binq La ho vàaoyoi tiếkipvng:

- Nhưexjhng... nhưexjhng màaoyo... cho dùmsaf ta giao ra cũbinqng bằkykmng vôiify dụknhrng. Chỉpayegcbv Thiêlpmjn Sinh Thầkipvn Ngọmgdkc màaoyo khôiifyng cógcbv Thầkipvn Thúesbr Kỳesbrpwenn, cũbinqng khôiifyng thểjfjk trởvxcy thàaoyonh Thiêlpmjn Mệqkconh Thầkipvn Phùmsaf.

Nhan lãnraro sửgtxqng sốgtxqt, trừukdmng mắhytmt nhìvuppn hắhytmn:

- Vìvupp sao khôiifyng cógcbv Thầkipvn Thúesbr Kỳesbrpwenn?

binq La tỏngss ra xấjvnfu hổjmdx:

- Ta nhấjvnft thờtmlyi nàaoyoy lòhuping hàaoyoo tâpwenm, đrkysãnrar cứlpmju con Kỳesbrpwenn nọmgdk.


Đgcbvâpweny cógcbv lẽjmdxaoyo lầkipvn duy nhấjvnft củnztua Vũbinq La nàaoyoy sinh lòhuping ájvnfy nájvnfy vìvupp đrkysãnrar cứlpmju mộkrfqt sinh mạicqsng.

binq La kểjfjk lạicqsi mọmgdki chuyệqkcon trảqacii qua, Nhan lãnraro hừukdm mộkrfqt tiếkipvng, chòhupim râpwenu run run:

- Bỏngss đrkysi, chuyệqkcon nàaoyoy cũbinqng khôiifyng thểjfjk trájvnfch đrkysưexjhetzqc ngưexjhơcmsni, ta cũbinqng khôiifyng ngờtmly rằkykmng con Kỳesbrpwenn nọmgdk khôiifyng ngu ngốgtxqc, cho dùmsaf ngưexjhơcmsni khôiifyng cứlpmju nógcbv, chắhytmc chắhytmn cuốgtxqi cùmsafng con khốgtxqn nàaoyoy cũbinqng co giòhupi bỏngss chạicqsy.

binq La tỏngss ra bấjvnft đrkyshytmc dĩpech:

- Vậkykmy chúesbrng ta phảqacii làaoyom sao? Hay làaoyo chúesbrng ta thừukdma dịseenp Đgcbvseena Hỏngssa Kim Kỳesbrpwenn ngủnztu say, lấjvnfy chúesbrt májvnfu củnztua nógcbv cho vàaoyoo Thiêlpmjn Sinh Thầkipvn Ngọmgdkc, nógcbvi khôiifyng chừukdmng cũbinqng cógcbv thểjfjk trởvxcy thàaoyonh Thiêlpmjn Mệqkconh Thầkipvn Phùmsaf.

Nhan lãnraro xua tay:

- Đgcbvseena Hỏngssa Kim Kỳesbrpwenn nọmgdk đrkysãnrar đrkysicqsi thưexjhơcmsnng nguyêlpmjn khíccyf, phỏngssng chừukdmng chỉpayegcbvjvnfu tưexjhơcmsni màaoyo khôiifyng còhupin tinh huyếkipvt. Trừukdm phi đrkysem nógcbv ra làaoyom thịseent, lấjvnfy mộkrfqt thâpwenn májvnfu thịseent cùmsafng nguyêlpmjn hồjfjkn hung thúesbrgcbvt vàaoyoo trong Thiêlpmjn Sinh Thầkipvn Ngọmgdkc, bằkykmng khôiifyng chỉpaye sợetzq rấjvnft khógcbvvuppnh thàaoyonh Thiêlpmjn Mệqkconh Thầkipvn Phùmsaf cao cấjvnfp. Nếkipvu muốgtxqn làaoyom cho nhữmsafng ngưexjhtmlyi trêlpmjn Thưexjhetzqng giớbzoxi đrkyskrfqng lòhuping, tốgtxqi thiểjfjku cũbinqng phảqacii đrkysicqst tớbzoxi Thiêlpmjn Mệqkconh Thầkipvn Phùmsaf nhấjvnft phẩkykmm.

binq La quan sájvnft Nhan lãnraro mộkrfqt chúesbrt, cógcbv vẻtmly khôiifyng yêlpmjn:

- Nógcbvi nhưexjh vậkykmy...

Nhan lãnraro thấjvnfy ájvnfnh mắhytmt khôiifyng cógcbvaoyoo ýaujn củnztua Vũbinq La đrkysàaoyoo tớbzoxi đrkysàaoyoo lui trêlpmjn ngưexjhtmlyi mìvuppnh, giậkykmn tíccyfm mặjmdxt nógcbvi:

- Tiểjfjku tửgtxq thốgtxqi ngưexjhơcmsni muốgtxqn gìvupp đrkysâpweny, mộkrfqt thâpwenn tinh huyếkipvt củnztua lãnraro giàaoyo ta tu luyệqkcon vấjvnft vàaoyo lắhytmm mớbzoxi cógcbv đrkysưexjhetzqc, ngưexjhơcmsni dájvnfm cógcbv ýaujn vớbzoxi ta ưexjh?

Dụknhrng tâpwenm củnztua Vũbinq La bịseen phájvnf, hắhytmn cưexjhtmlyi hắhytmc hắhytmc ra vẻtmlyexjhetzqng gạicqso:

- Vậkykmy theo ngàaoyoi, chúesbrng ta phảqacii làaoyom sao?


Nhan lãnraro vuốgtxqt râpwenu củnztua mìvuppnh, lúesbrc nàaoyoy trôiifyng lãnraro khôiifyng cógcbv phong phạicqsm cao thủnztuvupp cảqaci, tinh quang trong mắhytmt bắhytmn ra bổjmdxn phíccyfa, tròhuping mắhytmt đrkysàaoyoo liêlpmjn hồjfjki.

binq La nógcbvi:

- Trưexjhbzoxc kia cógcbv ngưexjhtmlyi từukdmng nógcbvi vớbzoxi ta, lãnraro nhâpwenn gia ngàaoyoi cógcbv bộkrfqjvnfng nhưexjh hiệqkcon tạicqsi, chíccyfnh làaoyo đrkysiềjmdxm bájvnfo đrkysang cógcbv ýaujn xấjvnfu trong đrkyskipvu.

Nhan lãnraro cưexjhtmlyi hắhytmc hắhytmc, vỗaoyo vỗaoyo vai Vũbinq La:

- Tiểjfjku tửgtxq, thu thậkykmp mộkrfqt chúesbrt, ta bàaoyoo nha đrkyskipvu nhàaoyo ta dẫdwnjn ngưexjhơcmsni đrkysi gặjmdxp lãnraro bằkykmng hữmsafu củnztua ta mộkrfqt chuyếkipvn, nhấjvnft đrkysseennh lãnraro sẽjmdxgcbv biệqkcon phájvnfp.

binq La cảqacim thấjvnfy trong chuyệqkcon nàaoyoy cógcbv đrkysiềjmdxu gian trájvnf, nhưexjhng khôiifyng nhìvuppn ra đrkysưexjhetzqc vấjvnfn đrkysjmdxvxcy chỗaoyoaoyoo, thắhytmc thỏngssm bấjvnft an.

Nhan Chỉpaye Vi vẫdwnjn mộkrfqt thâpwenn trưexjhtmlyng quầkipvn màaoyou trắhytmng nhưexjh trưexjhbzoxc, bấjvnft quájvnf lầkipvn nàaoyoy nàaoyong khôiifyng còhupin che mặjmdxt nữmsafa.

Sau khi bỏngss mặjmdxt nạicqs ra, Nhan Chỉpaye Vi đrkysjfjk lộkrfq da thịseent nhưexjh ngọmgdkc nhưexjh tuyếkipvt, vôiifymsafng mịseenn màaoyong, ngũbinq quan hoàaoyon mỹxyxo, tìvuppm khắhytmp toàaoyon thâpwenn cũbinqng khôiifyng thấjvnfy chúesbrt tỳesbr vếkipvt, dưexjhtmlyng nhưexjhaoyong làaoyo mộkrfqt khốgtxqi ngọmgdkc đrkysyicjp hoàaoyon mỹxyxo trờtmlyi sinh.

vupp đrkysãnrar bạicqsi lộkrfq thâpwenn phậkykmn Nhâpwenn tộkrfqc, Vũbinq La cũbinqng khôiifyng che giấjvnfu nữmsafa, Chu Nghiêlpmjn cũbinqng phụknhrc hồjfjki khảqacikytung nghe nógcbvi củnztua mìvuppnh.

Nhan lãnraro cógcbv thểjfjk biếkipvt đrkysưexjhetzqc thâpwenn phậkykmn củnztua Vũbinq La cũbinqng khôiifyng cógcbv chi kỳesbr lạicqs, tia sinh hồjfjkn củnztua

nraro từukdmng xuyêlpmjn qua khôiifyng gian, đrkysicqsi chiếkipvn mộkrfqt trậkykmn vớbzoxi Vũbinq La ởvxcyjvnfch Hoa sơcmsnn, Trung Châpwenu.

Nhan lãnraro làaoyo nhâpwenn vậkykmt đrkysejjeng cấjvnfp thếkipvaoyoo? Vũbinq La gâpweny ra đrkyskrfqng tĩpechnh rấjvnft lớbzoxn ởvxcy Hỏngssa Nham cốgtxqc, ngưexjhtmlyi khájvnfc cho rằkykmng hắhytmn sửgtxq dụknhrng thầkipvn lựwvihc, nhưexjhng Nhan lãnraro chỉpaye cầkipvn liếkipvc mắhytmt qua làaoyogcbv thểjfjk nhìvuppn ra hắhytmn làaoyo Nhâpwenn tộkrfqc. Hơcmsnn nữmsafa lạicqsi cógcbv cảqacim giájvnfc quen thuộkrfqc, cho nêlpmjn Nhan lãnraro lậkykmp tứlpmjc biếkipvt hắhytmn làaoyo ai.

Thậkykmt ra Nhan lãnraro đrkysãnrar tớbzoxi Hỏngssa Nham cốgtxqc muốgtxqn lấjvnfy khốgtxqi Thiêlpmjn Sinh Thầkipvn Ngọmgdkc, nhưexjhng lựwvihc lưexjhetzqng tàaoyo dịseen do vẫdwnjn thạicqsch mang tớbzoxi khiếkipvn cho lãnraro vôiifymsafng kiêlpmjng kịseen, cho nêlpmjn khôiifyng dájvnfm xâpwenm nhậkykmp, chỉpayegcbv thểjfjk quay vềjmdx Thanh Khâpwenu.


Sau khi nghe nógcbvi Vũbinq La khôiifyng chếkipvt, lãnraro lậkykmp tứlpmjc phájvnfi chájvnfu gájvnfi đrkysi tìvuppm.

Chu Nghiêlpmjn vôiifymsafng bấjvnft mãnrarn vềjmdx việqkcoc Nhan Chỉpaye Vi bắhytmt giữmsafvuppnh, lòhuping đrkyskipvy thàaoyonh kiếkipvn, nógcbvi xấjvnfu Nhan Chỉpaye Vi khôiifyng biếkipvt bao nhiêlpmju màaoyo kểjfjk trưexjhbzoxc mặjmdxt Vũbinq La.

binq La khôiifyng tiệqkcon nógcbvi cho Nhan Chỉpaye Vi nghe, cũbinqng chỉpayegcbv thểjfjk cốgtxq gắhytmng nghe nhữmsafng lờtmlyi lảqacii nhảqacii củnztua Chu Nghiêlpmjn.

Ba ngưexjhtmlyi kếkipvt bạicqsn, Chu Nghiêlpmjn thủnztuy chung mưexjhtmlyi phầkipvn kiêlpmjng kịseen Nhan Chỉpaye Vi, chỉpaye cầkipvn Nhan Chỉpaye Vi hơcmsni cógcbvaoyonh đrkyskrfqng thâpwenn thiếkipvt vớbzoxi Vũbinq La, nhấjvnft đrkysseennh sẽjmdx nghe thấjvnfy tiếkipvng đrkyskykmng hắhytmng khôiifyng hềjmdx che giấjvnfu củnztua Chu Nghiêlpmjn bêlpmjn cạicqsnh.

binq La cógcbv chúesbrt bấjvnft đrkyshytmc dĩpech, Chu Nghiêlpmjn lạicqsi thỉpayenh thoảqacing nhắhytmc nhởvxcy hắhytmn:

- Ngưexjhơcmsni chớbzoxgcbv quêlpmjn rằkykmng mìvuppnh đrkysãnrargcbviifyn ưexjhbzoxc, còhupin cógcbv hai ngưexjhtmlyi!

gcbv lẽjmdxaoyo lựwvihc sájvnft thưexjhơcmsnng củnztua câpwenu sau quájvnf lớbzoxn, mỗaoyoi khi Vũbinq La nghe xong đrkysjmdxu buồjfjkn ũbinqbinq, chỉpayegcbv thểjfjk ngoan ngoãnrarn đrkysi theo bêlpmjn cạicqsnh Chu Nghiêlpmjn.

Nhưexjhng Nhan Chỉpaye Vi cũbinqng khôiifyng phảqacii làaoyo đrkysèdtjcn cạicqsn khôiify dầkipvu, nữmsaf nhâpwenn nàaoyoy chíccyfnh làaoyo Cửgtxqu Vĩpech Bạicqsch Hồjfjk nhấjvnft tộkrfqc, cógcbv đrkysưexjhetzqc nézipjt mịseen hoặjmdxc trờtmlyi sinh. Cho dùmsafaoyong khôiifyng cốgtxq ýaujn, trong lúesbrc giơcmsn tay nhấjvnfc châpwenn cũbinqng cógcbv thểjfjk khiếkipvn cho ngưexjhtmlyi ta tâpwenm hồjfjkn đrkyslpmjn đrkysàaoyoo. Nếkipvu nàaoyong cógcbvhuping mêlpmj hoặjmdxc, vậkykmy càaoyong khỏngssi nógcbvi.

Bấjvnft quájvnf khiếkipvn cho ngưexjhtmlyi ta cảqacim thấjvnfy bấjvnft ngờtmly, kẻtmly phảqacii trợetzqn mắhytmt hájvnf mồjfjkm chíccyfnh làaoyobinq La.

Khôiifyng hiểjfjku vìvupp sao Nhan Chỉpaye Vi sửgtxq dụknhrng nézipjt mêlpmj hoặjmdxc củnztua mìvuppnh trêlpmjn ngưexjhtmlyi Chu Nghiêlpmjn. Thinh thoảqacing nàaoyong lạicqsi nhoẻtmlyn miệqkcong cưexjhtmlyi, giốgtxqng nhưexjh tuyếkipvt tan dưexjhbzoxi ájvnfnh mặjmdxt trờtmlyi, khiếkipvn cho Chu Nghiêlpmjn nhìvuppn thấjvnfy phảqacii ngầkipvn ngơcmsn.

binq La cảqacim thấjvnfy bàaoyong hoàaoyong ngơcmsn ngájvnfc, chẳejjeng lẽjmdx Nhan Chỉpaye Vi làaoyo.... Vũbinq La khôiifyng chúesbrt nghi ngờtmly, chỉpaye cầkipvn Nhan Chỉpaye Vi muốgtxqn, dùmsafaoyo nữmsaf nhâpwenn cũbinqng sẽjmdx bịseenaoyong mêlpmj hoặjmdxc.

Ngẫdwnjm lạicqsi Chu Nghiêlpmjn, thâpwenn cao châpwenn dàaoyoi, tíccyfnh cájvnfch cưexjhơcmsnng cưexjhtmlyng màaoyo đrkyskrfqc lậkykmp, tu luyệqkcon Bấjvnft Đgcbvkrfqng Băkytung Vưexjhơcmsnng quyếkipvt, trờtmlyi sinh lãnrarnh khốgtxqc, Hậkykmu Thiêlpmjn lãnrarnh đrkysicqsm, quảqaci thậkykmt cũbinqng cógcbv tốgtxq chấjvnft hùmsafng mạicqsnh đrkysjfjk trởvxcy thàaoyonh... ngưexjhtmlyi kia.

Lầkipvn nàaoyoy ra ngoàaoyoi, ba ngưexjhtmlyi lăkytung khôiifyng phi hàaoyonh, khôiifyng cógcbv xe ngựwviha, khôiifyng cógcbv gia huy Cửgtxqu Vĩpech Bạicqsch Hồjfjk, tựwvih nhiêlpmjn cũbinqng khôiifyng cógcbv nhiềjmdxu Thầkipvn Trủnztung chặjmdxn đrkysưexjhtmlyng dâpwenng lễccyf vậkykmt nhưexjh lầkipvn trưexjhbzoxc.


Nhan Chỉpaye Vi lòhuping dạicqs hồjfjk ly, tựwvih nhiêlpmjn nhìvuppn ra nghi hoặjmdxc củnztua Vũbinq La, bèdtjcn giảqacii thíccyfch đrkysơcmsnn giảqacin:

- Ngồjfjki xe xuấjvnft hàaoyonh chíccyfnh làaoyo thôiifyng lệqkco củnztua gia tộkrfqc. Phàaoyom nhữmsafng kẻtmly tớbzoxi cung phụknhrng, sau nàaoyoy sẽjmdx đrkysưexjhetzqc gia tộkrfqc che chởvxcy, cógcbv đrkysưexjhetzqc phúesbrc tinh may mắhytmn.

aoyong chỉpayegcbvi thoájvnfng qua, Vũbinq La đrkysãnrar hiểjfjku rõlquxaoyong:

- Đgcbvâpweny chíccyfnh làaoyo mộkrfqt thủnztu đrkysoạicqsn đrkysjfjk giữmsaf vữmsafng uy danh củnztua gia tộkrfqc cájvnfc ngưexjhtmlyi chứlpmjvupp? Kẻtmlyaoyoo lấjvnfy lòhuping cájvnfc ngưexjhơcmsni, kếkipv đrkysógcbv sẽjmdx gặjmdxp may mắhytmn. Nhữmsafng Thầkipvn Trủnztung khájvnfc thấjvnfy vậkykmy thèdtjcm muốgtxqn, lầkipvn tớbzoxi cájvnfc ngưexjhtmlyi xuấjvnft hàaoyonh, bọmgdkn họmgdkbinqng sẽjmdx mang lễccyf vậkykmt tớbzoxi dâpwenng hiếkipvn. Cứlpmj luâpwenn phiêlpmjn tuầkipvn hoàaoyon nhưexjh vậkykmy, uy danh Cửgtxqu Vĩpech Bạicqsch Hồjfjk nhấjvnft tộkrfqc sẽjmdx khôiifyng ngừukdmng gia tăkytung.

Nhan Chỉpaye Vi nhoẻtmlyn miệqkcong cưexjhtmlyi:

- Đgcbvúesbrng làaoyo nhưexjh vậkykmy, cũbinqng phảqacii nógcbvi rằkykmng tuy chiêlpmju thứlpmjc nàaoyoy tụknhrc khôiifyng chịseenu đrkysưexjhetzqc, nhưexjhng cũbinqng cógcbvjvnfc dụknhrng. Nhữmsafng kẻtmlygcbv thựwvihc lựwvihc Đgcbvicqsi Thájvnfnh nhưexjh gia gia ta ởvxcy Đgcbvôiifyng Thổjmdx khôiifyng íccyft, nhưexjhng lựwvihc ảqacinh hưexjhvxcyng củnztua bọmgdkn họmgdkhupin kézipjm xa Cửgtxqu Vĩpech Bạicqsch Hồjfjk nhấjvnft tộkrfqc chúesbrng ta.

binq La cũbinqng thừukdma nhậkykmn, chiêlpmju nàaoyoy quảqaci thậkykmt hơcmsni cógcbv chúesbrt tụknhrc khíccyf, nhưexjhng xájvnfc thựwvihc làaoyomsafng đrkysưexjhetzqc. Thiêlpmjn hạicqs ai ai cũbinqng hưexjhbzoxng tớbzoxi lợetzqi lộkrfqc, nếkipvu khôiifyng cógcbv íccyfch lợetzqi nhưexjh vậkykmy, vìvupp sao nhữmsafng Thầkipvn Trủnztung kia lạicqsi vừukdma dâpwenng tiềjmdxn vừukdma khôiifyng ngừukdmng tuyêlpmjn dưexjhơcmsnng âpwenn uy củnztua Cửgtxqu Vĩpech Bạicqsch Hồjfjk nhấjvnft tộkrfqc?

Trưexjhbzoxc khi chia tay, Nhan lãnraro cho Vũbinq La mộkrfqt chiếkipvc nhẫdwnjn bạicqsch ngọmgdkc, trêlpmjn nhẫdwnjn cógcbv khắhytmc hìvuppnh mộkrfqt con bạicqsch hồjfjkiifymsafng sốgtxqng đrkyskrfqng. Chiếkipvc đrkysiifyi dàaoyoi rậkykmm lôiifyng củnztua nógcbvhuping ra trưexjhbzoxc ngưexjhtmlyi, hai mắhytmt đrkysưexjhetzqc khảqacim hai viêlpmjn hồjfjkng bàaoyoo thạicqsch nho nhỏngss, lộkrfq vẻtmly dụknhr hoặjmdxc vôiifymsafng.

lpmjn trong nhẫdwnjn nàaoyoy cógcbv dấjvnfu ấjvnfn thầkipvn lựwvihc củnztua Nhan lãnraro, cũbinqng tưexjhơcmsnng đrkysưexjhơcmsnng đrkysicqsi biểjfjku cho Nhan lãnraro. Nhan lãnraro lạicqsi thờtmly ơcmsn tặjmdxng cho Vũbinq La, chỉpayegcbvi khôiifyng chừukdmng tưexjhơcmsnng lai cógcbv thểjfjk sửgtxq dụknhrng. Vũbinq La cũbinqng hiểjfjku đrkysưexjhetzqc nhưexjh vậkykmy cógcbv nghĩpecha làaoyo Nhan lãnraro đrkysãnrar thừukdma nhậkykmn đrkysseena vịseen củnztua hắhytmn, tưexjhơcmsnng lai ởvxcy Đgcbvôiifyng Thổjmdx, nếkipvu tạicqsi trưexjhtmlyng khôiifyng cógcbv ngưexjhtmlyi củnztua Nhan gia, Vũbinq La hắhytmn coi nhưexjh đrkysicqsi biểjfjku cho Cửgtxqu Vĩpech Bạicqsch Hồjfjk nhấjvnft tộkrfqc.

Chuyệqkcon nàaoyoy cũbinqng cógcbv nghĩpecha Nhan lãnraro đrkysãnrar thừukdma nhậkykmn thựwvihc lựwvihc củnztua Vũbinq La, ngoàaoyoi ra cũbinqng đrkysjfjkng thờtmlyi thểjfjk hiệqkcon thàaoyonh ýaujn họmgdkp tájvnfc giữmsafa hai tộkrfqc củnztua lãnraro.

msaf sao Vũbinq La cũbinqng làaoyo Nhâpwenn tộkrfqc, Nhan lãnraro tặjmdxng cho hắhytmn chiếkipvc nhẫdwnjn nàaoyoy, quảqaci thậkykmt sẽjmdxjvnfnh vájvnfc phiêlpmju lưexjhu mạicqso hiểjfjkm khôiifyng nhỏngss.

esbrc ấjvnfy Vũbinq La cógcbv hỏngssi Nhan lãnraro vềjmdx lai lịseench củnztua Đgcbvkrfqng Đgcbvkrfqng. Ngàaoyoy ấjvnfy ởvxcyjvnfch Hoa sơcmsnn Trung Châpwenu, sinh hồjfjkn Cửgtxqu Vĩpech Bạicqsch Hồjfjk tỏngss ra vôiifymsafng kiêlpmjng kịseen Đgcbvkrfqng Đgcbvkrfqng.

Nhưexjhng Nhan lãnraro chỉpayeexjhtmlyi bíccyf hiểjfjkm, lắhytmc lắhytmc đrkyskipvu:

- Tiểjfjku gia hỏngssa kia làaoyo phúesbrc duyêlpmjn củnztua ngưexjhơcmsni, bấjvnft quájvnf nếkipvu phúesbrc duyêlpmjn chưexjha tớbzoxi lúesbrc, cũbinqng khôiifyng tiệqkcon nhiềjmdxu lờtmlyi, khàaoyo khàaoyo...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.