lpxt La hơfkdmi hiểpfgpu ra:

- Đzyzaâgazwy làzhko mộxcfwt lăimkwng mộxcfw, vìxbvt sao ngàzhkoi đsyusưojzaa ta tớmrpni đsyusâgazwy?

Nhan lãhbmso đsyusi vàzhkoo giữjhoza nhữjhozng câgazwy cộxcfwt băimkwng kia, Vũlpxt La cũlpxtng vộxcfwi vàzhkong theo sau. Mộxcfwt giàzhko mộxcfwt trẻfgcy, xung quanh toàzhkon làzhko cộxcfwt băimkwng khổqcqzng lồtvak, cóaifm cảiqmfm giáfqehc nhưojza hai ngưojzaxbabi đsyusãhbms tiếlpxtn vàzhkoo thếlpxt giớmrpni khổqcqzng lồtvak, cảiqmfm thấqcqzy thâgazwn mìxbvtnh vôwggragghng nhỏagghhnmk.

- Đzyzaâgazwy khôwggrng phảiqmfi làzhkoimkwng mộxcfwxbvtnh thưojzaxbabng, đsyusâgazwy làzhkoimkwng mộxcfw Tiêsyusn Nhâgazwn.

Nhan lãhbmso thảiqmfn nhiêsyusn nóaifmi, Vũlpxt La giậojzat mìxbvtnh kinh hãhbmsi:

- Ngàzhkoi, ngàzhkoi nóaifmi cáfqehi gìxbvt?


Nhan lãhbmso xoay ngưojzaxbabi lạefdji, giơfkdm tay chỉxbabzhkoo mộxcfwt cộxcfwt băimkwng:

- Trong mỗhnmki cộxcfwt băimkwng ởlpxt đsyusâgazwy đsyuspdrwu phong ấqcqzn mộxcfwt Tiêsyusn Nhâgazwn đsyusãhbms chếlpxtt.

lpxt La cảiqmfm thấqcqzy mịiwkht mờxbab khóaifm hiểpfgpu:

- Nhưojzang mấqcqzy vạefdjn năimkwm qua, thếlpxt giớmrpni nàzhkoy đsyusãhbms khôwggrng cóaifm Tiêsyusn Nhâgazwn xuấqcqzt hiệhnmkn...

Nhan lãhbmso cưojzaxbabi khẽlrnx:

- Đzyzaúgazwng vậojzay, mấqcqzy vạefdjn năimkwm khôwggrng cóaifm Tiêsyusn Nhâgazwn xuấqcqzt hiệhnmkn, vậojzay ngưojzaơfkdmi cóaifm thểpfgpaifmi cho ta biếlpxtt đsyusóaifmzhkoxbvt sao khôwggrng?

lpxt La ngầjxern ra, Nhan lãhbmso xua tay nóaifmi:

- Tuổqcqzi ngưojzaơfkdmi còzhkon trẻfgcy, khôwggrng cóaifm khảiqmfimkwng lớmrpnn hơfkdmn mộxcfwt đsyusefdjo sinh hồtvakn củgegya lãhbmso đsyusjxeru tửcrwz ta. Ta khôwggrng cầjxern biếlpxtt tiềpdrwn kiếlpxtp củgegya ngưojzaơfkdmi cóaifm lai lịiwkhch thếlpxtzhkoo, lãhbmso giàzhkozhkoy đsyusãhbms dẫpcdwn ngưojzaơfkdmi tớmrpni đsyusâgazwy, chẳtvwtng lẽlrnxzhkon chưojzaa nóaifmi rõjwwq thàzhkonh ýecgw hay sao? Cóaifmxbvt muốxdivn nóaifmi cứdhcqaifmi, dứdhcqt bỏaggh e ngạefdji, hãhbmsy nóaifmi thoảiqmfi máfqehi. Ta cũlpxtng cóaifm thểpfgpaifmi thẳtvwtng, hôwggrm nay mờxbabi ngưojzaơfkdmi tớmrpni đsyusâgazwy làzhko muốxdivn thưojzaơfkdmng nghịiwkh mộxcfwt chuyệhnmkn, đsyusâgazwy làzhko đsyusefdji sựimkwaifm liêsyusn quan tớmrpni hai tộxcfwc chúgazwng ta trong tưojzaơfkdmng lai!

lpxt La im lặtvakng mộxcfwt chúgazwt, cuốxdivi cùagghng nóaifmi:

- Theo ta đsyusưojzaurxvc biếlpxtt, thếlpxt giớmrpni nàzhkoy chíjdpunh làzhko ngụwmcqc giam củgegya thưojzaurxvng giớmrpni.

Nhan lãhbmso sửcrwzng sốxdivt mộxcfwt chúgazwt, vuốxdivt vuốxdivt chòzhkom râgazwu dàzhkoi:

- Thìxbvt ra thếlpxt giớmrpni Nhâgazwn tộxcfwc lạefdji kháfqehc vớmrpni chúgazwng ta.

- Thếlpxt giớmrpni Nhâgazwn tộxcfwc làzhko ngụwmcqc giam, thếlpxt giớmrpni Yêsyusu tộxcfwc làzhkoimkwng mộxcfw.


Nhan lãhbmso lạefdji nóaifmi:

- Thếlpxt giớmrpni nàzhkoy bịiwkh bọxcfwn họxcfw coi nhưojza đsyusãhbms chếlpxtt, chíjdpunh làzhko mộxcfwt đsyusiwkha phưojzaơfkdmng bịiwkh từjjji bỏaggh, cho nêsyusn bấqcqzt kểpfgp chúgazwng ta cốxdiv gắteuqng thếlpxtzhkoo, cũlpxtng cóaifm khôwggrng khảiqmfimkwng phi thăimkwng!

lpxt La tuy biếlpxtt mấqcqzy vạefdjn năimkwm qua khôwggrng cóaifm ai phi thăimkwng, nhưojzang trong lòzhkong vẫpcdwn tồtvakn tạefdji mộxcfwt tia hy vọxcfwng. Dùaggh sao hắteuqn cũlpxtng làzhko mộxcfwt thiêsyusn tàzhkoi, thiêsyusn tàzhkoi lạefdji luôwggrn luôwggrn cóaifmojza duy cốxdiv đsyusiwkhnh, cảiqmfm thấqcqzy ngưojzaxbabi kháfqehc khôwggrng làzhkom đsyusưojzaurxvc, nhưojzang mìxbvtnh chưojzaa chắteuqc đsyusãhbms khôwggrng làzhkom đsyusưojzaurxvc. Lúgazwc nàzhkoy nghe Nhan lãhbmso nóaifmi nhưojza vậojzay, trong lòzhkong thấqcqzt vọxcfwng vôwggragghng. Thìxbvt ra làzhkoxbvt duyêsyusn cớmrpnzhkoy, nếlpxtu nóaifmi nhưojza vậojzay, mìxbvtnh cũlpxtng vôwggr vọxcfwng phi thăimkwng, chỉxbabaifm thểpfgp chếlpxtt giàzhko tạefdji thếlpxt giớmrpni nàzhkoy.

Nhan lãhbmso nhìxbvtn vẻfgcy mặtvakt ảiqmfm đsyusefdjm củgegya hắteuqn, cũlpxtng khôwggrng quấqcqzy rầjxery. Mộxcfwt hồtvaki lâgazwu sau Vũlpxt La mớmrpni khôwggri phụwmcqc lạefdji, tinh thầjxern tỉxbabnh táfqeho, lêsyusn tiếlpxtng hỏagghi:

- Vậojzay ngàzhkoi đsyusưojzaa ta tớmrpni đsyusâgazwy, rốxdivt cụwmcqc muốxdivn thưojzaơfkdmng lưojzaurxvng chuyệhnmkn gìxbvt?

Nhan lãhbmso nghiêsyusm mặtvakt nóaifmi:

- Ta muốxdivn đsyusiqmf thôwggrng liêsyusn hệhnmk giữjhoza Yêsyusu tộxcfwc vàzhko Nhâgazwn tộxcfwc, đsyusáfqehng tiếlpxtc bịiwkh ngưojzaơfkdmi pháfqeh hủgegyy.

lpxt La tứdhcqc giậojzan nóaifmi:

- Nếlpxtu thủgegy đsyusoạefdjn củgegya ngàzhkoi quang minh chíjdpunh đsyusefdji mộxcfwt chúgazwt, hoặtvakc khôwggrng phảiqmfi vừjjjia lêsyusn đsyusãhbms chéhnmkm chéhnmkm giếlpxtt giếlpxtt, cóaifm thểpfgp kếlpxtt quảiqmf sẽlrnx đsyusqcqzi kháfqehc.

Nhan lãhbmso khôwggrng đsyuspfgp ýecgw tớmrpni giọxcfwng đsyusiệhnmku củgegya Vũlpxt La, nhưojzang cũlpxtng khôwggrng táfqehn thàzhkonh vớmrpni hắteuqn:

- Kếlpxtt quảiqmf sẽlrnx khôwggrng thay đsyusqcqzi, bấqcqzt kểpfgp ta cóaifm tháfqehi đsyusxcfw thếlpxtzhkoo, Nhâgazwn tộxcfwc cáfqehc ngưojzaơfkdmi cũlpxtng sẽlrnx khôwggrng tin tưojzalpxtng Yêsyusu tộxcfwc.

lpxt La nởlpxt mộxcfwt nụwmcqojzaxbabi khổqcqz, vừjjjia rồtvaki mìxbvtnh khôwggrng cóaifm suy nghĩyurlgazwu xa, Nhan lãhbmso nóaifmi nhưojza vậojzay

hắteuqn lậojzap tứdhcqc hiểpfgpu rõjwwqzhkong, quảiqmf thậojzat cóaifm chuyệhnmkn nhưojza vậojzay. ởlpxt Nhâgazwn tộxcfwc, tưojza duy ‘khôwggrng phảiqmfi tộxcfwc ta, ắteuqt cóaifm dịiwkhgazwm’ đsyusãhbmsgazwm nhậojzap vàzhkoo lòzhkong ngưojzaxbabi. Huốxdivng hồtvak mấqcqzy vạefdjn năimkwm trưojzamrpnc, Yêsyusu tộxcfwc vàzhko Nhâgazwn tộxcfwc từjjjing đsyusefdji chiếlpxtn, đsyusếlpxtn nay ởlpxt Trung Châgazwu còzhkon lưojzau truyềpdrwn truyềpdrwn thuyếlpxtt Yêsyusu tộxcfwc hạefdji ngưojzaxbabi, ăimkwn thịiwkht ngưojzaxbabi hếlpxtt sứdhcqc thịiwkhnh hàzhkonh. Bấqcqzt kểpfgp tháfqehi đsyusxcfw củgegya Nhan lãhbmso thếlpxtzhkoo, cũlpxtng sẽlrnx khôwggrng cóaifm ai tin tưojzalpxtng. Nếlpxtu đsyusãhbmszhko nhưojza vậojzay, khôwggrng bằteuqng dùagghng thủgegy đsyusoạefdjn sắteuqt máfqehu, đsyusiqmf thôwggrng thôwggrng đsyusefdjo trưojzamrpnc rồtvaki hãhbmsy tíjdpunh, tốxdivi thiểpfgpu dùagghng thủgegy đsyusoạefdjn nàzhkoy sẽlrnx nhanh chóaifmng hơfkdmn.


Nhan lãhbmso thấqcqzy hắteuqn đsyusãhbms hiểpfgpu, lúgazwc nàzhkoy mớmrpni nóaifmi tiếlpxtp:

- Ta khôwggrng cóaifm áfqehc ýecgw, nhưojzang chuyệhnmkn nàzhkoy phi thưojzaxbabng, ắteuqt phảiqmfi dùagghng thủgegy đsyusoạefdjn phi thưojzaxbabng.

lpxt La cũlpxtng chỉxbabaifm thểpfgp gậojzat đsyusjxeru.

- Ngưojzaxbabi Thưojzaurxvng giớmrpni phong tỏaggha quáfqeh chặtvakt, khôwggrng cóaifm Thiêsyusn kiếlpxtp đsyusáfqehnh xuốxdivng, rấqcqzt khóaifmaifm thểpfgp phi thăimkwng.

- Hai tộxcfwc chúgazwng ta lạefdji bịiwkh ngăimkwn cáfqehch, tàzhkoi nguyêsyusn khôwggrng thôwggrng vớmrpni nhau. Nếlpxtu cóaifm thểpfgp hỗhnmk trợurxv cho nhau, thựimkwc lựimkwc hai tộxcfwc nhấqcqzt đsyusiwkhnh tăimkwng trưojzaxbabng nhanh chóaifmng. Chỉxbab cầjxern thờxbabi cơfkdm chíjdpun muồtvaki, ắteuqt cóaifm thểpfgp pháfqeh tan gôwggrng cùagghm xiềpdrwng xíjdpuch.

lpxt La hỏagghi lạefdji:

- Chuyệhnmkn hỗhnmk trợurxv ta khôwggrng cóaifm ýecgw kiếlpxtn, nhưojzang nóaifmi thờxbabi cơfkdm chíjdpun muồtvaki, vậojzay phảiqmfi chờxbab tớmrpni lúgazwc nàzhkoo? Lãhbmso cũlpxtng đsyusãhbmsaifmi, khôwggrng cóaifm Thiêsyusn kiếlpxtp sẽlrnx rấqcqzt khóaifm phi thăimkwng, vậojzay chúgazwng ta làzhkom thếlpxtzhkoo mớmrpni cóaifm thểpfgpwggrng ra khỏagghi thếlpxt giớmrpni nàzhkoy?

Nhan lãhbmso lạefdji nhìxbvtn hắteuqn mộxcfwt cáfqehi:

- Đzyzaâgazwy cũlpxtng làzhko mộxcfwt trong nhữjhozng nguyêsyusn nhâgazwn màzhko ta tìxbvtm tớmrpni ngưojzaơfkdmi. Phảiqmfi chăimkwng ngưojzaơfkdmi đsyusãhbms thu đsyusưojzaurxvc khốxdivi Thiêsyusn Sinh Thầjxern Ngọxcfwc trong Hỏaggha Nham cốxdivc?

lpxt La hếlpxtt sứdhcqc bấqcqzt ngờxbab:

- Lãhbmso... vìxbvt sao lãhbmso biếlpxtt?

Nhan lãhbmso hừjjji lạefdjnh mộxcfwt tiếlpxtng:

- Ta sốxdivng lâgazwu nhưojza vậojzay, ắteuqt phảiqmfi biếlpxtt đsyusưojzaurxvc nhiềpdrwu hơfkdmn ngưojzaxbabi thưojzaxbabng mộxcfwt íjdput. Khốxdivi Thiêsyusn Sinh Thầjxern Ngọxcfwc nọxcfwzhko do ngưojzaxbabi Thưojzaurxvng giớmrpni giấqcqzu trong lưojzau tinh đsyusưojzaa xuốxdivng.


lpxt La đsyusãhbms sớmrpnm phỏagghng đsyusfqehn rằteuqng khốxdivi Thiêsyusn Sinh Thầjxern Ngọxcfwc nọxcfw chíjdpunh làzhko thiêsyusn ngoạefdji lưojzau tinh, lạefdji khôwggrng biếlpxtt rằteuqng cũlpxtng làzhko do ngưojzaxbabi Thưojzaurxvng giớmrpni an bàzhkoi. Nhớmrpn tớmrpni khốxdivi hỏaggha diễcywam lưojzau tinh kia vôwggragghng đsyusáfqehng sợurxv, ngay cảiqmf thưojzaurxvng cổqcqz Thầjxern Thúgazwlpxtng khôwggrng thểpfgp ngăimkwn cảiqmfn, Vũlpxt La hoảiqmfng sợurxv trong lòzhkong, cóaifm thểpfgp nghĩyurl Tiêsyusn Nhâgazwn hùagghng mạefdjnh tớmrpni mứdhcqc nàzhkoo.

Nhan lãhbmso nóaifmi:

- Ngưojzaơfkdmi cũlpxtng khôwggrng cầjxern sợurxvhbmsi, chỉxbab cầjxern bay ra khỏagghi thếlpxt giớmrpni nàzhkoy, chúgazwng ta chưojzaa chắteuqc đsyusãhbms yếlpxtu hơfkdmn nhữjhozng ngưojzaxbabi kia. Bấqcqzt quáfqeh chuyệhnmkn nàzhkoy phứdhcqc tạefdjp vôwggragghng, ta cũlpxtng khôwggrng biếlpxtt đsyusưojzaurxvc rõjwwqzhkong tấqcqzt cảiqmf.

- Ta chỉxbab biếlpxtt khốxdivi Thiêsyusn Sinh Thầjxern Ngọxcfwc nọxcfw chíjdpunh làzhko mộxcfwt cơfkdm hộxcfwi đsyuspfgp chúgazwng ta thoáfqeht ly thếlpxt gian nay.

- Thếlpxt giớmrpni nàzhkoy còzhkon cóaifm nhữjhozng thứdhcqzhko nhữjhozng ngưojzaxbabi trêsyusn Thưojzaurxvng giớmrpni cầjxern tớmrpni. Kẻfgcy thốxdivng trịiwkh Thưojzaurxvng giớmrpni cóaifm thểpfgp khôwggrng tèjfpum đsyuspfgp ýecgw, nhưojzang nhữjhozng ngưojzaxbabi bêsyusn dưojzamrpni thìxbvt chưojzaa chắteuqc.

lpxt La linh cơfkdm thoáfqehng đsyusxcfwng:

- Chẳtvwtng lẽlrnx bọxcfwn họxcfw muốxdivn Thiêsyusn Mệhnmknh Thầjxern Phùaggh?

Nhan lãhbmso nhìxbvtn hắteuqn vớmrpni vẻfgcy khen ngợurxvi:

- Khôwggrng sai, chíjdpunh làzhko Thiêsyusn Mệhnmknh Thầjxern Phùaggh. Nhưojzang Thưojzaurxvng giớmrpni cũlpxtng cóaifm giớmrpni luậojzat, khôwggrng cho bọxcfwn họxcfw tựimkw ýecgw tiếlpxtn vàzhkoo thếlpxt giớmrpni chúgazwng ta. Tuy rằteuqng bọxcfwn họxcfwagghng mạefdjnh thậojzat, nhưojzang khôwggrng thểpfgp xuyêsyusn qua phong ấqcqzn củgegya Thưojzaurxvng giớmrpni tiếlpxtn vàzhkoo thếlpxt giớmrpni nàzhkoy truy tìxbvtm Thiêsyusn Mệhnmknh Thầjxern Phùaggh, vìxbvt thếlpxt bọxcfwn họxcfwaifm mộxcfwt thủgegy đsyusoạefdjn kháfqehc: Dưojzafqehng phùaggh.

- Dưojzafqehng phùaggh ưojza?

lpxt La nghi hoặtvakc trong lòzhkong, dưojzaxbabng nhưojza hiểpfgpu ra đsyusưojzaurxvc chuyệhnmkn gìxbvt, nhưojzang lạefdji khôwggrng thểpfgp nghĩyurl thôwggrng suốxdivt.

Nhan lãhbmso lậojzap tứdhcqc giảiqmfi thíjdpuch cho hắteuqn:

- Đzyzaefdjo lưojzau tinh nọxcfw bay tớmrpni Hỏaggha Nham cốxdivc cũlpxtng làzhkoaifm nguyêsyusn nhâgazwn. Trong Hỏaggha Nham cốxdivc cóaifm mộxcfwt con Thầjxern Thúgazw Kỳreytgazwn, hỏaggha diễcywam lưojzau tinh đsyusâgazwm chếlpxtt Thầjxern Thúgazw Kỳreytgazwn, Thiêsyusn Sinh Thầjxern Ngọxcfwc cảiqmfm ứdhcqng tinh huyếlpxtt củgegya Thầjxern Thúgazw. Qua vạefdjn năimkwm sau, nhấqcqzt đsyusiwkhnh cóaifm thểpfgp trởlpxt thàzhkonh


mộxcfwt đsyusefdjo Thiêsyusn Mệhnmknh Thầjxern Phùaggh.

lpxt La nóaifmi tiếlpxtp:

- Còzhkon cóaifm lựimkwc lưojzaurxvng tàzhko dịiwkh do đsyusefdjo lưojzau tinh nọxcfw mang tớmrpni, ngăimkwn cáfqehch tấqcqzt cảiqmfsyusu tộxcfwc khôwggrng cho tiếlpxtp cậojzan, bàzhkoo đsyusiqmfm khôwggrng ai lấqcqzy đsyusưojzaurxvc đsyusefdjo Thiêsyusn Mệhnmknh Thầjxern Phùaggh nọxcfw, quảiqmf thậojzat làzhko kếlpxtfqehch vạefdjn toàzhkon.

- Đzyzaúgazwng vậojzay, bêsyusn trong Thiêsyusn Sinh Thầjxern Ngọxcfwc nhấqcqzt đsyusiwkhnh cóaifm cấqcqzt giấqcqzu thủgegy đsyusoạefdjn gìxbvt đsyusóaifm. Đzyzaurxvi đsyusếlpxtn khi Thiêsyusn Mệhnmknh Thầjxern Phùaggh thàzhkonh thụwmcqc, cóaifm thểpfgp triệhnmku hồtvaki xuyêsyusn hưojza khôwggrng bay trởlpxt vềpdrw.

Tấqcqzt cảiqmfimkwn khoăimkwn lúgazwc trưojzamrpnc củgegya Vũlpxt La hiệhnmkn tạefdji đsyusãhbms đsyusưojzaurxvc giảiqmfi khai.

Cho dùaggh Đzyzaiwkha Hỏaggha Kim Kỳreytgazwn sinh ra muộxcfwn hơfkdmn Cửcrwzu Vĩyurl Bạefdjch Hồtvak mộxcfwt chúgazwt, nhưojzang cũlpxtng khôwggrng nhiềpdrwu lắteuqm. Chuyệhnmkn màzhko Cửcrwzu Vĩyurl Bạefdjch Hồtvak biếlpxtt đsyusưojzaurxvc, quáfqeh nửcrwza nóaifmlpxtng biếlpxtt rõjwwqzhkong.

gazwc Đzyzaiwkha Hỏaggha Kim Kỳreytgazwn giậojzan dữjhoz bay ra khỏagghi hồtvak dung nham nghêsyusnh chiếlpxtn hỏaggha diễcywam lưojzau tinh, thậojzat sựimkwzhko danh dựimkw củgegya Thầjxern Thúgazw khiếlpxtn cho nóaifm khôwggrng thểpfgp khôwggrng làzhkom nhưojza vậojzay. Nhưojzang tớmrpni lúgazwc Vũlpxt La thóaifma mạefdjjxerm ĩyurl, nóaifmi khôwggrng chừjjjing Thầjxern Thúgazw Kỳreytgazwn nàzhkoy đsyusang do dựimkw trong lòzhkong, khôwggrng biếlpxtt làzhkosyusn anh dũlpxtng hy sinh hay cụwmcqp đsyuswggri chuồtvakn mấqcqzt.

Tuy rằteuqng danh dựimkw củgegya Thầjxern Thúgazwzhko bấqcqzt khảiqmfgazwm phạefdjm, nhưojzang Kỳreytgazwn cũlpxtng khôwggrng phảiqmfi kẻfgcy ngốxdivc, khôwggrng chịiwkhu hy sinh mộxcfwt cáfqehch oan uổqcqzng nhưojza vậojzay.

lpxt La nổqcqzi giậojzan mắteuqng mộxcfwt phen khiếlpxtn cho nóaifm bừjjjing tỉxbabnh ngộxcfw, lậojzap tứdhcqc xôwggrng vềpdrw phíjdpua hắteuqn, cũlpxtng cóaifm cớmrpn đsyuspfgp đsyusàzhkoo tẩvcchu.

Vềpdrw chuyệhnmkn ma xui quỷqrxq khiếlpxtn thếlpxtzhkoo làzhkom cho Vũlpxt La lêsyusn tiếlpxtng thóaifma mạefdj nhưojza vậojzay, quáfqeh nửcrwza làzhko do Kỳreytgazwn Týecgw quấqcqzy pháfqeh. Cóaifm thểpfgp Đzyzaiwkha Hỏaggha Kim Kỳreytgazwn cũlpxtng cảiqmfm ứdhcqng đsyusưojzaurxvc lựimkwc lưojzaurxvng củgegya Kỳreytgazwn Týecgw, cho nêsyusn nóaifm mớmrpni khôwggrng hềpdrw do dựimkw, ‘truy sáfqeht’ Vũlpxt La.

Nhan lãhbmso giảiqmfi thíjdpuch lâgazwu nhưojza vậojzay, Vũlpxt La cũlpxtng đsyusãhbms hiểpfgpu rõjwwqzhkong:

- Vậojzay ýecgw củgegya lãhbmso làzhko chờxbab cho khốxdivi Thiêsyusn Sinh Thầjxern Ngọxcfwc nọxcfw biếlpxtn thàzhkonh Thiêsyusn Mệhnmknh Thầjxern Phùaggh, đsyusếlpxtn lúgazwc ngưojzaxbabi trêsyusn Thưojzaurxvng giớmrpni thu hồtvaki nóaifm, chúgazwng ta sẽlrnx đsyusi theo ưojza?

- Khôwggrng sai!

Nhan lãhbmso vuốxdivt râgazwu nóaifmi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.