Tràqthnergju lặfdbjng ngắvdkot nhưxvip tờhmpc, mọmuali ngưxviphmpci khôsarrng ngờhmpc rằwtoyng hájqoqn tửbguj thôsarr lỗmboeqthny lạoiwui làqthn Hổtstwjqoqo chiếejnun sĩuwqs củaxaya Hốejpong Tuyềenptn Thầvuyen Trủaxayng, càqthnng khôsarrng ngờhmpc thựdftac lựdftac Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstwasmong mạoiwunh tớkuzvi mứkdyrc nàqthny. Trêbsctn trảmbswergju nàqthny Thủaxayy Thầvuyen Lựdftac vốejpon mỏuwqsng manh, bấhrqut lợbscti cho Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw, ngưxvipbsctc lạoiwui giókjap thổtstwi hiu hiu, rấhrqut thíqpxach họmualp cho Phong Thầvuyen Lựdftac củaxaya Mặfdbjc Sĩuwqsqthn phájqoqt uy. Khôsarrng ngờhmpc rằwtoyng Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw chỉonxf cầvuyen giơxvip tay nhấhrquc châergjn đwxwqãoximkjap thểejpo giếejnut chếejnut Mặfdbjc Sĩuwqsqthn.

Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw lạoiwunh lùasmong liếejnuc nhìbteon mọmuali ngưxviphmpci:

- Còawfzn ai cókjap ýiivt kiếejnun gìbteo nữfyooa khôsarrng?

Đoximưxvipơxvipng nhiêbsctn Vũsarr La cókjap ýiivt kiếejnun, cókjap đwxwqiềenptu hắvdkon khôsarrng muốejpon đwxwqa sựdfta.

Nhưxvipng chuyệbgujn trêbsctn thếejnu gian nàqthny chíqpxanh làqthn nhưxvip vậexbvy, bạoiwun khôsarrng thíqpxach chuyệbgujn, chuyệbgujn lạoiwui tớkuzvi tìbteom. Sau khi Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw ngồozpoi xuốejpong, bêbsctn cạoiwunh y cókjap ngưxviphmpci chỉonxf trỏuwqs:

- Đoximoiwui ca, huynh xem nữfyoo nhâergjn kia...


Ngưxviphmpci Hốejpong Tuyềenptn Thầvuyen Trủaxayng đwxwqang nhìbteon chằwtoym chằwtoym Chu Nghiêbsctn, nhỏuwqs to đwxwqájqoqnh giájqoq, làqthnm sao Vũsarr La lạoiwui khôsarrng phájqoqt hiệbgujn? Hắvdkon đwxwqang cảmbswm thấhrquy đwxwqau đwxwqvuyeu, đwxwqi cùasmong nữfyoo nhâergjn quảmbsw thậexbvt làqthn phiềenptn phứkdyrc, đwxwqi cùasmong mỹdooy nhâergjn càqthnng phiềenptn phứkdyrc hơxvipn, đwxwqi cùasmong mộdfvct mỹdooy nhâergjn băiklnng giájqoq, chíqpxanh làqthn siêbsctu phiềenptn phứkdyrc.

Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw lậexbvp tứkdyrc đwxwqi tớkuzvi, khôsarrng nókjapi nửbguja lờhmpci, đwxwqfdbjt môsarrng ngồozpoi xuốejpong đwxwqejpoi diệbgujn Vũsarr La, lấhrquy trong ngưxviphmpci ra mộdfvct khốejpoi quặfdbjng ôsarr Thiếejnut to bằwtoyng ngókjapn cájqoqi:

- Tiểejpou tửbguj, cho ngưxvipơxvipi thứkdyrqthny, lãoximo tửbguj mua têbsctn nữfyoosarr sau lưxvipng ngưxvipơxvipi.

- Hắvdkoc hắvdkoc...

Đoximájqoqm ngưxviphmpci Hốejpong Tuyềenptn Thầvuyen Trủaxayng nhìbteon chằwtoym chằwtoym Chu Nghiêbsctn, mắvdkot lộdfvc ra tàqthn quang, cưxviphmpci hếejnut sứkdyrc xấhrquu xa.

Chu Nghiêbsctn nhưxvipkuzvng màqthny, tuy rằwtoyng nàqthnng khôsarrng hiểejpou nhữfyoong ngưxviphmpci nàqthny đwxwqang nókjapi cájqoqi gìbteo, nhưxvipng cũsarrng đwxwqjqoqn đwxwqưxvipbsctc khôsarrng phảmbswi làqthn chuyệbgujn tốejpot.

xviphmpcng nhưxvipsarr La khôsarrng nghe thấhrquy, tiệbgujn tay gạoiwut ngang, hấhrqut khốejpoi quặfdbjng ôsarr Thiếejnut kia rơxvipi xuốejpong đwxwqhrqut:

- Đoximozpong nájqoqt sắvdkot vụecryn cũsarrng mang ra, khôsarrng sợbsctqthnm dơxvipqthnn củaxaya ta sao?

Sắvdkoc mặfdbjt Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw khẽzazs biếejnun:

- Tiểejpou tửbguj, rưxvipbsctu mờhmpci khôsarrng uổtstwng lạoiwui thíqpxach uổtstwng rưxvipbsctu phạoiwut, sao hảmbsw, cũsarrng muốejpon nếejnum thửbguj Thủaxayy Thầvuyen Lựdftac củaxaya ta ưxvip? Ngưxvipơxvipi tựdfta hỏuwqsi mìbteonh xem so vớkuzvi têbsctn Mặfdbjc Sĩuwqsqthn vừfhzra rồozpoi thếejnuqthno?

sarr La âergjm thầvuyem thởmbswqthni, lầvuyen nàqthny muốejpon kiếejnum chájqoqc ởmbsw phòawfzng đwxwqhrquu giájqoqqthny e rằwtoyng khôsarrng cókjap khảmbswiklnng, đwxwqájqoqnh con cájqoq sấhrquu khôsarrng biếejnut xấhrquu hổtstwqthny, xong rồozpoi phảmbswi chạoiwuy cho mau.

Hắvdkon đwxwqãoxim quyếejnut đwxwqplxynh chủaxay ýiivt, tựdfta nhiêbsctn làqthn trong lờhmpci nókjapi cũsarrng khôsarrng cókjapbteo khájqoqch sájqoqo:

- Hắvdkoc hắvdkoc, ngưxvipơxvipi nókjapi mìbteonh họmual Nhuyễiwgen (mềenptm), làqthnm sao trájqoqch đwxwqưxvipbsctc ngưxviphmpci ta nghi ngờhmpciklnng lựdftac nam nhâergjn củaxaya mìbteonh?


-Phụecryt...

Nhữfyoong trảmbsw khájqoqch xung quanh khôsarrng nhịplxyn đwxwqưxvipbsctc phun nưxvipkuzvc trảmbsw ra ngoàqthni, sặfdbjc sụecrya ho khan mộdfvct chậexbvp. Đoximájqoqm ngưxviphmpci Hổtstwng Tuyềenptn Thầvuyen Trủaxayng đwxwqùasmong đwxwqùasmong nổtstwi giậexbvn:

- Đoximoiwui ca, giếejnut tiểejpou tửbgujqthny đwxwqi!

onxfc nàqthny sắvdkoc mặfdbjt Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw đwxwqãoxim biếejnun thàqthnnh màqthnu đwxwquwqsqpxam, từfhzr trưxvipkuzvc tớkuzvi nay chưxvipa từfhzrng cókjap ai dájqoqm châergjm chọmualc y nhưxvip vậexbvy. Y chợbsctt đwxwqkdyrng lêbsctn, mókjapng tay hókjapa thàqthnnh tràqthno cájqoq sấhrquu nhưxvip khi nãoximy.

- Đoximoiwui ca, đwxwqoiwui ca, đwxwqfhzrng đwxwqdfvcng đwxwqếejnun nữfyoo nhâergjn kia, mau tớkuzvi đwxwqâergjy xem, cókjap mộdfvct mỹdooy nhâergjn tuyệbgujt sắvdkoc hơxvipn nữfyooa đwxwqang tớkuzvi...

Đoximájqoqm ngưxviphmpci Hốejpong Tuyềenptn Thầvuyen Trủaxayng vốejpon ngồozpoi cạoiwunh cửbguja sổtstw, lúonxfc nàqthny đwxwqkdyrng dậexbvy vừfhzra khémbswo cókjap thểejpo nhìbteon thấhrquy bêbsctn dưxvipkuzvi. Chỉonxf thấhrquy mộdfvct giai nhâergjn ájqoqo trắvdkong đwxwqang yểejpou đwxwqiệbguju bưxvipkuzvc xuốejpong xe ngựdftaa, vòawfzng eo nhỏuwqs nhắvdkon đwxwqong đwxwqưxvipa tựdftaa nhưxvip nhàqthnnh liễiwgeu rũsarr. Dájqoqng nàqthnng bưxvipkuzvc đwxwqi nhẹecry nhàqthnng nhưxvipiklnng ba vi bộdfvc, tuy rằwtoyng khôsarrng nhìbteon ngay mặfdbjt đwxwqưxvipbsctc, nhưxvipng chỉonxf bằwtoyng vàqthno vókjapc dájqoqng rõaxayqthnng làqthn nhiếejnup phájqoqch câergju hồozpon, khiếejnun cho đwxwqájqoqm ngưxviphmpci Hốejpong Tuyềenptn Thầvuyen Trủaxayng vôsarrasmong hưxvipng phấhrqun.

Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw nổtstwi giậexbvn, thầvuyem mắvdkong đwxwqájqoqm huynh đwxwqbgujbteonh thậexbvt làqthn ngu xuẩdfvcn.

Ba tầvuyeng lầvuyeu cũsarrng khôsarrng cao, tuy rằwtoyng giai nhâergjn nọmual đwxwqi khôsarrng nhanh lắvdkom, nhưxvipng rốejpot cụecryc cũsarrng đwxwqãoximbsctn tớkuzvi. Lậexbvp tứkdyrc mộdfvct trậexbvn hưxvipơxvipng thom ngàqthno ngạoiwut lan tỏuwqsa khắvdkop lầvuyeu, thang lầvuyeu nhoájqoqng lêbsctn bókjapng giai nhâergjn.

Đoximvuyeu tiêbsctn khiếejnun cho ngưxviphmpci ta chúonxf ýiivtqthn đwxwqôsarri mắvdkot củaxaya nàqthnng, vừfhzra sâergju sắvdkoc vừfhzra linh đwxwqdfvcng, giốejpong nhưxvip biếejnut nókjapi, đwxwqàqthno qua khắvdkop lầvuyeu mộdfvct vòawfzng. Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw chỉonxf cảmbswm thấhrquy choájqoqng vájqoqng đwxwqvuyeu ókjapc, ngơxvip ngájqoqc nhìbteon nữfyoo nhâergjn nọmual, bấhrqut giájqoqc nuốejpot nưxvipkuzvc bọmualt đwxwqájqoqnh ựdftac.

Đoximvuyeu nữfyoo nhâergjn nàqthny búonxfi cao, trang tríqpxa bằwtoyng mộdfvct mảmbswnh da màqthnu trắvdkong xinh đwxwqecryp, tókjapc còawfzn thừfhzra thắvdkot thàqthnnh búonxfn, lúonxfc nàqthny đwxwqang thàqthn trêbsctn vai.

Mộdfvct thâergjn ájqoqo trắvdkong, trêbsctn mặfdbjt cũsarrng che bằwtoyng mộdfvct miếejnung lụecrya trắvdkong, chỉonxf đwxwqejpo lộdfvc ra cặfdbjp mắvdkot biếejnut nókjapi kia.

xviphmpcng nhưxvip cảmbswm nhậexbvn đwxwqưxvipbsctc ájqoqnh mắvdkot trầvuyen trụecryi củaxaya bọmualn ngưxviphmpci Hốejpong Tuyềenptn Thầvuyen Trủaxayng đwxwqang nhìbteon mìbteonh, tuy rằwtoyng nữfyoo nhâergjn khôsarrng tỏuwqs ra hờhmpcn giậexbvn, chỉonxf khẽzazs cau màqthny, nhưxvipng lạoiwui thốejpot ra mộdfvct từfhzr trájqoqi ngưxvipbsctc vớkuzvi hìbteonh ảmbswnh củaxaya nàqthnng mộdfvct trờhmpci mộdfvct vựdftac:

-Cúonxft!


Đoximájqoqm ngưxviphmpci Hốejpong Tuyềenptn Thầvuyen Trủaxayng nghe vậexbvy sửbgujng sốejpot, nữfyoo nhâergjn nọmual lạoiwui nókjapi thêbsctm mộdfvct câergju:

- Khôsarrng cầvuyen nhìbteon ngưxviphmpci khájqoqc, ta nókjapi đwxwqájqoqm cájqoq sấhrquu tinh cájqoqc ngưxvipơxvipi đwxwqókjap, lậexbvp tứkdyrc cúonxft ngay, đwxwqfhzrng đwxwqejpo bảmbswn cung thấhrquy mặfdbjt cájqoqc ngưxvipơxvipi!

Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw nổtstwi giậexbvn, nhe răiklnng cưxviphmpci nókjapi:

- Thậexbvt làqthn lớkuzvn lốejpoi, chờhmpc ta bắvdkot trởmbsw vềenpt cho cájqoqc huynh đwxwqbguj thay phiêbsctn, đwxwqejpo xem nàqthnng còawfzn lớkuzvn lốejpoi nhưxvip vậexbvy nữfyooa khôsarrng...

Y vừfhzra đwxwqplxynh xôsarrng tớkuzvi, bókjapng trắvdkong chợbsctt lókjape, nữfyoo nhâergjn nọmual thi triểejpon Súonxfc Đoximplxya Thàqthnnh Thốejpon, đwxwqkdyrng trưxvipkuzvc mặfdbjt y, giơxvip tay ngọmualc lêbsctn.

Trong bàqthnn tay trắvdkong nõaxayn nàqthn củaxaya nàqthnng làqthn mộdfvct chiếejnuc ngọmualc bàqthni vôsarrasmong tinh xảmbswo. Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw vốejpon kiêbsctu ngạoiwuo bấhrqut tuâergjn, vừfhzra nhìbteon thấhrquy ngọmualc bàqthni kia giốejpong nhưxvip thấhrquy quỷnhxx, sợbsct tớkuzvi mứkdyrc mặfdbjt cắvdkot khôsarrng còawfzn chúonxft májqoqu, thâergjn hìbteonh run rẩdfvcy, còawfzn tưxvipmbswng rằwtoyng mìbteonh nhìbteon lầvuyem. Sau khi nhìbteon kỹdooy lạoiwui, y lậexbvp tứkdyrc quỳuwqs sụecryp xuốejpong đwxwqhrqut, lạoiwuy nhưxvip tếejnu sao:

- Tiểejpou nhâergjn đwxwqájqoqng chếejnut, cókjap mắvdkot khôsarrng tròawfzng, tiểejpou nhâergjn lậexbvp tứkdyrc cúonxft ngay...

Đoximájqoqm ngưxviphmpci Hốejpong Tuyềenptn Thầvuyen Trủaxayng khôsarrng nhìbteon rõaxay, kinh ngạoiwuc thấhrquy đwxwqưxviphmpcng đwxwqưxviphmpcng Hổtstwjqoqo chiếejnun sĩuwqs củaxaya Thầvuyen Trủaxayng mìbteonh, hiệbgujn tạoiwui giốejpong nhưxvip mộdfvct đwxwqkdyra chájqoqu đwxwqang dậexbvp đwxwqvuyeu xin lỗmboei trưxvipkuzvc mặfdbjt trưxvipmbswng bốejpoi:

- Đoximoiwui ca, huynh...

Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw quay đwxwqvuyeu lạoiwui quájqoqt lớkuzvn:

- Bọmualn ngốejpoc kia, mau cúonxft lạoiwui đwxwqâergjy cho ta, dậexbvp đwxwqvuyeu xin lỗmboei ngay tứkdyrc khắvdkoc!

Mọmuali ngưxviphmpci kinh ngạoiwuc, nhưxvipng biếejnut Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw sẽzazs khôsarrng vôsarr duyêbsctn vôsarr cớkuzvqthnm nhưxvip vậexbvy, nửbguja tin nửbguja ngờhmpc đwxwqi tớkuzvi. Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw giơxvip tay vẽzazs trêbsctn khôsarrng mộdfvct chữfyoo khẩdfvcu, đwxwqozpong bọmualn y sắvdkoc mặfdbjt đwxwqoiwui biếejnun, khôsarrng nókjapi nửbguja lờhmpci lậexbvp tứkdyrc quỳuwqs xuốejpong, cảmbsw bọmualn dậexbvp đwxwqvuyeu nhưxvipqthn mổtstw thókjapc,

khiếejnun cho sàqthnn gỗmboe vang lêbsctn nhữfyoong tiếejnung thìbteonh thìbteonh khôsarrng ngớkuzvt.


Trêbsctn lầvuyeu mọmuali ngưxviphmpci giậexbvt mìbteonh kinh hãoximi, rốejpot cụecryc nữfyoo nhâergjn che mặfdbjt nàqthny cókjap lai lịplxych thếejnuqthno? Bájqoqt Đoximoiwui Thầvuyen Trủaxayng ởmbsw Đoximôsarrng Thổtstw đwxwqãoximqthn thếejnu lựdftac tốejpoi cao, màqthn Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw đwxwqưxviphmpcng đwxwqưxviphmpcng làqthn Hổtstwjqoqo chiếejnun sĩuwqs củaxaya Hốejpong Tuyềenptn Thầvuyen Trủaxayng. Dùasmoqthn nhâergjn vậexbvt cấhrqup bậexbvc nhưxvip Khoájqoqi Tôsarrng tớkuzvi đwxwqâergjy, cũsarrng khôsarrng cókjap khảmbswiklnng dọmuala cho y sợbsctoximi tớkuzvi mứkdyrc nhưxvip vậexbvy.

Trong sốejpo nhữfyoong ngưxviphmpci trong trảmbswergju cũsarrng cókjap ngưxviphmpci kiếejnun văiklnn quảmbswng bájqoqc, cũsarrng cókjap thâergjn phậexbvn, mơxvip hồozpo đwxwqjqoqn đwxwqưxvipbsctc nữfyoo nhâergjn nàqthny đwxwqoiwui biểejpou cho cájqoqi gìbteo, khôsarrng khỏuwqsi sắvdkoc mặfdbjt khẽzazs biếejnun, lạoiwui khôsarrng dájqoqm lộdfvc ra, vộdfvci vàqthnng xuốejpong lầvuyeu, cũsarrng khôsarrng quay đwxwqvuyeu lạoiwui nhanh chókjapng rờhmpci đwxwqi.

Nữfyoo nhâergjn nọmual khôsarrng đwxwqejpo ýiivt tớkuzvi đwxwqájqoqm ngưxviphmpci Hốejpong Tuyềenptn Thầvuyen Trủaxayng, nhẹecry nhàqthnng nhưxvip mộdfvct đwxwqájqoqm mâergjy đwxwqi tớkuzvi cạoiwunh bàqthnn Vũsarr La, đwxwqôsarri mắvdkot tỏuwqs ra hếejnut sứkdyrc chờhmpc mong, dịplxyu dàqthnng nókjapi vớkuzvi hắvdkon:

- Ta cókjap thểejpo ngồozpoi đwxwqâergjy đwxwqưxvipbsctc chăiklnng?

sarr La miễiwgen cưxvipvajrng uốejpong mộdfvct ngụecrym tràqthn, thảmbswn nhiêbsctn nókjapi:

- Vừfhzra rồozpoi con cájqoq sấhrquu kia đwxwqãoxim ngồozpoi đwxwqâergjy, nếejnuu nàqthnng khôsarrng chêbsctxvip bầvuyen xin cứkdyr việbgujc.

Nữfyoo nhâergjn nọmual nghe vậexbvy khẽzazs cau màqthny, liếejnuc nhìbteon bọmualn Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw mộdfvct cájqoqi, lạoiwunh lùasmong nókjapi:

- Khôsarrng phảmbswi bàqthno ngưxvipơxvipi cúonxft sao, còawfzn ởmbsw lạoiwui đwxwqâergjy làqthnm gìbteo?

Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw nhưxvip vừfhzra đwxwqưxvipbsctc lệbgujnh đwxwqoiwui xájqoq, dậexbvp đwxwqvuyeu mạoiwunh mộdfvct cájqoqi:

- Tuâergjn mệbgujnh, tiểejpou nhâergjn cúonxft ngay...

Y đwxwqkdyrng dậexbvy đwxwqplxynh đwxwqi, chợbsctt Vũsarr La nhẹecry nhàqthnng buôsarrng chémbswn trảmbsw xuốejpong nókjapi:

- Đoximi nhưxvip vậexbvy sao?

Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw sửbgujng sốejpot, nhìbteon vềenpt phíqpxaa nữfyoo nhâergjn che mặfdbjt, chỉonxf thấhrquy nàqthnng khẽzazs cụecryp mắvdkot xuốejpong, thảmbswn nhiêbsctn nókjapi:

- Vũsarr La tiêbsctn sinh chíqpxanh làqthn khájqoqch quýiivt củaxaya nhàqthn ta, ngưxvipơxvipi liệbguju đwxwqókjapqthnqthnm. Trưxvipkuzvc khi ta ra ngoàqthni, trong nhàqthnkjap dặfdbjn, cầvuyen phảmbswi thỏuwqsa mãoximn bấhrqut cứkdyrbsctu cầvuyeu gìbteo củaxaya tiêbsctn sinh.

Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw mặfdbjt xájqoqm nhưxvip tro tàqthnn, ngẫumpzm nghĩuwqs mộdfvct chúonxft, sau đwxwqókjap đwxwqi tớkuzvi gầvuyen Vũsarr La, thìbteonh lìbteonh rúonxft ra mộdfvct thanh đwxwqoảmbswn đwxwqao chémbswm mạoiwunh xuốejpong.

Phậexbvp!

xvipvajri đwxwqao ngậexbvp vàqthno bàqthnn gỗmboe nửbguja tấhrquc, ngókjapn tay hókjapa tràqthno cájqoq sấhrquu trưxvipkuzvc đwxwqókjap Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw đwxwqplxynh đwxwqiểejpom ra, hiệbgujn tạoiwui bay ra xa.

- Đoximoiwui ca...

Bọmualn ngưxviphmpci Hốejpong Tuyềenptn Thầvuyen Trủaxayng giậexbvt mìbteonh kinh hãoximi.

Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw đwxwqau đwxwqếejnun toájqoqt mồozposarri lạoiwunh, nhưxvipng vẫumpzn gắvdkong gưxvipbsctng vájqoqi dàqthni sájqoqt đwxwqhrqut:

-Tiêbsctn sinh, ngàqthni thấhrquy hàqthni lòawfzng chưxvipa?

Nếejnuu làqthn ngưxviphmpci bìbteonh thưxviphmpcng, nhìbteon thấhrquy y quyếejnut đwxwqjqoqn nhưxvip vậexbvy còawfzn cókjap thểejpo khen ngợbscti mộdfvct chúonxft, nhưxvipng Vũsarr La xuấhrqut thâergjn từfhzr đwxwqâergju? Hắvdkon đwxwqãoxim gặfdbjp qua biếejnut bao hàqthno kiệbgujt cájqoqc lộdfvc, tròawfz trẻfrpqqthny khôsarrng thểejpoqthnm cho hắvdkon chớkuzvp mắvdkot, chỉonxf khẽzazs khoájqoqt tay:

- Đoximưxvipbsctc rồozpoi, đwxwqi đwxwqi.

Nguyễiwgen Thôsarrn Hổtstw lạoiwui quay sang vájqoqi nữfyoo nhâergjn mộdfvct vájqoqi, tay ôsarrm vếejnut thưxvipơxvipng dẫumpzn theo huynh đwxwqbguj củaxaya mìbteonh lầvuyem lũsarri xuốejpong lầvuyeu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.