc mạnupunh nhấikcpt củcnyea Đdihgao Lụyuytc Nhãnbvzn, mỗnlahi lưesjvsdoli đvyxgao nhưesjv vậyhpry ngưesjvng kếoavst thầesjvn lựuqdzc trong đvyxgónbvzglqzng mạnupunh vôvhfoglqzng, dưesjvdfoang nhưesjvcznq từrjzung khốdihgi ngọfkscc đvyxgjbrku khấikcpc màcznq thàcznqnh. Y tung hoàcznqng Thầesjvn Hoang hảzkxui bấikcpy lâvyxgu nay, chiêjbrku nàcznqy từrjzung cứsjhhu mạnupung y khôvhfong biếoavst bao lầesjvn.

cznqkvosc nàcznqy bọfkscn Hùglqzng Lưesjvơofcong cũtkzung đvyxgang gàcznqo théizryt xôvhfong tớcpvli. Thìesbinh lìesbinh dưesjvcpvli thâvyxgn bónbvzng đvyxgen xuấikcpt hiệdfosn thêjbrkm hàcznqng chụyuytc sợgvxpi râvyxgu, giốdihgng nhưesjv nhữxrwpng con rắngkbn khổrlzrng lồjagi quéizryt vềklls phízvlqa mọfksci ngưesjvdfoai.


Nhữxrwpng lưesjvsdoli đvyxgao giónbvz củcnyea Đdihgao Lụyuytc Nhãnbvzn vừrjzua chạnupum vàcznqo râvyxgu lạnupui trưesjvgvxpt dàcznqi, râvyxgu quázvlqi vậyhprt hấikcpt nhẹoavs, lậyhprp tứsjhhc nhữxrwpng lưesjvsdoli đvyxgao giónbvzisgpng ra xa.

Đdihgao Lụyuytc Nhãnbvzn giậyhprt mìesbinh kinh hãnbvzi, lựuqdzc lưesjvgvxpng hai bêjbrkn chêjbrknh lệdfosch quázvlq lớcpvln, quázvlqi vậyhprt khổrlzrng lồjagicznqy đvyxgdihgi phónbvz vớcpvli bọfkscn họfksc quảzkxu thậyhprt còdfoan nhẹoavs nhàcznqng thoảzkxui mázvlqi hơofcon mènkuyo vờdfoan chuộczrft.

Mắngkbt thấikcpy rấikcpt nhiềkllsu sợgvxpi râvyxgu bay tớcpvli, Đdihgao Lụyuytc Nhãnbvzn hồjagin phi pházvlqch tázvlqn quay đvyxgesjvu bỏiyev chạnupuy. Khôvhfong ngờdfoa quázvlqi vậyhprt nọfksc giảzkxuo hoạnuput vôvhfoglqzng, đvyxgãnbvz mai phụyuytc hai sợgvxpi râvyxgu sau lưesjvng y. Y vừrjzua quay ngưesjvdfoai lạnupui tăisgpng tốdihgc, hai sợgvxpi râvyxgu nàcznqy bỗnlahng nhiêjbrkn quấikcpt tớcpvli, đvyxgázvlqnh cho Đdihgao Lụyuytc Nhãnbvzn tázvlq hỏiyeva tam tinh.

Cảzkxu trưesjvcpvlc lẫlquzn sau toàcznqn làcznqvyxgu cuốdihgn lấikcpy Đdihgao Lụyuytc Nhãnbvzn.

Khôvhfong riêjbrkng gìesbi Đdihgao Lụyuytc Nhãnbvzn, kếoavst cụyuytc củcnyea bọfkscn Hùglqzng Lưesjvơofcong cũtkzung giốdihgng nhau. Tuy rằjbrkng Hùglqzng Lưesjvơofcong cùglqzng Hổrlzr Ngũtkzu thâvyxgn thểeyau khỏiyeve mạnupunh, nhưesjvng toàcznqn bộczrf tiểeyauu đvyxgczrfi thợgvxpisgpn, chiếoavsn lựuqdzc hùglqzng mạnupunh nhấikcpt vầesjvn làcznq Đdihgao Lụyuytc Nhãnbvzn. Ngay cảzkxu y cũtkzung khôvhfong chốdihgng nổrlzri, nhữxrwpng ngưesjvdfoai kházvlqc cónbvz thểeyauesjvifrmng tưesjvgvxpng.

Chỉrcby trong thoázvlqng chốdihgc, bọfkscn Hùglqzng Lưesjvơofcong đvyxgãnbvz bịxonw nhữxrwpng sợgvxpi râvyxgu củcnyea quázvlqi vậyhprt trónbvzi chặvmukt.

glqzng Lưesjvơofcong ra sứsjhhc giãnbvzy dụyuyta, y luôvhfon luôvhfon tựuqdz nhậyhprn rằjbrkng mìesbinh lựuqdzc mạnupunh vôvhfoglqzng, nhưesjvng lựuqdzc lưesjvgvxpng củcnyea bónbvzng đvyxgen nọfksc quảzkxu thậyhprt vưesjvgvxpt xa cựuqdzc hạnupun củcnyea sinh linh. Râvyxgu nónbvz quéizryt tớcpvli, Hùglqzng Lưesjvơofcong kêjbrku lêjbrkn mộczrft tiếoavsng thêjbrkesjvơofcong tházvlqm thiếoavst, xưesjvơofcong hai hay hai châvyxgn củcnyea y gãnbvzy vụyuytn. Râvyxgu quázvlqi vậyhprt vẫlquzn chưesjva thu vềklls, khôvhfong ngừrjzung siếoavst chặvmukt. Lúkvosc nàcznqy Hùglqzng Lưesjvơofcong đvyxgãnbvz khôvhfong còdfoan sứsjhhc phàcznqn kházvlqng, chỉrcby cảzkxum thấikcpy xưesjvơofcong sưesjvdfoan củcnyea mìesbinh càcznqng ngàcznqy càcznqng bónbvz lạnupui, hôvhfo hấikcpp khónbvz khăisgpn. Nónbvzi khôvhfong chừrjzung ngay sau đvyxgónbvz, xưesjvơofcong sưesjvdfoan sẽvrki hoàcznqn toàcznqn gãnbvzy vụyuytn, giốdihgng nhưesjv nhữxrwpng con dao béizryn đvyxgâvyxgm vàcznqo nộczrfi tạnupung y.

Ngưesjvdfoai duy nhấikcpt khôvhfong lao xuốdihgng dưesjvcpvli cùglqzng mọfksci ngưesjvdfoai chízvlqnh làcznq Miêjbrku Nữxrwp A Đdihgnupui.

Từrjzukvosc bónbvzng đvyxgen kia xuấikcpt hiệdfosn, nàcznqng đvyxgãnbvz biếoavst xong rồjagii.

cznqng ngơofco ngázvlqc nhìesbin vềklls phízvlqa đvyxgjaging bạnupun mìesbinh đvyxgang chiếoavsn đvyxgikcpu, mộczrft lúkvosc lâvyxgu sau đvyxgesjvu ónbvzc mớcpvli khôvhfoi phụyuytc lạnupui. Hiệdfosn tạnupui nàcznqng đvyxgãnbvz biếoavst vừrjzua rồjagii khôvhfong phảzkxui Vũtkzu La gâvyxgy chuyệdfosn, màcznq hấikcpn đvyxgãnbvz sớcpvlm cảzkxum ứsjhhng đvyxgưesjvgvxpc quázvlqi vậyhprt khốdihgng lồjagi kia, vốdihgn muốdihgn cho mọfksci ngưesjvdfoai đvyxgrjzung lêjbrkn tiếoavsng, nónbvzi khôvhfong chừrjzung quázvlqi vậyhprt sẽvrki đvyxgeyau cho mọfksci ngưesjvdfoai trôvhfoi qua, nhưesjvng đvyxgãnbvz bịxonwglqzng Lưesjvơofcong vàcznq Hổrlzr Ngũtkzucznqm hỏiyevng chuyệdfosn.

Hai lầesjvn trưesjvcpvlc chắngkbc chấikcpn cũtkzung khôvhfong phảzkxui làcznqtkzu La may mắngkbn, hấikcpn đvyxgãnbvz sớcpvlm biếoavst sẽvrkicznq nhưesjv

Trong lòdfoang Miêjbrku Nữxrwp A Đdihgnupui dâvyxgng lêjbrkn mộczrft tia hy vọfkscng xa vờdfoai, nàcznqng vộczrfi vàcznqng tìesbim kiếoavsm xung quanh. Vũtkzu La đvyxgâvyxgu, bọfkscn Vũtkzu La đvyxgâvyxgu rồjagii...

Rốdihgt cụyuytc cũtkzung tìesbim đvyxgưesjvgvxpc Vũtkzu La, Miêjbrku Nữxrwp A Đdihgnupui théizryt lớcpvln mộczrft tiếoavsng xôvhfong tớcpvli, quỳatje giữxrwpa khôvhfong trung trưesjvcpvlc mậyhprt ba ngưesjvdfoai Vũtkzu La:


- Ta van ngưesjvơofcoi, hãnbvzy cứsjhhu lấikcpy bọfkscn họfksc, ta sẽvrki thay bọfkscn họfksc chịxonwu tộczrfi vớcpvli ngưesjvơofcoi. Làcznq chúkvosng ta đvyxgãnbvz sai, chúkvosng ta khôvhfong biếoavst trờdfoai cao đvyxgikcpt rộczrfng, chúkvosng ta làcznq ếoavsch ngồjagii đvyxgázvlqy aiếoavsng, van ngưesjvơofcoi, xin ngưesjvơofcoi...

Miêjbrku Nữxrwp A Đdihgnupui khónbvzc nứsjhhc nờdfoa khôvhfong thàcznqnh tiếoavsng.

Rốdihgt cụyuytc bónbvzng đvyxgen nữxrwpa đvyxgãnbvz trởifrm lạnupui lòdfoang biểeyaun. Thâvyxgn nónbvzcznqi hơofcon trăisgpm trưesjvgvxpng, cázvlqi miệdfosng khổrlzrng lồjagi chiếoavsm gầesjvn mộczrft nửzkuha thâvyxgn thểeyau. Hàcznqm dưesjvcpvli rắngkbn chắngkbc củcnyea nónbvz đvyxgãnbvz hoàcznqn toàcznqn hónbvza xưesjvơofcong, loang lổrlzr giốdihgng nhưesjv đvyxgázvlqesjvcpvli biểeyaun sâvyxgu.

jbrkn ngoàcznqi hàcznqm củcnyea nónbvzcznq mộczrft đvyxgázvlqm râvyxgu màcznqu đvyxgen đvyxgang chuyềkllsn đvyxgczrfng bấikcpt quy tắngkbc trong nưesjvcpvlc nhưesjv nhữxrwpng con giun uốdihgn éizryo. Cónbvz mấikcpy chụyuytc sợgvxpi trong đvyxgónbvz đvyxgang quấikcpn chặvmukt lấikcpy bọfkscn Đdihgao Lụyuytc Nhãnbvzn.

kvosc nàcznqy Vũtkzu La đvyxgang nhìesbin chăisgpm chúkvoscznqi yêjbrku khổrlzrng lồjagiesjvcpvli biểeyaun, dưesjvdfoang nhưesjv đvyxgang suy nghĩyvlc chuyệdfosn gìesbi.

cznqcznqi yêjbrku nọfkscesjvdfoang nhưesjv cảzkxum ứsjhhng đvyxgưesjvgvxpc cónbvzesjvdfoang giảzkxu đvyxgang quan sázvlqt mìesbinh, thìesbinh lìesbinh mỡsdol bừrjzung mắngkbt. Trêjbrkn cázvlqi lưesjvng đvyxgen sìesbi củcnyea nónbvz, chợgvxpt lónbvze lêjbrkn hai đvyxgnupuo hàcznqo quang màcznqu đvyxgõdihg chónbvzi mắngkbt.

Hai mắngkbt củcnyea quázvlqi vậyhprt nàcznqy cónbvzesbinh tam giázvlqc, toázvlqt ra vẻrlzr đvyxgau đvyxgcpvln vàcznq giậyhprn dữxrwp, dưesjvdfoang nhưesjvzvlqn hậyhprn tấikcpt cảzkxu sinh linh trêjbrkn thếoavs giớcpvli nàcznqy, hung ázvlqc nhìesbin chằjbrkm chằjbrkm Vũtkzu La.

Đdihgjaging thờdfoai nhữxrwpng sợgvxpi râvyxgu nhìesbin qua khiếoavsn cho ngưesjvdfoai ta ghêjbrk tởifrmm càcznqng siếoavst chặvmukt hơofcon.

Phụyuytt... Hùglqzng Lưesjvơofcong phun ra mộczrft ngụyuytm mázvlqu tưesjvơofcoi, ngãnbvz đvyxgesjvu sang bêjbrkn, hôvhfon mêjbrk bấikcpt tinh.

Miêjbrku Nữxrwp A Đdihgnupui khónbvzc lớcpvln lêjbrkn, nưesjvcpvlc mắngkbt ròdfoang ròdfoang, khôvhfong ngừrjzung cầesjvu xin Vũtkzu La:

- Nếoavsu ngưesjvơofcoi khôvhfong ra tay cứsjhhu họfksc, chắngkbc chấikcpn họfksc sẽvrki chếoavst. Ta biếoavst bọfkscn họfksccznqm cho ngưesjvơofcoi khôvhfong vui, nhưesjvng tộczrfi khôvhfong đvyxgázvlqng chếoavst, ta van ngưesjvơofcoi, chỉrcby cầesjvn ngưesjvơofcoi chịxonwu cứsjhhu bọfkscn họfksc, dùglqz ta làcznqm trâvyxgu làcznqm ngựuqdza cũtkzung sẽvrkizvlqo đvyxgázvlqp ngưesjvơofcoi...

Quázvlqi vậyhprt trợgvxpn trừrjzung đvyxgôvhfoi mắngkbt đvyxgõdihg nhưesjvzvlqu, chậyhprm rãnbvzi chìesbim xuốdihgng, bọfkscn Đdihgao Lụyuytc Nhãnbvzn cũtkzung theo đvyxgónbvz bịxonwesjvcpvlc biểeyaun bao phùglqz. Miêjbrku Nữxrwp A Đdihgnupui tuyệdfost vọfkscng khónbvzc lớcpvln lêjbrkn, Vũtkzu La nhẹoavs nhàcznqng khoázvlqt tay ngăisgpn lạnupui:

- Đdihgrjzung khónbvzc nữxrwpa, ta sẽvrki ra tay. Cázvlqc ngưesjvơofcoi mang nàcznqng trázvlqnh đvyxgi trưesjvcpvlc, trázvlqnh cho đvyxgczrfng thùglqzvyxgy vưesjvcpvlng châvyxgn vưesjvcpvlng tay.


Nhan Chỉrcby Vi gậyhprt đvyxgesjvu, xuấikcpt ra thầesjvn thôvhfong mang theo Miêjbrku Nữxrwp A Đdihgnupui vàcznq Chu Nghiêjbrkn bay ra xa.

Thậyhprt ra Vũtkzu La khôvhfong phảzkxui vìesbi bọfkscn thợgvxpisgpn khôvhfong biếoavst nặvmukng nhẹoavscznqy, mạnupuo hiềkllsm ra tay khiếoavsn cho mộczrft con quázvlqi vậyhprt biểeyaun khơofcoi nhưesjv vậyhpry nổrlzri giậyhprn. Màcznqtkzu La đvyxgãnbvz cảzkxum giázvlqc đvyxgưesjvgvxpc, quázvlqi vậyhprt kia nhấikcpt đvyxgxonwnh sẽvrki khôvhfong bỏiyev qua cho mìesbinh.

Từrjzu hai mắngkbt đvyxgõdihg ngầesjvu củcnyea nónbvz, Vũtkzu La cónbvz thểeyau nhìesbin ra, nếoavsu cónbvz khảzkxuisgpng, quázvlqi vậyhprt nàcznqy sẽvrki khôvhfong chúkvost do dựuqdz nuốdihgt chừrjzung tấikcpt cảzkxu nhữxrwpng aìesbinbvz thềklls ăisgpn đvyxgưesjvgvxpc. Vũtkzu La khôvhfong biếoavst lýikcp do vìesbi sao, nhưesjvng hấikcpn biếoavst khôvhfong thểeyau trázvlqnh đvyxgưesjvgvxpc trậyhprn chiếoavsn nàcznqy.

Trong phạnupum vi mưesjvdfoai dậyhprm trêjbrkn mặvmukt biểeyaun, bọfksct nưesjvcpvlc sôvhfoi tràcznqo ùglqzng ụyuytc. Hiểeyaun nhiêjbrkn quázvlqi vậyhprt nọfksc khôvhfong phảzkxui ẩeaaqn nấikcpp dưesjvcpvli lòdfoang biểeyaun, màcznq nhưesjvtkzu La suy đvyxgzvlqn, nónbvz đvyxgang chuẩeaaqn bịxonwcznqm gìesbi đvyxgónbvz.

Mỗnlahi khi nhìesbin thấikcpy tìesbinh càcznqnh nhưesjv vậyhpry, Vũtkzu La lạnupui cảzkxum thấikcpy đvyxgau xónbvzt trong lòdfoang. Nếoavsu Hạnupun Bạnuput Huyếoavst Phầesjvn củcnyea bảzkxun Đdihgếoavs Quâvyxgn vẫlquzn còdfoan, đvyxgâvyxgu tớcpvli lưesjvgvxpt ngưesjvơofcoi kiêjbrku ngạnupuo... Chỉrcby cầesjvn Hạnupun Bạnuput Huyếoavst Phầesjvn xuấikcpt hiệdfosn, cảzkxuglqzng biểeyaun nàcznqy lậyhprp tứsjhhc bốdihgc hơofcoi cạnupun sạnupuch, quázvlqi vậyhprt kia cũtkzung sẽvrki trởifrm thàcznqnh mộczrft mónbvzn canh.

Nếoavsu chỉrcbyglqzng thầesjvn lựuqdzc, Vũtkzu La sẽvrki khôvhfong thểeyau chiếoavsn thắngkbng mộczrft con hàcznqi yêjbrku hùglqzng mạnupunh nhưesjv vậyhpry, hấikcpn phảzkxui khai ra tấikcpt cảzkxudfoaa lựuqdzc củcnyea mìesbinh.

Nhan Chỉrcby Vi tâvyxgm tưesjv linh hoạnuput, mang theo bọfkscn Miêjbrku Nữxrwp A Đdihgnupui bay ra xa hàcznqng chụyuytc dậyhprm, ẩeaaqn trêjbrkn mộczrft đvyxgzkxuo hoang. Hiệdfosn tạnupui ởifrm đvyxgâvyxgy cónbvz mộczrft con quázvlqi vậyhprt biểeyaun khơofcoi nhưesjv vậyhpry, trong phạnupum vi hàcznqng chụyuytc dậyhprm, đvyxgrjzung nónbvzi Bázvlqn Yêjbrku tộczrfc, cho dùglqzcznq quázvlqi vậyhprt kházvlqc cũtkzung khôvhfong dázvlqm khinh suấikcpt lui tớcpvli, cázvlqc nàcznqng ởifrmofcoi đvyxgâvyxgy sẽvrki đvyxgưesjvgvxpc an toàcznqn.

tkzu La vung tay, thầesjvn kiếoavsm Thiêjbrkn Tỉrcbynh xuấikcpt hiệdfosn. Sau khi trảzkxui qua sửzkuh dụyuytng nhiềkllsu lầesjvn, dưesjvdfoang nhưesjv thầesjvn kiếoavsm Thiêjbrkn Tỉrcbynh cónbvz chúkvost quen thuộczrfc vớcpvli Vũtkzu La. Tuy rằjbrkng lựuqdzc lưesjvgvxpng củcnyea hấikcpn vẫlquzn khôvhfong đvyxgcnye đvyxgeyau khốdihgng chếoavs hoàcznqn toàcznqn thanh thầesjvn kiếoavsm nàcznqy, nhưesjvng đvyxgãnbvz khôvhfong còdfoan xuấikcpt hiệdfosn tìesbinh huốdihgng lựuqdzc lưesjvgvxpng thầesjvn kiếoavsm làcznqm cho lòdfoang bàcznqn tay hấikcpn cházvlqy rụyuyti nhưesjv trưesjvcpvlc nữxrwpa. Tốdihgi đvyxga cũtkzung chỉrcbycznq sau khi sửzkuh dụyuytng xong, lòdfoang bàcznqn tay còdfoan lưesjvu lạnupui mộczrft dấikcpu ấikcpn.

Thầesjvn kiếoavsm trong tay phảzkxui Vũtkzu La đvyxgang chỉrcby chêjbrknh chếoavsch xuốdihgng dưesjvcpvli.

Tay trázvlqi Vũtkzu La ngửzkuha ra, mộczrft tia lửzkuha từrjzudfoang bàcznqn tay bùglqzng lêjbrkn, nhanh chónbvzng lan tràcznqn, rấikcpt nhanh cảzkxuzvlqnh tay trázvlqi Vũtkzu La toàcznqn làcznq lửzkuha cházvlqy bừrjzung bừrjzung.

Trong ázvlqnh lửzkuha màcznqu vàcznqng nhạnuput, cónbvz thểeyau thấikcpy đvyxgưesjvgvxpc rõdihgcznqng cảzkxuzvlqnh tay trázvlqi củcnyea Vũtkzu La. dưesjvdfoang nhưesjv mỗnlahi mộczrft sợgvxpi lôvhfong cũtkzung đvyxgưesjvgvxpc tôvhfoi luyệdfosn trong lửzkuha trởifrm thàcznqnh cứsjhhng nhưesjv kim théizryp.

cznqo... mấikcpy trăisgpm cộczrft nưesjvcpvlc thìesbinh lìesbinh phun lêjbrkn trêjbrkn mặvmukt biểeyaun, mụyuytc tiêjbrku củcnyea chúkvosng đvyxgjaging thờdfoai nhằjbrkm vềklls phízvlqa Vũtkzu La. Khi chúkvosng bắngkbn tớcpvli gầesjvn Vũtkzu La lạnupui nổrlzr tung, bọfksct nưesjvcpvlc bay tung tónbvze, mấikcpy trăisgpm sợgvxpi râvyxgu màcznqu đvyxgen bắngkbn ra nhưesjv nhữxrwpng con đvyxgczrfc xàcznq, cùglqzng nhau đvyxgázvlqnh vềklls phízvlqa Vũtkzu La.

Mấikcpy trăisgpm sợgvxpi râvyxgu tụyuyt tậyhprp lạnupui mộczrft chỗnlah, từrjzu xa nhìesbin lạnupui giốdihgng nhưesjvnbvz mộczrft bứsjhhc tưesjvdfoang lớcpvln dựuqdzng thẳxonwng trưesjvcpvlc mậyhprt Vũtkzu La. Nếoavsu so ra, Vũtkzu La nhưesjv mộczrft con mènkuyo đvyxgang đvyxgdihgi mậyhprt mộczrft con voi lớcpvln.


Đdihgâvyxgy làcznq đvyxgnupuo lýikcpcznqzvlqc cựuqdz thúkvos đvyxgnupui dưesjvơofcong cónbvz thểeyau dựuqdza vàcznqo đvyxgeyau hoàcznqnh hàcznqnh. Vónbvzc dázvlqng bọfkscn chúkvosng khổrlzrng lồjagi khónbvzdfoang tưesjvifrmng tưesjvgvxpng, bấikcpt cứsjhh sinh linh nàcznqo đvyxgdihgi mậyhprt vớcpvli chêjbrknh lệdfosch hìesbinh thểeyau quázvlq lớcpvln nhưesjv vậyhpry, nhấikcpt đvyxgxonwnh sẽvrki phảzkxui chịxonwu ázvlqp lựuqdzc tâvyxgm lýikcp rấikcpt lớcpvln.

Nhưesjvng Vũtkzu La mậyhprt khôvhfong đvyxgrlzri sắngkbc, thầesjvn kiếoavsm trong tay liêjbrkn tiếoavsp xuấikcpt ra nhữxrwpng đvyxgónbvza kiếoavsm hoa, thìesbinh lìesbinh run lêjbrkn, sau đvyxgónbvzcznq kiếoavsm quang đvyxgesjvy trờdfoai giázvlqng xuốdihgng.

Tấikcpt cảzkxu nhữxrwpng sợgvxpi râvyxgu xâvyxgm nhậyhprp vàcznqo mộczrft phạnupum vi nhấikcpt đvyxgxonwnh trưesjvcpvlc mậyhprt Vũtkzu La, dưesjvcpvli thầesjvn kiếoavsm Thiêjbrkn Tỉrcbynh đvyxgkllsu bịxonw chặvmukt đvyxgsjhht. Mázvlqu tưesjvơofcoi bay tung tónbvze đvyxgesjvy trờdfoai, rùglqzng rợgvxpn màcznq xinh đvyxgoavsp.

Tay trázvlqi Vũtkzu La vung lêjbrkn, mang theo mộczrft luồjaging lửzkuha đvyxgázvlqnh mạnupunh vàcznqo mộczrft sợgvxpi râvyxgu.

Mộczrft tiếoavsng bìesbinh trầesjvm đvyxgyuytc vang lêjbrkn, Vũtkzu La khẽvrki hựuqdz mộczrft tiếoavsng, bay ngưesjvgvxpc ra sau hàcznqng chụyuytc trưesjvgvxpng mớcpvli dừrjzung lạnupui đvyxgưesjvgvxpc. Màcznq sợgvxpi râvyxgu củcnyea quázvlqi vậyhprt thêjbrk thảzkxum hơofcon nhiềkllsu, mộczrft luồjaging lửzkuha chạnupuy dàcznqi từrjzu đvyxgiểeyaum va chạnupum ngưesjvgvxpc trởifrm xuốdihgng, pházvlq hủcnyey dọfkscc đvyxgưesjvdfoang đvyxgi, đvyxgdihgt cházvlqy sợgvxpi râvyxgu quázvlqi vậyhprt thàcznqnh than, sau đvyxgónbvz nổrlzr tung, hoa lửzkuha màcznqu vàcznqng cùglqzng tro than tung bay lảzkxu tảzkxu.

Quázvlqi vậyhprt rốdihgng lêjbrkn đvyxgau đvyxgcpvln trêjbrkn mặvmukt biểeyaun, thâvyxgn hìesbinh nónbvz quẫlquzy mạnupunh làcznqm cho mộczrft lưesjvgvxpng nưesjvcpvlc biểeyaun rấikcpt lớcpvln bay lêjbrkn khôvhfong. Quázvlqi vậyhprt đvyxgang trong cơofcon giậyhprn dữxrwp, thìesbinh lìesbinh thâvyxgn hìesbinh bay lêjbrkn khỏiyevi mặvmukt biểeyaun, mấikcpy trăisgpm sợgvxpi râvyxgu hung hăisgpng đvyxgázvlqnh úkvosp vềklls phízvlqa Vũtkzu La. Đdihgjaging thờdfoai quázvlqi vậyhprt házvlq to miệdfosng, mộczrft vòdfoai nưesjvcpvlc màcznqu đvyxgen bắngkbn vềklls phízvlqa Vũtkzu La.

tkzu La lui vàcznqi chụyuytc trưesjvgvxpng, trong lòdfoang cảzkxum thấikcpy kỳatje quázvlqi.

Tuy rằjbrkng hắngkbn chưesjva từrjzung tớcpvli Thầesjvn Hoang hảzkxui lầesjvn nàcznqo, nhung từrjzung đvyxgi qua nhữxrwpng vùglqzng biểeyaun kházvlqc, cũtkzung cónbvz hiểeyauu biếoavst đvyxgôvhfoi chúkvost vềklls nhữxrwpng loàcznqi quázvlqi vậyhprt biểeyaun khơofcoi. Thôvhfong thưesjvdfoang nhữxrwpng quázvlqi vậyhprt biểeyaun khơofcoi nàcznqy đvyxgkllsu mang huyếoavst mạnupuch Thầesjvn Thúkvos, tỷikcp nhưesjv huyếoavst mạnupuch củcnyea nhữxrwpng Thầesjvn Thúkvosesjvu truyềkllsn từrjzu thờdfoai thưesjvgvxpng cổrlzr tớcpvli nay, đvyxgónbvz chízvlqnh làcznq lựuqdzc lưesjvgvxpng sỡsdol trưesjvdfoang củcnyea chúkvosng.

Cho nêjbrkn nónbvzi lựuqdzc lưesjvgvxpng củcnyea quázvlqi vậyhprt nàcznqy hùglqzng mạnupunh, Vũtkzu La cũtkzung khôvhfong cảzkxum thấikcpy bấikcpt ngờdfoa. Hắngkbn chỉrcby thấikcpy bấikcpt ngờdfoaesbi lựuqdzc lưesjvgvxpng củcnyea quázvlqi vậyhprt nàcznqy hùglqzng mạnupunh quázvlq mứsjhhc tưesjvifrmng tưesjvgvxpng.

Chỉrcbycznq mộczrft sợgvxpi râvyxgu cũtkzung cónbvz thềklls đvyxgesjvy lui hấikcpn vàcznqi chụyuytc trưesjvgvxpng.

Quázvlqi vậyhprt nàcznqy cónbvz mấikcpy trăisgpm sợgvxpi râvyxgu nhưesjv vậyhpry, hơofcon nữxrwpa lựuqdzc côvhfong kízvlqch củcnyea râvyxgu xem ra khôvhfong bằjbrkng cázvlqi miệdfosng khổrlzrng lồjagi củcnyea nónbvz.

tkzu La còdfoan chưesjva hiểeyauu làcznq chuyệdfosn gìesbi, đvyxgòdfoan côvhfong kízvlqch củcnyea quázvlqi vậyhprt đvyxgãnbvz tớcpvli.

tkzu La vung thầesjvn kiếoavsm Thiêjbrkn Tinh lêjbrkn, chéizrym vàcznqi nházvlqt khiếoavsn cho nhữxrwpng sợgvxpi râvyxgu kia khôvhfong dázvlqm tớcpvli gầesjvn, nhưesjvng luồjaging nưesjvcpvlc đvyxgen kia lạnupui khôvhfong dễdihg đvyxgdihgi phónbvz. Dùglqzdfoan cázvlqch thậyhprt xa, Vũtkzu La đvyxgãnbvz ngửzkuhi thấikcpy mùglqzi tanh tưesjvifrmi, hiểeyaun nhiêjbrkn trong nưesjvcpvlc cónbvz chứsjhha kịxonwch đvyxgczrfc.


esjvcpvlc đvyxgczrfc nhưesjv vậyhpry rấikcpt khónbvz đvyxgdihgi phónbvz, bởifrmi vìesbi mộczrft khi tảzkxun ra, nónbvz sẽvrki bay lảzkxu tảzkxu đvyxgesjvy trờdfoai, ngay cảzkxu kẻrlzrvhfong kízvlqch cũtkzung khôvhfong biếoavst đvyxgưesjvdfoang néizry trázvlqnh.

tkzu La lui lạnupui liêjbrkn tụyuytc hàcznqng chụyuytc trưesjvgvxpng, Kỳatjevyxgn Týikcp phun lửzkuha bừrjzung bừrjzung, va chạnupum nưesjvcpvlc đvyxgczrfc kêjbrku lêjbrkn xènkuyo xènkuyo, mớcpvli ngăisgpn càcznqn đvyxgưesjvgvxpc nưesjvcpvlc đvyxgczrfc khôvhfong cho chạnupum vàcznqo thâvyxgn thếoavs.

Quázvlqi vậyhprt nọfksc đvyxgưesjvgvxpc thếoavs khôvhfong tha, cázvlqi đvyxgvhfoi khổrlzrng lồjagi mạnupunh mẽvrki củcnyea nónbvz quẫlquzy mạnupunh trêjbrkn mặvmukt biểeyaun, chốdihgng đvyxgsdol cảzkxu thâvyxgn hìesbinh dựuqdzng đvyxgsjhhng trêjbrkn mặvmukt biểeyaun. Cázvlqi miệdfosng to tưesjvcpvlng củcnyea nónbvz đvyxguổrlzri theo Vũtkzu La rázvlqo riếoavst mộczrft hồjagii, thỉrcbynh thoảzkxung phun ra mộczrft ngụyuytm nưesjvcpvlc đvyxgczrfc khiếoavsn cho Vũtkzu La bốdihgi rốdihgi tay châvyxgn.

Mắngkbt thấikcpy chiếoavsn cụyuytc càcznqng ngàcznqy càcznqng bấikcpt lợgvxpi đvyxgdihgi vớcpvli Vũtkzu La, trong đvyxgôvhfoi mắngkbt tam giázvlqc củcnyea quázvlqi vậyhprt tràcznqn ngậyhprp khoázvlqi cảzkxum đvyxgjbrkn cuồjaging hiếoavsu sázvlqt.

Mấikcpy trăisgpm sợgvxpi râvyxgu bao vâvyxgy tiêjbrku diệdfost, quázvlqi vậyhprt házvlq miệdfosng ngang tròdfoai, ngăisgpn càcznqn gầesjvn nửzkuha đvyxgưesjvdfoang lui củcnyea Vũtkzu La, sau đvyxgónbvz thìesbinh lìesbinh phun ra mộczrft ngụyuytm nưesjvcpvlc đvyxgczrfc.

Lầesjvn nàcznqy ngụyuytm nưesjvcpvlc đvyxgczrfc củcnyea quázvlqi vậyhprt khôvhfong thu lạnupui thàcznqnh mộczrft luồjaging nhưesjv nhữxrwpng lầesjvn trưesjvcpvlc, màcznqcznq phun vãnbvzi đvyxgesjvy trờdfoai. Chỉrcby cầesjvn Vũtkzu La sơofco ýikcp mộczrft chúkvost, ắngkbt sẽvrkizvlqnh phảzkxui nưesjvcpvlc đvyxgczrfc.

Quázvlqi vậyhprt cũtkzung vôvhfoglqzng giảzkxuo hoạnuput, nhẫlquzn nhịxonwn đvyxgãnbvzvyxgu chízvlqnh làcznqesbi mộczrft đvyxgòdfoan nàcznqy. Lúkvosc trưesjvcpvlc nónbvz toàcznqn phun ra nưesjvcpvlc đvyxgczrfc thàcznqnh vòdfoai, chỉrcbycznqesbi muốdihgn ru ngũtkzutkzu La.

Nhưesjvng nónbvz thậyhprt khôvhfong ngờdfoa, Vũtkzu La bỗnlahng nhiêjbrkn cưesjvdfoai quázvlqt mộczrft tiếoavsng:

- Bízvlqch Ngọfkscc Đdihgjbrkng!

Mộczrft luồjaging lụyuytc quang thìesbinh lìesbinh bay ra, lầesjvn nàcznqy Vũtkzu La phónbvzng xuấikcpt Bízvlqch Ngọfkscc Đdihgjbrkng từrjzu trong Thiêjbrkn Phủcnye Chỉrcby Quốdihgc bay ra. Luồjaging lụyuytc quang kia thoázvlqng chuyểeyaun, chỉrcby thấikcpy dâvyxgy leo mịxonwt trờdfoai. Bàcznqn thểeyau củcnyea Bízvlqch Ngọfkscc Đdihgjbrkng vốdihgn khôvhfong kéizrym gìesbi quázvlqi vậyhprt đvyxgnupui dưesjvơofcong nàcznqy, rấikcpt dễdihgcznqng ngăisgpn lạnupui toàcznqn bộczrfesjvcpvlc đvyxgczrfc.

tkzu La cưesjvdfoai lạnupunh mộczrft tiếoavsng:

- Muốdihgn chơofcoi đvyxgczrfc vớcpvli ta ưesjv? vốdihgn muốdihgn giếoavst ngưesjvơofcoi còdfoan phảzkxui tốdihgn chúkvost côvhfong phu, hiệdfosn tạnupui phảzkxui đvyxga tạnupu ngưesjvơofcoi, đvyxgãnbvz trởifrmjbrkn nhẹoavs nhàcznqng hơofcon nhiềkllsu.

zvlqch Ngọfkscc Đdihgjbrkng vôvhfoglqzng nhanh chónbvzng, vôvhfo sốdihgvyxgy leo chui vàcznqo miệdfosng quázvlqi vậyhprt. Quázvlqi vậyhprt đvyxgxonwnh pházvlqt ra tiếoavsng gầesjvm giậyhprn dữxrwp, nhung bịxonwzvlqch Ngọfkscc Đdihgjbrkng chẹoavsn ngang cổrlzr họfkscng.

nbvz chợgvxpt nổrlzri hung, thìesbinh lìesbinh cấikcpn mạnupunh mộczrft cázvlqi. Nhữxrwpng tiếoavsng phựuqdzt phựuqdzt vang lêjbrkn, hàcznqng chụyuytc dâvyxgy Bízvlqch Ngọfkscc Đdihgjbrkng bịxonwnbvz cấikcpn názvlqt. Nhưesjvng Bízvlqch Ngọfkscc Đdihgjbrkng thậyhprt sựuqdz quázvlq nhiềkllsu, tổrlzrn thấikcpt nàcznqy khôvhfong đvyxgázvlqng kểeyau chúkvost nàcznqo, vẫlquzn còdfoan hàcznqng trăisgpm dâvyxgy Bízvlqch Ngọfkscc Đdihgjbrkng chui vàcznqo miệdfosng nónbvz.

cznqng ngàcznqy càcznqng nhiềkllsu dâvyxgy Bízvlqch Ngọfkscc Đdihgjbrkng tiếoavsp tụyuytc chui vàcznqo.

Quázvlqi vậyhprt biếoavst đvyxgâvyxgy làcznq thờdfoai khấikcpc sinh tửzkuh tồjagin vong, đvyxgôvhfoi mắngkbt đvyxgõdihg ngầesjvu chợgvxpt lónbvze hung quang,liềkllsu mạnupung ngậyhprm miệdfosng lạnupui. Nhưesjvng Bízvlqch Ngọfkscc Đdihgjbrkng càcznqng ngàcznqy càcznqng nhiềkllsu, tuy rằjbrkng nónbvz khôvhfong ngừrjzung cấikcpn đvyxgsjhht hàcznqng chụyuytc dâvyxgy, lạnupui cónbvzcznqng trăisgpm dâvyxgy kházvlqc tiếoavsp tụyuytc chui vàcznqo.

Miệdfosng củcnyea quázvlqi vậyhprt càcznqng ngàcznqy càcznqng rộczrfng ra, rốdihgt cụyuytc toàcznqn bộczrfzvlqch Ngọfkscc Đdihgjbrkng chui vàcznqo bụyuytng quázvlqi vậyhprt. Cázvlqi miệdfosng khổrlzrng lồjagi củcnyea nónbvz đvyxgczrft nhiêjbrkn khéizryp kízvlqn, pházvlqt ra mộczrft tiếoavsng nổrlzresjvm.

Quázvlqi vậyhprt sừrjzung sốdihgt mộczrft chúkvost, nhưesjv chếoavst đvyxgsjhhng trêjbrkn mặvmukt biểeyaun, mấikcpy trăisgpm sợgvxpi râvyxgu củcnyea nónbvz lậyhprp tứsjhhc khôvhfong còdfoan sứsjhhc lựuqdzc, mềkllsm rủcnye xuốdihgng cùglqzng lúkvosc.

Sau mộczrft lúkvosc, trong cặvmukp mắngkbt đvyxgõdihg ngầesjvu củcnyea nónbvz tràcznqn ngậyhprp thầesjvn sắngkbc đvyxgau đvyxgcpvln, lónbvze lêjbrkn mộczrft cázvlqi, dầesjvn dầesjvn trởifrmjbrkn ảzkxum đvyxgnupum.

Từrjzung sợgvxpi dâvyxgy leo xanh biếoavsc từrjzuesjvcpvli da quázvlqi vậyhprt đvyxgâvyxgm ra, trôvhfong nónbvzkvosc nàcznqy giốdihgng nhưesjv mộczrft con nhízvlqm màcznqu lụyuytc khổrlzrng lồjagi.

Lầesjvn nàcznqy Bízvlqch Ngọfkscc Đdihgjbrkng còdfoan mang theo huyếoavst sắngkbc cựuqdz tházvlqp, miệdfosng vếoavst thưesjvơofcong quázvlqi vậyhprt khôvhfong chảzkxuy ra mộczrft giọfksct mázvlqu nàcznqo, tấikcpt cảzkxuzvlqu củcnyea nónbvz đvyxgãnbvz bịxonw huyếoavst sắngkbc cựuqdz tházvlqp húkvost hếoavst.

Mộczrft lầesjvn hấikcpp thu đvyxgưesjvgvxpc nhiềkllsu tinh huyếoavst nhưesjv vậyhpry, dưesjvdfoang nhưesjv huyếoavst sắngkbc cựuqdz tházvlqp thỏiyeva mãnbvzn vôvhfoglqzng, khôvhfong chúkvost phàcznqn kházvlqng. Mặvmukc cho Bízvlqch Ngọfkscc Đdihgjbrkng mang nónbvz rờdfoai khỏiyevi thâvyxgn thểeyau quázvlqi vậyhprt, chậyhprm rãnbvzi trởifrm vềklls trong Thiêjbrkn Phủcnye Chỉrcby Quốdihgc.

Gốdihgc dâvyxgy leo chui sâvyxgu xuốdihgng đvyxgikcpt, Bízvlqch Ngọfkscc Đdihgjbrkng khôvhfoi phụyuytc bộczrf dạnupung xinh đvyxgoavsp vôvhfo hạnupui nhưesjv trưesjvcpvlc, ngoan ngoãnbvzn ởifrm trong Thiêjbrkn Phủcnye Chỉrcby Quốdihgc. Giữxrwpa càcznqnh lázvlq xanh biếoavsc mơofco hồjagi lộczrf ra mộczrft vệdfost màcznqu đvyxgõdihgzvlqu.

Rầesjvm... thi thểeyau quázvlqi vậyhprt rơofcoi vàcznqo lòdfoang biểeyaun, bọfksct nưesjvcpvlc tung bay đvyxgesjvy trờdfoai.

tkzu La thu lạnupui Kỳatjevyxgn Týikcp, nhưesjvng khôvhfong thu thầesjvn kiếoavsm Thiêjbrkn Tỉrcbynh. Hấikcpn bay vọfksct xuốdihgng biểeyaun, vung kiếoavsm chặvmukt đvyxgesjvu quázvlqi vậyhprt.

Kiếoavsm quang vừrjzua qua, đvyxgesjvu quázvlqi vậyhprt đvyxgsjhht ra, quảzkxu nhiêjbrkn bêjbrkn trong cónbvz mộczrft viêjbrkn thúkvos đvyxgan to bằjbrkng trènkuyofco sinh, tựuqdz nhiêjbrkn Vũtkzu La thu lấikcpy khôvhfong chúkvost kházvlqch sázvlqo.

Quázvlqi vậyhprt hàcznqi dưesjvơofcong nàcznqy cónbvz huyếoavst mạnupuch viễdihgn cổrlzr, tuy rằjbrkng cấikcpp bậyhprc củcnyea viêjbrkn thúkvos đvyxgan nàcznqy khôvhfong thấikcpp, nhưesjvng phẩeaaqm chấikcpt bìesbinh thưesjvdfoang, bấikcpt quázvlqglqz sao cũtkzung làcznq mộczrft viêjbrkn thúkvos đvyxgan cao cấikcpp.

Sau khi thu lấikcpy thúkvos đvyxgan, Vũtkzu La cũtkzung chưesjva chịxonwu ngừrjzung tay. Phong Thầesjvn Bảzkxung truyềkllsn ra mộczrft đvyxgnupuo ýikcp niệdfosm:

- Pházvlqt hiệdfosn Thầesjvn Tưesjvcpvlng cónbvz thểeyau sắngkbc phong, cónbvz sắngkbc phong hay khôvhfong?

Thiêjbrkn Mệdfosnh Thầesjvn Phùglqz!

tkzu La vừrjzua kinh ngạnupuc vừrjzua vui mừrjzung, khôvhfong chúkvost do dựuqdz lựuqdza chọfkscn sắngkbc phong.

Nửzkuha tấikcpm bia đvyxgázvlq chậyhprm rãnbvzi nổrlzri lêjbrkn lơofco lừrjzung, khiếoavsn cho Vũtkzu La cónbvz thểeyau nhìesbin thấikcpy toàcznqn bộczrfesbinh dạnupung củcnyea nónbvz. Bia nàcznqy chỉrcbydfoan lạnupui nửzkuha phầesjvn trêjbrkn, rộczrfng chừrjzung ba thưesjvcpvlc, dàcznqi bốdihgn thưesjvcpvlc, vếoavst vỡsdol phízvlqa dưesjvcpvli khôvhfong đvyxgưesjvgvxpc bằjbrkng phẳxonwng ngay ngắngkbn, tựuqdza nhưesjv bịxonw mộczrft thứsjhhesbi chặvmukt vỡsdolcznqm hai.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.