Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun quay lạfdewi nhìmkorn ba ngưczytwunxi Vũyflv La mộxtdjt cáigsji:

- Cófjkw lẽiylbuxil thiếaqrju gia tiểosgfu thưczyt củheuha Thầecdgn Trủheuhng cao cấgftxp nàuxilo đpzpkófjkw, cho rằmicpng Thầecdgn Hoang hảrghii làuxilolili du ngoạfdewn, muốxekun xôyflvng vàuxilo mộxtdjt chuyếaqrjn, trởzjqh vềcugmfjkw thểosgf khoáigsjc láigsjc vớmkori ngưczytwunxi kháigsjc. Cũyflvng may đpzpkzdwja phưczytơolilng màuxil bọxndln họxndl muốxekun đpzpki cũyflvng khôyflvng nguy hiểosgfm, chúheujng ta cẩorjyn thậxndln mộxtdjt chúheujt, hẳheuhn làuxil khôyflvng cófjkw vấgftxn đpzpkcugmmkor.

Hổewcv Ngũyflv vẫrmqtn cófjkw chúheujt lo lắonnwng:

- Lãlueuo Đosgffdewi, chi bằmicpng chúheujng ta hùdeqi dọxndla bọxndln họxndl mộxtdjt chúheujt, làuxilm cho đpzpkáigsjm thiếaqrju gia tiểosgfu thưczytuxily kiếaqrjn thứigsjc lợvjdyi hạfdewi mộxtdjt chúheujt, vềcugm sau nófjkwi khôyflvng chừvbning sẽiylb ngoan ngoãlueun nghe lờwunxi.

Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun liếaqrjc Hổewcv Ngũyflv mộxtdjt cáigsji, ngẫrmqtm nghĩxndl mộxtdjt chúheujt, sau đpzpkófjkw gậxndlt đpzpkecdgu:

- Cũyflvng đpzpkưczytvjdyc.


deqing Lưczytơolilng bêigsjn cạfdewnh tỏecdg ra hưczytng phấgftxn:

- Vậxndly chúheujng ta đpzpki theo ngãlueu Loạfdewn Nham than đpzpki, bàuxilo đpzpkrghim cófjkw thểosgf khiếaqrjn cho đpzpkáigsjm thiếaqrju gia tiểosgfu thưczyt chưczyta biếaqrjt mùdeqii đpzpkwunxi nàuxily sợvjdy mấgftxt mậxndlt.

Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun gậxndlt gậxndlt đpzpkecdgu:

- Đosgfưczytvjdyc, cứigsjuxilm nhưczyt vậxndly. Hổewcv Ngũyflv, đpzpkheujlueuy đpzpki báigsjo cho cáigsjc huynh đpzpkheuj kháigsjc.

Hổewcv Ngũyflv bấgftxt đpzpkxtdjng thanh sắonnwc đpzpki vềcugm phínnuva bọxndln Miêigsju Nữtfyr A Đosgffdewi.

Tiếaqrjn vàuxilo vùdeqing chiếaqrjn sựdnpsfjkw nghĩxndla làuxil tiếaqrjn vàuxilo vùdeqing nguy hiểosgfm, Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun cũyflvng tỏecdg ra cầecdgn thậxndln hẳheuhn lêigsjn. Y vung tay lêigsjn, sáigsju têigsjn Yêigsju tộxtdjc kia thàuxilnh thạfdewo tảrghin ra, bàuxilo vệheuj ba ngưczytwunxi Vũyflv La vàuxilo giũyflva. Vừvbnia khéveilo Hùdeqing Lưczytơolilng ởzjqh cạfdewnh Vũyflv La, liếaqrjc nhìmkorn Vũyflv La mộxtdjt cáigsji vớmkori vẻfjkw bấgftxt thiệheujn, miệheujng nởzjqh mộxtdjt nụheuhczytwunxi khẩorjyy rấgftxt khófjkw thấgftxy.

Bọxndln Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun quảrghi thậxndlt dồveili dàuxilo kinh nghiệheujm, đpzpkưczytvjdyc bọxndln họxndl dẫrmqtn đpzpkưczytwunxng, cảrghi bọxndln tráigsjnh thoáigsjt mấgftxy đpzpkvjdyt càuxiln quéveilt củheuha Báigsjn Yêigsju tộxtdjc, dầecdgn dầecdgn tớmkori gầecdgn Thầecdgn Hoang hảrghii.

Hiệheujn tạfdewi xem ra Thầecdgn Hoang hảrghii cũyflvng khôyflvng cófjkw chỗheujuxilo làuxil đpzpkrqcsc biệheujt, yêigsjn tĩxndlnh hơoliln Tinh La Hảrghii màuxilyflv La đpzpkãlueu biếaqrjt qua lúheujc trưczytmkorc rấgftxt nhiềcugmu.

Dầecdgn dầecdgn tiếaqrjn tớmkori gầecdgn ven biểosgfn, Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun quay đpzpkecdgu lạfdewi ra hiệheuju cẩorjyn thậxndln vớmkori mọxndli ngưczytwunxi. Phínnuva trưczytmkorc xuấgftxt hiệheujn mộxtdjt dãlueuy bờwunx biểosgfn, đpzpkáigsj ngầecdgm màuxilu đpzpken lẫrmqtn lộxtdjn vớmkori nềcugmn cáigsjt, nhìmkorn qua hếaqrjt sứigsjc yêigsjn tĩxndlnh, khôyflvng cófjkw nguy hiểosgfm gìmkor.

Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun kínnuvn đpzpkáigsjo đpzpkưczyta mắonnwt ra hiệheuju vớmkori Hùdeqing Lưczytơolilng, Hổewcv Ngũyflv, Vũyflv La làuxilm nhưczyt khôyflvng pháigsjt hiệheujn.

deqing Lưczytơolilng khôyflvng nhịzdwjn đpzpkưczytvjdyc, trong lògajxng thầecdgm mắonnwng: quảrghiuxil mộxtdjt têigsjn tiểosgfu tửjscf ngu xuẩorjyn!

Trong tiểosgfu đpzpkxtdji thợvjdyqsmbn ngoàuxili trừvbni Miêigsju Nữtfyr A Đosgffdewi ra, nhữtfyrng ngưczytwunxi kháigsjc cófjkw vẻfjkw khôyflvng phụheuhc. Tạfdewi sao chúheujng ta cựdnpsc khổewcv mạfdewo hiểosgfm ởzjqh Thầecdgn Hoang hảrghii, nhữtfyrng thiếaqrju gia tiểosgfu thưczyt củheuha Thầecdgn Trủheuhng nàuxily khôyflvng cầecdgn làuxilm gìmkor cảrghi, lạfdewi cófjkw thểosgf sốxekung cuộxtdjc sốxekung xa hoa ăqsmbn ngon mặrqcsc đpzpkhcpop? Chỉgftx vung

tay mộxtdjt cáigsji đpzpkãlueu lấgftxy ra hai khốxekui quặrqcsng ôyflv Thiếaqrjt, chúheujng ta phảrghii báigsjn mạfdewng cho bọxndln họxndl? Chỉgftxmkor bọxndln họxndlfjkw mộxtdjt xuấgftxt thâddren tốxekut.


Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun vung tay lêigsjn, mộxtdjt têigsjn thợvjdyqsmbn vófjkwc ngưczytwunxi nhanh nhẹhcpon dẫrmqtn đpzpkecdgu chui vàuxilo Loạfdewn Nham than. Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun ra hiệheuju cho mọxndli ngưczytwunxi dừvbning lạfdewi, mộxtdjt lúheujc lâddreu sau, têigsjn thợvjdyqsmbn khi nãlueuy đpzpki vàuxilo lófjkw đpzpkecdgu ra khỏecdgi mộxtdjt khốxekui nham thạfdewch, hoa tay múheuja châddren ra hiệheuju an toàuxiln cho mọxndli ngưczytwunxi, lúheujc nàuxily Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun mớmkori dẫrmqtn mọxndli ngưczytwunxi tiếaqrjn tớmkori.

Đosgfi đpzpkưczytvjdyc khoảrghing thờwunxi gian ăqsmbn xong bữtfyra cơolilm, trong đpzpkxtdji ngũyflv, Vũyflv La bỗheujng nhiêigsjn ngừvbning lạfdewi.

Nhịzdwjp đpzpkxtdj toàuxiln đpzpkxtdji ngũyflv thoáigsjng cáigsji bịzdwjuxilm rốxekui loạfdewn, Hùdeqing Lưczytơolilng giậxndln dữtfyr, nhưczytng đpzpkang ởzjqh chỗheuj nguy hiểosgfm nhưczyt vậxndly, lạfdewi khôyflvng dáigsjm nófjkwi chuyệheujn lớmkorn tiếaqrjng, chỉgftxfjkw thểosgf hạfdew giọxndlng quáigsjt hỏecdgi:

- Ngưczytơolili làuxilm sao vậxndly?!

yflv La chỉgftx vềcugm phínnuva trưczytmkorc nófjkwi:

- Ta cảrghim thấgftxy phínnuva trưczytmkorc cófjkw nguy hiểosgfm, hay làuxil chúheujng ta đpzpkewcvi lạfdewi mộxtdjt con đpzpkưczytwunxng kháigsjc đpzpkưczytvjdyc chăqsmbng?

deqing Lưczytơolilng cưczytwunxi lạfdewnh:

- Ngưczytơolili cảrghim giáigsjc cófjkw nguy hiểosgfm? Ngưczytwunxi nhưczytigsjc ngưczytơolili cũyflvng biếaqrjt nguy hiểosgfm ưczyt? Hừvbni hừvbni, nơolili nàuxily làuxil Thầecdgn Hoang hảrghii, nơolili nàuxilo màuxil khôyflvng gặrqcsp nguy hiểosgfm?

Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun lộxtdjn trởzjqh lạfdewi, tỏecdg ra bấgftxt mãlueun hỏecdgi:

- Cófjkw chuyệheujn gìmkor xảrghiy ra, vìmkor sao khôyflvng đpzpki nữtfyra?

deqing Lưczytơolilng khoanh tay nhìmkorn chằmicpm chằmicpm Vũyflv La:

- Huynh hỏecdgi hắonnwn đpzpki.

yflv La bìmkornh tĩxndlnh nhưczyt thưczytwunxng, tựdnpsa nhưczyt chuyệheujn vừvbnia nófjkwi khôyflvng liêigsjn quan chúheujt nàuxilo tớmkori mìmkornh:


- Ta cảrghim thấgftxy phínnuva trưczytmkorc khôyflvng an toàuxiln, hay làuxil chúheujng ta đpzpkewcvi lạfdewi mộxtdjt con đpzpkưczytwunxng kháigsjc đpzpkưczytvjdyc chăqsmbng?

Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun nófjkwng nàuxily nófjkwi:

- Khôyflvng cògajxn kịzdwjp nữtfyra, muốxekun thay đpzpkewcvi mộxtdjt con đpzpkưczytwunxng kháigsjc, vậxndly phảrghii trởzjqh vềcugm bắonnwt đpzpkecdgu lạfdewi từvbni đpzpkecdgu. Đosgfi nhanh đpzpki, đpzpkưczytwunxng nàuxily chúheujng ta từvbning đpzpki qua rấgftxt nhiềcugmu lầecdgn, cófjkw thểosgfveil tráigsjnh đpzpkưczytvjdyc tấgftxt cảrghi đpzpkxtdji tuầecdgn tra củheuha Báigsjn Yêigsju tộxtdjc, sẽiylb khôyflvng cófjkw nguy hiểosgfm gìmkor.

yflv La vẫrmqtn bấgftxt đpzpkxtdjng, chỉgftxuxilo hai khốxekui đpzpkáigsj ngầecdgm màuxilu đpzpken khổewcvng lồveil giốxekung nhưczyt hai cáigsjnh cửjscfa cáigsjch đpzpkófjkw khôyflvng xa:

- Ta linh cảrghim chỗheuj đpzpkófjkw khôyflvng an toàuxiln, chúheujng ta khôyflvng cầecdgn đpzpki vògajxng trởzjqh lạfdewi, chỉgftx cầecdgn đpzpki vògajxng qua nơolili đpzpkófjkwuxil đpzpkưczytvjdyc.

Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun giậxndln dữtfyr:

- Ngưczytơolili đpzpkvbning gâddrey chuyệheujn nữtfyra cófjkw đpzpkưczytvjdyc chăqsmbng? Nơolili đpzpkâddrey làuxil Thầecdgn Hoang hảrghii, khôyflvng phảrghii làuxil Thầecdgn Trủheuhng củheuha cáigsjc ngưczytơolili, cáigsjc ngưczytơolili cófjkw thểosgf muốxekun gìmkor đpzpkưczytvjdyc nấgftxy. Chỉgftx cầecdgn hơolili sơolil xuấgftxt mộxtdjt chúheujt ởzjqholili nàuxily, sẽiylb trởzjqh thàuxilnh mồveili ngon cho Báigsjn Yêigsju tộxtdjc.

yflv La tỏecdg ra hếaqrjt sứigsjc cốxeku chấgftxp:

- Hoặrqcsc đpzpki theo lờwunxi ta, hoặrqcsc chúheujng ta lui vềcugm, cáigsjc ngưczytơolili trảrghi lạfdewi tiềcugmn thùdeqi lao cho chúheujng ta, chúheujng ta sẽiylb mờwunxi cao nhâddren kháigsjc.

Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun tứigsjc tốxekui run rẩorjyy cảrghi ngưczytwunxi, vung tay vẫrmqty Hùdeqing Lưczytơolilng vàuxil Hổewcv Ngũyflv, ba ngưczytwunxi chụheuhm đpzpkecdgu lạfdewi khẽiylb thưczytơolilng lưczytvjdyng.

- Cófjkw chuyệheujn gìmkor vậxndly, vìmkor sao tiểosgfu tửjscf kia biếaqrjt đpzpkưczytvjdyc sau hai khốxekui đpzpkáigsj ngầecdgm cófjkw mộxtdjt con Sa Nham Cựdnps Khâddreu (giun)?

Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun thấgftxp giọxndlng hỏecdgi.

deqing Lưczytơolilng nófjkwi:


- Đosgfheujyflvng khôyflvng biếaqrjt, tiểosgfu tửjscfuxily quảrghi thậxndlt vôyflvdeqing may mắonnwn, hắonnwn chưczyta từvbning tớmkori nơolili nàuxily, lảrghim sao biếaqrjt đpzpkưczytvjdyc nơolili đpzpkófjkwfjkw nguy hiểosgfm?

Hổewcv Ngũyflvfjkwi:

- Ta nghe nófjkwi cófjkw mộxtdjt ínnuvt ngưczytwunxi trờwunxi sanh cảrghim giáigsjc đpzpkrqcsc biệheujt nhạfdewy cảrghim, tiểosgfu tửjscfuxily cófjkw lẽiylbyflvng làuxil nhưczyt vậxndly.

deqing Lưczytơolilng cựdnpsc kỳorjy áigsjo nãlueuo:

- Lãlueuo Đosgffdewi, chúheujng ta làuxilm sao bâddrey giờwunx?

Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun cófjkw chúheujt bấgftxt đpzpkonnwc dĩxndlfjkwi:

- Cògajxn làuxilm sao nữtfyra, cứigsj đpzpki theo hắonnwn nófjkwi. Hắonnwn đpzpkãlueufjkwi nhưczyt vậxndly, nếaqrju chúheujng ta cògajxn đpzpki thẳheuhng nhưczyt trưczytmkorc, lỡjscf xảrghiy ra chuyệheujn gìmkor, tiểosgfu tửjscfuxily sẽiylbfjkw cớmkorigsjn tráigsjch chúheujng ta.

Hai têigsjn thủheuh hạfdew gậxndlt đpzpkecdgu, ba ngưczytwunxi cùdeqing nhau quay trởzjqh lạfdewi.

Phínnuva sau hai khốxekui đpzpkáigsj ngầecdgm nhưczyt hai cáigsjnh cửjscfa kia, cófjkw mộxtdjt con Sa Nham Cựdnps Khâddreu đpzpkang nấgftxp. Sa Nham Cựdnps Khâddreu làuxil mộxtdjt loàuxili hung thúheujyflvdeqing hung dữtfyr thưczytwunxng gặrqcsp ởzjqh Thầecdgn Hoang hảrghii, lúheujc nófjkw đpzpkxtdjng, thâddren cófjkw thểosgfuxili tớmkori năqsmbm trưczytvjdyng, to mộxtdjt trưczytvjdyng, miệheujng đpzpkecdgy răqsmbng nhọxndln, làuxil quáigsji vậxndlt khổewcvng lồveilyflvdeqing kinh khủheuhng. Nhưczytng trêigsjn thựdnpsc tếaqrj, loạfdewi hung thúheujuxily cũyflvng khôyflvng thínnuvch ăqsmbn thịzdwjt Yêigsju tộxtdjc. Cho dùdeqifjkwigsju tộxtdjc hay Báigsjn Yêigsju tộxtdjc tiếaqrjn vàuxilo lãlueunh đpzpkzdwja củheuha nófjkw, cũyflvng chỉgftxuxilo théveilt mộxtdjt phen, đpzpkuổewcvi đpzpki màuxil thôyflvi.

mkor vậxndly bọxndln Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun mớmkori nghĩxndl tớmkori chuyệheujn lợvjdyi dụheuhng con Sa Nham Cựdnps Khâddreu nàuxily hùdeqi dọxndla ba ngưczytwunxi Vũyflv La. Thậxndlt khôyflvng ngờwunx quỷnzdv thầecdgn xui khiếaqrjn thếaqrjuxilo, Vũyflv La lạfdewi đpzpkògajxi đpzpki vògajxng tráigsjnh nơolili đpzpkófjkw. Chuyệheujn nàuxily khiếaqrjn cho bọxndln Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun khôyflvng dáigsjm lỗheujlueung, vìmkor nhữtfyrng thứigsj kia nguy hiểosgfm cófjkw thểosgf mấgftxt mạfdewng, làuxilm khôyflvng khéveilo, bọxndln họxndlyflvng phảrghii hiếaqrjn dâddreng mạfdewng mìmkornh.

Sau khi cảrghi bọxndln vôyflvdeqing cẩorjyn thậxndln đpzpki thêigsjm vàuxili chụheuhc dặrqcsm, rốxekut cụheuhc đpzpki tớmkori mộxtdjt bờwunx biểosgfn sófjkwng cuộxtdjn mãlueunh liệheujt. Phínnuva trưczytmkorc mọxndli ngưczytwunxi cófjkw mộxtdjt váigsjch đpzpkáigsj khổewcvng lồveil, cao năqsmbm trăqsmbm trưczytvjdyng, bêigsjn dưczytmkori giăqsmbng đpzpkecdgy đpzpkáigsj ngầecdgm, sófjkwng biểosgfn cuồveilng bạfdewo đpzpkáigsjnh vàuxilo khôyflvng ngớmkort, tạfdewo ra bọxndlt sófjkwng trắonnwng xófjkwa dưczytmkori châddren váigsjch đpzpkáigsj. Sau đpzpkófjkwczytmkorc biểosgfn chàuxily len lỏecdgi trong bãlueui đpzpkáigsj ngầecdgm, chàuxily ngưczytvjdyc trởzjqh ra ngoàuxili biểosgfn.

Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun tỏecdg ra hếaqrjt sứigsjc chuyêigsjn nghiệheujp, lấgftxy tay ra hiệheuju:

- A Đosgffdewi canh gáigsjc, Hùdeqing Lưczytơolilng xuốxekung dưczytmkori.


Miêigsju Nữtfyr A Đosgffdewi nhanh nhẹhcpon trègmxfo lêigsjn mộxtdjt mỏecdgm đpzpkáigsj cao, quan sáigsjt tìmkornh hìmkornh xung quanh.

deqing Lưczytơolilng vôyflvdeqing khỏecdge mạfdewnh tiếaqrjn xuốxekung biểosgfn, ra sau mộxtdjt khốxekui đpzpkáigsj ngầecdgm, đpzpkorjyy mộxtdjt chiếaqrjc thuyềcugmn sắonnwt trởzjqh ra.

Đosgfôyflvng Thổewcv thiếaqrju thốxekun cáigsjc loạfdewi kim loạfdewi hiếaqrjm phụheuhc vụheuh nhu cầecdgu củheuha cáigsjc tu sĩxndl, chỉgftxfjkwuxilng bạfdewc đpzpkveilng sắonnwt phổewcv thôyflvng, thậxndlm chínnuv so ra cògajxn nhiềcugmu hơoliln Trung Châddreu.

Thuyềcugmn sắonnwt nàuxily dàuxili ba trưczytvjdyng, rộxtdjng mộxtdjt trưczytvjdyng, mọxndli ngưczytwunxi ngồveili lêigsjn hếaqrjt mộxtdjt lưczytvjdyt cũyflvng cófjkw vẻfjkw khófjkw khăqsmbn. Vũyflv La cófjkw vẻfjkw bấgftxt ngờwunx, lêigsjn tiếaqrjng hỏecdgi:

- Chỉgftx nhờwunxuxilo mộxtdjt con thuyềcugmn nhỏecdg nhưczyt vậxndly, cófjkw thểosgf ra Thầecdgn Hoang hảrghii đpzpkưczytvjdyc sao?

Hổewcv Ngũyflv tứigsjc giậxndln nófjkwi:

- Chỉgftx cầecdgn cófjkw thểosgf ngồveili làuxil đpzpkưczytvjdyc, bấgftxt kểosgf ngưczytơolili dùdeqing thuyềcugmn to cỡjscfuxilo, chỉgftx cầecdgn bịzdwjigsjn Yêigsju tộxtdjc pháigsjt hiệheujn, chúheujng sẽiylb lậxndlp tứigsjc đpzpkáigsjnh chìmkorm. Thuyềcugmn nhỏecdg mụheuhc tiêigsju nhỏecdg, sẽiylbfjkw lợvjdyi cho việheujc che giấgftxu hàuxilnh tung.

yflv La lắonnwc đpzpkecdgu, khôyflvng nófjkwi thêigsjm lờwunxi nàuxilo nữtfyra.

Mọxndli ngưczytwunxi lêigsjn thuyềcugmn, Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun vẫrmqty tay vớmkori Miêigsju Nữtfyr A Đosgffdewi, nàuxilng nhanh nhẹhcpon lăqsmbng khôyflvng nhảrghiy từvbni mỏecdgm đpzpkáigsjolili thẳheuhng vàuxilo mũyflvi thuyềcugmn. Mũyflvi thuyềcugmn chỉgftxolili chìmkorm nhẹhcpo mộxtdjt chúheujt, Hùdeqing Lưczytơolilng phínnuva sau dùdeqing chègmxfo chốxekung vàuxilo đpzpkáigsj ngầecdgm đpzpkorjyy mạfdewnh, lậxndlp tứigsjc thuyềcugmn sắonnwt vữtfyrng vàuxilng tiếaqrjn ra.

Đosgfàuxilo màuxil bọxndln Vũyflv La muốxekun tớmkori, trong mắonnwt ngưczytwunxi ngoàuxili chỉgftxuxil mộxtdjt đpzpkàuxilo nhỏecdgyflv danh. Chỉgftxfjkw ngưczytwunxi nhưczyt Nhan lãlueuo mớmkori biếaqrjt, đpzpkàuxilo nọxndlfjkw mộxtdjt cáigsji têigsjn lừvbning lẫrmqty làuxil Nộxtdj Long đpzpkàuxilo.

Nộxtdj Long đpzpkrghio trong truyềcugmn thuyếaqrjt Yêigsju tộxtdjc cófjkw tiếaqrjng tăqsmbm lùdeqing lẫrmqty, chínnuvnh làuxil đpzpkfdewo tràuxilng cũyflva Đosgffdewi Tháigsjnh Yêigsju tộxtdjc Thấgftxt Thủheuh Giao Long Hồveilng Pháigsjuxili. Chi bấgftxt quáigsjuxili vạfdewn năqsmbm qua, đpzpkáigsjm Yêigsju tộxtdjc cũyflvng cho làuxil Hồveilng Pháigsj Hảrghii đpzpkãlueu chếaqrjt trong Hồveilng Hoang đpzpkfdewi chiếaqrjn, cho nêigsjn càuxilng khôyflvng ai biếaqrjt vịzdwj trínnuv củheuha Nộxtdj Long đpzpkrghio ởzjqh đpzpkâddreu.

heujc trưczytmkorc bọxndln Đosgfao Lụheuhc Nhăqsmbn từvbning mấgftxy lầecdgn đpzpki naang qua Nộxtdj Long đpzpkrghio, bấgftxt quáigsj cho tớmkori bâddrey giờwunx chưczyta từvbning lêigsjn đpzpkófjkw. Hồveilng Pháigsj Hảrghii khôyflvng thínnuvch bịzdwj quấgftxy rầecdgy, cho nêigsjn cũyflvng nuôyflvi khôyflvng ínnuvt hung thúheujdeqing mạfdewnh xung quanh đpzpkrghio đpzpkếaqrj giữtfyr nhàuxil.

Trêigsjn đpzpkrghio ấgftxy lạfdewi khôyflvng cófjkw thứigsjmkor đpzpkáigsjng đpzpkosgf mạfdewo hiểosgfm, khôyflvng riêigsjng gìmkor đpzpkáigsjm thợvjdyqsmbn Báigsjn Yêigsju tộxtdjc nhưczyt Đosgfao Lụheuhc Nhăqsmbn, cho dùdeqiuxiligsjn Yêigsju tộxtdjc trong Thầecdgn Hoang hảrghii cũyflvng khôyflvng cófjkwddrey ngưczytwunxi muốxekun tớmkori gầecdgn hògajxn đpzpkrghio nàuxily.

uxil chi cófjkw nhữtfyrng nhâddren vậxndlt tốxekui cao củheuha Báigsjn Yêigsju tộxtdjc mớmkori biếaqrjt đpzpkưczytvjdyc chỗheuj đpzpkáigsjng sợvjdyyflva hògajxn đpzpkàuxilo nàuxily.

uxilnh trìmkornh trêigsjn biểosgfn hếaqrjt sứigsjc nhàuxilm cháigsjn, Hùdeqing Lưczytong vàuxil Hồveil Ngũyflv mạfdewnh mẽiylbyflvdeqing chègmxfo thuyềcugmn khôyflvng nahi, đpzpkưczyta thuyềcugmn nhỏecdg tiếaqrjn tớmkori phăqsmbng phăqsmbng giữtfyra sófjkwng biểosgfn dậxndlp dồveiln.

Đosgfôyflvi mấgftxt xinh đpzpkhcpop củheuha Miêigsju Nữtfyr A Đosgffdewi thinh thoáigsjng lạfdewi lưczytmkort nhìmkorn Vũyflv La từvbni trêigsjn xuốxekung dưczytmkori mộxtdjt lưczytvjdyt. Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun thấgftxy vậxndly bấgftxt mãlueun, nhínnuvch tớmkori gầecdgn nàuxilng khẽiylbfjkwi:

- Chỗheuj dựdnpsa củheuha tiểosgfu tửjscf kia ấgftxt làuxil khôyflvng nhôyflv, nếaqrju muộxtdji chi muốxekun qua đpzpkưczytwunxng mộxtdjt chuyếaqrjn, vậxndly khôyflvng thàuxilnh vấgftxn đpzpkcugm, nếaqrju cófjkw suy nghĩxndl kháigsjc, ta khuyêigsjn muộxtdji hãlueuy sớmkorm dẹhcpop đpzpki. Thiếaqrju gia Thầecdgn Trùdeqing nhưczyt vậxndly, khôyflvng thểosgfuxilo cưczytmkori nữtfyr nhâddren cófjkw lai lịzdwjch nhưczyt muộxtdji.

Miêigsju Nữtfyr A Đosgffdewi tògajx ra buồveiln bãlueu, nhẹhcpo nhàuxilng lắonnwc đpzpkecdgu:

- Muộxtdji tựdnps biếaqrjt phậxndln minh.

igsju tộxtdjc hùdeqing mạfdewnh thàuxilnh lậxndlp Thầecdgn Trùdeqing, Yêigsju tộxtdjc cófjkw thựdnpsc lựdnpsc hoặrqcsc xuấgftxt thâddren tốxekut dựdnpsa dẫrmqtm vàuxilo Thầecdgn Trùdeqing.

Nhữtfyrng Yêigsju tộxtdjc nhưczyt Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun, Miêigsju Nữtfyr A Đosgffdewi khôyflvng cófjkw xuấgftxt thâddren tốxekut, bảrghin thâddren thựdnpsc lựdnpsc lạfdewi khôyflvng thểosgf coi làuxil siêigsju quầecdgn bạfdewt tụheuhy, cũyflvng chi cófjkw thểosgf phiêigsju bạfdewt khắonnwp Đosgfôyflvng Thổewcv, khôyflvng cófjkw chỗheujzjqh cốxeku đpzpkzdwjnh.

Trừvbni phi làuxilczytwunxng giảrghi giốxekung nhưczytyflv La, khôyflvng Thầecdgn Trúheujng nàuxilo muốxekun chiêigsju mộxtdjigsju tộxtdjc phiêigsju bạfdewt lưczytu lãlueung.

Mặrqcsc dùdeqi so ra Yêigsju tộxtdjc phófjkwng khoáigsjng hàuxilo sàuxilng hem Nhâddren tộxtdjc, nhtma hếaqrjt sứigsjc bàuxili ngoạfdewi, thưczytwunxng làuxil cựdnpsc kỳorjy đpzpkcugm phògajxng đpzpkxekui vớmkori naưczytwunxi khôyflvng rõzdwj lai lịzdwjch.

Nếaqrju nhưczyt khôyflvng phàuxili vừvbnia gặrqcsp mậxndlt lầecdgn đpzpkecdgu tiêigsjn, Vũyflv La đpzpkãlueu giúheujp Kỳorjy Nguyêigsjn đpzpkáigsjnh bạfdewi Cung Thậxndlp Nhịzdwj, cứigsju mạfdewng y, sau lạfdewi đpzpkáigsjnh bạfdewi Cung Đosgfxtdjng, cứigsju rấgftxt nhiềcugmu chiếaqrjn sĩxndl Mộxtdjc Thầecdgn Trúheujng, hãlueun cũyflvng khôyflvng théveil đpzpkưczytvjdyc Mộxtdjc Thầecdgn Trúheujng tiếaqrjp nhậxndln nhanh nhưczyt vậxndly, thờwunxi gian thửjscf tháigsjch màuxil Đosgffdewi Tếaqrj Ti vàuxil Kỳorjy Hằmicpng dàuxilnh cho hắonnwn ấgftxt sẽiylbddreu hon.

zlan Đosgfôyflvng Thổewcv, Yêigsju tộxtdjc phiêigsju bạfdewt cófjkw đpzpkzdwja vịzdwj rấgftxt thấgftxp, dùdeqiuxil đpzpkheuj tửjscf Thầecdgn Trũyflvng thôyflvng thưczytwunxng cũyflvng xem thưczytwunxng bọxndln họxndl, khôyflvng muốxekun kếaqrjt thôyflvng gia cùdeqing Yêigsju tộxtdjc phiêigsju bạfdewt.

uxil bọxndln Vũyflv La dễddreuxilng lấgftxy ra hai khốxekui quặrqcsng ôyflv Thiếaqrjt nhưczyt vậxndly, nhìmkorn qua đpzpkãlueu biếaqrjt làuxil thiếaqrju gia củheuha Thầecdgn Trũyflvng cao cấgftxp. Miêigsju Nữtfyr A Đosgffdewi biếaqrjt rõzdwj chuyệheujn nàuxily, lògajxng thầecdgm thốxekun thứigsjc. Ngưczytwunxi nhưczyt vậxndly quảrghi thậxndlt làuxilmkornh khôyflvng thểosgf vớmkori tớmkori...

Miêigsju Nữtfyr A Đosgffdewi cògajxn đpzpkang thấgftxt thầecdgn, thìmkornh lìmkornh thuyềcugmn nhôyflv vấgftxp mạfdewnh mộxtdjt cáigsji, nàuxilng đpzpkang ngồveili ỡjscfveilp thuyềcugmn khôyflvng tựdnps chủheuh đpzpkưczytvjdyc vãlueung ra ngoàuxili.

Mấgftxt thấgftxy nàuxilng sắonnwp sửjscfa roi xuốxekung biểosgfn, nhưczytng đpzpkyflvi nàuxilng nhanh nhẹhcpon mófjkwc vàuxilo mạfdewn thuyềcugmn, cơolil bắonnwp toàuxiln thâddren căqsmbng ra giốxekung nhưczyt mộxtdjt chiếaqrjc lògajx xo, mưczytvjdyn chúheujt trợvjdy lựdnpsc củheuha đpzpkyflvi mìmkornh mạfdewnh mẽiylb bậxndlt ngưczytwunxi trởzjqh lạfdewi.

- Cófjkw chuyệheujn gìmkor vậxndly?

Miêigsju Nữtfyr A Đosgffdewi hògajxi.

Sắonnwc mặrqcst cũyflva Hùdeqing Lưczytơolilng vàuxil Hổewcv Ngũyflv đpzpkang chègmxfo thuyềcugmn trởzjqhigsjn hếaqrjt sứigsjc khófjkw coi:

- Khôyflvng hiểosgfu vìmkor sao nơolili nàuxily lạfdewi cófjkw mạfdewch nưczytmkorc ngầecdgm, vốxekun đpzpkoạfdewn nàuxily phảrghii tớmkori chỗheujigsjn tĩxndlnh nhấgftxt cũyflva vùdeqing biếaqrjn nàuxily mớmkori phảrghii...

Thầecdgn sắonnwc Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun cũyflvng tògajx ra ngưczytng trọxndlng, cúheuji đpzpkecdgu nhìmkorn qua mạfdewn thuyềcugmn thậxndlt cẳheuhn thậxndln. Đosgfáigsjng tiếaqrjc mặrqcst biểosgfn hỗheujn loạfdewn vôyflvdeqing, khôyflvng thểosgf nhìmkorn thấgftxy đpzpkưczytvjdyc gìmkor.

Mộxtdjt lúheujc lâddreu sau, Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun mớmkori quay lạfdewi, trịzdwjnh trọxndlng nófjkwi vớmkori ba ngưczytwunxi Vũyflv La:

- Khôyflvng phàuxili làuxil ta hùdeqi dọxndla cáigsjc ngưczytơolili, nơolili nàuxily đpzpkãlueuuxil Thầecdgn Hoang hàuxili, chi cầecdgn mộxtdjt sai lầecdgm nho nhỏecdgyflvng đpzpkùdeqi đpzpkosgf chôyflvn vùdeqii cảrghi thuyềcugmn chúheujng ta. Cáigsjc ngưczytơolili nhấgftxt đpzpkzdwjnh phảrghii nghe ta, ngàuxiln vạfdewn lầecdgn khôyflvng nêigsjn tựdnps tiệheujn hàuxilnh đpzpkxtdjng.

Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun lạfdewi nófjkwi vớmkori thủheuh hạfdew củheuha mìmkornh:

- Tấgftxt cảrghi cẩorjyn thậxndln đpzpkcugm phògajxng!

deqing Lưczytơolilng vàuxil Hổewcv Ngũyflv liếaqrjc nhìmkorn Vũyflv La:

- Chúheujng ta biếaqrjt đpzpkzdwja vịzdwj củheuha ngưczytơolili cao hơoliln chúheujng ta, nhưczytna bâddrey giờwunx thậxndlt sựdnps khôyflvng phảrghii làuxilheujc tứigsjc giậxndln. Ngưczytơolili đpzpkùdeqing làuxilm xảrghiy ra tìmkornh huốxekung kháigsjc thưczytwunxng, chúheujng ta nhấgftxt đpzpkzdwjnh bảrghio vệheuj ngưczytơolili, nhưczytng ngưczytơolili khôyflvng đpzpkưczytvjdyc làuxilm liêigsjn lụheuhy chúheujng ta.

yflv La chi im lặrqcsng, lấgftxc đpzpkecdgu khôyflvng nófjkwi.

Nhan Chi Vi bêigsjn cạfdewnh cưczytwunxi nhẫrmqtn nhịzdwjn, cũyflvng khôyflvng nófjkwi gìmkor.

Thuyềcugmn sấgftxt vẫrmqtn đpzpki tớmkori trêigsjn mậxndlt biểosgfn, chi cògajxn cáigsjch Nộxtdj Long đpzpkàuxilo vàuxili chụheuhc dặrqcsm. Chi cầecdgn bọxndln họxndl nhínnuvch tớmkori gầecdgn Nộxtdj Long đpzpkrghio chừvbning năqsmbm dặrqcsm, bọxndln Vũyflv La cófjkw thêigsj bay lêigsjn khôyflvng, phi hàuxilnh vàuxilo Nộxtdj Long đpzpkrghio. Khoáigsjng cáigsjch ngắonnwn nhưczyt vậxndly đpzpkxekui vớmkori tu sĩxndlfjkw thêigsjfjkwi làuxil nháigsjy mấgftxt đpzpkãlueu tớmkori, dùdeqiigsjn Yêigsju tộxtdjc cófjkw xuấgftxt hiệheujn cũyflvng khôyflvng kịzdwjp ngăqsmbn càuxiln.

uxil nhữtfyrng hung thúheuj bảrghio vệheuj trêigsjn Nộxtdj Long đpzpkàuxilo quáigsj nửjscfa đpzpkcugmu ỡjscf trêigsjn bờwunx biểosgfn, khôyflvng xâddrem nhậxndlp xuốxekung biểosgfn quáigsj xa.

Thuyềcugmn đpzpki thêigsjm vềcugm phínnuva trưczytmkorc vàuxili dặrqcsm nữtfyra, thìmkornh lìmkornh xa xa trêigsjn mặrqcst biểosgfn xuấgftxt hiệheujn nhiềcugmu đpzpkiểosgfm đpzpken nhògajx. Bao gồveilm cảrghi Miêigsju Nữtfyr A Đosgffdewi, sắonnwc mặrqcst củheuha tấgftxt cảrghi mọxndli ngưczytwunxi chợvjdyt trởzjqhigsjn trắonnwng bệheujch. Ngay cảrghi hai Yêigsju tộxtdjc cưczytwunxng tráigsjng Hùdeqing Lưczytơolilng vàuxil Hốxeku Ngũyflv, thâddren thếaqrjyflvng phảrghii run rẩorjyy.

Nhan Chi Vi thấgftxy vậxndly bìmkornh tĩxndlnh hògajxi:

- Cófjkw chuyệheujn àuxil vậxndly?

Miêigsju Nữtfyr A Đosgffdewi nỡjscf mộxtdjt nụheuhczytwunxi buồveiln bãlueu:

- Mỗheuji mộxtdjt thợvjdyqsmbn xôyflvng pha trêigsjn Thầecdgn Hoang hàuxili đpzpkcugmu biếaqrjt sớmkorm muộxtdjn gìmkor minh cũyflvng sẽiylbfjkw ngàuxily nàuxily, chi bấgftxt quáigsj tớmkori sớmkorm hay muộxtdjn màuxil thôyflvi.

Hai tay Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun đpzpkxndlt trêigsjn mạfdewn thuyềcugmn, chuẩorjyn bịzdwj sẵorjyn sàuxilng, vẻfjkw mặrqcst y vôyflvdeqing tuyệheujt vọxndlng:

- Làuxil ta làuxilm liêigsjn lụheuhy tớmkori mọxndli naưczytwunxi, lẽiylb ra khôyflvng nêigsjn tiếaqrjp nhậxndln chuyếaqrjn làuxilm ăqsmbn nàuxily. Ta đpzpkãlueu biếaqrjt chuyệheujn nhẹhcpo nhàuxilng nhưczyt vậxndly, naưczytvjdyc lạfdewi rấgftxt dễddre xảrghiy ra chuyệheujn.

Giọxndlng Hùdeqing Lưczytơolilng Ồgetym Ồgetym:

- Lãlueuo Đosgffdewi, khôyflvng thểosgf tráigsjch huynh đpzpkưczytvjdyc, ai lạfdewi khôyflvng muốxekun làuxilm ăqsmbn kiếaqrjm cháigsjc chúheujt đpzpkinh? Huynh cũyflvng chớmkor nhụheuht chínnuv, chúheujng ta liềcugmu mạfdewng cùdeqing bọxndln chúheujng, nófjkwi khôyflvng chừvbning cògajxn cófjkwolil hộxtdji...

Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun cưczytwunxi thảrghim, chi tay ra xa. Mớmkori vừvbnia rồveili chi cófjkwczytwunxi mấgftxy đpzpkiểosgfm đpzpken, hiệheujn tạfdewi

đpzpkãlueu nhanh chófjkwng trởzjqhigsjn rấgftxt nhiềcugmu, hai ngưczytwunxi nófjkwi mớmkori vàuxili câddreu, sốxeku đpzpkiểosgfm đpzpken đpzpkãlueufjkw hon trăqsmbm.

deqing Lưczytong lậxndlp tứigsjc nhụheuht chínnuv:

- Làuxil... làuxil đpzpkfdewi bộxtdj lạfdewc...

Đosgfiểosgfm đpzpken trêigsjn mậxndlt biểosgfn càuxilng ngàuxily càuxilng nhiềcugmu, từvbni xa nhìmkorn lạfdewi chi chínnuvt dàuxily đpzpkrqcsc, cófjkw khuynh hưczytmkorng muốxekun chiếaqrjm trọxndln mậxndlt biểosgfn.

igsjn Yêigsju tộxtdjc làuxil bộxtdj lạfdewc quầecdgn cưczyt, cófjkw đpzpkfdewi bộxtdj lạfdewc, cófjkw tiểosgfu bộxtdj lạfdewc. Nếaqrju gậxndlp phảrghii tiểosgfu bộxtdj lạfdewc chi cófjkwuxili chụheuhc hoặrqcsc vàuxili trăqsmbm ngưczytwunxi, vậxndly cògajxn cófjkwolil hộxtdji liềcugmu mạfdewng. Nhưczytna nếaqrju gặrqcsp phảrghii đpzpkfdewi bộxtdj lạfdewc cófjkwuxilng ngàuxiln hàuxilng vạfdewn ngưczytwunxi, vậxndly chi cófjkw mộxtdjt con đpzpkưczytwunxng chếaqrjt.

olili nàuxily chínnuvnh làuxil Thầecdgn Hoang hảrghii, bọxndln họxndl rờwunxi xa bờwunx biểosgfn đpzpkãlueuuxilng chụheuhc dậxndlm, tuyệheujt đpzpkxekui khôyflvng thểosgf chạfdewy trởzjqh vềcugm. Nếaqrju quyếaqrjt đpzpkzdwjnh quay vềcugm, đpzpkvbning nófjkwi cófjkw thểosgf chạfdewy ra khỏecdgi Thầecdgn Hoang hàuxili hay khôyflvng, bêigsjn trong vùdeqing chiếaqrjn sựdnps trăqsmbm dặrqcsm cófjkw rấgftxt nhiềcugmu chiếaqrjn sĩxndligsjn Yêigsju tộxtdjc hùdeqing mạfdewnh đpzpkófjkwng ỡjscf đpzpkófjkw, cófjkw thểosgf giếaqrjt chếaqrjt bọxndln họxndl dễddreuxilng nhưczyt bỡjscfn.

Nhữtfyrng đpzpkiểosgfm đpzpken chi chínnuvt kia càuxilng ngàuxily càuxilng gầecdgn, sốxekuczytvjdyng càuxilng ngàuxily càuxilng nhiềcugmu, ưczytmkorc tínnuvnh sơolilolilyflvng phảrghii cófjkw chừvbning hơoliln vạfdewn.

Mộxtdjt têigsjn thợvjdyqsmbn khôyflvng nhịzdwjn đpzpkưczytvjdyc trưczytmkorc áigsjp lựdnpsc nặrqcsng nềcugm, ngồveili phệheujt dưczytmkori thuyềcugmn gàuxilo khófjkwc:

- Ta khôyflvng muốxekun chếaqrjt, khôyflvng muốxekun chếaqrjt...

Đosgfao Lụheuhc Nhãlueun túheujm cồveil y dựdnpsng dậxndly, mắonnwt đpzpkecdg ngầecdgu quáigsjt lớmkorn:

- Con bàuxilfjkw, đpzpkigsjng dậxndly cho ta, dùdeqi chếaqrjt cũyflvng phảrghii chếaqrjt sao cho đpzpkáigsjng mậxndlt nam nhâddren!

Trêigsjn mậxndlt biểosgfn cựdnpsc kỳorjy quỷnzdv dịzdwj, hon vạfdewn đpzpkiểosgfm đpzpken kia chi chínnuvt trôyflvi tớmkori, nhung lặrqcsng yêigsjn khôyflvng mộxtdjt tiếaqrjng đpzpkxtdjng, mộxtdjt màuxilnh tĩxndlnh mịzdwjch.

yflv La thấgftxy bảrghiy têigsjn thợvjdyqsmbn sắonnwp sửjscfa sụheuhp đpzpkewcv, nhẹhcpo nhàuxilng cưczytwunxi mộxtdjt tiếaqrjng nófjkwi:

- Cáigsjc ngưczytơolili bi quan nhưczyt vậxndly làuxilm gìmkor, chúheujng ta chưczyta chắonnwc sẽiylb chếaqrjt kia màuxil?

heujc nàuxily khôyflvng cògajxn ai cófjkw thểosgf đpzpkègmxfveiln tìmkornh cảrghim củheuha mìmkornh, Hùdeqing Lưczytơolilng nhảrghiy dựdnpsng lêigsjn gầecdgm théveilt:

- Câddrem miệheujng cho ta, đpzpkveil con heo kia! ngưczytơolili cófjkw biếaqrjt chiếaqrjn sĩxndligsjn Yêigsju tộxtdjc hùdeqing mạfdewnh tớmkori mứigsjc nàuxilo khôyflvng, hơoliln vạfdewn chiếaqrjn sĩxndligsjn Yêigsju tộxtdjc kia, cho dùdeqiuxil Hổewcvigsjo chiếaqrjn sĩxndl cao quýnglnyflva Thầecdgn Trùdeqing cáigsjc ngưczytơolili tớmkori đpzpkâddrey, cũyflvng phảrghii chôyflvn xưczytơolilng Thầecdgn Hoang hảrghii! Nựdnpsc cưczytwunxi ngưczytơolili cògajxn khôyflvng biếaqrjt sốxekung chếaqrjt, cófjkw thểosgfczytwunxi đpzpkưczytvjdyc!

Bảrghiy têigsjn thợvjdyqsmbn hung hăqsmbng nhìmkorn chằmicpm chằmicpm Vũyflv La, nếaqrju nhưczyt khôyflvng phảrghii vìmkor ba ngưczytwunxi nàuxily, làuxilm sao mìmkornh rơolili vàuxilo tìmkornh cảrghinh nhưczyt vậxndly...

Miêigsju Nữtfyr A Đosgffdewi cưczytwunxi khổewcv mộxtdjt tiếaqrjng:

- Cáigsjc naưczytơolili sao phảrghii khổewcv vậxndly chứigsj, nếaqrju đpzpkãlueuuxil nhưczyt vậxndly, đpzpkvjdyi láigsjt nữtfyra bọxndln họxndlyflvng phảrghii bồveili táigsjng chúheujng ta. Khôyflvng cầecdgn biếaqrjt xuấgftxt thâddren hắonnwn cao thấgftxp thếaqrjuxilo, thâddren phậxndln cao quýngln tớmkori mứigsjc nàuxilo, cũyflvng làuxil mồveili ngon trong miệheujng Yêigsju tộxtdjc nhưczyt chúheujng ta màuxil thôyflvi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.