mcjb La rơnfxzi xuốgholng rấvvbmt nhanh, sau hai trăbkxxm trưmittgfxyng, xung quanh đowxxãxpdpbyrg mộqubrt mảbjgung tốgholi đowxxen, xung quanh từovbnng cơnfxzn lạrhuynh thấvvbmu xưmittơnfxzng tràbyrgn tớngohi, thìmcjbnh lìmcjbnh Vũmcjb La pháwcsqt hiệikwtn ra mìmcjbnh đowxxãxpdpktfh thểmcjb cửnfxz đowxxqubrng. Hắvrakn giậmcjbn dữzadu chuẩxaaen bịvxmk xuấvvbmt ra Báwcsqch Vạrhuyn Nhâffren Đngohbhdj, chợgfxyt pháwcsqt hiệikwtn ra khôvvbmng biếrtmft khi nàbyrgo bêgholn cạrhuynh mìmcjbnh xuấvvbmt hiệikwtn mộqubrt mảbjgung hàbyrgo quang màbyrgu bạrhuyc.

Giữzadua hàbyrgo quang, Nhan lãxpdpo giấvvbmu kívxmkn hai tay, đowxxrhuyp khôvvbmng màbyrg đowxxếrtmfn.

mcjb La nhìmcjbn kỹoynr, thìmcjb ra mảbjgung hàbyrgo quang màbyrgu bạrhuyc kia làbyrg chívxmkn cáwcsqi đowxxvvbmi hồbhdj củanspa Nhan lãxpdpo.

mcjb La ổsywtn đowxxvxmknh thâffren thểmcjb, cưmittgphti lạrhuynh nóktfhi:

- Chẳlxkang tráwcsqch Đngohôvvbmng Thổsywt tỏyuri ra cung kívxmknh vớngohi lãxpdpo nhưmitt vậmcjby, chẳlxkang tráwcsqch ta tớngohi Đngohôvvbmng Thổsywt hỏyurii thăbkxxm Đngohbhdj Đngohcgekng Thầovbnn Thúschw Cửnfxzu Vĩodqm Bạrhuych Hồbhdj, cũmcjbng khôvvbmng thu hoạrhuych đowxxưmittgfxyc gìmcjb.

Nhan lãxpdpo lạrhuynh nhạrhuyt nóktfhi:


- Trong hơnfxzn mộqubrt vạrhuyn năbkxxm qua, lãxpdpo giàbyrg ta đowxxqubrng thủansp vớngohi ngưmittgphti chưmitta từovbnng phảbjgui chịvxmku thiệikwtt thòuayzi. Khôvvbmng ngờgpht lạrhuyi thua dưmittngohi tay tiểmcjbu tửnfxz ngưmittơnfxzi mộqubrt trậmcjbn ởqbit Trung Châffreu.

mcjb La phảbjgun đowxxsywti:

- Ngàbyrgi chỉrhuybyrg mộqubrt đowxxrhuyo sinh hồbhdjn, đowxxãxpdp đowxxáwcsqnh cho ta suýwupzt chúschwt nữzadua bạrhuyi vong, gầovbnn nhưmitt dốgholc hếrtmft toàbyrgn lựblsac mớngohi cóktfh thểmcjb đowxxáwcsqnh đowxxuổsywti lãxpdpo nhâffren gia ngàbyrgi trởqbit vềyjyu, ngàbyrgi còuayzn cảbjgum thấvvbmy thiệikwtt thòuayzi sao?

Nhan lãxpdpo thảbjgun nhiêgholn nóktfhi:

- Thua chívxmknh làbyrg thua, dùghol sao lãxpdpo nhâffren gia ta cũmcjbng khôvvbmng chịvxmku thiệikwtt.

mcjb La đowxxqubrt nhiêgholn nóktfhi:

- Cáwcsqc ngưmittơnfxzi làbyrgm gìmcjb đowxxbhdjng bạrhuyn ta?

Nhan lãxpdpo khoáwcsqt tay:

- Cứrtmfgholn tâffrem, chỉrhuybyrgghol dọvvbma cáwcsqc ngưmittơnfxzi mộqubrt phen màbyrg thôvvbmi. Nếrtmfu ta muốgholn làbyrgm gìmcjbwcsqc ngưmittơnfxzi, cầovbnn gìmcjb phảbjgui hao phívxmkvvbmng phu nhưmitt vậmcjby. Chỉrhuy cầovbnn ta nóktfhi mộqubrt câffreu, Đngohôvvbmng Thổsywt sẽvtzwktfhgholu tộqubrc đowxxrtmfng ra nhậmcjbn tráwcsqch nhiệikwtm giếrtmft chếrtmft ngưmittơnfxzi, cầovbnn gìmcjb phảbjgui phiềyjyun tớngohi cháwcsqu gáwcsqi ta ra ngoàbyrgi mộqubrt chuyếrtmfn?

mcjb La ngẫnuvnm lạrhuyi cũmcjbng đowxxúschwng, lộqubr vẻqxsc tứrtmfc giậmcjbn trừovbnng mắvrakt nhìmcjbn Nhan lãxpdpo:

- Lãxpdpo nhâffren gia ngàbyrgi đowxxãxpdp sốgholng mấvvbmy vạrhuyn năbkxxm, làbyrg nhâffren vậmcjbt đowxxãxpdp từovbnng kiếrtmfn thứrtmfc Hồbhdjng Hoang đowxxrhuyi chiếrtmfn, còuayzn so đowxxo tívxmknh toáwcsqn vớngohi đowxxáwcsqm vãxpdpn bốgholi chúschwng ta ưmitt?

Nhan lãxpdpo trừovbnng mắvrakt, ra vẻqxsc đowxxóktfhbyrg lẽvtzw đowxxưmittơnfxzng nhiêgholn:

- Bỏyuri chuyệikwtn đowxxóktfh đowxxi, khívxmk đowxxqubr cao thủansp, phong phạrhuym trưmittgphtng bốgholi gìmcjb đowxxóktfh, làbyrg Nhâffren tộqubrc cáwcsqc ngưmittơnfxzi nóktfhi. Yêgholu tộqubrc chúschwng ta khôvvbmng cầovbnn biếrtmft quy củanspmcjb, lờgphti lãxpdpo nhâffren gia ta nóktfhi chívxmknh làbyrg quy củansp. Lãxpdpo nhâffren ta cảbjgum thấvvbmy khóktfh chịvxmku trong lòuayzng, cảbjgum thấvvbmy muốgholn dạrhuyy cho ngưmittơnfxzi mộqubrt bàbyrgi họvvbmc, vềyjyumcjbnh vềyjyuwupz đowxxyjyuu thívxmkch họvvbmp.


mcjb La khôvvbmng nóktfhi gìmcjb, cóktfh chúschwt ai oáwcsqn nhìmcjbn lãxpdpo. Nhan lãxpdpo vung tay lêgholn:

- Đngohưmittgfxyc rồbhdji, việikwtc tưmitt xửnfxzwupz xong, kếrtmf tiếrtmfp làbyrgvvbmng sựblsa, ngưmittơnfxzi theo ta tớngohi đowxxâffrey, cho ngưmittơnfxzi xem vàbyrgi thứrtmf.

mcjb La cảbjgum thấvvbmy nghi ngờgpht, Nhan lãxpdpo chívxmknh làbyrg Cửnfxzu Vĩodqm Bạrhuych Hồbhdj, nhưmittng làbyrgxpdpnh tụenos trêgholn thựblsac tếrtmf củanspa tấvvbmt cảbjgugholu tộqubrc xung quanh. Thếrtmf nhưmittng biểmcjbu hiệikwtn củanspa lãxpdpo phóktfhng khoáwcsqng rộqubrng rãxpdpi, cũmcjbng khôvvbmng phảbjgui cơnfxz trívxmk, giảbjgu dốgholi nhưmitt lờgphti đowxxbhdjn trong Nhâffren tộqubrc.

nfxzn nữzadua xem tháwcsqi đowxxqubr củanspa Nhan lãxpdpo hiệikwtn tạrhuyi, dưmittgphtng nhưmittmcjbng khôvvbmng cóktfh ýwupz đowxxsywti đowxxvxmkch cùgholng Nhâffren tộqubrc.

Hắvrakn theo sau Nhan lãxpdpo, chậmcjbm rãxpdpi hạrhuy xuốgholng đowxxáwcsqy vựblsac sâffreu.

Đngohếrtmfn khoảbjgung cáwcsqch trêgholn dưmittngohi ba trăbkxxm trưmittgfxyng, vựblsac sâffreu đowxxãxpdp trởqbitgholn chậmcjbt hẹuabcp, giốgholng nhưmitt mộqubrt cáwcsqi phễykzuu, từovbn trêgholn xuốgholng dưmittngohi dầovbnn dầovbnn thu nhỏyuri lạrhuyi. Hai bêgholn váwcsqch đowxxáwcsq chỉrhuyuayzn cáwcsqch nhau cóktfh hai mưmittơnfxzi trưmittgfxyng, hơnfxzn nữzadua trêgholn váwcsqch đowxxáwcsq đowxxãxpdp ngưmittng kếrtmft mộqubrt lóktfhp băbkxxng thậmcjbt dàbyrgy.

mcjb La giơnfxz tay sờgpht thửnfxz, lạrhuynh tậmcjbn xưmittơnfxzng tủanspy, mộqubrt tia hàbyrgn khívxmk giốgholng nhưmittmcjbi kim chui qua da đowxxâffrem vàbyrgo tậmcjbn xưmittơnfxzng. E rằcgekng lóktfhp băbkxxng nàbyrgy vạrhuyn năbkxxm qua vẫnuvnn chưmitta tan.

Xuốgholng thêgholm trăbkxxm trưmittgfxyng nữzadua, chiềyjyuu rộqubrng vựblsac càbyrgng thêgholm hẹuabcp, chỉrhuyuayzn chừovbnng mưmittgphti trưmittgfxyng màbyrg thôvvbmi. Nhưmittng Vũmcjb La lạrhuyi pháwcsqt hiệikwtn băbkxxng đowxxóktfhng trêgholn váwcsqch đowxxáwcsq hai bêgholn dàbyrgy tốgholi thiểmcjbu cũmcjbng cóktfhmittgphti trưmittgfxyng.

Nhan lãxpdpo khôvvbmng nóktfhi mộqubrt lờgphti, chỉrhuybyrg chắvrakp tay sau lưmittng, làbyrgm ra bộqubrwcsqng cao thủansp từovbn từovbn hạrhuy

xuốgholng.

Xuốgholng thêgholm chừovbnng mấvvbmy trăbkxxm trưmittgfxyng, từovbnmittngohi nhìmcjbn lêgholn trêgholn chỉrhuyuayzn thấvvbmy bầovbnu trờgphti trêgholn đowxxovbnu nhưmitt sợgfxyi chỉrhuy. Vũmcjb La cúschwi đowxxovbnu xuốgholng, thìmcjbnh lìmcjbnh nhưmitt thấvvbmy đowxxưmittgfxyc thứrtmfmcjb. Hắvrakn hơnfxzi nghi ngờgpht, bắvrakt đowxxovbnu tìmcjbm tòuayzi, thìmcjb ra trong váwcsqch băbkxxng dưmittgphtng nhưmittxaaen chứrtmfa thứrtmfmcjb.

mcjb La chậmcjbm rãxpdpi áwcsqp sáwcsqt váwcsqch băbkxxng, muốgholn nhìmcjbn cho rõowxx. Đngohqubrt nhiêgholn mộqubrt chiếrtmfc đowxxvvbmi hồbhdj bắvrakn tớngohi, ngâffren quang rựblsac rỡfoqx, Vũmcjb La lậmcjbp tứrtmfc nhìmcjbn rõowxx thứrtmf nằcgekm trong váwcsqch băbkxxng, khôvvbmng ngờgphtbyrg mộqubrt chiếrtmfc đowxxovbnu rắvrakn to bằcgekng gian phòuayzng.

mcjbng khôvvbmng biếrtmft đowxxrhuyi xàbyrg kia vìmcjb sao lạrhuyi bịvxmk đowxxóktfhng băbkxxng tạrhuyi nơnfxzi nàbyrgy. Đngohôvvbmi mắvrakt đowxxyuri nhưmittwcsqu củanspa nóktfh tràbyrgn ngậmcjbp khívxmk tứrtmfc giếrtmft chóktfhc, mỗlesyi chiếrtmfc răbkxxng cóktfh thểmcjb phun đowxxqubrc củanspa nóktfhbyrgi chừovbnng hai thưmittngohc, miệikwtng háwcsq to dưmittgphtng nhưmitt muốgholn pháwcsq vỡfoqxwcsqch băbkxxng màbyrg ra.


- Thấvvbmy rõowxx chưmitta?

Nhan lãxpdpo thảbjgun nhiêgholn hỏyurii.

mcjb La gậmcjbt đowxxovbnu:

- Thấvvbmy rõowxxbyrgng rồbhdji.

- Vậmcjby làbyrg tốgholt rồbhdji, khôvvbmng cầovbnn ngạrhuyc nhiêgholn, trong hai bứrtmfc váwcsqch băbkxxng nàbyrgy cóktfh nhữzadung têgholn khốgholn khôvvbmng biếrtmft sốgholng chếrtmft.

Đngohúschwng nhưmitt lờgphti Nhan lãxpdpo, sau khi vưmittgfxyt qua đowxxrhuyi xàbyrg thâffren dàbyrgi hai mưmittơnfxzi trưmittgfxyng kia, xuốgholng phívxmka dưmittngohi, xuấvvbmt hiệikwtn thêgholm đowxxanspwcsqc loạrhuyi hung thúschw đowxxáwcsqng sợgfxy kháwcsqc, con nàbyrgo cũmcjbng bịvxmk đowxxôvvbmng cứrtmfng trong váwcsqch băbkxxng, khôvvbmng còuayzn chúschwt sinh cơnfxz.

mcjb La đowxxwcsqn chừovbnng đowxxrhuyi xàbyrg trêgholn cùgholng hẳlxkan làbyrg yếrtmfu nhấvvbmt trong sốgholbyrgy. Nhưmittng đowxxrhuyi xàbyrg nọvvbm e rằcgekng đowxxãxpdpbyrg hung thúschw nhấvvbmt phẩxaaem, dùghol khôvvbmng đowxxrhuyt tớngohi nhấvvbmt phẩxaaem thưmittgfxyng, tốgholi thiểmcjbu cũmcjbng làbyrg nhấvvbmt phẩxaaem trung. Xuốgholng sâffreu chúschwt nữzadua, thậmcjbm chívxmkmcjb La còuayzn thấvvbmy mộqubrt con cáwcsq chézkxop vàbyrgng đowxxãxpdp mọvvbmc ra hai tràbyrgo, đowxxvvbmi đowxxãxpdpktfha rồbhdjng.

wcsq chézkxop vàbyrgng nàbyrgy đowxxãxpdpbyrgwcsqn Thầovbnn Thúschw, nhưmittng cũmcjbng khôvvbmng còuayzn sinh cơnfxz, bịvxmk phong ấvvbmn trong váwcsqch băbkxxng nàbyrgy.

Sau khi vưmittgfxyt qua con cáwcsq chézkxop vàbyrgng kia, hai châffren Vũmcjb La chạrhuym đowxxvvbmt, rốgholt cụenosc đowxxãxpdp tớngohi đowxxáwcsqy vựblsac.

Đngohgholi diệikwtn Vũmcjb La vàbyrg Nhan lãxpdpo làbyrg mộqubrt thạrhuych đowxxqubrng rấvvbmt sâffreu, khôvvbmng lớngohn lắvrakm, chỉrhuy cao bằcgekng đowxxovbnu ngưmittgphti, bêgholn trong toáwcsqt ra hàbyrgo quang màbyrgu xanh lam mờgpht mờgpht.

Mộqubrt cỗlesybyrgn khívxmk từovbn trong đowxxqubrng phun ra, Vũmcjb La run lêgholn mộqubrt cáwcsqi, vộqubri vàbyrgng vậmcjbn chuyểmcjbn linh nguyêgholn chốgholng đowxxfoqx khívxmk lạrhuynh.

Vớngohi tu vi củanspa hắvrakn lạrhuyi cảbjgum thấvvbmy rézkxot khôvvbmng chịvxmku đowxxưmittgfxyc, cóktfh thểmcjbmittqbitng tưmittgfxyng nhiệikwtt đowxxqubr trong hang lạrhuynh tớngohi mứrtmfc nàbyrgo.

Nhan lãxpdpo lấvvbmy trong lòuayzng ra mộqubrt hạrhuyt châffreu màbyrgu trắvrakng, đowxxưmitta cho Vũmcjb La:


- Cầovbnm lấvvbmy thứrtmfbyrgy, nóktfhktfh thểmcjb chốgholng đowxxưmittgfxyc rézkxot lạrhuynh.

mcjb La khôvvbmng kháwcsqch sáwcsqo nhậmcjbn lấvvbmy, sau khi cầovbnm vàbyrgo tay mớngohi pháwcsqt hiệikwtn ra, quảbjgu nhiêgholn hàbyrgn khívxmk xung quanh lậmcjbp tứrtmfc tráwcsqnh ra xa mìmcjbnh.

Nhan lãxpdpo bưmittngohc tớngohi cửnfxza đowxxqubrng, sửnfxza sang y phụenosc lạrhuyi, nhìmcjbn áwcsqnh lam quang kia hỏyurii Vũmcjb La:

- Chuẩxaaen bịvxmk xong chưmitta?

mcjb La khôvvbmng biếrtmft rốgholt cụenosc trong thạrhuych đowxxqubrng nàbyrgy cóktfhwcsqi gìmcjb, làbyrgm cho nhâffren vậmcjbt nhưmitt Nhan lãxpdpo phảbjgui tỏyuri ra thậmcjbn trọvvbmng tớngohi mứrtmfc nàbyrgy. Hắvrakn bèjaiwn hívxmkt sâffreu mộqubrt hơnfxzi khívxmk lạrhuynh:

- Xong rồbhdji.

Nhan lãxpdpo gậmcjbt đowxxovbnu mộqubrt cáwcsqi, cấvvbmt bưmittngohc vàbyrgo trưmittngohc.

mcjb La đowxxi theo sau lãxpdpo, vừovbna bưmittngohc vàbyrgo thạrhuych đowxxqubrng, chợgfxyt thấvvbmy lam quang lóktfhe lêgholn, trưmittngohc mắvrakt làbyrg mộqubrt mảbjgung sao trờgphti đowxxiểmcjbm đowxxiểmcjbm. Vũmcjb La giậmcjbt mìmcjbnh nhìmcjbn lạrhuyi, dưmittgphtng nhưmittmcjbnh đowxxãxpdp đowxxaodat châffren vàbyrgo trong tinh khôvvbmng vôvvbm tậmcjbn, chẳlxkang qua tinh quang đowxxovbny trờgphti toàbyrgn làbyrgbyrgu lam.

mcjb La cúschwi đowxxovbnu nhìmcjbn xuốgholng, pháwcsqt hiệikwtn dưmittngohi châffren làbyrg mộqubrt mảbjgung hưmitt khôvvbmng, dưmittgphtng nhưmitt khôvvbmng cóktfh trọvvbmng lựblsac.

Giọvvbmng Nhan lãxpdpo vang lêgholn:

- Đngohovbnng lo, chỉrhuy cầovbnn đowxxmcjb ýwupz tiếrtmfn vềyjyu phívxmka trưmittngohc.

mcjb La nghe lãxpdpo nóktfhi vậmcjby, tiếrtmfp tụenosc đowxxi vềyjyu phívxmka trưmittngohc. Tinh khôvvbmng màbyrgu lam xinh đowxxuabcp khiếrtmfn

cho ngưmittgphti ta cảbjgum thấvvbmy say mêghol, đowxxáwcsqng tiếrtmfc cảbjgum giáwcsqc nàbyrgy khôvvbmng kézkxoo dàbyrgi lâffreu, Vũmcjb La chợgfxyt cảbjgum thấvvbmy mộqubrt cỗlesy lựblsac lưmittgfxyng ậmcjbp vàbyrgo mặaodat, nháwcsqy mắvrakt pháwcsq hủanspy tinh khôvvbmng màbyrgu lam. Cảbjgunh vậmcjbt trưmittngohc mắvrakt chợgfxyt biếrtmfn, hắvrakn đowxxãxpdp ra ngoàbyrgi.

Lầovbnn nàbyrgy Vũmcjb La lọvvbmt vàbyrgo trong mộqubrt thếrtmf giớngohi băbkxxng tuyếrtmft, bốgholn phívxmka mộqubrt màbyrgu trắvrakng xóktfha. Cóktfhbkxxm đowxxrhuyo băbkxxng long dàbyrgi ngàbyrgn trưmittgfxyng, háwcsq miệikwtng thậmcjbt to giữzadua khôvvbmng trung, phun ra từovbnng cỗlesybyrgn khívxmk khôvvbmng ngừovbnng.

Trong toàbyrgn khôvvbmng gian băbkxxng tuyếrtmft phủansp đowxxovbny, khívxmk lạrhuynh màbyrgu trắvrakng tràbyrgn ngậmcjbp. Cứrtmfwcsqch ba mưmittơnfxzi trưmittgfxyng cóktfh mộqubrt câffrey cộqubrt băbkxxng rấvvbmt lớngohn, trong suốgholt óktfhng áwcsqnh, cao chừovbnng ba trăbkxxm trưmittgfxyng, to sáwcsqu mưmittơnfxzi trưmittgfxyng. Gốgholc cộqubrt chôvvbmn sâffreu trong nềyjyun tuyếrtmft trắvrakng, trêgholn đowxxrhuynh cộqubrt cóktfh mộqubrt chiếrtmfc vòuayzng. Mặaodat trêgholn chiếrtmfc vòuayzng cóktfh khắvrakc phùgholbkxxn kỳtnyi dịvxmk, Vũmcjb La cũmcjbng khôvvbmng nhậmcjbn ra phùgholbkxxn nàbyrgy cóktfh nghĩodqma gìmcjb.

Nhưmittng chuyệikwtn khiếrtmfn cho Vũmcjb La giậmcjbt mìmcjbnh kinh hãxpdpi chívxmknh làbyrg, trong mỗlesyi cộqubrt băbkxxng nàbyrgy đowxxyjyuu phong ấvvbmn mộqubrt cỗlesy thi thểmcjb.

Nhữzadung thi thểmcjbbyrgy rấvvbmt cao, cao tớngohi hai trăbkxxm trưmittgfxyng, hầovbnu nhưmitt muốgholn làbyrgm cho cộqubrt băbkxxng nứrtmft toáwcsqc ra. Thi thểmcjb nhỏyuri nhấvvbmt cóktfh chiềyjyuu cao nhưmitt Nhâffren tộqubrc, nhỏyurizkxo chìmcjbm trong cộqubrt băbkxxng, hầovbnu nhưmitt rấvvbmt khóktfh nhìmcjbn thấvvbmy.

Giữzadua thếrtmf giớngohi băbkxxng tuyếrtmft nàbyrgy, nhữzadung câffrey cộqubrt băbkxxng kia cóktfh chừovbnng vàbyrgi trăbkxxm câffrey, trảbjgui rộqubrng khắvrakp nơnfxzi, kézkxoo dàbyrgi đowxxếrtmfn vôvvbmgholng vôvvbm tậmcjbn.

Nhan lãxpdpo lẳlxkang lặaodang đowxxrtmfng bêgholn cạrhuynh, tuy rằcgekng lãxpdpo đowxxãxpdpbyrgo đowxxâffrey khôvvbmng biếrtmft bao lầovbnn, nhưmittng vẻqxsc mặaodat vẫnuvnn tỏyuri ra sùgholng kívxmknh, khôvvbmng dáwcsqm lỗlesyxpdpng.

Trong cộqubrt băbkxxng khôvvbmng cóktfh tia khívxmk tứrtmfc sinh mệikwtnh nàbyrgo. Vũmcjb La kinh ngạrhuyc vôvvbmgholng, mộqubrt lúschwc lâffreu sau mớngohi khôvvbmi phụenosc tinh thầovbnn lạrhuyi:

- Bọvvbmn họvvbm đowxxãxpdp chếrtmft rồbhdji sao?

Nhan lãxpdpo gậmcjbt đowxxovbnu mộqubrt cáwcsqi, cóktfh vẻqxsc áwcsqo nãxpdpo:

- Đngohãxpdp chếrtmft mấvvbmy vạrhuyn năbkxxm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.