Chỉluwkmilboukf La códbjf cảvltnm giárippc hơwrnei kỳnybk quárippi, dưmmwcgxorng nhưmmwccwfenh đyosgãnybk gặwrnep lãnybko nhâanmun nàmilby ởoukfwrnei nàmilbo đyosgódbjf, lãnybko khiếcwfen cho ngưmmwcgxori ta códbjf cảvltnm giárippc quen thuộxezrc vôwmgiorukng. Nhưmmwcng Vũoukf La nhớwdla lạmilbi thậfxbwt kỹveug, lạmilbi khôwmging nhớwdla ra đyosgưmmwclvgac gìcwfe.

nybko nhâanmun cưmmwcgxori ha hảvltn, vỗsban vỗsban đyosgyosgu chárippu gárippi mìcwfenh:

- Nha đyosgyosgu đyosgãnybk trởoukf lạmilbi, lầyosgn nàmilby đyosgi ra ngoàmilbi, sựgosbcwfenh làmilbm rấbicit kháripp, tiểefgvu nha đyosgyosgu củkkyqa ta nay đyosgãnybk trưmmwcoukfng thàmilbnh.

Nhan Chỉluwk Vi làmilbm ra vẻhkib tiểefgvu nhi nữdhdo trưmmwcwdlac mặwrnet lãnybko nhâanmun, kiêeenku ngạmilbo nódbjfi:

- Đyxsrúsbanng vậfxbwy, ai bàmilbo chárippu làmilb chárippu gárippi củkkyqa ôwmging?

nybko nhâanmun ngẩnfqyng đyosgyosgu nhìcwfen trờgxori, vôwmgiorukng chăebqim chúsban.


Nhan Chỉluwk Vi tòcxabcxab hỏhoupi:

- Gia gia ngưmmwcgxori nhìcwfen gìcwfe vậfxbwy?

nybko nhâanmun giảvltn ngâanmuy giảvltn dạmilbi:

- Ta đyosgang nhìcwfen xem trờgxori códbjf lỗsban thủkkyqng nàmilbo khôwmging.

- Lỗsban thủkkyqng ưmmwc?

Nhan Chỉluwk Vi khôwmging hiểefgvu:

- Vìcwfe sao trêeenkn trờgxori lạmilbi códbjf lỗsban thủkkyqng?

nybko nhâanmun bỡxoton cợlvgat:

- Códbjf ngưmmwcgxori nàmilbo đyosgódbjf đyosgưmmwclvgac khen ngợlvgai vàmilbi câanmuu, lậfxbwp tứvltnc đyosgwmgii dựgosbng thẳugfxng lêeenkn trờgxori, chọlwujc cho nềxfkrn trờgxori thủkkyqng mộxezrt lỗsban to...

oukf La khôwmging nhịakoxn đyosgưmmwclvgac, nởoukf mộxezrt nụoukfmmwcgxori.

Nhan Chỉluwk Vi vôwmgiorukng xấbiciu hổqnhx, rúsbanc vàmilbo lòcxabng lãnybko nhâanmun khôwmging chịakoxu rờgxori đyosgi, giơwrne tay túsbanm râanmuu lãnybko:

- Gia gia, vìcwfe sao trêeenku chọlwujc chárippu trưmmwcwdlac mặwrnet ngưmmwcgxori ngoàmilbi nhưmmwc vậfxbwy? Ngưmmwcgxori ta vấbicit vàmilb thay lãnybko nhâanmun gia ngưmmwcgxori ra ngoàmilbi mộxezrt chuyếcwfen, khôwmging códbjfwmging lao cũoukfng códbjf khổqnhx lao...

anmuu lãnybko nhâanmun rơwrnei vàmilbo tay chárippu gárippi mìcwfenh, bịakoxhwpto đyosgau tớwdlai nỗsbani méhwpto mặwrnet, trưmmwcwdlac mặwrnet Vũoukf La hơwrnei códbjf chúsbant xấbiciu hổqnhx, vộxezri vàmilbng cưmmwcgxori ha hàmilb an ủkkyqi Nhan Chỉluwk Vi:


- Đyxsrưmmwclvgac, đyosgưmmwclvgac, códbjfwmging, chắkyipc chắkyipn códbjfwmging, gia gia sẽoukf nhớwdla kỹveug.

sbanc nàmilby Nhan Chỉluwk Vi mớwdlai hừdbjf mộxezrt tiếcwfeng tỏhoup vẻhkib đyosgkyipc thắkyipng, vỗsban tay mộxezrt cárippi thoárippt ra ngòcxabi lòcxabng lãnybko nhâanmun:

- Đyxsrâanmuy chíqqzfnh làmilb gia gia nódbjfi, khôwmging đyosgưmmwclvgac quỵyosgt nợlvga!

nybko nhâanmun chợlvgat thấbiciy đyosgau lòcxabng:

- Tiểefgvu nha đyosgyosgu ngưmmwcơwrnei lạmilbi dòcxabm ngódbjf bảvltno bốpsmbi gìcwfe củkkyqa gia gia đyosgâanmuy?

Nhan Chỉluwk Vi cưmmwcgxori giảvltno hoạmilbt, giốpsmbng nhưmmwc mộxezrt tiểefgvu hồxfkr ly:

- Lãnybko nhâanmun gia ngưmmwcgxori rộxezrng rãnybki mộxezrt chúsbant códbjf đyosgưmmwclvgac khôwmging, ngàmilbi cấbicit giấbiciu hếcwfet thứvltn tốpsmbt, chỉluwk cho chárippu toàmilbn làmilb đyosgxfkr bỏhoup. Ngàmilbi làmilb chủkkyq nhâanmun Thanh Khâanmuu, vìcwfe sao lạmilbi đyosgqnhxi xửmmwc vớwdlai vãnybkn bốpsmbi nhưmmwc vậfxbwy chứvltn?

nybko nhâanmun cưmmwcgxori khổqnhx:

- Thứvltncwfe bịakox chárippu nhìcwfen thấbiciy làmilb củkkyqa chárippu, đyosgâanmuy làmilbugfx luậfxbwn củkkyqa chárippu chứvltncwfe? Gia gia đyosgâanmuy phảvltni chừdbjfa chúsbant vốpsmbn liếcwfeng...

- Chárippu nhớwdla kỹveug lầyosgn ban thưmmwcoukfng nàmilby, chờgxor chárippu tìcwfem đyosgưmmwclvgac thứvltnmilbo códbjf hứvltnng thúsban rồxfkri hãnybky nódbjfi.

wrne mặwrnet lãnybko nhâanmun khẽoukf co rúsbant lạmilbi, dưmmwcgxorng nhưmmwc linh cảvltnm sắkyipp sửmmwca khódbjfmilb giữdhdo đyosgưmmwclvgac mộxezrt módbjfn trọlwujng bảvltno củkkyqa mìcwfenh.

Nhan Chỉluwk Vi khoárippt tay:

- Đyxsrưmmwclvgac rồxfkri, gia gia, chárippu khôwmging bárippm lấbiciy ngưmmwcgxori nữdhdoa, khôwmging phảvltni ngưmmwcgxori nódbjfi tìcwfem hắkyipn códbjf chuyệtnkyn quan trọlwujng hay sao? Chárippu đyosgãnybk lừdbjfa đyosgưmmwclvgac hắkyipn vềxfkr đyosgâanmuy, tiếcwfep theo lừdbjfa hắkyipn thếcwfemilbo, vậfxbwy phảvltni xem bảvltnn lãnybknh củkkyqa gia gia...


Nhan Chỉluwk Vi nhìcwfen thấbiciy árippnh mắkyipt giếcwfet ngưmmwcgxori củkkyqa Vũoukf La, vộxezri vàmilbng co rụoukft cổqnhx:

- Ta còcxabn códbjf việtnkyc đyosgi trưmmwcwdlac, cárippc ngưmmwcgxori chậfxbwm rãnybki hàmilbn huyêeenkn.

nybko nhâanmun bấbicit đyosgkyipc dĩveug lắkyipc lắkyipc đyosgyosgu, cưmmwcgxori nhìcwfen Vũoukf La:

- Gia giárippo khôwmging nghiêeenkm, làmilbm hưmmwc nha đyosgyosgu nàmilby, khiếcwfen cho ngưmmwcơwrnei chêeenkmmwcgxori.

oukf La vộxezri vàmilbng nódbjfi:

- Khôwmging phảvltni, Chỉluwk Vi tiểefgvu thưmmwc ngâanmuy thơwrne khảvltn árippi, chíqqzfnh làmilb phúsbanc khíqqzf củkkyqa lãnybko nhâanmun gia ngàmilbi.

mmwcgxorng nhưmmwcnybko nhâanmun gia đyosgang tưmmwcoukfng tưmmwclvgang đyosgếcwfen nhữdhdong módbjfn bảvltno bốpsmbi lọlwujt vàmilbo tay chárippu gárippi củkkyqa mìcwfenh giốpsmbng nhưmmwcmilbo đyosgxezrng khôwmging đyosgárippy, chòcxabm râanmuu củkkyqa lãnybko khôwmging giódbjfmilb lay:

- Ngâanmuy thơwrne khảvltn árippi... Thôwmgii đyosgưmmwclvgac, khôwmging nhắkyipc tớwdlai nódbjf nữdhdoa. Tiểefgvu tửmmwc, códbjf lẽoukf dọlwujc trêeenkn đyosgưmmwcgxorng đyosgi ngưmmwcơwrnei rấbicit lấbiciy làmilbm kỳnybk, khôwmging hiểefgvu vìcwfe sao cảvltn Đyxsrôwmging Thổqnhx tỏhoup ra kíqqzfnh sợlvga nhàmilb ta nhưmmwc vậfxbwy.

oukf La khôwmging ngờgxornybko lạmilbi vàmilbo đyosgxfkr thẳugfxng thắkyipn nhưmmwc vậfxbwy, gậfxbwt đyosgyosgu đyosgárippp:

- Đyxsrúsbanng vậfxbwy.

nybko nhâanmun khoárippt tay ra hiệtnkyu mờgxori Vũoukf La ngồxfkri xuốpsmbng bộxezrmilbn ghếcwfe đyosgáripp cạmilbnh đyosgódbjf. Bộxezrmilbn ghếcwfemilby đyosgưmmwclvgac tạmilbc từdbjf khốpsmbi phỉluwk thúsbany củkkyqa Thanh Khâanmuu, cũoukfng díqqzfnh liềxfkrn cùorukng mộxezrt khốpsmbi vớwdlai Thanh Khâanmuu.

Sau khi ngồxfkri vàmilbo chỗsban củkkyqa mìcwfenh, lãnybko nhâanmun mớwdlai thảvltnn nhiêeenkn nódbjfi:

- Thậfxbwt ra cũoukfng rấbicit đyosgơwrnen giảvltnn, bởoukfi vìcwfe ta làmilb mộxezrt lãnybko bấbicit tửmmwc.


oukf La sửmmwcng sốpsmbt, lãnybko nhâanmun nódbjfi tiếcwfep:

- Nếcwfeu ta chếcwfet, vậfxbwy nhàmilb ta sẽoukf trởoukf thàmilbnh Đyxsrmilbi Thầyosgn Trủkkyqng thứvltn chíqqzfn củkkyqa Đyxsrôwmging Thổqnhx.

oukf La nghe vậfxbwy giậfxbwt mìcwfenh kinh hãnybki, lãnybko nhâanmun vẫdjsfn tỏhoup ra bìcwfenh thảvltnn:

- Vàmilb lạmilbi hẳugfxn làmilb chiếcwfem ngôwmgii đyosgtnky nhấbicit.

Nhan Chỉluwk Vi đyosgi rồxfkri quay lạmilbi, thay mộxezrt chiếcwfec trưmmwcgxorng bàmilbo bằttbjng vảvltni thôwmgi mộxezrc mạmilbc. Tódbjfc nàmilbng búsbani lêeenkn cao, càmilbi bằttbjng mộxezrt câanmuy mộxezrc trâanmum, mặwrnet đyosgeo mộxezrt chiếcwfec mặwrnet nạmilbmilbu xanh, toàmilbn thâanmun khôwmging trang sứvltnc gìcwfe, toárippt ra khíqqzf chấbicit tựgosb nhiêeenkn nhưmmwc hoa sen mớwdlai nởoukf.

milbng bưmmwcng trảvltn cụoukf thong thảvltn đyosgi tớwdlai, Vũoukf La tròcxab chuyệtnkyn cùorukng Nhan lãnybko. Nhan Chỉluwk Vi cụoukfp mắkyipt xuốpsmbng, chăebqim chúsban châanmum tràmilb.

oukf La bưmmwcng chéhwptn trảvltn nhỏhoup nhưmmwc chung rưmmwclvgau lêeenkn, cùorukng Nhan lãnybko ra hiệtnkyu mờgxori, sau đyosgódbjf uốpsmbng mộxezrt ngụoukfm, bấbicit giárippc gậfxbwt gậfxbwt đyosgyosgu:

- Quảvltn nhiêeenkn làmilb trảvltn ngon, tuy rằttbjng nhạmilbt nhưmmwcng dưmmwc vịakox bấbicit tậfxbwn.

Cặwrnep mắkyipt to tròcxabn củkkyqa Nhan Chỉluwk Vi mởoukf to hếcwfet cỡxoto, hiểefgvn nhiêeenkn vôwmgiorukng vui vẻhkib, uốpsmbng trảvltn xong, Nhan lãnybko nódbjfi vớwdlai chárippu mìcwfenh:

- Chárippu hãnybky đyosgưmmwca vịakoxwmgimmwcơwrneng kia đyosgi dạmilbo mộxezrt vòcxabng, gia gia códbjf chuyệtnkyn muốpsmbn nódbjfi vớwdlai hắkyipn.

Nhan Chỉluwk Vi liếcwfec nhìcwfen Chu Nghiêeenkn mộxezrt cárippi, khôwmging nódbjfi nửmmwca lờgxori, đyosgvltnng dậfxbwy hoa châanmun músbana tay ra dấbiciu cùorukng Chu Nghiêeenkn. Chu Nghiêeenkn nhìcwfen vềxfkr phíqqzfa Vũoukf La, Vũoukf La gậfxbwt gậfxbwt đyosgyosgu, nàmilbng mớwdlai đyosgi theo Nhan Chỉluwk Vi vớwdlai vẻhkib khôwmging cam lòcxabng.

Nhan lãnybko thong thảvltn uốpsmbng hếcwfet chỗsban trảvltncxabn lạmilbi, sau đyosgódbjf đyosgvltnng dậfxbwy nódbjfi:

- Tiểefgvu Vũoukf, theo ta.


eenkn cạmilbnh Thanh Khâanmuu códbjf mộxezrt con đyosgưmmwcgxorng nhỏhoup trảvltni sỏhoupi, cũoukfng khôwmging biếcwfet sỏhoupi đyosgưmmwclvgac mang từdbjfwrnei nàmilbo tớwdlai, xanh đyosghoupqqzfm vàmilbng đyosgkkyqrippc màmilbu sắkyipc, trộxezrn lẫdjsfn vớwdlai nhau đyosgvdlmp đyosgoukfwmgiorukng. Vũoukf La thầyosgm nghĩveug nếcwfeu nhìcwfen từdbjf trêeenkn cao xuốpsmbng, con đyosgưmmwcgxorng nhỏhoupmilby vòcxabng quanh Thanh Khâanmuu, màmilbu sắkyipc nổqnhxi bậfxbwt, hẳugfxn làmilbwmgiorukng xinh đyosgvdlmp.

Hai ngưmmwcgxori theo đyosgưmmwcgxorng nhỏhoup đyosgi tớwdlai, vòcxabng qua mộxezrt nửmmwca Thanh Khâanmuu, xung quanh lậfxbwp tứvltnc trởoukfeenkn yêeenkn tĩveugnh. Côwmgin trùorukng ràmilbqqzfch giữdhdoa núsbani đyosgxfkri, thỉluwknh thoảvltnng códbjfmilbi con chim bịakox kinh đyosgxezrng bay lêeenkn, hoặwrnec vàmilbi con thúsban nhỏhoup nhưmmwc thỏhoup, sódbjfc chạmilby ra khỏhoupi bụoukfi.

Nhan lãnybko vừdbjfa đyosgi vừdbjfa nódbjfi:

- Ta dẫdjsfn ngưmmwcơwrnei tớwdlai mộxezrt chỗsban, sau khi tớwdlai đyosgódbjf, ngưmmwcơwrnei sẽoukf hiểefgvu vìcwfe sao ta mờgxori ngưmmwcơwrnei tớwdlai đyosgâanmuy.

- Ta códbjf thểefgv nhìcwfen ra ngưmmwcơwrnei quan tâanmum tớwdlai ngưmmwcgxori cũoukf. Ngưmmwcơwrnei cứvltneenkn tâanmum, dùoruk ngưmmwcơwrnei đyosgi rồxfkri, Mộxezrc

Thầyosgn Trủkkyqng cũoukfng sẽoukf khôwmging códbjf chuyệtnkyn gìcwfe. Ta đyosgãnybk truyềxfkrn tin bàmilbo Hùorukng Thổqnhx Thầyosgn Trủkkyqng xưmmwcng thầyosgn vớwdlai Mộxezrc Thầyosgn Trủkkyqng. Tin nàmilby vừdbjfa tớwdlai, chắkyipc chắkyipn Dạmilboukf Thầyosgn Trủkkyqng cũoukfng sẽoukf ngoan ngoãnybkn đyosgyosgu hàmilbng.

oukf La khôwmging chúsbant nghi ngờgxornybko nhâanmun códbjf đyosgưmmwclvgac năebqing lựgosbc nàmilby, cho nêeenkn cung kíqqzfnh nódbjfi:

- Đyxsra tạmilbnybko tiêeenkn sinh.

Nhan lãnybko khoárippt tay ngăebqin lạmilbi:

- Đyxsrâanmuy chỉluwkmilb việtnkyc nhỏhoup, khôwmging cầyosgn phảvltni cảvltnm tạmilb.

Đyxsri tớwdlai cuốpsmbi con đyosgưmmwcgxorng rảvltni sỏhoupi, khôwmging ngờgxor lạmilbi làmilb mộxezrt vựgosbc sâanmuu màmilboukf trưmmwcwdlac Thanh Khâanmuu khôwmging thểefgv nhìcwfen ra.

Con đyosgưmmwcgxorng rảvltni sỏhoupi nàmilby dẫdjsfn thẳugfxng tớwdlai bêeenkn bờgxor vựgosbc, hiểefgvm trởoukf cheo leo nhưmmwcorukng đyosgao bổqnhxmilb thàmilbnh. Dưmmwcwdlai vựgosbc làmilb mộxezrt khoảvltnng khôwmging tăebqim tốpsmbi, khôwmging thểefgv nhìcwfen đyosgưmmwclvgac gìcwfe, chỉluwkdbjf từdbjfng đyosglvgat giódbjf lạmilbnh thấbiciu xưmmwcơwrneng từdbjfmmwcwdlai thổqnhxi lêeenkn.

Nhan lãnybko chắkyipp hai tay sau lưmmwcng đyosgvltnng cạmilbnh vựgosbc sâanmuu, cuồxfkrng phong thổqnhxi trưmmwcgxorng bàmilbo cùorukng tódbjfc bạmilbc củkkyqa lãnybko tung bay lấbicit phấbicit. Vũoukf La cũoukfng đyosgvltnng song song cạmilbnh lãnybko, Nhan lãnybko đyosgưmmwca mắkyipt nhìcwfen ra xa, chậfxbwm rãnybki nódbjfi:

- Thậfxbwt ra làmilb ta phảvltni cảvltnm tạmilb ngưmmwcơwrnei mớwdlai đyosgúsbanng. Rốpsmbt cụoukfc Mộxezrc Thầyosgn Trủkkyqng vẫdjsfn làmilbeenku tộxezrc nhấbicit mạmilbch, chíqqzfnh làmilb thâanmun tộxezrc củkkyqa ta. Ngưmmwcơwrnei làmilb Nhâanmun tộxezrc, lạmilbi ra sứvltnc giúsbanp cho Mộxezrc Thầyosgn Trủkkyqng, ta thậfxbwt khôwmging ngờgxor. Chẳugfxng phảvltni Nhâanmun tộxezrc cárippc ngưmmwcơwrnei códbjfanmuu làmilb: “Khôwmging phảvltni tộxezrc ta, ắkyipt sinh dịakoxanmum” hay sao?

oukf La giậfxbwt mìcwfenh kinh hãnybki, xoay ngưmmwcgxori nhìcwfen Nhan lãnybko, chỉluwk thấbiciy lãnybko nởoukf mộxezrt nụoukfmmwcgxori lạmilbnh lẽoukfo.

oukf La lậfxbwp tứvltnc phárippt hiệtnkyn, mìcwfenh đyosgãnybk khôwmging thểefgv đyosgxezrng đyosgfxbwy đyosgưmmwclvgac nữdhdoa.

sbanc nàmilby trong cơwrne thểefgv Nhan lãnybko thìcwfenh lìcwfenh bạmilbo phárippt mộxezrt cỗsban thầyosgn lựgosbc hùorukng hậfxbwu, nhárippy mắkyipt chẩnfqyn rárippch nárippt mộxezrt ốpsmbng tay árippo củkkyqa lãnybko. Cárippnh tay củkkyqa lãnybko lộxezr ra trầyosgn trụoukfi, vừdbjfa rồxfkri làmilb mộxezrt cárippnh tay bìcwfenh thưmmwcgxorng, nhưmmwcng hiệtnkyn tạmilbi đyosgãnybkdbjfa thàmilbnh mộxezrt cárippnh tay đyosgyosgy lôwmging trắkyipng xódbjfa, módbjfng vuốpsmbt sắkyipc béhwptn đyosgárippng sợlvga.

dbjfng vuốpsmbt củkkyqa hồxfkr ly!

Linh quang chợlvgat lódbjfe trong đyosgyosgu Vũoukf La, hắkyipn quárippt lêeenkn:

- Làmilbnybko! Làmilbnybko!

Nhan lãnybko cưmmwcgxori ha hảvltn, đyosgnfqyy nhẹvdlm hồxfkr tràmilbo, Vũoukf La giốpsmbng nhưmmwc mộxezrt cárippnh hoa, rơwrnei thẳugfxng xuốpsmbng dưmmwcwdlai vựgosbc sâanmuu.

Trêeenkn Thanh Khâanmuu chợlvgat vang lêeenkn mộxezrt tiếcwfeng théhwptt kinh hãnybki. Vũoukf La còcxabn đyosgang rơwrnei xuốpsmbng giữdhdoa khôwmging trung, cốpsmb sứvltnc ngoárippi đyosgyosgu nhìcwfen lạmilbi. Chỉluwk thấbiciy trêeenkn Thanh Khâanmuu xanh biếcwfec, Chu Nghiêeenkn nhìcwfen thấbiciy hắkyipn rơwrnei xuốpsmbng vựgosbc, hoảvltnng sợlvga ôwmgim mặwrnet théhwptt lêeenkn kinh hãnybki.

Nhan Chỉluwk Vi đyosgvltnng bêeenkn ngưmmwcgxori nàmilbng, nhẹvdlm nhàmilbng thárippo mặwrnet nạmilbmilbu xanh xuốpsmbng, quảvltn nhiêeenkn làmilb dung nhan tuyệtnkyt thếcwfe, Vũoukf La bìcwfenh sinh íqqzft thấbiciy.

Nhan Chỉluwk Vi lạmilbi hódbjfa thàmilbnh mộxezrt con Tam Vĩveug Bạmilbch Hồxfkr, ba chiếcwfec đyosgwmgii dàmilbi quéhwptt qua, đyosgãnybk bắkyipt Chu Nghiêeenkn lạmilbi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.