scatc nàztply Vũdwhq La mớctcsi hiểupcwu ra, chẳqyedng trázzlvch lúscatc trưndirctcsc Khoázzlvi Tôtiujng đmojmưndirfpzwng đmojmưndirfpzwng làztpl Đlsgpbcpfi Tếvxjq Ti Thanh Nguyệhmngt Thầrnfen Trủwrbung, mờfpzwi mìhczmnh uổzoprng mộbtxit chéhxdan trảwnqurnfen khoa trưndirơzoprng khoázzlvc lázzlvc nhưndir vậlmdjy. Thìhczm ra ởzzlv Đlsgpôtiujng Thổzopr, lázzlv trảwnqu sinh trưndirfpzwng ởzzlvzopri vôtiujxcvdng hiểupcwm trởzzlv, nếvxjqu khôtiujng phảwnqui trêjetln đmojmjetlnh tuyệhmngt phong giócyml lạbcpfnh nhưndir dao cắbpfit, vậlmdjy cũdwhqng làztpl hung đmojmundoa cócyml hung thúscat trấovwjn giữtiuj. uốkrcwng trảwnqu chízoprnh làztpl thúscatndirzzlvng thụceho chỉjetlcyml tầrnfeng lớctcsp Yêjetlu tộbtxic cao cấovwjp mớctcsi dázzlvm thưndirzzlvng thứjnpac.

Bằpvshng khôtiujng chủwrbu nhâmhrcn phòrnfeng đmojmovwju giázzlvztply cũdwhqng khôtiujng kếvxjqt họfftbp phòrnfeng đmojmovwju giázzlv vớctcsi trảwnqumhrcu nhưndir vậlmdjy.

Bấovwjt quázzlvdwhq La khôtiujng đmojmázzlvnh giázzlv cao cázzlvi gọfftbi làztpl tầrnfeng lócymlp Yêjetlu tộbtxic cao cấovwjp củwrbua Đlsgpôtiujng Thổzopr. Mộbtxit chủwrbung tộbtxic thôtiujztplo nhưndir vậlmdjy, dùxcvdztpl tầrnfeng lớctcsp cao cấovwjp cũdwhqng khôtiujng văovwjn nhãftcf đmojmưndirnqydc chúscatt nàztplo. Cũdwhqng giốkrcwng nhưndir Khoázzlvi Tôtiujng vậlmdjy, tuy rằpvshng cửxcvd chỉjetlovwjn nhãftcf, toàztpln thâmhrcn lạbcpfi toázzlvt ra mộbtxit cỗwnqu khízopr tứjnpac giếvxjqt chócymlc.

dwhq La nâmhrcng chéhxdan trảwnqujetln uốkrcwng mộbtxit ngụcehom, miễfomhn cưndircxynng lắbpfim mớctcsi nuốkrcwt xuốkrcwng đmojmưndirnqydc, so ra kéhxdam xa trảwnqu củwrbua Khoázzlvi Tôtiujng. Vũdwhq La thoázzlvng đmojmbtxing trong lòrnfeng, nếvxjqu mìhczmnh mang trảwnqu từjnpa Trung Châmhrcu tớctcsi đmojmâmhrcy bázzlvn, cũdwhqng coi nhưndir mộbtxit ngàztplnh kinh doanh tốkrcwt.

Ýtdye niệhmngm nàztply cũdwhqng chỉjetl chợnqydt lócymle lêjetln trong đmojmrnfeu rồivsmi vụcehot tắbpfit, dùxcvd sao hắbpfin vẫundon làztpl Nam Hoang Đlsgpếvxjq Quâmhrcn, khôtiujng phảwnqui Trung Châmhrcu đmojmhmng nhấovwjt buôtiujn lậlmdju. Sau khi mua vàztpli thứjnpa trong phòrnfeng đmojmovwju giázzlv rồivsmi cũdwhqng rũdwhq ázzlvo ra đmojmi, nếvxjqu thậlmdjt sựkrcwztplo hắbpfin đmojmi làztplm chuyệhmngn mua đmojmi bázzlvn lạbcpfi làztpl khôtiujng cócyml khảwnquovwjng.

Hắbpfin vừjnpaa buôtiujng chéhxdan trảwnqu xuốkrcwng, chợnqydt nghe thang lầrnfeu kêjetlu lêjetln mộbtxit tràztplng tiếvxjqng bưndirctcsc châmhrcn đmojmùxcvdng đmojmùxcvdng. Còrnfen chưndira thấovwjy ngưndirfpzwi đmojmâmhrcu đmojmãftcf nghe tiếvxjqng quázzlvt nhưndir sấovwjm dậlmdjy:


- Sao hảwnqu, cázzlvc ôtiujng đmojmâmhrcy làztplm cho cázzlvc ngưndirơzopri mấovwjt hứjnpang ưndir? Ai muốkrcwn dạbcpfy dỗwnqu bọfftbn ôtiujng cứjnpa việhmngc đmojmjnpang ra, lãftcfo tửxcvddwhqng khôtiujng ứjnpac hiếvxjqp cázzlvc ngưndirơzopri, nócymli trưndirctcsc cho biếvxjqt, bọfftbn ôtiujng chízoprnh làztpl đmojmhmng tửxcvd Hốkrcwng Tuyềjnhin Thầrnfen Trủwrbung.

Mấovwjy ngưndirfpzwi kia nghe tớctcsi Hốkrcwng Tuyềjnhin Thầrnfen Trủwrbung lậlmdjp tứjnpac thu lạbcpfi vẻzopr mặhxdat cházzlvn ghéhxdat, ngoan ngoãftcfn ngồivsmi uổzoprng tràztpl, khôtiujng dázzlvm liếvxjqc nhìhczmn bọfftbn ngưndirfpzwi kia mộbtxit lầrnfen nàztplo nữtiuja.

Kẻzopr cầrnfem đmojmrnfeu hừjnpa lạbcpfnh mộbtxit tiếvxjqng, quay mặhxdat đmojmi khôtiujng thèvxjqm đmojmupcw ýhxda, lạbcpfi tiếvxjqp tụcehoc nócymli chuyệhmngn to giọfftbng nhưndir trưndirctcsc.

dwhq La cũdwhqng biếvxjqt Hốkrcwng Tuyềjnhin Thầrnfen Trủwrbung làztpl mộbtxit trong Bázzlvt Đlsgpbcpfi Thầrnfen Trủwrbung, nổzopri danh ngang vớctcsi Thanh Nguyệhmngt Thầrnfen Trủwrbung. Tuy rằpvshng cázzlvi têjetln Hổzoprng Tuyềjnhin Thầrnfen Trủwrbung dễfomh nghe, trêjetln thựkrcwc tếvxjq Tổzopr Linh củwrbua bọfftbn họfftb chízoprnh làztpl mộbtxit con Hồivsmng Hoang Thiếvxjqt Ngạbcpfc Tinh, đmojmhxdat têjetln nhưndir vậlmdjy làztplhczm thểupcw diệhmngn màztpl thôtiuji.

Hồivsmng Hoang Thiếvxjqt Ngạbcpfc coi nhưndir thuộbtxic dòrnfeng giốkrcwng giao long, giao long vốkrcwn tízoprnh hoang dâmhrcm, truyềjnhin lạbcpfi đmojmfpzwi đmojmfpzwi con cházzlvu cũdwhqng khôtiujng ai tốkrcwt làztplnh gìhczm cảwnqu. Đlsgpázzlvm ngưndirfpzwi nàztply cócyml đmojmundoa vịundo khôtiujng thấovwjp trong Hốkrcwng Tuyềjnhin Thầrnfen Trủwrbung, lầrnfen nàztply phụcehong mệhmngnh tớctcsi Thanh Nguyệhmngt Thầrnfen Trủwrbung thưndirơzoprng lưndirnqydng chuyệhmngn liêjetln quan tớctcsi sựkrcw kiệhmngn Hỏlmdja Nham cốkrcwc vừjnpaa rồivsmi. Lúscatc đmojmi ngang qua Quy Nguyêjetln thịundoztply, nghe nócymli cócymlzzlvn đmojmovwju giázzlvzzlvn Yêjetlu nữtiujtiuj củwrbua Thầrnfen Hoang hảwnqui, lậlmdjp tứjnpac khôtiujng kềjnhim chếvxjq đmojmưndirnqydc lửxcvda dụcehoc, vộbtxii vàztplng tớctcsi đmojmâmhrcy.

Thầrnfen Hoang hảwnqui chízoprnh làztpl mộbtxit đmojmbcpfi dưndirơzoprng mêjetlnh môtiujng nằpvshm vềjnhi phízopra Đlsgpôtiujng Đlsgpôtiujng Thổzopr. Mặhxdac dùxcvd Đlsgpôtiujng Thổzoprjetlu tộbtxic cócyml đmojmưndirnqydc cưndirfpzwng giảwnqu siêjetlu cấovwjp nhưndir Khoázzlvi Tôtiujng, nhưndirng cũdwhqng khôtiujng ai dázzlvm vưndirnqydt ngang Thầrnfen Hoang hảwnqui, đmojmupcw xem ra bêjetln kia Thầrnfen Hoang hảwnqui làztplzopri nàztplo.

Trong Thầrnfen Hoang hảwnqui ẳqyedn tàztplng đmojmwrbuzzlvc thếvxjq lựkrcwc hùxcvdng mạbcpfnh tung hoàztplnh trêjetln thếvxjq giớctcsi nàztply từjnpa thờfpzwi Hồivsmng Hoang, khôtiujng ai dázzlvm mạbcpfo hiểupcwm tiếvxjqn vàztplo đmojmundoa bàztpln củwrbua họfftb.

ztplxcvdng Thầrnfen Hoang hảwnqui giázzlvp vớctcsi Đlsgpôtiujng Thổzopr, cócyml mộbtxit chủwrbung tộbtxic đmojmbtxic đmojmázzlvo sinh sốkrcwng, têjetln gọfftbi Bázzlvn Yêjetlu. Thậlmdjt ra nếvxjqu nhìhczmn chủwrbung tộbtxic nàztply bằpvshng ázzlvnh mắbpfit Nhâmhrcn tộbtxic, Bázzlvn Yêjetlu ởzzlv Thầrnfen Hoang hảwnqui cũdwhqng làztpljetlu tộbtxic, chẳqyedng qua Yêjetlu tộbtxic khôtiujng muốkrcwn thừjnpaa nhậlmdjn bọfftbn họfftb, cho nêjetln khinh miệhmngt gọfftbi làztplzzlvn Yêjetlu.

jetlu tộbtxic khôtiujng tiệhmngn bắbpfit ngưndirfpzwi đmojmivsmng tộbtxic củwrbua mìhczmnh làztplm nôtiuj lệhmng, Bázzlvn Yêjetlu trởzzlv thàztplnh lựkrcwa chọfftbn đmojmhmng nhấovwjt.

zzlvn Yêjetlu nữtiujtiujzzlv Thầrnfen Hoang hảwnqui tuyệhmngt đmojmzopri làztpl loạbcpfi hàztplng cócyml giázzlvzzlv Đlsgpôtiujng Thổzopr.

Sau khi bọfftbn ngưndirfpzwi Hốkrcwng Tuyềjnhin Thầrnfen Trủwrbung uy hiếvxjqp mọfftbi ngưndirfpzwi, kẻzopr cầrnfem đmojmrnfeu lạbcpfi đmojmjnpang ra nócymli vớctcsi mọfftbi ngưndirfpzwi:

- Hôtiujm nay bọfftbn ôtiujng tớctcsi đmojmâmhrcy làztplhczmztpli Bázzlvn Yêjetlu nữtiujtiuj. Chúscatng ta chia nhau còrnfen khôtiujng đmojmwrbu, khôtiujng cho phéhxdap cázzlvc ngưndirơzopri tranh đmojmoạbcpft cùxcvdng chúscatng ta. Nếvxjqu ai đmojmui mùxcvd, đmojmjnpang trázzlvch chúscatng ta trởzzlv mặhxdat vôtiujhczmnh!

Rốkrcwt cụcehoc trêjetln trảwnqumhrcu cócyml ngưndirfpzwi khôtiujng nhịundon đmojmưndirnqydc, lêjetln tiếvxjqng lạbcpfnh lùxcvdng nócymli:


- Cho dùxcvdztpl ngưndirfpzwi củwrbua Hốkrcwng Tuyềjnhin Thầrnfen Trủwrbung, cũdwhqng khôtiujng thểupcwztplo kiêjetlu ngạbcpfo nhưndir vậlmdjy đmojmưndirnqydc. Ngưndirơzopri muốkrcwn lũdwhqng đmojmoạbcpfn giázzlv cảwnqu, vậlmdjy chủwrbu nhâmhrcn phòrnfeng đmojmovwju giázzlvztplm sao kiếvxjqm ăovwjn đmojmâmhrcy?

Ngưndirfpzwi củwrbua Hốkrcwng Tuyềjnhin Thầrnfen Trủwrbung liếvxjqc nhìhczmn ngưndirfpzwi nọfftb mộbtxit cázzlvi, nhìhczmn thấovwjy trêjetln y phụcehoc ngưndirfpzwi nọfftbcyml thêjetlu hoa văovwjn ngọfftbn lửxcvda màztplu đmojmen, cưndirfpzwi lạbcpfnh mộbtxit tiếvxjqng:

- Thầrnfen Trủwrbung cấovwjp hai Lâmhrcm Phong Thầrnfen Trủwrbung, ngưndirơzopri làztpl ai?

- Tếvxjq Ti Mặhxdac Sĩjxlaztpl củwrbua Lâmhrcm Phong Thầrnfen Trủwrbung.

mhrcm Phong Thầrnfen Trủwrbung chízoprnh làztpl mộbtxit trong nhữtiujng Thầrnfen Trủwrbung đmojmjnpang đmojmrnfeu củwrbua nhữtiujng Thầrnfen Trủwrbung cấovwjp hai, mấovwjy năovwjm nay vẫundon mưndiru cầrnfeu chen châmhrcn vàztplo hàztplng ngũdwhqzzlvt Đlsgpbcpfi Thầrnfen Trủwrbung, muốkrcwn biếvxjqn Bázzlvt Đlsgpbcpfi Thầrnfen Trủwrbung thàztplnh Cửxcvdu Đlsgpbcpfi Thầrnfen Trủwrbung.

Mặhxdac Sĩjxlaztplcyml thâmhrcn phậlmdjn Tếvxjq Ti, đmojmundoa vịundojetln trong Lâmhrcm Phong Thầrnfen Trủwrbung khôtiujng thấovwjp.

Ngưndirfpzwi cầrnfem đmojmrnfeu đmojmhmng tửxcvdmhrcm Phong Thầrnfen Trủwrbung cưndirfpzwi khẩlmdjy:

- Đlsgpưndirnqydc, Mặhxdac Sĩjxlaztpl, cho dùxcvd Đlsgpbcpfi Tếvxjq Ti cázzlvc ngưndirơzopri ởzzlv đmojmâmhrcy, ta cũdwhqng nócymli rằpvshng chỉjetl bằpvshng vàztplo thựkrcwc lựkrcwc củwrbua Thầrnfen Trủwrbung cázzlvc ngưndirơzopri, cũdwhqng dázzlvm đmojmòrnfei chen châmhrcn vàztplo hàztplng ngũdwhqzzlvt Đlsgpbcpfi Thầrnfen Trủwrbung hay sao? Hừjnpa, nhớctcs cho kỹgyou, ngưndirfpzwi giếvxjqt ngưndirơzopri làztpl Hổzoprzzlvo chiếvxjqn sĩjxla Nguyễfomhn Thôtiujn Hổzopr củwrbua Hốkrcwng Tuyềjnhin Thầrnfen Trủwrbung!

Tuy rằpvshng bềjnhi ngoàztpli bọfftbn Nguyễfomhn Thôtiujn Hổzoprtiujxcvdng thôtiuj bỉjetl, nhưndirng lúscatc ra tay mớctcsi thấovwjy thựkrcwc lựkrcwc Bázzlvt Đlsgpbcpfi Thầrnfen Trủwrbung quảwnqu thậlmdjt vôtiujxcvdng đmojmázzlvng sợnqyd.

Nguyễfomhn Thôtiujn Hổzopr đmojmiểupcwm ra mộbtxit cázzlvi, mócymlng tay hócymla thàztplnh tràztplo cázzlv sấovwju. Bêjetln trong chéhxdan trảwnqu bay ra mộbtxit vòrnfei nưndirctcsc nhưndirdwhqi têjetln, bắbpfin thẳqyedng vàztplo mặhxdat Mặhxdac Sĩjxlaztpl.

Mặhxdac Sĩjxlaztpl đmojmưndirfpzwng đmojmưndirfpzwng làztpl Tếvxjq Ti Thầrnfen Trủwrbung cấovwjp hai, khôtiujng khỏlmdji cưndirfpzwi lạbcpfnh mộbtxit tiếvxjqng:

- Nếvxjqu bảwnqun tọfftba bịundo mộbtxit vòrnfei nưndirctcsc đmojmázzlvnh bạbcpfi, Lâmhrcm Phong Thầrnfen Trủwrbung chúscatng ta cũdwhqng thậlmdjt sựkrcw khôtiujng cầrnfen vịundo trízopr Đlsgpbcpfi Thầrnfen Trủwrbung thứjnpa chízoprn làztplm gìhczm...

Trong tiếvxjqng quázzlvt chócymli tai, hai đmojmivsmng tửxcvd Mặhxdac Sĩjxlaztpl biếvxjqn thàztplnh màztplu vàztplng sázzlvng củwrbua hung thúscat. Phong Thầrnfen Lựkrcwc cuồivsmng bạbcpfo pházzlvt đmojmbtxing, ngưndirng tụcehojetln ngoàztpli cơzopr thểupcw thàztplnh mộbtxit cơzoprn trốkrcwt xoázzlvy rộbtxing chừjnpang ba thưndirctcsc.

Mặhxdac Sĩjxlaztpl cốkrcw ýhxda dạbcpfy cho Nguyễfomhn Thôtiujn Hổzopr mộbtxit bàztpli họfftbc, song chưndirzzlvng đmojmlmdjy hờfpzw vềjnhi phízopra trưndirctcsc, hai cỗwnqu khízopr xoázzlvy lậlmdjp tứjnpac ngưndirng tụceho thàztplnh hìhczmnh trong lòrnfeng bàztpln tay, đmojmang đmojmundonh pházzlvt ra giếvxjqt đmojmundoch. Khôtiujng ngờfpzwrnfei nưndirctcsc khôtiujng cócymlhczmztpl nổzopri bậlmdjt củwrbua Nguyễfomhn Thôtiujn Hổzopr lạbcpfi cócyml thểupcw bắbpfin xuyêjetln qua cơzoprn trốkrcwt xoázzlvy Phong Thầrnfen Lựkrcwc phòrnfeng ngựkrcw củwrbua y, nházzlvy mắbpfit đmojmãftcf tớctcsi trưndirctcsc mặhxdat.

Hầrnfeu nhưndir Mặhxdac Sĩjxlaztpl khôtiujng cócyml thờfpzwi gian phảwnqun ứjnpang, đmojmãftcf bịundornfei nưndirctcsc bắbpfin trúscatng mặhxdat, khôtiujng rêjetln đmojmưndirnqydc mộbtxit tiếvxjqng nàztplo ngãftcf xuốkrcwng.

Hai cỗwnqu khízopr xoázzlvy củwrbua y khôtiujng còrnfen chịundou khốkrcwng chếvxjq, lậlmdjp tứjnpac đmojmázzlvnh bay hai cázzlvi bàztpln gầrnfen đmojmócyml.

- Tếvxjq Ti Đlsgpbcpfi nhâmhrcn!

xcvdy tùxcvdng Mặhxdac Sĩjxlaztpl pházzlvt ra tiếvxjqng kêjetlu kinh hãftcfi, vộbtxii vàztplng tiếvxjqn tớctcsi xem xéhxdat. Nguyễfomhn Thôtiujn Hổzopr thấovwjy vậlmdjy hừjnpa lạbcpfnh mộbtxit tiếvxjqng:

- Xem cázzlvi rắbpfim, lãftcfo tửxcvd ra tay, chưndira từjnpang cócyml ngưndirfpzwi sốkrcwng.

Ngưndirfpzwi Lâmhrcm Phong Thầrnfen Trủwrbung ngẩlmdjng đmojmrnfeu lêjetln, nhìhczmn chằpvshm chằpvshm Nguyễfomhn Thôtiujn Hổzopr đmojmrnfey oázzlvn đmojmbtxic, Nguyễfomhn Thôtiujn Hổzopr đmojmùxcvdng đmojmùxcvdng nổzopri giậlmdjn:

- Còrnfen khôtiujng mau cúscatt đmojmi, dázzlvm nhìhczmn lãftcfo tửxcvd, lãftcfo tửxcvd thịundot luôtiujn cázzlvc ngưndirơzopri bâmhrcy giờfpzw!

Ngưndirfpzwi Lâmhrcm Phong Thầrnfen Trủwrbung khôtiujng dázzlvm nhiềjnhiu lờfpzwi, nâmhrcng thi thểupcw Mặhxdac Sĩjxlaztplndirctcsc nhanh xuốkrcwng lầrnfeu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.