mttd La vẫcworn cảgfpfm thấygwpy bêahjqn trong nụhwybjpejudksi củwmnva Nhan lãifgho ẳyqvcn chứdrtoa ýmttdwbxxu xa, cóxlfo cảgfpfm giáygwpc nhưjpejyqvcnh bịfpai chơqmpqi khăynkom nhưjpejng khôwqtwng biếahjqt vìyqvcmttd do gìyqvc.

Vịfpaiifgho bằmmaeng hữqmpqu củwmnva Nhan lãifgho ởyqvc trêahjqn mộkizbt đwizeàbgxeo nhỏihgp ngoàbgxei Thầmgabn Hoang hảgfpfi, phíexdva Đwizeôwqtwng Đwizeôwqtwng Thổynko.

Tuy rằmmaeng đwizeàbgxeo nàbgxey chỉjxnyygwpch xa bờudks biểqmpqn hơqmpqn trăynkom dặynkom, nhưjpejng Thầmgabn Hoang hảgfpfi làbgxe đwizefpaia bàbgxen củwmnva Báygwpn Yêahjqu tộkizbc, màbgxeygwpn Yêahjqu tộkizbc cùctrhng Yêahjqu tộkizbc vốwizen khôwqtwng đwizekizbi chung trờudksi. Âlmmfn oáygwpn giữqmpqa hai tộkizbc bắanovt đwizemgabu từafor khi nàbgxeo, khôwqtwng ai biếahjqt. Yêahjqu tộkizbc bắanovt nữqmpq nhâwbxxn Báygwpn Yêahjqu tộkizbc vềxhfrbgxem nữqmpqwqtw, nhìyqvcn qua tàbgxen nhẫcworn thậvlpft, nhưjpejng Báygwpn Yêahjqu tộkizbc bắanovt đwizeưjpejudcjc Yêahjqu tộkizbc cũmttdng kéwfsho cảgfpf bộkizb tộkizbc củwmnva mìyqvcnh tớwlzxi, mỗhwgri ngưjpejudksi mộkizbt miếahjqng ăynkon tưjpejơqmpqi ngay tạnjpii chỗhwgr. Ai cưjpejwlzxp đwizeưjpejudcjc yêahjqu đwizean, sẽkvrz đwizeưjpejudcjc xem làbgxe ngưjpejudksi may mắanovn trong tộkizbc, trong kỳlhlv giao phốwizei sau sẽkvrz đwizeưjpejudcjc nhiềxhfru nữqmpq nhâwbxxn Báygwpn Yêahjqu tộkizbc ưjpeju áygwpi hơqmpqn.

Quan hệudks giữqmpqa hai tộkizbc căynkong thẳyqvcng nhưjpej vậvlpfy, nhưjpejng vịfpaiifgho bằmmaeng hữqmpqu củwmnva Nhan lãifgho dáygwpm ởyqvc Thầmgabn Hoang hảgfpfi, cóxlfo thểqmpqjpejyqvcng tưjpejudcjng hùctrhng mạnjpinh tớwlzxi mứdrtoc nàbgxeo.

Đwizeếahjqn trăynkom dặynkom bêahjqn bờudks Thầmgabn Hoang hảgfpfi, khôwqtwng thểqmpq phi hàbgxenh đwizeưjpejudcjc nữqmpqa. Nhan Chỉjxny Vi dẫcworn dắanovt hai ngưjpejudksi đwizeáygwpp xuổynkong, giảgfpfi thíexdvch:

- Đwizei tiếahjqp vềxhfr phíexdva trưjpejwlzxc chíexdvnh làbgxectrhng chiếahjqn sựlmmf, làbgxe đwizefpaia giớwlzxi Yêahjqu tộkizbc cùctrhng Báygwpn Yêahjqu tộkizbc chéwfshm giếahjqt lẫcworn nhau, khôwqtwng ai đwizeưjpejudcjc tựlmmf tiệudksn xôwqtwng vàbgxeo.


ygwpn Yêahjqu tộkizbc cũmttdng cóxlfojpejudksng giảgfpfxlfo thểqmpq phi hàbgxenh, nếahjqu xôwqtwng bừafora vàbgxeo vùctrhng chiếahjqn sựlmmf nguy hiểqmpqm kia, quảgfpf thậvlpft làbgxe mộkizbt chuyệudksn khôwqtwng sáygwpng suốwizet chútbizt nàbgxeo.

Trưjpejwlzxc khi tớwlzxi đwizeâwbxxy, Nhan Chỉjxny Vi cũmttdng đwizeãifghxlfo chuẩhjqxn bịfpai, nàbgxeng nhìyqvcn xung quanh, sau đwizeóxlfo chỉjxnybgxeo mộkizbt ngọzoqmn sơqmpqn phong xa xa:

- Chútbizng ta hãifghy tớwlzxi đwizeóxlfo chờudks.

- Yêahjqu tộkizbc hiểqmpqu rõxiub vềxhfr Thầmgabn Hoang hảgfpfi nhấygwpt chíexdvnh làbgxe đwizeáygwpm thợudcjynkon nữqmpq nhâwbxxn Báygwpn Yêahjqu tộkizbc. Hầmgabu nhưjpej mỗhwgri tiểqmpqu đwizekizbi thợudcjynkon đwizexhfru cóxlfo mộkizbt thôwqtwng đwizenjpio bíexdv mậvlpft củwmnva riêahjqng mìyqvcnh, cóxlfo thểqmpqjpejudcjt qua vùctrhng chiếahjqn sựlmmfbgxemgabng ngoàbgxei củwmnva Thầmgabn Hoang hảgfpfi mộkizbt cáygwpch an toàbgxen, khôwqtwng bịfpai ai pháygwpt giáygwpc. Ta sẽkvrz liêahjqn hệudks mộkizbt tiểqmpqu đwizekizbi thợudcjynkon, đwizeưjpeja chútbizng ta vưjpejudcjt qua vùctrhng chiếahjqn sựlmmf, tiếahjqn vàbgxeo Thầmgabn Hoang hảgfpfi.

Nhan Chỉjxny Vi ưjpejwlzxc hẹmwoin vớwlzxi mộkizbt tiểqmpqu đwizekizbi thợudcjynkon chờudksyqvc mộkizbt ngọzoqmn sơqmpqn phong, Vũmttd La lạnjpii cảgfpfm thấygwpy nhưjpej vậvlpfy cóxlfo vẻjxny cẩhjqxn thậvlpfn quáygwp mứdrtoc. Nhưjpejng hắanovn cũmttdng khôwqtwng nhiềxhfru lờudksi, cóxlfo thểqmpqbgxeyqvc Cửkizbu Vĩrpao Bạnjpich Hồzwzm nhấygwpt tộkizbc đwizea mưjpeju tútbizc tríexdv, trờudksi sinh cũmttdng cóxlfoexdvnh cẩhjqxn thậvlpfn.

Đwizeudcji vàbgxei canh giờudks, rốwizet cụhwybc xa xa cuốwizei đwizeưjpejudksng châwbxxn trờudksi cóxlfobgxei Yêahjqu tộkizbc chậvlpfm rãifghi đwizei vềxhfr phíexdva nàbgxey.

tbizc nàbgxey Nhan Chỉjxny Vi lạnjpii mang mặynkot nạnjpibgxeu xanh củwmnva nàbgxeng vàbgxeo, che đwizei dung nhan kinh thếahjqifghi tụhwybc.

Tiểqmpqu đwizekizbi thợudcjynkon nàbgxey chủwmnvng tộkizbc vôwqtwctrhng hỗhwgrn đwizekizbn, cóxlfo tấygwpt cảgfpfbgxey ngưjpejudksi. Kẻjxny cầmgabm đwizemgabu làbgxe mộkizbt háygwpn tửkizbahjqu tộkizbc cóxlfo chiềxhfru cao tưjpejơqmpqng đwizeưjpejơqmpqng Vũmttd La, trêahjqn cổynkoxlfo mộkizbt lớwlzxp lôwqtwng sóxlfoi màbgxeu xáygwpm, dáygwpng ngưjpejudksi cưjpejudksng tráygwpng mạnjpinh mẽkvrz, nhưjpejng khôwqtwng cóxlfo vẻjxny mậvlpfp mạnjpip. Trêahjqn máygwp tráygwpi y cóxlfo mộkizbt vếahjqt sẹmwoio đwizeao, kéwfsho dàbgxei từaforjpejwlzxi mắanovt cho tớwlzxi cổynko, toàbgxen thâwbxxn nhìyqvcn cóxlfo vẻjxnywqtwctrhng rắanovn rỏihgpi màbgxe mạnjpinh mẽkvrz.

ygwpng vóxlfoc củwmnva Vũmttd La trong Nhâwbxxn tộkizbc đwizeãifghbgxe cao, nhưjpejng ởyqvc trong Yêahjqu tộkizbc chỉjxnyxlfo thểqmpq xem nhưjpej trung bìyqvcnh.

Sau lưjpejng háygwpn tửkizbahjqu tộkizbc nàbgxey còmgabn cóxlfo hai Yêahjqu tộkizbc to lớwlzxn, còmgabn cao hơqmpqn y mộkizbt cáygwpi đwizemgabu.

ahjqn bêahjqn tráygwpi cóxlfo nhiềxhfru đwizenjpio hổynkoynkon trêahjqn cáygwpnh tay. Têahjqn bêahjqn phảgfpfi cóxlfo mộkizbt đwizeôwqtwi mắanovt gấygwpu, tóxlfoc đwizeen đwizemgaby đwizemgabu dựlmmfng đwizedrtong nhưjpej kim.

Hai têahjqn Yêahjqu tộkizbc nàbgxey trôwqtwng nhưjpej hai ngọzoqmn nútbizi thịfpait, khiếahjqn cho ngưjpejudksi ta cóxlfo cảgfpfm giáygwpc bịfpai áygwpp bứdrtoc khôwqtwng nhỏihgp.

Bốwizen têahjqn sau cùctrhng, têahjqn nàbgxeo cũmttdng cóxlfowfsht đwizeynkoc sắanovc củwmnva riêahjqng mìyqvcnh. Hiểqmpqn nhiêahjqn nhữqmpqng kẻjxny thưjpejudksng xuyêahjqn ra vàbgxeo mộkizbt đwizefpaia phưjpejơqmpqng nguy hiểqmpqm nhưjpej Thầmgabn Hoang hảgfpfi, toàbgxen làbgxe hạnjping ngưjpejudksi cóxlfo thâwbxxn thủwmnv bấygwpt phàbgxem.


Trong bổynkon têahjqn Yêahjqu tộkizbc phíexdva sau, ngoàbgxei cùctrhng bêahjqn tráygwpi làbgxe mộkizbt nữqmpq nhâwbxxn dáygwpng ngưjpejudksi tẩhjqxm thưjpejwlzxc, câwbxxn đwizeynkoi vôwqtwctrhng, trêahjqn cổynko tay lộkizb ra lớwlzxp da mèmiuko màbgxeu vàbgxeng nhạnjpit.

Sau khi tiểqmpqu đwizekizbi thợudcjynkon nàbgxey đwizei tớwlzxi, háygwpn tửkizbahjqu tộkizbc cầmgabm đwizemgabu cảgfpfnh giáygwpc quan sáygwpt chăynkom chútbiz ba ngưjpejudksi mộkizbt lútbizc, sau đwizeóxlfo mớwlzxi hỏihgpi:

- Phảgfpfi chăynkong cáygwpc vịfpaibgxe do Tăynkong Lụhwybc Bàbgxen giớwlzxi thiệudksu tớwlzxi đwizeâwbxxy?

Nhan Chỉjxny Vi gậvlpft đwizemgabu:

- Đwizeútbizng vậvlpfy.

Sau đwizeóxlfo tiệudksn tay néwfshm ra mộkizbt chiếahjqc tútbizi to, háygwpn tửkizbahjqu tộkizbc kia nhậvlpfn lấygwpy, tay nắanovn nắanovn mộkizbt chútbizt, làbgxe hai khốwizei quặynkong ôwqtw Thiếahjqt to bằmmaeng trứdrtong chim câwbxxu. Y gậvlpft gậvlpft đwizemgabu tỏihgp vẻjxnybgxei lòmgabng:

- Giáygwp cảgfpf họzoqmp lýmttd, thàbgxenh giao.

ygwpn tửkizbahjqu tộkizbc vung tay lêahjqn, ra hiệudksu bàbgxeo ba ngưjpejudksi bọzoqmn Vũmttd La đwizei theo y:

- Ta têahjqn làbgxe Đwizeao Lụhwybc Nhãifghn, hai têahjqn to xáygwpc phíexdva sau mộkizbt têahjqn làbgxectrhng Lưjpejơqmpqng, mộkizbt têahjqn làbgxe Hổynko Ngũmttd, còmgabn cóxlfo Miêahjqu Nữqmpq A Đwizenjpii xinh đwizemwoip nhấygwpt trong tiểqmpqu đwizekizbi ta, têahjqn nàbgxey làbgxe...

Y nhấygwpt nhấygwpt giớwlzxi thiệudksu ngưjpejudksi trong tiểqmpqu đwizekizbi mìyqvcnh, cuốwizei cùctrhng đwizekizbt nhiêahjqn xoay ngưjpejudksi lạnjpii, lạnjpinh lùctrhng nhìyqvcn chằmmaem chằmmaem ba ngưjpejudksi:

- Chútbizng ta thu tiềxhfrn củwmnva cáygwpc ngưjpejơqmpqi, tựlmmf nhiêahjqn sẽkvrz đwizeưjpeja cáygwpc ngưjpejơqmpqi tớwlzxi nơqmpqi cáygwpc ngưjpejơqmpqi muốwizen tớwlzxi. Bấygwpt quáygwp mấygwpt lòmgabng trưjpejwlzxc, đwizeưjpejudcjc lòmgabng sau, ta xin nóxlfoi thẳyqvcng, Thầmgabn Hoang hảgfpfi khôwqtwng phảgfpfi chỗhwgryqvcnh thưjpejudksng, mộkizbt khi rơqmpqi vàbgxeo tay Báygwpn Yêahjqu tộkizbc, kếahjqt quảgfpf sẽkvrz thêahjq thảgfpfm hơqmpqn cáygwpc ngưjpejơqmpqi tưjpejyqvcng tưjpejudcjng rấygwpt nhiềxhfru. Cho nêahjqn cáygwpc ngưjpejơqmpqi phảgfpfi ngoan ngoãifghn nghe lờudksi, ta bàbgxeo cáygwpc ngưjpejơqmpqi đwizei hưjpejwlzxng Đwizeôwqtwng, cáygwpc ngưjpejơqmpqi khôwqtwng thểqmpq đwizei hưjpejwlzxng Tâwbxxy, bằmmaeng khôwqtwng xảgfpfy ra chuyệudksn gìyqvc, ta tuyệudkst đwizewizei sẽkvrz khôwqtwng chútbizt do dựlmmf bỏihgp lạnjpii cáygwpc ngưjpejơqmpqi, tựlmmfyqvcnh chạnjpiy trưjpejwlzxc!

Đwizeao Lụhwybc Nhãifghn liếahjqc nhìyqvcn ba ngưjpejudksi mộkizbt cáygwpi, ưjpejwlzxc chừaforng vìyqvcmttd La làbgxe nam nhâwbxxn duy nhấygwpt, cho nêahjqn y bưjpejwlzxc ra mộkizbt bưjpejwlzxc tớwlzxi trưjpejwlzxc mặynkot Vũmttd La, gầmgabn nhưjpej hai mũmttdi chạnjpim nhau, hai mắanovt sáygwpt nhau, hung hăynkong quáygwpt lớwlzxn:

- Cóxlfo nghe rõxiub chưjpeja?


mttd La cóxlfo chútbizt dởyqvc khóxlfoc dởyqvcjpejudksi, khôwqtwng thểqmpq khôwqtwng lui vềxhfr phíexdva sau mộkizbt bưjpejwlzxc nóxlfoi:

- Đwizeao Lụhwybc Nhãifghn ôwqtwi, ngưjpejơqmpqi cóxlfo thểqmpq chútbiz ýmttd vệudks sinh răynkong miệudksng mộkizbt chútbizt đwizeưjpejudcjc chăynkong, miệudksng ngưjpejơqmpqi thốwizei tớwlzxi mứdrtoc làbgxem cho ta buồzwzmn nôwqtwn.

Đwizeao Lụhwybc Nhãifghn giậvlpfn tíexdvm mặynkot, phíexdva sau Hùctrhng Lưjpejơqmpqng vàbgxe Hổynko Ngũmttd chợudcjt tiếahjqn lêahjqn mộkizbt bưjpejwlzxc, đwizedrtong ởyqvc hai bêahjqn Đwizeao Lụhwybc Nhãifghn, áygwpnh mắanovt bấygwpt thiệudksn nhìyqvcn Vũmttd La chằmmaem chằmmaem.

mttd La cưjpejudksi lạnjpinh mộkizbt tiếahjqng:

- Hay làbgxe đwizeqmpq ta dạnjpiy cho ngưjpejơqmpqi mộkizbt câwbxxu, nhậvlpfn tiềxhfrn củwmnva ngưjpejudksi thìyqvc phảgfpfi tiêahjqu tai giảgfpfi nạnjpin cho ngưjpejudksi. Ngưjpejơqmpqi đwizeãifgh thu tiềxhfrn, vậvlpfy hãifghy ngoan ngoãifghn làbgxem việudksc, đwizeaforng giàbgxe thầmgabn giàbgxe quỷynko trưjpejwlzxc mặynkot gia chủwmnv nữqmpqa.

Đwizeao Lụhwybc Nhãifghn xấygwpu hổynko khôwqtwng thôwqtwi, Hùctrhng Lưjpejơqmpqng đwizeãifgh gầmgabm lêahjqn mộkizbt tiếahjqng đwizefpainh xôwqtwng lêahjqn, bêahjqn cạnjpinh chợudcjt cóxlfo ngưjpejudksi bậvlpft cưjpejudksi:

- Cóxlfoygwpexdvnh, ta thíexdvch ngưjpejudksi nàbgxey. Lãifgho Đwizeao, chútbizng ta đwizeưjpeja bọzoqmn họzoqm đwizei đwizei, hai khốwizei quặynkong ôwqtw Thiếahjqt đwizeóxlfo, cho dùctrh chuyếahjqn nàbgxey khôwqtwng cóxlfo thu hoạnjpich gìyqvc thêahjqm, chútbizng ta cũmttdng khôwqtwng bịfpai thiệudkst thòmgabi.

Miêahjqu Nữqmpq A Đwizenjpii đwizedrtong ra, quan sáygwpt Vũmttd La vớwlzxi vẻjxny hứdrtong thútbiz.

Từafor đwizemgabu đwizeếahjqn cuốwizei, Nhan Chỉjxny Vi khôwqtwng hềxhfr xen vàbgxeo, đwizeôwqtwi mắanovt nàbgxeng thăynkom dòmgabbgxenh đwizekizbng củwmnva nhữqmpqng ngưjpejudksi nàbgxey, lậvlpfp tứdrtoc hiểqmpqu rõxiubbgxeng.

Bọzoqmn Đwizeao Lụhwybc Nhãifghn lăynkon lộkizbn ởyqvc Thầmgabn Hoang hảgfpfi đwizeãifghwbxxu, quảgfpf thậvlpft đwizeãifgh trảgfpfi qua khôwqtwng íexdvt sóxlfong gióxlfo, nhưjpejng so vớwlzxi Vũmttd La vẫcworn còmgabn non nớwlzxt vôwqtwctrhng. Vừafora gặynkop mặynkot đwizeãifghahjqn tiếahjqng dọzoqma ngưjpejudksi, đwizeáygwpng tiếahjqc Vũmttd La chỉjxny liếahjqc mắanovt mộkizbt cáygwpi đwizeãifgh kháygwpm pháygwp ra, khôwqtwng bịfpai y làbgxem cho sợudcjifghi.

Miêahjqu Nữqmpq A Đwizenjpii nọzoqm nhìyqvcn qua nhưjpej đwizeoạnjpit quyềxhfrn thủwmnvifghnh củwmnva Đwizeao Lụhwybc Nhãifghn, trêahjqn thựlmmfc tếahjqbgxe bắanovc thang cho Đwizeao Lụhwybc Nhãifghn hạnjpi đwizeàbgxei, chuyệudksn nàbgxey e rằmmaeng bọzoqmn họzoqm đwizeãifgh thưjpejơqmpqng lưjpejudcjng vớwlzxi nhau từafor trưjpejwlzxc.

Thùctrh lao hai khốwizei quặynkong ôwqtw Thiếahjqt, giốwizeng nhưjpej lờudksi Miêahjqu Nữqmpq A Đwizenjpii nóxlfoi, cho dùctrh chuyếahjqn nàbgxey khôwqtwng kiếahjqm thêahjqm đwizeưjpejudcjc gìyqvcmttdng đwizeãifghxlfo đwizeưjpejudcjc mộkizbt khoảgfpfn. E rằmmaeng trưjpejwlzxc đwizeóxlfo Đwizeao Lụhwybc Nhãifghn đwizeãifghexdvnh toáygwpn kỹnjpibgxeng, nếahjqu uy hiếahjqp khôwqtwng đwizeưjpejudcjc, sẽkvrz ngoan ngoãifghn hộkizb tốwizeng ba ngưjpejudksi đwizei mộkizbt chuyếahjqn. Nhưjpejng nếahjqu cóxlfo thểqmpq uy hiếahjqp mộkizbt chútbizt, làbgxem cho ba ngưjpejudksi ngoan ngoãifghn vâwbxxng lờudksi, vậvlpfy chuyếahjqn đwizei nàbgxey sẽkvrz trởyqvcahjqn thoảgfpfi máygwpi hơqmpqn, nóxlfoi khôwqtwng chừaforng thuậvlpfn tiệudksn trêahjqn đwizeưjpejudksng còmgabn cóxlfo thểqmpq kiếahjqm thêahjqm mộkizbt chútbizt.

bgxe Nhan Chỉjxny Vi cũmttdng đwizeãifgh nhìyqvcn ra, dưjpejudksng nhưjpej Miêahjqu Nữqmpq A Đwizenjpii rấygwpt cóxlfo hứdrtong thútbiz vớwlzxi Vũmttd La.

Chuyệudksn giữqmpqa nam nữqmpqahjqu tộkizbc khôwqtwng nghiêahjqm trọzoqmng nhưjpej Nhâwbxxn tộkizbc, nhấygwpt làbgxe Miêahjqu nữqmpq, Thỏihgp nữqmpq, hai loạnjpii nàbgxey lạnjpii càbgxeng phóxlfong đwizeãifghng. Nhan Chỉjxny Vi khôwqtwng khỏihgpi cưjpejudksi thầmgabm: Nha đwizemgabu ngốwizec, nam nhâwbxxn nàbgxey ngay cảgfpf bảgfpfn cung cũmttdng khôwqtwng dáygwpm chắanovc cóxlfo thểqmpq thu phụhwybc đwizeưjpejudcjc, chỉjxny bằmmaeng vàbgxeo ngưjpejơqmpqi ưjpej... quảgfpfbgxe khôwqtwng biếahjqt tựlmmfjpejudcjng sứdrtoc mìyqvcnh.

Đwizeao Lụhwybc Nhãifghn nhìyqvcn Vũmttd La mộkizbt cáygwpi thậvlpft sâwbxxu, sau đwizeóxlfo quay phắanovt ngưjpejudksi lạnjpii:

- Xuấygwpt pháygwpt!

ctrhng Lưjpejơqmpqng cùctrhng Hổynko Ngũmttd hung hăynkong trừaforng mắanovt nhìyqvcn Vũmttd La mộkizbt cáygwpi, xoay ngưjpejudksi đwizeuổynkoi theo Đwizeao Lụhwybc Nhãifghn. Hổynko Ngũmttdxlfo chútbizt lo lắanovng, thấygwpp giọzoqmng hỏihgpi:

- Đwizenjpii ca, chútbizng ta thậvlpft sựlmmf tiếahjqp nhậvlpfn mốwizei làbgxem ăynkon nàbgxey ưjpej?

Đwizeao Lụhwybc Nhãifghn cóxlfo chútbizt bấygwpt đwizeanovc dĩrpao, buôwqtwng tiếahjqng than dàbgxei, hạnjpi giọzoqmng nóxlfoi:

- Hai khốwizei quặynkong ôwqtw Thiếahjqt đwizeóxlfo, cho dùctrh chútbizng ta bắanovt đwizeưjpejudcjc bàbgxey, táygwpm Báygwpn Yêahjqu nữqmpqwqtwmttdng khôwqtwng báygwpn đwizeưjpejudcjc giáygwp nhưjpej vậvlpfy...

Hổynko Ngũmttd lạnjpii nóxlfoi:

- Nhưjpejng đwizeáygwpm ngưjpejudksi nàbgxey...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.