ioahn củdzoua Vũqpnq La chỉzkoomgql hai ghếqpnq, Vũqpnq La ngồbxcfi mộvirit cápmgai, cápmgai kia Nguyễlokhn Thôqrgzn Hổviri đnlkeãtqwe ngờhfcxi qua, nữblsu nhâpkhqn che mặhdfnt ngạgwhdi bầlznnn cho nêcfzrn chỉzkoomgql thểurts đnlkezgbgng.

Sau khi Vũqpnq La xửvtdtvwff Nguyễlokhn Thôqrgzn Hổviri xong, lúydpgc nàioahy đnlkeôqrgzi mắpmgat đnlkeiusmp củdzoua nàioahng mớbxcfi khẽnorh đnlkeàioaho, toápmgat ra lựbnzvc lưeexelokhng câpkhqu hồbxcfn nhiếqpnqp phápmgach. Chỉzkooioah mộvirit ápmganh mắpmgat nhưeexeng lạgwhdi phong tìvwffnh vạgwhdn chủdzoung, lạgwhdi nhưeexe giómgql Xuâpkhqn phớbxcft qua, hoa đnlkelznny núydpgi nởevxn rộviri chỉzkoo sau mộvirit đnlkeêcfzrm.

Chu Nghiêcfzrn thấryzty nữblsu nhâpkhqn khápmgac tốghzyng tìvwffnh muộvirii phu mìvwffnh, vôqrgzdnbqng chưeexebxcfng mắpmgat, khôqrgzng nhịvwffn đnlkeưeexelokhc hừdzou lạgwhdnh mộvirit tiếqpnqng.

Nữblsu nhâpkhqn nọckci nhoẻonijn miệzdzdng cưeexehfcxi sau lớbxcfp mạgwhdng, liếqpnqc nhìvwffn Chu Nghiêcfzrn mộvirit cápmgai, nómgqli vớbxcfi Vũqpnq La:

- Vũqpnq La tiêcfzrn sinh cómgql nhãtqwen quang tốghzyt thậgyjst, ngay cảbrpd ngưeexehfcxi đnlkei theo cũqpnqng làioah tuyệzdzdt sắpmgac giai nhâpkhqn.

qpnq La uổviring trảbrpd xong, vứzgbgt chémgqln sang bêcfzrn:


- Nàioahng đnlkeãtqwe biếqpnqt têcfzrn ta, hiểurtsn nhiêcfzrn cómgql chuẩdzoun bịvwffioah đnlkeếqpnqn, nómgqli thẳykghng ra xem rốghzyt cụtltgc tìvwffm ta cómgql chuyệzdzdn gìvwff? Nàioahng thay ta đnlkeuổvirii Nguyễlokhn Thôqrgzn Hổviri, cómgql ývwffioahm cho ta thiếqpnqu nợlokh nhâpkhqn tìvwffnh, phỏtltgng chừdzoung cũqpnqng khôqrgzng tốghzyt làioahnh gìvwff.

qpnq La đnlkeãtqwe đnlkepmgan ra nữblsu nhâpkhqn nàioahy cómgql thâpkhqn phậgyjsn thếqpnqioaho. Yêcfzru tộviric bìvwffnh thưeexehfcxng đnlkerhkwu cómgql hiệzdzdn tưeexelokhng phảbrpdn tổviri (Phảbrpdn tổviri = Lạgwhdi giốghzyng: Hiệzdzdn tưeexelokhng mộvirit sốghzy đnlkehdfnc đnlkeiểurtsm củdzoua tổviri tiêcfzrn xa xătltgm bỗdzging

Nữblsu nhâpkhqn thấryzty Vũqpnq La tỏtltg ra khôqrgzng thâpkhqn thiệzdzdn, dưeexehfcxng nhưeexeqpnqng đnlkeãtqwe nằzgbgm trong dựbnzv liệzdzdu, cũqpnqng khôqrgzng tỏtltg ra tứzgbgc giậgyjsn, nhìvwffn vếqpnqt mápmgau màioah Nguyễlokhn Thôqrgzn Hổviri đnlkeurts lạgwhdi trêcfzrn bàioahn:

- Nơykghi nàioahy đnlkeãtqwe ôqrgz uếqpnq, ởevxn lạgwhdi đnlkeâpkhqy thậgyjst chẳykghng thídzouch thúydpgvwff. Ta thấryzty tiêcfzrn sinh thídzouch uổviring tràioah, noi nàioahy làioahm sao cómgql trảbrpd ngon? Chi bằzgbgng ta mờhfcxi tiêcfzrn sinh tớbxcfi mộvirit chỗdzgi, nếqpnqm thửvtdt trảbrpd ngon tuyệzdzdt dídzounh củdzoua Đydpgôqrgzng Thổvirimgql đnlkeưeexelokhc chătltgng?

qpnq La tỏtltg ra hứzgbgng thúydpg:

- Nàioahng nómgqli nhưeexe vậgyjsy khiếqpnqn cho ta cảbrpdm thấryzty tòugzbugzb. Cũqpnqng khôqrgzng biếqpnqt trảbrpd ngon tuyệzdzdt đnlkezkoonh củdzoua Đydpgôqrgzng Thổviri theo lờhfcxi nàioahng so vớbxcfi trảbrpd củdzoua Khoápmgai Tôqrgzng thếqpnqioaho?

Nữblsu nhâpkhqn mỉzkoom cưeexehfcxi:

- Mấryzty vưeexehfcxn trảbrpd tốghzyt nhấryztt củdzoua Đydpgôqrgzng Thổviriioahy làioah nhàioah ta hápmgai trưeexebxcfc, sau đnlkeómgql Khoápmgai Tôqrgzng mớbxcfi dápmgam lémgqln lúydpgt tớbxcfi hápmgai mộvirit câpkhqy.

qpnq La cũqpnqng cưeexehfcxi:

- Ta đnlkeâpkhqy rấryztt cómgql hứzgbgng thúydpg, đnlkei thôqrgzi, mờhfcxi nàioahng đnlkei trưeexebxcfc dẫzdzdn đnlkeưeexehfcxng.

Nữblsu nhâpkhqn khẽnorh nghiêcfzrng mìvwffnh thi lễlokh, xoay ngưeexehfcxi bưeexebxcfc đnlkei:

- Mờhfcxi tiêcfzrn sinh theo ta.

qpnq La đnlkezgbgng dậgyjsy bưeexebxcfc đnlkei, nhấryztt thờhfcxi Chu Nghiêcfzrn cảbrpdm thấryzty nhưeexe bịvwff uy hiếqpnqp. Dưeexehfcxng nhưeexe nữblsu


nhâpkhqn nàioahy trờhfcxi sinh cómgql mộvirit lựbnzvc lưeexelokhng câpkhqu hồbxcfn nhiếqpnqp phápmgach, rõzkooioahng tưeexe thếqpnq củdzoua Vũqpnq La làioah muốghzyn đnlkei cùdnbqng nàioahng. Chu Nghiêcfzrn lặhdfnng lẽnorhmgqlo Vũqpnq La lạgwhdi, Vũqpnq La vẫzdzdn khôqrgzng đnlkeurts ývwff, tiếqpnqp tụtltgc bưeexebxcfc tớbxcfi. Chu Nghiêcfzrn bấryztt đnlkepmgac dĩmzwh nhìvwffn theo Vũqpnq La, trợlokhn mắpmgat khinh thưeexehfcxng, cũqpnqng đnlkeàioahnh phảbrpdi đnlkei theo hắpmgan.

eexebxcfi lầlznnu cómgql mộvirit trung niêcfzrn ătltgn mặhdfnc giảbrpdn dịvwff đnlkezgbgng hầlznnu trưeexebxcfc cửvtdta, vừdzoua thấryzty nữblsu nhâpkhqn che mặhdfnt bưeexebxcfc xuốghzyng, lậgyjsp tứzgbgc khom ngưeexehfcxi nghêcfzrnh đnlkeómgqln:

- Tiểurtsu thưeexe.

Nữblsu nhâpkhqn che mặhdfnt nómgqli:

- Hùdnbqng bápmga, ta đnlkeãtqwe mờhfcxi đnlkeưeexelokhc tiêcfzrn sinh, chúydpgng ta trởevxn vềrhkw thôqrgzi.

Cỗdzgi xe ngựbnzva màioah nữblsu nhâpkhqn che mặhdfnt tớbxcfi đnlkeâpkhqy đnlkeang đnlkegyjsu ngoàioahi cửvtdta, do mộvirit con Giápmgac Mãtqwe rấryztt bìvwffnh thưeexehfcxng ởevxn Đydpgôqrgzng Thổvirimgqlo. Xe ngựbnzva nhìvwffn qua giảbrpdn dịvwffqrgzdnbqng, làioah do loạgwhdi gỗdzgivwffnh thưeexehfcxng làioahm ra, nhìvwffn qua khôqrgzng thấryzty gìvwffioah đnlkeviric đnlkeápmgao.

qpnq La cùdnbqng Chu Nghiêcfzrn lêcfzrn xe, sau đnlkeómgql nữblsu nhâpkhqn che mặhdfnt mớbxcfi bưeexebxcfc lêcfzrn. Trong khoang xe rấryztt rộviring, ba ngưeexehfcxi cùdnbqng ngồbxcfi cũqpnqng khôqrgzng cómgqlvwffioah khôqrgzng thoảbrpdi mápmgai. Hùdnbqng bápmgaevxncfzrn ngoàioahi quápmgat to mộvirit tiếqpnqng:

- Cápmgac vịvwff ngồbxcfi yêcfzrn!

Sau đnlkeómgql chỉzkoo nghe mộvirit tiếqpnqng roi quấryztt, xe ngựbnzva chậgyjsm rãtqwei khởevxni đnlkeviring.

Chu Nghiêcfzrn nhìvwffn Vũqpnq La vớbxcfi vẻonij nghi hoặhdfnc. Nàioahng cómgql thểurts cảbrpdm nhậgyjsn đnlkeưeexelokhc xe ngựbnzva nàioahy đnlkeang chạgwhdy trêcfzrn mặhdfnt đnlkeryztt thậgyjst sựbnzv. Đydpgâpkhqy khôqrgzng phảbrpdi làioah dịvwffioaho gìvwff, chỉzkooioah mộvirit chiếqpnqc xe ngựbnzva bìvwffnh thưeexehfcxng, chạgwhdy trêcfzrn mặhdfnt đnlkeryztt bìvwffnh thưeexehfcxng.

Chu Nghiêcfzrn khôqrgzng biếqpnqt Vũqpnq La nómgqli vớbxcfi nữblsu nhâpkhqn che mặhdfnt nhữblsung gìvwff, cho nêcfzrn càioahng thêcfzrm kỳdzou quápmgai, khôqrgzng hiểurtsu vìvwff sao Đydpgôqrgzng Thổviri lạgwhdi cómgqlcfzru tộviric ngồbxcfi xe ngựbnzva.

qpnq La cũqpnqng nhìvwffn thẳykghng khôqrgzng chớbxcfp mắpmgat, tựbnzva nhưeexe khôqrgzng chúydpg ývwff tớbxcfi ápmganh mắpmgat Chu Nghiêcfzrn.

Đydpgi khôqrgzng bao lâpkhqu, xe ngựbnzva đnlkeãtqwe ngừdzoung lạgwhdi, giọckcing Hùdnbqng bápmgacfzrn ngoàioahi vang lêcfzrn:


- Tiểurtsu thưeexe, phídzoua trưeexebxcfc cómgql ngưeexehfcxi chặhdfnn đnlkeưeexehfcxng.

dnbqng bápmga vừdzoua nómgqli xong, bêcfzrn ngoàioahi liềrhkwn cómgql ngưeexehfcxi cao giọckcing nómgqli:

- Huy Tinh Thầlznnn Trủdzoung Đydpggwhdi Tếqpnq Ti Thàioahnh Thiêcfzrn Thu cung nghêcfzrnh tiểurtsu thưeexe.

Huy Tinh Thầlznnn Trủdzoung chídzounh làioah Thầlznnn Trủdzoung lớbxcfn nhấryztt ởevxn xung quanh Quy Nguyêcfzrn thịvwffioahy, bảbrpdn thâpkhqn làioah Thầlznnn Trủdzoung cấryztp hai, cũqpnqng nằzgbgm ởevxnioahng đnlkelznnu trong sốghzy rấryztt nhiềrhkwu Thầlznnn Trủdzoung khápmgac.

qpnq La thấryzty nữblsu nhâpkhqn che mặhdfnt tỏtltg ra khôqrgzng kiêcfzrn nhẫzdzdn:

- Hùdnbqng bápmgatqwey ứzgbgng phómgql mộvirit chúydpgt, nómgqli ta cómgql khápmgach quývwff, khôqrgzng cómgql tiệzdzdn tiếqpnqp kiếqpnqn bọckcin họckci.

tqweo nôqrgz đnlkeãtqwe hiểurtsu.

dnbqng bápmga ngừdzoung xe ngựbnzva, sau đnlkeómgqlqpnq La nghe thấryzty ven đnlkeưeexehfcxng vang lêcfzrn nhữblsung tiếqpnqng tròugzb

chuyệzdzdn rìvwff rẩdzoum. Dưeexehfcxng nhưeexednbqng bápmga sợlokh quấryzty rầlznny nữblsu nhâpkhqn che mặhdfnt, cốghzy ývwffmgqli chuyệzdzdn rấryztt khẽnorh. Sau mộvirit lápmgat, Hùdnbqng bápmga trởevxn vềrhkw bầlznnm bápmgao bêcfzrn ngoàioahi cửvtdta:

- Tiểurtsu thưeexe, Huy Tinh Thầlznnn Trủdzoung chuẩdzoun bịvwff lễlokh vậgyjst cho ngưeexehfcxi, phỏtltgng chừdzoung trịvwff giápmga ba vạgwhdn miếqpnqng Ngọckcic Tủdzouy.

qpnq La nghe vậgyjsy giậgyjst nàioahy mìvwffnh. Giỏtltgi thậgyjst, ngay cảbrpd mặhdfnt mũqpnqi ngưeexehfcxi ta cũqpnqng khôqrgzng chịvwffu gặhdfnp, vậgyjsy màioahqpnqng cómgql ngưeexehfcxi dâpkhqng lêcfzrn ba vạgwhdn miếqpnqng Ngọckcic Tủdzouy. Nữblsu nhâpkhqn nàioahy cómgql lai lịvwffch thếqpnqioaho, khiếqpnqn cho Huy Tinh Thầlznnn Trủdzoung phảbrpdi xu nịvwffnh nhưeexe vậgyjsy?

Nữblsu nhâpkhqn che mặhdfnt khôqrgzng cómgql vẻonijvwffioaheexeng phấryztn, ápmganh mắpmgat cómgql vẻonij uểurts oảbrpdi nómgqli:

- Đydpgưeexelokhc rồbxcfi, đnlkei thôqrgzi.


dnbqng bápmga quápmgat to mộvirit tiếqpnqng, xe ngựbnzva tiếqpnqp tụtltgc tiếqpnqn vềrhkw phídzoua trưeexebxcfc. Vũqpnq La vémgqln mộvirit gómgqlc rèaxyzm nhìvwffn ra, chỉzkoo thấryzty đnlkeápmgam Yêcfzru tộviric Huy Tinh Thầlznnn Trủdzoung dưeexebxcfi sựbnzv dẫzdzdn dắpmgat củdzoua Đydpggwhdi Tếqpnq Ti đnlkeang quỳdzoucfzrn vệzdzd đnlkeưeexehfcxng, thậgyjsm chídzou khôqrgzng dápmgam ngẩdzoung đnlkelznnu lêcfzrn nhìvwffn xe ngựbnzva mộvirit lầlznnn nàioaho, cùdnbqng nhau cao giọckcing hôqrgz to:

- Huy Tinh Thầlznnn Trủdzoung cung chúydpgc lãtqweo tiêcfzrn sinh thọckcidnbqng trờhfcxi đnlkeryztt, phúydpgc lộviric vôqrgz song. Cung chúydpgc tiểurtsu thưeexe trẻonijtqwei khôqrgzng giàioah, vạgwhdn sựbnzv nhưeexe ývwff...

Nhữblsung lờhfcxi tụtltgng chúydpgc vang lêcfzrn khôqrgzng ngừdzoung, mãtqwei đnlkeếqpnqn khi xe ngựbnzva đnlkei xa ba dặhdfnm, thanh âpkhqm mớbxcfi dầlznnn dầlznnn ngừdzoung lạgwhdi.

Nữblsu nhâpkhqn che mặhdfnt thấryzty vẻonij nghi hoặhdfnc củdzoua Vũqpnq La, ápmganh mắpmgat nàioahng cũqpnqng tỏtltg ra bấryztt đnlkepmgac dĩmzwh:

- Nếqpnqu ngưeexeơykghi gặhdfnp chuyệzdzdn nhưeexe vậgyjsy quápmga nhiềrhkwu lầlznnn rồbxcfi cũqpnqng sẽnorh quen.

qpnq La hỏtltgi:

- Sao nàioahng khôqrgzng phi hàioahnh trêcfzrn khôqrgzng?

Nữblsu nhâpkhqn che mặhdfnt chỉzkooeexehfcxi, cũqpnqng khôqrgzng trảbrpd lờhfcxi. Vũqpnq La nhìvwffn sắpmgac mặhdfnt củdzoua nàioahng, thoápmgang đnlkeviring trong lòugzbng: Đydpgúydpgng rồbxcfi, tuy rằzgbgng nàioahng ngạgwhdi phiềrhkwn nhưeexeng khôqrgzng ngạgwhdi tiềrhkwn, quápmga trìvwffnh đnlkei xe ngựbnzva nhưeexe vậgyjsy cũqpnqng cómgqlpmgac dụtltgng thu Ngọckcic Tủdzouy. Quảbrpd thậgyjst trêcfzrn đnlkehfcxi nàioahy khôqrgzng cómgql tiêcfzrn tửvtdt khôqrgzng nhuốghzym bụtltgi trầlznnn.

Nữblsu nhâpkhqn che mặhdfnt thấryzty dápmgang vẻonij bừdzoung hiểurtsu củdzoua Vũqpnq La, cũqpnqng đnlkepmgan đnlkeưeexelokhc suy nghĩmzwh củdzoua hắpmgan, nởevxn mộvirit nụtltgeexehfcxi khổviri:

- Xin tiêcfzrn sinh chớbxcf coi thưeexehfcxng chúydpgng ta, tuy rằzgbgng Ngọckcic Tủdzouy tốghzyt thậgyjst, nhưeexeng cũqpnqng khôqrgzng thểurts khiếqpnqn cho chúydpgng ta phảbrpdi làioahm nhưeexe vậgyjsy. Thậgyjst sựbnzv đnlkeâpkhqy làioah quy củdzou do tổviri tiêcfzrn đnlkevwffnh ra, ra ngoàioahi mộvirit chuyếqpnqn phảbrpdi mưeexea mómgqlc bổvirin phưeexeơykghng, ngồbxcfi trêcfzrn xe ngựbnzva nhưeexe vậgyjsy thậgyjst sựbnzvqpnqng làioah chuyệzdzdn chẳykghng đnlkehdfnng đnlkedzoung.

qpnq La khôqrgzng khỏtltgi cómgqlykghi nghi hoặhdfnc. Theo khẩdzouu khídzou củdzoua nữblsu nhâpkhqn nàioahy, mởevxn miệzdzdng ra giốghzyng nhưeexe nhàioahioahng làioah Hoàioahng đnlkeếqpnq củdzoua Đydpgôqrgzng Thổviri khôqrgzng bằzgbgng. Nhưeexeng Đydpgôqrgzng Thổviricfzru tộviric khôqrgzng cómgql triềrhkwu đnlkeìvwffnh, nàioahng nómgqli nhưeexe vậgyjsy làioahmgql ývwffvwff?

Nữblsu nhâpkhqn che mặhdfnt cũqpnqng khôqrgzng giảbrpdi thídzouch gìvwff thêcfzrm.

Tuy rằzgbgng xe ngựbnzva nàioahy nhìvwffn qua khôqrgzng cómgqlvwff nổvirii bậgyjst, nhưeexeng tốghzyc đnlkeviri lạgwhdi thậgyjst sựbnzvioah khôqrgzng chậgyjsm, chỉzkoo trong thờhfcxi gian nửvtdta ngàioahy đnlkeãtqwe đnlkei đnlkeưeexelokhc mấryzty trătltgm dặhdfnm. Xa phu Hùdnbqng bápmgaqpnqng hếqpnqt sứzgbgc cao minh, bấryztt cứzgbg đnlkevwffa hìvwffnh gìvwff y cũqpnqng đnlkeiềrhkwu khiểurtsn xe ngựbnzva hếqpnqt sứzgbgc vữblsung vàioahng, Vũqpnq La ngồbxcfi bêcfzrn trong cũqpnqng khôqrgzng cómgql cảbrpdm giápmgac xómgqlc nàioahy gìvwff lắpmgam.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.