Cổpswi Đmsikokbta Liệwxynp Long làmsik mộewzqt sựewzq kiệwxynn lớbgzhn lao, nhưlkpang vìpqes đrouiưlkpakeodc cửewzqmsiknh hàmsikng nărouim, cho nêhbjnn cũilqing khônkanng phảujjdi làmsik quan trọqsspng. Hơrouin nữdswea Báncyft Đmsikdamvi Thầspayn Trủhvkrng thay nhau tọqsspa trẩshizn, ai cózkof nhu cầspayu thìpqes ngưlkpailqii đrouiózkof tổpswi chứihccc, thônkanng thưlkpailqing màmsikzkofi chỉzdwn cầspayn pháncyfi ra mộewzqt vịokbt Tếkkxv Ti chủhvkr trìpqesmsik đrouihvkr, nhiềcrxku nhấbsqtt cũilqing chỉzdwnmsik Thủhvkr Tịokbtch Tếkkxv Ti, rấbsqtt hiếkkxvm khi Đmsikdamvi Tếkkxv Ti phảujjdi đrouiíatgoch thâbsqtn xuấbsqtt đrouiewzqng.

Lầspayn nàmsiky Khoáncyfi Tônkanng tựewzqpqesnh ra trậtzydn, bàmsiky Thầspayn Trủhvkrng còaqrbn lạdamvi cũilqing vui vẻspaynkansvynng, vốhsrmn nghĩkwdm rằoezqng đrouiâbsqty làmsik chuyệwxynn tốhsrmt, khônkanng ngờilqi rốhsrmt cụzccgc lạdamvi đrouiưlkpaa tớbgzhi kếkkxvt quảujjd nhưlkpa vậtzydy.

Sau khi đrouiáncyfm mâbsqty bụzccgi bùsvynng lêhbjnn, y làmsik ngưlkpailqii đrouispayu tiêhbjnn nhìpqesn ra cơroui duyêhbjnn lớbgzhn lao, lậtzydp tứihccc tiếkkxvn vàmsiko trong đrouiózkof. Nhưlkpang khônkanng bao lâbsqtu sau, Ngônkann Vônkan Bấbsqtt Trung lậtzydp tứihccc cảujjdnh báncyfo, Khoáncyfi Tônkanng đrouiàmsiknh phảujjdi trởmsik ra mộewzqt cáncyfch khônkanng cam lòaqrbng, âbsqtm thầspaym lặbgzhng lẽeize trởmsik vềcrxk Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Trủhvkrng.

Sau đrouiózkof, y biếkkxvt rằoezqng Ngônkann Vônkan Bấbsqtt Trung lạdamvi cứihccu mìpqesnh mộewzqt lầspayn.

Ba ngàmsiky sau Khoáncyfi Cưlkpaơrouing cũilqing trởmsik vềcrxk, thâbsqtn thọqssp trọqsspng thưlkpaơrouing, bịokbt mộewzqt loạdamvi lựewzqc lưlkpakeodng tàmsik dịokbt lảujjdm cho suy kiệwxynt. Cho dùsvynmsik đrouiwxyn tửewzq củhvkra y thỉzdwnnh Tổpswi Linh yêhbjnu đrouian ra tay, lấbsqty Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Lựewzqc chữdswea trịokbt thâbsqtn thểqfhs, nhưlkpang tìpqesnh trạdamvng suy kiệwxynt củhvkra Khoáncyfi Cưlkpaơrouing vẫqsspn khônkanng thểqfhsmsiko ngărouin nổpswii.

Bấbsqtt quáncyfsvyn sao Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Lựewzqc cũilqing cózkof chỗmmur bấbsqtt phàmsikm. Đmsikưlkpakeodc Tổpswi Linh che chởmsik, tốhsrmc đrouiewzq suy kiệwxynt chậtzydm đrouii rấbsqtt nhiềcrxku, nhưlkpang theo Khoáncyfi Tônkanng ưlkpabgzhc đrouincyfn, tốhsrmi đrouia cũilqing chỉzdwnzkof thểqfhs duy trìpqes thờilqii gian bàmsiky, táncyfm ngàmsiky.


svyn sao Khoáncyfi Cưlkpaơrouing cũilqing làmsik Hổpswincyfo chiếkkxvn sĩkwdm củhvkra Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Trủhvkrng, vịokbt tríatgomsiky chíatgonh làmsik ghếkkxvzkofng, cózkof rấbsqtt nhiềcrxku đrouiwxyn tửewzq kháncyfc chărouim chărouim nhưlkpa hổpswi đrouiózkofi rìpqesnh mồeizei. Cũilqing may Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Trủhvkrng khônkanng phảujjdi làmsik Mộewzqc Thầspayn Trủhvkrng, tíatgoch lũilqiy hùsvynng hậtzydu, cho dùsvyn khônkanng còaqrbn Khoáncyfi Cưlkpaơrouing, cũilqing cózkof thểqfhs bổpswi sung khônkanng íatgot chiếkkxvn sĩkwdmzkof thựewzqc lựewzqc khônkanng kéenhum Khoáncyfi Cưlkpaơrouing.

Nhưlkpang vấbsqtn đrouicrxkmsik thựewzqc lựewzqc Thầspayn Trủhvkrng quáncyf sứihccc hùsvynng hậtzydu, tíatgoch lũilqiy quáncyfbsqtu cũilqing làmsik mộewzqt chuyệwxynn phiềcrxkn phứihccc. Vìpqes sốhsrm ngưlkpailqii cózkof thểqfhs đrouiujjdm nhậtzydn chứihccc Hổpswincyfo chiếkkxvn sĩkwdm quáncyf nhiềcrxku, chia bèaqrb kếkkxvt đrouiujjdng nhưlkpa rừlpplng, xảujjdy ra tranh chấbsqtp nộewzqi bộewzq khiếkkxvn cho Khoáncyfi Tônkanng đrouiau đrouispayu nhứihccc ózkofc khônkanng thônkani.

Nhưlkpang Khoáncyfi Tônkanng cũilqing cảujjdm giáncyfc đrouiưlkpakeodc dưlkpailqing nhưlkpa bảujjdn thâbsqtn mìpqesnh đrouiãqfhs bịokbt lựewzqc lưlkpakeodng tàmsik dịokbt kia ảujjdnh hưlkpamsikng. Tuy rằoezqng vấbsqtn đrouicrxk khônkanng lớbgzhn, nhưlkpang mấbsqty ngàmsiky gầspayn đrouiâbsqty cũilqing xảujjdy ra dấbsqtu hiệwxynu ùsvyn tai hoa mắtsmdt, khi thìpqes choáncyfng váncyfng muốhsrmn nônkann.

Chuyệwxynn nàmsiky đrouipswii vớbgzhi mộewzqt vịokbt Đmsikdamvi Tếkkxv Ti củhvkra Báncyft Đmsikdamvi Thầspayn Trủhvkrng, quảujjd thậtzydt làmsik mộewzqt bệwxynnh trạdamvng khiếkkxvn cho ngưlkpailqii ta phảujjdi lo lắtsmdng.

Nhưlkpang chuyệwxynn phiềcrxkn phứihccc củhvkra Khoáncyfi Tônkanng còaqrbn chưlkpaa dứihcct. Trong lầspayn cổpswi Đmsikokbta Liệwxynp Long nàmsiky, dùsvyn sao chuyệwxynn cũilqing xảujjdy ra trong khi Khoáncyfi Tônkanng chủhvkr trìpqes, ngưlkpailqii củhvkra cáncyfc đrouidamvi Thầspayn Trủhvkrng kháncyfc kéenhuo nhau tớbgzhi tìpqesm y khônkanng dứihcct. Cózkof kẻspay vấbsqtn tộewzqi, ngưlkpailqii thìpqes nghi ngờilqi, kẻspay ra vẻspay đrouiáncyfng thưlkpaơrouing, đrouiózkofng kịokbtch giởmsik tròaqrb lừlppla gạdamvt... thônkani thìpqes đrouihvkr kiểqfhsu, khiếkkxvn cho đrouispayu Khoáncyfi Tônkanng gầspayn muốhsrmn nổpswi tung.

nkanm nay Khoáncyfi Tônkanng hếkkxvt sứihccc bựewzqc mìpqesnh, mấbsqty ngàmsiky qua hao tâbsqtm tổpswin lựewzqc, rấbsqtt muốhsrmn nghỉzdwn ngơrouii mộewzqt chúynoat. Y bèaqrbn dặbgzhn dòaqrb đrouiwxyn tửewzq thủhvkr hạdamv củhvkra mìpqesnh, khônkanng cho phéenhup bấbsqtt cứihcc kẻspaymsiko quấbsqty rầspayy mìpqesnh. Sau đrouiózkof Khoáncyfi Tônkanng tiếkkxvn vàmsiko trong Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Trủhvkrng, nơrouii nàmsiky chắtsmdc chắtsmdn khônkanng cózkof ai dáncyfm quấbsqty rầspayy mìpqesnh. Khoáncyfi Tônkanng lễwvqhncyfi trưlkpabgzhc Tổpswi Linh yêhbjnu đrouian, kểqfhs lạdamvi bệwxynnh trạdamvng củhvkra mìpqesnh cho Tổpswi Linh, sau đrouiózkof nằoezqm dàmsiki bêhbjnn cạdamvnh Tổpswi Linh, chuẩshizn bịokbt ngủhvkr mộewzqt giấbsqtc, hy vọqsspng Tổpswi Linh cózkof thểqfhs chữdswea trịokbt cho mìpqesnh trong khi ngủhvkr.

Gầspayn đrouiózkofmsik Khoáncyfi Cưlkpaơrouing đrouiang nằoezqm hônkann mêhbjn bấbsqtt tỉzdwnnh, mộewzqt tia thầspayn lựewzqc đrouiang kếkkxvt nốhsrmi giữdswea Khoáncyfi Cưlkpaơrouing vàmsik Tổpswi Linh yêhbjnu đrouian.

Bấbsqtt kểqfhs thếkkxvmsiko, Tổpswi Linh yêhbjnu đrouian củhvkra mộewzqt Thầspayn Trủhvkrng sẽeize khônkanng từlppl chốhsrmi lờilqii khẩshizn cầspayu củhvkra Đmsikdamvi Tếkkxv Ti, huốhsrmng chi lờilqii khẩshizn cầspayu củhvkra Khoáncyfi Tônkanng còaqrbn liêhbjnn quan tớbgzhi tíatgonh mạdamvng củhvkra y.

Cho nêhbjnn Khoáncyfi Tônkanng vừlppla nằoezqm xuốhsrmng nhắtsmdm mắtsmdt lạdamvi, bêhbjnn trong Tổpswi Linh yêhbjnu đrouian đrouiãqfhszkof mộewzqt cỗmmur thầspayn lựewzqc mỏilqing manh pháncyft táncyfn ra. Nhưlkpang cỗmmur thầspayn lựewzqc nàmsiky còaqrbn chưlkpaa bao trùsvynm lêhbjnn Khoáncyfi Tônkanng, thìpqesnh lìpqesnh cózkof mộewzqt tiếkkxvng rốhsrmng giậtzydn nhưlkpa sấbsqtm vang vọqsspng khắtsmdp cảujjd Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Trủhvkrng:

- Khoáncyfi Tônkanng, ngưlkpaơrouii đrouiãqfhs bộewzqi bạdamvc trưlkpabgzhc, đrouilpplng tráncyfch ta hủhvkry ưlkpabgzhc sau! Ta đrouiãqfhs lấbsqty đrouiưlkpakeodc Hỏilqia Hảujjdi San Hônkan, nhưlkpang nózkofkwdmnh viễwvqhn vônkan duyêhbjnn cùsvynng Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Trủhvkrng. Nếkkxvu ngưlkpaơrouii còaqrbn dáncyfm đrouiewzqng tớbgzhi ngưlkpailqii củhvkra ta, chớbgzh tráncyfch Vũilqi La ta khônkanng nózkofi tìpqesnh cảujjdm!

Trêhbjnn mộewzqt ngọqsspn sơrouin phong đrouihsrmi diệwxynn Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Trủhvkrng, mộewzqt cỗmmur Mộewzqc Thầspayn Lựewzqc cưlkpailqing hãqfhsn phózkofng vúynoat lêhbjnn cao. Vũilqi La rózkoft linh nguyêhbjnn vàmsiko Thiêhbjnn Phủhvkr Chi Quốhsrmc, kíatgoch pháncyft rừlpplng Bồeizeng Kinh Thầspayn Mộewzqc nhưlkpa đrouihbjnn cuồeizeng. Linh nguyêhbjnn chuyểqfhsn hózkofa thàmsiknh thầspayn lựewzqc, hai thứihcc chồeizeng lêhbjnn, mứihccc đrouiewzqsvynng mạdamvnh chẳlkpang kéenhum gìpqes khíatgo tứihccc củhvkra Khoáncyfi Cưlkpaơrouing khi trưlkpabgzhc.

Cảujjd Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Trủhvkrng giậtzydt mìpqesnh kinh hãqfhsi, khônkanng biếkkxvt Đmsikdamvi Tếkkxv Ti chuốhsrmc lấbsqty mộewzqt cưlkpailqing đrouiokbtch nhưlkpa vậtzydy từlppl bao giờilqi.

Khoáncyfi Tônkanng bịokbt tiếkkxvng rốhsrmng củhvkra Vũilqi La dựewzqng dậtzydy, Tổpswi Linh yêhbjnu đrouian cũilqing tỏilqi ra bấbsqtt mãqfhsn, thu thầspayn lựewzqc lạdamvi, tạdamvm hoãqfhsn việwxync chữdswea trịokbt cho Khoáncyfi Tônkanng. Khoáncyfi Tônkanng tứihccc tốhsrmi nghiếkkxvn rărouing nghiếkkxvn lợkeodi, y biếkkxvt vìpqes sao Vũilqi La nózkofi nhưlkpa vậtzydy. Vũilqi La cózkof thểqfhs sốhsrmng sózkoft sau trưlkpailqing hạdamvo kiếkkxvp kia, hiểqfhsn nhiêhbjnn thựewzqc lựewzqc sâbsqtu khônkanng lưlkpailqing đrouiưlkpakeodc. Têhbjnn ngốhsrmc Khoáncyfi Cưlkpaơrouing nàmsiky chẳlkpang nhữdsweng pháncyf vỡhvkr tấbsqtt cảujjd an bàmsiki củhvkra mìpqesnh, còaqrbn làmsikm cho mìpqesnh cózkof thêhbjnm mộewzqt đrouidamvi đrouiokbtch nhưlkpa vậtzydy.


Nhưlkpang Khoáncyfi Cưlkpaơrouing đrouiãqfhs sắtsmdp chếkkxvt, hiệwxynn tạdamvi cho dùsvyn Khoáncyfi Tônkanng đrouitzydp y mộewzqt cáncyfi chếkkxvt tưlkpaơrouii cũilqing khônkanng hảujjd giậtzydn.

Thầspayn lựewzqc Vũilqi La mêhbjnnh mônkanng cuồeizen cuộewzqn, Đmsikônkanng Thổpswi đrouiãqfhs trêhbjnn vạdamvn nărouim khônkanng xuấbsqtt hiệwxynn mộewzqt vịokbt cao thủhvkrhbjnu tộewzqc nàmsiko cózkof thểqfhs vậtzydn dụzccgng Mộewzqc Thầspayn Lựewzqc. Tin nàmsiky vừlppla lan truyềcrxkn ra, cáncyfc Thầspayn Trủhvkrng Thàmsiko Mộewzqc nhấbsqtt mạdamvch âbsqtm thầspaym vui mừlpplng khônkann xiếkkxvt, bắtsmdt đrouispayu dòaqrb hỏilqii mózkofc nốhsrmi vớbgzhi nhau, muốhsrmn tìpqesm ra vịokbt cao thủhvkrmsiko cózkof thểqfhs vậtzydn dụzccgng Mộewzqc Thầspayn Lựewzqc nhưlkpa vậtzydy.

Sau khi Vũilqi La đrouiihccng trưlkpabgzhc Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Trủhvkrng rốhsrmng lêhbjnn nhưlkpa vậtzydy, ra vẻspay khônkanng cózkof chuyệwxynn gìpqes phấbsqtt áncyfo ra đrouii, nhưlkpang khônkanng biếkkxvt cảujjd Đmsikônkanng Thổpswi đrouiãqfhs chấbsqtn đrouiewzqng.

Khônkanng riêhbjnng gìpqesncyfc Thầspayn Trủhvkrng Thàmsiko Mộewzqc nhấbsqtt mạdamvch, trong Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Trủhvkrng cũilqing cózkof ngưlkpailqii lărouim le muốhsrmn đrouiewzqng.

Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Trủhvkrng đrouiưlkpailqing đrouiưlkpailqing làmsik mộewzqt trong Báncyft Đmsikdamvi Thầspayn Trủhvkrng, danh tiếkkxvng nổpswii trộewzqi, lạdamvi bịokbt ngưlkpailqii mắtsmdng vàmsiko mặbgzht nhưlkpa vậtzydy, khônkanng hoàmsikn thủhvkr đrouiưlkpakeodc sao? Hiểqfhsn nhiêhbjnn khônkanng cózkof chuyệwxynn nhưlkpa vậtzydy đrouiưlkpakeodc.

Nhưlkpang Khoáncyfi Tônkanng khônkanng muốhsrmn trởmsik mặbgzht vớbgzhi Vũilqi La. Trưlkpabgzhc tiêhbjnn y hiệwxynn tạdamvi còaqrbn khônkanng lo nổpswii cho mìpqesnh, khônkanng rảujjdnh giằoezqng co cùsvynng Vũilqi La. Kếkkxv đrouiózkof y thậtzydt sựewzq rấbsqtt cầspayn Hỏilqia Hảujjdi San Hônkan trong tay Vũilqi La. Trêhbjnn toàmsikn Đmsikônkanng Thổpswi, ởmsikrouii kháncyfc chắtsmdc chắtsmdn vẫqsspn cózkof Hỏilqia Hảujjdi San Hônkan, nhưlkpang khônkanng thểqfhsmsiko tìpqesm đrouiưlkpakeodc trong mộewzqt giờilqi nửewzqa khắtsmdc. Thậtzydm chíatgo chờilqi sau khi Khoáncyfi Tônkanng chếkkxvt đrouii cũilqing chưlkpaa chắtsmdc cózkof thểqfhspqesm đrouiưlkpakeodc. Cho nêhbjnn Khoáncyfi Tônkanng muốhsrmn nózkofi rõyhhv tấbsqtt cảujjd mọqsspi chuyệwxynn vớbgzhi Vũilqi La, làmsikm dịokbtu đrouii quan hệwxyn, sau đrouiózkof mua lạdamvi Hỏilqia Hảujjdi San Hônkan trong tay Vũilqi La.

Trong chuyệwxynn nàmsiky cózkof rấbsqtt nhiềcrxku uẩshizn khúynoac màmsik nhữdsweng ngưlkpailqii kháncyfc ởmsik Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Trủhvkrng khônkanng biếkkxvt, đrouiáncyfm Yêhbjnu tộewzqc đrouiang nhao nhao tranh đrouioạdamvt vịokbt tríatgo Hổpswincyfo chiếkkxvn sĩkwdm khônkanng khỏilqii thoáncyfng đrouiewzqng trong lòaqrbng.

Nếkkxvu cózkof thểqfhs đrouiáncyfnh chếkkxvt Vũilqi La, chẳlkpang phảujjdi làmsikqfhsn hồeizei đrouiưlkpakeodc thểqfhs diệwxynn củhvkra Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Trủhvkrng, lậtzydp nêhbjnn cônkanng lớbgzhn hay sao? Hơrouin nữdswea Vũilqi La chỉzdwnmsiko mặbgzht Khoáncyfi Tônkanng mắtsmdng nhưlkpa vậtzydy, giếkkxvt chếkkxvt Vũilqi La làmsikzkof thểqfhs lấbsqty lòaqrbng đrouiưlkpakeodc Đmsikdamvi Tếkkxv Ti Khoáncyfi Tônkanng.

pqes vậtzydy khônkanng íatgot Yêhbjnu tộewzqc lặbgzhng lẽeize rờilqii khỏilqii Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Trủhvkrng, khônkanng thấbsqty tung tíatgoch.

Sởmsikkwdmilqi La dáncyfm to gan nhụzccgc mạdamv Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Trủhvkrng, làmsikpqes nghĩkwdm rằoezqng mìpqesnh sắtsmdp rờilqii Đmsikônkanng Thổpswi, Thanh Nguyệwxynt Thầspayn Trủhvkrng cózkof thểqfhsmsikm gìpqes đrouiưlkpakeodc? Hắtsmdn dẫqsspn theo Chu Nghiêhbjnn tiếkkxvp tụzccgc chạdamvy đrouii, buổpswii tốhsrmi dừlpplng lạdamvi, tìpqesm mộewzqt sơrouin đrouiewzqng tráncyfnh giózkof nghỉzdwn ngơrouii, dùsvynng linh vărouin Thầspayn Thúynoa phong ấbsqtn xung quanh, cózkof thểqfhshbjnn tâbsqtm ngủhvkr mộewzqt giấbsqtc.

Hai ngưlkpailqii đrouicrxku làmsik tu sĩkwdmsvynng mạdamvnh, cózkof ngủhvkr hay khônkanng cũilqing khônkanng sao cảujjd, bởmsiki vìpqesnkan nam quảujjd nữdswemsiksvynng mộewzqt chỗmmur, cózkofrouii kiêhbjnng kịokbt, cho nêhbjnn cảujjd hai đrouicrxku ngồeizei đrouiujjd tọqsspa tu luyệwxynn.

ilqi La vậtzydn chuyểqfhsn Cửewzqu Long Thônkann Nhậtzydt mộewzqt đrouidamvi chu thiêhbjnn. Trong Minh Đmsikưlkpailqing Cung, nưlkpabgzhc trong Long Hồeize cuồeizen cuộewzqn, Linh Long đrouiang vui chơrouii trong đrouiózkof.

Hiệwxynn tạdamvi mỗmmuri lầspayn Vũilqi La hàmsiknh cônkanng, nếkkxvu nhưlkpa khônkanng cózkof thiêhbjnn tàmsiki đrouiokbta bàmsiko nàmsiko kháncyfc, vậtzydy cầspayn tiêhbjnu hao nărouim miếkkxvng Ngọqsspc Tủhvkry, thậtzydt sựewzqmsik xa xỉzdwn đrouiếkkxvn cựewzqc đrouiiểqfhsm. Nhìpqesn khắtsmdp cảujjd Trung Châbsqtu, cũilqing khônkanng cózkof tu sĩkwdmmsiko lãqfhsng phíatgo nhưlkpa vậtzydy.

ilqing may linh khíatgorouim miếkkxvng Ngọqsspc Tủhvkry nàmsiky đrouicrxku bịokbt Linh Long luyệwxynn hózkofa, bằoezqng khônkanng ắtsmdt Vũilqi La sẽeize hếkkxvt sứihccc đrouiau lòaqrbng.

Cửewzqu Long Thônkann Nhậtzydt vônkansvynng báncyf đrouidamvo, yêhbjnu cầspayu cărouin cơroui đrouibgzhc biệwxynt vữdsweng chắtsmdc, cũilqing cầspayn tíatgoch lũilqiy linh nguyêhbjnn rấbsqtt nhiềcrxku. Chỉzdwnmsik trưlkpabgzhc mắtsmdt còaqrbn chưlkpaa biểqfhsu hiệwxynn đrouiưlkpakeodc, chờilqi sau khi Vũilqi La tărouing thêhbjnm mộewzqt cấbsqtp, đrouiếkkxvn cảujjdnh giớbgzhi Long Cung, cózkof thểqfhs phózkofng xuấbsqtt Linh Long ra ngoàmsiki cơroui thểqfhs, lúynoac ấbsqty sẽeize nhìpqesn ra lợkeodi hạdamvi củhvkra nózkof.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.