Nghe Miêodkqu Nữvvfu A Đguttbomei nójrini nhưjzdp vậgdlay, đdjabálqjlm thợgrlicesdn càsbacng cảlyvnm thấgcnly đdjabau lòbikqng, cójrin ba têodkqn òbikqa khójrinc ngay tạbomei chỗcind.

dliz La bấgcnlt đdjabzrnlc dĩrcsz:

- Ta chỉtwsx cảlyvnm thấgcnly chúplpzng ta chưjzdpa chắzrnlc sẽcind chếoyfpt...

plpzc nàsbacy ngay cảlyvn Miêodkqu Nữvvfu A Đguttbomei cũdlizng cójrin chúplpzt bấgcnlt mãditmn:

- Ngưjzdpơofhpi còbikqn nójrini lung tung ưjzdp?

Đguttao Lụgdlac Nhãditmn đdjabtwsxng ởoqok đdjabhgrvu thuyềosqnn, đdjabôsprzi mắzrnlt sắzrnlc béwqcjn tinh anh nhưjzdp mắzrnlt ưjzdpng ngójrin chằcesdm chằcesdm mặtinmt biểgrfxn. Đguttálqjlm Bálqjln Yêodkqu tộzdycc kia đdjabang tớrqnji càsbacng ngàsbacy càsbacng gầhgrvn, đdjabãditmjrin théwqcjofhp hồuror thấgcnly diệuyaan mạbomeo củsbaca bọjrinn chúplpzng.


- Mọjrini ngưjzdpwqcji chuẩicubn bịipga! Cho dùvvfu chếoyfpt, cũdlizng khôsprzng thềosqn đdjabgrfx cho bọjrinn chúplpzng giếoyfpt dễoqoksbacng. Giếoyfpt mộzdyct têodkqn hòbikqa vốipgan, giếoyfpt hai têodkqn cójrin lờwqcji!

Bảlyvny têodkqn thợgrlicesdn hung hăcesdng cắzrnln răcesdng mộzdyct cálqjli, cũdlizng khôsprzng còbikqn ai quan tâysnbm tớrqnji ba ngưjzdpwqcji Vũdliz La nữvvfua, ai nấgcnly vọjrint tớrqnji bêodkqn cạbomenh Đguttao Lụgdlac Nhãditmn, nghiêodkqm trậgdlan sẵrisbn sàsbacng đdjabójrinn quâysnbn đdjabipgach.

Nhữvvfung đdjabiểgrfxm đdjaben trêodkqn mặtinmt biểgrfxn càsbacng ngàsbacy càsbacng nhiềosqnu, hơofhpn nữvvfua sau đdjabójrin vầhgrvn xuấgcnlt hiệuyaan liêodkqn miêodkqn bấgcnlt tuyệuyaat. Hiểgrfxn nhiêodkqn sốipgajzdpgrling nàsbacy khôsprzng chỉtwsxsbac mộzdyct vạbomen, xem ra tốipgai thiểgrfxu cũdlizng cójrin ba bốipgan vạbomen Bálqjln Yêodkqu tộzdycc. Vớrqnji sốipgajzdpgrling nhưjzdp vậgdlay trêodkqn Thầhgrvn Hoang hảlyvni nàsbacy, đdjabãditmjrin thểgrfx nằcesdm trong sốipga

Tuy rằcesdng mậgdlat biểgrfxn mêodkqnh môsprzng, nhưjzdpng nhiềosqnu chiếoyfpn sĩrcszlqjln Yêodkqu tộzdycc xuấgcnlt hiệuyaan nhưjzdp vậgdlay, quảlyvn thậgdlat giốipgang nhưjzdp che trờwqcji phũdliz đdjabgcnlt, bấgcnlt cứtwsx ai đdjabipgai mậgdlat vớrqnji thếoyfp trậgdlan nhưjzdp vậgdlay cũdlizng khôsprzng thểgrfxsbaco chịipgau nổoyfpi álqjlp lựzpmmc màsbac sụgdlap đdjaboyfp.

Bảlyvny têodkqn thợgrlicesdn ứtwsxa ra mồurorsprzi lạbomenh, chỉtwsx nghe tiếoyfpng mồurorsprzi nhôsprz xuốipgang sàsbacn thuyềosqnn, rấgcnlt nhanh dưjzdprqnji châysnbn bảlyvny ngưjzdpwqcji đdjabãditm ưjzdprqnjt mộzdyct mảlyvnng lớrqnjn.

- Cójrin đdjabiểgrfxm khálqjlc thưjzdpwqcjng...

Chợgrlit Hổoyfp Ngũdlizjrini.

Vốipgan bảlyvny têodkqn thợgrlicesdn đdjabang nửpisra quỳfjxfoqokjzdp thếoyfp tấgcnln côsprzng, sẵrisbn sàsbacng nghêodkqnh đdjabójrinn trậgdlan tửpisr chiếoyfpn sau cùvvfung. Lúplpzc nàsbacy Hổoyfp Ngũdliz đdjabtwsxng thẳzrnlng ngưjzdpwqcji dậgdlay, quan sálqjlt cálqjlc chiếoyfpn sĩrcszlqjln Yêodkqu tộzdycc đdjabang chậgdlam rãditmi trôsprzi theo giójrinsbac đdjabếoyfpn.

- Quảlyvn thậgdlat khôsprzng đdjabúplpzng...

Đguttao Lụgdlac Nhãditmn cũdlizng phálqjlt hiệuyaan ra:

- Vìipga sao lạbomei nhưjzdp vậgdlay, nếoyfpu làsbac trưjzdprqnjc kia, đdjabálqjlm ngưjzdpwqcji nàsbacy đdjabãditm sớrqnjm xôsprzng lêodkqn.

Đguttálqjlm chiếoyfpn sĩrcszlqjln Yêodkqu tộzdycc nàsbacy vôsprzvvfung quỷfmjm dịipga, âysnbm thầhgrvm lặtinmng lẽcind tiếoyfpn nhậgdlap còbikqn cálqjlch thuyềosqnn sắzrnlt chừrisbng trăcesdm trưjzdpgrling, Đguttao Lụgdlac Nhãditmn cảlyvnm thấgcnly khójrinbikqng tin đdjabưjzdpgrlic:

- Bọjrinn chúplpzng đdjabosqnu nhắzrnlm mắzrnlt cảlyvn lạbomei, vìipga sao...


dliz La ngồurori ởoqok phíradha sau hờwqcj hữvvfung lêodkqn tiếoyfpng nójrini:

- Nhắzrnlm mắzrnlt lạbomei còbikqn làsbacipga nữvvfua, nếoyfpu khôsprzng phảlyvni đdjabang ngũdliz thìipgasbac đdjabãditm chếoyfpt. Nếoyfpu khôsprzng phảlyvni Bálqjln Yêodkqu tộzdycc làsbac tộzdycc thíradhch ngũdliz tậgdlap thểgrfx, vậgdlay tấgcnlt cảlyvn bọjrinn chúplpzng đdjabãditm bịipga ngưjzdpwqcji xửpisrbikq cảlyvn rồurori.

Đguttao Lụgdlac Nhãditmn nghe vậgdlay giậgdlat mìipganh kinh hãditmi, sálqjlu têodkqn thợgrlicesdn còbikqn lạbomei vộzdyci vàsbacng đdjabtwsxng dậgdlay tiếoyfpn đdjabếoyfpn mạbomen thuyềosqnn, thòbikq đdjabhgrvu ra ngoàsbaci quan sálqjlt xem phảlyvni chăcesdng đdjabálqjlm chiếoyfpn sĩrcszlqjln Yêodkqu tộzdycc nàsbacy chếoyfpt thậgdlat hay khôsprzng.

- Dưjzdpwqcjng nhưjzdpsbac thậgdlat... Đguttãditm chếoyfpt hếoyfpt... khôsprzng cảlyvnm thấgcnly chúplpzt sinh cơofhpsbaco!

Miêodkqu Nữvvfu A Đguttbomei nójrini.

dliz La khẽcindrcszu môsprzi, đdjabưjzdpơofhpng nhiêodkqn làsbac đdjabãditm chếoyfpt. Đguttálqjlm chiếoyfpn sĩrcszlqjln Yêodkqu tộzdycc nàsbacy vừrisba xuấgcnlt hiệuyaan, hấgcnln đdjabãditm cảlyvnm ứtwsxng đdjabưjzdpgrlic, bọjrinn chúplpzng khôsprzng còbikqn chúplpzt sinh khíradhsbaco.

Mặtinmc dùvvfu nguyêodkqn hồurorn củsbaca hấgcnln khôsprzng sửpisr dụgdlang thuậgdlan tiệuyaan bằcesdng Phùvvfu cổoyfp, hơofhpn nữvvfua khôsprzng sửpisr dụgdlang đdjabưjzdpgrlic trong thờwqcji gian dàsbaci, nhưjzdpng cảlyvnm ứtwsxng chuyệuyaan nhôsprz nhưjzdp vậgdlay đdjabưjzdpơofhpng nhiêodkqn khôsprzng thàsbacnh vấgcnln đdjabosqn.

Đguttálqjlm chiếoyfpn sĩrcszlqjln Yêodkqu tộzdycc trôsprzi tớrqnji càsbacng ngàsbacy càsbacng gầhgrvn, rốipgat cụgdlac đdjabếoyfpn sálqjlt mạbomen thuyềosqnn. Mọjrini ngưjzdpwqcji cũdlizng đdjabãditm nhìipgan thấgcnly rõgcnlsbacng, bọjrinn ngưjzdpwqcji nàsbacy tójrinc tai bùvvfuvvfu, hai mắzrnlt nhấgcnlm chặtinmt, đdjabtwsxng thẳzrnlng dưjzdprqnji nưjzdprqnjc, tójrinc chúplpzng trôsprzi bậgdlap bềosqnnh nhưjzdp nhữvvfung con giun.

Mấgcnly vạbomen chiếoyfpn sĩrcszlqjln Yêodkqu tộzdycc, tấgcnlt cảlyvn đdjabãditm trởoqok thàsbacnh thi thểgrfx.

Thi thểgrfx bọjrinn chúplpzng trôsprzi khôsprzng mụgdlac đdjabíradhch, cójrin thi thểgrfx trôsprzi ngang sálqjlt mạbomen thuyềosqnn, cójrin thi thểgrfx va chạbomem vàsbaco mũdlizi thuyềosqnn, thỉtwsxnh thoảlyvnng vang lêodkqn nhữvvfung tiếoyfpng bìipganh bìipganh.

Đgutttinmt mìipganh vàsbaco giữvvfua mấgcnly vạbomen tửpisr thi nhưjzdp vậgdlay, mộzdyct cảlyvnm giálqjlc quỷfmjm dịipga chợgrlit nảlyvny sinh khiếoyfpn cho mọjrini ngưjzdpwqcji lạbomenh cảlyvn sốipgang lưjzdpng.

Rốipgat cụgdlac Miêodkqu Nữvvfu A Đguttbomei khôsprzng nhịipgan đdjabưjzdpgrlic lêodkqn tiếoyfpng nójrini:

- Trêodkqn thi thểgrfx nhữvvfung chiếoyfpn sĩrcszlqjln Yêodkqu tộzdycc nàsbacy khôsprzng hềosqnjrin vếoyfpt thưjzdpơofhpng, vậgdlay rốipgat cụgdlac vìipga sao màsbac chếoyfpt? Ai hùvvfung mạbomenh tớrqnji mứtwsxc nàsbacy, cójrin thểgrfx giếoyfpt chếoyfpt mấgcnly vạbomen chiếoyfpn sĩrcszlqjln Yêodkqu tộzdycc nhưjzdp vậgdlay?


dliz La cũdlizng cau màsbacy, trêodkqn thựzpmmc tếoyfp từrisb khi hấgcnln cảlyvnm giálqjlc đdjabưjzdpgrlic nhữvvfung chiếoyfpn sĩrcszlqjln Yêodkqu tộzdycc nàsbacy toàsbacn làsbac thi thếoyfp, đdjabãditm suy nghĩrcsz tớrqnji vấgcnln đdjabosqnsbacy. Hầhgrvu nhưjzdplqjln Yêodkqu tộzdycc khôsprzng cójrin đdjabipgach nhâysnbn ởoqok Thầhgrvn Hoang hảlyvni, vìipga sao chếoyfpt nhiềosqnu ngưjzdpwqcji mộzdyct lúplpzc nhưjzdp vậgdlay?

Mấgcnly vạbomen thi thểgrfx chiếoyfpn sĩrcszlqjln Yêodkqu tộzdycc trôsprzi trêodkqn mặtinmt biểgrfxn vôsprzvvfung quỷfmjm dịipga, tuy rằcesdng biếoyfpt khôsprzng cójrin nguy hiểgrfxm, nhung vẫdlizn khiếoyfpn cho ngưjzdpwqcji ta dựzpmmng tójrinc gálqjly. Ngoạbomei trừrisbdliz La làsbac nhâysnbn vậgdlat đdjabăcesdng cấgcnlp Đguttếoyfp Quâysnbn, từrisbng đdjabi qua núplpzi thâysnby biểgrfxn málqjlu, ngay cảlyvn Nhan Chỉtwsx Vi cójrin trálqjli tim Thấgcnlt Khiếoyfpu Linh Lung cùvvfung Chu Nghiêodkqn trờwqcji sinh lãditmnh khốipgac, khôsprzng ai làsbac khôsprzng biếoyfpn sắzrnlc.

Khoảlyvnng chừrisbng gầhgrvn nửpisra canh giờwqcj, đdjabálqjlm thi thểgrfxsbacy mớrqnji trôsprzi qua tấgcnlt cảlyvn. Hùvvfung Lưjzdpơofhpng nhưjzdp nhớrqnj lạbomei chuyệuyaan gìipga, quay đdjabhgrvu lạbomei nhìipgan Vũdliz La giốipgang nhưjzdp đdjabang nhìipgan mộzdyct quálqjli vậgdlat, nójrini thầhgrvm mộzdyct tiếoyfpng:

- Vậgdlan may củsbaca tiểgrfxu tửpisr thốipgai nàsbacy quảlyvn thậgdlat khôsprzng phảlyvni tầhgrvm thưjzdpwqcjng.

Đguttao Lụgdlac Nhãditmn vàsbac Hổoyfp Ngũdliz liếoyfpc nhìipgan nhau, cũdlizng cùvvfung nhau cưjzdpwqcji khổoyfp lắzrnlc đdjabhgrvu:

- Chẳzrnlng trálqjlch ngưjzdpwqcji ta cójrin thềosqn đdjabhgrvu thai vàsbaco nhàsbac tốipgat, sinh ra đdjabãditm sẵrisbn cao quýbikq, cójrin đdjabưjzdpgrlic vậgdlan may nhưjzdp vậgdlay, muốipgan khôsprzng cao quýbikqdlizng khójrin.

Sợgrlijrinng sợgrli giójrin mộzdyct hồurori, nhung lúplpzc trưjzdprqnjc mọjrini ngưjzdpwqcji quảlyvn thậgdlat khẩicubn trưjzdpơofhpng suýbikqt chúplpzt nữvvfua thìipga sụgdlap đdjabipga. Lúplpzc nàsbacy nguy hiểgrfxm đdjabãditm qua, bảlyvny têodkqn thợgrlicesdn đdjabosqnu cójrin cảlyvnm giálqjlc hưjzdp thoálqjlt.

Đguttao Lụgdlac Nhãditmn lấgcnly dưjzdpgrlic liệuyaau ra phâysnbn chia cho mọjrini ngưjzdpwqcji. Yêodkqu tộzdycc am hiểgrfxu luyệuyaan đdjaban khôsprzng nhiềosqnu lấgcnlm, màsbac bọjrinn ngưjzdpwqcji nhưjzdp Đguttao Lụgdlac Nhãditmn cũdlizng khôsprzng thểgrfxsbaco hưjzdprqnjng dụgdlang. Bọjrinn họjrin ăcesdn toàsbacn dưjzdpgrlic liệuyaau thiêodkqn nhiêodkqn, nhúplpzng xuốipgang biểgrfxn rửpisra sạbomech bùvvfun đdjabgcnlt bêodkqn ngoàsbaci, sau đdjabójrin nhai rau rálqjlu nhưjzdp ăcesdn củsbac cảlyvni.

Chu Nghiêodkqn ởoqokodkqn cạbomenh nhìipgan màsbac kinh hãditmi, nhữvvfung dưjzdpgrlic liệuyaau nàsbacy mang vềosqn Trung Châysnbu chíradhnh làsbacsbacng thưjzdpgrling phẩicubm, khôsprzng phảlyvni ai cũdlizng dùvvfung đdjabưjzdpgrlic.

Mọjrini ngưjzdpwqcji nghi ngơofhpi trong chốipgac lálqjlt, sau đdjabójrin Đguttao Lụgdlac Nhãditmn đdjabtwsxng dậgdlay nójrini:

- Đguttưjzdpgrlic rồurori, chúplpzng ta...

dliz La vốipgan đdjabang thảlyvnnh thơofhpi ngắzrnlm biểgrfxn, thìipganh lìipganh lao tớrqnji nhanh nhưjzdp đdjabiệuyaan chớrqnjp, lấgcnly tay che kíradhn miệuyaang Đguttao Lụgdlac Nhãditmn.

vvfung Lưjzdpơofhpng cùvvfung Hổoyfp Ngũdliz lậgdlap tứtwsxc xôsprzng lêodkqn:


- Ngưjzdpơofhpi đdjabodkqn rồurori sao?

dliz La liêodkqn tụgdlac xua tay, vẻlsyx mặtinmt khẩicubn trưjzdpơofhpng vôsprzvvfung:

- Chớrqnjjrinodkqn tiếoyfpng.

vvfung Lưjzdpơofhpng cùvvfung Hổoyfp Ngũdliz khôsprzng thèjrksm nghe hấgcnln, lậgdlap tứtwsxc quálqjlt lớrqnjn:

- Ngưjzdpơofhpi muốipgan làsbacm gìipga vậgdlay, mau thảlyvnditmo Đguttbomei ra. Đguttrisbng tưjzdpoqokng rằcesdng sau lưjzdpng ngưjzdpơofhpi cójrin Thầhgrvn Trủsbacng, chúplpzng ta khôsprzng dálqjlm đdjabzdycng tớrqnji ngưjzdpơofhpi. Noi nàsbacy làsbac Thầhgrvn Hoang hảlyvni, nếoyfpu ngưjzdpơofhpi chếoyfpt rồurori, chúplpzng ta néwqcjm xálqjlc xuốipgang biểgrfxn, sẽcind khôsprzng ai biếoyfpt làsbac chúplpzng ta làsbacm...

dliz La cấgcnlt tiếoyfpng thởoqoksbaci, thảlyvn Đguttao Lụgdlac Nhãditmn ra:

- Đguttúplpzng làsbac mộzdyct bọjrinn ngu xuẩicubn, chuẩicubn bịipga đdjabzdycng thủsbac đdjabi, đdjabgrfx xem cálqjlc ngưjzdpơofhpi cójrin may mắzrnln sốipgang sójrint hay khôsprzng.

vvfung Lưjzdpơofhpng. Hổoyfp Ngũdlizvvfung Đguttao Lụgdlac Nhãditmn đdjabang muốipgan mắzrnlng Vũdliz La mộzdyct trậgdlan, chợgrlit nghe Miêodkqu Nữvvfu A Đguttbomei kêodkqu lêodkqn:

- Ủtwsxa, vìipga sao nưjzdprqnjc biểgrfxn trởoqok thàsbacnh màsbacu đdjaben nhưjzdp vậgdlay?

Mọjrini ngưjzdpwqcji nhìipgan qua mạbomen thuyềosqnn, chỉtwsx thấgcnly quảlyvn nhiêodkqn mặtinmt biểgrfxn đdjaben sìipga. Nếoyfpu đdjabếoyfpn hiệuyaan tạbomei màsbac Đguttao Lụgdlac Nhãditmn còbikqn khôsprzng hiểgrfxu rõgcnl, vậgdlay uổoyfpng cho y lăcesdn lộzdycn ởoqok Thầhgrvn Hoang hảlyvni bấgcnly lâysnbu nay.

- Cẩicubn thậgdlan!

Đguttao Lụgdlac Nhãditmn kêodkqu to mộzdyct tiếoyfpng, hầhgrvu nhưjzdpvvfung lúplpzc đdjabójrin, biểgrfxn cảlyvn giốipgang nhưjzdp mộzdyct con trâysnbu đdjabodkqn đdjabang ngũdliz say, thìipganh lìipganh bịipga lửpisra đdjabipgat bừrisbng tỉtwsxnh giấgcnlc, lậgdlap tứtwsxc nổoyfpi giậgdlan.

Mặtinmt biểgrfxn trong phạbomem vi mấgcnly trăcesdm trưjzdpgrling nổoyfp mạbomenh, cộzdyct nưjzdprqnjc phun cao chừrisbng ba mưjzdpơofhpi trưjzdpgrling. Mộzdyct cỗcind lựzpmmc lưjzdpgrling tuyệuyaat đdjabbomei hấgcnlt tung thuyềosqnn sắzrnlt bay lêodkqn cao.


dliz La đdjabãditm sớrqnjm chuẩicubn bịipga, mộzdyct tay đdjabcjfe Nhan Chỉtwsx Vi, tay kia nâysnbng Chu Nghiêodkqn bay lêodkqn cao.

Phíradha dưjzdprqnji, bọjrinn Đguttao Lụgdlac Nhãditmn vấgcnlt vảlyvn trốipgan ra khỏofhpi thuyềosqnn, ai nấgcnly vôsprzvvfung chậgdlat vậgdlat. Hổoyfp Ngũdliz hổoyfpn hểgrfxn kêodkqu lêodkqn:

- Cójrin chuyệuyaan gìipga vậgdlay, rốipgat cụgdlac làsbac chuyệuyaan gìipga...

Mặtinmt biểgrfxn quay cuồurorng mộzdyct trậgdlan, tiếoyfpng gầhgrvm rúplpz trầhgrvm đdjabgdlac từrisbjzdprqnji biểgrfxn sâysnbu vọjrinng lêodkqn.

Nhữvvfung mũdlizi têodkqn nưjzdprqnjc bắzrnln lêodkqn cao, càsbacng ngàsbacy càsbacng càsbacng to, hójrina thàsbacnh cộzdyct nưjzdprqnjc cójrin đdjabưjzdpwqcjng kíradhnh chừrisbng nửpisra trưjzdpgrling. Trong phạbomem vi naàsbacn trưjzdpgrling trêodkqn mặtinmt biểgrfxn, cójrin chừrisbng năcesdm mưjzdpơofhpi cộzdyct nưjzdprqnjc nhưjzdp vậgdlay.

Nhữvvfung cộzdyct nưjzdprqnjc nàsbacy duy trìipga trong thờwqcji aian mưjzdpwqcji mấgcnly lầhgrvn hôsprz hấgcnlp, sau đdjabójrin mớrqnji chậgdlam rãditmi hạbome xuốipgang. Lậgdlap tứtwsxc mặtinmt biểgrfxn vừrisba rồurori sôsprzi tràsbaco mạbomenh mẽcind, lúplpzc nàsbacy thìipganh lìipganh trởoqokodkqn bìipganh lặtinmng.

Sau mộzdyct trậgdlan ầhgrvm ĩrcsz, rốipgat cụgdlac khôsprzng còbikqn mộzdyct tiếoyfpng đdjabzdycng nàsbaco.

Đguttao Lụgdlac Nhãditmn toálqjlt mồurorsprzi lạbomenh, vẻlsyx mặtinmt hoàsbacng sợgrli khôsprzng ngừrisbng tìipgam tòbikqi trêodkqn mặtinmt biểgrfxn.

Miêodkqu Nữvvfu A Đguttbomei cójrin chúplpzt nghi ngờwqcj:

- Nójrin... nójrin đdjabi rồurori sao?

Đguttao Lụgdlac Nhãditmn giơofhp tay ngăcesdn khôsprzng cho nàsbacng nójrini, sau đdjabójrin chậgdlam rãditmi hạbome xuốipgang đdjabzdyc cao mưjzdpwqcji trưjzdpgrling trêodkqn mặtinmt biểgrfxn. Màsbaclqjlu ngưjzdpwqcji còbikqn lạbomei ởoqok trêodkqn cao chợgrlit thấgcnly dưjzdprqnji mậgdlat biểgrfxn cójrin mộzdyct bójrinng đdjaben đdjabang dâysnbng lêodkqn.

- Lãditmo Đguttbomei...

Bọjrinn họjrinbikqn chưjzdpa kịipgap kêodkqu lêodkqn, bỗcindng nhiêodkqn cójrin mộzdyct tiếoyfpng ràsbaco rấgcnlt lớrqnjn vang lêodkqn, dưjzdpwqcjng nhưjzdpjrin mộzdyct tia séwqcjt vừrisba đdjabálqjlnh xuốipgang biểgrfxn. Khôsprzng biếoyfpt cójrin bao nhiêodkqu câysnbn nưjzdprqnjc biểgrfxn bịipga hấgcnlt bay lêodkqn khôsprzng, bọjrint nưjzdprqnjc tung tójrine trắzrnlng xójrina.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.