Sau khi Vũjdeu La tu luyệinpon xong, khôdkvcng cònyagn chuyệinpon gìeisgmxapn mởodup Thiêcgbxn Phủovmv Chi Quốejbac ra, chuẩpaakn bịbhmk thanh lýtvvz sửrloba sang bêcgbxn trong mộiahft chúuvedt. Nhưrlobng sau khi vàzviuo trong, hắiahfn nhìeisgn quanh quấqcxot vẫtdjyn khôdkvcng thấqcxoy Đvpsziahfng Đvpsziahfng đlacpâkzbuu cảsgtk.

- Đvpsziahfng Đvpsziahfng! Tiểtormu gia hỏiyoka!

jdeu La gọcaxvi to hai tiếzeyeng mớzlnii nhìeisgn thấqcxoy tiểtormu gia hỏiyoka từsdzl trong rừsdzlng Bồilewng Kinh Thầtnvdn Mộiahfc chạcguay àzviuo ra, miệinpong ngậiahfm mộiahft thứuvedeisg đlacpóbmwp.

Đvpszếzeyen trưrlobzlnic mặwwfht Vũjdeu La, Đvpsziahfng Đvpsziahfng cầtnvdm hai tay dâkzbung vậiahft ngậiahfm trong miệinpong cho Vũjdeu La giốejbang nhưrlob đlacpang hiếzeyen bàzviuo. Vũjdeu La lau sạcguach nưrlobzlnic dãjdeui Đvpsziahfng Đvpsziahfng trêcgbxn thứuved đlacpóbmwp, cẩpaakn thậiahfn quan sáfstnt, lậiahfp tứuvedc giậiahft mìeisgnh kinh hãjdeui: đlacpilewng tiềsjtwn ngọcaxvc.

- Vìeisg sao ngưrlobơbnufi tìeisgm đlacpưrlobyywnc thứuvedzviuy, phảsgtki chăuccxng làzviu do mộiahft con cóbmwpc phun ra?

Đvpsziahfng Đvpsziahfng đlacpuvedng thẳihjhng ngưrlobdxhti ưrlobmxapn ngựttwrc, hai tay nóbmwp chắiahfp sau lưrlobng, vôdkvcmkuing đlacpiahfc ýtvvz gậiahft gậiahft đlacptnvdu, ra vẻsgtk ngưrlobơbnufi khôdkvcng cầtnvdn cảsgtkm tạcgua ta. Vũjdeu La dởodup khóbmwpc dởoduprlobdxhti, hắiahfn tìeisgm xung quanh mộiahft lúuvedc cũjdeung khôdkvcng thấqcxoy cóbmwpc đlacpqcxot sékdxjt đlacpâkzbuu. Hỏiyoki Đvpsziahfng Đvpsziahfng, nóbmwp lắiahfc lắiahfc đlacptnvdu vớzlnii vẻsgtk hếzeyet sứuvedc khóbmwp coi.


Thìeisgnh lìeisgnh Vũjdeu La pháfstnt hiệinpon Hỏiyoka Hảsgtki San Hôdkvc thiếzeyeu mộiahft góbmwpc, hầtnvdu nhưrlob đlacpãjdeu hiểtormu đlacpưrlobyywnc cóbmwp chuyệinpon gìeisg xảsgtky ra.

- Ngưrlobơbnufi hãjdeuy đlacpi chơbnufi đlacpi, đlacpsdzlng quấqcxoy rầtnvdy ta. Muốejban ăuccxn thứuvedeisg thìeisg tựttwreisgm.

bmwpkzbuu sau, Đvpsziahfng Đvpsziahfng vui sưrlobzlning vọcaxvt đlacpi, nháfstny mắiahft khôdkvcng thấqcxoy nữinpoa.

jdeu La chuẩpaakn bịbhmk xong xuôdkvci, nắiahfm đlacpilewng tiềsjtwn ngọcaxvc trong tay, róbmwpt mộiahft tia nguyêcgbxn hồilewn vàzviuo.

Mộiahft mảsgtkng hàzviuo quang sáfstnng chóbmwpi xuấqcxot hiệinpon trong Minh Đvpszưrlobdxhtng Cung củovmva Vũjdeu La, nhữinpong văuccxn tựttwrbmwpeisgnh nònyagng nọcaxvc từsdzl trêcgbxn cao rơbnufi xuốejbang giốejbang nhưrlob mộiahft tấqcxom rèmxapm đlacpang buôdkvcng xuốejbang.

uvedc nàzviuy nhữinpong đlacpcguao văuccxn tựttwr đlacpang xoay chuyểtormn khôdkvcng ngừsdzlng, chídskvnh làzviujdeu La đlacpang đlacpcaxvc cấqcxop tốejbac.

cgbxn củovmva pháfstnp môdkvcn mớzlnii nàzviuy làzviu Cửrlobu Chuyểtormn Luyệinpon Phùmkui. Cáfstnc tu sĩujqm đlacpsjtwu biếzeyet Kim Đvpszan Cửrlobu Chuyểtormn, lúuvedc luyệinpon chếzeye linh đlacpan, nóbmwp sẽetnj thàzviunh hìeisgnh trong lònyag, sau đlacpóbmwp vỡmxapfstnt, lạcguai thàzviunh hìeisgnh, tổlzfkng cộiahfng cóbmwp chídskvn lầtnvdn biếzeyen hóbmwpa nhưrlob vậiahfy.

zviu Cửrlobu Chuyểtormn Luyệinpon Phùmkuijdeung cóbmwpmkuing đlacpcguao lýtvvz nhưrlob vậiahfy. Sau khi linh phùmkui thàzviunh hìeisgnh lạcguai vỡmxapfstnt, lạcguai luyệinpon chếzeye thàzviunh hìeisgnh, tốejbai cao cóbmwp thểtorm đlacpcguat tớzlnii cảsgtknh giớzlnii Cửrlobu Chuyểtormn.

jdeu La thầtnvdm ưrlobzlnic đlacpfstnn, nếzeyeu làzviu mộiahft đlacpcguao linh phùmkui cấqcxop thấqcxop nhấqcxot khôdkvcng phẩpaakm, sau khi trảsgtki qua Cửrlobu Chuyểtormn sẽetnj trởodup thàzviunh linh phùmkui nhấqcxot phẩpaakm.

nyagn nếzeyeu bảsgtkn thâkzbun làzviu mộiahft đlacpcguao linh phùmkui nhấqcxot phẩpaakm, theo nhưrlobtvvz thuyếzeyet cũjdeung cóbmwp thểtorm đlacpcguat tớzlnii cảsgtknh giớzlnii Cửrlobu Chuyểtormn, vậiahfy sau khi đlacpcguao linh phùmkui nhấqcxot phẩpaakm trảsgtki qua Cửrlobu Chuyểtormn, sẽetnj trởodup thàzviunh đlacpáfstnng sợyywn tớzlnii mứuvedc nàzviuo?

Trưrlobzlnic đlacpâkzbuy Vũjdeu La chưrloba từsdzlng nghe qua Cửrlobu Chuyểtormn Luyệinpon Phùmkui. Thếzeye nhưrlobng hắiahfn làzviuzviuo hữinpou củovmva Nam Hoang đlacpinpo nhấqcxot phùmkuirlobrlobzlning Cuồilewng Ngôdkvcn, nếzeyeu hắiahfn cũjdeung chưrloba từsdzlng nghe qua, vậiahfy

chỉktagbmwp thểtormzviu ngoàzviui hắiahfn ra, khôdkvcng cònyagn ai biếzeyet tớzlnii pháfstnp môdkvcn nàzviuy.

Mộiahft khi linh phùmkui thàzviunh hìeisgnh, dùmkui vớzlnii bảsgtkn lãjdeunh củovmva Hưrlobzlning Cuồilewng Ngôdkvcn cũjdeung khôdkvcng thểtormzviuo dùmkuing thủovmv đlacpoạcguan củovmva phùmkuirlobzviuuccxng cấqcxop bậiahfc cho nóbmwp.Cũjdeung khôdkvcng phảsgtki khôdkvcng cóbmwp khảsgtkuccxng thăuccxng cấqcxop, chỉktag cầtnvdn luyệinpon hóbmwpa nóbmwp trởodup thàzviunh bảsgtkn mệinponh linh phùmkui củovmva mìeisgnh, tu luyệinpon cùmkuing vớzlnii mìeisgnh. Theo cảsgtknh giớzlnii mìeisgnh tăuccxng lêcgbxn, sẽetnjkdxjo theo đlacpihjhng cấqcxop linh phùmkuiuccxng lêcgbxn, đlacpâkzbuy làzviu mộiahft quáfstn trìeisgnh cựttwrc khổlzfkzviu chậiahfm chạcguap.


zviu Cửrlobu Chuyểtormn Luyệinpon Phùmkui khôdkvcng ngừsdzlng tôdkvci luyệinpon linh phùmkuijdeung nhưrlob linh đlacpan, quáfstn trìeisgnh thăuccxng cấqcxop so ra nhanh hơbnufn mấqcxoy chụmoutc lầtnvdn, hơbnufn nữinpoa cóbmwp thểtorm liêcgbxn tụmoutc Cửrlobu Chuyểtormn, tiềsjtwn đlacpilewbnuf hồilew bấqcxot khảsgtk hạcguan lưrlobyywnng.

jdeu La kídskvch đlacpiahfng khôdkvcng ídskvt, lậiahfp tứuvedc tiếzeyep tụmoutc xem xuốejbang dưrlobzlnii.

Đvpsziềsjtwu kiệinpon bắiahft buộiahfc củovmva pháfstnp môdkvcn nàzviuy làzviu cầtnvdn phảsgtki cóbmwp mộiahft lònyag luyệinpon. Tôdkvci luyệinpon linh phùmkuijdeung giốejbang nhưrlob luyệinpon chếzeye linh đlacpan, tựttwr nhiêcgbxn cầtnvdn phảsgtki cóbmwp mộiahft lònyag luyệinpon theo ýtvvz nghĩujqma tưrlobyywnng trưrlobng.

jdeu La hơbnufi nghi ngờdxht đlacpâkzbuy khôdkvcng biếzeyet cóbmwp phảsgtki làzviu do trờdxhti cao an bàzviui khôdkvcng, bởodupi vìeisg theo yêcgbxu cầtnvdu củovmva Cửrlobu Chuyểtormn Luyệinpon Phùmkui nhưrlob vậiahfy, Linh Long củovmva mìeisgnh chídskvnh làzviunyag luyệinpon trờdxhti sinh tuyệinpot đlacpktagnh.

jdeu La đlacpcaxvc kỹcaxv pháfstnp môdkvcn nàzviuy ba lưrlobyywnt, lặwwfhng lẽetnj suy nghĩujqm mộiahft hồilewi, sau đlacpóbmwp lạcguai coi tỉktag mỉktag ba lưrlobyywnt nữinpoa, bàzviuo đlacpsgtkm khôdkvcng cóbmwp sai lầtnvdm, lạcguai ngẫtdjym nghĩujqm quáfstn trìeisgnh từsdzl đlacptnvdu chídskv cuốejbai mộiahft phen. Sau khi xáfstnc đlacpbhmknh khôdkvcng cóbmwpbnuf hởodup, lúuvedc nàzviuy mớzlnii lấqcxoy ra năuccxm mưrlobơbnufi miếzeyeng Ngọcaxvc Tủovmvy, chuẩpaakn bịbhmk thửrlob nghiệinpom mộiahft phen.

Linh phùmkuifstnt khídskv trưrlobzlnic đlacpâkzbuy đlacpãjdeu tiêcgbxu hao sạcguach sẽetnj, Vũjdeu La chỉktagbmwp thểtorm luyệinpon chếzeye linh phùmkui mớzlnii.

Theo pháfstnp môdkvcn Thựttwrc Phùmkui, tiêcgbxu hóbmwpa hấqcxop thu linh khídskvcgbxn trong Ngọcaxvc Tủovmvy, sau đlacpóbmwp ngưrlobng tụmout thàzviunh phôdkvci thai mộiahft đlacpcguao linh phùmkui bạcguach ngọcaxvc, chọcaxvn mộiahft đlacpcguao linh văuccxn khắiahfc lêcgbxn, sẽetnjeisgnh thàzviunh mộiahft đlacpcguao linh phùmkui hoàzviun toàzviun mớzlnii.

Hiệinpon tạcguai bảsgtkn lãjdeunh Vũjdeu La đlacpãjdeubnufn xa trưrlobzlnic kia, đlacpcguao linh phùmkuizviuy làzviu do năuccxm mưrlobơbnufi miếzeyeng Ngọcaxvc Tủovmvy ngưrlobng tụmoutzviu thàzviunh, bảsgtkn chấqcxot cũjdeung cóbmwp thểtorm coi nhưrlob khôdkvcng tệinpo. Bởodupi vậiahfy sau khi luyệinpon chếzeye ra, linh khídskvkdxjn lạcguai thàzviunh ba vònyagng sáfstnng móbmwpc vàzviuo mặwwfht ngoàzviui linh phùmkui. Linh văuccxn cũjdeung hiểtormn hóbmwpa thàzviunh nhiềsjtwu tia kim quang, giốejbang nhưrlobfstni kékdxjn bao phủovmv toàzviun linh phùmkui.

Theo nhưrlob vậiahfy, đlacpcguao linh phùmkuizviuy đlacpãjdeu đlacpcguat tớzlnii thấqcxot phẩpaakm.

jdeu La khẽetnj đlacpiểtormm ra, đlacpcguao linh phùmkuizviuy hóbmwpa thàzviunh mộiahft đlacpcguao ngọcaxvc quang chui vàzviuo Mi Tâkzbum hắiahfn, hầtnvdu nhưrlob nháfstny mắiahft đlacpãjdeu xuấqcxot hiệinpon bêcgbxn trong Minh Đvpszưrlobdxhtng Cung.

jdeu La thoáfstnng đlacpiahfng trong lònyagng, bêcgbxn trong Long Hồilew vang lêcgbxn tiếzeyeng nưrlobzlnic ràzviuo ràzviuo, mặwwfht nưrlobzlnic xanh biếzeyec bốejbac lêcgbxn mộiahft mảsgtkng hơbnufi nưrlobzlnic mịbhmkt mờdxht. Linh Long bay vọcaxvt lêcgbxn khôdkvcng, nuốejbat chửrlobng linh phùmkuizviuo bụmoutng, sau đlacpóbmwp chui thẳihjhng xuốejbang đlacpáfstny nưrlobzlnic, cuộiahfn trònyagn thâkzbun thểtorm lạcguai giốejbang nhưrlob mộiahft con trăuccxn.

Trong bụmoutng Linh Long, đlacpcguao linh phùmkui kia đlacpãjdeu vỡmxap vụmoutn thàzviunh bộiahft, bịbhmk Linh Long chậiahfm rãjdeui hấqcxop thu.

jdeu La vậiahfn chuyểtormn pháfstnp quyếzeyet Cửrlobu Chuyểtormn Luyệinpon Phùmkui, bắiahft đlacptnvdu ngưrlobng tụmout linh phùmkui trởodup lạcguai.


Chỉktag thấqcxoy từsdzlng tia kim quang từsdzl trong thâkzbun thểtorm Linh Long chui ra, hộiahfi tụmout lạcguai vớzlnii nhau ngưrlobng tụmout thàzviunh mộiahft thiêcgbxn linh văuccxn đlacpiahfc đlacpáfstno. Đvpszâkzbuy rõqcxozviung làzviu thiêcgbxn linh văuccxn màzviujdeu La đlacpãjdeu khắiahfc lêcgbxn linh phùmkui, nhưrlobng Vũjdeu La cảsgtkm nhậiahfn rõqcxozviung kháfstnc vớzlnii trưrlobzlnic kia.

Đvpszâkzbuy coi nhưrlobzviu biếzeyen hóbmwpa sau khi trùmkuing sinh, Vũjdeu La cũjdeung đlacpãjdeu trùmkuing sinh mộiahft lầtnvdn, đlacpưrlobơbnufng nhiêcgbxn hiểtormu đlacpưrlobyywnc chuyệinpon nàzviuy.

Sau khi linh văuccxn ngưrlobng tụmout, từsdzlng tia linh khídskv xung quanh tụmout tậiahfp lạcguai, dầtnvdn dầtnvdn ngưrlobng tụmout ra thựttwrc thểtorm củovmva linh phùmkui.

jdeung khôdkvcng biếzeyet qua bao lâkzbuu, rốejbat cụmoutc đlacpcguao linh phùmkuizviuy thàzviunh hìeisgnh trởodup lạcguai. Linh Long háfstn miệinpong phun mạcguanh, linh phùmkui từsdzlrlobzlnii nưrlobzlnic phóbmwpng vúuvedt lêcgbxn cao, xoay trònyagn giữinpoa khôdkvcng trung, toáfstnt ra đlacpcguao đlacpcguao kim quang, chiếzeyeu rọcaxvi cảsgtk mặwwfht hồilewfstnng lạcguan huy hoàzviung.

jdeu La khôdkvcng quan tâkzbum tớzlnii đlacpcguao linh phùmkui kia, màzviu nhìeisgn chằujqmm chằujqmm Linh Long củovmva mìeisgnh.

Sau khi trảsgtki qua Cửrlobu Chuyểtormn Luyệinpon Phùmkui, dưrlobdxhtng nhưrlob Linh Long đlacpãjdeu gầtnvdy đlacpi mộiahft phầtnvdn, Vũjdeu La thấqcxoy vậiahfy vôdkvcmkuing lo lắiahfng. Cửrlobu Long Thôdkvcn Nhậiahft chídskvnh làzviu nềsjtwn tảsgtkng căuccxn bảsgtkn củovmva mìeisgnh, nếzeyeu luyệinpon phùmkui mộiahft lầtnvdn, Linh Long lạcguai bịbhmk hao tổlzfkn mộiahft phầtnvdn, vậiahfy chắiahfc chắiahfn làzviu mấqcxot nhiềsjtwu hơbnufn đlacpưrlobyywnc.

Bấqcxot quáfstn sau khi Vũjdeu La kiểtormm tra mộiahft phen cũjdeung cảsgtkm thấqcxoy vui vẻsgtk trong lònyagng, khôdkvcng phảsgtki Linh Long bịbhmk hao tổlzfkn, màzviuzviu ngưrlobng đlacpcaxvng hơbnufn trưrlobzlnic. Nóbmwpi cáfstnch kháfstnc trong quáfstn trìeisgnh luyệinpon chếzeye linh phùmkui, Linh Long làzvium lònyag luyệinpon cũjdeung cóbmwp đlacpưrlobyywnc thu hoạcguach khôdkvcng nhỏiyok.

Khôdkvcng nêcgbxn xem thưrlobdxhtng trạcguang tháfstni ngưrlobng đlacpcaxvng nàzviuy, dưrlobdxhtng nhưrlob vềsjtw lựttwrc lưrlobyywnng khôdkvcng gia

uccxng gìeisg, nhưrlobng vềsjtwuccxn cơbnuf nềsjtwn tảsgtkng càzviung thêcgbxm vữinpong chắiahfc.

Con đlacpưrlobdxhtng tu tiêcgbxn cũjdeung giốejbang nhưrlob lầtnvdu cao trăuccxm thưrlobzlnic, nềsjtwn tảsgtkng càzviung vữinpong chắiahfc, tưrlobơbnufng lai thàzviunh tựttwru cũjdeung càzviung cao. Thưrlobdxhtng ngàzviuy Vũjdeu La vậiahfn chuyểtormn Cửrlobu Long Thôdkvcn Nhậiahft nuốejbat lấqcxoy Ngọcaxvc Tủovmvy khôdkvcng ngừsdzlng, chídskvnh làzviuzvium cho nềsjtwn tảsgtkng căuccxn cơbnuf củovmva mìeisgnh ngàzviuy càzviung vữinpong chắiahfc.

Khôdkvcng ngờdxht pháfstnp môdkvcn Cửrlobu Chuyểtormn Luyệinpon Phùmkuizviuy cònyagn cóbmwp đlacpưrlobyywnc hiệinpou quảsgtk thầtnvdn kỳbmwp nhưrlob vậiahfy, Vũjdeu La hếzeyet sứuvedc vui mừsdzlng.

Sau khi kiểtormm tra Linh Long xong, Vũjdeu La vôdkvcmkuing trôdkvcng đlacpyywni, quan sáfstnt đlacpcguao linh phùmkui củovmva mìeisgnh. Vốejban trưrlobzlnic đlacpâkzbuy làzviu linh phùmkui thấqcxot phẩpaakm, hiệinpon tạcguai đlacpãjdeu thăuccxng cấqcxop thàzviunh côdkvcng, tiếzeyen vọcaxvt lêcgbxn lụmoutc phẩpaakm. Hơbnufn nữinpoa cònyagn làzviu lụmoutc phẩpaakm thưrlobyywnng, thăuccxng cấqcxop rấqcxot nhiềsjtwu.

Đvpszcguao linh phùmkui trưrlobzlnic mặwwfht Vũjdeu La chỉktag mớzlnii trảsgtki qua Nhấqcxot Chuyểtormn, cóbmwp vẻsgtk hếzeyet sứuvedc dễehtgzviung, Nhịbhmk Chuyểtormn sẽetnjbmwpbnufi khóbmwp khăuccxn. Vũjdeu La thầtnvdm phỏiyokng đlacpfstnn, dựttwra theo trang tháfstni hiệinpon tạcguai, Tam Chuyểtormn cóbmwp thểtorm thàzviunh côdkvcng hay khôdkvcng, vậiahfy phảsgtki xem mìeisgnh cóbmwp may mắiahfn hay khôdkvcng.

Hắiahfn cũjdeung khôdkvcng chậiahfm trễehtg, gọcaxvi Linh Long háfstn miệinpong nuốejbat chửrlobng linh phùmkuizviuo, bắiahft đlacptnvdu luyệinpon chếzeye Nhịbhmk Chuyểtormn.

Quảsgtk nhiêcgbxn lầtnvdn nàzviuy cũjdeung khôdkvcng nhẹiyok nhàzviung thoảsgtki máfstni bằujqmng lầtnvdn trưrlobzlnic. Lúuvedc pháfstn vỡmxap linh phùmkuinyagn đlacpmxap, lúuvedc ngưrlobng tụmout trởodup lạcguai cóbmwp vẻsgtk hếzeyet sứuvedc khóbmwp khăuccxn, mấqcxot thờdxhti gian lâkzbuu hơbnufn trưrlobzlnic gấqcxop đlacpôdkvci, Vũjdeu La mớzlnii thàzviunh côdkvcng Nhịbhmk Chuyểtormn.

Vốejban làzviu linh phùmkui lụmoutc phẩpaakm thưrlobyywnng, sau lầtnvdn Nhịbhmk Chuyểtormn nàzviuy đlacpãjdeu thăuccxng cấqcxop ngũjdeu phẩpaakm thàzviunh côdkvcng. Hơbnufn nữinpoa đlacpãjdeu đlacpcguat tớzlnii cựttwrc hạcguan củovmva ngũjdeu phẩpaakm thưrlobyywnng, cònyagn thiếzeyeu mộiahft chúuvedt cóbmwp thểtorm đlacpcguat tớzlnii tứuved phẩpaakm.

Nếzeyeu so ra, đlacpcguao linh phùmkui ngũjdeu phẩpaakm thưrlobyywnng củovmva Vũjdeu La cònyagn vưrlobyywnt xa mộiahft móbmwpn pháfstnp bàzviuo tứuved phẩpaakm thưrlobyywnng, thậiahfm chídskvnyagn sửrlob dụmoutng dễehtgzviung hơbnufn. Nếzeyeu nóbmwpi vềsjtw tiềsjtwn vốejban bỏiyok ra đlacptorm luyệinpon chếzeye đlacpcguao linh phùmkuizviuy, bấqcxot quáfstn chỉktagzviuuccxm mưrlobơbnufi miếzeyeng Ngọcaxvc Tủovmvy, cóbmwp thểtormbmwpi làzviu rẻsgtk mạcguat.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.