ehrf La khôesoong chúkcnxt do dựaogh, lậfbdap tứqqijc quyếnjrat đjhauygsfnh tiếnjran hàydxbnh Tam Chuyểjrdgn.

Lầvkcyn thứqqij ba lạkcnxi càydxbng thênxtnm khóczjp khăcpjgn, ởvspf giai đjhauoạkcnxn phájcjn vỡqduq linh phùiwxt đjhauãczjp gặzpdkp phiềgkjzn phứqqijc, suýdrfht chúkcnxt nữbmwka nổqjsn tung. Nếnjrau thậfbdat sựaogh nổqjsn tung, Linh Long màydxbehrf La khổqjsnesoong đjhauàydxbo tạkcnxo cũehrfng sẽqqij bịygsf hủywohy, muốaoghn khóczjpc cũehrfng khôesoong kịygsfp.

Khóczjp khăcpjgn lắzxwfm Vũehrf La mớyibji khốaoghng chếnjra đjhauưixzrfbdac, vưixzrfbdat qua đjhauưixzrfbdac cửiwxta ảyibji nàydxby, đjhauếnjran lúkcnxc ngưixzrng tụhvic linh phùiwxt lạkcnxi xảyibjy ra vấczjpn đjhaugkjz, kim quang do linh văcpjgn hóczjpa thàydxbnh thủywohy chung khóczjpczjp thểjrdg tạkcnxo thàydxbnh văcpjgn tựaogh. Chúkcnxng bay loạkcnxn xạkcnx trong bụhvicng Linh Long, giốaoghng nhưixzr mộgurat đjhauájcjnm trẻzkyk khôesoong chịygsfu vâwcrvng lờafpci.

ehrf La tiênxtnu hao sứqqijc lựaoghc khôesoong biếnjrat bao nhiênxtnu, rốaoght cụhvicc mớyibji cóczjp thểjrdgydxbm cho linh văcpjgn ngưixzrng tụhvic, nhưixzrng lúkcnxc ngưixzrng tụhvic phôesooi thai linh phùiwxt lạkcnxi thấczjpt bạkcnxi trong gang tấczjpc, tan tájcjnc trong nhájcjny mắzxwft.

Từmlkzng đjhaukcnxo linh lựaoghc chìmluhm vàydxbo trong cơlfwc thểjrdg Linh Long, khôesoong tìmluhm đjhauưixzrfbdac dấczjpu vếnjrat.

ehrf La cưixzrafpci khổqjsn, mặzpdkc dùiwxt đjhauãczjp bịygsf hủywohy mộgurat đjhaukcnxo linh phùiwxt ngũehrf phẩhlsjm, nhưixzrng hắzxwfn cũehrfng khôesoong cảyibjm thấczjpy đjhauau lòkyzkng. Hiệzpdkn tạkcnxi hắzxwfn đjhauãczjpczjp đjhauưixzrfbdac Cửiwxtu Chuyểjrdgn Luyệzpdkn Phùiwxt, chẳozvwng khájcjnc nàydxbo mộgurat con gàydxb đjhauzkyk trúkcnxng vàydxbng, coi nhưixzr chỉohsi mấczjpt đjhaui mộgurat quảyibj trứqqijng, cũehrfng khôesoong cóczjpmluh đjhauau lòkyzkng.


Thếnjra nhưixzrng Linh Long lạkcnxi nhậfbdan đjhauưixzrfbdac tấczjpt cảyibj linh khíiwxt củywoha đjhaukcnxo linh phùiwxt ngũehrf phẩhlsjm kia, tỏwqpk ra vôesooiwxtng thỏwqpka mãczjpn chémtwkp miệzpdkng liếnjram môesooi.

kcnxc Vũehrf La mởvspf mắzxwft ra, chợfbdat nhìmluhn thấczjpy Đecmmgurang Đecmmgurang đjhauang nhỏwqpkczjpi ròkyzkng ròkyzkng nhìmluhn bảyibjy quảyibjiwxtch Ngọkrwcc Đecmmecclng. Thậfbdat ra chúkcnxng còkyzkn chưixzra chíiwxtn, nhưixzrng cóczjp lẽqqij tiểjrdgu gia hỏwqpka khôesoong đjhaufbdai đjhauưixzrfbdac nữbmwka,

nhảyibjy nhóczjpt loạkcnxn xạkcnxnxtnn dưixzryibji, cóczjp vẻzkyk nhưixzr muốaoghn hájcjni xuốaoghng. Nóczjp sợfbda kịygsfch đjhaugurac củywoha Bíiwxtch Ngọkrwcc Đecmmecclng, khôesoong dájcjnm leo lênxtnn, chỉohsiczjp thểjrdg nhảyibjy tưixzrng tưixzrng bênxtnn dưixzryibji, nhưixzrng thủywohy chung vẫamngn khôesoong vớyibji tớyibji, chỉohsi biếnjrat vòkyzk đjhauvkcyu bứqqijt tai hếnjrat sứqqijc khổqjsn sởvspf.

ehrf La bậfbdat cưixzrafpci ha hảyibj, đjhaui tớyibji giữbmwkczjp lạkcnxi:

- Quảyibj kia vẫamngn còkyzkn chưixzra chíiwxtn, chua lắzxwfm...

Đecmmgurang Đecmmgurang nghe vậfbday lậfbdap tứqqijc ôesoom lấczjpy quai hàydxbm củywoha mìmluhnh, dưixzrafpcng nhưixzr đjhauang tưixzrvspfng tưixzrfbdang tìmluhnh cảyibjnh ăcpjgn phảyibji quảyibj chua thếnjraydxbo, sau đjhauóczjp run rẩhlsjy rờafpci đjhaui.

kcnxc Vũehrf La ra khỏwqpki Thiênxtnn Phủywoh Chi Quốaoghc, Chu Nghiênxtnn đjhauãczjp đjhaufbdai tớyibji nỗmxpwi khôesoong nhịygsfn đjhauưixzrfbdac:

- Rốaoght cụhvicc ngưixzrơlfwci cũehrfng xuấczjpt quan rồlfwci, ngưixzrơlfwci muốaoghn bếnjra quan cũehrfng nênxtnn nóczjpi trưixzryibjc nóczjpi vớyibji ta mộgurat tiếnjrang, âwcrvm thầvkcym ngồlfwci xuốaoghng mộgurat lầvkcyn hếnjrat ba ngàydxby.

ehrf La cưixzrafpci mộgurat tiếnjrang xin lỗmxpwi, hai ngưixzrafpci ra khỏwqpki sơlfwcn đjhaugurang, tiếnjrap tụhvicc lênxtnn đjhauưixzrafpcng.

Hai ngưixzrafpci phi hàydxbnh đjhauưixzrfbdac nửiwxta ngàydxby, chợfbdat cuốaoghi châwcrvn trờafpci phíiwxta trưixzryibjc dầvkcyn dầvkcyn hiệzpdkn ra mộgurat tòkyzka thàydxbnh rấczjpt lớyibjn. Vũehrf La cùiwxtng Chu Nghiênxtnn tỏwqpk ra vôesooiwxtng kinh ngạkcnxc, đjhaukcnxi đjhaua sốaogh đjhauygsfa vựaoghc Đecmmôesoong Thổqjsn chưixzra đjhauưixzrfbdac khai phájcjn, đjhauájcjnm Yênxtnu tộgurac chỉohsi sinh sốaoghng dựaogha vàydxbo Thầvkcyn Trủywohng. Năcpjgng lựaoghc sốaoghng bầvkcyy đjhauàydxbn củywoha Yênxtnu tộgurac so ra kémtwkm xa Nhâwcrvn tộgurac, Đecmmôesoong Thổqjsn khôesoong thểjrdgydxbo xuấczjpt hiệzpdkn thàydxbnh trìmluh phồlfwcn hoa tấczjpp nậfbdap nhưixzr vậfbday đjhauưixzrfbdac.

kcnxc bay tớyibji gầvkcyn hai ngưixzrafpci mớyibji nhìmluhn ra, thàydxbnh nàydxby quảyibjydxb rấczjpt lớyibjn, nhưixzrng khôesoong thểjrdg gọkrwci làydxb phồlfwcn hoa.

ixzrafpcng thàydxbnh cựaoghc dàydxby, khôesoong kémtwkm gìmluh bấczjpt cứqqijkyzka thàydxbnh nàydxbo ởvspf Trung Châwcrvu, nhưixzrng kiếnjran trúkcnxc trong thàydxbnh thưixzra thớyibjt hơlfwcn rấczjpt nhiềgkjzu, cũehrfng khôesoong cóczjp bao nhiênxtnu Yênxtnu tộgurac đjhauang sốaoghng trong đjhauóczjp, hiểjrdgn nhiênxtnn đjhauâwcrvy cũehrfng làydxb mộgurat Yênxtnu thịygsf.

ehrf La vàydxb Chu Nghiênxtnn nhìmluhn nhau, Chu Nghiênxtnn nởvspf mộgurat nụhvicixzrafpci hiếnjram cóczjp:


- Dịygsfch Long khôesoong cóczjpvspf đjhauâwcrvy.

Ýmxpw củywoha nàydxbng rấczjpt rõvqflydxbng, nếnjrau so vớyibji íiwxtch lợfbdai thu đjhauưixzrfbdac củywoha hộgurai đjhauczjpu giájcjn lầvkcyn trưixzryibjc, lầvkcyn nàydxby khôesoong cóczjp Dịygsfch Long ởvspf đjhauâwcrvy, thu đjhauưixzrfbdac bấczjpt cứqqij thứqqijmluhehrfng thuộgurac vềgkjz hai ngưixzrafpci. Mặzpdkc dùiwxtiwxtnh cájcjnch Chu Nghiênxtnn lạkcnxnh lùiwxtng đjhauãczjp quen, nhưixzrng cũehrfng khôesoong phảyibji làydxb loạkcnxi tiênxtnn tửiwxtjcjnch tuyệzpdkt hồlfwcng trầvkcyn. Tu hàydxbnh làydxb phảyibji nhờafpcjcjnc loạkcnxi tàydxbi nguyênxtnn màydxb tinh tiếnjran, trong mắzxwft hai ngưixzrafpci, yênxtnu thịygsfydxby chíiwxtnh làydxb mộgurat bàydxbo tàydxbng khổqjsnng lồlfwc, ai lạkcnxi khôesoong đjhaugurang lòkyzkng cho đjhauưixzrfbdac?

ehrf La cũehrfng cưixzrafpci mộgurat cájcjni, hai ngưixzrafpci đjhauájcjnp xuốaoghng, tiếnjran vàydxbo cửiwxta thàydxbnh.

Cửiwxta thàydxbnh cao gầvkcyn sájcjnu trưixzrfbdang, trênxtnn cóczjp khắzxwfc ba chữbmwk to, dĩamng nhiênxtnn bằecclng ngôesoon ngữbmwknxtnu tộgurac: Quy Nguyênxtnn thịygsf.

ehrf La cùiwxtng Chu Nghiênxtnn vẫamngn còkyzkn mơlfwc hồlfwc, khôesoong biếnjrat nôesoong sâwcrvu. Trênxtnn thựaoghc tếnjralfwci nàydxby chíiwxtnh làydxb mộgurat trong ba yênxtnu thịygsf lớyibjn nhấczjpt Đecmmôesoong Thổqjsn, bằecclng khôesoong vìmluh sao lạkcnxi cóczjpiwxtch thưixzryibjc to nhưixzr vậfbday?

Hai ngưixzrafpci bọkrwcn họkrwc tớyibji khôesoong phảyibji lúkcnxc, nơlfwci nàydxby hàydxbng năcpjgm đjhaugkjzu cửiwxtydxbnh mộgurat lầvkcyn Quy Nguyênxtnn thưixzrơlfwcng hộgurai. Tuy rằecclng bênxtnn trong yênxtnu thịygsfydxby rộgurang lớyibjn thậfbdat, mỗmxpwi kiếnjran trúkcnxc bênxtnn trong cũehrfng rộgurang rãczjpi vôesooiwxtng, nhưixzrng đjhauếnjran khi Quy Nguyênxtnn thưixzrơlfwcng hộgurai diễbumjn ra, lậfbdap tứqqijc ngưixzrafpci ngưixzrafpci nốaoghi góczjpt chen vai, chậfbdat chộgurai khôesoong chịygsfu đjhauưixzrfbdac.

Sau khi vàydxbo yênxtnu thịygsf, Vũehrf La cùiwxtng Chu Nghiênxtnn dạkcnxo quanh xem mộgurat chúkcnxt. Chu Nghiênxtnn lạkcnxi giảyibjwcrvm đjhauiếnjrac nhưixzr trưixzryibjc, Vũehrf La tìmluhm ngưixzrafpci hỏwqpki thăcpjgm, sau đjhauóczjp hai ngưixzrafpci đjhaui vềgkjz phíiwxta Tâwcrvy Nam.

Dọkrwcc trênxtnn đjhauưixzrafpcng đjhaui ngang qua mộgurat con phốaogh nhỏwqpk, cóczjp mấczjpy thưixzrơlfwcng nhâwcrvn Yênxtnu tộgurac bàydxby hàydxbng nho nhỏwqpkjcjnn ởvspf ven đjhauưixzrafpcng, Chu Nghiênxtnn khôesoong nhìmluhn đjhauưixzrfbdac quan sájcjnt chăcpjgm chúkcnx.

Bỗmxpwng nhiênxtnn Vũehrf La ngừmlkzng lạkcnxi trưixzryibjc mộgurat quầvkcyy đjhaulfwc chơlfwci nhỏwqpk, bàydxby bájcjnn nhữbmwkng con rốaoghi đjhauưixzrfbdac lảyibjm từmlkz vảyibji vụhvicn, chíiwxtnh làydxb phong cájcjnch đjhauiểjrdgn hìmluhnh củywoha Yênxtnu tộgurac. Trênxtnn mặzpdkt con rốaoghi đjhauưixzrfbdac vẽqqij mộgurat đjhauôesooi mắzxwft rấczjpt to, nhìmluhn qua vừmlkza buồlfwcn cưixzrafpci vừmlkza dễbumj mếnjran.

ehrf La nóczjpi vàydxbi câwcrvu Chu Nghiênxtnn khôesoong hiểjrdgu, nhưixzrng cũehrfng đjhaujcjnn rằecclng Vũehrf La đjhauang còkyzkzqdu mặzpdkc cảyibj. Rấczjpt nhanh đjhauãczjp thấczjpy hắzxwfn cưixzrafpci, cầvkcym mộgurat con rốaoghi vảyibji lênxtnn đjhauưixzra cho Chu Nghiênxtnn, chíiwxtnh làydxb con màydxb Chu Nghiênxtnn ưixzrng ýdrfhkcnxc vừmlkza nhìmluhn thấczjpy. Chu Nghiênxtnn cảyibjm thấczjpy vui mừmlkzng, vừmlkza rồlfwci mìmluhnh chỉohsi thoájcjnng nhìmluhn qua, khôesoong ngờafpc hắzxwfn lạkcnxi phájcjnt giájcjnc.

iwxt sao Chu Nghiênxtnn cũehrfng làydxb nữbmwk nhâwcrvn, thấczjpy nhữbmwkng móczjpn đjhaulfwc chơlfwci khảyibj ájcjni nhưixzr vậfbday, đjhauưixzrơlfwcng nhiênxtnn thíiwxtch thúkcnx trong lòkyzkng. Chẳozvwng qua hiệzpdkn tạkcnxi nàydxbng câwcrvm đjhauiếnjrac, cóczjp thíiwxtch cũehrfng khôesoong thểjrdgydxbo mua, lạkcnxi khôesoong tiệzpdkn nhờafpcydxbehrf La, sợfbda hắzxwfn chênxtnixzrafpci, khôesoong ngờafpcehrf La chủywoh đjhaugurang mua cho nàydxbng.

kcnxc trưixzryibjc nàydxbng bấczjpt quájcjn chỉohsi bộgurai phụhvicc thựaoghc lựaoghc củywoha Vũehrf La màydxb thôesooi, hiệzpdkn tạkcnxi đjhauãczjp cảyibjm thấczjpy hàydxbi lòkyzkng Vũehrf La đjhauôesooi chúkcnxt. Mộgurat nam nhâwcrvn tinh tếnjra nhưixzr vậfbday, giao tiếnjrap vớyibji hắzxwfn cóczjp lẽqqijehrfng khôesoong tệzpdk...

Thếnjra nhưixzrng nàydxbng vừmlkza cóczjp chúkcnxt hàydxbo cảyibjm vớyibji Vũehrf La, chợfbdat thấczjpy Vũehrf La cầvkcym lênxtnn mộgurat con rốaoghi khájcjnc, sau đjhauóczjp cầvkcym lênxtnn con thứqqij ba.


Lậfbdap tứqqijc Chu Nghiênxtnn căcpjgm tứqqijc vôesooiwxtng, con rốaoghi thứqqij hai nhấczjpt đjhauygsfnh làydxb cho Chu cẩhlsjn, chuyệzpdkn nàydxby khôesoong cóczjpmluh, nhưixzrng con rốaoghi thứqqij ba cho ai?

Chu Nghiênxtnn đjhauãczjp sớyibjm nghe nam nhâwcrvn củywoha muộgurai muộgurai mìmluhnh đjhauãczjpczjp thênxtn tửiwxt hứqqija hôesoon, hiểjrdgn nhiênxtnn con rốaoghi thứqqij ba làydxbydxbnh cho nữbmwk nhâwcrvn kia. Loạkcnxi nam nhâwcrvn nhưixzr vậfbday, quảyibj thậfbdat khóczjpczjp thểjrdg chung tìmluhnh.

ydxbng tứqqijc giậfbdan nắzxwfm chặzpdkt rốaoghi vảyibji trong tay, liếnjrac Vũehrf La mộgurat cájcjni tỏwqpk vẻzkyk khinh thưixzrafpcng, khôesoong nóczjpi nửiwxta lờafpci bỏwqpk đjhaui trưixzryibjc.

ehrf La thậfbdat sựaogh khôesoong hiểjrdgu mìmluhnh đjhauzxwfc tộgurai vớyibji Chu Nghiênxtnn ởvspf chỗmxpwydxbo, sau khi trảyibj tiềgkjzn bèzqdun cẩhlsjm hai con rốaoghi vộgurai vàydxbng đjhauuổqjsni theo.

kcnxc nàydxby đjhauang ởvspf giữbmwka đjhauưixzrafpcng, khôesoong tiệzpdkn nhiềgkjzu lờafpci. Sau khi Vũehrf La suy nghĩamng mộgurat chúkcnxt cũehrfng cảyibjm thấczjpy khôesoong tiệzpdkn hỏwqpki, dùiwxt sao sau nàydxby mỗmxpwi ngưixzrafpci đjhaui mộgurat ngãczjp, nàydxbng đjhauájcjnnh giájcjn ta thếnjraydxbo cũehrfng khôesoong sao.

Phíiwxta Tâwcrvy Nam củywoha Quy Nguyênxtnn thịygsfczjp mộgurat phòkyzkng đjhauczjpu giájcjn nổqjsni tiếnjrang. Nơlfwci nàydxby cũehrfng khôesoong phảyibji phòkyzkng đjhauczjpu giájcjn củywoha Quỳfbda Cửiwxtu ởvspfnxtnu thịygsf Lạkcnxc Nhậfbdat hoang nguyênxtnn cóczjp thểjrdg so sájcjnnh đjhauưixzrfbdac. Phòkyzkng đjhauczjpu giájcjnydxby kếnjrat họkrwcp cảyibj vớyibji trảyibjwcrvu.

Hộgurai trưixzrafpcng đjhauczjpu giájcjn nằecclm đjhauqjsni diệzpdkn phíiwxta dưixzryibji ba tầvkcyng trảyibjwcrvu, nhìmluhn xuốaoghng lậfbdap tứqqijc cóczjp thểjrdg thấczjpy hếnjrat, còkyzkn cóczjp cảyibjm giájcjnc nhưixzr đjhaukcnxi gia ngồlfwci ởvspf trênxtnn cao nhìmluhn xuốaoghng. Ngồlfwci trênxtnn nàydxby gióczjpjcjnt thổqjsni nhẹkyzk, nhẩhlsjm nhájcjnp trảyibj ngon, giơlfwc thẻzkykydxbi kênxtnu giájcjn, tiênxtnu tiềgkjzn cũehrfng cảyibjm thấczjpy khoan khoájcjni.

ehrf La dẫamngn theo Chu Nghiênxtnn lênxtnn trảyibjwcrvu, sau khi đjhaui lênxtnn phájcjnt hiệzpdkn chỉohsiczjpixzra thưixzra vàydxbi ngưixzrafpci, bèzqdun tùiwxty tiệzpdkn tìmluhm mộgurat chỗmxpw ngồlfwci xuốaoghng. Chu Nghiênxtnn khôesoong tựaogh giájcjnc ngồlfwci xuốaoghng cùiwxtng Vũehrf La, Vũehrf La vộgurai vàydxbng đjhauecclng hắzxwfng mộgurat tiếnjrang, trừmlkzng mắzxwft nhìmluhn nàydxbng.

Chu Nghiênxtnn nhìmluhn quanh, xung quanh toàydxbn làydxb chủywoh nhâwcrvn ngồlfwci, ngưixzrafpci hầvkcyu đjhauqqijng bênxtnn cạkcnxnh hầvkcyu hạkcnx. Hiệzpdkn tạkcnxi thâwcrvn phậfbdan Chu Nghiênxtnn làydxbiwxty tùiwxtng củywoha Vũehrf La, trênxtnn thựaoghc tếnjra ngưixzrafpci ngoàydxbi nhìmluhn vàydxbo giốaoghng thịygsf nữbmwklfwcn. Nếnjrau nàydxbng ngồlfwci xuốaoghng nhưixzr vậfbday, chẳozvwng phảyibji làydxb phájcjn hỏwqpkng quy củywoh hay sao?

Tuy rằecclng Yênxtnu tộgurac khôesoong chúkcnx ýdrfh nhiềgkjzu vềgkjz lễbumj nghĩamnga, nhưixzrng cũehrfng khôesoong thểjrdg to gan lớyibjn mậfbdat ngồlfwci xuốaoghng nhưixzr vậfbday, chẳozvwng phâwcrvn tôesoon ti sau trưixzryibjc.

Vốaoghn Chu Nghiênxtnn cảyibjm thấczjpy khôesoong cóczjp chuyệzpdkn gìmluh, vộgurai vàydxbng đjhauqqijng dậfbday, chợfbdat nhìmluhn thấczjpy mộgurat tia đjhauzxwfc ýdrfh trong mắzxwft Vũehrf La, tứqqijc tốaoghi tớyibji nỗmxpwi nghiếnjran răcpjgng nghiếnjran lợfbdai: Tênxtnn tiểjrdgu tửiwxt thốaoghi nàydxby rõvqflydxbng làydxb trảyibj thùiwxtmluhnh vừmlkza rồlfwci khôesoong hàydxbi lòkyzkng hắzxwfn, ngưixzrơlfwci làydxb nam nhâwcrvn kia màydxb, vìmluh sao hẹkyzkp hòkyzki nhỏwqpk mọkrwcn nhưixzr vậfbday?

Chu Nghiênxtnn tứqqijc tốaoghi đjhauqqijng sau lưixzrng Vũehrf La, ájcjnnh mắzxwft nhưixzrczjp thểjrdg giếnjrat ngưixzrafpci bắzxwfn ra hàydxbn quang muốaoghn đjhauâwcrvm thủywohng lưixzrng Vũehrf La, oájcjnn khíiwxtesoo hạkcnxn.

ehrf La thong thảyibjvqflvqflnxtnn mặzpdkt bàydxbn:

- Chủywoh quájcjnn, mang tràydxb.

Tiểjrdgu nhịygsf mang trảyibjehrfng làydxb mộgurat tênxtnn Yênxtnu tộgurac linh lợfbdai, ngưixzrafpci linh lợfbdai lạkcnxi thưixzrafpcng hay nóczjpi nhiềgkjzu, Vũehrf La chỉohsiczjpi mộgurat câwcrvu, y đjhauãczjpczjpi ba câwcrvu. Vũehrf La lậfbdap tứqqijc khémtwko lémtwko hỏwqpki thăcpjgm tấczjpt cảyibjmluhnh huốaoghng củywoha Quy Nguyênxtnn thịygsf.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.