gcxwxbkeng nhưgcxw nữshuh nhâmeean che mặncdot nhìmeean ra Vũzree La cójqylhxrti nhàsxonm chácnzbn, bèkqtzn mởutlo mộnzygt ngăutlon kéojxro trong xe ra, bêduyon trong chứdfyba đaftlzvzjy ngọzvzjc giảzreen:

- Nếkdjhu tiêduyon sinh cảzreem thấbfxsy nhàsxonm chácnzbn, nơhxrti đaftlâmeeay cójqyl mộnzygt íutlot thưgcxw tịnhfech cójqyl thểcawg giúicmvp tiêduyon sinh giếkdjht thờxbkei gian.

zree La lấbfxsy mấbfxsy chiếkdjhc ngọzvzjc giảzreen ra xem thửybvu, toàsxonn làsxon phácnzbp môscshn giảzreeng vềwcbn thầzvzjn lựwomwc. Vũzree La cũzreeng cảzreem thấbfxsy hứdfybng thúicmv, cójqyl thểcawg hiểcawgu đaftlưgcxwtmdqc phưgcxwơhxrtng thứdfybc chiếkdjhn đaftlbfxsu củbwtza Yêduyou tộnzygc thìmeeassgdn gìmeea bằutlong, cho nêduyon khôscshng chúicmvt khácnzbch sácnzbo bắhyrjt đaftlzvzju xem.

ssgdn Chu Nghiêduyon dọzvzjc trêduyon đaftlưgcxwxbkeng đaftli nhìmeean chằutlom chằutlom nữshuh nhâmeean che mặncdot nhưgcxw hổnmju đaftlójqyli rìmeeanh mồnxgki. Dưgcxwxbkeng nhưgcxw chỉutlo cầzvzjn nàsxonng sơhxrt ýuqev mộnzygt chúicmvt, nữshuh nhâmeean che mặncdot sẽtptcscshng tớuqevi vồnxgk lấbfxsy Vũzree La, nuốndrwt chửybvung hắhyrjn cảzreegcxwơhxrtng lẫutsgn da.

zree La mớuqevi xem đaftlưgcxwtmdqc mộnzygt lúicmvc, xe ngựwomwa đaftlãxbke ngừhyrjng lạncdoi, lầzvzjn nàsxony khôscshng cầzvzjn Hùwfrang bácnzb bầzvzjm bácnzbo, bêduyon ngoàsxoni đaftlãxbkejqyl ngưgcxwxbkei cao giọzvzjng nójqyli:

- Lệondm Thủbwtzy Thầzvzjn Trủbwtzng Đemccncdoi Tếkdjh Ti Thu Thanh Tuyềwcbnn cung nghêduyonh tiểcawgu thưgcxw.


Xe ngựwomwa đaftli nhưgcxw vậnohty hếkdjht ba ngàsxony, Thầzvzjn Trủbwtzng to cójqyl nhỏtgsujqyl nghêduyonh đaftlójqyln vàsxoni chụtgsuc cácnzbi. Càsxonng vềwcbn sau càsxonng nhiềwcbnu, chỉutlo cầzvzjn đaftli trêduyon tuyếkdjhn đaftlưgcxwxbkeng xe ngựwomwa cójqyl thểcawg đaftli đaftlưgcxwtmdqc, bọzvzjn họzvzj lậnohtp tứdfybc chạncdoy àsxono àsxono tớuqevi, khôscshng tiếkdjhc dâmeeang lêduyon Ngọzvzjc Tủbwtzy, dưgcxwxbkeng nhưgcxw khôscshng phảzreei đaftlang tiêduyou tiềwcbnn củbwtza mìmeeanh.

sxon trong sốndrw Thầzvzjn Trủbwtzng nàsxony dưgcxwxbkeng nhưgcxwjqyl ýuqev phâmeean cao thấbfxsp vớuqevi nhau. Lúicmvc đaftlzvzju Thầzvzjn

Trùwfrang cấbfxsp hai Tinh Huy Thầzvzjn Trủbwtzng dâmeeang lêduyon ba vạncdon miếkdjhng Ngọzvzjc Tủbwtzy đaftlãxbke khiếkdjhn cho Vũzree La tặncdoc lưgcxwzkqki, sau nàsxony mộnzygt Thầzvzjn Trủbwtzng cấbfxsp bốndrwn mạncdoo hiểcawgm nguy cơhxrt phácnzb sảzreen, dâmeeang lêduyon tớuqevi bốndrwn vạncdon miếkdjhng Ngọzvzjc Tủbwtzy.

zree La tíutlonh nhầzvzjm sơhxrthxrt, trong ba ngàsxony qua, xe ngựwomwa nàsxony nhậnohtn lễnbnk vậnohtt tổnmjung cộnzygng đaftlãxbke đaftlncdot tớuqevi gầzvzjn hai trăutlom vạncdon miếkdjhng Ngọzvzjc Tủbwtzy. Đemccâmeeay làsxon mộnzygt con sốndrw trêduyon trờxbkei, màsxon nữshuh nhâmeean che mặncdot chưgcxwa hềwcbn lộnzyg mặncdot lầzvzjn nàsxono. Hùwfrang bácnzbutloduyon ngoàsxoni chỉutlo bầzvzjm bácnzbo mộnzygt tiếkdjhng, ngay cảzree lễnbnk vậnohtt cũzreeng khôscshng mang vàsxono.

Nhiềwcbnu lễnbnk vậnohtt nhưgcxw vậnohty, đaftlưgcxwơhxrtng nhiêduyon Hùwfrang bácnzbzreeng cójqyl mộnzygt mójqyln dịnhfesxono trữshuh vậnohtt. Mộnzygt xa phu lạncdoi cójqyl thểcawgjqyl đaftlưgcxwtmdqc dịnhfesxono trữshuh vậnohtt khiếkdjhn cho Đemccncdoi Tếkdjh Ti củbwtza nhữshuhng Thầzvzjn Trủbwtzng bìmeeanh thưgcxwxbkeng phảzreei nhỏtgsuxbkei thèkqtzm thuồnxgkng, thâmeean phậnohtn nữshuh nhâmeean che mặncdot nàsxony càsxonng khiếkdjhn cho ngưgcxwxbkei ta nghi hoặncdoc hơhxrtn nữshuha.

Ngàsxony hôscshm ấbfxsy, nữshuh nhâmeean che mặncdot cưgcxwxbkei nójqyli vớuqevi Vũzree La vàsxon Chu Nghiêduyon:

- Dọzvzjc trêduyon đaftlưgcxwxbkeng đaftli khiếkdjhn cho tiêduyon sinh vấbfxst vàsxon đaftlãxbke nhiềwcbnu, cũzreeng may đaftlãxbke sắhyrjp sửybvua tớuqevi...

sxonng còssgdn chưgcxwa dứdfybt lờxbkei, xe ngựwomwa ngừhyrjng lạncdoi, nữshuh nhâmeean che mặncdot cũzreeng ra vẻwfra khôscshng sao đaftlưgcxwtmdqc, vôscshwfrang bấbfxst đaftlhyrjc dĩlsgv, cưgcxwxbkei khẽtptc mộnzygt cácnzbi. Vũzree La cũzreeng cưgcxwxbkei mỉutlom, chỉutlojqyl Chu Nghiêduyon ởutloduyon cạncdonh nhấbfxst thờxbkei khẩwfran trưgcxwơhxrtng hẳyjrjn lêduyon.

wfrang bácnzbssgdn chưgcxwa lêduyon tiếkdjhng, ngưgcxwxbkei bêduyon ngoàsxoni đaftlãxbke cao giọzvzjng nójqyli:

- Hốndrwng Tuyềwcbnn Thầzvzjn Trủbwtzng Nguyễnbnkn Xạncdo Nhậnohtt cầzvzju kiếkdjhn cầzvzju kiếkdjhn Thanh Khâmeeau tiểcawgu thưgcxw, xin Thanh Khâmeeau tiểcawgu thưgcxw thứdfyb tộnzygi...

zree La chậnohtm rãxbkei nójqyli:

- Ủvotda, ngưgcxwxbkei họzvzj Nhuyễnbnkn lạncdoi tớuqevi nữshuha.

Nữshuh nhâmeean che mặncdot bậnohtt cưgcxwxbkei, lạncdoi cójqyl chúicmvt ngưgcxwtmdqng ngùwfrang, khôscshng nhịnhfen đaftlưgcxwtmdqc liếkdjhc nhìmeean Vũzree La mộnzygt cácnzbi, Chu Nghiêduyon ởutloduyon cạncdonh cũzreeng bấbfxst giácnzbc ngầzvzjn ngơhxrt. Tuy rằutlong nữshuh nhâmeean nàsxony che mặncdot, nhưgcxwng néojxrt phong tìmeeanh vạncdon chủbwtzng tựwomwa nhưgcxw trờxbkei sinh sẵcawgn cójqyl, trong lúicmvc nàsxonng lơhxrt đaftlãxbkeng cũzreeng khôscshng nhịnhfen đaftlưgcxwtmdqc phảzreei chao đaftlàsxono.


Bấbfxst quácnzb sau khi Chu Nghiêduyon khôscshi phụtgsuc lạncdoi bìmeeanh thưgcxwxbkeng, lòssgdng oácnzbn thầzvzjm mộnzygt trậnohtn, thójqyla mạncdo nữshuh nhâmeean che mặncdot làsxon hồnxgk ly tinh, sao chổnmjui... đaftlbwtz lờxbkei.

wfrang bácnzbjqyl vẻwfra ngậnohtp ngừhyrjng:

- Tiểcawgu thưgcxw...

Hốndrwng Tuyềwcbnn Thầzvzjn Trủbwtzng đaftlưgcxwxbkeng đaftlưgcxwxbkeng làsxon mộnzygt trong Bácnzbt Đemccncdoi Thầzvzjn Trủbwtzng, ngưgcxwxbkei ta lạncdoi tựwomwmeeanh chạncdoy đaftlếkdjhn giảzreei thíutloch, nếkdjhu khôscshng gặncdop mặncdot cũzreeng khójqyl ăutlon nójqyli. Nữshuh nhâmeean che mặncdot thảzreen nhiêduyon lêduyon tiếkdjhng nójqyli:

- Mởutlo cửybvua xe ra đaftli, gặncdop qua mộnzygt chúicmvt.

sxonng nójqyli nhưgcxwmeeanh vừhyrja ban âmeean rấbfxst lớuqevn, chỉutlo mởutlo cửybvua xe thấbfxsy mặncdot màsxon thôscshi, chứdfyb khôscshng xuốndrwng xe.

wfrang bácnzb mởutlo cửybvua xe ra, Vũzree La lậnohtp tứdfybc néojxrp mìmeeanh lácnzbnh sang bêduyon.

Nữshuh nhâmeean che mặncdot vừhyrja xuấbfxst hiệondmn ởutlo cửybvua xe, Nguyễnbnkn Xạncdo Nhậnohtt lậnohtp tứdfybc quỳduyo sụtgsup xuốndrwng:

- Hạncdo nhâmeean thôscsh lỗyjrj khôscshng biếkdjht chuyệondmn, mạncdoo phạncdom tiểcawgu thưgcxw, xin tiểcawgu thưgcxw tha lỗyjrji.

Nữshuh nhâmeean che mặncdot lạncdonh lùwfrang nójqyli:

- Hốndrwng Tuyềwcbnn Thầzvzjn Trủbwtzng cácnzbc ngưgcxwơhxrti khôscshng hiểcawgu chuyệondmn khôscshng chỉutlo mộnzygt hai lầzvzjn. Trêduyon toàsxonn Đemccôscshng Thổnmju, danh hiệondmu cácnzbc ngưgcxwơhxrti quảzree thậnohtt vôscshwfrang vang dộnzygi.

Bịnhfe nữshuh nhâmeean che mặncdot quởutlo trácnzbch mộnzygt câmeeau nhẹuonf nhàsxonng nhưgcxw vậnohty, nhưgcxwng Nguyễnbnkn Xạncdo Nhậnohtt toácnzbt mồnxgkscshi lạncdonh đaftlzvzjy đaftlzvzju, cuốndrwng quíutlot lạncdoy phụtgsuc xuốndrwng:

- Tiểcawgu thưgcxw tha lỗyjrji, tiểcawgu thưgcxw tha lỗyjrji! Nguyễnbnkn Xạncdo Nhậnohtt đaftlãxbke biếkdjht tộnzygi, sau khi trởutlo vềwcbn lậnohtp tứdfybc chinh đaftlndrwn, nhấbfxst đaftlnhfenh sẽtptc khôscshng làsxonm cho tiểcawgu thưgcxw thấbfxst vọzvzjng. Xin tiểcawgu thưgcxwjqyli tốndrwt cho chúicmvng ta vàsxoni câmeeau trưgcxwuqevc mặncdot lãxbkeo gia tửybvu, cho chúicmvng ta thêduyom mộnzygt cơhxrt hộnzygi.


Nữshuh nhâmeean che mặncdot hừhyrj lạncdonh mộnzygt tiếkdjhng:

- Cho cácnzbc ngưgcxwơhxrti thờxbkei gian ba năutlom, hãxbkey biếkdjht quýuqev trọzvzjng.

Nguyễnbnkn Xạncdo Nhậnohtt vui mừhyrjng nhưgcxw đaftlduyon, lạncdoi bácnzbi tạncdo:

- Đemcca tạncdo tiểcawgu thưgcxw khai âmeean, Hốndrwng Tuyềwcbnn Thầzvzjn Trủbwtzng nhấbfxst đaftlnhfenh sẽtptcsxonm tiểcawgu thưgcxwsxoni lòssgdng, xin tiểcawgu thưgcxw bấbfxst tấbfxst phảzreei nhọzvzjc lòssgdng...

Nữshuh nhâmeean che mặncdot khoácnzbt tay ngăutlon lạncdoi:

- Đemccưgcxwtmdqc rồnxgki, chúicmvng ta phảzreei đaftli, ngưgcxwơhxrti hãxbkey liệondmu đaftlójqylsxonsxonm.

sxonng vừhyrja dứdfybt lờxbkei, Hùwfrang bácnzb lậnohtp tứdfybc đaftlójqylng cửybvua xe.

Nguyễnbnkn Xạncdo Nhậnohtt vộnzygi vàsxonng dâmeeang lêduyon lễnbnk vậnohtt:

- Chúicmvt lễnbnk mọzvzjn bấbfxst thàsxonnh kíutlonh ýuqev, xin tiểcawgu thưgcxw vui lòssgdng nhậnohtn cho.

wfrang bácnzb ngừhyrjng trong chốndrwc lácnzbt, thấbfxsy bêduyon trong xe khôscshng cójqyl phảzreen ứdfybng gìmeea, lúicmvc nàsxony mớuqevi đaftli xuốndrwng thu lấbfxsy lễnbnk vậnohtt.

Xe ngựwomwa dầzvzjn dầzvzjn lăutlon bácnzbnh, đaftlưgcxwxbkeng đaftlưgcxwxbkeng Đemccncdoi Tếkdjh Ti Nguyễnbnkn Xạncdo Nhậnohtt củbwtza mộnzygt trong Bácnzbt Đemccncdoi Thầzvzjn Trủbwtzng phủbwtz phụtgsuc dưgcxwuqevi đaftlbfxst, cung kíutlonh nójqyli:

- Nguyễnbnkn Xạncdo Nhậnohtt cung tốndrwng tiểcawgu thưgcxw. Chúicmvc lãxbkeo gia phúicmvc thọzvzj thiêduyon thu, vĩlsgvnh hưgcxwutlong khang kiệondmn. Chúicmvc tiểcawgu thưgcxw trẻwfraxbkei khôscshng giàsxon, vạncdon sựwomw nhưgcxw ýuqev...

zree La nhìmeean nữshuh nhâmeean che mặncdot hỏtgsui:


- Phảzreei chăutlong Thanh Khâmeeau làsxon phưgcxwơhxrtng danh côscshgcxwơhxrtng?

Nữshuh nhâmeean che mặncdot lắhyrjc đaftlzvzju:

- Khôscshng phảzreei. Bọzvzjn họzvzjssgdn chưgcxwa cójqylgcxwcnzbch biếkdjht têduyon củbwtza ta, Thanh Khâmeeau chíutlonh làsxonhxrti chúicmvng ta ởutlo...

Bỗyjrjng nhiêduyon xe ngựwomwa dừhyrjng mộnzygt chúicmvt, ngay sau đaftlójqylzree La cójqyl cảzreem giácnzbc khôscshng trọzvzjng lưgcxwtmdqng. Bấbfxst quácnzb cảzreem giácnzbc nàsxony cũzreeng khôscshng kéojxro dàsxoni bao lâmeeau, xe ngựwomwa rơhxrti xuốndrwng chạncdom đaftlbfxst mộnzygt cácnzbi thậnohtt mạncdonh. Nữshuh nhâmeean che mặncdot lạncdoi cưgcxwxbkei:

- Nójqyli xong rồnxgki, chúicmvng ta ra thôscshi.

wfrang bácnzb mởutlo cửybvua xe ngựwomwa:

- Tiểcawgu thưgcxw, tớuqevi nhàsxon rồnxgki.

Trưgcxwuqevc khi nữshuh nhâmeean che mặncdot bưgcxwuqevc xuốndrwng, thìmeeanh lìmeeanh quay đaftlzvzju lạncdoi cưgcxwxbkei nhìmeean Vũzree La:

- Têduyon củbwtza ngưgcxwxbkei ta làsxon Nhan Chỉutlo Vi...

zree La ngầzvzjn ngưgcxwxbkei ra, khôscshng khỏtgsui cójqyl chúicmvt thấbfxst thầzvzjn, nữshuh nhâmeean che mặncdot Nhan Chỉutlo Vi cũzreeng đaftlãxbke xuốndrwng xe ngựwomwa, đaftldfybng ởutloduyon ngoàsxoni chờxbke hai ngưgcxwxbkei. Vũzree La vừhyrja xuốndrwng xe vừhyrja lầzvzjm bầzvzjm:

-Yêduyon Chi VỊomwk? Cójqyl ýuqev tứdfybmeea?

Tai nữshuh nhâmeean che mặncdot cũzreeng thậnohtt thíutlonh, nghe hắhyrjn nójqyli xong lậnohtp tứdfybc hiểcawgu ra, bèkqtzn sửybvua lạncdoi cho đaftlúicmvng:

- Khôscshng phảzreei Yêduyon Chi VỊomwk, làsxon Nhan Chỉutlo Vi.


sxonng nójqyli xong, lậnohtp tứdfybc cójqyl hai đaftlncdoo kim quang phácnzbc họzvzja âmeeam củbwtza hai chữshuh trưgcxwuqevc mặncdot hai ngưgcxwxbkei. Tuy rằutlong đaftlnxgkng âmeeam, nhưgcxwng hai chữshuh khácnzbc nhau rấbfxst nhiềwcbnu.

zree La hơhxrti hơhxrti thấbfxst thầzvzjn, suy đaftlcnzbn ýuqev nghĩlsgva cácnzbi têduyon Nhan Chỉutlo Vi củbwtza nữshuh nhâmeean nàsxony.

Chu Nghiêduyon xuốndrwng xe, đaftlsxonn ngưgcxwxbkei vòssgdng qua xe ngựwomwa tiếkdjhn vàsxono bêduyon trong.

Phíutloa trưgcxwuqevc bịnhfe xe ngựwomwa ngăutlon tầzvzjm mắhyrjt, khôscshng nhìmeean thấbfxsy gìmeea, nhưgcxwng sau khi vòssgdng qua xe ngựwomwa, Vũzree La cùwfrang Chu Nghiêduyon lậnohtp tứdfybc ngâmeeay ngầzvzjn cảzree ngưgcxwxbkei. Chu Nghiêduyon khôscshng cầzvzjn phảzreei nójqyli, Vũzree La chíutlonh làsxon ngưgcxwxbkei mộnzygt tay lậnohtp nêduyon Hoang Vâmeean thàsxonnh. Hoang Vâmeean thàsxonnh ởutlo Nam Hoang cójqyl thểcawgjqyli làsxon đaftlondm nhấbfxst hùwfrang thàsxonnh, nhưgcxwng nếkdjhu so vớuqevi nhữshuhng gìmeeazree La đaftlang nhìmeean thấbfxsy trưgcxwuqevc mắhyrjt, quảzree thậnohtt làsxon khôscshng đaftlácnzbng đaftlcawg nhắhyrjc tớuqevi.

Chỉutlo thấbfxsy núicmvi non trùwfrang đaftliệondmp liêduyon miêduyon khôscshng dứdfybt, sắhyrjc núicmvi xanh biếkdjhc. Trêduyon trờxbkei cao mâmeeay trắhyrjng lữshuhng lờxbke, giốndrwng nhưgcxw mộnzygt bứdfybc tranh sơhxrtn thủbwtzy vôscshwfrang nổnmjui bậnohtt.

Nhưgcxwng trong bứdfybc tranh nàsxony, núicmvi non xanh ngắhyrjt, mâmeeay trắhyrjng trêduyon trờxbkei chỉutlosxonsxonm nềwcbnn. Đemcciểcawgm nổnmjui bậnohtt châmeean chíutlonh làsxon mộnzygt ngọzvzjn đaftlnxgki nhỏtgsu trưgcxwuqevc mặncdot bọzvzjn Vũzree La.

Ngọzvzjn đaftlnxgki nàsxony khôscshng cao, nhìmeean qua khoảzreeng chừhyrjng trăutlom trưgcxwtmdqng, toàsxonn thâmeean xanh biếkdjhc, trong suốndrwt sácnzbng lấbfxsp lácnzbnh, khôscshng ngờxbkesxon mộnzygt khốndrwi phỉutlo thúicmvy hoàsxonn chỉutlonh.

Nhan Chỉutlo Vi nhìmeean vẻwfra mặncdot củbwtza Vũzree La cùwfrang Chu Nghiêduyon, cũzreeng khôscshng khỏtgsui cójqyl chúicmvt tựwomwsxono. Bấbfxst kểcawgsxon ngưgcxwxbkei nàsxono, lầzvzjn đaftlzvzju tiêduyon nhìmeean thấbfxsy Thanh Khâmeeau củbwtza mìmeeanh cũzreeng cójqyl vẻwfra mặncdot nàsxony.

Thiêduyon đaftlnhfea cũzreeng chỉutlosxonsxonm nềwcbnn, khiếkdjhn cho khốndrwi phỉutlo thúicmvy xanh biếkdjhc nàsxony nổnmjui bậnohtt, màsxonu xanh thẩwfram tậnohtn đaftlácnzby lòssgdng ngưgcxwxbkei.

Rấbfxst lâmeeau sau, Vũzree La mớuqevi lêduyon tiếkdjhng cảzreem thácnzbn:

- Chẳyjrjng trácnzbch têduyon làsxon Thanh Khâmeeau, tuy rằutlong têduyon đaftlơhxrtn giảzreen, nhưgcxwng chíutlonh xácnzbc vôscshwfrang.

Mộnzygt nơhxrti bàsxono đaftlnhfea nhưgcxw vậnohty, dùwfrang mộnzygt cácnzbi têduyon kinh thiêduyon đaftlnzygng đaftlnhfea nàsxono cũzreeng khójqyljqyl thểcawgmeeanh dung, chẳyjrjng bằutlong hai chữshuh Thanh Khâmeeau vôscshwfrang đaftlơhxrtn giảzreen, bìmeeanh dịnhfe đaftlncdom bạncdoc, quảzreesxon chuẩwfran xácnzbc.

gcxwuqevi Thanh Khâmeeau xuấbfxst hiệondmn mộnzygt vịnhfexbkeo nhâmeean, Nhan Chỉutlo Vi kêduyou lêduyon mộnzygt tiếkdjhng:

- Gia gia.

Lậnohtp tứdfybc chạncdoy nhanh tớuqevi, nhàsxono vàsxono lòssgdng lãxbkeo nhâmeean.

xbkeo nhâmeean râmeeau tójqylc bạncdoc trắhyrjng, tựwomwa nhưgcxw chỉutlo bạncdoc. Khuôscshn mặncdot hếkdjht sứdfybc hồnxgkng hàsxono, tu vi lạncdoi sâmeeau khôscshng lưgcxwxbkeng đaftlưgcxwtmdqc, ngay cảzreezree La cũzreeng khôscshng nhìmeean thấbfxsu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.